Narzędzia:

3. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji


1.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Senat w dniu 20 grudnia 2011 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 29do druku 29do druku 29do druku 294141-A
Druki senackie: 2222 A22 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 022.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

druki sejmowe nr 29, do druku nr 29, 41, 41-A

druki senackie nr 22, 22 A

Był to  rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań, które mają zapobiec przekroczeniu poziomu deficytu budżetowego określonego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012. W ustawie zaproponowano m.in.:

·         „zamrożenie” wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych,

·         „zamrożenie” wynagrodzeń sędziów i prokuratorów,

·         wprowadzenie stałego mechanizmu finansowania wydatków PFRON na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, dotacją z budżetu państwa w wysokości do 30%, począwszy od 2012 r.,

·         zmianę zasad zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku od przychodów z kapitałów pieniężnych (uszczelnienie tzw. „podatku Belki”),

·         wzrost akcyzy na papierosy,

·         zmianę zasad zwrotu funkcjonariuszom Służby Więziennej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby (ryczałt).

Sejm uchwalił ustawę na 3. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2011 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 19 grudnia 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 22 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

 


2.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 grudnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 32do druku nr 3242do druku nr 42
Druki senackie: 1818 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 018.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 32, do druku nr 32, 42, do druku nr 42

druki senackie nr 18, 18 A

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.

Przedstawiona ustawa wprowadza regulacje nadające wojewodzie uprawnienia do powierzenia w drodze porozumienia (w szczególności organom Państwowej Straży Pożarnej, Policji lub jednostkom samorządu terytorialnego) wykonywania zadań centrum powiadamiania ratunkowego, na terenie nieobsługiwanym przez wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego lub centrum powiadamiania ratunkowego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

Sejm uchwalił ustawę na 3. posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2011 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 19 grudnia 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 18 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Meres.

 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Senat w dniu 20 grudnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 70
Druki senackie: 2020 A20 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 020.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności.
druk sejmowy nr 70
druki senackie nr 20, 20 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.

Przedstawiona nowelizacja ustawy zmierza do przesunięcia terminu wejścia w życie – z dnia 1 stycznia 2012 r. na dzień 1 stycznia 2013 r. – ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Umożliwi to przygotowanie i przetestowanie nowych rozwiązań technicznych pozwalających na bezpośredni dostęp do rejestru PESEL we wszystkich gminach na terenie kraju.

Sejm uchwalił ustawę na 3. posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2011 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2011 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2011 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 19 grudnia 2011 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 20 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Senat w dniu 20 grudnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 3867do druku 67
Druki senackie: 1919 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia materiał porównawczy
Uchwała: 019.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
druki sejmowe nr 38, 67, do druku nr 67
druki senackie nr 19, 19 A

Był to poselski projekt ustawy.

Przedstawiona ustawa zmierza do czasowego zachowania w mocy dotychczasowych umów zawartych z podmiotami prowadzącymi niepubliczne placówki typu rodzinnego i do stosowania do placówek rodzinnych dotychczasowych przepisów przez okres 12 miesięcy od wejścia w życie zmienianej ustawy, tj. od 1 stycznia 2012 r.

Sejm uchwalił ustawę na 3. posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2011 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2011 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2011 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 20 grudnia 2011 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 19 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


5.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

Senat w dniu 20 grudnia 2011 r. podjął uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
Druki senackie: 1111 S
Uchwała: 011_2.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

druki senackie nr 11, 11 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Wyrowiński.

Marszałek Senatu w dniu 18 listopada 2011 r. skierował projekt uchwały do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 19 grudnia 2011 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu uchwały  bez poprawek (druk nr 11 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.


6.

Drugi czytanie projektu uchwały ogłaszającej rok 2012 Rokiem Radia Wolna Europa

Podczas debaty w dniu 20 grudnia 2011 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i w związku z tym Senat skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
Druki senackie: 1212 S
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały ogłaszającej rok 2012 Rokiem Radia Wolna Europa.
druki senackie nr 12, 12 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Aleksander Świeykowski.

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada 2011 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się w dniu 14 grudnia 2011 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek  do projektu uchwały (druk nr 12 S).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.


7.

Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Senat w dniu 21 grudnia 2011 r. podjął uchwałę o potępieniu stanu wojennego w 30. rocznicę jego wprowadzenia.
Druki senackie: 1717 S17 X
Uchwała: 017.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
druki senackie nr 17, 17 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Łukasz Abgarowicz.

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2011 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się w dniu 19 grudnia 2011 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek  do projektu uchwały (druk nr 17 S).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


8.

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2011 r.

Senat w dniu 21 grudnia 2011 r. zapoznał się z Informacją dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2011 r.
Druki senackie: 13
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2011 r.

druk senacki nr 13

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 23 listopada 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada 2011 r. skierował Informację do Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 7 grudnia 2011 r. Komisja zapoznała się z informacją.


9.

Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa

Senat w dniu 21 grudnia 2011 r. wybrał senator Grażynę Sztark oraz senatora Piotra Zientarskiego do składu Krajowej Rady Sądownictwa.
Druki senackie: 1515 O
Uchwała: 015.pdf
więcej informacji o punkcie

Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa.

druki senackie nr 15, 15 O

Zgodnie z art. 187 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Senat wybiera spośród senatorów dwóch członków Krajowej Rady Sądownictwa na okres czterech lat.

Marszałek Senatu ustalił termin na składania wniosków w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa od dnia 10 listopada do dnia 25 listopada 2011 r. W terminie tym do Marszałka Senatu zostały złożone wnioski dotyczące następujących kandydatów:

-        senatora Henryka Ciocha,

-        senatora Andrzeja Matusiewicza,

-        senator Grażyny Sztark,

-        senatora Piotra Zientarskiego.

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada 2011 r. skierował wnioski w sprawie w/w kandydatów w celu zaopiniowania do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2011 r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała zgłoszonych kandydatów.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


10.

Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury

Senat w dniu 21 grudnia 2011 r. wybrał senatora Zbigniewa Meresa oraz senatora Sławomira Preissa do składu Krajowej Rady Prokuratury.
Druki senackie: 1616 O
Uchwała: 016.pdf
więcej informacji o punkcie

Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury.

druki senackie nr 16, 16 O

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze Senat wybiera spośród senatorów dwóch członków Krajowej Rady Prokuratury na okres swojej kadencji.

Marszałek Senatu ustalił termin na składania wniosków w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury od dnia 10 listopada do dnia 25 listopada 2011 r. W terminie tym do Marszałka Senatu zostały złożone wnioski dotyczące następujących kandydatów:

-        senatora Zbigniewa Meresa,

-        senatora Sławomira Preissa,

-        senator Janiny Sagatowskiej,

-        senatora Michała Seweryńskiego.

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada 2011 r. skierował wnioski w sprawie w/w kandydatów w celu zaopiniowania do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2011 r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała zgłoszonych kandydatów.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.