Narzędzia:

Posiedzenie: 2. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


17 i 18 grudnia 2019 r.
Przemówienia z dnia następnego

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Podkreślam, że celem tego funduszu jest przede wszystkim wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób niepełnosprawnych. Obecnie chce się dokonać „grabieży” osób niepełnosprawnych i z pieniędzy przeznaczonych dla osób i tak już boleśnie dotkniętych przez los finansować inny „wyborczy chwyt” PiS – jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, czyli tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami jego obsługi. Finansowane mają też być renty socjalne i zasiłki pogrzebowe, przysługujące w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną (obecnie są one finansowane z budżetu państwa).

Na tym przykładzie idealnie widać kreatywną księgowość rządzących. Zgodnie z projektem pieniądze na refundację tzw. trzynastych rent i emerytur z 2019 r. wypłacone z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami funduszu. Tym samym fundusz przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister Finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze budżetu państwa zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielona pożyczka w kwocie do 9 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej, zaznaczam: pożyczka nieoprocentowana. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego roczne przychody są na poziomie 1,5 mld zł, zaciągnie pożyczkę w wysokości 9 mld zł.

Czy można nazwać to inaczej niż oszustwem? Kto rozsądnie myślący może takie propozycje ustalać? Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych powstał po to, aby wyrównywać szansę osób niepełnosprawnych. Gorąco apeluję więc: nie okradajcie osób niepełnosprawnych. Te pieniądze są dla nich bardzo potrzebne.

Nadmienię, że projekt był głosowany i dyskutowany nocą, bez żadnych konsultacji, czyli po raz kolejny Prawo i Sprawiedliwość zastosowało swój chwyt unikania konsultacji projektu.

Nie może być zgody na to, aby finansować jedne działania socjalne, zabierając środki z innych działań. Istnieje wielkie ryzyko, że działające dotychczas programy pomocy osobom niepełnosprawnym staną się zagrożone w dalszym rozwoju przez odcięcie im finansowania na rzecz innych celów. Dziękuję.

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Proponowana przez rząd podwyżka o 10% podatku akcyzowego na wyroby alkoholowe i tytoniowe niesie ze sobą daleko idące ryzyko szarej strefy, mniejszych wpływów do budżetu państwa oraz pogorszenia stanu gospodarki w różnych sektorach. Drakońska podwyżka cen spowoduje rozwój nielegalnego handlu alkoholem pochodzącym z niepewnych źródeł, który będzie bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia Polaków. Jest to szalenie niebezpieczny i poważny problem.

Zauważam również, że doświadczenia minionych lat pokazują nam, że po podniesieniu akcyzy wpływy do budżetu państwa zamiast się zwiększyć, przeciwnie – zmalały. Tym samym nastąpił rozwój szarej strefy, a realne spożycie alkoholu w ogóle nie spadło.

Zmiana podatku będzie miała negatywny wpływ na przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją wyrobów akcyzowych. W wyniku mniejszego popytu na ich wyroby, nastąpi spadek produkcji, a tym samym będą one zmuszone między innymi do redukcji etatów – miejsca pracy wielu Polaków są zagrożone.

Rząd nie przedstawił również konkretnego planu walki z uzależnieniami, który miałby zostać sfinansowany z większych (według rządu) wpływów z podatku akcyzowego.

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że ustawa została przyjęta przez Sejm w trybie obiegowym, bez żadnych społecznych konsultacji. Podkreślam, że konsultacje społeczne są stałym elementem procedury ustawodawczej, zwłaszcza w przypadku ustaw podatkowych. Ich brak budzi pewnego rodzaju wątpliwości. Przyjęty w opiniowanej ustawie termin wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia 2020 r. rodzi niebezpieczeństwo niedochowania konstytucyjnych standardów (brak odpowiednio długiego okresu vacatio legis).

Reasumując, można powiedzieć, że skutki zmian mogą być opłakane: rozwój szarej strefy, spadek produkcji i zatrudnienia, a nawet bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia Polaków. Rząd zdaje się nie dostrzegać niebezpieczeństw i faktu, że nagła, wysoka podwyżka to „zaskoczenie dla branży” producentów alkoholu i produktów tytoniowych. Dziękuję.