Narzędzia:

6. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji


1.

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Senat w dniu 16 lutego 2012 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
Druki senackie: 5353 A53 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Materiał pomocniczy
Uchwała: 053.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa budżetowa na rok 2012.

druki sejmowe nr 44, do druku nr 44, 134, do druku nr 134, 134-A, do druku nr 134-A

druki senackie nr 53, 53 A, 53 Z

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa.

Sejm uchwalił ustawę na 7. posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 lutego 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 lutego 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 lutego 2012 r. skierował ustawę do komisji senackich celem przygotowania opinii komisji w tej sprawie.

Marszałek Senatu w dniu 1 lutego 2012 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia opinii komisji senackich oraz w sprawie przygotowania sprawozdania odbyły się 10 lutego 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (9) (druk nr 53 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

Ponadto mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (23) (druk nr 53 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Cioch.


2.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu RP, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników

Senat w dniu 16 lutego 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników.
Druki senackie: 3131 S
Uchwała: do druku nr 31
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu RP, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników.

druki senackie nr 31, 31 S

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jerzy Chróścikowski.

Marszałek Senatu w dniu 17 stycznia 2012 r. skierował projekt uchwały do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

─ Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 1 lutego 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 31 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.


3.

Drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego

Senat w dniu 16 lutego 2012 r. podjął uchwałę w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego.
Druki senackie: 4545 S
Uchwała: do druku nr 45
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego.

druki senackie nr 45, 45 S

Projekt uchwały został wniesiony  przez  Komisję Kultury i Środków Przekazu.

Do reprezentowania  wnioskodawców  został upoważniony  senator Jan Maria Jackowski.

Marszałek Senatu w dniu 20 stycznia 2012 r. skierował projekt uchwały do:

─Komisji Ustawodawczej,

─Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 9 lutego 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu  (druk  nr 45 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.


4.

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza

Senat w dniu 16 lutego 2012 r. podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie senatora Kazimierza Kutza do odpowiedzialności karnej.
Druki senackie: 54
Uchwała: do druku nr 54
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza.

druk senacki nr 54

Marszałek Senatu w dniu 17 stycznia 2012 r. skierował do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich wniosek pana Zbigniewa Ziobro, reprezentowanego przez adwokata Bartosza Kownackiego, o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na posiedzeniu w dniu
1 lutego 2012 r. rozpatrzyła skierowany wniosek i proponuje odrzucenie wniosku.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie  senator Mieczysław Augustyn.


5.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 16 lutego 2012 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Druki senackie: 61
Uchwała: do druku nr 61
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 61

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się w dniu 16 lutego 2012 r.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Misiołek.