Narzędzia:

Posiedzenie: 28. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


4, 5 i 6 sierpnia 2021 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 33)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz Grodzki oraz wicemarszałek Bogdan Borusewicz)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Tomasz Grodzki:

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.

(Rozmowy na sali)

Uzgadnianie łączenia pewnych poprawek zostało zakończone, więc możemy wznowić obrady.

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę o wyciszenie rozmów.

Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, że kolejne posiedzenie Senatu planowane jest na dni 9 i 10 września br. Mieliście państwo wcześniej informację, że to może być 8 i 9 września, ale ze wszystkich klubów napłynęły prośby o takie przesunięcie posiedzenia w związku z Forum Ekonomicznym w Karpaczu, czytaj: w Krynicy. Terminy pozwalają nam przesunąć o jeden dzień posiedzenie i ono będzie planowane na 9 i 10 września. Dokładna data oraz godzina jego rozpoczęcia wraz z porządkiem obrad zostaną państwu przekazane drogą elektroniczną.

Przystępujemy do głosowania testowego.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu, abyśmy mogli się policzyć.

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 92 senatorów i tylu aktualnie bierze udział w posiedzeniu.

Zgodnie z zapowiedzią przystępujemy do rozpatrzenia punktu…

Punkt 26. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego szóstego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego.

Przypominam, że w dniu wczorajszym został przedstawiony projekt uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmuje jedynie głosowanie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad zawartym w druku nr 476 projektem uchwały w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego.

Kto jest za?

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ciii…)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 95 – za, nikt nie był przeciw, 3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 1)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk nr 471 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Mamy pytanie do pani legislator, ponieważ dostałem informację, że kluby uzgodniły, iż wszystkie poprawki można zblokować, a od państwa mam informację, że niektórych nie można, np. poprawki nr 6. No ale ona tylko poprawia redakcję przepisu. Czy mogę uzyskać pani opinię?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Panie Marszałku, te poprawki, które zostały zblokowane przez Biuro Legislacyjne, to są poprawki redakcyjne, natomiast te pozostałe…

(Senator Dorota Tobiszowska: Panie Marszałku…)

(Marszałek Tomasz Grodzki: No ale oni się zgodzili na wszystkie…)

No, to już jest decyzja państwa.

(Senator Dorota Tobiszowska: Panie Marszałku…)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Rozumiem, że wniosek o to, aby… Zaraz pani senator udzielę głosu. Rozumiem, że wniosek o to, abyśmy przegłosowali wszystkie poprawki w bloku, jest zaakceptowany przez poszczególne kluby, Tak?

(Głos z sali: Tak.)

Okej.

Czy to w tej sprawie, Pani Senator?

Senator Dorota Tobiszowska:

Ja poprosiłam o głos w sprawie łącznego głosowania nad poprawkami redakcyjnymi, tylko i wyłącznie. Chodzi o poprawki nr 1, 6, 7, 10, 11 i 13. Dziękuję.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Jest sprzeciw, więc musimy…)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Jeżeli mamy sprzeciw wobec przegłosowania w bloku wszystkich poprawek…

Głosowanie

Głosujemy.

(Głos z sali: Po kolei wszystkie?)

Nie, nie. Najpierw wszystkie poprawki redakcyjne. Czytam ich numery. To są poprawki nr 1, 6, 7, 10, 11 i 13. Są to poprawki redakcyjne.

Aparaty proszę włączyć…

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 2)

Panie Senatorze Szejnfeld, proszę zwrócić uwagę…

A teraz przystępujemy do głosowania nad poprawkami nr 2, 3, 4 i 8. Należy nad nimi głosować wspólnie. One porządkują regulację dotyczącą ustalenia siedziby i adresu kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 3)

Poprawka nr 5 zmierza do wskazania prawidłowej nazwy własnej podmiotu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 4)

Poprawka nr 9 wprowadza zakaz pełnienia funkcji w organach kas zapomogowo-pożyczkowych przez osobę skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz przewiduje obowiązek odwołania członka organu, który został skazany za te przestępstwa w trakcie kadencji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 5)

Poprawka nr 12 prawidłowo formułuje odesłanie do przepisu określającego przesłanki uzasadniające podjęcie uchwały o likwidacji kas zapomogowo-pożyczkowych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Piecha głosuje? Dziękuję.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 6)

Poprawka nr 14 doprecyzowuje przepis w zakresie, w jakim dotyczy on wkładów członkowskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 7)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Kwiatkowski głosuje?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 8)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk nr 449 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 96 – za, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 2 senatorów. (Głosowanie nr 9)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 450 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 10)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 445 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Janusza Pęcherza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Janusz Pęcherz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisje na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2021 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 4 sierpnia 2021 r. i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pktach 1–37. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy pan senator wnioskodawca Janusz Gromek chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Janusz Gromek: Nie, nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Czy państwo zwolnią mnie z obowiązku czytania uzasadnień?

(Głosy z sali: Tak.)

Dziękuję bardzo.

Nad poprawkami nr 1 i 30 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 11)

Poprawka nr 2.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, nikt nie się wstrzymał. (Głosowanie nr 12)

Uwaga, nad poprawkami nr 3 i 22 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 13)

Poprawka nr 4.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 14)

Poprawka nr 5.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 15)

Poprawka nr 6.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 16)

Poprawka nr 7.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Pan senator Ujazdowski?

(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: Rozpraszają…)

No, rozpraszają. Tak, tak.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 17)

Poprawka nr 8.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 18)

Poprawka nr 9.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę 1 senatora ze zdalnych o zwrócenie uwagi…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 19)

Poprawka nr 10.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 20)

Uwaga, nad poprawkami nr 11 i 18 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 96 – za, nikt nie był przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 21)

Uwaga, poprawka nr 12.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 3 – za, 95 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 22)

(Rozmowy na sali)

Poprawka nr 13.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 93 – za, 5 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 23)

Poprawka nr 14.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Jedną osobę ze zdalnych proszę o zwrócenie uwagi, czy wysłana jest…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 24)

Poprawka nr 15.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 49 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 25)

Poprawka nr 16.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 26)

Poprawka nr 17.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pani senator Kołacz-Leszczyńska…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 27)

Poprawka nr 19.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 28)

Poprawka nr 20.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 29)

Poprawka nr 21.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 30)

Poprawki nr 23 i 34 należy przegłosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 31)

Poprawka nr 24.

Kto jest za?

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Działa, działa.)

Pani senator Rotnicka i pan senator Ujazdowski… Proszę sprawdzić…

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Rozmowy na sali)

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 32)

Poprawka nr 25.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 33)

Poprawka nr 26.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 34)

Poprawka nr 27.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 35)

Poprawka nr 28.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 36)

Poprawka nr 29.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 37)

Poprawka nr 31.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 38)

Poprawka nr 32.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 39)

Poprawka nr 33.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 40)

Poprawka nr 35.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 41)

Poprawka nr 36.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 42)

Poprawka nr 37.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 43)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 44)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji Środowiska, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 447 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji Środowiska

Proszę sprawozdawcę, panią senator Dorotę Tobiszowską, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Dorota Tobiszowska:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Na posiedzeniu połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu głosowano łącznie nad poprawkami. Wynik głosowania: jednogłośnie za, 38 senatorów za. Wobec tego proszę Wysoki Senat o przyjęcie pozytywnego stanowiska połączonych komisji. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że sprawozdawcami komisji byli państwo senatorowie: Stanisław Lamczyk – sprawozdawca Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu; pan senator Wojciech Piecha – sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska; pani senator prof. Alicja Chybicka – sprawozdawca mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

(Głos z sali: Przeciw!)

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska…

(Głos z sali: Przeciw.)

…o przyjęcie ustawy bez poprawek.

(Senator Marek Borowski: Czerwony.)

Kto jest za?

(Głos z sali: Czerwoni na czerwonych.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Senator Marek Borowski: Zieloni na zielonych.)

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Odnieśliśmy piorunujące zwycięstwo.)

Głosowało 98 senatorów, 48 – za, 50 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 45)

Zatem głosujemy nad przedstawionymi poprawkami.

Uwaga, nad poprawkami nr 1, 4 i 11 należy głosować łącznie.

(Głos z sali: Panie Marszałku, my mamy wszystkie te poprawki… Może zblokujemy?)

No, tylko nie było rozmowy w klubie, tak że niestety…

Czy jest wniosek o zblokowanie wszystkich poprawek? Nie sądzę. Tak że to…

(Głos z sali: Jest, jest.)

(Senator Stanisław Gawłowski: Jest taki wniosek i była zgoda na posiedzeniu komisji, tak więc…)

Tak? Czyli możemy? Czy jest zgoda sali, żebyśmy głosowali nad wszystkimi 11 poprawkami razem?

(Głosy z sali: Tak, tak.)

(Głos z sali: Razem.)

Okej. Zatem głosujemy nad poprawkami nr 1–11.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Założyłem się, że się uda.)

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 46)

Wobec tego przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 47)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 473 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Stanisława Gawłowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Stanisław Gawłowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu wczorajszym przyjęły – 24 senatorów głosowało za, 14 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu – rekomendację wniosku o odrzucenie ustawy w całości. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Czy pan senator wnioskodawca Antoni Mężydło lub pozostały senator sprawozdawca, czyli pani senator Sagatowska, chcą jeszcze zabrać głos?

(Głos z sali: Nie.)

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zostanie przeprowadzone jedynie wtedy, jeżeli zostaną odrzucone poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

(Głos z sali: Za.)

(Głos z sali: Przeciw.)

(Głos z sali: Czerwony.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Rozmowy na sali)

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 48)

(Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne.

Komisja Środowiska oraz Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy – druki senackie nr 451 A i 451 B.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną przez komisje poprawką, określającą sytuacje, w których właściciel urządzeń kanalizacyjnych obowiązany jest wyrazić zgodę na wprowadzenie do nich ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 49)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 95 – za, nikt nie był przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 50)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne.

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 474 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 51)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 466 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Ryszarda Majera, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Ryszard Majer:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisje na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 4 sierpnia nad ustawą o zmianie ustawy o pracy na morzu i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkcie II. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy senator wnioskodawca chce jeszcze zabrać głos?

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosiła pani senator Magdalena Kochan.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 48 – za, 49 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 52)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o wprowadzenie poprawki.

Poprawka zmierza do zniesienia zróżnicowania w zakresie uprawnienia do zaopatrzenia w wyżywienie i wodę pitną dla części załóg statków niekonwencjonalnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 46 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 53)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy z całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 54)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu.

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o odrzucenie ustawy – druk senacki nr 446 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 55)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 444 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 56)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 448 Z.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Pawła Arndta, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Paweł Arndt:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W trakcie prac senackich nad ustawą o finansach publicznych zgłoszono 12 poprawek. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrzyła te poprawki i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie wszystkich.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili państwo senatorowie Kleina, Arndt, a sprawozdawcą był pan senator Kleina.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

(Senator Halina Bieda: Nr 1–7 razem.)

Czy ta prośba, żeby nad poprawkami nr 1–7 głosować łącznie, zyskuje akceptację?

(Głosy z sali: Tak, tak.)

(Senator Marek Martynowski: Panie Marszałku, pod warunkiem, że wszyscy będą przeciw.)

Czy szef klubu coś…

(Senator Marek Martynowski: No, nasz klub jest przeciw, nie wiem, jak klub Platformy.)

(Senator Halina Bieda: A my za…)

Okej, nie ma konsensusu, więc głosujemy po kolei.

Poprawka nr 1 ma na celu zwiększenie przejrzystości finansów publicznych poprzez publikowanie przez ministra finansów informacji o dochodach, wydatkach i wynikach poszczególnych podmiotów sektora finansów publicznych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 57)

Poprawka nr 2 ma na celu uszczelnienie zakresu tzw. działań dyskrecjonalnych na etapie tworzenia projektu ustawy budżetowej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 58)

Uwaga, nad poprawkami nr 3 i 4 należy głosować łącznie.

Poprawki te zmierzają do zwiększenia przejrzystości i jawności finansów publicznych przez określenie odpowiedniego zakresu informacji wymaganych do zamieszczenia w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej oraz w rocznym sprawozdaniu Rady Ministrów o wykonaniu tej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę zwrócić uwagę… Jeszcze 2 senatorów ze zdalnych…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 59)

Nad poprawkami nr 5 i 12 należy głosować łącznie.

Poprawki te zmierzają do usunięcia z ustawy przepisów dotyczących spraw nieobjętych jej zakresem przedmiotowym i podmiotowym oraz budzących zasadnicze wątpliwości co do zgodności z określoną w art. 119 ust. 1 konstytucji zasadą trzech czytań.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 60)

Nad poprawkami nr 6 i 7 również możemy głosować łącznie, ponieważ one zmierzają do usunięcia z ustawy przepisów z przyczyn analogicznych jak w przypadku poprawki nr 5.

Kto jest za?

Pani marszałek Morawska-Stanecka?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 61)

Poprawka nr 8 zmierza do zredagowania proponowanego przepisu zgodnie z utrwaloną praktyką legislacyjną.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 62)

Poprawka nr 9 ma na celu skreślenie z ustawy przepisów przewidujących możliwość przekazania w latach 2021–2022 Funduszowi Reprywatyzacji skarbowych papierów wartościowych z przeznaczaniem na nabywanie lub obejmowanie akcji w spółkach, w tym na przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom choroby COVID-19, do kwoty 20 miliardów zł.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Jednego ze zdalnie głosujących senatorów proszę o zwrócenie uwagi, czy wciśnięty został właściwy guzik.

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Senator Sekretarz Mariusz Gromko: Nie ma możliwości głosowania. Taką informację dostałem od senator Gorgoń-Komor.)

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 63)

No, musi sprawdzać połączenie.

Poprawka nr 10 zmierza do określenia, że organem właściwym do dokonywania w 2021 r. przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa oraz blokowania planowanych wydatków dysponentów budżetowych w celu przeciwdziałania COVID-19 jest odpowiednio Rada Ministrów oraz minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 64)

Poprawka nr 11 zmierza do określenia, że organem właściwym do przeniesienia w 2021 r. blokowanych wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa oraz działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID jest Rada Ministrów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 65)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 95 – za, 2 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 66)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

(Rozmowy na sali)

A legendę opozycji, pana senatora, prosiłbym jednak o zakończenie rozmowy telefonicznej, bo trochę to rozprasza.

Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czternastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 470 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 67)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 452 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 68)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw i niektórych innych ustaw.

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 453 Z.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jerzego Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jerzy Chróścikowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożę sprawozdanie z dzisiejszego posiedzenia.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Czy mikrofon jest włączony?)

(Głos z sali: Włączony.)

Komisja rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 6 sierpnia 2021 r. nad ustawą o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkcie I. Pkt I zawiera wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Poprawki, które zostały zgłoszone, nie podlegały głosowaniu. Proszę o poparcie wniosku z pktu I.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że wnioski zgłosili panowie senatorowie Ryszard Bober, Antoni Mężydło i Beniamin Godyla. Sprawozdawcą był pan senator Jerzy Chróścikowski.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Proszę o skupienie, wszystkie głosowania są ważne, jesteśmy już bliżej niż dalej.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjęciu ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 48 – za, 48 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 69)

Wniosek nie uzyskał większości.

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek, przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1, 2 i 3 należy głosować łącznie. Zmierzają one do rozszerzenia zakresu regulacji ustawy o przepisy przewidujące, że w latach 2021–2026 koszty związane z uczestnictwem Krajowej Rady Spółdzielczej w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej – COGECA – są ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

Bardzo proszę o skupienie i głosowanie.

Kto jest za poprawkami?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 70)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 71)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siedemnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk nr 468 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 72)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.

Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu osiemnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 467 A

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 73)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiętnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 465 Z.

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Józefa Zająca, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Józef Zając:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Po posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w dniu dzisiejszym, wskutek stosunku głosów 6:3:1, wnosi się o odrzucenie poprawek… ustawy.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator wnioskodawca Kazimierz Wiatr chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Kazimierz Wiatr: Nie.)

Dziękuję bardzo.

Informuję, przypominam, że pan senator Kazimierz Wiatr wycofał swój wniosek – pkt II w druku nr 465 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać ten wycofany wniosek? Nie.

Głosowanie

Wobec tego przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw, 3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 74)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Punkt 20. porządku obrad: ustawa o utworzeniu Akademii Zamojskiej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego porządku obrad: ustawa o utworzeniu Akademii Zamojskiej.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o odrzucenie ustawy – druk senacki nr 457 A.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 38 – przeciw, 8 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 75)

(Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej.

Punkt 21. porządku obrad: ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 469 Z.

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Stanisława Lamczyka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Stanisław Lamczyk:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

W imieniu Komisji Infrastruktury rekomenduję wykluczenie poprawki nr 3 oraz przyjęcie pozostałych poprawek. Z tym że można łącznie przegłosować poprawki nr 1, 5, 6. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy senator wnioskodawca, pan senator Jan Hamerski, chce jeszcze zabrać głos?

(Głos z sali: Panie Marszałku, czy można przegłosować poprawki nr 1 i 2 oraz 4–7 wspólnie?)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie, no, przestań…)

Spokojnie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Uwaga, nad poprawkami nr 1, 5 i 6 należy głosować łącznie.

One uwzględniają rekomendacje legislacyjne w odniesieniu do sposobu formułowania zastrzeżeń.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 76)

Uwaga, przyjęcie poprawki nr 2 wykluczy poprawkę nr 3.

Poprawka nr 2 modyfikuje definicję wyrażenia „ponowne wykorzystywanie”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 77)

Poprawka nr 4 określa, że zarządca infrastruktury kolejowej posiadający autoryzację bezpieczeństwa będzie podmiotem zobowiązanym do udostępniania lub przekazywania informacji w celu ponownego wykorzystania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Włosowicz?

(Rozmowy na sali)

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 92 – za, 6 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 78)

Poprawka nr 7 wprowadza przepis nakładający na podmioty wprowadzające rejestry publiczne i systemy teleinformatyczne obowiązek udostępniania danych na potrzeby analiz w ramach zintegrowanej platformy analitycznej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie był przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 79)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 80)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o wprowadzenie poprawek do ustawy. To druk senacki nr 472 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka nr 1 powoduje, że postanowienie prezydenta RP potwierdzające wygaśnięcie kadencji KRRiT będzie zawierało uzasadnienie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 81)

Poprawka nr 2 usuwa przepis, który umożliwia przerywanie transmisji zawodów sportowych w celu nadania pojedynczej reklamy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 3 – za, 93 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 82)

Poprawka nr 3 usuwa przepis, który umożliwia przerywanie filmu dla dzieci w celu nadania reklamy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pani senator Rotnicka…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 83)

Poprawka nr 4 zabrania sponsorowania audycji dla dzieci.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 7 – za, 89 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 84)

Poprawka nr 5 uzupełnia przepis w zakresie konieczności uprzedzenia składającego oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 85)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 86)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii.

Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 455 Z.

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Proszę sprawozdawcę, pana senatora marszałka Bogdana Borusewicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Bogdan Borusewicz:

Dzisiaj rano zebrała się komisja. Komisja rekomenduje przegłosowanie 2 pierwszych poprawek, pierwszej i drugiej. Trzecia jest wykluczona.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że wnioski zgłosili państwo senatorowie Maria Koc, Marek Borowski i Jan Maria Jackowski.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Kultury i Środków Przekazu o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 24 – za, 49 – przeciw, 25 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 87)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1 skreśla tę część przepisu, która stanowi, że podmiot zależny może być utworzony w formie spółki kapitałowej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 88)

Uwaga, przyjęcie poprawki nr 2 wykluczy głosowanie nad poprawką nr 3.

Poprawka ta wprowadza obowiązek corocznego przedstawiania przez Instytut Pileckiego sprawozdania z działalności także komisjom senackim. Poprawka wskazuje komisje sejmowe i senackie właściwe do zapoznania się ze sprawozdaniem poprzez określenie ich przedmiotowego zakresu działania oraz rezygnuje z obowiązku sporządzania oceny działalności instytutu przez komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 89)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 87 – za, 2 – przeciw, 9 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 90)

(Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 24. porządku obrad: ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego czwartego porządku obrad: ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 464 Z.

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Proszę sprawozdawcę, panią senator Barbarę Zdrojewską, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Barbara Zdrojewska:

Panie Marszałku! Szanowni Senatorowie!

Komisja jednogłośnie rekomenduje wszystkie poprawki, które – na co chciałabym zwrócić uwagę – zostały uzgodnione z panią minister z Kancelarii Prezydenta. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili państwo senatorowie Barbara Zdrojewska, Jan Maria Jackowski, Marek Borowski.

Ponadto sprawozdawcą mniejszości Komisji Kultury i Środków Przekazu był senator Jan Maria Jackowski.

Przypominam, że mniejszość komisji wycofała swój wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek – to jest pkt I w druku nr 464 Z.

Czy ktoś chce podtrzymać ten wniosek? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

(Głos z sali: Panie Marszałku, zgłosi pan tam blok?)

Tak, tak. Spokojnie, relaks.

Będziemy głosować nad przedstawionymi poprawkami.

Jest propozycja, zaakceptowana przez kluby, aby przegłosować w bloku poprawki nr 1–5, 7–11, 14–17, 19–30 i 32–44.

Rozumiem, że jest akceptacja tego.

W związku z tym przystępujemy do głosowania nad blokiem poprawek, o których przed chwilą mówiłem.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie był przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 91)

Głosujemy nad poprawką nr 6, jeżeli państwo zwolnicie mnie z czytania…

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Jest to ważna poprawka, bo uzupełnia skład o przedstawiciela Senatu.

Jeszcze jeden senator ze zdalnych…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 92)

Poprawki nr 12 i 18 zmierzają do tego, aby decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydawano po uzgodnieniu z prezydentem miasta stołecznego Warszawy. Niezajęcie stanowiska w terminie 21 dni przez prezydenta traktowane będzie jako uzgodnienie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 2 – przeciw, 44 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 93)

Przyjęcie tej poprawki wykluczyło głosowanie nad poprawką nr 13.

Zatem głosujemy nad poprawką nr 31.

Poprawka nr 31 zapewnia wpływ Kancelarii Senatu na projekt architektoniczno-budowlany obiektu, który zostanie przeznaczony na potrzeby Senatu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 96 – za, nikt nie był przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 94)

(Oklaski)

I to będzie najciekawsze głosowanie.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 49 – za, 34 – przeciw, 15 się wstrzymało. (Głosowanie nr 95)

(Oklaski)

Podjęcie uchwały

Proszę państwa, wracamy do pracy.

Punkt 25. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego piątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 409 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Połączone komisje po raz kolejny zajęły się tym projektem z uwagi na wagę tego projektu, dotyczącego dokładnie 2 milionów polskich seniorów, i wcześniej omawiany zakres podmiotowy, bo wykazane zostało, że w Polsce ta granica wieku jest jedną z najwyższych w państwach Unii Europejskiej. Bezpłatne leki w Wielkiej Brytanii przysługują od sześćdziesiątego roku życia, w Estonii – od sześćdziesiątego trzeciego roku życia. Mamy też jeden z najwęższych zakresów w sensie małej liczby leków dostępnych w tym trybie.

Na posiedzeniu połączonych komisji omówiliśmy zakres technicznej dostępności i została przyjęta poprawka, która ten zakres technicznej dostępności zmienia poprzez rozszerzenie metod weryfikacji przez lekarza lub pielęgniarkę przed wystawieniem świadczeniobiorcy recepty ilości oraz rodzaju przepisanych mu leków i poprzez analizę dostępnej dokumentacji medycznej oraz zebranie wywiadu lekarskiego, co ułatwi wystawianie tych recept.

Połączone komisje gorąco rekomendują, zalecając oczywiście w trybie uchwały, przyjęcie tej poprawki.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Bardzo proszę o skupienie. To są ostatnie głosowania.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

W trakcie drugiego czytania wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosili państwo senatorowie Beata Małecka-Libera i Krzysztof Kwiatkowski.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś chce zgłosić takie zapytanie? Nie.

Głosowanie

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawioną poprawką, druk nr 409 X, a następnie nad przyjęciem projektu, druk nr 409 S, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Ponieważ poprawkę przedstawił literalnie pan senator Kwiatkowski, pozwólcie państwo, że nie będę jej czytał, bo jest dość długa. Tak jak mówię, została ona przed chwilą przedstawiona.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Rozmowy na sali)

Ja tę ławkę chyba rozsadzę. Jak w klasie.

(Rozmowy na sali)

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 42 – przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 96)

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Zając? Dziękuję.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 40 – przeciw, 4 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 97)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Informuję, że porządek obrad dwudziestego ósmego posiedzenia został wyczerpany.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu, zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych do wygłoszenia oświadczeń.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Ich przedmiotem mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie mogą one dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić, lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w czasie 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Zapraszam panią senator Małecką-Liberę.

Senator Beata Małecka-Libera:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oświadczenie kieruję do pana premiera Mateusza Morawieckiego.

Panie Premierze!

Jako przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia jestem głęboko zaniepokojona trudną sytuacją, jaka panuje obecnie w środowisku pracowników ochrony zdrowia, spowodowaną złą kondycją systemu ochrony zdrowia. Kryzys jest tak głęboki, że powołany został ogólnopolski komitet protestacyjny i zapowiedziano protest w dniu 11 września 2021 r. Po raz pierwszy dochodzi do porozumienia i wspólnego zaangażowania przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych branży ochrony zdrowia. Protest ten wskazuje na pilną potrzebę rzeczywistej poprawy systemu wynagrodzeń pracowników, ale także warunków pracy gwarantujących prawidłową opiekę dla pacjentów. Wszyscy ci ludzie ofiarnie pracowali i pracują przy łóżkach chorych. Ostatni rok był dla wszystkich szczególnym wyzwaniem, a równocześnie obnażył wszystkie zaniedbania systemu ochrony zdrowia. Stąd jednoznaczny i stanowczy głos całego środowiska ochrony zdrowia o pilnej potrzebie działań. Wskaźniki raportu OECD w zakresie wydatków publicznych na ochronę zdrowia, jak również kadr i wskaźniki zdrowotne pokazują nasze położenie na tle innych krajów – zdecydowanie jesteśmy na najniższych miejscach, poniżej średniej unijnej. Dodatkowo trzeba pamiętać o demografii i starzeniu się społeczeństwa, co niewątpliwie podniesie koszty opieki nad seniorami.

W całej rozciągłości podpisuję się pod postulatami kierowanymi przez wszystkich pracowników ochrony zdrowia do pana premiera. Apeluje także o rozmowę ze środowiskiem i niedopuszczenie do dalszych protestów. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.

Proszę o zabranie głosu panią senator Alicję Chybicką.

Senator Alicja Chybicka:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Szanowni Państwo!

Moje oświadczenie dotyczy zakażeń pneumokokowych. Tym razem będę mówiła o zakażeniach pneumokokowych nie u dzieci, ale wśród populacji dorosłych. Dla przypomnienia powiem, że pneumokokowe zapalenie płuc stanowi bardzo poważny problem w populacji osób dorosłych. Aktualnie, w dobie pandemii – jesteśmy przed czwartą falą zakażeń wirusem COVID-19, głównie typu Delta – wymagana jest pilna zmiana w kalendarzu szczepień.

Swoje wystąpienie, swoje oświadczenie kieruję do pana ministra Adama Niedzielskiego. Apeluję, żeby pilnie umieścił na liście refundacyjnej szczepienie dla osób w wieku 50 lat i więcej, i to nie tylko dla tych, które mają choroby przewlekłe, jak choroby serca, płuc, wątroby czy cukrzycę, ale dla wszystkich osób w wieku powyżej pięćdziesiątego roku życia. Jak wykazały badania, nałożenie się COVID-19 na zakażenie streptokokami w znaczącym stopniu zwiększa śmiertelność.

Chcę przypomnieć, że 45 krajów refunduje ze swoich budżetów takie szczepienia ochronne. W Polsce w kalendarzu na 2021 r. te szczepienia mają być refundowane wyłącznie dla dzieci do piątego roku życia. Wydaję mi się, że aby zmniejszyć śmiertelność osób, które zostaną być może zakażone jednym i drugim patogenem, takie szczepienia są niezbędne. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.

Zapraszam do wygłoszenia oświadczenia panią senator Magdalenę Kochan.

Senator Magdalena Kochan:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Swoje oświadczenie kieruję do pani Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Szanowna Pani Minister!

Otrzymuję alarmujące informacje o wadliwej interpretacji przepisów znowelizowanej ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

Zamysłem ustawodawców było usunięcie wszystkich niesprawiedliwych wobec osób walczących o naszą wolność i demokrację przepisów oraz przywrócenie właściwego sposobu naliczania ich emerytur. Okresy uwięzienia z powodów politycznych, z wyrokiem lub bez wyroku, internowania, świadczenia pracy dla organizacji politycznych i związków zawodowych nielegalnych w PRL, niewykonywania pracy na skutek represji politycznych lub pozbawienia możliwości wykonywania zawodu na skutek represji politycznych traktowaliśmy jako okresy stażowe, ale przeliczaliśmy je ze wskaźnikiem zero. Potem uznaliśmy, że jest to dla tych osób krzywdzące. Uznaliśmy także, że podstawą naliczania wysokości ich emerytur będzie przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w danym okresie. Zatem każdy miesiąc represji powinien być wliczany zarówno do stażu potrzebnego do uzyskania emerytury, jak i do obliczania jej wysokości.

Z pisma prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 7 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy, o której mówiłam przed chwilką, wynikają niestety sprzeczne z duchem nowelizacji wnioski. Pierwsza sprzeczność to zawarte w piśmie prezes ZUS stwierdzenie, że przy ustalaniu kapitału początkowego – uwaga, to jest cytat – za rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony przynajmniej za część roku posiada okresy wymienione wyżej… To są okresy uwięzienia, ja już przed chwilką czytałam, jakie są powody, dla których inaczej to naliczamy. Tu zostanie przyjęta kwota przeciętnego wynagrodzenia, o ile będzie to korzystniejsze od ustalenia podstawy wymiaru na zasadach dotyczących ogółu ubezpieczonych.

Pani Prezes, gdyby tak wyglądał porządek prawny, jego skutki byłyby następujące. Załóżmy, że inżynier Kowalski w roku 1976 pracował w stoczni i zarabiał w owym czasie dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia, ale tylko do 30 września 1976 r. Potem został zwolniony z pracy bez wypowiedzenia i zamknięty w areszcie śledczym za współpracę z opozycją antykomunistyczną. Składki emerytalne inżyniera Kowalskiego za pierwszych 9 miesięcy jego pracy przed nowelizacją byłyby obliczane jako dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia, a za ostatnie 3 miesiące ze wskaźnikiem zerowym. Według pisma prezes ZUS przy alternatywnym sposobie obliczania składek składki za cały rok 1976 obliczane byłyby od przeciętnego wynagrodzenia. Czyli inżynier Kowalski zostałby ukarany zabraniem połowy składek za pierwsze 9 miesięcy pracy, a wynik alternatywnego obliczenia byłby mniej korzystny od wyniku obliczenia sprzed nowelizacji. Zatem nowelizacja nie spełniałaby swojego zadania.

W cytowanym piśmie prezes ZUS przytacza art. 11 ust. 2, ale w sposób niekompletny. Pełen tekst tego artykułu powoduje zmianę sposobu myślenia i przypomina o celu nowelizacji ustawy, o której mówiłam.

Drugi przykład jest taki, że redaktor Nowak została wyrzucona z pracy i nie może pracować jako dziennikarka. Podejmuje więc pracę jako portierka, z wynagrodzeniem bezwzględnie niższym niż to, które by osiągała, będąc zatrudniona w swoim zawodzie. Wyliczenia dotyczące jej okresów zatrudnienia bez wyrównania różnicy między zarobkami, które osiągała, a zarobkami, które winna osiągać z racji swojego zawodu i swoich kompetencji, są dla niej w myśl interpretacji pani prezes ZUS niekorzystne.

Wobec tego nowelizacja ustawy nie osiągnęła swojego celu, nie spełniła zamysłu ustawodawcy. Przypomnę, że była to inicjatywa senacka, poparta przez Sejm. Zatem pytam panią minister: w jaki sposób można akceptować… Moim zdaniem nie można akceptować takiej interpretacji. I wnoszę o zmianę tej interpretacji. Proszę też o analizę wszystkich zapisów nowelizowanej ustawy i wskazanie, które przepisy wymagają doprecyzowania, tak żeby to, co zawarto w noweli ustawy, o której mówiłam, spełniało swoje zadanie. Jednym słowem, chodzi o to, żeby osoby represjonowane, którym zawdzięczamy dzisiejszą wolność, mogły się cieszyć adekwatnymi do swoich zasług i przebiegu pracy zawodowej emeryturami. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.

Proszę o zabranie głosu i przedstawienie oświadczenia panią senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską.

Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Ja swoje oświadczenie kieruję do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Jest to oświadczenie w sprawie Polskiego Ładu, który w tej chwili kojarzy się przede wszystkim z chaosem i niepewnością, jakie ze sobą przynosi. Potwierdziła to również, jak państwo senatorowie wiecie, pani wiceminister w rządzie pana Mateusza Morawieckiego, która powiedziała, że ten program jest szkodliwy i absolutnie powinien być odrzucony.

Z tego, co wiemy na pewno, wynika, że nasze miasta i gminy w ciągu kolejnych 10 lat na Polskim Ładzie stracą ponad 145 miliardów zł. To są, przypomnę, kolejne miliardy, które będą traciły nasze samorządy w związku z reformami przygotowywanymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście gospodarze, włodarze miast i gmin biją na alarm, ale nie w swoim imieniu, tylko w imieniu mieszkańców, bo straty te będą obniżały budżety poszczególnych gmin, co przede wszystkim będzie wpływało na to, że będzie mniej inwestycji, które mogłyby uczynić wygodniejszą codzienność mieszkańców. To oznacza również obniżanie funduszy na komunikację, na kulturę czy np. na edukację, czyli zapewnienie dobrego poziomu edukacyjnego i bezpieczeństwa naszych dzieci i młodzieży. A przypomnę, że już w tej chwili gminy i miasta dopłacają ogromne kwoty, jeśli chodzi właśnie o edukację.

Ja tylko przykładowo przedstawię, jak to będzie wyglądało w powiatach wałbrzyskim i świdnickim, ile będą wynosić straty wynikające z Polskiego Ładu. Np. w moim rodzinnym Wałbrzychu to będą ponad 34 miliony, w Świdnicy – prawie 18 milionów, w Świebodzicach to prawie 7 milionów, w Jedlinie-Zdroju to prawie 1 milion. I dalej: Głuszyca – ponad 1 milion 600 tysięcy, Mieroszów – 1 milion 300 tysięcy, Dobromierz – prawie 900 milionów, Czarny Bór – ponad 1 milion 200 tysięcy, Stare Bogaczowice – ponad 1 milion, Marcinowice – 1 milion 400 tysięcy, gmina Walim – 1 milion 300 tysięcy, gmina Głuszyca – ponad 1 milion 600 tysięcy. Dalej, jeśli chodzi o straty na Polskim Ładzie: Boguszów Gorce – ponad 3 miliony, Jaworzyna Śląska – prawie 2 miliony 300 tysięcy, Szczawno-Zdrój – ponad 2 miliony 300 tysięcy. Strzegom straci na Polskim Ładzie ponad 6 milionów zł, Żarów – prawie 3 miliony zł.

I pytam pana premiera Mateusza Morawieckiego, w jaki sposób uzupełni te ubytki w budżetach polskich miast i gmin, bo niestety w tej chwili, jeżdżąc po Polsce, o tym nie mówi, nie mówi o tym, ile strat przyniesie Polski Ład dla poszczególnych samorządów, a przede wszystkim, ile stracą na tym obywatele. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.

Poproszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Bogdana Zdrojewskiego, a publiczność… Proszę nie wznosić okrzyków…

(Senator Bogdan Zdrojewski: A publiczność pozdrawiamy.)

Proszę bardzo, jeśli chodzi o oklaski, ale bez okrzyków.

Senator Bogdan Zdrojewski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Moje oświadczenie kieruję do premiera, pana Mateusza Morawieckiego. Dotyczy ono pomijania Wrocławia w pomocy finansowej. Pomimo że w tytule jest Wrocław, to chcę podkreślić, że dotyczy to wielu gmin wrocławskich, które niestety będą stratne na Nowym Ładzie – o tym mówiła pani senator – i które bardzo często są niestety pomijane, jeśli chodzi o rozmaite formy pomocy, pomocy inwestycyjnej. Wtedy, kiedy te gminy są ambitne i realizują rozmaite przedsięwzięcia, trudne i kosztowne, niestety nie mogą liczyć na pomoc państwa.

Jeśli chodzi o rozmaite fundusze adresowane do samorządów, a także do innych podmiotów funkcjonujących na Dolnym Śląsku, to wyraźne są poważne dysproporcje, dysproporcje nieusprawiedliwione. Wrocław w ostatnim czasie, i to chcę podkreślić, podjął wiele niezwykle poważnych wyzwań infrastrukturalnych. Na nie składają się nowe linie tramwajowe, zakup samych tramwajów, przeprawa przez Odrę we wschodniej części Wrocławia, a także przedsięwzięcia proekologiczne związane z ochroną powietrza, czyli walką ze smogiem. Niestety, w tym samym czasie na skutek pandemii środki własne zostały mocno uskromnione. Zapowiadane są także decyzje rządu, które ograniczają źródła dochodów gminy. No więc generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że stan możliwości partycypacji bez zadłużania gminy Wrocław niezwykle się pogorszył.

Muszę przyznać, że dotyczy to także wielu innych gmin, takich jak Wałbrzych czy Świdnica, a także miejscowości małych. Tym bardziej jest to dotkliwe, że one dysponują skromnym budżetem. Przypomnę, że przez wiele, wiele lat brałem udział w takich przedsięwzięciach, które budowały infrastrukturę kultury we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Była to ochrona zabytków, było to budowanie takich obiektów jak Narodowe Forum Muzyki, Teatr Capitol, praktycznie wszystkie szkoły artystyczne… I na pewnym etapie nastąpiło ucięcie pomocy państwa dla przedsięwzięć, podkreślam, ambitnych, kosztownych, dobrze przygotowanych i niezwykle potrzebnych.

Jeżeli chodzi o pomoc dla Wrocławia, to musi ona obejmować również służbę zdrowia. Trzeba pamiętać, że Dolny Śląsk odziedziczył po tzw. zapleczu Armii Czerwonej sporą ilość majątku, który ma służyć służbie zdrowia. Niestety w ostatnim czasie wydolność, możliwość funkcjonowania SOR, czyli pogotowia ratunkowego, była dalece niewystarczająca. Mieliśmy też do czynienia z bardzo poważnym strajkiem w SOR, w takim kluczowym SOR we Wrocławiu. Tu od razu chcę podkreślić, że jeżeli nie będzie prawidłowej reakcji na te zdarzenia, na te zjawiska, to niestety sytuacja we Wrocławiu będzie dramatyczna.

Oczekuję od pana ministra… od pana premiera, przepraszam bardzo, zdecydowanie większego zainteresowania, większej życzliwości dla miasta Wrocławia, stolicy Dolnego Śląska. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

W ten sposób zakończyliśmy wygłaszanie oświadczeń senatorskich.

Informuję, że protokół dwudziestego ósmego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam dwudzieste ósme posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 27)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.