Narzędzia:

4. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji


1.

Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Senat w dniu 19 stycznia 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 103125125-Ado druku 125-A
Druki senackie: 3434 A34 B34 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 034.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

druk sejmowy nr 103, 125, 125-A

druki senackie nr 34, 34 A, 34 B

Jest to pilny rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa jest związana z wyrokiem TK, w którym orzekł o niezgodności z Konstytucją kwestii finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich rolników (i ich domowników), prowadzących działalność rolniczą, bez względu na wysokość osiąganych przez nich przychodów. Określa podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz zasady ich finansowania w okresie przejściowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Zgodnie z ustawą rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne od 6 ha użytków rolnych będą sami opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a w przypadku gospodarstw poniżej tej wielkości składka opłacana będzie przez KRUS. Nowe zasady nie będą dotyczyć rolników, którzy prowadzą wyłącznie działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 stycznia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 stycznia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 stycznia 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Zdrowia,

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 18 stycznia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 34 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 18 stycznia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 34 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 19 stycznia 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 110111do druku 111111-Ado druku 111-A
Druki senackie: 3737 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 037.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.
druk sejmowy nr 110, 111, do druku nr 111, 111-A

druki senackie nr 37, 37 A

Jest to pilny rządowy  projekt ustawy.  
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa ma na celu m.in.:

-   odstąpienie (w określonych w projekcie przypadkach) od konieczności zwrotu przez lekarzy kwot nienależnej refundacji,

-  zachowanie ważności umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy z dyrektorami oddziałów wojewódzkich NFZ upoważniających do wystawiania recept refundowanych,

-  zapobieżenie konieczności zwrotu NFZ kwoty stanowiącej równowartość kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji w sytuacji naruszenia przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy.

Ponadto przewiduje, że postępowania w powyższym zakresie niebędą wszczynane, a wszczęte będą podlegały umorzeniu.

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 stycznia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 stycznia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 stycznia 2012 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 18 stycznia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 37 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 37 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 19 stycznia 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 101107do druku 107107-Ado druku 107-A
Druki senackie: 3333 A33 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia materiał porównawczy
Uchwała: 033.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 107, do druku nr 107, 107-A

druki senackie nr 33, 33 A


Jest to pilny rządowy projekt ustawy.  

Ustawa wprowadza kwotową waloryzację rent i emerytur jednakową dla wszystkich świadczeń, zamiast waloryzacji z zastosowaniem wskaźnika procentowego.

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 stycznia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 stycznia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 stycznia 2012 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 18 stycznia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 33 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Senat w dniu 19 stycznia 2012 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 72do druku 72108do druku 108
Druki senackie: 3232 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 032.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.
druki sejmowe nr 72, do druku nr 72, 108, do druku nr 108

druki senackie nr 32, 32 A

Jest to pilny rządowy projekt ustawy. 

Ustawa ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/44/WE z dnia 6 maja 2009 r., co skutkuje zmianami w trzech ustawach. W przypadku ustawy o ostateczności rozrachunku zmiany to m.in.: uwzględnienie w definicji systemu płatności i systemu rozrachunku papierów wartościowych formalnych porozumień dotyczących rozliczeń; wprowadzenie definicji systemu interoperacyjnego; zmiana definicji zagranicznego postępowania upadłościowego; zwiększenie uprawnień Prezesa NBP w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dany podmiot prowadzi system bez wymaganej zgody. Podstawową zmianą w ustawie o niektórych zabezpieczeniach finansowych jest wprowadzenie wierzytelności kredytowej jako kategorii aktywów, stanowiących przedmiot zabezpieczenia wierzytelności (wierzytelności finansowej). Z kolei następstwem ww. zmian jest rozszerzenie zakresu podmiotowego niektórych przepisów ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 stycznia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 stycznia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 stycznia 2012 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 18 stycznia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 32 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.

.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Senat w dniu 19 stycznia 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 109do druku 109127do druku 127127-Ado druku 127-A
Druki senackie: 3636 A36 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 036.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
druk sejmowy 109, 127, 127-A

druki  senackie  nr 36, 36 A

Jest to poselski projekt ustawy.  

Ustawa ma na celu przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami i tym samym odłożenie w czasie stosowania nowych zasad egzaminowania na prawo jazdy. Zamiarem wnioskodawców jest umożliwienie lepszego przygotowania przyszłych zadających oraz Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego do nowych zasad uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 stycznia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lutego 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 stycznia 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 19 stycznia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 36 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.