Narzędzia:

12. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja  1. dnia posiedzenia

retransmisja  2. dnia posiedzenia


1.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 24 maja 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 329do druku 329do druku 329369do druku 369369 A
Druki senackie: 114114 A114 B114 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 114.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 329, do druku nr 329, 369, do druku nr 369, 369-A

druki senackie nr 114, 114 A, 114 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa wprowadza rozwiązania dotyczące stopniowego podwyższania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do jednakowego poziomu 67 lat. Ponadto umożliwia ona przejście na częściową emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego oraz ogranicza stosowanie przepisów, które dotychczas umożliwiały wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej przez rolników oraz sędziów i prokuratorów. Nowe regulacje obejmą kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. oraz mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r.

Sejm uchwalił ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 11 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 czerwca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 maja 2012 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─ Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 17 maja 2012 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 114 A).

Mniejszości Komisji wnoszą o wprowadzenie poprawek (19) do ustawy.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

Sprawozdawcami mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będą: senator Jan Rulewski oraz senator Waldemar Kraska.

Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyły się 17 maja 2012 r.

Komisja wnosi o odrzucenie tej ustawy (druk  nr 114 B).

Mniejszości Komisji przedstawiły wnioski:

·         przyjęcie ustawy bez poprawek,

·         wprowadzenie poprawek (2) do ustawy.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Wojciechowski.

Sprawozdawcami wniosków mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będą: senator Jerzy Chróścikowski, senator  Ireneusz Niewiarowski oraz senator Grzegorz Wojciechowski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 24 maja 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 330do druku 330370do druku 370370 A
Druki senackie: 115115 A115 B115 C115 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównwaczy
Uchwała: 115.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 330, do druku nr 330, 370, do druku nr 370, 370-A

druki senackie nr 115, 115 A, 115 B, 115 C

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony  MinisterSpraw Wewnętrznych.

Ustawa zmierza do wprowadzenia nowego systemu emerytur „mundurowych”. Zaproponowane zmiany wydłużają o 10 lat okres służby funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych uprawniający do nabycia uprawnień emerytalnych. Nabycie uprawnień emerytalnych następowało będzie po spełnieniu łącznie dwóch warunków: posiadania 25-letniego stażu służby oraz ukończenia w dniu zwolnienia ze służby 55 lat. Zaproponowane zmiany obligatoryjnie obejmą wyłącznie żołnierzy powołanych do służby i funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. Proponuje się, aby funkcjonariusze i żołnierze zawodowi, pozostający w służbie w dniu wejścia w życie ustawy, mieli zagwarantowane prawo wyboru między obowiązującym a nowym systemem emerytalnym.

Sejm uchwalił ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 11 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 czerwca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 maja 2012 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 16 maja 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 115 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 17 maja 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 115 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 18 maja 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 115 C).

Mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senatorAndrzej Owczarek.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Klima.


3.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Senat w dniu 24 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe.
Druki senackie: 6363 S63 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównwaczy
Uchwała: 063.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe.

druki senackie nr 63, 63 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepisy prawa prasowego, które zakazując pod groźbą kary komentowania tekstu sprostowania w tym samym numerze lub audycji, w której sprostowanie to zostało opublikowane, nie definiują jednocześnie pojęć sprostowania i odpowiedzi. W projekcie ustawy zaproponowano więc rezygnację z tego rozróżnienia i wprowadzenie jednolitej formy sprostowania rozumianego jako oświadczenie dotyczące informacji faktycznych podanych w danym materiale prasowym, zmierzające do ich korekty lub doprecyzowania.

Marszałek Senatu w dniu 28 lutego 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 8 maja 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 63 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.