Narzędzia:

53. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja  posiedzenia cz. 1

retransmisja posiedzenia cz. 2


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Ojca Świętego bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji

Senat w dniu 24 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia Ojca Świętego bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji.
Druki senackie: 616
Uchwała: 616.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Ojca Świętego bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji.*

druk senacki nr 616
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Łukasz Abgarowicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Projekt uchwały został uzgodniony - zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu.


2.

Drugie czytanie projektu uchwały w stulecie urodzin Jana Karskiego

Senat w dniu 24 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę w stulecie urodzin Jana Karskiego.
Druki senackie: 612 pop
Uchwała: 612.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w stulecie urodzin Jana Karskiego.

druk senacki nr 612-poprawiony
 

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Spraw Zagranicznych.
 

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Włodzimierz Cimoszewicz.
 

Projekt uchwały został uzgodniony - zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu.


3.

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Senat w dniu 24 kwietnia 2014 r. wprowadził poprawki (62) do ustawy.
Druki sejmowe: 1576 cz.11576 cz.2do 1576do 1576do 1576do 15762150do 21502150 Ado 2150 A
Druki senackie: 611611 A611 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 611.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

druki sejmowe nr 1576, do druku nr 1576, 2150, do druku nr 2150, 2150-A, do druku nr 2150-A

druki senackie nr 611, 611 A


Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu deregulację bądź całkowitą dereglamentację wybranych zawodów rynku finansowego, podlegających Ministerstwu Finansów oraz wybranych zawodów technicznych, pozostających w gestii Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
 

Sejm uchwalił ustawę na 65.  posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 maja 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2014 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 15 kwietnia 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (61) do ustawy (druk nr 611 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 24 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1634do 1634do 1634do 1634do 1634do 1634do 1634do 16342216do 22162216 A
Druki senackie: 609609 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 609.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1634, do druku nr 1634, 2216, do druku nr 2216, 2216-A

druki senackie nr 609, 609 A
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska Prezydenta RP został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Olgierd Dziekoński.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa zakłada dopuszczenie poruszania się na rowerze wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, a także ułatwienie wyznaczania turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowę dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z tym ustawa przewiduje odformalizowanie procedury umożliwiającej wykonanie robót budowlanych na takich obszarach.
 

Sejm uchwalił ustawę na 65.  posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 maja 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2014 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Środowiska.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 15 kwietnia 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 609 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach

Senat w dniu 24 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2119do 2119do 211921632163 A
Druki senackie: 610610 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 610.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach.

druki sejmowe nr 2119, do druku nr 2119, 2163, 2163-A

druki senackie nr 610, 610 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Zaproponowane w nowelizacji zmiany zmierzają do tego, aby zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, jak również decyzje
o zamknięciu składowiska odpadów mogły być zmieniane w zakresie: technicznego sposobu zamknięcia składowiska, harmonogramu działań związanych
z rekultywacją składowiska odpadów oraz sposobu sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 65.  posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 maja 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2014 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Środowiska.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 15 kwietnia 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 610 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.


6.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 24 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1993do 1993do 19932273do 2273
Druki senackie: 608608 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 608.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1993, do druku nr 1993, 2273, do druku nr 2273

druki senackie nr 608, 608 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.
 

Nowelizacja ustawy wdraża do polskiego prawa dyrektywę unijną ustanawiającą ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Za gospodarowanie tymi substancjami ostateczną odpowiedzialność ma ponosić państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym je wytworzono. W ustawie przede wszystkim określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla składowisk odpadów promieniotwórczych. Ponadto ustawa określa dodatkowe kompetencje Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
 

Sejm uchwalił ustawę na 65.  posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 maja 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2014 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Środowiska.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 15 kwietnia 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 608 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Senat w dniu 24 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2049do 2049do 20492237
Druki senackie: 605605 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 605.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

druki sejmowe nr 2049, do druku nr 2049, 2237

druki senackie nr 605, 605 A
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.
 

Ustawa zmienia mechanizm wypłaty świadczeń wstrzymanych w przypadku niemożności ich doręczenia z przyczyn nieleżących po stronie organu emerytalnego. W przypadku żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy stosowane będzie rozwiązanie analogiczne do tego, jakie zostało przewidziane w powszechnym systemie emerytalnym.
 

Sejm uchwalił ustawę na 65.  posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 maja 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji  w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2014.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 605 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Senat w dniu 24 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.
Druki senackie: 566566 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 566.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.

druki senackie nr 566, 566 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Piotr Zientarski.
 

Projektma na celu usprawnienie postępowania dyscyplinarnego adwokatów oraz radców prawnych m.in. przez nadanie rzecznikom dyscyplinarnym, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury oraz Głównemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu statusu organów oraz określenie ich zadań, usprawnienie doręczania korespondencji w toku postępowania dyscyplinarnego, wyartykułowanie zasady prawdy materialnej oraz zasady inkwizycyjności postępowania dyscyplinarnego.
 

Marszałek Senatu w dniu 20 lutego 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 566 S).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Piotr Zientarski.


9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Senat w dniu 24 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Druki senackie: 579579 S579 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 579.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

druk senacki nr 579, 579 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Stanisław Jurcewicz.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy przewiduje, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych będą otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają także z postanowień układów zbiorowych pracy, innych porozumień zbiorowych opartych na ustawie oraz regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

 

Marszałek Senatu w dniu 12 marca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się
23 kwietnia 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk  nr 579 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.