Narzędzia:

48. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 1 .

zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 2.

zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 3.
zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 1 .

zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 2.


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Senat w dniu 30 stycznia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 10 stycznia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1945do 1945do 19451986do 1986
Druki senackie: 539539 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 539.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.

druki sejmowe nr 1945, do druku 1945, 1986, do druku 1986

druki senackie nr 539, 539 A

Był to komisyjny projekt ustawy.

Projektowana zmiana w Kodeksie wyborczym ma na celu wyeliminowanie błędu
w przepisie zawierającym wzór określający limit wydatków ponoszonych na agitację wyborczą przez komitety wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Obecnie wielkość jednej z niewiadomych odpowiadającej liczbie posłów z Polski wybieranych do Parlamentu Europejskiego jest niemożliwa do określenia, gdyż przepisy kodeksu wyborczego nie ustalają stałej liczby posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych. Dlatego projekt zakłada, że limit wydatków komitetu wyborczego będzie określany proporcjonalnie do liczby wyborców w okręgach, w których komitet zarejestrował listy kandydatów. Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza będzie ogłaszać liczbę wyborców na terenie poszczególnych okręgów wyborczych.

Sejm uchwalił ustawę na 58. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 stycznia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lutego 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 stycznia 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 stycznia 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawybez poprawek (druk  nr 539 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Senat w dniu 30 stycznia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 10 stycznia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 19832009
Druki senackie: 538538 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 538.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.

druki sejmowe nr 1983, 2009

druki senackie nr 538, 538 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.

Celem nowelizacji Kodeksu wyborczego jest dostosowanie prawa polskiego do postanowień dyrektyw Rady 2013/1/UE. Projektowana zmiana znosi obowiązek przedkładania przez obywateli Unii Europejskiej zaświadczenia, zastępując je oświadczeniem, że dana osoba nie jest pozbawiona prawa do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Elementem tego oświadczenia jest zamieszczenie informacji o ostatnim adresie zamieszkania kandydata w państwie członkowskim.

Sejm uchwalił ustawę na 58. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 stycznia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lutego 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 stycznia 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 stycznia 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawybez poprawek (druk  nr 538 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.


3.

Ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Senat w dniu 30 stycznia 2014 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 1066do 10661932do 1932
Druki senackie: 537537 A537 B537 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 537.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 1066, do druku 1066, 1932, do druku 1932

druki senackie nr 537, 537 A, 537 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.

Projekt ustawy ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych z zakresu udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt zakłada umożliwienie interwencji odpowiednim służbom w przypadkach ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania przestępczości, w trakcie zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych, katastrof oraz podczas działań ratowniczych.

Sejm uchwalił ustawę na 58. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 stycznia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lutego 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 stycznia 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 17 stycznia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy  (druk  nr 537 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 21 stycznia 2014 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy  (druk  nr 537 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


4.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 30 stycznia 2014 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 1323do 132319791979 Ado 1979 A
Druki senackie: 540540 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 540.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

druki sejmowe nr 1323, do druku 1323, 1979, 1979-A, do druku 1979-A

druki senackie nr 540, 540 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa przewiduje, że postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności orzeczeniom sądu lub referendarza sądowego oraz ugodom zawartym przed sądem będzie wydawane bez spisywania odrębnej sentencji przez umieszczenie na tytule egzekucyjnym klauzuli wykonalności. Klauzula będzie podpisywana przez skład sądu albo referendarza sądowego, który tę klauzulę nadaje. Ponadto ustawa wprowadza obowiązek badania z urzędu, kto jest spadkobiercą.

Sejm uchwalił ustawę na 58. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 stycznia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lutego 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 stycznia 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 stycznia 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy  (druk  nr 540 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


5.

Ustawa o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r.

Senat w dniu 30 stycznia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 10 stycznia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 19272001
Druki senackie: 541541 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 541.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r.

druki sejmowe nr 1927 i 2001

druki senackie nr 541, 541 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

Głównym celem ratyfikowanej Umowy jest zapewnienie przez państwa członkowskie Unii Europejskiej odpowiednich źródeł finansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), za którego pomocą Unia Europejska udziela pomocy rozwojowej państwom Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz krajom i terytoriom zamorskim (KTZ).

Sejm uchwalił ustawę na 58. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 stycznia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lutego 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 stycznia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 28 stycznia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawybez poprawek  (druk  nr 541 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Norbert Obrycki.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o lasach.

Senat w dniu 30 stycznia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 24 stycznia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2041do druku 2041do druku 204120782078 Ado druku 2078 A
Druki senackie: 551551 A551 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 551.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o lasach.

druki sejmowe nr 2041, do druku 2041, 2078, 2078-A, do druku 2078-A

druki senackie nr 551, 551 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Celem nowelizacji ustawy o lasach jest przede wszystkim ujednolicenie zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych m.in. przez dostosowanie zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe do przepisów ustawy o rachunkowości oraz utworzenie mechanizmu umożliwiającego dokonywania wpłat do budżetu państwa.

Sejm uchwalił ustawę na 59 posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 28 stycznia 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 551 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Pęk.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Senat w dniu 30 stycznia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 24 stycznia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 20682071
Druki senackie: 552552 A552 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 552.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

druki sejmowe nr 2068, 2071

druki senackie nr 552, 552 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem nowelizacji ustawy jest wdrożenie rozwiązań przejściowych na 2014 r. do  przepisów krajowych w odniesieniu do systemu wsparcia bezpośredniego, których wprowadzenie przewidują przepisy unijne. Ustawa zakłada m.in., ograniczenie wsparcia do trzech sektorów tj. chmielu, tytoniu i skrobi ziemniaczanej oraz zmianę definicji „płatności uzupełniających”.

Sejm uchwalił ustawę na 59 posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 28 stycznia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 552 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Wojciechowski.


8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Senat w dniu 30 stycznia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.
Druki senackie: 480480 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 480.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

druki senackie nr 480, 480 S
Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Grażyna Sztark.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy ma na celu wyeliminowanie z art 2 pkt 1 ustawy o rencie socjalnej przesłanki przebywania na terytorium RP, od której spełnienia uzależnione jest obecnie przyznanie i realizacja prawa do renty socjalnej. Zaproponowane zmiany (w stosunku do obywateli polskich) polegają na zastąpieniu ww. przesłanki wymogiem posiadania miejsca zamieszkania w Polsce (w rozumieniu art. 25 kc). Ponadto zaproponowane zmiany obejmą swoim zakresem podmioty określone w art 2 pkt 2 i 3 ustawy o rencie socjalnej tj. m.in. spełniających określone w ustawie kryteria cudzoziemców, obywateli państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA oraz członków ich rodzin, jeżeli posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP.
Marszałek Senatu w dniu 30 października 2013 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 8 stycznia 2014.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) do projektu ustawy (druk  nr 480 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.


9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Senat w dniu 30 stycznia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Druki senackie: 512512 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 512.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

druki senackie nr 512, 512 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Mieczysław Augustyn.

Celem projektu jest uzupełnienie katalogu przesłanek niewypłacalności pracodawcy o postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego.

Marszałek Senatu w dniu 6 grudnia 2013 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 8 stycznia 2014.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) do projektuustawy (druk  nr 512 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Senat w dniu 30 stycznia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.
Druki senackie: 449449 S449 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 449.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

druki senackie nr 449, 449 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Wyrowiński.

Projekt ma na celu zagwarantowanie pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1957 r. do 4 czerwca 1989 r. znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez osobę zainteresowaną statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej oraz spełnienie kryterium dochodowego. Pomoc będzie świadczona w dwóch formach: świadczenia specjalnego oraz pomocy pieniężnej.

Marszałek Senatu w dniu 25 września 2013 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 7 listopada 2013 r. oraz 9 i 17 stycznia 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk  nr 449 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.