Narzędzia:

16. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1.

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2.

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1.

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2.


1.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Senat w dniu 26 lipca 2012 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
Druki sejmowe: 35do 35do 35434434 A
Druki senackie: 145145 A145 B145 C145 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczyOE-192
Uchwała: 145uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

druki sejmowe nr 35, do druku nr 35, 434, 434-A

druki senackie nr 145, 145 A, 145 B, 145 C

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska Prezydenta RP w toku prac parlamentarnych został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Krzysztof Hubert Łaszkiewicz.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.

Ustawa m.in.:

·       poszerza katalog przedmiotów, których posiadanie podczas zgromadzenia jest niedozwolone o wyroby pirotechniczne,

·       wprowadza nowe rozwiązanie regulujące zasady organizowania w tym samym miejscu i czasie kilku zgromadzeń,

·       precyzuje zasady powiadamiania organów gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, jak również przepisy odnoszące się do wydawania decyzji o zakazie zgromadzenia i odwołania się od niej,

·       określa wysokość grzywny zarówno dla organizatora, który nie wykonuje nałożonych na niego obowiązków jak i dla łamiących przepisy uczestników zgromadzenia.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 czerwca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lipca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 czerwca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Ponadto Marszałek Senatu w dniu 17 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 18 lipca 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk nr 145 A).

Mniejszość komisji przedstawiła wniosek o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się
19 lipca 2012 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 145 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Pinior.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2012 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 145 C).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


2.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Senat w dniu 25 lipca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Druki senackie: 107107 S107 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 107.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

druki senackie nr 107, 107S

Projekt ustawy został wniesiony przez  Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Piotr Zientarski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy zmierza do uregulowania kwestii opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w ustawie, a nie - jak dotychczas - w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Marszałek Senatu w dniu 9 maja 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 5 lipca 2012 r.

Komisje wprowadziły poprawki do projektu ustawy i wnoszą o przyjęcie jednolitego projektu ustawy (druk nr 107 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 lipca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 215do 215do 215do 215526
Druki senackie: 153153 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 153.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 215, do druku nr 215, 526

druki senackie nr 153, 153 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.

Ustawa ma na celu dokonanie zmian w zakresie organizacji administracji rządowej w związku z powołaniem Ministra Administracji i Cyfryzacji. Z zakresu działu sprawy wewnętrzne przekazuje się do działu administracja publiczna m.in. zadania dotyczące przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków.

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 24 lipca 2012 r.

Komisja wnosi przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 153 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Meres.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 lipca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 486do 486504
Druki senackie: 152152 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 152.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 486, do druku nr 486, 504

druki senackie nr 152, 152 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.

Ustawa ma na celu dokonanie podziału obowiązków pomiędzy ministrem właściwym od spraw wewnętrznych, a wojewodą w zakresie rejestracji danych o utracie lub nabyciu obywatelstwa, a także przekazywania tych danych właściwym organom.

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 24 lipca 2012 r.

Komisja wnosi przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 152 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andżelika Możdżanowska.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 lipca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 375do 375do 375do 375527527 A
Druki senackie: 154154 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 154.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 375, do druku nr 375, 527, 527-A

druki senackie nr 154, 154 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju Regionalnego.

Ustawa ma na celu dokonanie podziału kompetencji w ramach działu administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa przez wydzielenie z niego zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym na poziomie krajowym i wojewódzkim oraz polityki miejskiej. Zadania te zostaną przeniesione do działu administracji rządowej rozwój regionalny.

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 24 lipca 2012 r.

Komisja wnosi przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 154 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 lipca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 386do 386478do 478478 A
Druki senackie: 147147 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 146.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 386, do druku 386, 478, do druku  nr 478, 478-A

druki senackie nr 147, 147 A

Był to poselski projekt ustawy.
Przedstawiona nowelizacja przewiduje wzmocnienie uprawnień kontrolnych Prezesa PFRON nad środkami przekazywanymi na wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zaprojektowane rozwiązania odnoszą się do systemu dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jak również mają na celu urealnienie wysokości wsparcia  udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 czerwca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lipca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 czerwca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 18 lipca 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 147 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


7.

Ustawa o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”

Senat w dniu 26 lipca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 430do 430do 430465
Druki senackie: 146146 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 146.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”.

druki sejmowe nr 430, do druku 430, 465

druki senackie nr 146, 146 A

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony  Minister Zdrowia.

Ustawa zmienia nazwę Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Możliwość dokonania zmiany uczelni związana jest ze spełnieniem przez nią kryteriów określonych w ustawie z dnia  27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym odnoszących się do uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 czerwca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lipca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 czerwca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 6 lipca 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy  bez poprawek (druk nr 146 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Bonisławski.


8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Senat w dniu 26 lipca 2012 r. nie podjął uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
Druki senackie: 7070 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

druki senackie nr 70, 70 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Bohdan Paszkowski.

Projekt wprowadza stopniowe podwyższenie wysokości renty socjalnej tak, aby po 2015 r. nastąpiło jej zrównanie z najniższą rentą wypłacaną z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Marszałek Senatu w dniu 7 marca 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyły się 8 maja i 18 lipca 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk  nr 70 S).


9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Senat w dniu 26 lipca 2012 r. przyjął wniosek o odrzucenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu uchwały o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
Druki senackie: 7676 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

druki senackie nr 76, 76 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Michał Seweryński.

Projekt ma na celu wprowadzenie obowiązku zamieszczania w treści pouczenia do decyzji organu rentowego dotyczącej ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości, informacji o prawie do złożenia przez emeryta lub rencistę wniosku o przeliczenie wysokości przysługującego mu świadczenia. Ponadto, proponuje się wprowadzenie regulacji, z godnie z którą w przypadku emerytury lub renty obliczonej na nowo w wyniku ponownego ustalenia podstawy jej wymiaru zgodnie z art. 111 ustawy, świadczenie obliczone na podstawie tego przepisu, powinno zostać wypłacone za okres od dnia powstania do niego prawa.

Marszałek Senatu w dniu 20 marca 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyły się 8 maja i 18 lipca 2012 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk  nr 76 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

Senat w dniu 26 lipca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Druki senackie: 9494 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 094.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

druki senackie nr 94, 94 S

Projekt ustawy został wniesiony przez  grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony  senator Stanisław Gogacz.

Projekt ustawy zmierza do tego, aby szkoła wyższa opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów odbywających obowiązkowy staż, a także osób odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w język polskim - nie tylko w przypadku, gdy osoby te zostały uznane za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, ale wtedy także, gdy posiadają ważną Kartę Polaka. Spowoduje to rozszerzenie prawa tych osób do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza tzw. przypadki nagłe. Będą one uprawnione do identycznych świadczeń jak studenci posiadający obywatelstwo polskie.

Marszałek Senatu w dniu 18 kwietnia  2012 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w tej sprawie odbyło się 4 lipca 2012 r.

Komisje wprowadziły poprawki do projektu ustawy i wnoszą o przyjęcie jednolitego projektu ustawy (druk  nr 94 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.