Narzędzia:

Posiedzenie: 41. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


27 i 28 kwietnia 2022 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz Grodzki oraz wicemarszałek Bogdan Borusewicz)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Proszę uprzejmie o zajmowanie miejsc i wyciszanie rozmów.

Wznowienie posiedzenia

Wznawiam obrady.

Szanowni Państwo Senatorowie!

Przypominam, że obrady toczą się jednocześnie w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Państwo Senatorowie znajdujący się w gmachu Senatu, proszę o sprawdzenie, czy wszyscy państwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego udziału w posiedzeniu. Zaś Państwo Senatorowie biorący udział w posiedzeniu w sposób zdalny, informuję, że za 15 minut zablokujemy możliwość przyłączania się do posiedzenia. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio państwu przekazany.

Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do głosowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie listy senatorów biorących udział w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu potwierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Jeszcze…)

Widzę go, ale uwzględnię przy następnym głosowaniu. Trudno nie zauważyć.

Głosowało 75 senatorów i tylu aktualnie bierze udział w posiedzeniu.

O, już jest o 2 senatorów więcej.

Uzupełnienie porządku obrad

Szanowni Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – i rozpatrzenie go jako punktu szesnastego porządku obrad. Jest to projekt rządowy.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przedstawioną propozycję przyjął.

Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, że dzisiaj o godzinie 15.00 w sali obrad plenarnych Senatu odbędzie się spotkanie prowadzone w formie online z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie, panem Marošem Šefčovičem.

Państwa senatorów, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu w sposób zdalny, proszę o niewylogowywanie się z sesji posiedzenia. Identyfikator i hasło pozostają bez zmian. A tych, którzy chcą wziąć udział personalnie, serdecznie zapraszam na to spotkanie.

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szesnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 697 wraz ze sprostowaniem zawartym w piśmie do druku nr 697, tam są drobne omyłki, a sprawozdanie komisji – w druku nr 697 A.

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora Zygmunta Frankiewicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Zygmunt Frankiewicz:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!

Ta ustawa była procedowana w Sejmie jeszcze wczoraj i w trybie art. 61 wczoraj tę ustawę rozpatrzyły Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Ustawa ma dość krótką i prostą treść, mianowicie sprowadza się do przedłużenia wypłacania świadczeń osobom przyjmującym uchodźców z Ukrainy z 60 dni do 120 dni. To jest świadczenie znane z kwoty 40 zł za dzień na uchodźcę. Oprócz tej zmiany są jeszcze wprowadzone możliwości weryfikacji prawidłowości wypłacania tych świadczeń, tak aby zminimalizować ryzyko nadużyć przy wypłacie znaczących dla budżetu państwa świadczeń.

Komisje wczoraj zaopiniowały ten wniosek jednoznacznie pozytywnie i wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie?

Rozumiem, że pan senator się nie zgłasza.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister spraw wewnętrznych i administracji.

W tym momencie chciałbym powitać przedstawiciela ministerstwa, sekretarza stanu, pana ministra Macieja Wąsika.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu? Dziękuję.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

W tej materii pan senator Szwed chce zadać pytanie. Tak?

(Głos z sali: Senator Łyczak.)

A, senator Łyczak. Przepraszam.

Pan senator. Bardzo proszę.

Senator Józef Łyczak:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Panie Ministrze, chciałbym zapytać, dlaczego do tej pory nie dostaliśmy ani złotówki z Unii Europejskiej – bo to niepokoi Polaków – i co rząd zrobił w tej sprawie. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

No, to oczywiście jest pytanie otwarte, bo to nie jest pytanie do mnie, dlaczego Unia Europejska nie przeznaczyła środków. Niemniej jednak chciałbym powiedzieć, że minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Niemiec, bo Niemcy też mają problem, utrzymują ogromną rzeszę uchodźców, naliczyli ich ok. 400 tysięcy u siebie, zwrócili się do Unii Europejskiej z prośbą o finansowanie uchodźców w wysokości 1 tysiąca euro na osobę za 6 miesięcy. To jest wspólna propozycja Polski i Niemiec. Idąc tym tokiem rozumowania, premier Mateusz Morawiecki skierował do Unii Europejskiej wniosek o środki właśnie w ten sposób skonstruowane.

Ja, Szanowni Państwo, wiem, że polskie społeczeństwo, polskie samorządy, polski Sejm, polski Senat pochylają się wszyscy razem – i polski rząd oczywiście – nad losem osób uciekających przed wojną. Bardzo chciałbym państwu w imieniu prowadzącego tę ustawę Pawła Szefernakera, którego dzisiaj zastępuję, podziękować za dobrą pracę w komisjach i za tak życzliwe przyjęcie tego projektu przez senatorów. To ważny projekt, który ten nasz system uszczelnia. To ważny projekt, który pomaga nadal utrzymywać uchodźców. Ale zdaję sobie sprawę, Panie Senatorze, że ten problem 3 milionów uchodźców – bo to 3 miliony uchodźców tylko przez polską granicę wjechały do Polski, duża część z nich wyjechała dalej, do Niemiec, do innych krajów – to jest problem ogólnoeuropejski, to jest problem, który powinien być objęty szczególną solidarnością europejską. Ja, Panie Senatorze, wierzę, że wynika to z pewnych administracyjnych procedur unijnych. Wierzę, że Unia nie pozostawi Polski bez pomocy. Ale rzeczywiście prawdą jest, że do tej chwili nie wpłynęła ani złotówka, nawet z tych pieniędzy zadeklarowanych, a na początku było to 0,5 miliarda euro dla Ukrainy i wszystkich krajów sąsiadujących, które przyjmowały uchodźców, później był to 1 miliard euro, choć i tak jest to za mało, to jest kropla w morzu potrzeb. Państwo senatorowie, którzy pracujecie, widzicie liczby, doskonale wiecie, ile to kosztuje polskie społeczeństwo, polskie samorządy, polski rząd. Nasz fundusz pomocy to 8 miliardów zł, nie mówiąc o innej formie pomocy, o której ostatnio mówił pan premier Morawiecki. Ta pomoc jest ogromna. Dlatego jestem przekonany, że nikt w Brukseli nie będzie blokował pieniędzy dla Polski. Bardzo dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Pan senator Wadim Tyszkiewicz.

Senator Wadim Tyszkiewicz:

Panie Ministrze, a kiedy pan premier zwrócił się do Unii Europejskiej – chodzi o datę – z prośbą o wsparcie dla uchodźców?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik:

Ja, Panie Senatorze, boję się pomylić, ale już w tygodniach należy liczyć ten czas od momentu, kiedy to zdarzenie było. List…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Panie Ministrze, ale data….)

Jeżeli pan senator sobie życzy, to my zapiszemy to pytanie i odpowiemy na piśmie, tak żeby pan senator był…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Panie Ministrze, ale to było tydzień temu, 2 tygodnie temu?)

Na pewno więcej niż 2 tygodnie temu, ale nie chciałbym wprowadzać pana senatora w błąd. A list ministrów, który wskazywał ogromne potrzeby i zawierał prośbę o to, żeby przygotować środki – to był wspólny list ministrów spraw wewnętrznych Polski i Niemiec – był wystosowany co najmniej miesiąc temu, jeśli nie wcześniej. Te informacje przekażemy panu senatorowi w formie pisemnej.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Nie ma więcej pytań.

Dla porządku informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane przez pana senatora Wadima Tyszkiewicza.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Dla porządku informuję, że pan senator Aleksander Szwed złożył… A, przepraszam bardzo, pan senator też do protokołu… Informuję, że panowie senatorowie Aleksander Szwed i Janusz Pęcherz złożyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu, nastąpi za, jak myślę, 45 minut. Głosowania rozpoczniemy o godzinie 10.00.

Ogłaszam 45 minut przerwy, przerwę do godziny 10.00.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 15 do godziny 10 minut 02)

Wznowienie obrad

Marszałek Tomasz Grodzki:

Wznawiam obrady.

Proszę o zajmowanie miejsc i pobranie kart.

Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, że kolejne posiedzenie Senatu planowane jest na dni 18 i 19 maja 2022 r. Porządek obrad tego posiedzenia zostanie państwu dostarczony drogą elektroniczną.

Punkt 17. porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siedemnastego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 696.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana Sławomira Rybickiego, o przedstawienie wniosku komisji.

Senator Sprawozdawca Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ciii…)

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym jednogłośnie zarekomendowała Senatowi przyjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Senat Rzeczypospolitej odwołuje senatora Przemysława Błaszczyka z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, a senatora Macieja Łuczaka z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Senat Rzeczypospolitej wybiera senatora Przemysława Błaszczyka i senatora Macieja Łuczaka do Komisji Środowiska. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania nad tym punktem, nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie był przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 2)

Podjęcie uchwały

Zaczynamy ciąg głosowań.

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Zdrowia, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 689 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Zdrowia

Proszę sprawozdawcę, panią senator Ewę Matecką, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Ewa Matecka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przedstawiam sprawozdanie Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, zawarte w druku nr 689 Z. Komisje na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2022 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 27 kwietnia 2022 r. nad ustawą o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pktach 1–5 i 7–15.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy pragną jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgłaszali pleno titulo senatorowie Martynowski, Chybicka, Matecka i Małecka-Libera.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 3)

Poprawka nr 2 zmierza do poszerzenia katalogu osób, które mogą być członkami tego zespołu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 4)

Poprawka nr 3.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Czy pani senator Gawęda, obradująca zdalnie, mogłaby sprawdzić, czy wysłała sygnał?

No cóż, proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 5)

Uwaga, nad poprawkami nr 4 i 10 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 6)

Poprawka nr 5.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 7)

Uwaga, przyjęcie poprawki nr 6 wykluczy głosowanie nad poprawką nr 7.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 47 było za, 52 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 8)

Poprawka nr 7.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 9)

Poprawka nr 8.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 10)

Poprawka nr 9.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 11)

Poprawka nr 11.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 12)

Poprawka nr 12.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 13)

Poprawka nr 13.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 14)

Uwaga, nad poprawkami nr 14 i 15 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Kobiak, proszę zerknąć, czy sygnał był wysłany.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 15)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Piecha głosuje?

Pan senator Jackowski, proszę sprawdzić wysłanie sygnału.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 16)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Jest on zawarty w druku senackim nr 684 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały, bo nie ma poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 17)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 685 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę sprawozdawcę, panią senator Magdalenę Kochan, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Magdalena Kochan:

Wymienione przez pana marszałka komisje na wczorajszym posiedzeniu postanowiły odrzucić wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek oraz przyjęły 2 zgłoszone poprawki. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypominam, że sprawozdawcą Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej była pani senator Bogusława Orzechowska, a sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej – pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

(Głosy z sali: Przeciw, przeciw.)

(Głos z sali: Głosuj za.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 46 – za, 52 – przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 18)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1 i 2 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Czy pan senator Pęcherz głosuje?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Skup się, chłopino.)

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 54 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 19)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pani Senator Czudowska, proszę sprawdzić, czy nastąpiło wysłanie sygnału.

Dziękuję.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 97 – za, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 2 senatorów. (Głosowanie nr 20)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy – druk senacki nr 686 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną przez komisję poprawką.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie był przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 21)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 96 – za, nikt nie był przeciw, 3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 22)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawki. To druk senacki nr 687 A.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 23)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 691 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Janusza Pęcherza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Janusz Pęcherz:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Wymienione przez pana marszałka komisje na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2022 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty nad ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w punktach nr 6–16. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Bogdana Zdrojewskiego, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca Bogdan Zdrojewski:

Bardzo króciutko. Chciałbym przede wszystkim podziękować za uznanie wagi i znaczenia tych przedmiotów przyrodniczych, które miały się znaleźć w tym dodatkowym egzaminie. Jednak od razu dodam, że część senatorów uznała, że wprowadzenie tego dodatkowego egzaminu następuje zbyt późno, gdyby ten wniosek był wcześniej, byłaby większa zgoda. Ale chciałbym bardzo serdecznie podziękować i za debatę, i za dyskusję, i za uznanie przedmiotów przyrodniczych za istotne. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że wnioski w czasie dyskusji zgłosili państwo senatorowie: Bieda, Pęcherz, Frankiewicz i Zdrojewski.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Uwaga, nad poprawkami nr 1, 2, 3, 4 i 5 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 6 – za, 45 – przeciw, 48 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 24)

Uwaga, nad poprawkami nr 6, 8 i 15 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 54 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 25)

Poprawka nr 7.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 54 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 26)

Uwaga: nad poprawkami nr 9, 10, 12, 13 i 14 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 54 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 27)

Uwaga: nad poprawkami nr 11 i 16 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 28)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 99 – za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 29)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 678 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Proszę sprawozdawcę, pana marszałka Bogdana Borusewicza, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Bogdan Borusewicz:

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zebrały się w dniu wczorajszym, w przerwie w posiedzeniu. Połączone komisje rekomendują odrzucenie wniosku o odrzucenie projektu ustawy, zgłoszonego przez pana senatora Czerwińskiego. W związku z tym wnoszę o przyjęcie…

(Głos z sali: Komisje wnoszą.)

Tak, komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek.

Od siebie chcę dodać, że w dniu wczorajszym dotarła informacja, iż premier Orbán zadecydował, że zapłata za gaz Gazpromowi będzie dokonywana w rublach – mimo że łamie to zasady, które wprowadziła Komisja Europejska, czyli łamie zasady embarga.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że w trakcie drugiego czytania wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosili państwo senatorowie Czerwiński, Martynowski, Szwed, a pan marszałek Bogdan Borusewicz był również sprawozdawcą komisji po pierwszym czytaniu.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie pytanie?

Pan senator, pan marszałek Kamiński.

Senator Michał Kamiński:

Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy. Czy jeżeli przyjmiemy projekt tej ustawy, to przybliżymy się do sytuacji, w której sojusznicy Władimira Putina w Europie, tacy jak premier Viktor Orbán, który wczoraj złamał solidarność polsko-węgierską, trwającą rzekomo tysiąc lat… Wczoraj premier Węgier wszystkim Polakom napluł w twarz, godząc się na rosyjski szantaż…

(Rozmowy na sali)

…i nie pamiętając o tym, że kiedyś Polacy ginęli w węgierskich wojnach z rosyjskimi żołnierzami o wolność. Mówiąc krótko, Panie Senatorze Sprawozdawco: czy głos przeciwko tej projektowanej ustawie wywoła na Kremlu radość, czy smutek?

(Głos z sali: Skąd taka wiedza o tym, co się dzieje na Kremlu?)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku, proszę o krótką odpowiedź.

Senator Bogdan Borusewicz:

Na pewno głos za tą projektowaną ustawą wywoła smutek na Kremlu.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję.

Przystępujemy… Proszę o skupienie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy, zgłoszonym przez pana senatora Czerwińskiego, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przyjęciem projektu ustawy zawartego w druku n 678 S.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem senatorów Czerwińskiego, Martynowskiego i Szweda o odrzucenie projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 45 – za, 53 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 30)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie projektu ustawy przystępujemy do głosowania nad przyjęciem przedstawionego przez komisje projektu ustawy oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartych w druku nr 678 S.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana marszałka Bogdana Borusewicza do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 53 było za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 31)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora, marszałka Borusewicza do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 688 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Obrony Narodowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jerzego Wcisłę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jerzy Wcisła:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisje, które pan wymienił, po wspólnym posiedzeniu rekomendują – niestety – przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Jana Filipa Libickiego, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość połączonych komisji.

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Obrony Narodowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Senator Sprawozdawca Jan Filip Libicki:

Szanowny Panie Marszałku!

Mniejszość połączonych komisji prosi Wysoki Senat o przyjęcie wszystkich poprawek. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Uwaga, nad poprawkami nr 1 i 4 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 32)

Uwaga, nad poprawkami nr 2, 6, 9, 10 i 11 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Wcisła głosuje? Czy…

(Głos z sali: Nie głosuje.)

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 33)

Uwaga, nad poprawkami nr 3, 5, 7 i 8 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację poprawki nr 6.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 34)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 35)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 581 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił pana senatora Jerzego Wcisłę do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów… Przepraszam, głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie był przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 36)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Jerzego Wcisłę do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 665 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Połączone Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na posiedzeniu wczoraj przyjęły zgłoszone poprawki. Wnoszą o przyjęcie projektu wraz z przyjętymi poprawkami. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawcy, którym był również pan senator Kwiatkowski, w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytania? Nie widzę chętnych. Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawionymi poprawkami, druk nr 665 X, a następnie nad przyjęciem projektu – druk nr 665 S – w całości ze zmianami wynikającymi z ewentualnie przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1 i 2 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 37)

Przystępujemy zatem do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 38)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 188 S. Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił pana senatora Jerzego Czerwińskiego do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 39)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Jerzego Czerwińskiego do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 215 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Zygmunta Frankiewicza, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Czy pan senator Zygmunt Frankiewicz chce jeszcze zabrać głos jako wnioskodawca, po przedstawieniu sprawozdania komisji? Nie.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca Zygmunt Frankiewicz:

Wczoraj połączone komisje przyjęły 2 poprawki i wnoszą do Wysokiego Senatu o przyjęcie projektu ustawy wraz z poprawkami. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytania? Nie widzę zgłoszeń.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami według kolejności przepisów projektu, druk nr 215 X, a następnie nad przyjęciem projektu ustawy, druk nr 215 S, w całości ze zmianami wynikającymi z ewentualnie przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1 i 2 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 40)

Przystępujemy zatem do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana senatora Zygmunta Frankiewicza do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 41)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Zygmunta Frankiewicza do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 355 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana Marię Jackowskiego, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu wczorajszym ustosunkowały się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. Komisje poparły wniosek zawarty w zestawieniu wniosków i wnoszą o przyjęcie go przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy o zmianie ustawy o kinematografii oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartym w druku nr 355 S. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Czy pani senator wnioskodawca chce jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że w trakcie drugiego czytania wniosek o charakterze legislacyjnym zgłosiła pani marszałek Gabriela Morawska-Stanecka.

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Dziękuję bardzo.)

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytania? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad poprawką, druk nr 355 X, a następnie nad przyjęciem projektu, druk nr 355 S, w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną poprawką, która ma na celu uściślenie, do jakiego filmu wytwarza się audiodeskrypcję.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 42)

Przystępujemy zatem do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił panią marszałek Gabrielę Morawską-Stanecką do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pani Senator Sekuła, proszę zerknąć, czy wysłano sygnał.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 43)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o kinematografii i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił panią marszałek Gabrielę Morawską-Stanecką do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czternastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmuje jedynie głosowanie.

Bardzo bym prosił jeszcze o trochę skupienia i ciszy, bo szum staje się trudny do zniesienia.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 679 S. Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił panią senator Magdalenę Kochan do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 44)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił panią senator Magdalenę Kochan do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 693 S. Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił pana senatora Tyszkiewicza do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Jackowski, proszę sprawdzić…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 58 – za, 41 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 45)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Wadima Tyszkiewicza do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 697 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Rozmowy na sali)

Proszę przenieść rozmowy do kuluarów. Trwa głosowanie.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ciii…)

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 98 – za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 46)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Informuję, że porządek obrad czterdziestego pierwszego posiedzenia został wyczerpany.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Przypominam, że dzisiaj o godzinie 15.00 będzie połączenie online z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, panem Šefčovičem.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ciii…)

Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, ale nie mogą one dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

(Rozmowy na sali)

Jako pierwszą proszę o zabranie głosu panią senator Alicję Chybicką.

Senator Alicja Chybicka:

Dziękuję, Panie Marszałku.

(Rozmowy na sali)

Czy ja mogę uprzejmie prosić o ciszę? Mnie w ogóle nie będzie słychać.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Bardzo proszę…)

(Głos z sali: Ciii…)

Ja nie mam siły krzyczeć.

(Marszałek Tomasz Grodzki: …o przeniesienie dyskusji do kuluarów, bo składającej oświadczenie pani profesor nie słychać.)

Jeszcze raz dziękuję, Panie Marszałku.

Wysoka Izbo!

Moje oświadczenie, które będzie się składało z 2 części, kieruję do ministra zdrowia. W obu sprawach dostałam prośby o interwencję.

Jedna sprawa dotyczy finansowania w opiece stomatologicznej. Otóż okazuje się, że obecny wzrost kosztów prowadzenia działalności leczniczej pogłębił już i tak dramatyczny poziom braku rentowności kontraktów stomatologicznych. W wielu miejscach lekarze dentyści w ogóle rezygnują z kontraktów. Dotyczy to głównie chirurgii stomatologicznej i periodontologii, wyceny pakietów świadczeń, i tu mam podany numer, WT5403332021 i wyceny wymiany wypełnienia amalgamatowego w zębie stałym lub mlecznym WT5403222021. Próba zastąpienia wprowadzenia omawianych cen dodatkiem w żadnym razie nie uzdrowi sytuacji. Jeśli na przykład teraz ekstrakcja zęba wyceniona jest na 32 do 35 zł, to po uwzględnieniu tego czteroipółprocentowego dodatku wyceniona będzie na 33,5–36,5 zł, co nie pokrywa nawet pozapłacowych kosztów udzielania świadczenia. Wprowadzony dodatek jest reakcją na skok inflacyjny ostatnich kilkunastu tygodni i należy się świadczeniodawcom niezależnie od prawidłowej oceny tej zasadniczej wyceny, stomatologia zaś cierpi na poważne niedoszacowanie wyceny świadczeń od wielu lat.

Szanowni Państwo i Panie Ministrze! Nie każdego jest stać na finansowanie sobie prywatnej opieki stomatologicznej, w szczególności dla dzieci. Uprzejmie proszę o interwencję w tej sprawie.

Druga sprawa dotyczy pielęgniarek. Otóż pielęgniarki zwróciły się do mnie w następującej sprawie. Aktualnie, również w Przylądku, którym przez wiele lat kierowałam, mamy do czynienia z pielęgniarkami, które ukończyły studia wyższe, i z takimi, które tych studiów wyższych nie ukończyły. Kiedyś tego nie było. Ta grupa pielęgniarek, które nie ukończyły szkoły wyższej, to są najczęściej pielęgniarki najbardziej doświadczone, to są dziewczyny naprawdę fantastyczne w tej pracy. A z czym one się zwracają? Problem polega na tym, że w świetle aktualnych przepisów one są o wiele gorzej płatne aniżeli pielęgniarki, które są po studiach wyższych. To powoduje, że one pracują na wielu etatach lub z tej pracy chcą zrezygnować. Wydaje mi się, że w okresie takim, w którym mamy ogromne kłopoty z pielęgniarskim personelem, należy docenić i wziąć pod uwagę staż pracy pielęgniarek i nie krzywdzić tych pielęgniarek. Bo tu przychodzą młode dziewczyny… Chcę powiedzieć, jak praktycznie to wygląda. Otóż przychodzą młode dziewczyny po studiach, które te starsze pielęgniarki wdrażają do pracy i uczą, ale te młode dostają dużo wyższe pieniądze. To jest absolutnie nieprawidłowe. Tak że proszę o to, żeby się temu przyglądnąć i uzależnić płace pielęgniarskie – nie tylko w samym dodatku, ale i w podstawie – również od stażu pracy, bo ta sytuacja jest patologiczna, można powiedzieć. Nie może być tak, że nauczyciel dostaje mniejsze pieniądze aniżeli student, a taki tu powstaje układ. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.

Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Beniamina Godylę.

Senator Beniamin Godyla:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Moje oświadczenie skierowane jest do pana Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury. Dotyczy sprawy licytacji podczas procesu sprzedaży węgla w polskich kopalniach.

Szanowny Panie Ministrze!

Chciałbym zwrócić pana uwagę na trudną sytuację, w jakiej znajdują się obecnie podmioty gospodarcze pośredniczące w sprzedaży węgla w Polsce. Od kilku miesięcy tego typu przedsiębiorstwa mają mocno ograniczoną możliwość handlu węglem ze względu na wprowadzone limity oraz licytacje, które są ostatnio jedyną możliwością zakupu węgla w kopalniach. Prowadzona w ten sposób polityka węglowa przenosi się nie tylko na wzrost cen, ale przede wszystkim uderza w kieszenie klientów. Niektórzy pośrednicy w handlu węglem musieli już zdecydowanie ograniczyć lub zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą. Ludzie wskazują także na problemy z zakupem węgla przez internet ze względu na zawieszający się system oraz brak dostępności towaru. Konsumenci skarżą się także na skomplikowane wymogi formalne, które trzeba spełnić, aby móc odebrać zamówiony węgiel.

Uprzejmie proszę o interwencję oraz przedstawienie planów rządu mających na celu poprawę tej sytuacji. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Stanisława Gawłowskiego.

Senator Stanisław Gawłowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W przestrzeni publicznej pojawia się wiele nieprawdziwych, kłamliwych informacji dotyczących umowy zawartej z Gazpromem w roku 2010. Z tych informacji wynika, że Gazpromowi został umorzony dług w wysokości ponad 1 miliarda zł. Chcę jednoznacznie powiedzieć, że to jest nieprawda. Chciałbym też w związku z tym zaadresować swoje oświadczenie – złożone w imieniu swoim i pani senator Magdaleny Kochan – do pana premiera i o coś zapytać.

Otóż umowa przewiduje, że kwota ok. 850 milionów zł zostanie zawieszona i nie będzie windykowana z Gazpromu pod warunkiem, że Gazprom będzie tłoczył do roku 2045 za pomocą gazociągu Jamał, obsługiwanego przez spółkę EuRoPol Gaz, gaz do Europy Zachodniej. Wczoraj jednak wypowiedział on tę umowę, w związku z czym naruszył warunki umowy i Polska powinna natychmiast przystąpić do windykacji kwoty 850 milionów zł z tytułu zawieszenia, które zostało dokonane w roku 2010. W związku z tym pytam pana premiera: czy rząd i właściwe spółki podjęły już działania dotyczące windykacji w całości należności, które wynikają z tej umowy? To po pierwsze.

I po drugie: chciałbym, żeby rząd oszacował straty z tytułu braku tego tłoczenia do roku 2045. Straty wynikające z tego, że spółka jest zagrożona upadłością, że nie będzie płacić podatków od nieruchomości, nie będzie płacić podatków CIT i PIT. Ja oczywiście mam świadomość zobowiązań i faktów, które dzisiaj wynikają z wojny, ale jak tak łatwo różne osoby szermują argumentami dotyczącymi kwot, które miały być jakoby umorzone – a powtórzę: to jest nieprawdą, one zostały zawieszone – to chcę pokazać drugą stronę tej umowy, żeby wszyscy, którym tak łatwo kłamstwo przechodzi przez usta, już nigdy więcej tym kłamstwem się nie posługiwali. To pierwsze oświadczenie.

I drugie, krótkie już oświadczenie, również do premiera.

Wnoszę o informację, w imieniu swoim i również pani senator Magdaleny Kochan, czy pan prezes Obajtek posiada dopuszczenie do dokumentów zastrzeżonych, poufnych, tajnych i ściśle tajnych. Zarządza strategiczną spółką Skarbu Państwa, spółką, która ma doświadczenie. Wczoraj dopytywałem ministra. Minister nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiedział. W związku z tym mam nadzieję, że pan premier wie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

I proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Krzysztofa Mroza.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku!

Kieruję swoje oświadczenie do pana ministra infrastruktury, Andrzeja Adamczyka.

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele jeleniogórskiego oddziału Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, zwracając uwagę na zwiększone zainteresowanie egzaminami na prawo jazdy ze strony obywateli Ukrainy.

Zgodnie z przekazanymi informacjami egzamin teoretyczny na prawo jazdy może odbywać się w jednym z 3 języków dostępnych w komputerowym systemie egzaminacyjnym. Są to języki polski, angielski i niemiecki.

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem egzaminem ze strony obywateli Ukrainy przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego zaproponowali możliwość zmian w systemie komputerowym, polegających na dodaniu ukraińskiej wersji językowej pytań egzaminacyjnych do programu.

Zdaniem przedstawicieli oddziału Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze istnieje możliwość przetłumaczenia bazy pytań na język ukraiński i zaimplementowania dodatkowej wersji językowej.

W związku z tym zwracam się do pana ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

Po pierwsze: czy Ministerstwo Infrastruktury posiada dane, które wskazują na zwiększone zainteresowanie uzyskaniem polskich uprawnień do kierowania pojazdami przez obywateli Ukrainy?

I po drugie: czy Ministerstwo Infrastruktury rozważa możliwość wprowadzenia dodatkowej, ukraińskiej wersji językowej pytań egzaminacyjnych do komputerowego systemu egzaminacyjnego? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

I uprzejmie proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Stanisława Lamczyka.

Senator Stanisław Lamczyk:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Wojna na Ukrainie ma bardzo zaskakujące skutki na światowym rynku energetycznym. Jeszcze kilka miesięcy temu „zielony wodór” był uważany za zbyt drogi. Eksperci wskazywali, że upłynie jeszcze od 5 do 10 lat, zanim zielona energia będzie wystarczająco tania, aby móc produkować ekologiczny wodór w ekonomicznie opłacalny sposób. Jednak właśnie ceny gazu spowodowały, że w kraju, w którym można produkować tanią energię OZE, konwersja na „zielony wodór” nagle staje się opłacalna już dzisiaj. W Europie Północnej znacznie wcześniej, niż pierwotnie oczekiwano, produkuje się „zielony wodór”. Konsekwencją wojny może być zatem to, że „zielony wodór” znacznie szybciej zdobywa udział w rynku, a nie tylko dokonuje przełomów w ciągu kilku lat.

W chwili obecnej nie istnieją w Polsce regulacje prawne, zapisy w ustawie czy rozporządzenia wykonawcze, dotyczące zasad działania systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw wodorowych przeznaczonych do celów transportowych.

System ogniw paliwowych w pojeździe napędzanym wodorem wymaga bardzo wysokiej jakości wodoru, ponieważ nawet śladowe ilości zanieczyszczeń mogą niekorzystnie wpływać na wydajność i trwałość ogniw paliwowych. Aby złagodzić ryzyko skutków zanieczyszczeń, opracowano normę ISO 14687, która określa rygorystyczne wymagania dotyczące czystości wodoru w zastosowaniach w ogniwach paliwowych. Art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2014 r., nr 94/UE11, dotyczący dostarczania wodoru na potrzeby transportu drogowego, nakłada na państwa członkowskie wymóg zapewnienia odpowiedniej liczby punktów tankowania wodoru do roku 2025, tak aby zapewnić poruszanie się pojazdów napędzanych wodorem, w tym napędzanych polimerowymi ogniwami paliwowymi. Załącznik II dyrektywy w pkcie 2, dotyczącym specyfikacji technicznej dla punktów tankowania przeznaczonych dla pojazdów silnikowych, postanawia, że czystość wodoru wydawanego przez punkty tankowania wodoru musi być zgodna ze specyfikacjami technicznymi zawartymi w normie ISO.

Ponieważ w chwili obecnej w polskich regulacjach prawnych paliwo wodorowe nie jest dopuszczone do stosowania, a co za tym idzie brakuje rozporządzeń, w których opisane są wymagania jakościowe, metody badań, sposób przedstawiania wyników itd., w Polsce nie istnieje jeszcze kompletnie wyposażone laboratorium, posiadające akredytację PCA na badania jakościowe paliwa wodorowego. Tę lukę należy jak najszybciej uzupełnić, rozpoczynając konkretne działania, tym bardziej że w Polsce w kilku laboratoriach należących do producentów wodoru wykonywane są wybrane analizy jakościowe śladowych zanieczyszczeń wodoru. Ułatwi to z pewnością proces walidacji i uzyskania certyfikatu akredytacji PCA.

W Polsce w żadnej jednostce naukowej czy instytucie badawczym do tej pory nie powstało laboratorium badające kompleksowo jakość paliwa wodorowego, które pełniłoby rolę jednostki wiodącej w zakresie walidowania i opiniowania procedur badawczych, a także konsolidowania środowiska analitycznego z utworzeniem platformy dyskusyjnej do rozwiązywania bieżących problemów analitycznych. Stąd apel do pana premiera, żeby sprawy wodoru wziąć na tapetę, żeby zacząć nad tym pracować. Są dane, że po roku 2025 zabraknie materiałów do budowy akumulatorów, dlatego tak istotna jest ta, że tak powiem, droga wodorowa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę o zabranie głosu i wygłoszenie oświadczenia pana senatora Bogdana Zdrojewskiego.

Senator Bogdan Zdrojewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Mam 2 oświadczenia, oba są skierowane do ministra finansów.

Na marginesie powiem, że jest satysfakcja, iż mamy w końcu ministra finansów, w tym bardzo trudnym czasie dla Polski, w czasie bardzo wysokiej inflacji. Chcę skorzystać z faktu nominowania nowego ministra finansów i zadać 2 pytania w swoich 2 oświadczeniach.

Pierwsze oświadczenie jest związane z odpowiedzią, jaką otrzymałem od poprzednika. Zadałem pytanie dotyczące ilości nowo wydrukowanych banknotów, oczywiście poza wymianą banknotów zużytych. Dostałem informacje o liczbie sztuk, ale bez określenia ich nominałów. Była to odpowiedź, krótko mówiąc, mocno wymijająca. Chcę ponowić to oświadczenie i zapytanie z prośbą o wskazanie także nominałów tych sztuk, które zostały w ostatnim czasie – to było 1,5 roku – wydrukowane.

Drugie oświadczenie jest związane z obserwacją strony Ministerstwa Finansów, a zwłaszcza urzędów skarbowych. Zwróciłem uwagę na to, że w możliwych rozliczeniach z fiskusem można się posłużyć zaledwie kilkoma bankami. Są tam Kasy Stefczyka, są banki spółdzielcze, natomiast wielu instytucji bankowych nie ma, w związku z czym nie można automatycznie rozliczyć się z fiskusem w ramach rozmaitych zobowiązań. Chciałbym zapytać panią minister o to, czy istnieje szansa uzupełnienia tej listy i z jakiego powodu znajdują się na niej te, a nie inne, często dużo silniejsze, instytucje bankowe. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Ogłaszam krótką, 3-minutową przerwę techniczną.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 15 do godziny 11 minut 17)

Wznowienie obrad

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Oświadczenia (cd.)

Oświadczenie wygłosi senator Bogdan Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Oświadczenie jest skierowane do ministra aktywów państwowych, pana wicepremiera Jacka Sasina.

Proszę o informację, jakie koszty poniosła Telewizja Polska w związku z obsługą prawną realizacji orzeczeń sądowych w sprawach, które telewizja wytoczyła obywatelom Rzeczypospolitej, ale także mediom, dziennikarzom.

Według mojej oceny bardzo wiele spraw Telewizja Polska wytacza, zarzucając innym niestosowanie się do prawa prasowego, pomówienia. Takich spraw w jednej tylko kategorii, dotyczącej stwierdzenia, że Telewizja Polska miała wpływ na zamordowanie prezydenta Adamowicza, jest przynajmniej kilkadziesiąt. Także pan prezes Jacek Kurski za pieniądze telewizji publicznej prowadzi cały szereg spraw z powództwa cywilnego czy wystąpił z powództwa cywilnego w takich sprawach, które dotyczą jego, w których on się czuje obrażony. Łatwość wytaczania tego typu spraw jest tym większa, że – według tego, co wiem – za takie sprawy, które powinny być sprawami opłacanymi przez powoda, płaci ze swojego budżetu Telewizja Polska. Panie Ministrze, Panie Wicepremierze, ile było takich spraw? Jakie były ich koszty? Ile spraw przegrano? Pytanie to dotyczy także tej grupy spraw, które powinny być opłacane przez prezesa Jacka Kurskiego, a są opłacane przez telewizję publiczną.

Prosiłbym o w miarę szybką informację. Przypominam, że jest tutaj termin miesięczny. Chciałbym, żeby pan minister tego terminu nie przekroczył.

A teraz oświadczenie wygłosi pani senator Jolanta Hibner.

Senator Jolanta Hibner:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Ja zwracam się nie tylko z prośbą, ale i z wezwaniem do pana premiera, żeby rząd nie czekał, tylko pomógł rozwiązać konflikt, który trwa od wielu dni, a może nawet miesięcy, konflikt, który z niewiadomych przyczyn nie został jeszcze rozwiązany. Chodzi o konflikt pomiędzy kontrolerami ruchu powietrznego czy lotniczego a urzędami, Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Agencją Żeglugi Powietrznej. Dla nas wszystkich jest to niezrozumiałe.

Ja wzywam, żeby pan premier tego nie odkładał. Za 3 dni okaże się, że Polacy są uziemieni na różnych lotniskach w różnych miejscach na świecie, że ktoś, kto wyleciał dzisiaj, nie ma jak wrócić, nie wie, kiedy wróci. Czy pan premier zdaje sobie sprawę z tego, ilu rodzinom odbierze to możliwość jakiegokolwiek planowania? Czy pan premier zdaje sobie sprawę z tego, jakie koszty poniosą Polacy przez waszą niefrasobliwość w tym wymiarze?

Mnie toczące się w tej chwili rozmowy przypominają przeciąganie liny. Przecież tak naprawdę chodzi o bezpieczeństwo ludzi, którzy latają samolotami na obszarze całej Polski. Czy my nie mamy prawa oczekiwać od rządu, że to bezpieczeństwo będzie nam zagwarantowane? Czy my nie mamy prawa oczekiwać skutecznego działania w sytuacji sporu, który jest w tej chwili najważniejszym sporem w obszarze lotnictwa? Czy my nie powinniśmy oczekiwać, że premier nie będzie chodził po różnych konferencjach, gdzie opowiada o wspaniałościach, jakie w tej chwili przygotowywane są przez rząd, tylko zacznie pracować na rzecz naszych obywateli?

Przyznam szczerze, że wiele osób do mnie dzwoni, wiele osób się niepokoi. I tu nie chodzi tylko o te osoby, które w tej chwili mają jakieś plany. Tu chodzi o to, że takie przeciąganie liny może spowodować, że za chwilę Polska, praktycznie rzecz biorąc, w ogóle nie będzie miała możliwości korzystania z obszaru powietrznego. A więc dla mnie jest to kompletnie niezrozumiałe.

W tej sytuacji nie radzi sobie pan wiceminister, który, że tak powiem, pilnuje pola, które w przyszłości będzie może lotniskiem. Oczywiście w tym wymiarze jest to na razie niewyobrażalne, bo nic nie jest tam jeszcze przygotowane. Nawet nie wiadomo, jaki obszar ma to zajmować. My w tej chwili widzimy, jaka jest sytuacja. Pan Horała sobie nie poradził, pan Adamczyk sobie nie poradził, więc bezwzględnie powinien włączyć się w to premier. Jeżeli pan premier nie ma takiej mocy, to ja się zwracam do pana wicepremiera, który zajmuje się bezpieczeństwem. Panie Premierze Kaczyński, niech pan sam zacznie podejmować decyzje, jeżeli nie potrafią ich podejmować osoby, które są za to odpowiedzialne. Oczekuję bardzo szybkiego zażegnania tego konfliktu.

My wszyscy mówimy, że jeśli chodzi o sprawę bezpieczeństwa, to zostało to parafowane, będzie to przyjęte. Proszę państwa, sprawa bezpieczeństwa to jest i prawo pracy, i postulaty związków dotyczące regulaminów, to jest liczba godzin pracy… To nie jest wyłącznie kwestia tego, że związki zawodowe mówią tylko o tym, że nie może być jeden kontroler, bo może się okazać, że zasłabnie i nie będzie możliwości przeprowadzenia prawidłowego przylotu lub odlotu samolotu. To nie o to chodzi. Chodzi też o to, żeby to bezpieczeństwo było w każdej postaci, nawet co do tych ludzi, którzy podejmują decyzje, żeby się nie okazało, że któryś zasłabnie i będzie katastrofa, za którą odpowiedzialność będą później ponosić premier, wicepremier i wszyscy, którzy w tym uczestniczyli, nie potrafili tego problemu rozwiązać. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.

Proszę o zabranie głosu i wygłoszenie oświadczenia pana senatora Adama Szejnfelda.

Senator Adam Szejnfeld:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Swoje oświadczenie kieruję do pana premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów.

Sprawa dotyczy skutków wdrożenia ustawy z 16 kwietnia, czyli najnowszej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Jest to ustawa, którą niedawno rozpatrywaliśmy tutaj, w Senacie, i jak pewnie osoby zainteresowane, które śledziły tę debatę, wiedzą, ponadpartyjnie, ponadklubowo, ponadpolitycznie wspieraliśmy tę ustawę, uznajemy, że jest ważna, potrzebna. Ustawa wprowadza coś, co określamy kolokwialnie listą sankcyjną, a więc tworzenie spisu tychże firm, które, jak się uznaje, wspierają bezpośrednio lub pośrednio agresję na Ukrainę. Ustawa obejmuje te firmy, które działają na terenie Rosji i Białorusi, więc same plusy, można by powiedzieć. Jest jednak i minus, nie tyle może w ustawie, ile w jej wdrażaniu, realizowaniu jej przepisów. A mianowicie wystąpiły skutki negatywne dla obywateli, dla samorządów, dla podmiotów publicznych. Prawdopodobnie nie przewidziano – a powinno się przewidzieć, wcześniej zadziałać, wcześniej zabezpieczyć – że jeśli wprowadzi się na listę sankcyjną przedsiębiorstwa, które np. dostarczają, jak w tym przypadku, o czym za chwilę dwa słowa, gaz do odbiorców polskich, no to trzeba zapewnić alternatywę, po to, żeby tego gazu i ciepła nie zabrakło. Mamy taki oto skutek, że choćby tylko – to nie jest katalog zamknięty – w mojej Wielkopolsce można przytoczyć dwa przykłady, Zagórów oraz Mieścisko w powiecie wągrowieckim, czy inne w kraju, np. Łeba w województwie pomorskim, gdzie gaz był dostarczany przez firmę Novatek Green Energy, która znalazła się na liście 50 firm, na tej liście sankcyjnej. Firma dostarczała gaz, no i gaz został odcięty, w związku z czym gospodarstwa indywidualne, mieszkańcy, ale również samorząd, jednostki publiczne, które świadczą usługi na rzecz mieszkańców, jak szkoła, jak przedszkola, jak ośrodek pomocy społecznej, także, co jest przecież bardzo groźne, ośrodek zdrowia, nie mają gazu, nie mają energii, nie mają ciepła.

Chciałbym więc, kończąc, po pierwsze dowiedzieć się od pana premiera, dlaczego taka sytuacja nastąpiła, dlaczego wcześniej w tych i wszystkich innych przypadkach nie wprowadzono zabezpieczenia, żeby nie wystąpiły negatywne dla polskich obywateli, polskich firm i polskich samorządów efekty słusznego wprowadzenia sankcji wobec firm współpracujących bezpośrednio czy pośrednio z agresorem. Po drugie, co pan premier, co Rada Ministrów natychmiast, jak rozumiem, podjęła i co będzie podejmować, żeby kolejnych takich przypadków, takich negatywnych skutków dla obywateli polskich i polskich podmiotów nie było, w ramach prowadzenia, i słusznie, listy sankcyjnej i realizacji ustawy, której tytuł przytoczyłem na wstępie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Na tym zakończyliśmy wygłaszanie oświadczeń.

Informuję, że protokół czterdziestego pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, w pokoju nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam czterdzieste pierwsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 31)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.