Narzędzia:

Posiedzenie: 20. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


11, 12 i 13 stycznia 2021 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 31)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz Grodzki oraz wicemarszałek Michał Kamiński)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Tomasz Grodzki:

Proszę uprzejmie o zajmowanie miejsc.

(Rozmowy na sali)

Wznawiam obrady.

Przypominam, że toczą się one w taki sposób jak wczoraj i przedwczoraj, czyli są to obrady hybrydowe.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że kolejne posiedzenie Senatu planowane jest na dni 17, 18 i 19 lutego. Porządek tego posiedzenia zostanie państwu dostarczony oczywiście drogą elektroniczną.

Wysoki Senacie, przypominam, że o godz. 14.00 w sali posiedzeń odbędzie się spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, panem Marošem Šefčovičem, odpowiedzialnym za stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie. Spotkanie przyjmie formułę wideokonferencji z udziałem tłumaczy. Serdecznie zapraszamy, w imieniu komisji spraw zagranicznych oraz Prezydium Senatu, do uczestnictwa w tym ważnym spotkaniu.

Głosowanie

Szanowni Państwo Senatorowie, przystąpimy teraz do głosowania testowego, które ma za zadanie wyłącznie wykazanie liczby senatorów uczestniczących aktualnie w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 92 senatorów. (Głosowanie nr 116)

Tylu senatorów bierze aktualnie udział w posiedzeniu.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków…

(Głos z sali: Są problemy, 3 senatorów nie słyszy, bo nie ma głosu…)

(Głos z sali: Senatorowie zdalni nas nie słyszą.)

No ale to chyba nie dlatego, że my tu mamy problemy, tylko… Niech włączą głośniki. Kto nas nie słyszy?

(Głos z sali: Senator Dowhan, senator Tyszkiewicz, więc to jest szerszy problem.)

(Głos z sali: I senator Pupa.)

Czyżby zima zaburzała komunikację?

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Senator Dowhan pisze, że już ma…)

Pan senator Dowhan już odzyskał słyszenie…

(Głos z sali: Tak, tak.)

…czy słuch…

(Głos z sali: Niech potwierdzą inne osoby.)

Proszę, niech też inni potwierdzą, a ja będę na razie kontynuował… Proszę starać się to wyjaśnić do czasu rozpoczęcia głosowań. Pan senator Dowhan już odzyskał słyszenie, mam nadzieję, że inni też.

(Głos z sali: Pan senator Pupa też już ma…)

Dobrze. Jeszcze senator Tyszkiewicz.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Sprawozdanie znajduje się w druku nr 303 Z.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Wojciecha Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Wojciech Piecha:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Komisja na posiedzeniu w dniu 12 stycznia rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 11 stycznia nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W toku debaty zgłoszono 23 poprawki. Komisja wnosi, ażeby przyjąć poprawki nr 2, 3 oraz 6–23. Komisja wnosi, ażeby przyjąć ustawę wraz z poprawkami. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głoś?

Przypomnę, że wnioski zgłosili panowie senatorowie Szejnfeld, Piecha, Borowski i Kleina.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 zmierza do wprowadzenia jednakowych zasad funkcjonowania organów samorządu adwokackiego oraz radców prawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 117)

Poprawka nr 2 wskazuje, że aplikanta radcowskiego ma skreślać z listy aplikantów rada okręgowej izby radców prawnych, a nie okręgowa izba radców prawnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Prozę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 118)

Poprawka nr 3 zmierza do tego, aby pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej mógł ubiegać się o rekompensatę poniesionych za dany miesiąc kosztów płacy, porównywalnych do kosztów z analogicznego miesiąca roku 2019, a nie roku poprzedniego, w którym obowiązywały już obostrzenia epidemiczne.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 119)

Poprawka nr 4 skreśla przepisy określające wyjątki od zasady, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 120)

Poprawka nr 5 zastępuje odesłanie do aktu wykonawczego odesłaniem bezpośrednio do ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 121)

Uwaga, nad poprawkami nr 6 i 7 należy głosować łącznie.

Poprawki te obejmują pomocą finansową za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 również operatorów publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 122)

Poprawka nr 8 ma na celu dostosowanie przepisu do wymogów w zakresie udzielenia pomocy publicznej podmiotom wykonującym przewozy autobusowe.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 123)

Poprawka nr 9 określa zasady składania wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych przez muzea i inne instytucje kultury.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 124)

Poprawka nr 10 skraca okres obowiązywania ograniczeń dotyczących stosowania przez kredytodawców maksymalnych wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 54 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 125)

Poprawka nr 11 koryguje odesłanie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 126)

Poprawka nr 12 ma charakter doprecyzowujący.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 127)

Poprawka nr 13 zmierza do zapewnienia ustawie wewnętrznej spójności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 128)

Poprawka nr 14 wprowadza możliwość przeprowadzania kontroli, o której mowa w ustawie o publicznej służbie krwi, w sposób zdalny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 99 – za, nikt nie był przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 129)

Uwaga, nad poprawkami nr 15, 18, 20 i 22 należy głosować łącznie.

Poprawki te mają charakter doprecyzowujący.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 130)

Poprawka nr 16 zmierza do tego, aby Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogła realizować swoje zadania także poprzez stałą dopłatę do oprocentowania kredytów w związku z niwelowaniem niekorzystnych skutków COVID-19.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

1 senator ze zdalnych… Proszę sprawdzić.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 131)

Poprawka nr 17 przedłuża ważność skierowania na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 z 60 do 90 dni.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 99 – za, nikt nie był przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 132)

Poprawka nr 19 ma charakter doprecyzowujący.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 133)

Poprawka nr 21 utrzymuje w mocy akty wykonawcze wydane na podstawie przepisu upoważniającego zmienianego niniejszą nowelą.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 99 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 134)

Poprawka nr 23 zmierza do utrzymania ważności uprawnień zawodowych wydawanych na podstawie ustawy – Prawo energetyczne.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie był przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 135)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 136)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o rezerwach strategicznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o rezerwach strategicznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 304 Z.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Wojciecha Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Wojciech Piecha:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Komisja na posiedzeniu w dniu 12 stycznia rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 11 stycznia 2021 r. Wnioski te dotyczyły ustawy o rezerwach strategicznych. W trakcie debaty zgłoszono 15 poprawek, z tym że komisja rekomenduje, ażeby głosować za poprawkami nr 1–9 i 11–15. Komisja wnosi o przyjęcie ustawy z poprawkami. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Czy pan senator chce jeszcze zabrać głos jako wnioskodawca? Nie.

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Uwaga, nad poprawkami nr 1–6, 8 i 9 należy głosować łącznie.

Mają one charakter technicznolegislacyjny, uwzględniają usunięcie ze słowniczka ustawy zbędnych objaśnień.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 49 – za, 50 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 137)

Poprawka nr 7 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 48 – za, 51 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 138)

Uwaga, przyjęcie poprawki nr 10 wykluczy głosowanie nad poprawką nr 15.

Poprawka ta ma na celu zapewnienie finansowania nowo utworzonej Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych po wejściu w życie uchwalanej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 1 – za, 98 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 139)

Poprawka nr 11 dodaje przepis nowelizujący ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, w którym koryguje się odesłanie do uchylanej ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 49 – za, 51 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 140)

Poprawka nr 12 uzupełnia ustawę o przepis nowelizujący ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, którym wprowadza się odesłanie do uchwalanej obecnie ustawy o rezerwach strategicznych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 141)

Poprawka nr 13 wprowadza w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym prawidłowe odesłanie do uchwalanej obecnie ustawy o rezerwach strategicznych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 50 – za, 50 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 142)

Poprawka nr 14 dostosowuje przepis nowelizujący ustawę o podatku akcyzowym do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 grudnia o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 49 – za, 51 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 143)

Poprawka nr 15 ma na celu uregulowanie kwestii związanych z zapewnieniem finansowania Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w roku 2021 w związku z wejściem ustawy w życie w trakcie trwania roku budżetowego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 49 – za, 50 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 144)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 50 – za, 50 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 145)

Wniosek nie uzyskał większości.

Wobec niepodjęcia przez Senat uchwały w sprawie ustawy przystępujemy, zgodnie z art. 54 ust. 1a Regulaminu Senatu, do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie ustawy.

Kto jest za odrzuceniem tej ustawy?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Jedna senator z głosujących zdalnie… Proszę o sprawdzenie, czy została wysłana aplikacja.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 146)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 297 A.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 99 – za, nikt nie był przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 147)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o rozliczeniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu, Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Środowiska przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Zawarte są one w drukach senackich nr 302 A i 302 B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 148)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 296 Z.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Aleksandra Pocieja, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Aleksander Pociej:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja rekomenduje Senatowi przyjęcie poprawek nr 1–4, zaś odrzucenie poprawki nr 5. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

Wnioski – przypomnę – zgłosili panowie senatorowie Pociej i Durlak, a sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji był pan senator Rafał Ambrozik.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 poprawia odesłanie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 149)

Poprawka nr 2 dostosowuje brzmienie zmienianych przepisów do najnowszej nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 96 – za, 4 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 150)

Poprawka nr 3 stanowi, że upoważnienie do wydania zarządzenia będzie obowiązywało do końca stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

2 senatorów zdalnych proszę o sprawdzenie wysłania sygnału.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 57 – za, 43 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 151)

Poprawka nr 4 stanowi, że podstawą wydania zarządzenia będzie ustawa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 152)

Poprawka nr 5 zmierza do dodania w ustawie przepisów regulujących zasady przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i prokuratorską w ramach konkursu ogłoszonego w 2020 r.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 49 – za, 50 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 153)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 154)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy, ponadto mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek; druk senacki nr 298 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zapewnia zgodność tytułu ustawy z zasadami techniki prawodawczej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 155)

Uwaga, nad wnioskami mniejszości nr 1 i 2 należy głosować łącznie.

Wnioski te eliminują z ustawy przepisy zmierzające do przesunięcia terminu wejścia w życie regulacji dotyczących prostej spółki akcyjnej oraz elektronicznego postępowania rejestrowego, niemających związku merytorycznego z zasadniczym celem ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 156)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 157)

Imponująca zgodność od paru ustaw.

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki senackie nr 299 A i 299 B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Prozę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 158)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 301 A.

Głosowanie

Przestępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Prozę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 159)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.(cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawki; druk senacki nr 300 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad poprawką, której celem jest wyliczenie zastrzeżeń w prawidłowej kolejności oraz precyzyjne wskazanie przepisów, na podstawie których zastrzeżenia zostały złożone.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Prozę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 160)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Prozę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 99 – za, nikt nie był przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 161)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie tej ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 185 S-poprawiony.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 162)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 224 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił pana senatora Roberta Mamątowa do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 163)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Wysoki Senat upoważnił pana senatora Roberta Mamątowa do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 214 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Adama Szejnfelda, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Adam Szejnfeld:

Panie Marszałku, podczas posiedzenia komisji rozpatrywano 3 poprawki. Jedna z nich, poprawka nr 2, zmierzała do wyeliminowania powtórzenia określonego zwrotu, czyli ma charakter redakcyjny, a pozostałe 2 dotyczyły rozstrzygnięcia zakresu pojęciowego zwrotów „płody” lub „plony” po to, żeby zastosować najbardziej adekwatny. Decyzje podjęliśmy, wątpliwości nie wyeliminowaliśmy, rekomendacje są w sprawozdaniu. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy panowie senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

W trakcie drugiego czytania wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosili panowie senatorowie Pupa i Szejnfeld.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami według kolejności przepisów projektu z druku nr 214 X, a następnie nad przyjęciem projektu – druk nr 214 S – w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami.

Przyjęcie poprawki nr 1 wykluczy głosowanie nad poprawką nr 3. Poprawka nr 1 zmierza do ujednolicenia terminologii, jaką posługuje się zmieniany przepis w odniesieniu do wyrażenia „plony rolne”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 3 – za, 94 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 164)

Poprawka nr 2 usuwa zbędny wyraz.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 54 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 165)

Poprawka nr 3 zmierza do ujednolicenia terminologii, jaką posługuje się zmieniany przepis w odniesieniu do wyrażenia „płody rolne”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 98 – za, 0 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 166)

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Wysoki Senat upoważnił pana senatora Adama Szejnfelda do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 167)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Adama Szejnfelda do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czternastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 186 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Komisja Ustawodawcza na wspólnym posiedzeniu wraz z komisją samorządu terytorialnego, przeprowadzonym 12 stycznia, przyjęła blok 5 poprawek zgłoszonych przez panią senator Joannę Sekułę, zapewniających finansowe funkcjonowanie młodzieżowych rad.

Połączone komisje rekomendują przyjęcie tych 5 poprawek. One powinny być przyjęte łącznie, żeby mogły spełnić swój cel funkcjonalny. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy państwo senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Przypomnę, że wnioski o charakterze legislacyjnym w drugim czytaniu zgłosiły panie senator Sekuła, Bieda i Matecka.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami z druku nr 186 X, a następnie nad przyjęciem projektu – druk nr 186 S – w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1, 2, 3, 4 i 5 należy głosować łącznie.

Zmierzają one do rozszerzenia zakresu projektu o nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, merytorycznej modyfikacji projektu – w tym przesądzenia, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zapewnia środki na realizację zadań właściwej młodzieżowej rady – oraz ustanowienia unormowań dotyczących kadencji rad młodzieżowych utworzonych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 168)

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił panią senator Joannę Sekułę do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 169)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił panią senator Joannę Sekułę do reprezentowania Wysokiego Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 223 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Poproszę sprawozdawcę, pana senatora Ryszarda Majera, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Pan senator Majer jest zdalnie, ale nie wiem, czy się połączy.

(Głos z sali: Musi włączyć mikrofon.)

Ale nie widzę go. Jest?

Senator Sprawozdawca Ryszard Majer:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie połączonych komisji, które odbyły posiedzenie w dniu wczorajszym. Wysokie Komisje rekomendują Senatowi przyjęcie poprawki i przyjęcie projektu uchwały o przyjęciu w całości ustawy o zmianie pomocy społecznej. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator chce jeszcze zabrać głos jako senator wnioskodawca? Jak mniemam, chyba nie.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy, a zarazem wnioskodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytania? Nie.

Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawioną poprawką z druku nr 223 X, a następnie nad przyjęciem projektu – druk nr 223 S – w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną poprawką.

Ma ona na celu rozszerzenie zakresu uregulowania dotyczącego gminy właściwej do podpisania umowy o prowadzenie rodzinnego domu pomocy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 170)

Przystępujemy zatem do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana senatora Ryszarda Majera do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 171)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Ryszarda Majera do reprezentowania Wysokiego Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu rezolucji skierował projekt do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 309 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Marcina Bosackiego, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Marcin Bosacki:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W dniu wczorajszym, 12 stycznia, połączone komisje, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, rozpatrzyły wniosek o odrzucenie projektu rezolucji oraz jeden wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu rezolucji. Oba wnioski zostały większością głosów rozpatrzone negatywnie. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosili panowie senatorowie Czerwiński, Jackowski i Szwed.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytanie? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu rezolucji, zaś w przypadku odrzucenia tego wniosku nad przedstawioną poprawką z druku nr 309 X, a następnie nad przyjęciem projektu – druk nr 309 S – w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem senatorów Jerzego Czerwińskiego i Aleksandra Szweda o odrzucenie projektu rezolucji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 47 – za, 51 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 172)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie projektu rezolucji przystępujemy do głosowania nad przedstawioną przez pana senatora Jana Marię Jackowskiego poprawką.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 48 – za, 50 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 173)

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu rezolucji w całości…

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ta ustawa była przegłosowana…)

(Głos z sali: Przeciw.)

(Głos z sali: Za.)

Wobec odrzucenia… Przepraszam, przepraszam, przepraszam… Pan administrator mnie pouczył, ale sens był identyczny.

Wobec odrzucenia poprawki przystępujemy do głosowania nad przyjęciem przedstawionego przez komisje projektu rezolucji zawartego w druku nr 309 S. Głosujemy nad całą rezolucją.

(Rozmowy na sali)

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 174)

(Oklaski)

(Głos z sali: Hańba!)

No, z tą hańbą w kontekście wspierania Stanów Zjednoczonych to jednak bym uważał.

(Rozmowy na sali)

Podjęcie rezolucji

A wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął rezolucję w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały na zakończenie Roku Świętego Jana Pawła II (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siedemnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały na zakończenie Roku Świętego Jana Pawła II.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 285 S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały na zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, 77 – za, 8 – przeciw, 10 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 175)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę na zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Michał Kamiński)

Wicemarszałek Michał Kamiński:

Informuję, że porządek obrad dwudziestego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych do wygłoszenia oświadczeń.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?

Bardzo proszę, pan senator Stanisław Gawłowski.

(Senator Stanisław Gawłowski: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Wysoka Izbo! Swoje…)

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę państwa senatorów o zachowanie spokoju bądź, jeżeli nie chcecie, o nieprzeszkadzanie senatorom w wygłaszaniu oświadczeń i opuszczenie izby. Ta uwaga dotyczy również pracowników Kancelarii Senatu, których prosiłbym o niezakłócanie wystąpienia pana senatora.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Gawłowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Swoje oświadczenie kieruję do wiceprezesa Rady Ministrów, pana premiera Jarosława Gowina.

Szanowny Panie Premierze!

Otóż Polska to taki kraj, w którym hotele i gestorzy turystyczni działają nie tylko w jego części górskiej. Nad morzem, w tym całym pasie od Świnoujścia przez Kołobrzeg, Darłowo, Ustkę, Łebę, Władysławowo aż po Krynicę Morską również znajdują się gestorzy turystyczni, hotelarze i samorządy, którzy przy okazji wprowadzenia obostrzeń dotyczących koronawirusa ucierpieli na tych decyzjach.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą do pana premiera o podjęcie decyzji dotyczącej wsparcia dla branży turystycznej i dla samorządów gmin turystycznych znajdujących się nad morzem, ale również na pojezierzach, w tym na Pojezierzu Szczecineckim. Zwracam się z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej wsparcia tych gmin i gestorów turystycznych, hotelarzy, restauratorów, firm działających w tym obszarze. Nad morzem i na pojezierzach hotele pracują przez cały rok. Okres świąteczno-noworoczny, okres ferii to czas, w którym te firmy osiągały dodatkowe przychody. Ograniczenie możliwości działalności gospodarczej powoduje, że wiele z tych firm jest w tej chwili na skraju bankructwa. Uprzejmie proszę, żeby kwota, która jest przeznaczana na wsparcie gmin górskich, 1 miliard zł, o którym mówił pan premier, została podzielona sprawiedliwie, równo pomiędzy podmioty działające na wszystkich obszarach Polski. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Kamiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Bardzo proszę o wygłoszenie oświadczenia panią senator Ewę Matecką.

Senator Ewa Matecka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Swoje oświadczenie kieruję dzisiaj do premiera rządu, pana Mateusza Morawieckiego.

Jako senator reprezentujący wyborców z terenu południowej Wielkopolski zwracam się do pana premiera z prośbą o precyzyjne wyjaśnienie, jakie kryteria przyświecały podziałowi środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Od chwili ogłoszenia przez rząd listy beneficjentów rzeczonego funduszu pojawia się wokół niego coraz więcej kontrowersji, szczególnie w największych miastach mojego okręgu wyborczego, takich jak Ostrów Wielkopolski, Krotoszyn, Ostrzeszów, które mimo licznych wniosków nie otrzymały wsparcia żadnej z planowanych inwestycji. Podobnie ma się rzecz w przypadku wniosków z powiatu ostrzeszowskiego i krotoszyńskiego. Warto podkreślić, że w znakomitej większości chodzi o inwestycje infrastrukturalne, mające na celu podniesienie jakości życia dużej grupy mieszkańców i wpływające na funkcjonowanie całego miasta lub powiatu. Mowa tu w szczególności o infrastrukturze drogowej, odnawialnych źródłach energii, oczyszczalniach ścieków, zbiornikach retencyjnych czy szeroko pojętych projektach proekologicznych. Wszystkie te przedsięwzięcia miały dodatkowo zapewnione częściowe finansowanie ze środków własnych miasta bądź powiatu, nie wymagały zatem 100-procentowych dotacji, a jedynie uzupełnienia budżetu o brakujące kwoty. Dziwi to tym bardziej, że inne gminy nierzadko otrzymywały dotacje całkowicie pokrywające koszty planowanych inwestycji.

Sytuacja ta rodzi wśród samorządowców podejrzenie, że podział środków odbywał się według politycznego, a nie merytorycznego klucza. Pieniądze, jak wskazuje część działaczy lokalnych, otrzymały bowiem głównie te miasta i gminy, w których partia rządząca uzyskała najlepszy wynik wyborczy. Nieprzedstawienie czytelnych kryteriów podziału będzie sprzyjało utrwalaniu takiego przekonania, które jawnie wypacza ideę samorządności i sprawiedliwego podziału wspólnie wypracowanych dóbr.

W związku z rosnącym wśród władz lokalnych poczuciem niesprawiedliwości i nieuczciwego potraktowania przez rząd apeluję o niezwłoczne i oficjalne zaprezentowanie szczegółowych kryteriów podziału dotacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Kamiński:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Bardzo proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Wojciecha Koniecznego.

(Senator Sekretarz Wiktor Durlak: A pani senator Małecka-Libera?)

Przepraszam najmocniej. Najpierw pani senator Beata Małecka-Libera. Przepraszam.

Senator Beata Małecka-Libera:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Swoje oświadczenie kieruję do ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego, a także do pana ministra Michała Dworczyka, który odpowiada za realizację programu szczepień.

Szanowni Państwo!

Realizacja narodowego programu szczepień to nie tylko logistyka, dystrybucja czy organizacja punktów szczepień, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Edukowanie i informowanie obywateli o kolejnych decyzjach podejmowanych przez naukowców i lekarzy jest bardzo ważnym elementem, który pomaga także w podejmowaniu decyzji tym osobom, które chcą się zaszczepić. Obecnie społeczeństwo dopytuje o daty możliwych szczepień, o kwestie dostępności, a także o ewentualne odczyny poszczepienne czy późne powikłania. Rzetelne, podparte wiedzą naukową dane są w tym momencie bardzo istotne. Bez tej wiedzy nie możemy podejmować dobrych decyzji, a wiedzy tej powinni dostarczać lekarze, specjaliści z dużym doświadczeniem i autorytetem.

Plan szczepień, jak wiemy, ulega ciągłym zmianom. Nie zawsze wiemy, dlaczego zapadają takie, a nie inne decyzje i kto doradza w poszczególnych kwestiach. Chcąc budować zaufanie społeczne, należy prowadzić transparentny dialog, podparty wiedzą medyczną. Obserwując wdrożony program szczepień, liczne konferencje, widzimy tylko polityków. Absolutnie brakuje obecności i wypowiedzi osób, które doradzają w kwestiach medycznych, a jeżeli takie są, to są zupełnie niewidoczne. Teraz, kiedy zainteresowanie obywateli procesem wyszczepiania wzrasta, taka osoba jak ekspert, lekarz z wiedzą epidemiologiczną powinna codziennie spotykać się z Polakami i informować o każdej decyzji, argumentując ją wiedzą medyczną. Walka z epidemią to przede wszystkim wiedza medyczna, a nie statystyka czy tylko ekonomia. Mam nadzieję, że cała logistyka jest oparta także na wiedzy medycznej i podporządkowana decyzjom lekarzy.

Oczekuję od pana ministra informacji, kto jest tym autorytetem medycznym, który odpowiada za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli i powinien – po raz kolejny to powiem – stanąć u boku pana ministra, aby komunikować się ze społeczeństwem.

Mam nadzieję, że trwają także prace naukowe, badawcze dotyczące mutacji koronawirusa oraz jego rozprzestrzeniania się w Polsce. Mam również nadzieję, że wiodącą rolę spełnia Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, którego to głosu także bardzo brakuje.

Potrzebujemy odpowiedzialności, autorytetów, lekarzy, którzy stają na czele i informują społeczeństwo, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo zdrowotne. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Kamiński:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Wojciecha Koniecznego.

Senator Wojciech Konieczny:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Pierwsze oświadczenie kieruję do ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego.

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z zarządzeniem ministra zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne zwracam się do szanownego pana ministra z następującymi zapytaniami.

Czy podczas prac zespołu planuje się współpracę z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielami związków zawodowych działających w sektorze ochrony zdrowia, przedstawicielami samorządów zrzeszających zawody medyczne oraz przedstawicielami społecznych organizacji zrzeszających pacjentów?

Jaka jest przyczyna powołania zespołu? Z czego wynika potrzeba jego powołania i jakimi przesłankami kierował się minister przy jego tworzeniu?

Co zakłada się jako końcowy efekt pracy zespołu? A w szczególności co należy rozumieć przez przekształcenia właścicielskie? Czy restrukturyzacja szpitali ma w zamiarze Ministerstwa Zdrowia doprowadzić do zwiększenia liczby, czy też zmniejszenia liczby łóżek szpitalnych w poszczególnych dziedzinach lecznictwa szpitalnego? Czy restrukturyzacja szpitali ma w zamiarze ministerstwa zdrowia doprowadzić do zwiększenia, czy do zmniejszenia wysokości nakładów finansowych dla restrukturyzowanych placówek? Czy prace zespołu będą miały na celu urealnienie wyceny świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalnictwie?

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na przedstawione pytania.

Drugie oświadczenie kieruję do prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego.

Szanowny Panie Premierze!

Razem z samorządowcami ziemi częstochowskiej oraz powiatu kłobuckiego pragniemy wyrazić swoje zaniepokojenie podziałem środków w ramach drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W wyniku niedawnego podziału 4 miliardów 350 milionów zł środków w skali kraju wiele jednostek samorządu terytorialnego nie otrzyma żadnych pieniędzy, a inne skorzystają tylko z symbolicznych środków. Są jednak gminy i powiaty, które są beneficjentami relatywnie dużego wsparcia. W związku z powyższym pragnę zadać następujące pytania.

Pierwsze: jakie kryteria były brane pod uwagę w ocenie złożonych wniosków? Czy wprowadzono system oceny projektów i jakąkolwiek punktację?

Drugie: co przesądziło o różnicy w wielkości przyznawanych kwot w ramach jednego subregionu?

Trzecie: dlaczego są gminy i powiaty, które nie otrzymały żadnych środków?

Czwarte: jak tego typu decyzje mają się do zasad partnerstwa i solidarności, tak ważnych w czasie walki z pandemią, oraz do idei zrównoważonego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, którą powinien realizować Fundusz Przeciwdziałania COVID-19?

Uprzejmie proszę o odpowiedzi na wyżej przedstawione pytania.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję bardzo, Panie Senatorze…)

I jeszcze trzecie.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: A, przepraszam najmocniej.)

Przepraszam, mam 3, czwarte złożyłem do protokołu.

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska, pana Michała Kurtyki.

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu swoim, samorządu częstochowskiego oraz mieszkańców Częstochowy uprzejmie proszę o przyznanie środków finansowych na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów porzuconych w starej hali magazynowej znajdującej się na będącej w użytkowaniu wieczystym działce Skarbu Państwa w centralnej i gęsto zaludnionej części miasta Częstochowy przy ulicy Filomatów 28. Z badań laboratoryjnych wynika, iż odpady mają głównie właściwości niebezpieczne, stwarzają realne zagrożenie pożarowe, co może skutkować utratą zdrowia lub życia w przypadku okolicznych mieszkańców oraz osób przebywających czy pracujących w okolicznych zakładach, instytucjach, m.in. w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Częstochowie. Nie sposób też pominąć zagrożenia stratami w majątku okolicznych budynków oraz infrastrukturze drogowej – m.in. uszkodzeniu może ulec zlokalizowany w pobliżu wiadukt nad torami kolejowymi. Ponadto miejsce z porzuconymi odpadami zlokalizowane jest nad głównym zbiornikiem wód podziemnych nr 326, eksploatowanym na cele produkcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Istnienie składowiska tych niebezpiecznych odpadów może także doprowadzić do konieczności wysiedlenia kilkunastu tysięcy mieszkańców Częstochowy i ewakuacji Miejskiego Szpitala Zespolonego z lokalizacji przy ulicy Mickiewicza 12, a w trakcie sezonu pielgrzymkowego może wywołać trudne do przewidzenia konsekwencje.

Kwota, która pozwoliłaby na usunięcie i unieszkodliwienie szkodliwych odpadów została oszacowana na ok. 25 milionów zł.

Szanowny Panie Ministrze, proszę o przyznanie środków finansowych na usunięcie oraz unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów, a tym samym – zapewnienie mieszkańcom Częstochowy życia w czystym i nieskażonym środowisku. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Kamiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego Czerwińskiego.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dzisiejsze swoje oświadczenie kieruję do ministra spraw zagranicznych, pana Zbigniewa Raua.

Szanowny Panie Ministrze!

Grupa senatorów wnioskodawców z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość złożyła w Senacie projekt uchwały w 80. rocznicę prawnej likwidacji organizacji mniejszości polskiej w III Rzeszy. Mam zaszczyt reprezentować ich w pracach nad tym projektem. Został on złożony przed prawie rokiem, tj. 25 lutego 2020 r., i przez rok trwają nad nim prace, a właściwie nie trwają, bo są blokowane przez mające większość w Senacie kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL i Lewicy i osobiście przez marszałka Senatu, pana Tomasza Grodzkiego, co już samo w sobie jest bulwersujące. Senacka większość, nie mając odwagi zająć jednoznacznego stanowiska za albo przeciw treści projektu uchwały, „kluczy” i przeciąga w czasie prace nad nim. Oczywiście nie skarżę się tu, znam realia parlamentarne, przybliżam jedynie stan faktyczny.

Szanowny Panie Ministrze, w trakcie długich prac nad projektem uchwały marszałek Senatu w celu jej zdyskredytowania wygłosił publicznie stwierdzenia dotyczące Polonii i polskiej polityki zagranicznej, które według mnie są nieprawdziwe, niezgodne ze stanem faktycznym. Żeby było jasne: nie zwracam się do pana ministra o ocenę, czy podane niżej cytaty są to jawne kłamstwa wynikające ze złej woli, czy też tylko „oszczędne gospodarowanie prawdą”, będące skutkiem niewiedzy lub wprowadzenia w błąd. Moim celem jest uzyskanie od pana ministra potwierdzenia lub zaprzeczenia zgodności tych stwierdzeń z faktami. A pytam o to pana, bo pan odpowiada za politykę zagraniczną państwa, w tym za opiekę nad Polonią – to pan ma największą wiedzę na ten temat, a przede wszystkim może pan odsiać rzeczywiste fakty od konfabulacji niektórych, nawet wysokich, ale niekompetentnych, urzędników.

Konkretnie więc: czy prawdą jest… I tutaj cytuję fragmenty odpowiedzi marszałka Tomasza Grodzkiego na moje oświadczenie.

Pierwszy cytat. Bezpodstawne jest wskazywanie Związku Polaków w Niemczech jako jedynego zaakceptowanego związku Polaków w Niemczech. Nie ma podstaw twierdzić, że jest to jeden zaakceptowany związek. Przez jaki organ?

Cytat drugi. Podmioty polonijne, osoby reprezentujące stowarzyszenia polonijne działające od wielu lat w Niemczech oraz reprezentujące związki organizacji polonijnych w Niemczech „przede wszystkim kwestionują jednomyślność organizacji polonijnych w zakresie przywrócenia statusu mniejszości narodowej, kwestionują polityczne żądania odszkodowawcze oraz reprezentatywność Związku Polaków w Niemczech”.

Cytat trzeci: „wspomniane organizacje wskazują, iż żądania odszkodowawcze mogą skutkować zróżnicowaniem sytuacji poszczególnych organizacji polonijnych”.

Cytat czwarty: „zagadnienie likwidacji organizacji mniejszości polskiej w III Rzeszy, jako zagadnienie skomplikowane i złożone, powinno być przedmiotem badań polsko-niemieckiej komisji złożonej z prawników i historyków”.

I cytat piąty, chyba najbardziej bulwersujący: „nie można forsować rozwiązań politycznych, które mogłyby przyczynić się do pogorszenia codziennych relacji Polonii i Polaków w miejscu ich obecnego zamieszkania”.

Tu składam pytanie bezpośrednio ode mnie, tzn. takie, które nie dotyczy bezpośrednio wcześniejszych wypowiedzi. W jaki sposób uchwała o naturze głównie historycznej może pogorszyć stosunki polsko-niemieckie, w szczególności pozycję Polonii i Polaków w Niemczech? Czy wyraźne potwierdzenie prawdy historycznej w tekście tej uchwały może być jakimkolwiek zagrożeniem dla traktowania Polaków w Niemczech?

Proszę również o wyjaśnienie, jak obecnie są realizowane – przez państwo niemieckie oczywiście – prawa i zobowiązania w stosunku do mniejszości polskiej, zawarte w traktacie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 r. Proszę o porównanie tego z traktowaniem mniejszości niemieckiej przez nas – w aspekcie posiadanych przez nią praw i wolności, jej liczebności, wysokości otrzymywanych środków itp.

Czy strona niemiecka kiedykolwiek uzależniała obecne traktowanie Polaków w Niemczech od oceny tzw. dekretu Göringa i jego skutków prawnych? W szczególności: czy grożono nam, czyli, mówiąc krótko, naszym rodakom w Niemczech – ewentualnie czy faktycznie to wykonano – odebraniem środków niemieckich na pielęgnowanie polskiej tradycji, kultury i języka?

Republika Federalna Niemiec nie uznaje statusu Polaków mieszkających od pokoleń w Niemczech jako mniejszości narodowej, nawet we wspomnianym traktacie. Jakimi argumentami, a raczej pretekstami się tutaj posługuje czy też zasłania? Czy podjęcie przez Senat uchwały w treści z druku senackiego nr 81 S pomogłoby w uzyskaniu takiego statusu?

Czy strona niemiecka w przeszłości inspirowała powoływanie organizacji polonijnych w celu ich późniejszego rozgrywania między sobą? Rozdrobnienie oczywiście sprzyja trudnościom w scaleniu tych organizacji i powołaniu jednolitej reprezentacji Polonii niemieckiej. Jak w tej chwili wygląda ta reprezentacja?

Szanowny Panie Ministrze, ostatni cytat – ze stenogramu posiedzenia Senatu w dniu 16 grudnia 2020 r. – jest to wypowiedź marszałka Tomasza Grodzkiego skierowana do mnie. Cytuję: „Dziwię się, że powołuje się pan na organizację, na której czele stoi człowiek notowany w aktach IPN jako sekretarz komitetu wojewódzkiego PZPR w Legnicy czy pracownik, jakiś tam pierwszy sekretarz zakładowej komórki PZPR. Rozumiem, że on jest zaliczany do tych dobrych komunistów – w odróżnieniu od tych, których zaliczacie do złych komunistów”. Informuję, że panu marszałkowi Grodzkiemu chodziło tu o przywoływany w treści projektu uchwały Związek Polaków w Niemczech i osobę stojącą na jego czele. Czy pan marszałek prawidłowo opisał tę osobę, czy też celowo ją obrażał, nie mając innych argumentów?

Na koniec… Zgodnie z informacją podaną przez wiceprezes Związku Polaków w Niemczech, panią Annę Wawrzyszko, „Związek Polaków w Niemczech jest jedyną organizacją, która po wojnie została ponownie wpisana z urzędu do rejestru sądowego. To jedyna organizacja, która posiadała majątek przed II wojną światową. Porównywanie czy wręcz wartościowanie Związku Polaków w Niemczech – w stosunku do jakichś rzekomych organizacji – przez pana marszałka jest niestosowne”. Dalej czytamy, że „Związek Polaków w Niemczech jest obecnie organizacją dachową, należy do porozumienia organizacji polskich w Niemczech, które współtworzy. Dlatego też fakty przytoczone przez pana marszałka, dotyczące rzekomych organizacji, które nie są zainteresowane treściami zawartymi w uchwale, są nieprawdziwe. W Niemczech nie działają organizacje polonijne, którym z uwagi na fakt pamięci o wywłaszczeniu Polonii w Niemczech państwo niemieckie miałoby odebrać rzekomo finansowanie”.

Szanowny Panie Ministrze, prosiłbym o rzetelną i w miarę szybką odpowiedź, tak żebyśmy mogli w rocznicę zgłoszenia tej uchwały – czy też w kolejną rocznicę likwidacji Związku Polaków w Niemczech tzw. dekretem Göringa – zająć jednoznaczne stanowisko, zgodne z polską racją stanu, z interesem Polonii i organizacji polonijnych, w szczególności Związku Polaków w Niemczech. Chcemy, aby nasi rodacy czuli po prostu wsparcie ze strony naszego rządu, ale także ze strony Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Z wyrazami szacunku, Jerzy Czerwiński, senator Rzeczypospolitej Polskiej.

Wicemarszałek Michał Kamiński:

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego Wcisłę w celu wygłoszenia oświadczenia.

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Oświadczenie kieruję do ministra infrastruktury, pana Andrzeja Adamczyka.

Szanowny Panie Ministrze!

W dniu 20 grudnia 2020 r. wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk powiedział: „Kierujemy mocny apel do włodarzy Elbląga, ale również do marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, o włączenie się w proces modernizacji portu elbląskiego, rozpoczęcie dużych inwestycji w zakresie przygotowania go do przyjmowania znacznie większych statków i poszukiwania inwestorów. Mamy nadzieję, że ten proces już przebiega. My ze swej strony realizujemy wszystko, co zakładaliśmy”.

Panie Ministrze, czy tę wypowiedź należy rozumieć jako uporczywe trwanie na stanowisku, że inwestycja budowy kanału przez mierzeję nie zostanie doprowadzona do nabrzeży przeładunkowych portu morskiego w Elblągu? Z oczywistych powodów czyni to tę inwestycję, kosztującą ok. 2 miliardów zł, nieuzasadnioną ekonomicznie, gdyż jednostki pływające o zanurzeniu do 4 m nie będą mogły być rozładowywane w elbląskim porcie, jedynym, do którego będzie można dopłynąć kanałem.

Jednocześnie stoi to w jawnej sprzeczności z art. 23 ustawy o portach i przystaniach morskich, który mówi, że „w portach i przystaniach morskich, o których mowa w ust. 1, budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich są finansowane ze środków budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej”. Ustęp, do którego cytowany artykuł się odnosi, dotyczy portów komunalnych. Jasno z tego wynika, że rząd ma obowiązek zmodernizować ze środków budżetu państwa i utrzymać infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu, którego właścicielem jest także samorząd. Te warunki wypełnia port morski w Elblągu. Czy zatem rząd wykona ustawowy obowiązek zapewnienia dostępności do portu w Elblągu jednostkom o parametrach, dla których jest budowany kanał przez mierzeję? Przypominam, że ta infrastruktura obejmuje przede wszystkim tor wodny o głębokości 5 m aż do nabrzeży portowych oraz obrotnicę dla statków o długości 180 m, bez której dostęp do portu jest fikcją.

Jednocześnie informuję, że włodarze Elbląga nie czekają z założonymi rękoma na zbudowanie kanału. Elbląg zainwestował w obszary i akweny portowe ok. 70 milionów zł, tworząc m.in. infrastrukturę, która będzie mogła być wykorzystana dopiero po rozwinięciu przewozów. Miasto ma w planach dalsze inwestycje, które podejmie wtedy, gdy port zostanie przystosowany do parametrów kanału i będą mogły tu wpływać duże jednostki pływające.

Szanowny Panie Ministrze, przypominam także, że do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany wartości, zakresu i harmonogramu budowy kanału. Z informacji zamieszczonej na stronach rządowych wynika, że do zakresu prac zostało wpisane zadanie pogłębienia wejścia do portu w Elblągu. Z powodu tego zadania zakończenie realizacji inwestycji zostało przedłużone do końca I kwartału 2023 r. To dobra informacja, ale proszę o pełniejsze informacje na temat tego, jaki zakres prac jest przewidziany w tym punkcie. Czy prace obejmą też akweny wewnątrz portu, a jeżeli tak, to jaka będzie skala tych zadań? Do którego miejsca zostanie zapewniona dostępność dla jednostek wpływających przez kanał przez mierzeję? Czy prace obejmą wykonanie obrotnicy dla statków? Czy w efekcie tych prac nabrzeża portowe będą dostępne dla statków o parametrach, dla jakich buduje się kanał przez mierzeję? Jaki jest przewidywany koszt tego przedsięwzięcia? Czy wykonanie tego zadania będzie oznaczać, że główny tor wodny w porcie w Elblągu i jednocześnie odcinek rzeczki o tej samej nazwie, stanowiący część wewnętrznych wód morskich, zostanie dostosowany do parametrów kanału przez mierzeję?

Bardzo proszę o szczegółowe odpowiedzi na te pytania. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Kamiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Nie widzę więcej senatorów, którzy chcieliby wygłosić oświadczenie.

Informuję, że protokół dwudziestego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam dwudzieste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 08)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.