Narzędzia:

10. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1. dnia posiedzenia cz 1

retransmisja 1. dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2. dnia posiedzenia

 

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Senat w dniu 26 kwietnia 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 205267do druku 267267 A
Druki senackie: 8686 A86 B86 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia Materiał porównawczy
Uchwała: 086.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

druki sejmowe nr 205, 267, do druku nr 267, 267-A

druki senackie nr 86, 86 A, 86 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ustawa wprowadza rozwiązania umożliwiające dopuszczenie do użytkowania niektórych fragmentów dróg krajowych i autostrad przed rozpoczęciem turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, mimo niewykonania wszystkich robót budowlanych, a także niespełnienia wymagań ochrony środowiska.

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 30 marca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 3 kwietnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 maja 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 kwietnia 2012 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Gospodarki Narodowej,

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 11 kwietnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 86 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 11 kwietnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 86 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Meres.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Senat w dniu 26 kwietnia 2012 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 258269do druku 269269 A
Druki senackie: 8787 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia materiał porównawczy
Uchwała: 087.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

druki sejmowe nr 258, 269, do druku nr 269, 269-A

druki senackie nr 87, 87 A

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu wskazanie zasadniczych cech przewozu okazjonalnego samochodami osobowymi oraz umożliwienie kontynuacji działalności gospodarczej w tym zakresie po dniu 7 kwietnia 2012 r.

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 30 marca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 3 kwietnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 maja 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 kwietnia 2012 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 18 kwietnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy (druk nr 87 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.


3.

Ustawa o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 kwietnia 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki senackie: 8383 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: OpiniaMateriał porównawczy do druku nr 83
Uchwała: 083.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 192, do druku nr 192, 252

druki senackie nr 83, 83 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.

Ustawa ma na celu uchylenie ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych w związku z zakończeniem Programu Powszechnej Prywatyzacji oraz zmianami, jakie zaszły w strukturze kapitałowej NFI. Ustawa zmierza również do uchylenia zwolnień podatkowych przyznanych NFI w momencie ich powstania oraz dokonania zmian dotyczących nazewnictwa tych funduszy, a także wyeliminowania zwrotu „narodowy fundusz inwestycyjny” stosowanego w innych ustawach.

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 30 marca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 3 kwietnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 maja 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 kwietnia 2012 r. skierował ustawę do:

─Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─Komisji Gospodarki Narodowej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 18 kwietnia 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 83 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

Senat w dniu 26 kwietnia 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 232do druku nr 232do druku nr 232259
Druki senackie: 8484 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia Materiał porównawczy
Uchwała: 084.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

druki sejmowe nr 232, do druku nr 232, 259

druki senackie nr 84, 84 A

Ustawa o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

druki sejmowe nr 232, do druku nr 232, 259

druki senackie nr 84, 84 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa dotyczy kwestii publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Przyjęto, że numerem pozwalającym na identyfikację poszczególnych beneficjentów będzie, co do zasady, numer identyfikacji podatkowej (NIP). Ponadto, ustawa wprowadza mechanizm wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji w ramach działań: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz wdrażanie projektów współpracy.

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 30 marca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 3 kwietnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 maja 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 kwietnia 2012 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 11 kwietnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 84 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.

Mniejszość komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 84 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Wojciechowski.

 


5.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw.
Druki senackie: 4949 S
Uchwała: 049.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 49, 49 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Helena Hatka.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ma na celu zastąpienie w ustawie o izbach lekarskich środka prawnego w postaci kasacji wnoszonej do Sądu Najwyższego innym środkiem odwoławczym wnoszonym do sądu apelacyjnego (w ten sposób usuwa łączące się ze skargą kasacyjną ograniczenia dotyczące możliwości jej wniesienia). Ponadto, projekt usuwa regulacje ograniczające możliwość wnoszenia odwołań od niektórych orzeczeń organów dyscyplinarnych zawarte w ustawach dotyczących kilku innych zawodów medycznych.

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Zdrowia.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 28 marca 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 49 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Helena Hatka.


6.

Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”

Senat w dniu 26 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę w 30. rocznicę utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ ”Solidarność”.
Druki senackie: 9292 S
Uchwała: 092.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. *

druki senackie nr 92, 92 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Marszałek Senatu w dniu 18 kwietnia 2012 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 24 kwietnia 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 92 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Pinior.

 


7.

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat zmian w programach nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych

Senat w dniu 25 kwietnia 2012 r. zapoznał się z Informacją na temat zmian w programach nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych.

8.

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Senat w dniu 26 kwietnia 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 248do 248260
Druki senackie: 9696 A96 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównwaczy
Uchwała: 096.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

druki sejmowe nr 248, do druku nr 248, 260

druki senackie nr 96, 96 A

Jest to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu uchylenie przepisów nakładających na podmioty skupujące mleko obowiązku pobierania, w trakcie danego roku kwotowego, zaliczek na poczet opłaty za przekroczenie przysługujących dostawcom hurtowym kwot indywidualnych oraz uchylenie przepisów w zakresie związanych z tymi zaliczkami dopłat.

Sejm uchwalił ustawę na 12. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 kwietnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 maja 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 kwietnia 2012 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 25 kwietnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 96 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senatorPrzemysław Błaszczyk.

Mniejszość komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 96 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.