Narzędzia:

52. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

 


11.

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
Druki sejmowe: 2050 cz.I2050 cz.IIdo 2050do 2050do 20502157
Druki senackie: 581581 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 581.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2050, do druku 2050, 2157

druki senackie nr  581, 581 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa ma na celu implementację do polskiego systemu prawa postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Nowelizacja ustawy dopasowuje do przepisów wspólnotowych definicję konglomeratu finansowego, podmiotu dominującego, podmiotu zależnego oraz nadzoru dodatkowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 marca 2014 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 1 kwietnia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (10) (druk nr 581 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Kazimierz Kleina


12.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 21 marca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1849do 1849do 1849do 18492228
Druki senackie: 595595 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 595.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1849, do druku 1849, 2228

druki senackie  nr 595, 595 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu stworzenie możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez lekarzy pediatrów i lekarzy internistów w zakresie ich kwalifikacji, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
 

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 21 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2014 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 3 kwietnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 595 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.


13.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 21 marca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2080do 20802159do 2159
Druki senackie: 593593 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 593.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.

druki sejmowe nr 2080, do druku 2080, 2159, do druku 2159, 2159-A

druki senackie  nr 593, 593 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Projektowana zmiana załącznika do ustawy o bezpieczeństwie morskim ma na celu ułatwienie obywatelom obliczania i dokonywania opłat przewidzianych w ustawie oraz urealnienie określonych w załączniku stawek opłat za niektóre egzaminy kwalifikacyjne.
 

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 21 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2014 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 kwietnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 593 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Roman Zaborowski.


14.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 2191do 21912220do 22202220 Ado 2220 A
Druki senackie: 594594 A594 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 594.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym.

druki sejmowe nr 2191, do druku 2191, 2220, do druku 2220, 2220-A, do druku 2220-A

druki senackie  nr 594, 594 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Głównym celem przedstawionej ustawy jest wprowadzenie do krajowego systemu prawnego rozwiązań umożliwiających wdrożenia wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Zmiany te odnoszą się do zakresu finansowania działalności zarządcy infrastruktury kolejowej. Koszty, które obecnie finansowane są z dotacji budżetowej, mają być co do zasady finansowane z przychodów od przewoźników kolejowych, natomiast koszty, które dotychczas zarządca infrastruktury finansował z przychodów od przewoźników mają być finansowane z budżetu państwa. Ponadto nowelizacja usuwa lukę w prawie, polegającą na braku regulacji sytuacji, kiedy Prezes Urzędu Transportu Kolejowego odmawia zatwierdzenia proponowanych przez zarządcę wysokości stawek dostępu, a także ma na celu wyeliminowanie z systemu prawnego regulacji, które powodują generowanie po stronie zarządcy infrastruktury kolejowej, nieuzasadnionych straty finansowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 64  posiedzeniu w dniu 21 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2014 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 kwietnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 594 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.


15.

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 21 marca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1929do 1929do 1929do 1929do 19292154
Druki senackie: 591591 A591 B591 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 591.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

druki sejmowe nr 1929, do druku 1929, 2145

druki senackie nr 591, 591 A, 591 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.
 

Ustawa ma na celu rozszerzenie możliwości dokonywania bezpłatnego przekazywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa spółek na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub związków jednostek samorządu terytorialnego, które powstały w innym trybie niż komercjalizacja lub na podstawie innych ustaw.
 

Sejm uchwalił ustawę na 64  posiedzeniu w dniu 21 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 kwietnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 591 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 2 kwietnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk nr 591 B).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Stanisław Iwan.


16.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r.

Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 14 marca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 20932151
Druki senackie: 587587 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 587.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia
9 września 2013 r.

druki sejmowe nr 2093, 2151

druki senackie nr 587, 587 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Celem związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z Republiką Mołdawii jest stworzenie obywatelom tych państw gwarancji ochrony ubezpieczeniowej w przypadku przeniesienia miejsca zamieszkania lub zatrudnienia na terytorium drugiego państwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 marca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 18 marca 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 587 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Anna Aksamit.


17.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.
Druki senackie: 481481 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 481.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

druki senackie nr 481, 481 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Wojciech Skurkiewicz.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt przewiduje ustanowienie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt, niezależnie od rodzaju majątku, w którym szkody zostały wyrządzone. Dotychczas odszkodowania można było domagać się tylko za szkody wyrządzone w niektórych rodzajach majątku, np. w gospodarstwie rolnym, leśnym, rybackim lub w pasiece, w zależności od gatunku zwierzęcia, które wyrządziło szkodę.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2013 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Środowiska,

─ Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

─ Komisji Ustawodawczej.
 

Wspólne posiedzenia Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyły się 17 grudnia 2013 r., 28 stycznia,
19 lutego oraz 5 marca 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk  nr 481 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.


z2
Poprzednia strona