Narzędzia:

14. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2


1.

Debata na temat sytuacji bieżącej i perspektyw rozwoju Grupy Wyszehradzkiej

W dniu 13 czerwca 2012 r. w Senacie odbyła się debata na temat sytuacji bieżącej i perspektyw rozwoju Grupy Wyszehradzkiej.
Opinie/materiały/ekspertyzy: Informacja na temat Grupy Wyszehradzkiej

2.

Drugie czytanie projektu uchwały w związku z objęciem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej

Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. podjął uchwałę w związku z objęciem z dniem 1 lipca 2012 r. przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.
Druki senackie: 119119 S
Uchwała: 119.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w związku z objęciem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.

druki senackie nr 119, 119 S

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Janusza Sepioła.

Marszałek Senatu w dniu 14 maja 2012 r. skierował projekt uchwały do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Spraw Zagranicznych.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 30 maja 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 119 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.


3.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r.

Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 296400
Druki senackie: 128128 A128 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 128.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r.

druki sejmowe nr 296, 400

druki senackie nr 128, 128 A, 128 B

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

Porozumienie przyznaje osobom uczestniczącym w postępowaniu przed ETPC immunitet procesowy w zakresie składanych oświadczeń pisemnych i ustnych oraz wszelkich dokumentów i dowodów przedstawianych Trybunałowi. Porozumienie gwarantuje również ochronę prawną związaną z podróżą odbytą w celu uczestnictwa w postępowaniu.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 maja 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 maja 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 128 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 12 czerwca 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 128 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Włodzimierz Cimoszewicz.


4.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 342398
Druki senackie: 127127 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 127.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

druki sejmowe nr 342, 398

druki senackie nr 127, 127 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Środowiska.

Protokół określa m.in. główne elementy systemu rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń, strukturę oraz układ rejestrów, zakres rejestrów, wymagania w zakresie raportowania, okresy raportowania, sposób zbierania i archiwizowania danych, zagadnienie oceny jakości informacji raportowanych do systemu, publiczny dostęp do informacji, informacje wyłączone z ujawniania, udział społeczeństwa w rozwoju krajowych rejestrów uwalniania i transferów zanieczyszczeń (zwane rejestrami PRTR), dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz zasady współpracy międzynarodowej.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 maja 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Środowiska,

- Komisji Spraw Zagranicznych.

Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 12 czerwca 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 127 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 170do 170338338 A
Druki senackie: 130130 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 130.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

druki sejmowe nr 170, do druku nr 170, 338, 338-A

druki senackie nr 130, 130 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa określa wymagania, jakie musi spełniać napój spirytusowy, aby mógł być oznakowany na etykiecie oznaczeniem geograficznym „Polska Wódka/Polish Vodka”. W ustawie ograniczono zakres surowców, z których wyrób taki może być produkowany, do żyta, pszenicy, owsa, jęczmienia i ziemniaków. Ponadto cały proces produkcyjny musi mieć miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie producenci nie zostali pozbawieni możliwości stosowania tego oznaczenia geograficznego w stosunku do wódek smakowych.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 maja 2012 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 30 maja 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 130 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 325do 325368368 A
Druki senackie: 124124 A124 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównwaczy
Uchwała: 124.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego.

druki sejmowe nr 325, do druku nr 325, 368, 368-A

druk senacki nr 124, 124 A

Jest to senacki projekt ustawy.

Ustawa precyzuje, iż w przypadku gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru, pierwsza sprzedaż odbywa się wyłącznie w centrum pierwszej sprzedaży, a nie jak do tej pory również w miejscach wskazanych w rozporządzeniu ministra właściwego ds. rybołówstwa.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 maja 2012 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 30 maja 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 124 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.
Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 124 A).
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 282do 282do 282337337 A
Druki senackie: 131131 A131 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 131.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

druki sejmowe nr 282, do druku nr 282, 337, 337-A

druki senackie nr 131, 131 A

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu wprowadzenie mechanizmu nowacji rozliczeniowej jako elementu zawierania i rozliczania transakcji na rynku finansowym (na giełdach papierów wartościowych oraz na rynkach pozagiełdowych). Mechanizm ten polega na tym, że w momencie przejęcia przez izbę rozliczeniową transakcji do rozliczenia podmiot ten wstępuje w prawa i obowiązki pierwotnych stron transakcji. Nowacja wzmacnia znacznie system dokonywania rozliczeń, gdyż izba rozliczeniowa musi doprowadzić do rozliczenia transakcji, choćby wiązało się to z wykorzystaniem jej własnego majątku w celu spełnienia świadczeń.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 maja 2012 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 29 maja 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk  nr 131 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Cioch.


8.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych

Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. wprowadził poprawki (2) do uchwały.
Druki sejmowe: 393393 A
Druki senackie: 129129 A129 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniaopinia (OE-190)
Uchwała: 129.pdf
więcej informacji o punkcie

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych.

druki sejmowe nr 393, 393-A

druk senacki nr 129, 129 A

Uchwała jest konsekwencją wystąpienia Prezydenta RP, który zgodnie z art. 122 Konstytucji, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, pismem z dnia 10 kwietnia 2012 r. skierował do Sejmu tekst ustawy mający na celu usunięcie niezgodności ustawy z Konstytucją (wynikających z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego). W ustawie o SKOK m. in. uchyla się art. 17 przez co w zakresie organów kas stosowane będą przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze.

Sejm podjął uchwałę  na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 maja 2012 r. skierował uchwałę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Ustawodawczej.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 29 maja 2012 r

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (2) do uchwały (druk nr 129 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.
Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do uchwały (druk nr 129 A).
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Cioch.
.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 292do 292do 292401401 A
Druki senackie: 126126 A126 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównwaczy
Uchwała: 126.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

druki sejmowe nr 292, do druku nr 292, 401, 401-A

druki senackie nr 126, 126 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.

Ustawa wydłuża do 66 miesięcy, liczonych od dnia 19 listopada 2007 r., termin na uzupełnienie przez starostów wykazów nieruchomości sektora publicznego (państwowych i samorządowych) na poziomie powiatowym.

 

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2012 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 maja 2012 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 29 maja 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 126 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 320394394 A
Druki senackie: 125125 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównwaczy
Uchwała: 125.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

druki sejmowe nr 320, 394, 394-A

druki senackie nr 125, 125 A

Jest to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu określenie 5-letniego okresu ważności paszportu wydawanego małoletniemu, który nie ukończył 13 lat.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 maja 2012 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 29 maja 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 125 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.