Narzędzia:

52. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 22542257do 22572257 A
Druki senackie: 606606 A606 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 606.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

druk sejmowy nr 2254, 2257, do druku nr 2257, 2257-A

druki senackie nr 606, 606 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Nowelizacja zmierza do stopniowego podniesienia kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom tak, aby od 1 stycznia 2016 r. świadczenie to wynosiło 1300 zł miesięcznie. Wnioskodawcy proponują również, aby w okresie przejściowym od 1 maja do 31 grudnia 2014 r. kwota ta wynosiła 800 zł, a następnie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł.
 

Sejm uchwalił ustawę na 65 posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 maja 2014 r. 

 

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2014 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 606 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Jan Filip Libicki.

Ponadto mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2).

Sprawozdawcą mniejszości Komisji w tej sprawie będzie senator Waldemar Kraska.


2.

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1766do 17661767do 176722522278do 22782278 Ado 2278 A
Druki senackie: 607607 A607 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 607.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

druki sejmowe nr 1766, do druku nr 1766, 1767, do druku nr 1767, 2252, 2278, do druku nr 2278, 2278-A, do druku nr 2278-A

druki senackie nr 607, 607 A
 

Były to rządowy oraz poselskie projekty ustawy.
 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa ma na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji, która je przyznała. Zasiłek dla opiekuna (520 zł miesięcznie), będzie przysługiwał za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia ustawy w życie oraz na przyszłość. Na wypłatę mogą liczyć osoby, które spełniały warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 65 posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 maja 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2014 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 607 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2205do 22052227
Druki senackie: 604604 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 604.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym- projekt pilny.

druki sejmowe nr 2205, do druku nr 2205, 2227

druki senackie nr 604, 604 A
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.

Nowelizacja ustawy ma na celu umożliwienie każdemu zainteresowanemu uzyskanie drogą elektroniczną danych o pojeździe, z wyjątkiem danych identyfikujących właściciela lub posiadacza pojazdu. Dane zawarte w ogólnodostępnych sieciach informatycznych mają być udostępniane bez konieczności składania wniosku oraz wskazywania „uzasadnionego interesu”.
 

Sejm uchwalił ustawę na 65 posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2014 r. 

Komisja informuje, że poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów (druk nr 604 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Andrzej Matusiewicz


4.

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
Druki sejmowe: 1992 cz.I1992 cz.IIdo 1992do 1992do 19922158do 2158
Druki senackie: 588588 A pop
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 588.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1992, do druku 1992, 2158, do druku 2158, do druku 2158

druki senackie nr 588, 588 A poprawiony
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie niezbędnych zmian prawnych, w szczególności
w zakresie problematyki:

·       naboru i uzupełniania stanowisk służbowych do Narodowych Sił Rezerwowych,
szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach NSR,

·       systemu motywacyjnego i promocyjnego służby,

·       podnoszenia kwalifikacji,

·      relacji z pracodawcami i innymi podmiotami w celu nawiązania współpracy na rzecz kształtowania i wykorzystania NSR.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 marca 2014 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 2 kwietnia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (9) (druk nr 588 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Jarosław Lasecki.


5.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw.
Druki senackie: 535535 S535 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 535.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 535, 535 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Piotr Zientarski.
 

Projekt ma na celu zmianę modelu kształcenia sędziego i prokuratora oraz, w związku z deregulacją zawodu asystenta sędziego, likwidację aplikacji ogólnej. Ponadto celem projektowanej zmiany jest uproszczenie procedury naboru na aplikacje prowadzone przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz likwidacja stypendium dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, którzy po złożeniu egzaminu wstępnego i zakwalifikowaniu do odbycia aplikacji, będą zatrudnieni na etatach aplikanckich w sądach powszechnych i jednostkach prokuratury.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 stycznia 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się 18 lutego oraz 18 marca 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 535 S).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Piotr Zientarski.


6.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.

Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 14 marca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2089.pdf2089
Druki senackie: 584584 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 584.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne
w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.

druki sejmowe nr 2089, 2154

druki senackie nr 584, 584 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Celem zawarcia Umowy jest usunięcie podwójnego opodatkowania dochodu z transportu międzynarodowego – w przypadku RP chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, po stronie Guernsey kwesta dotyczy podatku dochodowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 marca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 18 marca 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 584 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.


7.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.

Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 14 marca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 20902155
Druki senackie: 585585 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 585.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.

druki sejmowe nr 2090, 2155

druki senackie nr 585, 585 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa ma na celu umożliwienie wprowadzenia efektywnych mechanizmów unikania podwójnego opodatkowania dochodów z pracy najemnej oraz emerytur i rent, uzyskiwanych przez osoby fizyczne pracujące w relacjach Polska – Guernsey.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 marca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 18 marca 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 585 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.


8.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 roku, podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r.

Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 14 marca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 20912156
Druki senackie: 586586 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 586.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 roku, podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r.

druki sejmowe nr 2091, 2156

druki senackie nr 586, 586 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Protokół ma na celu aktualizację obecnie obowiązującej Konwencji, przede wszystkim w zakresie klauzuli wymiany informacji podatkowej. Rozszerzenie tej klauzuli stanowi ważne narzędzie dla organów podatkowych w zakresie uzyskiwania informacji niezbędnych do prawidłowego określania podstawy opodatkowania i weryfikacji deklarowanych podatków.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 marca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 18 marca 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 586 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Martynowski.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 2132do 2132do 21322214do 2214
Druki senackie: 592592 A592 B592 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 592.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach.

druki sejmowe nr 2132, do druku 2132, 2214, do druku 2214, 2214 A

druki senackie nr  592, 592 A, 592 B
 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.
 

Przedstawione w ustawie propozycje zmian odnoszą się do takich kwestii jak:

·       umożliwienia zatrudniania w szkołach podstawowych osób – spełniających kryteria oraz na warunkach określonych w ustawie – w celu zapewnienia wsparcia nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub prowadzącego zajęcia świetlicowe,

·       wprowadzenia zmian dotyczących odroczenia realizacji obowiązku szkolnego. Wniosek o odroczenie tego obowiązku mógłby być składany w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat – bez względu na to, czy rozpoczęło już naukę w szkole. Zmianie ulegnie charakter opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej która będzie wiążąca dla dyrektora szkoły. Ujednoliceniu ulegną również uprawnienia publicznych i niepublicznych poradni w zakresie wydawania opinii dotyczących wcześniejszego przyjęcia do szkoły bądź też opóźnienia realizacji obowiązku szkolnego,

·       doprecyzowania zasad funkcjonowania świetlic szkolnych. 
 

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 21 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.


Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 2 kwietnia 2014 r.

Komisja informuje, że poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów (druk nr 592 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.

 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 592 B).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Andrzej Szewiński.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 14 marca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1949do 1949do 1949do 1949do 1949do 1949do 19492161do 21612161 A
Druki senackie: 582582 A582 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 582.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1949, do druku 1949, 2161, do druku 2161, 2161-A

druki senackie nr 582, 582 A, 582 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Proponowane w ustawie zmiany koncentrują się przede wszystkim na:

·       poprawie efektywności działania urzędów pracy,

·       poprawie jakości usług świadczonych bezrobotnym stosownie do ich potrzeb,

·       tworzeniu nowych miejsc pracy,

·       wsparciu powrotu do zatrudnienia osób bezrobotnych,

·       wsparciu pracodawców zatrudniających młodych pracowników oraz bezrobotnych w wieku 50+,

·       wsparciu pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników – poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 marca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 25 marca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 582 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 2 kwietnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 582 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.