Narzędzia:

Posiedzenie: 16. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 4 dzień


29 i 30 września oraz 13 i 14 października 2020 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 15 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz Grodzki oraz wicemarszałek Bogdan Borusewicz)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Tomasz Grodzki:

Wznawiam posiedzenie.

Proszę panów senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Państwa senatorów biorących udział w posiedzeniu w sposób zdalny proszę o upewnienie się, czy państwa iPady są podłączone do zasilania, a kamery w nich włączone. Proszę także o zapewnienie takiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby byli państwo widoczni podczas połączenia.

Pozwólcie państwo, że przed przystąpieniem do głosowania testowego w imieniu Senatu pożyczę nauczycielom z okazji Dnia Nauczyciela jak najwięcej dobrych dni w szkole, pomyślności i zdrowia w trudnych czasach pandemii, co dotyczy również wielu z nas tu siedzących, ponieważ część z nas oprócz wykonywania mandatu senatora wykonuje również funkcję nauczycieli różnych szczebli, począwszy od szkół, a skończywszy na uniwersytetach. Życzymy nauczycielom wszelkiej pomyślności. (Oklaski)

Głosowanie

Szanowni Państwo, przed przystąpieniem do bloku głosowań przeprowadzimy głosowanie testowe, które ma na celu ustalenie listy senatorów biorących udział w posiedzeniu. Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu potwierdzenia obecności.

Senatorom korzystającym z aplikacji do zdalnego udziału w posiedzeniu przypominam o konieczności kliknięcia przycisku „OK” oraz o konieczności wciśnięcia 2 przycisków „Przekaż” po oddaniu głosu w odpowiedzi na pytanie o potwierdzenie.

(Rozmowy na sali)

Pokażcie mi tę stronę ze zdalnymi…

(Rozmowy na sali)

Proszę o podanie wyników głosowania… Dziękuję bardzo za podciągniecie strony.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 63 senatorów? (Głosowanie nr 69)

No, to jest niemożliwe, wynik jest nieprawdziwy, ponieważ ja widzę wyniki na 3 ekranach i po prostym, arytmetycznym dodawaniu widzę, że głosowało więcej senatorów.

W związku z tym przystąpimy do powtórzenia tego głosowania. Proszę zresetować maszynki.

Ponownie ogłaszam tylko i wyłącznie głosowanie testowe, które ma na celu ustalenie listy senatorów biorących udział w posiedzeniu. Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu.

(Rozmowy na sali)

Proszę o podanie wyników głosowania.

Teraz głosowało 96 senatorów i to jest liczba prawdziwa. (Głosowanie nr 70)

Zatem aktualnie w posiedzeniu bierze udział 96 senatorów.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że kolejne posiedzenie Senatu planowane jest na dni 27, 28 i 29 października 2020 r. Porządek tego posiedzenia zostanie państwu dostarczony drogą elektroniczną.

Dzień 27 października został dołożony na prośbę Ministerstwa Finansów i będzie on poświęcony dyskusji nad budżetem roku 2020. Stało się tak, gdyż do końca października ta debata musi się skończyć, ponieważ ministerstwo ma zobowiązania wobec Komisji Europejskiej. Na prośbę ministra Kościńskiego zaczniemy te obrady prawdopodobnie o 16.00, otrzymacie to państwo w komunikacie, z intencją zakończenia ich 27 października i głosowania nad budżetem na rok 2020 natychmiast po zamknięciu prac nad tym punktem. Nad innymi punktami będziemy procedować normalnie. To jest informacja dodatkowa.

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 209 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Marka Borowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Marek Borowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Połączone komisje rozpatrywały 62 poprawki, poprawki, które były zgłaszane wcześniej na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, na posiedzeniu komisji rolnictwa oraz w czasie obrad plenarnych. 4 z tych poprawek zostały wycofane, z pozostałych 58 komisja poparła 34 poprawki.

Oczywiście poprawki były różnej wagi. Jest tam sporo poprawek legislacyjnych, oczywiście także merytoryczne. Myślę, że warto wymienić 3 poprawki, które wcześniej były przedmiotem ożywionych dyskusji i na posiedzeniach komisji, i poza posiedzeniami.

Po pierwsze, komisje poparły poprawkę dopuszczającą prywatne podmioty do prowadzenia schronisk dla zwierząt, ale na zlecenie gminy i tym samym pod jej nadzorem. To jest poprawka nr 17.

Po drugie, poparły również system znakowania, czyli tzw. czipowania psów, czipowania już nie dobrowolnie, bo to istnieje, ale obowiązkowo, z centralnym rejestrem. Zdaniem wnioskodawców, ale takie też są doświadczenia międzynarodowe, przepis ten powinien zmniejszyć liczbę zwierząt, psów bezdomnych, to ma on na celu, i tym samym znacznie poprawić sytuację w schroniskach. To jest poprawka nr 44.

I wreszcie, po trzecie, komisje poparły poprawkę wprowadzającą vacatio legis w odniesieniu do działalności ulegających likwidacji bądź ograniczeniu, w odniesieniu do likwidacji przemysłu futrzarskiego i ograniczenia uboju rytualnego, religijnego na mięso wołowe. Przepis ten wprowadza także szczegółowe regulacje dotyczące wypłaty odszkodowań. To jest poprawka nr 51.

Chciałbym na końcu podziękować wszystkim senatorom, którzy pracowali nad tą ustawą, a w szczególności – tu już osobiście – chciałbym podziękować senatorowi Czerwińskiemu, który wielokrotnie zwracał uwagę na błędy, które dzięki temu, że w Senacie pracujemy inaczej niż gdzie indziej, mogły zostać poprawione. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Rzeczywiście, podziękowanie wszystkim, którzy przez miesiąc, niecały miesiąc pracowali nad tą ustawą, łącznie z naszymi licznymi gośćmi i przedstawicielami przeróżnych środowisk, od zwolenników do przeciwników tej ustawy. Warto za to podziękować.

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Ja w sposób szczególny chciałbym zwrócić państwa uwagę na poprawkę nr 14, która jest wnioskiem mniejszości. Jest to poprawka, która m.in. wprowadza zakaz prowadzenia egzekucji ze zwierząt domowych. Szanowni Państwo, niestety jest taka praktyka, że często dochodzi do egzekucji ze zwierząt domowych. Jak sama nazwa wskazuje, zwierzęta domowe to są zwierzęta, które mają tę wyjątkową więź emocjonalną z całą grupą domowników, a więc także z dziećmi. Szanowni Państwo, gorąco proszę i rekomenduję: wprowadźmy ustawowy zakaz egzekucji ze zwierząt domowych. Jest to sytuacja, która wywołuje, szczególnie u najmłodszych domowników, u dzieci, które nie rozumieją tej sytuacji, ogromną traumę związaną z utratą ukochanego zwierzęcia. Gorąco państwa proszę o przyjęcie tej poprawki, która jest zawarta we wniosku mniejszości.

W tym wniosku wprowadzamy również zakaz organizowania konkursów, loterii i licytacji, w których zwierzęta domowe stanowią nagrodę. Dotychczasowa praktyka była taka… Niestety, zdarzały się sytuacje, w których zwycięzca loterii wcale nie pragnął zwierzęcia domowego i to doprowadzało do sytuacji bezdomności tego zwierzęcia.

Proszę, rekomenduję: przyjmijmy poprawkę, wniosek mniejszości, wprowadzającą zakaz egzekucji zwierząt domowych – to jest poprawka nr 14.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę teraz sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Jacka Boguckiego, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca Jacek Bogucki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Proponujemy, aby rozwiązania, które zostały zaproponowane przez rząd i które są wspierane przez mniejszość komisji, zgłoszone w odpowiednich poprawkach, zostały przyjęte. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę w tej chwili sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Józefa Łyczaka, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca Józef Łyczak:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam przyjemność, po raz ostatni, bo za chwilę ustawa będzie przegłosowywana… Chciałbym prosić o poparcie, jak myślę, najważniejszych poprawek. To są poprawki nr 25, 50 i 60. Na przyjęcie tych poprawek czeka przede wszystkim cała polska wieś, rolnicy, ale też przyjęcie tych poprawek sprawi, że skutki, które wywarłyby te złe zapisy, nie dotkną mieszkańców miast. Jest to bardzo poważne… W tej ustawie te poprawki – wszyscy to wiemy – są najważniejsze. Rząd ustąpił. Ustąpił, ale nie do końca. Kompromis wypracowany, zaproponowany sprawił, że nastąpił niejako podział rolników. Dopuszczony jest ubój rytualny drobiu, ale wstrzymany jest albo ograniczony w dalszym ciągu ubój bydła, którego hodowla jest równie ważną, jeśli nie ważniejszą gałęzią. Dlatego bardzo serdecznie proszę… wierzę w to, że Wysoka Izba przychyli się do mojej prośby, za co będą bardzo wdzięczni, jak myślę, wszyscy Polacy. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora, marszałka Marka Pęka, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca Marek Pęk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ja również proszę o poparcie złożonych i popartych przeze mnie wniosków mniejszości. To są poprawki w 100% uzgodnione na poziomie kierownictwa klubu Prawa i Sprawiedliwości, który jest sejmowy i senacki, jest całością, a także na poziomie rządu, bo przecież spora część tych najistotniejszych poprawek o charakterze kompromisowym to są poprawki zarekomendowane osobiście przez premiera Mateusza Morawieckiego. Oczywiście w Senacie możemy składać poprawki dalej idące, ale to będzie tylko takie pozorne zwycięstwo senatorów, bo przecież ta ustawa wróci do Sejmu, a żeby konkretne poprawki Senatu weszły w życie, to muszą zostać poparte przez większość sejmową. Dlatego poparcie tych poprawek, o których mówię, gwarantuje wejście w życie ustawy o charakterze kompromisowym. Kompromis od samego początku jest istotą tej ustawy. W Sejmie udało się zgromadzić większość ponad podziałami politycznymi, liczę, że również w Senacie się to uda. Chciałbym, ażebyśmy po tym głosowaniu wyszli z Senatu z takim przekonaniem, że obroniliśmy interes polskich rolników, zminimalizowaliśmy negatywne aspekty tej ustawy w brzmieniu sejmowym, ale jesteśmy również realistami i jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości stanowimy jednolity klub. Dziękuję bardzo…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: A o jakie poprawki chodzi?)

(Głos z sali: Dwadzieścia pięć….)

To są poprawki, które były już wielokrotnie omawiane. Poprawki, które zostały zaproponowane przez pana premiera, dotyczą dopuszczenia uboju rytualnego drobiu, dotyczą wydłużenia okresu przejściowego o 1 rok, dotyczą zapoczątkowania pewnego systemu odszkodowań, rekompensat i zapowiedzi powstania państwowej inspekcji ochrony zwierząt. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu marszałkowi.

Czy państwo senatorowie wnioskodawcy lub pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili, pleno titulo: senatorowie Bogucki, Borusewicz, Łyczak, Pupa, Chróścikowski, Pająk, Błaszczyk, Włosowicz, pani marszałek Morawska-Stanecka, senator Konieczny, marszałek Pęk, Borowski, senator Jazłowiecka. Ponadto sprawozdawcami komisji byli państwo senatorowie: Jerzy Chróścikowski, Jacek Bogucki, Marek Borowski, Krzysztof Kwiatkowski.

Rozumiem, że nikt nie zabiera już głosu.

Przypominam, że następujący wnioskodawcy wycofali swoje wnioski: pan marszałek Marek Pęk – pkt 3 ppkt 8 w druku nr 209 Z, Komisja Ustawodawcza – pkt 3 ppkty 9 i 18 w druku nr 209 Z oraz pan senator marszałek Bogdan Borusewicz – pkt 3 ppkt 61 w druku nr 209 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać wycofane wnioski? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zostanie przeprowadzone tylko wtedy, gdy zostaną odrzucone poprzednie wnioski.

Proszę o przygotowanie ekranów monitorów.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 24 – za, 64 – przeciw, 9 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 71)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, czyli wszyscy, 2 – za, 97 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 72)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy oraz wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę o skupienie, bo te poprawki są dość rozległe, a z uwagi na ważność tej ustawy będę je czytał.

Uwaga, przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 2.

Poprawka nr 1 zmierza do modyfikacji definicji kota rasowego oraz psa rasowego poprzez wprowadzenie wymogu posiadania przez kota rasowego rodowodu wpisanego do rejestru prowadzonego przez polską organizację hodowców wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, będącą członkiem felinologicznej organizacji światowej, oraz wymogu posiadania przez psa rasowego udokumentowanego w 3 pokoleniach rodowodu wpisanego do Polskiej Księgi Rodowodowej prowadzonej przez organizację hodowców wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, będącą członkiem kynologicznego stowarzyszenia międzynarodowego wpisanego do sądowego rejestru stowarzyszeń.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 46 – za, 49 – przeciw, 4 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 73)

W związku z tym głosujemy nad poprawką nr 2.

Poprawka nr 2 zmierza do modyfikacji definicji kota rasowego oraz psa rasowego poprzez wprowadzenie wymogu posiadania przez kota rasowego rodowodu wpisanego do rejestru prowadzonego przez Unię Felinologii Polskiej oraz wymogu posiadania przez psa rasowego rodowodu wpisanego do Polskiej Księgi Rodowodowej prowadzonej przez Związek Kynologiczny w Polsce.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 4 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 74)

Poprawka nr 3 zmierza do modyfikacji definicji kojca przez sprecyzowanie, że jest to przestrzeń posiadająca co najmniej w połowie minimalnej dopuszczalnej powierzchni utwardzone podłoże.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 75)

Poprawka nr 4 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 76)

Poprawka nr 5 zmierza do tego, aby definicja zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych obejmowała również zwierzęta, których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów regulujących szczegółowe zasady działania Straży Marszałkowskiej, a także organizacji pozarządowych działających w formie stowarzyszenia lub fundacji, które zgodnie z celami statutowymi wykonują zadania w zakresie ratownictwa lub poszukiwań.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 57 – za, 41 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 77)

Poprawka nr 6 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę… Aha, jeszcze jeden głos frunie z oddali.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie był przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 78)

Poprawka nr 7 zmierza z jednej strony do rezygnacji z rozszerzania uprawnień organizacji pozarządowych dotyczących odebrania zwierzęcia jego właścicielowi lub opiekunowi, z drugiej zaś – do skreślenia unormowania przewidującego możliwość odebrania zwierzęcia jego właścicielowi przez każdą osobę, jeżeli działanie lub zaniechanie właściciela bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu tego zwierzęcia.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 97 – za, 2 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 79)

Poprawka nr 8 jest poprawką wycofaną.

Poprawka nr 9 również jest poprawką wycofaną.

Przyjęcie poprawki nr 10 wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 11, 12 i 13.

Poprawka nr 10 zmierza do modyfikacji warunków trzymania zwierzęcia w kojcu poprzez dodanie wymogu umożliwienia zwierzęciu niezbędnego ruchu poza kojcem przynajmniej raz na dobę oraz zwiększenie minimalnej powierzchni kojca.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 12 – za, 86 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 80)

Poprawka została odrzucona.

Zatem głosujemy nad poprawką nr 11. Przyjęcie tej poprawki wykluczy głosowanie nad poprawką nr 12.

Poprawka ta zmierza do ustanowienia obowiązku zapewnienia zwierzęciu trzymanemu w kojcu niezbędnego ruchu poza kojcem przynajmniej raz na dobę oraz dodania unormowania, zgodnie z którym do schronisk dla zwierząt nie stosuje się przepisów dotyczących trzymania zwierząt w kojcu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 6 – za, 90 – przeciw, 3 się wstrzymało, nie głosował pan senator Frankiewicz. (Głosowanie nr 81)

Uwaga, głosowanie nad poprawką nr 12 wykluczy głosowanie nad poprawką nr 13.

Poprawka nr 12 zmierza do ustanowienia regulacji, wedle której możliwość trzymania zwierząt w kojcu odnosi się do zwierząt domowych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 82)

Poprawka nr 13 w związku z przyjęciem poprawki nr 12 zostaje ominięta. Miałaby ona tylko charakter redakcyjny.

Poprawka nr 14 zmierza do ustanowienia zakazu organizowania przedsięwzięć, w których zwierzę domowe stanowi nagrodę bądź jest przedmiotem loterii, aukcji lub licytacji, zakazu uczestnictwa w takich przedsięwzięciach, zakazu prowadzenia egzekucji ze zwierząt domowych oraz zakazu sprzedaży i nabywania przedmiotów w przypadku, gdy zwierzę domowe stanowi bezpłatne uzupełnienie do sprzedawanego przedmiotu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 57 – za, 43 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 83)

Poprawka nr 15 zmierza do tego, aby zakaz rozmnażania psów i kotów w celach handlowych nie obejmował psów i kotów rasowych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 5 – za, 92 – przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 84)

Poprawka nr 16 zmierza do uściślenia, że zakaz nabywania psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli odnosi się również do nabywania tych zwierząt za pośrednictwem sieci internet.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 44 – za, 52 – przeciw, 4 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 85)

Uwaga, nad poprawkami nr 17, 39, 48 i 57 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 38 i 49.

Poprawki nr 17, 39, 48 i 57 zmierzają do modyfikacji zadań gmin w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, umożliwienia przedsiębiorcom prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz skreślenia przepisów przewidujących utratę ważności dotychczasowych zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 56 – za, 42 – przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 86)

Poprawka nr 18 jest poprawką wycofaną.

Poprawka nr 19 zmierza do modyfikacji zakresu postanowień gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a także nałożenia na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązków informacyjnych w tym zakresie, w tym powiadamiania właściwych podmiotów o schronisku dla zwierząt i o podmiocie zapewniającym całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń losowych, w których zwierzęta odnoszą obrażenia.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 87)

Poprawka nr 20 rozszerza zakres przepisu chroniącego zwierzęta przed cierpieniem o zwierzęta wykorzystywane do celów obronnych oraz zmierza do zapewnienia legislacyjnych konsekwencji w nowelizowanej ustawie o ochronie zwierząt.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie głosował przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 88)

Poprawka nr 21 zmierza do umożliwienia organizowania wystaw i pokazów zwierząt polegających wyłącznie na prezentowaniu cech danego gatunku zwierząt oraz pokazów psów specjalnych i ratowniczych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 99 – za, nikt nie głosował przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 89)

Poprawka nr 22 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 90)

Poprawka nr 23 zmierza z jednej strony do nałożenia na ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązku współuczestniczenia w wydawaniu rozporządzenia w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów filmowych, sportowych i specjalnych, z drugiej zaś strony – do poprawnego legislacyjnie określenia jednego z ministrów współuczestniczących w wydawaniu tego rozporządzenia.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 91)

Poprawka nr 24 zmierza do ustanowienia podstaw prawnych przekazania wycofanego ze służby zwierzęcia wykorzystywanego do celów specjalnych osobie sprawującej dalszą opiekę.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 44 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 92)

Uwaga, nad poprawkami nr 25, 50 i 60 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 26, 27, 28, 29, 30 i 53. Przyjęcie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację poprawek nr 51, 58 i 61.

Poprawki nr 25, 50 i 60, nad którymi w tej chwili będziemy głosować, zmierzają do skreślenia dodawanych przepisów w ustawie o ochronie zwierząt, które odnoszą się do uboju bez ogłuszania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 19 – za, 79 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 93)

Przyjęcie poprawki nr 26 wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 27 i 28. Przyjęcie tej poprawki spowoduje odpowiednią modyfikację poprawki nr 51.

Poprawka nr 26 zmierza do zachowania dotychczasowych regulacji dotyczących uboju zwierząt bez uprzedniego ogłuszania, wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 14 – za, 83 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 94)

Przyjęcie poprawki nr 27 wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 28 i 29.

Poprawka nr 27, po pierwsze, zmierza do zapewnienia zgodności z przepisami rozporządzenia Rady nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, a po drugie, przewiduje, że wymogu pozbawiania świadomości nie stosuje się również w przypadku poddawania ubojowi drobiu w sposób przewidziany przez obrządek religijny związku wyznaniowego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 95 – za, 2 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 95)

Poprawki nr 28 i 29 są wykluczone w związku z przegłosowaniem poprawki nr 27.

Poprawka nr 30 zmierza do legislacyjnej korekty dodawanego upoważnienia do wydania aktu wykonawczego, w tym do poprawnego legislacyjnie określenia ministra współuczestniczącego w jego wydawaniu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 96)

Poprawka nr 31 zmierza do tego, aby kontrola schronisk dla zwierząt była przeprowadzana wyłącznie przez tych lekarzy weterynarii, którzy są pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej albo osobami wyznaczonymi na podstawie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 57 – za, 41 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 97)

Poprawka nr 32 zmierza do zastosowania poprawnej techniki legislacyjnej przy dodawaniu nowych rozdziałów w ustawie o ochronie zwierząt.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 98)

Poprawka nr 33 zmierza do skorygowania błędnych odesłań.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 99)

Poprawka nr 34 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 100)

Uwaga, nad poprawkami nr 35 i 37 należy głosować łącznie.

Poprawki te zmierzają z jednej strony do ustanowienia unormowania, zgodnie z którym w sprawach o wykroczenia określone w zmienianej ustawie o ochronie zwierząt oskarżycielem publicznym może być organizacja pozarządowa wpisana na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a udział w sprawie tej organizacji, która złożyła wniosek o ukaranie, wyłącza Policję z udziału w sprawie, z drugiej zaś – do modyfikacji zasad i trybu przekazania zwierzęcia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 49 – za, 50 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 101)

Poprawka nie uzyskała poparcia większości.

Poprawka nr 36 zmierza do uzupełnienia warunków wpisu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie określone w zmienianej ustawie o ochronie zwierząt zarówno o wymóg niekaralności członków ich organów wykonawczych oraz członków ich organów nadzoru prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, jak i o wymóg zawarcia przez te organizacje umowy z lekarzem weterynarii w zakresie gotowości do zapewnienia całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom odebranym właścicielowi lub opiekunowi.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 102)

Poprawka nr 37 była już przegłosowana – łącznie z poprawką nr 35.

Uwaga, nad poprawkami nr 38 i 49 należy głosować…

(Głos z sali: Ale nie głosujemy, bo…)

Nie głosujemy, tak jest. Głosowanie byłoby tylko wtedy, gdybyśmy odrzucili poprawki nr 17, 39, 48 i 57.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 40, która zmierza do tego, aby wykonywanie praw pokrzywdzonego przez organizacje pozarządowe lub głównego lekarza weterynarii w sprawach o przestępstwa, których przedmiotem było zwierzę, oraz przestępstwa przeciwko środowisku nie było uwarunkowane uprzednim ujawieniem przestępstwa lub wystąpieniem o wszczęcie postępowania przez te podmioty.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 49 – za, 50 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 103)

Poprawka nie zyskała większości.

Uwaga, przyjęcie poprawki nr 41 wykluczy głosowanie nad poprawką nr 42.

Poprawka nr 41 zmierza do przyznania Inspekcji Transportu Drogowego uprawienia do nałożenia grzywny do wysokości 5 tysięcy zł w postępowaniu mandatowym w sprawach o czyny określone w przepisach karnych zmienianej ustawy o ochronie zwierząt.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 44 – za, 55 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 104)

Poprawka nr 42 zmierza do sprecyzowania, że grzywnę do wysokości 5 tysięcy zł w postępowaniu mandatowym w sprawach o czyny określone w przepisach karnych zmienianej ustawy o ochronie zwierząt wydaje właściwy organ Inspekcji Weterynaryjnej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało100 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 105)

Poprawka nr 43 zmierza do zapewnienia legislacyjnych konsekwencji ustanowienia regulacji, zgodnie z którą działalność w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt może być prowadzona po wydaniu przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji stwierdzającej spełnienie przez schronisko wymagań weterynaryjnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 56 – za, 44 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 106)

Uwaga, nad poprawkami nr 44 i 46 należy głosować łącznie.

Poprawki te zmierzają do ustanowienia zasad i trybu oznakowania psów za pomocą mikroczipa i prowadzenia centralnego rejestru psów oznakowanych oraz unormowań przejściowych w tym zakresie, dotyczących posiadaczy psów oznakowanych i nieoznakowanych przed dniem wejścia w życie ustawy za pomocą mikroczipa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 55 – za, 42 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 107)

Poprawka nr 45 zmierza do uzupełnienia definicji zwierząt futerkowych o wskazanie definiowanego określenia.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 99 – za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 108)

Poprawka nr 47 zmierza do ustanowienia regulacji przejściowej, wedle której do postępowań w sprawie odbioru zwierząt, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 54 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 109)

Uwaga, nad poprawkami nr 51 i 62 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 52, 53, 58 i 61.

Poprawki nr 51 i 62 zmierzają z jednej strony do tego, aby podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą w zakresie chowu lub hodowli zwierząt futerkowych oraz działalność gospodarczą w zakresie uboju zwierząt, które mogą być poddawane ubojowi dokonywanemu w szczególny sposób, przewidziany przez obrządki religijne związków wyznaniowych, mogły ją prowadzić na podstawie przepisów dotychczasowych odpowiednio do dnia 31 lipca 2023 r. w przypadku zwierząt futerkowych oraz do dnia 31 grudnia 2025 r. w przypadku uboju religijnego, z drugiej zaś – do określenia zasad i trybu realizacji roszczeń do Skarbu Państwa o odszkodowanie za szkodę wynikającą z konieczności dostosowania się do wymogów nałożonych przez ustawę.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 50 – za, 42 – przeciw, 8 się wstrzymało. (Głosowanie nr 110)

Poprawka nr 54 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 58 – za, 42 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 111)

Poprawka nr 55 zmierza do ustanowienia uprawnienia do wniesienia powództwa do sądu powszechnego przez podmioty prowadzące działalność widowiskową lub rozrywkową, które obowiązane są do przekazania zwierząt dotychczas wykorzystywanych do celów rozrywkowych i widowiskowych, przetrzymywanych, hodowanych i prezentowanych w cyrkach lub bazach cyrkowych, w związku z uprawnieniem do odszkodowania z tego tytułu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 112)

Poprawka nr…

(Senator Marek Pęk: Ja przepraszam, Panie Marszałku.)

Tak?

Senator Marek Pęk:

Senator Rafał Ambrozik zgłasza jakiś problem. Utracił łączność. Czy można by to sprawdzić? Nie może głosować.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Proszę zerknąć, czy to jest chwilowe, czy…

Wynik głosowania jest jednoznaczny, ale sprawdzimy przed następnymi głosowaniami.

Zostały nam 2 poprawki i głosowanie nad całością.

(Rozmowy na sali)

Proszę zadzwonić do pana senatora.

Minuta przerwy.

(Rozmowy na sali)

Pan senator Ambrozik prosi o kilka minut, bo, mówiąc językiem młodzieżowym, wywaliło mu cały internet w domu – jak relacjonuje.

(Poruszenie na sali)

Rozumiem, że 5 minut przerwy mu wystarczy.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale on chce głosować za czy przeciw?)

Zostały 2 poprawki i całość…

(Głos z sali: Ale mniej więcej ile, Panie Marszałku?)

5 minut.

(Głos z sali: Czekanie dłużej to już…)

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 03 do godziny 16 minut 08)

Wznowienie obrad

Marszałek Tomasz Grodzki:

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Proszę o zajmowanie powoli miejsc.

Głosowanie (cd.)

Teraz poprawka nr 59.

(Rozmowy na sali)

Proszę o uwagę.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 56.

Poprawka ta zmierza do ustanowienia regulacji, wedle której organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, może wykonywać uprawnienia organizacji pozarządowej wpisanej na przewidzianą przez ustawę listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, pod warunkiem złożenia wniosku o wpis na tę listę w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 48 – za, 48 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 113)

Poprawka ta nie zyskała większości.

Poprawka nr 59 zmierza do zapewnienia spójności legislacyjnej unormowań dotyczących terminu wejścia w życie poszczególnych przepisów ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 114)

Poprawka nr 61 jest poprawką, która została wycofana, a poprawka nr 62 była już przegłosowana łącznie z poprawką nr 51.

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 76 – za, 11 – przeciw, 10 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 115)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

Informuję, że porządek obrad szesnastego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie może ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Zapraszam do wystąpienia pana senatora Jerzego Wcisłę. Czy pan senator Wcisła jest gotów do wygłoszenia swojego oświadczenia?

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Składam oświadczenie grupy senatorów, które kieruję do prezes Trybunału Konstytucyjnego, pani Julii Przyłębskiej.

Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, których nazwiska za chwilę wymienię, uważają, że wniosek grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika jest bezpodstawny. Co więcej, nadużyciem prawa jest wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów ustawy z konstytucją w sytuacji, w której to Sejm nie dopełnił obowiązku wskazania kandydatów na stanowisko rzecznika praw obywatelskich w terminie, który umożliwiłby zakończenie kadencji przed upływem 5 lat. Z art. 209 ust. 1 konstytucji wynika bowiem ciążący na Sejmie obowiązek dokonania wyboru rzecznika praw obywatelskich w sposób, który zapewnia ciągłość sprawowania urzędu bez konieczności przedłużania kadencji. Obowiązek ten nie został dopełniony, a wniosek do Trybunału Konstytucyjnego świadczy o instrumentalnym traktowaniu Trybunału Konstytucyjnego dla bieżących celów politycznych. Tym celem politycznym jest odebranie kompetencji Senatowi, który zgodnie z konstytucją musi wyrazić zgodę na kandydata przedstawionego przez Sejm. Na takie degradowanie roli Senatu nie możemy się zgodzić.

Niewątpliwie jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej jest zasada zachowania ciągłości władzy państwowej i stabilnego funkcjonowania jej organów. Odnosi się to szczególnie do urzędu rzecznika praw obywatelskich jako organu, który stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady ich równego traktowania. Zasada zachowania ciągłości funkcjonowania rzecznika praw obywatelskich i nieprzerwanej realizacji jego funkcji nakazuje przyjąć, że dotychczasowy rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika. Potwierdzenie wyrażonej oceny znajdujemy w przepisach konstytucji odnoszących się do ciągłości funkcjonowania innych organów: prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – art. 127 konstytucji; Sejmu i Senatu – art. 98 konstytucji; Rady Ministrów – art. 162 ust. 3 konstytucji. Podobne rozwiązania przyjmują także ustawy regulujące ustrój i funkcjonowanie innych państwowych organów kontroli i ochrony prawa, w tym Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czy Narodowego Banku Polskiego. W przywołanych przepisach przewija się więc troska ustawodawcy o zachowanie ciągłości funkcjonowania i realizacji kompetencji przez konstytucyjne organy państwa, podobnie jak ma to miejsce w przypadku art. 3 ust. 6 ustawy o RPO. Tak więc reguła przyjęta w przepisie podanym przez grupę posłów nie tylko nie jest sprzeczna z konstytucją, ale przeciwnie – stanowi wypełnienie konstytucyjnych zasad i wartości.

W związku z tym uważamy, że wniosek grupy posłów powinien zostać oceniony jako bezzasadny, a wszczęte za jego sprawą postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym powinno zostać umorzone. Jednocześnie obawiamy się, że złożenie tego wniosku wpisuje się w niezgodną ze standardami państwa prawa praktykę, w której rola Trybunału Konstytucyjnego zostanie sprowadzona do zapewnienia legitymacji i usprawiedliwienia działań większości parlamentarnej, w tym także tych, które są fundamentalnie niezgodne z wartościami i standardami konstytucyjnymi.

Niniejsze oświadczenie przedstawiam w imieniu senatorów: Pawła Arndta, Haliny Biedy, Marka Borowskiego, Bogdana Borusewicza, Jacka Burego, Barbary Borys-Damięckiej, Marcina Bosackiego, Alicji Chybickiej, Roberta Dowhana, Artura Dunina, Stanisława Gawłowskiego, Beniamina Godyli, Agnieszki Gorgoń-Komor, Tomasza Grodzkiego, Janusza Gromka, Jolanty Hibner, Danuty Jazłowieckiej, Kazimierza Kleiny, Bogdana Klicha, Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, Władysława Komarnickiego, Wojciecha Koniecznego, Stanisława Lamczyka, Beaty Małeckiej-Libery, Ewy Mateckiej, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Janusza Pęcherza, Aleksandra Pocieja, Jadwigi Rotnickiej, Sławomira Rybickiego, Joanny Sekuły, Adama Szejnfelda, Ryszarda Świlskiego, Jerzego Wcisły, Barbary Zdrojewskiej, Bogdana Zdrojewskiego i Wojciecha Ziemniaka. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Panie Marszałku, jeszcze jedno.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Jeszcze jedno?)

Tak.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Dobrze.)

Oświadczenie kieruję do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!

Niepokoi mnie informacja wojewody warmińsko-mazurskiego o przekształceniu obecnych oddziałów szpitala miejskiego w Elblągu w oddziały zakaźne dla chorych na COVID-19. Istnieje kilka czynników, które rodzą podejrzenia, że ta decyzja nie bierze pod uwagę wszystkich konsekwencji, których wzięcie pod uwagę powinno spowodować wycofanie się wojewody z tej decyzji. Oto najważniejsze z tych czynników.

Pierwszy. Służby medyczne oddziałów zakaźnych w tym szpitalu już zajmują się zakażonymi wirusem powodującym COVID-19 i już pracują na granicy wytrzymałości psychicznej i fizycznej. Nie można ich już bardziej dociążać.

Drugi. Szpital jest w trakcie realizacji projektu finansowanego z funduszy unijnych o wartości 50 milionów zł. Ta realizacja już w tej chwili jest wydłużona i jej zatrzymanie grozi wielomilionowymi stratami.

Trzeci. Coraz częściej pojawiają się sygnały, że w dobie koronawirusa zapominamy o innych zadaniach służby zdrowia, że są chorzy i potrzebujący opieki lekarskiej z innych powodów. Elbląga, miasta ponad 100-tysięcznego, też to dotyczy. Tu dostęp do specjalistów, mimo innych szpitali, staje się coraz trudniejszy. Dodać należy, że elbląskie szpitale obsługują nie tylko miasto, lecz także subregion, czyli łącznie ok. 200 tysięcy mieszkańców.

Proszę pana premiera i pana ministra o dokładną analizę decyzji wojewody i jej korektę. Jestem przekonany, że istnieje inna możliwość zabezpieczenia potrzeb związanych z pandemią niż eksploatowanie ponad możliwości jednego szpitala. Proszę o informację o sposobie reakcji na niniejsze oświadczenie. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Głos zabierze pan senator Bogdan Zdrojewski.

Senator Bogdan Zdrojewski:

Panie Marszałku!

Moje oświadczenie kieruję do ministra zdrowia. Dotyczy ono bezpośrednio kondycji służby zdrowia we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, a jest też formą upomnienia się o właściwe zainteresowanie i w jakimś sensie o pomoc.

Wiemy doskonale, jakie dziś padły kolejne dobowe rekordy zachorowań na COVID-19: w całym kraju ponad 6,5 tysiąca chorych osób, zmarłych – 116 osób. Wydaje się, że w tak szczególnych okolicznościach służba zdrowia powinna być objęta szczególną troską, nadzorem, opieką finansową, po prostu wsparciem. I to bez względu na to, kto jest organem założycielskim danej jednostki.

Kiedy byłem jeszcze prezydentem Wrocławia, w czasie kolejnej transformacji samorządowej, oparłem się takiej prostej pokusie – poszerzania władzy o fragmentaryczne składniki odpowiedzialności związanej z opieką medyczną. Wrocław nie odpowiada dziś za żaden szpital. Jest chyba jedynym takim miastem, tak dużym. Nie oznacza to, że nie jest zainteresowany i że nie wspomaga służby zdrowia. Wspomaga tę otwartą… Wspomaga również poprzez profilaktykę, poprzez wzmacnianie i partycypowanie w zadaniach diagnostycznych. Uczestniczy w tym procesie, długo i niezwykle skutecznie.

Faktycznie jednak za najistotniejsze obszary opieki medycznej odpowiada dziś marszałek, a w pionie jego zastępców – oczywiście konkretna osoba i konkretny zespół. Generalnie, jeśli spojrzeć na odpowiedzialność polityczną w tym zakresie, to widać, że leży ona po stronie obecnej ekipy rządzącej, bo urząd marszałkowski, władzę marszałkowską tworzą dziś przede wszystkim członkowie właśnie tej partii. Z tego też powodu z jednej strony łatwiej mi jest zabiegać o pomoc dla służby zdrowia będącej w obszarze odpowiedzialności tej ekipy, a z drugiej strony trudniej krytykować to, co się właśnie w tej materii w służbie zdrowia dzieje.

Ale po kolei. Po pierwsze, kondycja służby zdrowia, pracowników służb medycznych, sanitarnych jest rzeczywiście katastrofalna i na granicy wytrzymałości. Potwierdzają to dane obiektywne, potwierdzają lekarze, sanitariusze, pracownicy sanepidu. Po drugie, niestety w tych szczególnych okolicznościach wiele decyzji personalnych podjętych w ostatnich miesiącach nie tylko budzi wątpliwości, ale stwarza sytuację absolutnie dyskomfortową, konfliktogenną i dla wielu osób po prostu niezrozumiałą. Dotyczy to zmian personalnych w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych. Zmieniono bardzo dobrego, doświadczonego dyrektora Marka Moszczyńskiego, który pełnił funkcję szefa Dolmedu, nagle i chyba nie przez przypadek. Także twórcę jednego z kluczowych szpitali budowanych od podstaw, dyrektora Rafała Guzowskiego, zastąpiono osobą bez choćby zbliżonego doświadczenia. To samo spotkało Wiktora Króla, szefa i współtwórcę Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze. Nie ma czasu, aby wymieniać następne jednostki, które spotkała, krótko mówiąc, druzgocąca wymiana znakomitych kadr na: teologa, bankowca, specjalistę od budowy autostrad czy też po prostu kaowca. Dla mnie są to sytuacje niedopuszczalne, zwłaszcza w okresie pandemii.

Dziś realizacja największej, najważniejszej inwestycji na Dolnym Śląsku to jest realizacja centrum onkologicznego, nowego szpitala. Deklarował wsparcie dla tej inwestycji prezydent Andrzej Duda, podobne deklaracje padły ze strony premiera Mateusza Morawieckiego. Dziś obawiam się, że ze względu na tę odpowiedzialność, pewną niefrasobliwość realizacja tego najważniejszego w chwili obecnej obiektu, najważniejszej inwestycji jest po prostu zagrożona. Docierają do mnie informacje o dziwnych losach wyboru projektu, o bardzo niefortunnych sposobach weryfikowania kosztów tej inwestycji, o zmianie właśnie przez władze marszałkowskie koncepcji wybranej przez ministra. Niespójność w tej materii grozi po prostu brakiem realizacji tej niezwykle ważnej inwestycji.

To, na czym się opieram dziś, patrząc na projekt realizacji tego przedsięwzięcia, to są także koszty. Deklaracja, jaka się tu pojawiła, o budżecie w wysokości 700 milionów brutto… Niestety, w chwili obecnej ten budżet także jest zagrożony. Wygląda na to, że podejmowane decyzje zmierzają w tym kierunku, aby wybrać koncepcję dużo, dużo kosztowniejszą, bez właściwego pokrycia w środkach finansowych, a potem zrealizować ją poprzez aneksowanie. To niebezpieczna droga. To droga zagrażająca tej inwestycji.

Zwrócę uwagę także na inne jednostki, które pracują w warunkach nadzwyczajnych. Wiemy, jaki wysiłek wkłada dziś w walkę z pandemią prof. Simon. Ale chcę podkreślić: jego zespół pracuje na resztkach sił, a zespół jest znakomity. Szpitale kliniczne podejmują dziś bardzo ryzykowne decyzje, będąc faktycznie pod ścianą w okolicznościach COVID-owych.

Dziś aktywność Ministerstwa Zdrowia musi polegać – i stąd jest mój apel – na większym zainteresowaniu, nadzorze i koordynowaniu działań związanych z pandemią, ale też na opiece nad kluczowymi jednostkami służby zdrowia. Szczególnie apeluję o zainteresowanie się losami tak ważnego przedsięwzięcia, jakim jest centrum onkologiczne we Wrocławiu. Polecam pozytywnej opiece i wsparciu wrocławską oraz dolnośląską służbę zdrowia, bo uważam, że dziś jest ona w stanie może nie agonalnym, ale niezwykle trudnym. A skutki tego będą bardzo istotne i rzeczywiście najgorsze dla, krótko mówiąc, pacjentów. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

I proszę o zabranie głosu pana senatora Krzysztofa Słonia – zdalnie. Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Słoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Swoje oświadczenie kieruję do prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego.

Uprzejmie proszę pana premiera o zwrócenie uwagi na konieczność doprecyzowania przepisów tak, by lekarze świadczący nocną i świąteczną opiekę zdrowotną mogli, wzorem lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, kierować pacjentów na bezpłatne testy na COVID-19.

(Zła jakość połączenia)

…Diagnozuje pacjenta w ramach teleporady lub bezpośredniej wizyty, może w przypadku podejrzenia zakażenia skierować pacjenta na testy, jak również wprowadzić ten fakt i dane pacjenta do systemu teleinformatycznego. I taki pacjent jest „widoczny” i w systemie opieki zdrowotnej, i dla służb sanitarno-epidemiologicznych, które mogą uruchomić odpowiednie procedury kwarantanny w stosunku do pacjenta i osób z kontaktu. Lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, diagnozując takiego pacjenta np. w sobotę rano, może mu wystawić zwolnienie lekarskie, ale by pacjent mógł udać się na test, musi pojawić się w POZ lub umówić na teleporadę najwcześniej w poniedziałek, co nie jest takie oczywiste przy wzrastającej liczbie porad w POZ.

Moja propozycja zmierza do skrócenia czasu od momentu podejrzenia zakażenia do momentu wykonania testu, do szybszego odizolowania osoby potencjalnie zakażonej, do szybszego uregulowania kwestii kwarantanny dla osób z kontaktu…

(Zła jakość połączenia)

…Pacjentów z pozytywnym wynikiem testu i w uzasadnionych medycznie przypadkach do izolatorium. Pacjent dowiaduje się o pozytywnym wyniku testu np. w piątek po godzinie 18.00 lub w sobotę. Korzystając z porady lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – bo np. źle się poczuł lub nasiliły się objawy chorobowe – może uzyskać skierowanie do izolatorium, bez czekania do poniedziałku na skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Panie Marszałku, drugie oświadczenie jest tożsame co do treści z pierwszym, ale kieruję je do ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego, z nadzieją na szybkie wprowadzenie proponowanych przeze mnie rozwiązań – w trosce o pacjentów i odciążenie POZ oraz o to, by choć odrobinę zmniejszyć rozwój epidemii koronawirusa w naszym kraju. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Kilka razy w czasie pana wystąpienia zawieszał się internet, w związku z czym proponuję, żeby pan przesłał mailem albo faksem tekst oświadczenia do Biura Prac Senackich. Dobrze? Dziękuję.

Pan senator Wojciech Konieczny. Proszę bardzo.

Senator Wojciech Konieczny:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Oświadczenie kieruję do ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego.

Szanowny Panie Ministrze!

W trosce o bezpieczeństwo polskiego społeczeństwa oraz personelu medycznego w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną niniejszym składam na ręce szanownego pana ministra następujące zapytania.

Pierwsze. Ile oddziałów szpitalnych szpitali na terenie kraju wstrzymało przyjęcia pacjentów w okresie od 10 września do 10 października 2020 r. z powodu infekcji personelu lub infekcji pacjentów koronawirusem SARS-CoV-2?

Drugie. Ile wolnych miejsc w oddziałach obserwacyjno-zakaźnych oraz oddziałach zakaźnych było raportowanych codziennie w okresie od 10 września do 10 października 2020 r.?

Trzecie. Ilu pracowników ochrony zdrowia było w okresie od 10 września do 10 października 2020 r. zakażonych wirusem SARS-CoV-2, a ilu było w kwarantannie, z podziałem na grupy: lekarze, pielęgniarki i położne, laboranci, fizjoterapeuci i rehabilitanci, personel inny, np. administracja?

Czwarte. Ilu pacjentów zainfekowanych SARS-CoV-2 było leczonych w szpitalach powiatowych, wojewódzkich i klinicznych? Dotyczy to oddziałów innych niż obserwacyjno-zakaźne oraz zakaźne.

Piąte. Na jaki okres liczony w dniach zabezpieczony był dla potrzeb oddziałów zakaźnych zapas leku Remdesivir na dzień 12 października 2020 r., zakładając zużycie go na obecnym poziomie?

Szóste. Jakie są plany dalszego zaangażowania szpitali na każdym poziomie walki z koronawirusem, np. przekształcenie szpitali lub poszczególnych oddziałów dedykowane pacjentom z COVID-19?

Siódme. O ile wzrosło zadłużenie szpitali publicznych w Polsce w okresie od 1 września 2019 r. do 30 września 2020 r.? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Informuję, że protokół szesnastego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich – pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam szesnaste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 32)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.