Narzędzia:

Posiedzenie: 12. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


17 i 18 czerwca 2020 r.
Przemówienia z dnia poprzedniego

Przemówienie senatora Janusza Pęcherza w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Przemówienie senatora Janusza Pęcherza w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie

Czy Senat RP powinien podejmować uchwałę o znaczeniu edukacji europejskiej, w której apeluje o wzmożenie istniejących działań i podejmowanie nowych inicjatyw na rzecz edukacji o Europie i dla Europy? Pytanie jest oczywiście retoryczne i gdyby zostało postawione kilka czy kilkanaście lat temu, można byłoby pewnie odpowiedzieć, że niekoniecznie. Wówczas panował – szczególnie wśród młodych ludzi, ale nie tylko – ogólny entuzjazm i zafascynowanie Europą. Pełnymi garściami czerpaliśmy z możliwości poznawania krajów europejskich, wyjeżdżaliśmy zwiedzać Europę, uczyć się na najlepszych uniwersytetach europejskich, pracować, by zarabiać większe pieniądze. Szkoły wszystkich szczebli nawiązywały kontakty ze swoimi odpowiednikami w krajach Unii. Częste były wymiany uczniów z uczelniami miast partnerskich, z którymi mieliśmy podpisane liczne umowy. Młodzież i studenci z naszego kraju często mieszkali u rodzin niemieckich, brytyjskich, holenderskich, francuskich, włoskich czy hiszpańskich, a tamta młodzież, poznając nasz kraj, naszą kulturę, historię i zwyczaje, zamieszkiwała u rodzin polskich. Były to najlepsze przykłady wzajemnej edukacji europejskiej w tamtym czasie. Sądziliśmy, że tak już będzie, bo jesteśmy Europejczykami.

Jednak od pewnego czasu intensywność kontaktów między szkołami uległa zmniejszeniu. W przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się głosy wypaczające istotę związków Polski z Unią, podważające wiarygodność i rzetelność instytucji unijnych. Tych nieprawdziwych głosów i opinii nie można lekceważyć, trzeba im się przeciwstawiać i zapobiegać – najlepiej przy pomocy edukacji i rzetelnej informacji.

Istnieje konieczność podjęcia nowych inicjatyw na rzecz edukacji europejskiej. Potrzeba nowych impulsów, nowego wymiaru edukacyjnego od przedszkola do uniwersytetu trzeciego wieku. Edukacja musi objąć wszystkie grupy zawodowe i wszystkie zakątki naszego kraju. Istnieje potrzeba zaangażowania w tym procesie nauczycieli, wychowawców, organizacji pozarządowych, samorządów wszystkich szczebli oraz mediów. Jest to wielkie wyzwanie edukacyjne, wymagające zaangażowania wielu osób, a także stworzenia akceptowalnego klimatu do tych działań w kręgach rządowych i samorządowych.

Inicjatywa Senatu RP, aby podjąć uchwałę, nad którą dziś debatujemy, jest jak najbardziej potrzebna. Powinniśmy uchwalić ją dzisiaj jednomyślnie dla dobra Polski i jej mieszkańców – zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. Dziękuję za uwagę.

 

Przemówienie senatora Krzysztofa Brejzy w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Przemówienie senatora Krzysztofa Brejzy w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Wysoki Senacie!

W dobie rosnącej fali populizmu uchwała o znaczeniu edukacji europejskiej jest potrzebna. Pani senator Halina Bieda wspominała o idei klubów europejskich. Ja chciałbym powiedzieć, iż w moim rodzinnym Inowrocławiu powstał jeden z pierwszych klubów europejskich w Polsce – Klub Europejski „Konopa” działający przy II liceum ogólnokształcącym. Chciałbym podkreślić, iż edukacji europejska powinna być prowadzona również w oparciu o tego typu kluby, tak aby do młodszych pokoleń dotrzeć z ideą integracji europejskiej. Rozwój i wsparcie klubów europejskich powinno być zadaniem zarówno ministerstwa edukacji, jak i jednostek samorządu terytorialnego.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku !Wysoka Izbo!

Od lat w Unii Europejskiej ścierają się dwie wizje jej funkcjonowania. Z jednej strony jest wizja Europy narodów, do której odwoływał się jej budowniczy Robert Schuman, a z drugiej – wizja jednego superpaństwa pod przywództwem większych i silniejszych państw, gdzie decyzje podejmuje się często wbrew woli innych krajów, bez uwzględniania ich stanowisk. W Senacie funkcjonuje zespół im. Roberta Schumana. Ja sam w bieżącej, tak jak w minionej, kadencji mam zaszczyt współpracować z jednym z doradców Roberta Schumana, panem prof. Stanisławem Gebhardtem. I dzisiaj, gdy mówimy o Unii Europejskiej, gdy mówimy o wartościach, którymi powinna się kierować, musimy pamiętać o fundamentach, na których została ona zbudowana.

W przedmiotowej uchwale czytamy: „Od pewnego czasu pojawiają się jednak w przestrzeni publicznej głosy wypaczające istotę związków Polski z Unią, podważające wiarygodność i rzetelność instytucji unijnych, które rzekomo zagrażają suwerenności Polski. Oddziaływania tych nieprawdziwych opinii, głoszonych w imię partykularnych i krótkowzrocznych interesów, niezgodnych z racją stanu Polski, nie można lekceważyć, gdyż mogą w dłuższej perspektywie wypaczyć obraz Unii w zbiorowej percepcji. Należy temu zawczasu przeciwstawić się i zapobiegać przy pomocy edukacji i informacji”.

Widzę w tym politykę i próbę insynuacji, że to właśnie teraz, za rządów Prawa i Sprawiedliwości dochodzi do jakichś negatywnych procesów w naszym kraju. Oczywiście nie jest to prawda. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest za tym, aby Polska funkcjonowała w strukturach Unii Europejskiej. Ale jako podmiotowe państwo, jako partner, który liczy się ze zdaniem innych, ale też oczekuje tego, że jego głos będzie uwzględniany. Myślę, że nikt nie dyskutuje ze stwierdzeniem, że powinniśmy dbać o „nauczanie o funkcjonowaniu w zjednoczonej Europie i korzystaniu z jej dobrodziejstw, a także o wspólnych wartościach cywilizacji europejskiej, ich wzmacnianiu i kultywowaniu”. Tego rodzaju uchwały powinno podejmować się w konsensusie i bez politycznych ataków, których niestety jest w tym tekście bardzo wiele. Dlatego wnioskuję o odrzucenie uchwały.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wspólnota, różnorodność, chrześcijaństwo, wolność i patriotyzm to 5 filarów, na których Robert Schuman budował podwaliny Unii Europejskiej. Dzisiaj powinniśmy zapraszać do powrotu do nich, bo to właśnie powrót do korzeni Europy sprawi, że Unia Europejska stanie się prawdziwą wspólnotą narodów i solidaryzmu.

 

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw ma na celu implementację nowego rozporządzenia UE, które wprowadza nowe przepisy odnoszące się do sposobu klasyfikacji, oznakowania i pakowania mieszanin i substancji chemicznych. Ponadto na mocy ustawy Inspektor do spraw Substancji Chemicznych zmieni nazwę na Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych.

Jak podkreślono w opinii Biura Legislacyjnego Senatu, konieczność zmiany ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach jest podyktowana przede wszystkim zakończeniem w dniu 1 czerwca 2017 r. okresu przejściowego, w którym można było stosować klasyfikację i oznakowanie mieszanin z zastosowaniem przepisów dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do sposobu klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych. Od tego dnia stosowana jest jedynie klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008”.

Sejm uchwalił ustawę na dwunastym posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r.: 443 posłów głosowało za, 11 – przeciw, żaden z posłów nie wstrzymał się od głosu.

Popieram niniejszą nowelizację.

 

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przygotowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw wprowadza rozwiązania mające zachęcić do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami Polski, którzy dyplomy uzyskali w krajach spoza Unii Europejskiej, a także umożliwia zatrudnianie w Polsce lekarzy specjalistów wykształconych poza Unią Europejską – zarówno obywateli polskich, jak i obcokrajowców. Ponadto w ustawie przewidziano ułatwienia w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów.

Pomimo wielu pozytywnych rozwiązań zastosowanych w ustawie w Sejmie nie przyjęto jej jednogłośnie. Za przyjęciem ustawy oddano 265 głosów, przeciw – 185, wstrzymało się 5 posłów. Ja jednak zdecydowanie popieram niniejszą nowelizację.

Przemówienie senatora Beniamina Godyli w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Przemówienie senatora Beniamina Godyli w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Zapewne każdy z nas zdaje sobie sprawę, iż w Polsce brakuje lekarzy. Niemniej jednak powinniśmy mieć lekarzy spoza UE wykształconych na takim samym poziomie jak nasi rodzimi. Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw przewiduje uproszczenie trybu zatrudniania i nostryfikacji dyplomów lekarzy spoza Unii Europejskiej, ale należy zadać sobie pytanie, czy upraszczając za wszelką cenę procedury, będziemy mieć zapewnione świadczenia lekarskie na odpowiednim poziomie. Ustawa sama w sobie ma dobre założenia. Niemniej jednak zaproponowany w projekcie uproszczony tryb przyznawania prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego UE jest całkowicie nieuzasadniony z punktu widzenia bezpieczeństwa polskiego pacjenta, zgodności z prawem Unii Europejskiej, jak również prawidłowości funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia. Przepisy zawarte w ustawie nie wskazują stosownych kryteriów weryfikacji faktycznej wiedzy i umiejętności lekarzy spoza UE.

Pozytywnie należy przyjąć zawarty w projekcie ustawy zapis, że lekarz, który został zakwalifikowany do odbywania rezydentury i rozpoczął szkolenie specjalizacyjne, może, bez podawania przyczyny, złożyć ponowny wniosek o odbywanie rezydentury w innej dziedzinie medycyny nie więcej niż jeden raz. Dziękuję bardzo.

 

Przemówienie senatora Janusza Pęcherza w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Przemówienie senatora Janusza Pęcherza w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Omawiana dzisiaj ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw w głównej mierze rozwiązuje problemy kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Ustawa jest na tyle obszerna i specjalistyczna, że trudno wypowiadać się nad jej całościową zawartością. Uczyniono to podczas prac w Komisji Zdrowia, a zaproponowane poprawki do tego obszernego dokumentu są w pełni uzasadnione i będę za nimi głosować. Ich przyjęcie przez Senat, a następnie przez Sejm RP spowoduje, że ustawa dzisiaj procedowana będzie dokumentem prawnym akceptowalnym przez większość zainteresowanych, tj. lekarzy i lekarzy dentystów, a także przyszłych lekarzy, którzy zgłaszali swoje liczne uwagi, dotyczące głównie nowych mechanizmów przyznawania punktów w kwalifikowaniu na specjalizację.

Najbardziej krytykowane (przez studentów ostatnich lat studiów medycznych) rozwiązanie dotyczyło dokumentu intencyjnego (dotyczącego przyszłego zatrudnienia). Wskazywano, że zapis wprowadzający w kwalifikacji do uzyskania miejsca specjalizacyjnego instytucji „listu polecającego”, wystawianego przez organy jednostki, w której chce się ubiegać o specjalizację, może prowadzić do sytuacji patologicznych, w tym nepotyzmu. Takich rozwiązań prawnych należy unikać i dlatego będę głosować za poprawką eliminującą takie zapisy, jak i za pozostałymi poprawkami rekomendowanymi przez Komisję Zdrowia.

 

Przemówienie senatora Mariusza Gromki w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Przemówienie senatora Mariusza Gromki w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W związku z działaniami na rzecz zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw chciałbym wyrazić swoje poparcie dla podjęcia tego tematu. Poruszenie w ustawie danych wątków uważam za niezbędne przez wzgląd na nasze relacje i współistnienie z innymi krajami.

Zmiany mogą realnie poprawić warunki kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Celem ustawy jest także zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w systemie ochrony zdrowia. Rozwiązania te zapewne zachęcą do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami Polski, którzy dyplomy uzyskali w krajach trzecich, tj. poza Unią Europejską. W tym celu przewidziano nową ścieżkę weryfikacji kwalifikacji zawodowych dla lekarzy i lekarzy dentystów legitymujących się dyplomem uzyskanym w krajach spoza UE, zwłaszcza obywateli polskich. Wprowadzony zostanie dla nich Lekarski Egzamin Weryfikacyjny lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny. Pozytywne zaliczenie będzie uprawniać do udzielania świadczeń zdrowotnych bez możliwości podejmowania aktywności naukowej i dydaktycznej. Ustawa umożliwia także zatrudnianie w Polsce lekarzy z tytułem specjalisty na czas określony tylko w danym podmiocie leczniczym. Zapis ten będzie dotyczył obywateli polskich i cudzoziemców, którzy zdobyli odpowiednie kwalifikacje w krajach poza UE.

Pozytywnie odnoszę się do faktu, iż nie zapomniano o młodym pokoleniu. Dokonano korzystnej dla lekarzy zmiany przepisów dotyczących przebiegu stażu podyplomowego. Młody lekarz poza tym, że odbywa stałą część stażu, będzie mógł drugą część stażu poświęcić na wybrane przez siebie dziedziny medycyny.

Innym korzystnym rozwiązaniem będzie centralny rozdział wolnych miejsc przeznaczonych na kształcenie specjalistyczne. Umożliwi to wybór miejsca specjalizacji na terenie całego kraju, a nie, jak dotychczas, tylko obszaru wojewódzkiego. W trakcie naboru na specjalizacje lekarze będą mieli udostępnioną listę podmiotów leczniczych, które w ramach zachęty zaproponują im dodatkowe dofinansowanie do wynagrodzenia. Rozwiązanie to pozwoli na wykorzystanie miejsc szkoleniowych. Wprowadzono także dodatek finansowy dla kierowników specjalizacji za prowadzony nadzór nad kształceniem przyszłych specjalistów.

Ponadto w ramach zmian w ustawie zostanie wprowadzony Państwowy Egzamin Modułowy, który będzie można zdawać po zakończeniu podstawowego modułu specjalizacji lub po drugim roku specjalizacji jednomodułowej. Zdanie tego konkretnego egzaminu nie będzie konieczne, ale lekarz będzie mógł wtedy uzyskać większe uprawnienia. Placówka medyczna będzie mogła wykazać go w kontrakcie z NFZ.

Prace nad zmianami w wymienionej ustawie uważam za niezbędne, potrzebne i korzystne. Wprowadzane modyfikacje ułatwiają potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, przyśpieszają możliwość przystępowania do egzaminów końcowych oraz zapewniają realne możliwości poprawy warunków zatrudnienia oraz kształcenia lekarzy specjalistów w naszym kraju.