Narzędzia:

Posiedzenie: 19. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


16 i 17 grudnia 2020 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

37
Głosowanie próbne

38
Głosowanie próbne

39
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały


40
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


41
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


42
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Poprawka


43
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


44
Ustawa o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


45
Ustawa o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


46
Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


47
Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


48
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Wniosek o odrzucenie ustawy


49
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Poprawka 1, 2, 4-6, 9, 10


50
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Poprawka 3


51
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Poprawka 7


52
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Poprawka 8


53
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Poprawka 11


54
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


55
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Wniosek o odrzucenie ustawy


56
Ustawa o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


57
Ustawa o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


58
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o przyjęcie projektu


59
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Poprawka


60
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Przyjęcie projektu wraz z poprawką


61
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wniosek o przyjęcie projektu


62
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 1


63
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 2


64
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


65
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wniosek o przyjęcie projektu


66
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Wniosek o przyjęcie projektu


67
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń Grudnia ’70

Poprawka


68
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń Grudnia ’70

Przyjęcie projektu wraz z poprawką


Nr głosowania 37
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Poprawka 1, 2, 4-6, 9, 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 64
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 65
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 66
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 67
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń Grudnia ’70

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 68
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń Grudnia ’70

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Wyniki głosowania