Narzędzia:

17. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2


11.

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 595do 595615
Druki senackie: 174174 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 174.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

druki sejmowe nr 595, do druku nr 595, 615, do druku nr 615, 615-A

druki senackie nr 174, 174 A

Jest to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu przede wszystkim umożliwienie sfinalizowania inwestycji Euro 2012, które nie zostały zakończone do dnia zakończenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Dotyczy inwestycji zakwalifikowanych jako przedsięwzięcia Euro 2012, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy a mniejszość komisji o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 174 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.


12.

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 27 lipca 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 534do 534585
Druki senackie: 167167 A167 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 167.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych.

druki sejmowe nr 534. do druku nr 534, 585, 585-A

druki senackie nr 167, 167 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ustawa ma na celu m.in. wdrożenie do polskiego systemu prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (dyrektywa ITS). Dyrektywa ITS jest aktem prawnym o charakterze ramowym, ustalającym tzw. obszary priorytetowe, tj.: optymalne wykorzystanie danych o drogach, ruchu i podróży; ciągłość usług ITS związanych z zarządzaniem ruchem i przewozami towarowymi; aplikacje ITS związane z bezpieczeństwem i ochroną ruchu drogowego; powiązanie pojazdu z infrastrukturą transportową.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 167 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.


13.

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 27 lipca 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 442do 442do 442572do 572
Druki senackie: 164164 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 164.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

druki sejmowe nr 442, do druku nr 442, 572, do druku nr 572

druki senackie nr 164, 164 A

Jest to senacki projekt ustawy.

Nowelizacja ustawy zmierza do uchylenia przepisu umożliwiającego spółdzielniom mieszkaniowym, które przed 5 grudnia 1990 r. wybudowały na nie swoim gruncie budynki, nabycie własności tych nieruchomości przez zasiedzenie (ex lege), o ile nieruchomości te posiadają nieuregulowany stan prawny. Przedstawione zmiany zmierzają również do wyeliminowania z sytemu prawnego przepisów, które uprzywilejowują spółdzielnie w stosunku do ich wierzycieli w sytuacji ustanawiania odrębnej własności lokali spółdzielczych.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 164 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.


14.

Ustawa o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 27 lipca 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 495do 495558
Druki senackie: 168168 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 168.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”.

druki sejmowe nr 495, do druku nr 495, 558

druki senackie nr 168, 168 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wnioskodawcy proponują nadanie politechnice nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”. Uczelnia spełnia, wynikające z ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, kryteria pozwalające na nadanie jej nazwy „uniwersytet” uzupełnionej przymiotnikami odpowiadającymi misji i strategii rozwoju uczelni.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisja Nauki, Edukacji i Sportu odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 168 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.


15.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 494do 494617
Druki senackie: 173173 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 173.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne.

druki sejmowe nr 494, do druku nr 494, 617

druki senackie nr 173, 173 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa ma na celu dostosowanie krajowych przepisów prawa celnego  dotyczących poboru przez organy celne opłat z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów. Ponadto ustawa stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, na podstawie którego (z dniem 25 listopada 2012 r.) traci moc obowiązującą przepis dotyczący stawki opłaty za przechowanie w depozycie organu celnego towarów zajętych.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie komisji odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk  nr 173 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


16.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 13 lipca 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 458525
Druki senackie: 157157 A157 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 157.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.

druki sejmowe nr 458, 525

druki senackie 157, 157 A, 157 B

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.

Protokół ma przede wszystkim na celu uchylenie przepisów dotyczących tzw. tax sparingu. Mechanizm ten jest obecnie powszechnie wykorzystywany w celu obejścia prawa podatkowego i zmniejszenia wysokości podatku od otrzymywanych dywidend.

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 lipca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 24 lipca 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 157 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Anna Aksamit.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 26 lipca 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 157 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.


17.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Druki senackie: 135135 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 135.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

druki senackie nr 135 135 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Grażyna Sztark.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy zmierza do wyeliminowania z ustawy przesłanki formalnej w postaci dochowania terminu złożenia wniosku w przypadku wydawania decyzji potwierdzającej działalność uważaną za kombatancką bądź za równorzędną z działalnością kombatancką. Wnioski będą więc rozpatrywane wyłącznie pod kątem spełniania przez wnioskodawcę przesłanek pozytywnych oraz braku po jego stronie przesłanek negatywnych.

Marszałek Senatu w dniu 8 czerwca 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 24 lipca 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk  nr 135 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.


18.

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. podjął uchwałę ustanawiającą rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego.
Druki senackie: 161161 S161 X
Uchwała: 161.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego.

druki senackie 161, 161 S

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Ryszard Bonisławski.

Marszałek Senatu w dniu 25 lipca 2012 r. skierował projekt uchwały do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 26 lipca 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk  nr 161 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Bonisławski


19.

Drugie czytanie projektu uchwały ogłaszającej listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. podjął uchwałę ogłaszającą listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza.
Druki senackie: 160160 S
Uchwała: 160.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały ogłaszającej listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza.

druki senackie 160, 160 S

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Andrzej Grzyb.

Marszałek Senatu w dniu 25 lipca 2012 r. skierował projekt uchwały do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 26 lipca 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek (druk  nr 160 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.


20.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2011 roku petycji

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. zapoznał się ze Sprawozdaniem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2011 roku petycji.
Druki senackie: 151
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2011 roku petycji.

druk senackinr 151

Komisja przyjęła sprawozdanie na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2012 r.


z2
Poprzednia strona