Narzędzia:

18. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

 

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia października 2012 roku miesiącem pamięci Generała Stanisława Maczka

Senat w dniu 3 października 2012 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia października 2012 roku miesiącem pamięci Generała Stanisława Maczka (1892-1994).
Druki senackie: 7474 S
Uchwała: 074.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia października 2012 roku miesiącem pamięci Generała Stanisława Maczka.

druki senackie nr 74, 74 S

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Michał Seweryński.

Marszałek Senatu w dniu 14 marca 2012 r. skierował projekt uchwały do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyły się 24 lipca i 2 sierpnia 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały(druk nr 74 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.


2.

Ustawa o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r.

Senat w dniu 4 października 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 460584
Druki senackie: 186186 A186 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 186.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r.

druki sejmowe nr 460, 584

druki senackie nr 186, 186 A, 186 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

Traktat jest wielostronną umową międzynarodową, podpisaną z jednej strony przez obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej, a z drugiej przez Republikę Chorwacji. Akt ten stanowi prawną podstawę członkostwa Republiki Chorwacji w Unii Europejskiej.

Sejm uchwalił ustawę na 21.  posiedzeniu w dniu 14 września 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 października 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Unii Europejskiej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 18 września 2012 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 186 A ).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 19 września 2012 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 186 B ).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Edmund Wittbrodt.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Senat w dniu 4 października 2012 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 319do 319625625 A
Druki senackie: 187187 A187 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 187.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

druki sejmowe nr 319, do druku nr 319, 625, 625-A

druki senackie nr 187, 187 A, 187 Z

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony  Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa podnosi od 1 stycznia 2013 r. wysokość jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka do 1200,00 zł. Ponadto w myśl nowelizacji jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) będzie przysługiwała matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jedynie wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł na miesiąc.

Sejm uchwalił ustawę na 21.  posiedzeniu w dniu 14 września 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 października 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2012 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 25 września 2012 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk  nr 187 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


4.

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2011 r.

Senat w dniu 3 października 2012 r. zapoznał się z Informacją o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.
Druki senackie: 91
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2011 r.

druk senacki nr 91

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 10 kwietnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 kwietnia 2012 r. skierował informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Komisja na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2012 r. wysłuchała informacji i poinformowała o tym Marszałka Senatu.


5.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Senat w dniu 4 października 2012 r. wprowadził poprawki (30) do ustawy.
Druki sejmowe: 455do 455do 455do 455653
Druki senackie: 181181 A181 B181 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 181.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

druki sejmowe nr 455, do druku 455, 653  

druki senackie nr 181, 181 A, 181 B, 181 Z

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa ma na celu wdrożenie do prawa polskiego przepisów tzw. dyrektywy obronnej, która dotyczy procedur udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty realizujące zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Sejm uchwalił ustawę na 21.  posiedzeniu w dniu 14 września 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 października 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 26 września 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (31)  (druk  nr 181 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Ortyl.

Posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyły się 26 września i 2 października 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (30)  (druk  nr 181 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.


6.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Senat w dniu 4 października 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Druki senackie: 162162 S162 X
Uchwała: 162.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

druki senackie nr 162, 162 S, 162 X

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad projektem ustawy został upoważniony senator Piotr Zientarski.

Projekt ustawy ma na celu wyłączenie z reżimu ustawy – Prawo zamówień publicznych zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości albo jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane przywięziennym zakładom pracy prowadzonym w formie przedsiębiorstw państwowych, jeśli zamówienia związane są z zatrudnianiem osób pozbawionych wolności.

Marszałek Senatu w dniu 26 lipca 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 3 października 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk  nr 162 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Senat w dniu 4 października 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 635do 635662
Druki senackie: 183183 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 183.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

druki sejmowe nr 635, do druku 635, 662

druki senackie nr 183, 183 A

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy UE zawierającej dodatkowe założenia potrzebne do zapewnienia jednolitego dla wszystkich państw członkowskich sposobu obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dla niektórych kategorii umów o kredyt konsumencki.

Sejm uchwalił ustawę na 21.  posiedzeniu w dniu 14 września 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 października 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2012 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 26 września 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 183 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.


8.

Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

Senat w dniu 4 października 2012 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 533do 533652
Druki senackie: 182182 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównwaczy
Uchwała: 182.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię.

druki sejmowe nr 533, do druku 533, 652 

druki senackie nr 182, 182 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

Ustawa wprowadza obowiązek dołączania do produktów wykorzystujących energię (przy wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu ich do użytku) etykiety i karty produktu sporządzonych w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii i poziomie hałasu. Obowiązkowe etykietowanie produktu ma zapewnić racjonalne zużycie energii i ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Sejm uchwalił ustawę na 21.  posiedzeniu w dniu 14 września 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 października 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2012 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 26 września 2012 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1)  (druk  nr 182 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 października 2012 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 541686
Druki senackie: 185185 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 185.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 541, 686

druki senackie nr 185, 185 A

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu zapewnienie rozwoju dostępu do telekomunikacji, w szczególności dostępu szerokopasmowego do Internetu, poprzez m. in. opracowanie prawno-ekonomicznych warunków budowy sieci nowej generacji.

Sejm uchwalił ustawę na 21.  posiedzeniu w dniu 14 września 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 października 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 26 września 2012 r.  

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (5)  (druk  nr 185 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe

Senat w dniu 4 października 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 601do 601651
Druki senackie: 184184 A184 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 184.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy – Prawo pocztowe.

druki sejmowe nr 601, do druku 601, 651 

druki senackie nr 184, 184 A, 184 Z

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa wdraża przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej, które dotyczą wprowadzenia na całym terytorium Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego o niehandlowym charakterze, które znajdują się w bagażu podróżnych lub są wysyłane jako małe przesyłki do osób prywatnych albo są zamawiane (np. drogą elektroniczną, przez telefon bądź przez Internet) i dostarczane konsumentom. W ustawie wprowadzono przepisy, które wskazują, że organem właściwym do dokonywania kontroli tych przesyłek w Polsce będzie Straż Graniczna oraz organy celne.

Sejm uchwalił ustawę na 21.  posiedzeniu w dniu 14 września 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 października 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2012 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 25 września 2012 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy, a mniejszość komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 184 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Grzegorz Wojciechowski, a sprawozdawcą mniejszości komisjisenator Tadeusz Kopeć.