Narzędzia:

Posiedzenie: 6. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania