Narzędzia:

7. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji


1.

Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Senat w dniu 14 marca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 144do druku 144do druku 144190do druku 190190 A
Druki senackie: 6666 A66 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: OpiniaOE-185Materiał porównawczy
Uchwała: do druku nr 66
więcej informacji o punkcie

Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin.


druki sejmowe nr 144, do druku nr 144, 190, do druku nr 190, 190-A


druki senackie nr 66, 66A


Jest to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
Ustawa ma na celu uregulowanie opodatkowania podatkiem od wydobycia niektórych kopalin, wydobycia miedzi oraz srebra. Podatek ten ma stanowić dochód budżetu państwa.  


Sejm uchwalił ustawę na 9. posiedzeniu w dniu 2 marca 2012 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 2 marca 2012 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 kwietnia 2012 r.


Marszałek Senatu w dniu 6 marca 2012 r. skierował ustawę do:
─ Komisji Gospodarki Narodowej,
─ Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.


Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 7 marca 2012 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 66 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


 


2.

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Senat w dniu 14 marca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 204211do druku 211211 A
Druki senackie: 6767 A67 B67 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: do druku nr 67
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

druki sejmowe nr 204, 211, do druku nr 211, 211-A

druki senackie nr 67, 67 A, 67 B

Był to komisyjny projekt ustawy.

 

Ustawa ma na celu zwiększenie od 1 stycznia 2013 r. wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej do wartości 0,4 %.

Sejm uchwalił ustawę na 9. posiedzeniu w dniu 2 marca 2012.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 marca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 kwietnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 marca 2012 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 7 marca 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 67 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 13 marca 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 67 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Arłukowicz.


3.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 14 marca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Druki senackie: 2727 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: Materiał porównawczy
Uchwała: do druku nr 27
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
druki senackie nr 27, 27 S


Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.
Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Grażyna Sztark.


Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.


Projekt usuwa z ustawy o Policji ograniczenia czasowe dotyczące możliwości uzyskania rekompensaty pieniężnej za niewykorzystany urlop oraz za niewykorzystany czas wolny od służby. Jednocześnie analogiczne zmiany dokonywane są w przepisach dotyczących żołnierzy, strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej.


Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2011 r. skierował projekt ustawy do:
─ Komisji Ustawodawczej,
─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
─ Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.


Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2012 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 27 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.


4.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 14 marca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Druki senackie: 3838 S38 X
Uchwała: do druku nr 38
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 38, 38 S

Projekt ustawy został wniesiony przez  Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony  senator Bohdan Paszkowski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt zmierza do wprowadzenia jednakowych zasad zwrotu kosztów należnych świadkom i biegłym w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych i karnych.

Marszałek Senatu w dniu 20 stycznia 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─Komisji Ustawodawczej,

─Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 8 marca 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy ( druk nr 38 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


5.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 14 marca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Druki senackie: 73
Uchwała: do druku nr 73