Narzędzia:

Posiedzenie: 41. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


16 i 17 października 2013 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałek Jan Wyrowiński)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznowienie posiedzenia

Wznawiam obrady.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono zawarte w druku nr 459Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Mieczysława Augustyna, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisje rekomendują przyjęcie poprawek pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, siódmej, ósmej, dziewiątej, dziesiątej, jedenastej, dwunastej, trzynastej i czternastej. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos? Dotyczy to senatorów Jackowskiego, Grzyba, Michalskiego i pana senatora Kutza.

Nie widzę chętnych.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza doprecyzowuje, że kartą parkingową można oznaczać nie tylko pojazd stanowiący własność placówki, zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, ale również używany przez nią do przewozu takich osób.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 senatorów 86 głosowało za. (Głosowanie nr 1)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga ma charakter doprecyzowujący.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Proszę o wyniki.

Na 84 senatorów 84 głosowało za. (Głosowanie nr 2)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia przesądza, że w przypadku likwidacji placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych podmiot zarządzający placówką jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi, który ją wydał.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 3)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czwarta zapewnia ustawie spójność terminologiczną.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 81 senatorów 81 głosowało za. (Głosowanie nr 4)

Poprawka piąta określa maksymalną wysokość opłaty za wydanie karty parkingowej, wskazując, że opłata nie może przekroczyć 1,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzenia za pracę.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 senatorów 32 głosowało za, 55 – przeciw. (Głosowanie nr 5)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka szósta określa maksymalną wysokość opłaty za wydanie karty parkingowej, wskazując, że opłata nie może przekroczyć 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 84 senatorów 83 głosowało za, 1– przeciw. (Głosowanie nr 6)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka siódma ma charakter doprecyzowujący.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 73 senatorów 73 głosowało za. (Głosowanie nr 7)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka ósma koryguje błędne odesłanie.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 74 senatorów 74 głosowało za. (Głosowanie nr 8)

Poprawka dziewiąta zapewnia ustawie zgodność z zasadami techniki prawodawczej.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 82 senatorów 82 głosowało za. (Głosowanie nr 9)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dziesiąta zapewnia przepisowi rozszerzającemu kodeks wykroczeń o czyn zabroniony polegający na nieuprawnionym posługiwaniu się kartą parkingową zgodność z systemem prawa wykroczeń. Ponadto poprawka uwzględnia zasadę, zgodnie z którą adres promulgacyjny ustawy przytacza się tylko raz w przepisie po raz pierwszy odsyłającym do jej treści.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 10)

Poprawka jedenasta ma charakter doprecyzowujący.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 82 senatorów 81 głosowało za, 1– przeciw. (Głosowanie nr 11)

Poprawka została przyjęta.

Nad poprawkami dwunastą i trzynastą głosujemy łącznie. Poprawki te zwalniają pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową z opłaty za postój w strefie płatnego parkowania.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 85 senatorów 29 głosowało za, 56 – przeciw. (Głosowanie nr 12)

Poprawki zostały odrzucone.

Poprawka czternasta zapewnia ustawie spójność terminologiczną.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 82 senatorów 82 głosowało za. (Głosowanie nr 13)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 senatorów 86 głosowało za. (Głosowanie nr 14)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie do ustawy bez poprawek; druki nr 456A i 456B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 15)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki nr 457A i 457B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 16)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejką i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejką i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki nr 458A i 458B.

(Senator Przemysław Błaszczyk: Pani senator Czudowska chciałaby zabrać głos.)

W jakim trybie?

(Senator Dorota Czudowska: Chciałabym tylko poinformować Wysoką Izbę, że ustawa, nad którą teraz będziemy głosować, jest bardzo ważna dla krajów…)

Pani Senator, dziękuję serdecznie.

(Senator Dorota Czudowska: Chciałabym zabrać głos.)

Nie ma takiego trybu…

(Senator Dorota Czudowska: Ale ja chciałabym tylko powiedzieć, Panie Marszałku, że…)

Dziękuję bardzo, Pani Senator, ale nie ma takiego trybu…

(Senator Dorota Czudowska: Chciałam powiedzieć, Panie Marszałku, że na sali były obecne obie panie ambasador, co rzadko…)

Przy okazji głosowania nie ma możliwości zabierania głosu, Pani Senator. Przystępujemy do głosowania… Ale dziękuję, że pani tę ustawę popiera.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za…

Chyba jeszcze nie przeczytałem, nad czym głosujemy…

(Wesołość na sali)

(Głos z sali: Przeczytał pan.)

Dobrze. Przepraszam.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 senatorów 86 głosowało za. (Głosowanie nr 17)

Podjęcie uchwały

Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 452Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Leszka Czarnobaja, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Mogą to zrobić senatorowie Mamątow, Rulewski, Słoń, Jackowski, Kogut i Piechota.

Proszę bardzo, pan senator Słoń jako pierwszy.

Proszę uprzejmie, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Słoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Proszę o przyjęcie poprawki, która ten wysoce komercyjny produkt, jakim jest ustawa o wspieraniu młodych w zdobyciu pierwszego mieszkania, uczyni nieco bardziej ludzkim. Poprawka, którą proponuję, zmierza do tego, aby małżeństwa, nabywcy, wreszcie rodziny, w których jest przynajmniej jedna osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym, znalazły się w tym przepisie rozszerzającym, umożliwiającym staranie się o mieszkanie bądź dom o 10 m2 większe. Taką możliwość przewiduje już strona rządowa, wprowadzając zapis mówiący, że gdy w rodzinach jest wychowywanych troje i więcej dzieci, dopuszczalne jest, by te rodziny starały się o mieszkanie lub dom o 10 m2 większe. Wydaje się, że również rodziny z osobami niepełnosprawnymi, z dziećmi niepełnosprawnymi w stopniu znacznym zasługują na takie właśnie potraktowanie przez Wysoką Izbę. Wprowadzenie tej poprawki ani nie naruszy ustawy od strony finansowej, ani też nie opóźni prac nad tą ustawą, bo pragnę przypomnieć Wysokiej Izbie, że już w przyszłym tygodniu będzie obradował Sejm, a zatem mógłby pochylić się nad takimi poprawkami. Bardzo dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Pan senator Mamątow. Proszę uprzejmie.

Senator Robert Mamątow:

Chciałbym powiedzieć, że ta ustawa jest potrzebna, z tym że nie w tej formie. Ta ustawa jest antyspołeczna, w zasadzie skierowana jest do wąskiej grupy przedsiębiorców i bogatych młodych ludzi. Można było za pomocą naszych poprawek tę ustawę wspólnymi siłami dopracować i byłoby to z pożytkiem dla młodych ludzi. My nie możemy jej poprzeć, oczywiście wstrzymamy się od głosu, ale szkoda, że nie popracowaliśmy razem nad tą ustawą. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

(Głos z sali: Jeszcze senator Rulewski.)

Pan senator Rulewski, tak? Zgłasza się czy nie, czy tylko włosy poprawia? A, zgłasza się.

Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Będę musiał podwyższyć swój wzrost, wkładać buty na koturnach czy jakieś korki, żeby mnie zauważano.

A mam do zakomunikowania Wysokiej Izbie bardzo ważną rzecz. Jak już wcześniej powiedział poseł sprawozdawca, ustawa podczas prac… Jak powiedział pan senator sprawozdawca, podczas dzisiejszych prac komisji ustawa została, mówiąc felietonowo, przykryta wnioskiem o to, żeby głosować za jej przyjęciem bez poprawek. W ten sposób odcięto tych wszystkich życzliwych ludzi, zarówno rządowi, jak i koalicji rządzącej, a przede wszystkim zwykłe młode małżeństwa od możliwości dochodzenia pewnego przywileju w zakresie pomocy państwa, z którego dotychczas korzystano, czyli możliwości uczestnictwa w rynku wtórnym. Jak wiadomo, zaproponowałem pewien kompromis, pewną elastyczność, która zakładała, że połowę tych środków będzie można realizować na rynku wtórnym, zaś połowa pozostanie w tym elemencie regulacyjnym rządu, czyli pójdzie na rynek pierwotny, a więc na nowe budownictwo. Ta poprawka ma w sobie również element regulacyjny, bo jak wiadomo, brak konkurencji wywoła takie efekty, że ceny na rynku wtórnym, co zresztą potwierdza Narodowy Bank Polski, będą rosły. Oczywiście rozwiązuje ona przede wszystkim problem tej biedniejszej części Polski, tych młodych małżeństw, a tytuł wyraźnie wskazuje, że ta ustawa jest skierowana do nich.

Dlatego apeluję do Wysokiej Izby o poparcie takich poprawek, jak druga, czwarta, piąta – one uszczelniają przepisy tak, żeby te pieniądze dla rynku wtórnego nie wpływały na inne rzeczy – siódma, ósma, dziesiąta, dwunasta, czternasta, dwudziesta pierwsza, dwudziesta piąta i dwudziesta siódma. I dwudziesta siódma wymaga podkreślenia. Wzorem poprzedniej ustawy, dotyczącej RnS, czyli programu „Rodzina na swoim”, wprowadza ona obowiązek rządu, aby w terminie do czerwca 2015 r. przedstawił informację o realizacji i funkcjonowaniu tej ustawy. Ze względu na tak zwane przykrycie ta poprawka nie została nawet rozpatrzona. Ja wyrażam ubolewanie z tego tytułu, że ustawa, do której została ona zgłoszona, rozmija się z celem. I uważam, że ci, którzy podniosą rękę za wnioskiem, żeby głosować bez dyskusji, wyrządzą krzywdę młodym.

Ja wiem, że były… wiem, że na tej ustawie kładzie się cień podejrzeń – słusznych czy niesłusznych, jest to niezweryfikowane – o to, że promuje ona deweloperów. Według Narodowego Banku Polskiego sytuacja deweloperów na rynku, zwłaszcza kluczowych, jest dobra. Dowodem są stany magazynowe. Czterdzieści tysięcy nowych mieszkań nie zostało sprzedanych, potwierdził to rząd. W związku z tym jednak… Ja uważam, że trzeba pomagać wszystkim, nie tylko biednym, ale również deweloperom, jeśli zgłaszają problemy. Są różne formy pomocy. I ja mam dzisiaj propozycję takiej formy pomocy, którą – tak uważam – moglibyśmy kontynuować. Skoro im się dzieje krzywda, to proponuję zbiórkę na ich rzecz i zostawiam tutaj sto złotych. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, nie ma wniosku, żeby głosować bez dyskusji. Dyskusja się odbyła.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku – nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 88 obecnych senatorów 52 było za, 10 – przeciw, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 18)

Wniosek został przyjęty.

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek – druki nr 460A i 460B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 86 obecnych senatorów 86 było za. (Głosowanie nr 19)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek – druk nr 455A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 obecnych senatorów 87 było za. (Głosowanie nr 20)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 453Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Ryszarda Góreckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Ryszard Górecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy pozostały senator sprawozdawca, pan senator Arłukowicz, chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę takiej chęci.

Głosowanie

Przystępujemy do glosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku – nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do glosowania nad wnioskiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 85 głosujących 83 głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 21)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk nr 465A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 głosujących 87 głosowało za. (Głosowanie nr 22)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników glosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk nr 468A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 88 senatorów 61 głosowało za, 25 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 23)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników glosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 425S. Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił pana senatora Andrzeja Matusiewicza do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem przedstawionych projektów?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 głosujących 87 głosowało za. (Głosowanie nr 24)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Andrzeja Matusiewicza do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

(Senator Jan Wyrowiński: Ja mogę skończyć, Panie Marszałku.)

Informuję, że porządek obrad czterdziestego pierwszego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Jan Wyrowiński)

Oświadczenia

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Panie i Panowie Senatorowie, przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Przypominam, że oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym oświadczenie nie może dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym mu na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut.

Nad oświadczeniami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

Z przedstawionych mi informacji wynika, że oświadczenia chcą wygłosić pan senator Pinior, pani senator Czudowska i pan senator Słoń.

Bardzo proszę pana senatora Józefa Piniora o wygłoszenie oświadczenia.

Senator Józef Pinior:

Oświadczenie do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta.

Panie Prokuratorze Generalny!

W dniu 27 października bieżącego roku we Włocławku odbędzie się referendum dotyczące odwołania prezydenta miasta. W trakcie akcji referendalnej złożono doniesienie do prokuratury o możliwości fałszowania podpisów w tym referendum. Śledztwo w tej sprawie podjęły odpowiednie jednostki Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej we Włocławku.

Od kilku dni docierają do mnie jako senatora Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji interwencje od mieszkańców Włocławka, informacje o tym, że działania podejmowane przez prokuraturę we Włocławku oraz jednostki Policji w rezultacie prowadzą do sytuacji, w której niektórzy mieszkańcy – tak wynika z opinii, które do mnie docierają – czują się na swój sposób zastraszeni. W efekcie, według tych opinii, mamy do czynienia z sytuacją, w której korzystanie z demokracji bezpośredniej, gwarantowanej w Polsce przez konstytucję, w formie referendum może być we Włocławku zagrożone.

Zwracam się do pana prokuratora generalnego o osobiste sprawdzenie sytuacji we Włocławku, o sprawdzenie przede wszystkim profesjonalizmu i standardów w działaniach, które prowadzą Prokuratura Okręgowa i Prokuratura Rejonowa we Włocławku.

Zwracam uwagę pana prokuratora na fakt, że prokuratorom Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej we Włocławku przysługuje prawo głosowania w referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Włocławka. To może rodzić uzasadnione wątpliwości co do pełnej bezstronności w przedmiotowej sprawie.

Zwracam uwagę, że swego rodzaju przykładem dobrej praktyki w takich sytuacjach była sytuacja referendum w sprawie odwołania prezydenta Olsztyna, kiedy to tamtejsze organy sprawiedliwości same wyłączyły się z odpowiednich postępowań.

Zwracam się do pana prokuratora o sprawdzenie tej sytuacji ze względu na dobro polskiej demokracji i zagwarantowanie, że referendum we Włocławku zostanie przeprowadzone zgodnie z interesami obywateli. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Bardzo proszę panią senator Dorotę Czudowską o wygłoszenie oświadczenia.

Senator Dorota Czudowska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chciałabym złożyć dwa oświadczenia. Pierwsze kieruję do pana ministra zdrowia, pana Bartosza Arłukowicza.

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu rodziców dzieci chorych na chorobę Niemanna-Picka kieruję do pana ministra list, który rodzice tych dzieci i burmistrzowie miast, gdzie te dzieci mieszkają, skierowali do mnie. Pozwalam go sobie przytoczyć.

Zwracam się z apelem o objęcie dzieci cierpiących z powodu choroby Niemanna-Picka programem leczenia z zastosowaniem preparatu Zavesca. W dniu 7 października 2011 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt takiego programu, który następnie został skierowany do konsultacji społecznych do pięćdziesięciu dwóch podmiotów. Termin zakończenia ustalono na 14 października 2011 r. Firma Actelion, producent leku Zavesca, też złożyła stosowną dokumentację do ministerstwa.

W dniu 12 października 2011 r. przed kamerami telewizyjnymi rzecznik Ministerstwa Zdrowia oświadczył, że jeszcze w październiku 2011 r. taki program powstanie. Rozbudzono wtedy wśród rodziców nadzieję, że lada chwila nadejdzie pomoc dla biednych i cierpiących na tę straszną chorobę dzieci. Stało się jednak inaczej. Sprawa programu lekowego dla dzieci chorych na chorobę Niemanna-Picka nie została pozytywnie załatwiona. Rodzice czują się oszukani, bo okazało się, że wchodzi w życie ustawa refundacyjna i trzeba rozpocząć całą procedurę od początku – ponownie musi zostać złożony wniosek o takowy program i wszystkie procedury trzeba przeprowadzić od nowa. Całość sprawy związanej z przebiegiem realizacji procedur budzi rozgoryczenie rodziców chorych dzieci i odbiera im nadzieję.

W stowarzyszeniu jest dwadzieścioro pięcioro dzieci w wieku od dwóch do dwudziestu trzech lat chorych na chorobę Niemanna-Picka. Stopień zaawansowania choroby jest różny – są dzieci w już tragicznym stanie, a wiele innych w międzyczasie zmarło.

Na świecie są czterdzieści cztery kraje, które takie programy terapeutyczne prowadzą, w tym wiele krajów Unii Europejskiej.

Rodzice czują bezsilność i korzystają ze wszystkich możliwych sposobów, by pomóc swoim dzieciom. Szeroko zakrojona akcja społeczna wolontariuszy nie jest wystarczająca. Autorzy listu proszą mnie, a ja proszę pana ministra o to, aby tę sprawę definitywnie rozwiązać.

Drugie swoje oświadczenie kieruję w imieniu grupy senatorów do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Panie Premierze, w Legnicy we wrześniu bieżącego roku miały miejsce wydarzenia, które powinny zwrócić pańską uwagę i budzić troskę wszystkich przywiązanych do idei państwa prawa.

13 września bieżącego roku na placu Słowiańskim tak zwany pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej został oblany czerwoną farbą. Następnego dnia, 14 września, około godziny 9.00 rano do mieszkania osoby podejrzewanej o ten czyn weszło pięciu nieumundurowanych policjantów, którzy przeprowadzili rewizję i wykonali zdjęcia. Dwóch młodych mężczyzn przebywających w mieszkaniu wyprowadzono w kajdankach; jednego w nieodpowiedniej odzieży – był w krótkich spodniach i klapkach. Jeden z nich został zatrzymany na kilkanaście godzin, a drugi spędził czterdzieści osiem godzin w areszcie.

Podejrzany ze względu na złe samopoczucie został przewieziony z aresztu na konsultację do szpitala, a po kilku godzinach, znów w kajdankach, wrócił do aresztu. Postawiono mu zarzut zniszczenia mienia. W trakcie rewizji mieszkania został zarekwirowany sprzęt elektroniczny – telefony komórkowe, komputery – który nie został zwrócony przez policję.

Młodzi mężczyźni potraktowani w ten sposób przez policję nigdy nie byli karani, pracują, są wykształceni i aktywni. Czyn, o który są obwiniani, nie miał charakteru chuligańskiego. Pozostawiając na boku wymagającą wyjaśnienia sprawę, kto jest sprawcą pomalowania czerwoną farbą tego pomnika, stwierdzić musimy, że prawdopodobna motywacja sprawcy może nawiązywać do tych wartości, które nie powinny być obce żadnemu politykowi wyrosłemu w nurcie niepodległościowym, a więc także i panu premierowi.

Nie namawiamy do malowania pomników jakąkolwiek farbą, nie rozumiemy jednak, jak to jest możliwe, Panie Premierze, że potencjalny sprawca wykroczenia, które ma charakter demonstracji politycznej, jest traktowany jak niebezpieczny kryminalista działający z niskich pobudek.

Jakie cele i interesy państwa polskiego uzasadniają takie potraktowanie tych młodych ludzi? Jakim zagrożeniom miała przeciwdziałać akcja legnickich policjantów? Czy rzeczywiście podejrzany o wylanie puszki farby na kontrowersyjny pomnik musi być zatrzymywany na dwa dni przez wzmocniony patrol tajnej policji?

Dane osobowe zatrzymanych przekażemy na życzenie osób desygnowanych przez pana premiera do wyjaśnienia tej sprawy. Bardzo prosimy o wyjaśnienie wszystkich jej aspektów, a jeśli informacje, które przedstawiliśmy, potwierdzą się – o stanowczą reakcję pana premiera.

Prócz mnie oświadczenie to składają następujący senatorowie: Janina Sagatowska, Andrzej Matusiewicz, Waldemar Kraska, Robert Mamątow, Grzegorz Wojciechowski, Krzysztof Marek Słoń, Michał Seweryński, Zdzisław Pupa, Andrzej Pająk, Wojciech Skurkiewicz, Wiesław Dobkowski, Jerzy Chróścikowski, Grzegorz Czelej, Stanisław Karczewski, Stanisław Kogut, Henryk Cioch, Bogdan Pęk, Henryk Górski, Stanisław Gogacz, Przemysław Błaszczyk, Bohdan Paszkowski, Beata Gosiewska, Jarosław Obremski. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Momencik, Panie Senatorze. Najpierw…

Bardzo proszę, pan senator Słoń. Ma pan pięć minut.

Senator Krzysztof Słoń:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam dwa oświadczenia.

Pierwsze oświadczenie kieruję do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie nieprawidłowości przy prywatyzacji kieleckiego PKS.

Zwracam się z prośbą do prezesa Rady Ministrów o udzielenie informacji na temat działań podjętych przez Ministerstwo Skarbu Państwa w związku z prowadzonym przez kielecką prokuraturę okręgową postępowaniem w sprawie niedopełnienia obowiązków przez byłego likwidatora kieleckiego PKS, które to niedopełnienie obowiązków mogło doprowadzić do powstania szkody o znacznej wartości, to jest 4,6 miliona zł.

Czy w ministerstwie skarbu prowadzone jest postępowanie wyjaśniające odnośnie do właściwego nadzoru nad procesem wyceny i sprzedaży oraz odnośnie do działań byłego likwidatora spółki?

Czy w świetle ogłoszonej niedawno upadłości likwidacyjnej kieleckiego PKS sprzedaż spółki nie nastąpiła nazbyt pochopnie i po zaniżonej cenie, która – wbrew zapewnieniom likwidatora – nie zaspokoiła roszczeń wszystkich wierzycieli, co wyszło na jaw dopiero po odwołaniu likwidatora przez MSP?

Drugie oświadczenie jest skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

W związku z dużym zainteresowaniem środowiska pielęgniarek i położnych zwracam się z prośbą do prezesa Rady Ministrów o udzielenie informacji, czy Ministerstwo Zdrowia w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 planuje w kontynuowanie – a jeśli tak, to na jakich zasadach i w jakim okresie – projektu systemowego pod nazwą „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”, realizowanego przez Departament Pielęgniarek i Położnych? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

I jako ostatni oświadczenie wygłosi senator Waldemar Kraska.

Bardzo proszę.

Senator Waldemar Kraska:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Oświadczenie kieruję do ministra sprawiedliwości, pana Marka Biernackiego.

W imieniu mieszkańców powiatu sokołowskiego oraz swoim wyrażam stanowczy sprzeciw wobec zamiaru likwidacji VIII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z siedzibą w Sokołowie Podlaskim oraz przeniesienia z dniem 1 stycznia 2014 r. wszystkich spraw prowadzonych przez VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Węgrowie.

Likwidacja VIII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sądzie w Sokołowie Podlaskim znacznie utrudni skuteczną pomoc oraz dostęp mieszkańców do organów sądowniczych zajmujących się sprawami rodzinnymi i nieletnich. Reforma sądownicza przeprowadzona przez poprzedniego ministra sprawiedliwości, zgodnie z zapewnieniami rządu i ministra, nie miała na celu likwidacji sądów lub ich wydziałów. Niestety zamiar likwidacji wydziałów w naszym sądzie przez prezesa Sądu Rejonowego w Węgrowie świadczy o czymś innym.

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim znajduje się w nowoczesnym budynku spełniającym wszystkie standardy potrzebne do funkcjonowania sądu rejonowego. Budynek Sądu Rejonowego jest wizytówką nie tylko powiatu sokołowskiego i miasta, ale także wymiaru sprawiedliwości. Powstał dzięki dużemu zaangażowaniu władz samorządowych i społeczności lokalnej. Zmiana nastawienia do trwałości funkcjonowania Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim jest zupełnie niezrozumiała i jest zerwaniem wcześniejszej umowy zawartej między samorządem lokalnym a resortem sprawiedliwości, jest działaniem niehonorowym, niweczącym dotychczasowy ogromny wkład finansowy i organizacyjny. Dbałość o całą Polskę, nie tylko o wielkomiejską i średniomiejską, winna być naczelnym celem władz państwa. W Sokołowie Podlaskim w okresie zarówno międzywojennym, jak i powojennym była siedziba sądu, mieściła się tam też siedziba prokuratury. Jedynie w latach 1975–1989 na skutek arbitralnej decyzji ówczesnych władz komunistycznych Sokołów Podlaski został pozbawiony sądu i prokuratury.

Mając na uwadze wszystkie wymienione okoliczności, zwracam się do pana ministra z uprzejmą prośbą o pozostawienie VIII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w strukturach Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Informuję państwa senatorów, że protokół czterdziestego pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Dziękuję bardzo państwu senatorom.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam czterdzieste pierwsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 46)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.