Narzędzia:

Posiedzenie: 41. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


27 i 28 kwietnia 2022 r.
Przemówienia z dnia poprzedniego

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczy wydłużenia do 120 dni okresu, za który może być przyznane świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz zakłada gromadzenie danych osób, na które zostały złożone wnioski, w celu monitorowania wydatkowania środków publicznych oraz wyeliminowania ewentualnych nadużyć w tym zakresie. Jak podkreślono w uzasadnieniu: „Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jest wydłużenie do 120 dni okresu, za który może być przyznane świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Projekt zakłada ponadto gromadzenie danych osób, na które zostały złożone wnioski, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, co jest niezbędne w celu monitorowania wydatkowania środków publicznych na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i wyeliminowania ewentualnych nadużyć w tym zakresie. Dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań teleinformatycznych organ gminy będzie miał możliwość ustalenia, czy dla danej osoby, której nadano numer PESEL na podstawie art. 4 ustawy, nie został już złożony wniosek o przyznanie środków za ten sam okres. Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Powyższy termin nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego i jest niezbędny z uwagi na konieczność pilnego wejścia w życie proponowanych regulacji”.

W Sejmie projekt przeszedł zdecydowaną większością głosów: 429 posłów było za, 10 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Popieram niniejszą ustawę. Dziękuję bardzo.

Przemówienie senatora Janusza Pęcherza w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Przemówienie senatora Janusza Pęcherza w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Omawiamy dziś ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którą Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej procedowały późnym wieczorem w dniu wczorajszym, gdyż ustawa ta została kilka godzin wcześniej uchwalona przez Sejm. Nikt z senatorów nie miał żadnej wątpliwości, czy należy się nad nią pochylić w tak ekspresowym tempie, i nikt z senatorów obu połączonych komisji nie zastanawiał się, jak w sprawie tej ustawy głosować. Wszyscy członkowie obu komisji obecni podczas procedowania ustawy byli za przyjęciem omawianej ustawy bez poprawek.

Najważniejszą zmianą w ustawie jest zmiana w art. 13, w którym w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „60 dni” zastępuje się wyrazami „120 dni”, co oznacza, że wszystkie osoby fizyczne, które zdecydowały się na przyjęcie uchodźców z Ukrainy, mogą liczyć na częściowy zwrot kosztów związanych z zapewnieniem im warunków zakwaterowania i wyżywienia przez kolejne 2 miesiące.

W ustawie określono, że koszty obsługi przez gminę zadań określonych w ust. 1 i art. 13a ust. 3 i 4 wynoszą 16 zł za każdy rozpatrzony wniosek o świadczenie pieniężne, zaś 32 zł w przypadku, gdy gmina dokona weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Bardzo istotne wydaje się rozwiązanie ustawowe regulowane przez dodawany po art. 13 art. 13a, powierzający ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji prowadzenie bazy danych wniosków zarejestrowanych uchodźców z Ukrainy (a dokładnie wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 1). Rozwiązanie to wyeliminuje sytuacje rejestracji wniosków w różnych miastach czy gminach, bo będą one udostępniane gminom z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez właściwego ministra, co pozwoli na weryfikację, czy w przypadku osoby, której dotyczy wniosek, nie złożono wniosku ze wskazaniem innego miejsca pobytu, sprawdzenie daty wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej itd.

W pełni popieram te rozwiązania ustawowe i będę za nimi głosować. Dziękuję za uwagę.