Narzędzia:

13. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja   posiedzenia cz.I

retransmisja   posiedzenia cz.II

retransmisja   posiedzenia cz.III


1.

Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Senat w dniu 30 maja 2012 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
Druki senackie: 113113 A113 B113 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównwaczy
Uchwała: 113.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 120, do druku nr 120, 357

druki senackie nr 113, 113 A, 113 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa ma na celu dostosowanie prawa polskiego do uregulowań prawa unijnego w zakresie zatrudniania obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium państw członkowskich. Przewiduje ona m.in. zwiększenie skuteczności kontroli legalności zatrudnienia poprzez zwiększenie zakresu przestępstw ściganych przez Straż Graniczną, nałożenie na pracodawców obowiązku sprawdzania statusu pobytowego zatrudnianych cudzoziemców, wprowadzenie nowych, odstraszających sankcji za zatrudnianie cudzoziemców przebywających w Polsce wbrew przepisom oraz objęcie współodpowiedzialnością finansową głównego wykonawcy z tytułu zatrudniania takich cudzoziemców przez podwykonawcę.

Sejm uchwalił ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 czerwca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 maja 2012 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 22 maja 2012 r.

Komisja wnosi o odrzucenie tej ustawy (druk nr 113 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 24 maja 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (11) do ustawy (druk nr 113 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


2.

Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.

Senat w dniu 30 maja 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 194209
Druki senackie: 118118 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 118.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.

druki sejmowe nr 194, 209

druki senackie nr 118, 118 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.

Zmiany zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju pozwalają na geograficzne rozszerzenie regionu operacji Banku o kraje Południowego i Wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego oraz jak najszybsze rozpoczęcie operacji na nowych obszarach. Cel ten ma być realizowany przy założeniu, że na kraje członkowskie nie zostaną nałożone dodatkowe obciążenia kapitałowe oraz nie będzie ograniczone finansowanie w obrębie dotychczasowych odbiorców.

Sejm uchwalił ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 11 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 czerwca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 maja 2012 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─ Komisji Spraw Zagranicznych.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 22 maja 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 118 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.


3.

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

Senat w dniu 30 maja 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki senackie: 117117 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównwaczy
Uchwała: 117.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki.

druki sejmowe nr 287, do druku nr 287, 335

druki senackie nr 117, 117 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustawa zmierza do przesunięcia o jeden rok kalendarzowy tj. do roku 2013 przeprowadzenia kompleksowej oceny działalności naukowej jednostek naukowych. Przeprowadzenie takiej oceny przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przewidziane było pierwotnie w ustawie do dnia 30 września 2012 r.

Sejm uchwalił ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 11 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 czerwca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 maja 2012 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 23 maja 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 117 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.


4.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Senat w dniu 30 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Druki senackie: 5757 S57 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównwaczy
Uchwała: 057.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

druki senackie nr 57, 57 S

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

druki senackie nr 57, 57 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Helena Hatka.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Nowelizacja ustawy umożliwi stosowanie przepisów rozdziału 6 działu III ustawy o gospodarce nieruchomościami – przewidujących możliwość żądania zwrotu przez poprzedniego właściciela wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu – również w sytuacji, gdy wywłaszczenie nastąpiło na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Przepis ten pozwalał na wywłaszczenie nieruchomości już uprzednio zajętych i wykorzystywanych w jakiś celu, bez uprzedniego przeniesienia własności owej nieruchomości.

Marszałek Senatu w dniu 14 lutego 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 9 maja 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie bez poprawek projektu ustawy (druk nr 57 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.


5.

Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro

Senat w dniu 30 maja 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 37106do druku nr 106
Druki senackie: 116116 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 116.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro.

druki sejmowe nr 37, 106, do druku nr 106

druki senackie nr 116, 116 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

Ustawa zmierza do ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej, na mocy której nastąpi zmiana art. 136 TFUE. Zmiana ta polegać będzie na dodaniu w art. 136 TFUE ustępu trzeciego, umożliwiającego państwom członkowskim, których walutą jest euro, ustanowienie mechanizmu stabilności uruchamianego w przypadku konieczności ochrony stabilności finansowej strefy euro jako całości i stanowiącego, że udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy finansowej w ramach tego mechanizmu będzie podlegało rygorystycznym warunkom.

Sejm uchwalił ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 11 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 czerwca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 maja 2012 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Spraw Unii Europejskiej,

─ Komisji Spraw Zagranicznych.

Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 22 maja 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 116 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Edmund Wittbrodt.


6.

Informacja Rządu RP na temat sprawowania opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju

Senat w dniu 30 maja 2012 r. zapoznał się z informacją Rządu RP na temat sprawowania opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju

7.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 30 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Druki senackie: 132
Uchwała: 132.pdf