Narzędzia:

50. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1 .

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia posiedzenie


1.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie

Senat w dniu 5 marca 2014 r. zapoznał się z Informacją.

2.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

Senat w dniu 6 marca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2075do druku 2075do druku 20752141do druku 2141
Druki senackie: 570570 A570 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 570.pdf
więcej informacji o punkcie

1. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty.

druki sejmowe nr 2075, do druku nr 2075, 2141

druki senackie  nr 570, 570 A

 

Był to pilny rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.

 

Ustawa wprowadza rozwiązania zmierzające do wprowadzenia do szkół jednakowych podręczników, których opracowanie i wydanie będzie mógł zlecić minister edukacji narodowej. W przypadku szkół artystycznych takie prawo będzie miał minister kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lutego 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 marca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 24 lutego 2014 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 26 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 570 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Szewiński.

 


3.

Ustawa o funduszu sołeckim

Senat w dniu 6 marca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1755do 1755do 175521022129do 21292129 A
Druki senackie: 571571 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 571.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o funduszu sołeckim.

druki sejmowe nr 1755, do druku nr 1755, 2102, 2129, do druku nr 2129, 2129-A

druki senackie nr 571, 571 A

 

Były to rządowy i poselski projekty ustaw.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.
 

Celem projektu ustawy jest zwiększenie - o 15 proc. - liczby gmin, w których zostanie utworzony fundusz sołecki, czyli do poziomu 70 proc. Obecnie fundusz sołecki jest utworzony w ok. 55 proc. gmin. Przepisy nowej ustawy doprecyzowują i usuwają niektóre rozwiązania poprzedniej regulacji, które stanowiły barierę dla rozwoju tej inicjatywy lokalnej. Środki funduszu sołeckiego mogą służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Mogą być również wykorzystywane na usuwanie skutków klęski żywiołowej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lutego 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 marca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 lutego 2014 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 27 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 571 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 marca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2053do 20532147do 21472147 Ado 2147 A
Druki senackie: 575575 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 575.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2053, 2147, do druku2147, 2147-A, do druku 2147-A

druki senackie nr 575, 575 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa dotyczy przedłużenia na lata 2014-2020 okresu obowiązywania dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na składki dla organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych w ponadnarodowych organizacjach wobec instytucji Unii Europejskiej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lutego 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 marca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 lutego 2014 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 4 marca 2014 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 575 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 marca 2014 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki senackie: 558558 A558 B558 C558 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 558.pdf
więcej informacji o punkcie

3. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1638, do druku nr 1638, 2061, do druku nr 2061, 2061-A

druki senackie nr 558, 558 A, 558 B, 558 C

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

 

Ustawa wprowadza rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom środowisk naukowo-badawczych oraz kultury i sztuki dotyczące m.in.:

·       doprecyzowania przepisu dotyczącego wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych,

·       zwolnienia zamawiającego z obowiązku żądania od artystów i twórców złożenia oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lutego 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 marca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu,

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu  w tej sprawie odbyło się 18 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk  nr 558 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Górecki.

 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu  w tej sprawie odbyło się 19 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk  nr 558 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 26 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk  nr 558 C).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


6.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 6 marca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 7 lutego 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1379do druku nr 13792060do druku nr 2060
Druki senackie: 560560 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 560.pdf
więcej informacji o punkcie

4. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

druki sejmowe nr 1379, do druku nr 1379, 2060, do druku nr 2060

druki senackie nr 560, 560 A

 

Jest to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Ustawa wprowadza możliwość wniesienia zażalenia na orzeczenia wydane w przedmiocie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zarówno sądu pierwszej, jak i drugiej instancji. Jednocześnie w przypadku orzeczeń sądu drugiej instancji, co do których jak dotąd nie dopuszczano możliwości wniesienia zażalenia, określa tryb oraz sąd właściwy do jego rozpoznania.

 

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lutego 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 marca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

PosiedzenieKomisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  w tej sprawie odbyło się 18 lutego 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 560 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Senat w dniu 6 marca 2014 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki senackie: 559559 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 559.pdf
więcej informacji o punkcie

5. Ustawa o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

druki sejmowe nr 1763, do druku nr 1763,2063

druki senackie nr 559, 559 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Ustawa wprowadza możliwość współfinansowania działalności statutowej uczelni przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lutego 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 marca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2014 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu  w tej sprawie odbyło się 18 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk  nr 559 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr


8.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r.

Senat w dniu 6 marca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 7 lutego 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 20352069
Druki senackie: 561561 A561 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 561.pdf
więcej informacji o punkcie

6. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r.

druki sejmowe nr 2035, 2069

druki senackie nr 561, 561 A, 561 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów i Minister Spraw Zagranicznych.

 

Jest to pierwsza umowa między Polską a Liberią o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Spowoduje to, że Liberia zostanie wykreślona z listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów). W przypadku Polski umowa dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT. Zaś w przypadku Liberii dotyczy wszelkich podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę, nałożonych w dacie podpisania umowy.

 

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lutego 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 marca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 13 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawybez poprawek (druk  nr 561 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Martynowski.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 18 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawybez poprawek (druk  nr 561 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.


9.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r.

Senat w dniu 6 marca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 7 lutego 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 20362070
Druki senackie: 562562 A562 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 562.pdf
więcej informacji o punkcie

7. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r.

druki sejmowe nr 2036, 2070

druki senackie nr 562, 562 A, 562 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów i Minister Spraw Zagranicznych.

 

Jest to nowa umowa, dostosowująca stan prawny do współczesnych wymogów wynikających z przystąpienia Polski do Organizacji Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (OECD) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Obecnie obowiązująca umowa międzyrządowa została podpisana w 1979 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lutego 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 marca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 13 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawybez poprawek (druk  nr 562 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 18 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawybez poprawek (druk  nr 562 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.


10.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 marca 2014 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 19912073do druku nr 2073
Druki senackie: 557557 A557 B557 C557 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 557.pdf
więcej informacji o punkcie

2. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1991, 2073, do druku nr 2073

druki senackie nr 557, 557 A, 557 B, 557 C

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 

Ustawa przewiduje utworzenie przy centralnej ewidencji pojazdów Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK), prowadzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, którego zadaniem będzie wymiana informacji z krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich UE. Wymianie będą podlegać dane dotyczące pojazdów, podczas kierowania którymi popełniono naruszenie przepisów oraz dane dotyczące właścicieli lub posiadaczy tych pojazdów. KPK będzie również przekazywać dane o pojazdach i ich właścicielach i posiadaczach, uzyskanych od innych państw członkowskich UE, uprawnionym krajowym podmiotom, posiadającym kompetencje w zakresie kontroli ruchu drogowego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lutego 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 marca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  w tej sprawie odbyło się 18 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk  nr 557 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5)  (druk  nr 557 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 26 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4)  (druk  nr 557 C).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.