Narzędzia:

Posiedzenie: 1. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


12 i 13 listopada 2019 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 12 minut 04)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Tomasz Grodzki)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Tomasz Grodzki:

Wznawiam obrady.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Jak państwo widzicie, już się to dokonało. Jestem z tego powodu niezwykle rad.

Zanim zaczniemy dalej procedować, chciałbym powiedzieć, szczególnie do pań i panów senatorów, dla których jest to pierwsza kadencja, że powołanie komisji i wybór przewodniczących komisji to organizacyjnie dość żmudny proces. Jeśli chcemy, aby przebiegł on gładko, apeluję do wszystkich o dyscyplinę czasową, o to, abyśmy przeprowadzili to możliwie jak najsprawniej, zwłaszcza że, jak słyszę, negocjacje między ugrupowaniami przebiegały dość owocnie. Liczę, że będziemy to przeprowadzać sprawnie.

Czy są wnioski do porządku obrad?

Uzupełnienie porządku obrad

Bardzo proszę, pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Senatu wnoszę o uzupełnienie porządku obrad o punkt: wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich – i rozpatrzenie go jako punktu piątego porządku obrad, tj. po punkcie dotyczącym powołania komisji regulaminowej, i punkt: wybór przewodniczących stałych komisji senackich – i rozpatrzenie go jako punktu siódmego porządku obrad. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy są głosy sprzeciwu?

Skoro nie ma, przyjmuję, że porządek obrad został uzupełniony o te punkty. Nie musimy tego przegłosowywać.

Punkt 4. porządku obrad: powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Zaczynamy od punktu czwartego: powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Wyjaśniam, że to jest jakby – w cudzysłowie – matka wszystkich komisji i dopiero powołanie tej komisji daje nam możliwość powoływania innych komisji.

Wniosek w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zawarty jest w druku nr 8.

Proponowany skład komisji

Informuję, że do pracy w Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zgłosili się następujący panie i panowie senatorowie: Grzegorz Michał Bierecki, Przemysław Jacek Błaszczyk, Marek Stefan Borowski, Jacek Bury, Robert Dowhan, Michał Tomasz Kamiński, Stanisław Karczewski, Andrzej Kobiak, Władysław Komarnicki, Tadeusz Wiktor Kopeć, Sławomir Piotr Rybicki, Joanna Sekuła, Krzysztof Marek Słoń, Wadim Tyszkiewicz, Wojciech Stanisław Ziemniak.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Informuję, że zgodnie z Regulaminem Senatu głosowanie w sprawie powołania składu komisji senackiej przeprowadza się przy użyciu aparatury elektronicznej.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym projektem uchwały.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Senator Grzegorz Bierecki: Nie mam karty.)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Niech pan marszałek poczeka na senatora.)

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak, tak, bo nie mam karty.)

Z przyjemnością to uczynię w drodze szczególnego wyjątku, a tym bardziej na wniosek pana senatora Skurkiewicza.

(Senator Grzegorz Bierecki: Już zagłosowałem. Zdążyłem.)

Dziękuję bardzo.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 96 było za, nikt nie był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 3)

Podjęcie uchwały

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Szanowni Państwo, informuję, że za chwilę ogłoszona zostanie przerwa w obradach, w trakcie której odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Komisja wybierze kandydata na przewodniczącego komisji.

Zgodnie z Regulaminem Senatu zwołuję pierwsze posiedzenie tejże komisji bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w sali nr 179.

Jednocześnie informuję, że zwołuję posiedzenie Konwentu Seniorów, które odbędzie się 15 minut po ogłoszeniu przerwy.

Zarządzam 20-minutową przerwę w obradach.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 09 do godziny 12 minut 39)

Wznowienie obrad

Marszałek Tomasz Grodzki:

Wznawiam obrady.

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.

Proszę senatorów sekretarzy…

Punkt 5. porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Przypominam…

(Sygnał telefonu komórkowego)

Bardzo proszę o wyciszenie sprzętów elektronicznych.

Przypominam, że w przerwie w obradach odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, która wybrała kandydata na przewodniczącego komisji. Wniosek w tej sprawie zawarty jest w druku nr 9.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na przewodniczącego komisji proponuje senatora Sławomira Rybickiego.

Pragnę ponadto poinformować, że ze zgłoszoną kandydaturą zapoznał się na swoim pierwszym posiedzeniu Konwent Seniorów i zaopiniował ją pozytywnie.

Przedstawienie kandydatury senatora Sławomira Rybickiego

Proszę pana senatora Marka Borowskiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Sławomira Rybickiego na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Senator Marek Borowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Jest dla mnie niezwykłą przyjemnością rekomendować państwu właśnie tę kandydaturę, senatora Sławomira Rybickiego. Jest to dla mnie tym łatwiejsze, że pan senator jest raczej bardzo dobrze znany w tym gronie, tym senatorom, którzy piastują tę funkcję już nie pierwszy raz, więc nie ma chyba potrzeby streszczania bogatego życiorysu kandydata. Aczkolwiek trzeba przypomnieć, że pan senator Sławomir Rybicki, mimo młodego wieku…

(Głosy z sali: Młody!)

No, chyba tak.

(Senator Waldemar Kraska: Młody, młody.)

Prawda?

(Senator Wojciech Skurkiewicz: To jest wada czy zaleta?)

…Mimo młodego wieku ma bardzo bogatą kartę działalności w opozycji demokratycznej, od najmłodszych lat. Trzeba także dodać, że charakteryzuje się – wszyscy, którzy go znają, o tym wiedzą – przede wszystkim spokojem, wielką kulturą osobistą, zupełnym brakiem jakiejś agresywności w swoich działaniach politycznych, chęcią szukania porozumienia, kompromisu, przy okazji jednak ma również twarde zasady.

To jest komisja szczególna. Tam są sprawy regulaminowe, ale są i sprawy etyki. Senator Sławomir Rybicki, o czym może nie wszyscy wiedzą, przez 4 kadencje Sejmu zasiadał w sejmowej komisji etyki, więc ma wielkie, wielkie doświadczenie. Ta pamięć historyczna jest szalenie ważna. No i oczywiście w poprzedniej kadencji był przewodniczącym tej właśnie komisji i wywiązywał się z tej funkcji, jak sądzę, bardzo dobrze. Tak że myślę, że ten wybór – a chciałbym dodać na marginesie, że został dokonany jednogłośnie – to jest bardzo dobry wybór.

Z przyjemnością i z całą odpowiedzialnością rekomenduję Wysokiemu Senatowi kandydaturę senatora Sławomira Rybickiego na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos w tej sprawie? Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania w sprawie wyboru senatora Sławomira Rybickiego na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania. (Oklaski)

Głosowało 97 senatorów, 95 było za, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Proszę pana przewodniczącego o podejście do stołu prezydialnego. Chciałbym wręczyć panu uchwałę w sprawie wyboru.

Szanowni Państwo, informuję, że za chwilę zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której państwo senatorowie będą mogli zapisywać się do komisji senackich.

Chciałbym przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem Senatu każdy senator ma obowiązek zgłosić swoją kandydaturę do 1 komisji stałej. Jednocześnie może być członkiem nie więcej niż 2 komisji stałych. Wzór zgłoszenia do komisji został państwu wyłożony na ławach senatorskich.

Proszę senatorów, którzy nie dokonali jeszcze zgłoszenia do pracy w komisji, o zgłoszenie wypełnionych formularzy u pracowników Kancelarii Senatu pełniących dyżur przed salą obrad w ciągu 30 minut od ogłoszenia przerwy.

Zarządzam 2,5 godziny przerwy w obradach. Kancelaria potrzebuje 3 godzin, ale zarządziłem w drodze kompromisu, że będzie to 2,5. Dziękuję bardzo.

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo, z uwagi na różne oczekiwania przedłużam przerwę do godziny 16.00.

(Rozmowy na sali)

Życzę smacznego.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 47 do godziny 17 minut 46)

Wznowienie obrad

Marszałek Tomasz Grodzki:

Proszę o zajmowanie miejsc.

Wznawiam obrady.

Punkt 6. porządku obrad: powołanie stałych komisji senackich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóstego porządku obrad: powołanie stałych komisji senackich.

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 10.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Sławomira Rybickiego, i przedstawienie wniosku komisji.

Senator Sprawozdawca Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na posiedzeniu w dniu dzisiejszym przyjęła jednogłośnie projekt uchwały Senatu w sprawie powołania komisji senackich. Ten projekt jest zawarty w druku nr 10 i jest wyłożony na ławach senatorskich. Nie będę odczytywał tej bardzo długiej uchwały. Zakładam, że wszyscy państwo zapoznali się z propozycją, która jest przecież wynikiem wskazań klubów i kół senackich. Proponuję, abyśmy przegłosowali ten projekt dotyczący składu wszystkich komisji senackich w jednym głosowaniu. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Jeżeli nie usłyszę, nie zobaczę sprzeciwu wobec tego wniosku, to będę rozumiał, że możemy przeprowadzić jedno głosowanie zbiorcze nad składami komisji, zgodnie z załączoną uchwałą.

Nie ma sprzeciwu.

Głosowanie

Wobec tego zarządzam głosowanie.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały.

Kto jest za? Proszę o wciśnięcie przycisku „za” i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania. (Głosowanie nr 5)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie powołania komisji senackich.

Szanowni Państwo, za chwilę zostanie ogłoszona przerwa w obradach. W przerwie tej zwołuję pierwsze posiedzenia nowo powołanych komisji senackich. Na pierwszych posiedzeniach komisje dokonają wyboru kandydatów na przewodniczących komisji. Plan pierwszych posiedzeń komisji senackich zawierający informacje organizacyjne został wyłożony na ławach senatorskich.

Szanowni Państwo, w celu zaopiniowania kandydatów na przewodniczących, którzy zostaną zgłoszeni przez komisje, zwołuję posiedzenie Konwentu Seniorów. Odbędzie się ono godzinę po zarządzeniu przerwy w obradach.

Informuję również, że po posiedzeniu Konwentu Seniorów odbędzie się posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, która przygotuje projekty uchwał w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

A, dodam jeszcze, że poproszę również o zebranie się Prezydium Senatu, ale w innej sprawie.

Zarządzam 2 godziny przerwy.

Proszę udawać się na posiedzenia swoich komisji.

(Senator Michał Kamiński: A zebranie prezydium kiedy?)

Po posiedzeniu konwentu.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 50 do godziny 19 minut 52)

Wznowienie obrad

Marszałek Tomasz Grodzki:

Punkt 7. porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódmego porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich.

W przerwie w obradach odbyły się posiedzenia komisji senackich, które wybrały kandydatów na przewodniczących komisji. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 11.

Informuję, że ze zgłoszonymi kandydaturami zapoznał się Konwent Seniorów i zaopiniował je pozytywnie.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Sławomira Rybickiego, i przedstawienie wniosku komisji w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

Senator Sprawozdawca Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrzyła wnioski komisji w sprawie wyboru kandydatów na przewodniczących komisji senackich. Na podstawie art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu komisja przedstawia następujący projekt uchwały, przyjęty jednogłośnie.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia dzisiejszego w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu wybiera: senatora Kazimierza Kleinę na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych; senatora Marka Pęka na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; senatora Jana Hamerskiego na przewodniczącego Komisji Infrastruktury; senator Barbarę Zdrojewską na przewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu; senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu; senatora Jarosława Rusieckiego na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej; senatora Aleksandra Pocieja na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji; senatora Jana Filipa Libickiego na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej; senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; senatora Zygmunta Frankiewicza na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; senatora Kazimierza Ujazdowskiego na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; senatora Bogdana Klicha na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej; senatora Zdzisława Pupę na przewodniczącego Komisji Środowiska; senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej; senator Beatę Małecką-Liberę na przewodniczącą Komisji Zdrowia”. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Obecnie proszę przedstawicieli poszczególnych komisji o przedstawienie kandydatów na przewodniczących komisji.

Przedstawienie kandydatury senatora Kazimierza Kleiny na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Proszę pana senatora Leszka Czarnobaja o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Kazimierza Kleiny na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu komisji chciałbym przedstawić kandydaturę pana Kazimierza Kleiny.

Mógłbym powiedzieć, że wszyscy go znamy, i na tym zakończyć, jednak dwa słowa powiem, bo nie wszyscy są senatorami którejś tam kadencji.

Kazimierz Kleina był burmistrzem Łeby i wojewodą słupskim – duże doświadczenie samorządowe, był również pracownikiem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, od 1997 r. senatorem i, co jest ważne, cały czas pracował i pracuje w komisji budżetu i finansów, był także jej przewodniczącym. Szanowni Państwo, pan Kazimierz Kleina jest w mojej ocenie bardzo dobrym, wybitnym fachowcem w zakresie finansów publicznych, dlatego proszę o poparcie tej kandydatury.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Przedstawienie kandydatury senatora Marka Pęka na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Proszę pana senatora Wojciecha Piechę o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Marka Pęka na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Senator Wojciech Piecha:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Przedstawiam kandydaturę senatora Marka Pęka na przewodniczącego Komisji Gospodarki i Innowacyjności Senatu RP.

Senator Marek Pęk urodził się w 1975 r. w Rzeszowie. W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w 2006 r. – studia podyplomowe w zakresie prawa Unii Europejskiej na tej samej uczelni.

W latach 2002–2004 był asystentem prawnym w kilku spółkach akcyjnych – specjalizacja prawo gospodarcze i prawo zamówień publicznych. W latach 2004–2009 był asystentem prawnym posłów do Parlamentu Europejskiego. W latach 2010–2014 prowadził firmę Doradztwo Prawne Marek Pęk.

Był senatorem IX kadencji, sekretarzem Senatu. Członek Krajowej Rady Prokuratury, członek Komisji Ustawodawczej i Komisji Infrastruktury, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Pełnił także funkcję wicemarszałka Senatu IX kadencji.

Komisja wnosi o powołanie pana senatora Marka Pęka na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Przedstawienie kandydatury senatora Jana Hamerskiego na przewodniczącego Komisji Infrastruktury

Teraz poproszę panią senator Alicję Zając o przedstawienie kandydatury pana senatora Jana Hamerskiego na przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

Senator Alicja Zając:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

W imieniu Komisji Infrastruktury przedstawiam kandydaturę senatora Jana Hamerskiego na przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

Jan Hamerski urodził się w Szczawnicy. Ukończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenia samorządowe zdobywał jako burmistrz miasta i gminy Szczawnica, wicestarosta i starosta powiatu nowotarskiego, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, członek Komisji Kultury, także komisji rozwoju regionalnego, przewodniczący Komisji ds. Strategii Karpackiej Sejmiku Województwa Małopolskiego. Był członkiem Rady Programowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Jest honorowym prezesem Związku Podhalan w Polsce.

Doświadczenie społeczne zdobywał jako działacz regionalny, działacz ochotniczych straży pożarnych, przewodnik górski oraz ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W latach 2015–2019 był senatorem IX kadencji, zasiadał w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. Był przewodniczącym Senackiego Zespołu Strażaków, członkiem parlamentarnych zespołów miłośników historii, tradycji dziedzictwa małych ojczyzn, obrony chrześcijan na świecie oraz Parlamentarnego Zespołu Karpackiego. Jest żonaty, ma 2 synów i 4 wnucząt.

Komisja jednogłośnie przegłosowała kandydaturę senatora Jana Hamerskiego na przewodniczącego komisji i prosi o poparcie tej kandydatury Komisji Infrastruktury. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Przedstawienie kandydatury senator Barbary Zdrojewskiej na przewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu

Teraz proszę panią senator Ewę Matecką o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pani senator Barbary Zdrojewskiej na przewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Senator Ewa Matecka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przedstawiam kandydaturę pani senator Barbary Zdrojewskiej na przewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Pani Barbara Zdrojewska jest kulturoznawcą, przez 13 lat działała w samorządzie terytorialnym, m.in. w sejmiku dolnośląskim i w Radzie Miejskiej Wrocławia, zawsze w komisji kultury. Prowadziła Galerię Sztuki Współczesnej na Solnym. Pełniła funkcję prezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Zachęty Sztuk Pięknych oraz była kuratorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Jako radna, przewodnicząca komisji kultury, przewodnicząca rady miejskiej i przewodnicząca sejmiku dolnośląskiego, m.in. reaktywowała festiwal Jazz nad Odrą, wraz z Olgą Tokarczuk doprowadziła do powstania Międzynarodowego Festiwalu „Opowiadania”, uczestniczyła w przygotowaniach projektów: Europejskiej Stolicy Kultury, Narodowego Forum Muzyki, Muzeum Współczesnego Wrocław, Pawilonu Czterech Kopuł. Należała do Komisji Kultury i Środków Przekazu IX kadencji Senatu, jest też członkiem tej komisji w obecnej kadencji.

Wysoka Izbo, rekomenduję na przewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu panią senator Barbarę Zdrojewską. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję uprzejmie.

Przedstawienie kandydatury senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Proszę teraz pana senatora Michała Seweryńskiego o przedstawienie kandydatury pana senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Senator Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Pan senator prof. Kazimierz Wiatr jest profesorem związanym przez całe swoje życie z Akademią Górniczo-Hutniczą. Tam się kształcił i doszedł, poprzez wszystkie szczeble wtajemniczenia naukowego, do tytułu profesora. W swoim dorobku ma liczne książki naukowe, ponad 300 artykułów i referatów. Związany z opozycją demokratyczną, niepodległościową. Jest twórcą niezależnego ruchu harcerskiego, zwłaszcza Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. W czasie stanu wojennego i później pracował w kierownictwie konspiracyjnego ruchu harcerskiego. Za tę działalność był prześladowany przez ustrój komunistyczny. Za pracę niepodległościową został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym przez prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Członek NSZZ „Solidarność” od 1980 r. Senator VI, VII, VIII i IX kadencji. W każdej z nich kierował Komisją Nauki, Edukacji i Sportu. Żonaty, ma 3 dzieci, 5 wnucząt.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rekomenduje pana senatora Kazimierza Wiatra na stanowisko przewodniczącego.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Przedstawienie kandydatury senatora Jarosława Rusieckiego na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej

Proszę teraz pana senatora Rafała Ślusarza o przedstawienie kandydatury pana senatora Jarosława Rusieckiego na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Senator Rafał Ślusarz:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

W imieniu Komisji Obrony Narodowej z przyjemnością rekomenduję państwu pana senatora Jarosława Rusieckiego na funkcję przewodniczącego tej komisji.

Pan senator Jarosław Rusiecki ukończył socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował jako nauczyciel akademicki i dyrektor muzeum. W działalności samorządowej był działaczem szczebla miejskiego, wiceprzewodniczącym i radnym powiatu. W działalności społecznej angażuje się zwłaszcza w przedsięwzięcia związane z historią oręża polskiego i upamiętnieniem działalności partyzantów na ziemi świętokrzyskiej w okresie wojny i w okresie powojennym.

Przez 3 kadencje zasiadał w Sejmie, a obecnie jest trzecią kadencję w Senacie. Przez ostatnie kadencje w Senacie pracował w Komisji Obrony Narodowej, a w ostatniej kadencji był przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Posiada wystarczające kompetencje, żeby sprawować tę funkcję ponownie. Sprawdził się. Jako wiceprzewodniczący z satysfakcją obserwowałem jego zdolności prowadzenia prac komisji i porozumiewania się z przedstawicielami Sił Zbrojnych.

Proszę Wysoki Senat o poparcie tej kandydatury. Dziękuję, Panie Marszałku.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Przedstawienie kandydatury senatora Aleksandra Pocieja na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Teraz ponownie poproszę pana senatora Michała Seweryńskiego o przedstawienie kandydatury pana senatora Aleksandra Pocieja na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Senator Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rekomenduje pana senatora Aleksandra Pocieja na stanowisko przewodniczącego tej komisji.

Pan senator Aleksander Pociej jest doświadczonym senatorem, adwokatem i legislatorem, członkiem komisji praw człowieka w poprzednich kadencjach. Jest aktywnym uczestnikiem forów międzynarodowych, zwłaszcza Rady Europy, w której działalności aktywnie uczestniczy, reprezentując polski Senat. Jest także czynnym członkiem co najmniej dwóch znanych mi z doświadczenia senackich grup bilateralnych, międzynarodowych – jest przewodniczącym grupy bilateralnej polsko-francuskiej i wiceprzewodniczącym grupy polsko-japońskiej. Zna biegle francuski i angielski, o czym mogę zaświadczyć. Komisja rekomenduje tego właśnie senatora na przewodniczącego. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Przedstawienie kandydatury senatora Jana Filipa Libickiego na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Teraz proszę panią senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską o przedstawienie kandydatury pana senatora Jana Filipa Libickiego na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Niech będzie mi wolno w imieniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawić kandydaturę pana senatora Jana Filipa Libickiego na przewodniczącego tejże komisji.

Zapewne wielu z państwa zna pana senatora Jana Filipa Libickiego, gdyż jest to już trzecia jego kadencja w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Ale wcześniej był on również posłem V i VI kadencji. Być może nie wszyscy państwo wiecie, że pan senator jest historykiem – w 1996 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To, co dla niego jest najważniejsze i co zawsze podkreśla, to jest to, że całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz i dla osób niepełnosprawnych.

Proszę państwa senatorów, w imieniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, o poparcie kandydatury Jana Filipa Libickiego na przewodniczącego tejże komisji. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję uprzejmie.

Przedstawienie kandydatury senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę teraz pana senatora Józefa Łyczaka o przedstawienie kandydatury pana senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator Józef Łyczak:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Pan senator Jerzy Chróścikowski ukończył studia w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1981 r. angażuje się w działalność związkową NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W związku tym po 2007 r. pełnił bardzo odpowiedzialne funkcje, będąc przewodniczącym bądź wiceprzewodniczącym Rady Krajowej.

Jeżeli chodzi o staż pracy w parlamencie, to pan senator Chróścikowski rozpoczyna właśnie szóstą kadencję w Senacie. W Senacie IV kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, w VI kadencji przewodniczył Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz był członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, a w VII i VIII kadencji był przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wysoka Izbo, rolnictwo stało się i jest głównym działem gospodarki narodowej, stąd rola komisji rolnictwa jest szczególna. Dlatego przewodniczyć tej komisji może ktoś, kto posiada bardzo dużą, wręcz ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z rolnictwem, a taką osobą jest pan senator Jerzy Chróścikowski. Wnoszę więc i proszę Wysoką Izbę o poparcie tej kandydatury. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Przedstawienie kandydatury senatora Zygmunta Frankiewicza na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę teraz pana senatora Janusza Gromka o przedstawienie kandydatury pana senatora Zygmunta Frankiewicza na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Senator Janusz Gromek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zygmunt Frankiewicz – doktor habilitowany, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej. Najdłużej urzędujący prezydent miasta na prawach powiatu – 26 lat. Prezydent Gliwic, pięknie rozwijającego się miasta. Mąż pierwszej żony. Dwójka dzieci, czwórka wnuków.

(Głos z sali: Sporo.) (Wesołość na sali)

Przez prawie 20 lat przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Od 2015 r. prezes Związku Miast Polskich – tam miałem przyjemność współpracować z panem senatorem. Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przewodniczący zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rekomenduje senatora Zygmunta Frankiewicza. Bardzo proszę o poparcie. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Przedstawienie kandydatury senatora Kazimierza Ujazdowskiego na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Teraz poproszę pana senatora Jerzego Fedorowicza o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Dziękuję.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą kandydaturę senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego na przewodniczącego komisji.

Kazimierz Michał Ujazdowski jest wybitnym politykiem. Pochodzi z rodziny wybitnych polityków i prawników. Ojciec pana senatora, Kazimierz Mieczysław Ujazdowski, też był posłem w naszym Sejmie. Pan Kazimierz Ujazdowski był w opozycji demokratycznej od młodego wieku. Potem wszedł w struktury parlamentarne, był ministrem kultury i sztuki w rządzie Jerzego Buzka, był też ministrem kultury i sztuki w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza oraz w rządzie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Jest profesorem nadzwyczajnym prawa, wykładowcą, pisze książki. Był posłem wielu kadencji. Jak widzicie, na pamięć znam jego życiorys, bo miałem zaszczyt współpracować z panem ministrem, pracować dla niego. Oczywiście był parlamentarzystą, teraz jest senatorem Koalicji Obywatelskiej. Sprawy emigracji nie są mu obce. Jako minister kultury i sztuki i jako poseł nie tylko zajmował się problemami Polaków za granicą w sprawach ich prywatnych, osobistych i społecznych, ale również wspierał dziedzictwo polskie za granicą, na obczyźnie. Muszę powiedzieć, że jako nasz kandydat na senatora z okręgu warszawskiego dostał bardzo wysokie poparcie od Polaków mieszkających za granicą, za co Polakom bardzo dziękujemy. Ono jest na granicy 60%. To jest dowód na to, że pan senator Kazimierz Ujazdowski cieszy się ogromnym szacunkiem. Jest ojcem trojga dzieci.

Rekomendujemy go jednogłośnie, tylko jedna, Panie Marszałku, osoba wstrzymała się od głosu, bo pan Kazimierz Michał Ujazdowski, jako pochodzący z dobrej rodziny, nie zagłosował na siebie.

(Głos z sali: I błąd.)

I bardzo serdecznie…

(Senator Jan Filip Libicki: Nie ma też zaufania…) (Wesołość na sali)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Przedstawienie kandydatury senatora Bogdana Klicha na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Poproszę teraz pana senatora Marcina Bosackiego o przedstawienie kandydatury pana senatora Bogdana Klicha na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Senator Marcin Bosacki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Jest dla mnie wielkim zaszczytem przedstawienie kandydatury pana senatora Bogdana Klicha na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. O panu senatorze można by mówić dużo, też o jego zasługach w ruchu niepodległościowym, antykomunistycznym w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, gdy był on m.in. współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Ruchu Wolność i Pokój. Ale skoncentruję się w kilku słowach na jego niezwykłych kompetencjach w polityce zagranicznej.

Oczywiście, miał do czynienia ze sprawami zagranicznymi i strategicznymi już wówczas, gdy był wiceministrem, a następnie, przez 4 lata, ministrem obrony narodowej. Później zarówno w Sejmie, jak i w Senacie VIII kadencji pełnił funkcje w komisjach spraw zagranicznych. W Parlamencie Europejskim VI kadencji był przewodniczącym komisji do spraw Białorusi. Pan senator Klich w latach 1998–1999 był również doradcą pełnomocnika rządu do spraw negocjacji z Unią Europejską.

W imieniu komisji, która bez głosu sprzeciwu zarekomendowała kandydaturę pana senatora Klicha, bardzo proszę Wysoką Izbę o zaakceptowanie, przegłosowanie tej kandydatury. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Przedstawienie kandydatury senatora Zdzisława Pupy na przewodniczącego Komisji Środowiska

Proszę teraz panią senator Alicję Zając o przedstawienie kandydatury pana senatora Zdzisława Pupy na przewodniczącego Komisji Środowiska.

Senator Alicja Zając:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Środowiska kandydaturę senatora Zdzisława Pupy na przewodniczącego tej komisji.

Senator Zdzisław Pupa to z wykształcenia rolnik. To samorządowiec, polityk, poseł na Sejm III kadencji, wówczas wiceprzewodniczący komisji rolnictwa, a później senator VII, VIII, IX kadencji, w tym czasie dwukrotnie przewodniczący Komisji Środowiska, a w jednej kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Środowiska.

Senator Pupa jest osobą bardzo popularną na Podkarpaciu, skąd pochodzi i gdzie pracuje na co dzień. Jest wybierany w wyborach zawsze z wynikiem ponad 60%, w ostatnich wyborach było to 73%. Jest członkiem „Solidarności” Rolników Indywidualnych. Przez krótki okres kilku lat pracował również w Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Komisja jednogłośnie rekomenduje Wysokiej Izbie kandydaturę senatora Zdzisława Pupy na przewodniczącego Komisji Środowiska. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Przedstawienie kandydatury senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej

Proszę teraz pana senatora Leszka Czarnobaja o przedstawienie kandydatury pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

W imieniu Komisji Ustawodawczej chciałbym przedstawić kandydaturę pana Krzysztofa Kwiatkowskiego na przewodniczącego tejże komisji. Kandydatura pana Krzysztofa Kwiatkowskiego została poparta przez wszystkich członków komisji.

Pan Krzysztof Kwiatkowski był senatorem VIII kadencji, czyli ma doświadczenie płynące z zasiadania w naszej Izbie. Był przewodniczącym Komisji Ustawodawczej. Kiedy kierował pracami tejże komisji, przygotowała ona kilkadziesiąt projektów ustaw, przyjętych następnie przez parlament, a będących realizacją postanowień Trybunału Konstytucyjnego. Czyli chodzi o wypełnianie tego, co było, co jest i – mam nadzieję – również będzie elementem pracy Senatu.

Był posłem VII kadencji, przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Był sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a następnie, w latach 2009–2011, ministrem sprawiedliwości. W latach 2013–2019 był prezesem Najwyższej Izby Kontroli.

W latach 2017–2019 był wiceprzewodniczącym Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli oraz przedstawicielem Europy w Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli.

W latach 2002–2006 – wiceprezydent Zgierza, a następnie wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego. Czyli ma tutaj również ważne doświadczenie samorządowe.

Był członkiem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Został odznaczony przez prezydenta Węgier Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej. W 2014 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa nadany przez Uniwersytet im. Aleksandra Moisiu w Durrës, drugą co do wielkości uczelnię Albanii.

(Senator Andrzej Pająk: Brawo.)

W imieniu komisji rekomenduję powołanie pana Krzysztofa Kwiatkowskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Przedstawienie kandydatury senator Beaty Małeckiej-Libery na przewodniczącą Komisji Zdrowia

Proszę teraz panią senator Alicję Chybicką o przedstawienie kandydatury pani senator Beaty Małeckiej-Libery na przewodniczącą Komisji Zdrowia.

Senator Alicja Chybicka:

Panie Marszałku! Szanowne Panie i Panowie Senatorowie!

Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Zdrowia kandydaturę Beaty Małeckiej-Libery. W roku 1979 ukończyła Śląską Akademię Medyczną, jest specjalistą z zakresu laryngologii i zdrowia publicznego. Studia podyplomowe ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. Przez wiele lat pracowała w szpitalu specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej jako lekarz laryngolog. W latach 1996–2000 pełniła funkcję dyrektora do spraw medycznych tegoż szpitala, a następnie, do roku 2005, dyrektora naczelnego.

Od 2005 do 2019 r. była posłem na Sejm RP, a więc posłem V, VI, VII i VIII kadencji, a od 2008 r. – wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Zdrowia.

W 2015 r. została sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia i pełnomocnikiem rządu ds. ustawy o zdrowiu publicznym.

Pani senator przewodniczyła różnym zespołom poświęconym tematyce zdrowia publicznego, inicjowała szereg konferencji w Sejmie i na terenie kraju. Szczególnie bliska była jej zawsze tematyka profilaktyki i promocji zdrowia.

Ma także doświadczenie samorządowe, była radną miasta Dąbrowa Górnicza.

Otrzymała tytuł „Menadżer Zagłębia” oraz Złoty Medal Światowej Akademii Medycyny Alberta Schweitzera, odznaczona była również licznymi odznakami resortowymi.

Zawsze była bardzo aktywna w walce o dobro pacjentów.

Komisja Zdrowia jednogłośnie przegłosowała kandydaturę Beaty Małeckiej-Libery na stanowisko przewodniczącej komisji. Bardzo dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

Informuję, że głosowanie w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji senackich zostanie przeprowadzone indywidualnie nad każdym kandydatem przy użyciu aparatury elektronicznej.

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru pana senatora Kazimierza Kleiny na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że głosowało 98 senatorów, 98 senatorów – za. (Głosowanie nr 6) (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru pana senatora Marka Pęka na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 7) (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru pana senatora Jana Hamerskiego na przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Zanim się wyświetlą, zdradzę: 98 głosów za. (Głosowanie nr 8) (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru pani senator Barbary Zdrojewskiej na przewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Uprzejmie proszę o podanie wyników.

(Głosowanie nr 9)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu. (Oklaski)

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru pana senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Głosowanie nr 10) (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru pana senatora Jarosława Rusieckiego na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Głosowanie nr 11) (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru pana senatora Aleksandra Pocieja na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Głosowanie nr 12) (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

(Rozmowy na sali)

Czytać wyniki?

(Głos z sali: Tak, tak.)

Dobrze…

(Rozmowy na sali)

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru pana senatora Jana Filipa Libickiego na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

98 głosów za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 13) (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru pana senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

98 głosów za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 14) (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru pana senatora Zygmunta Frankiewicza na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Stwierdzam: 98 głosów za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 15) (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru pana senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Stwierdzam, że głosowało 98 pań i panów senatorów, 95 było za, 2 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 16)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. (Oklaski)

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru pana senatora Bogdana Klicha na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Stwierdzam, że głosowało 98 pań i panów senatorów, 93 było za, 0 – przeciw, 5 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 17) (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru pana senatora Zdzisława Pupy na przewodniczącego Komisji Środowiska.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 96 było za, 0 – przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 18) (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Środowiska.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Stwierdzam, że głosowało 98 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 19) (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru pani senator Beaty Małeckiej-Libery na przewodniczącą Komisji Zdrowia.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 97 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 20) (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia.

Proszę teraz o podejście do stołu prezydialnego wybranych przewodniczących komisji senackich. Pragnę wręczyć państwu uchwały.

(Rozmowy na sali)

Uchwały są jednobrzmiące, więc przeczytam tekst wszystkim państwu tylko raz.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera: senatora Kazimierza Kleinę na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych; senatora Marka Pęka na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; senatora Jana Hamerskiego na przewodniczącego Komisji Infrastruktury; senator Barbarę Zdrojewską na przewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu; senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu; senatora Jarosława Rusieckiego na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej; senatora Aleksandra Pocieja na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji; senatora Jana Filipa Libickiego na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej; senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; senatora Zygmunta Frankiewicza na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; senatora Bogdana Klicha na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej; senatora Zdzisława Pupę na przewodniczącego Komisji Środowiska; senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej; senator Beatę Małecką-Liberę na przewodniczącą Komisji Zdrowia”.

Teraz państwo pozwolą, że wręczę uchwały.

(Rozmowy na sali)

(Oklaski)

Szanowni Państwo Senatorowie, o terminie drugiego posiedzenia oraz o porządku obrad tego posiedzenia zostaną państwo poinformowani oczywiście drogą elektroniczną.

Informuję, że porządek obrad pierwszego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym czasie 5 minut. Nad oświadczeniem nie przeprowadza się dyskusji.

(Rozmowy na sali)

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?

(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Nie ma zgłoszeń.)

Proszę sekretarza o odczytanie komunikatów… Nie ma komunikatów.

Informuję, że protokół pierwszego posiedzenia zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam pierwsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 37)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.