Narzędzia:

Posiedzenie: 40. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


2 i 3 paździenika 2013 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałek Jan Wyrowiński)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznowienie posiedzenia

Wznawiam posiedzenie.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Punkt 13. porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzynastego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 461.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Andrzeja Misiołka, o przedstawienie wniosku komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na wczorajszym posiedzeniu rozpatrzyła wnioski dwóch senatorów o przyporządkowanie ich do pracy w komisjach. I tak: pan senator Zdzisław Pupa złożył wniosek o przyporządkowanie go do pracy w Komisji Środowiska, a pan senator Marian Poślednik chce zrezygnować z pracy w Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i podjąć pracę w Komisji Środowiska. Stosowny projekt uchwały jest zawarty w druku nr 461.

Komisja jednomyślnie przychyliła się do wniosków obu senatorów. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę chętnych.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 82 głosujących senatorów 81 głosowało za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 4)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 447Z.

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Henryka Górskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Henryk Górski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja na posiedzeniu w dniu 2 października 2013 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 2 października 2013 r. nad ustawą o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Senat raczy przyjąć poprawki drugą i trzecią. Komisja nie poparła poprawki złożonej przez pana senatora Kleinę. Dziękuję za uwagę.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy senator wnioskodawca Kazimierz Kleina chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)

Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza ma na celu skrócenie okresu pozostawania żołnierzy w rezerwie kadrowej.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 84 głosujących senatorów 2 – za, 80 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 5)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka druga zmierza do przyznania prawa do ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy żołnierzom zwolnionym ze służby przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 85 głosujących senatorów 84 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 6)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia wprowadza przepis przejściowy, który umożliwi byłym żołnierzom, którzy doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu w związku ze służbą pełnioną poza granicami państwa, powrót do zawodowej służby wojskowej.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 85 głosujących 85 – za. (Głosowanie nr 7)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 86 – za. (Głosowanie nr 8)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 445Z.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę sprawozdawcę pana senatora Marka Konopkę o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Marek Konopka:

Panie Marszałku, Szanowni Państwo, zgłoszono dwie poprawki. Żadna z nich nie uzyskała poparcia. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy – senator Błaszczyk, senator Chróścikowski – chcą jeszcze zabrać głos? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie – w wypadku odrzucenia tego wniosku –nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 57 – za, 29 – przeciw. (Głosowanie nr 9)

Wniosek został przyjęty.

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mlecznego i przetworów mlecznych.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.

W przewie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 442Z.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Witolda Sitarza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Witold Sitarz:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, komisja rozpatrzyła zgłoszone poprawki i wnosi o przyjęcie wszystkich poprawek z wyjątkiem dwudziestej siódmej, która została wycofana. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy pan senator Sitarz chce zabrać głos jako wnioskodawca?

(Senator Witold Sitarz: Nie.)

Dziękuję.

Przypominam, że senator Witold Sitarz wycofał swoją poprawkę, oznaczoną jako dwudziesta siódma w druku nr 442Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać wycofany wniosek? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza zmienia przepis określający zakres przedmiotowy ustawy, tak aby w sposób adekwatny informował o jej treści.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 86 – za. (Głosowanie nr 10)

Poprawka została przyjęta.

Nad poprawkami drugą i ósmą głosujemy łącznie.

Porządkują one przepisy, w prawidłowy sposób formułując definicję legalną dnia roboczego.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 84 głosujących 84 – za. (Głosowanie nr 11)

Poprawki zostały przyjęte.

Nad poprawkami trzecią, szesnastą i trzydziestą dziewiątą głosujemy łącznie.

Systematyzują one przepisy ustawy w sposób zgodny z zasadami techniki prawodawczej.

Przycisk obecności… Przepraszam.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 86 – za. (Głosowanie nr 12)

Poprawki zostały przyjęte.

Nad poprawkami czwartą i trzynastą głosujemy łącznie.

Określają one właściwe relacje pomiędzy przepisami, jednoznacznie przesądzając, że wniosek o udzielenie informacji realizuje co do zasady centralne biuro łącznikowe.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 86 – za. (Głosowanie nr 13)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawka piąta ujednolica przepisy ustawy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 83 głosujących 83 – za. (Głosowanie nr 14)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka szósta uwzględnia, że nie przysyła się dokumentów otrzymanych przez urzędnika państwa członkowskiego zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztą.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 86 – za. (Głosowanie nr 15)

Poprawka siódma uwzględnia, że kurs złotego w stosunku do walut obcych ogłasza Narodowy Bank Polski, a nie prezes Narodowego Banku Polskiego.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 85 głosujących 84 – za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 16)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dziewiąta, mając na względzie, że z wnioskiem o udzielenie pomocy może wystąpić nie tylko organ egzekucyjny, ale także wierzyciel, zakłada, że obowiązek przekazania informacji nałożony na organ egzekucyjny powinien objąć także wierzyciela.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 85 głosujących 85 – za. (Głosowanie nr 17)

Poprawki dziesiąta i jedenasta ujednolicają zasady dołączania dokumentów do wniosków o udzielenie pomocy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 83 głosujących 83 – za. (Głosowanie nr 18)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwunasta formułuje tytuł działu w sposób adekwatny do jego treści.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 86 – za. (Głosowanie nr 19)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czternasta uzupełnia przepis, wskazując jako adresata informacji państwo członkowskie.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 86 – za. (Głosowanie nr 20)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piętnasta jednoznacznie zawęża przesłanki wniesienia sprzeciwu do tych wprost wskazanych w przepisie.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 85 głosujących 85 głosowało za. (Głosowanie nr 21)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka siedemnasta zakłada, że zaktualizowany tytuł wykonawczy nie powinien zawierać podpisu pracownika organu.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 82 głosujących 82 głosowało za. (Głosowanie nr 22)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka osiemnasta, kierując się brzmieniem dyrektywy, zakłada, że w przypadku egzekucji należności państw obcych, dochodzonych na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy, jej wszczęcie nie będzie poprzedzone koniecznością uprzedniego doręczenia upomnienia.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 85 głosujących 80 głosowało za, 5 – przeciw. (Głosowanie nr 23)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dziewiętnasta wprowadza do przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia poprawną wytyczną.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 86 głosowało za. (Głosowanie nr 24)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta skreśla zbędny wyraz, uwzględniając, że w przypadku wskazanym w przepisie należy wnieść jedno podanie, a nie podanie odrębne, drugie.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 86 głosowało za. (Głosowanie nr 25)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta pierwsza zakłada, że o właściwości organu nie powinno decydować miejsce zamieszkania zobowiązanego sprzed wszczęcia egzekucji, a z chwili jej wszczęcia.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 84 głosowało za, 2 – przeciw. (Głosowanie nr 26)

Chcę tylko przypomnieć ze względów formalnych, że tutaj troszkę inaczej przeprowadza się głosowanie, to znaczy – tak samo, ale jakby inny jest czas uwzględniania ewentualnych państwa poprawek, więc głosowanie trwa do tego momentu, w którym ja mówię „dziękuję”. Po słowie „dziękuję” komputer jest na chwilę wyłączany.

Poprawka dwudziesta druga na nowo określa sposób sporządzenia odpisu tytułu wykonawczego, różnicując go dla wierzyciela i dla organu egzekucyjnego. Poprawka jednocześnie przesądza, że odpis tytułu sporządzany jest tylko w przypadkach wprost wskazanych w ustawie, a nie w przypadkach „uzasadnionych”. Konsekwencją poprawki dwudziestej drugiej jest poprawka trzydziesta druga.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 85 głosowało za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 27)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta trzecia koreluje przepisy, uwzględniając dokonane ustawą uchylenie przepisów stanowiących o obowiązku opatrywania tytułu wykonawczego pieczęcią urzędową.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 85 głosujących 84 głosowało za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 28)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta czwarta wskazuje na konkretne przesłanki wydania dalszego tytułu wykonawczego w miejsce ogólnego odesłania do uzasadnionych przypadków.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 81 głosujących 80 głosowało za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 29)

Poprawka dwudziesta piąta uzupełnia katalog danych zawartych w treści dalszego tytułu wykonawczego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 82 głosujących 82 głosowało za. (Głosowanie nr 30)

Poprawka dwudziesta szósta skreśla zastrzeżenie o niedoręczaniu zobowiązanemu odpisu dalszego tytułu wykonawczego oraz odpisu ponownie wydanego tytułu wykonawczego.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 84 głosujących 82 było za, 2 – przeciw. (Głosowanie nr 31)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta siódma zakłada możliwość ponownego…

(Głos z sali: Nie. Ona jest wycofana.)

Poprawka dwudziesta siódma jest wycofana.

Poprawka dwudziesta ósma precyzuje adnotację zawartą na ponownie wydanym tytule wykonawczym.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 86 było za. (Głosowanie nr 32)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta dziewiąta przywraca wymóg opatrzenia tytułu wykonawczego podpisem osoby go sporządzającej.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 86 było za. (Głosowanie nr 33)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta przesądza, że tytuł wykonawczy przekazywany drogą elektroniczną powinien zawierać bezpieczny podpis elektroniczny.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 83 głosujących 83 było za. (Głosowanie nr 34)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta pierwsza skreśla odesłanie wskazujące, że przy zajęciu nieruchomości, w przypadku gdy zobowiązany ma miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, możliwe byłoby doręczenie odpisu tytułu wykonawczego w postaci elektronicznej kopii dokumentu.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 84 było za, 2 – przeciw. (Głosowanie nr 35)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta trzecia skreśla odesłanie do materialnego przepisu ordynacji podatkowej błędnie zawarte w przepisie przejściowym regulującym sposób zakończenia będących w toku postępowań egzekucyjnych.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 85 głosujących 85 było za. (Głosowanie nr 36)

Poprawka została przyjęta.

Nad poprawką trzydziestą czwartą i trzydziestą piątą głosujemy łącznie.

Eliminują one wątpliwości interpretacyjne poprzez uwzględnienie brzmienia wykonywanego ustawą rozporządzenia Komisji Europejskiej, tak aby odnieść się nie do daty wejścia w życie rozporządzenia, a do daty jego stosowania.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 84 głosujących 84 było za. (Głosowanie nr 37)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawka trzydziesta szósta doprecyzowuje przepis przejściowy, jednoznacznie przesądzając o zakresie jego stosowania.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 86 było za. (Głosowanie nr 38)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta siódma koryguje przepis przejściowy. Uwzględnia, że utrzymywane w mocy rozporządzenie nie zostało wydane na podstawie art. 67c §15.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 86 było za. (Głosowanie nr 39)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta ósma dodaje nowy przepis przejściowy pozwalający w sposób bezkolizyjny utrzymać w mocy dotychczasowe wzory tytułów wykonawczych.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 81 głosujących 81 było za. (Głosowanie nr 40)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 64 było za, 1 – przeciw. Wstrzymało się 21 senatorów. (Głosowanie nr 41)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 448Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Andrzeja Owczarka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Owczarek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W dniu wczorajszym połączone komisje, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Gospodarki Narodowej, rozpatrzyły poprawki zgłoszone w trakcie dyskusji nad ustawą o zmianie ustawy o drogach publicznych. Komisje proponują przyjęcie wniosku zawartego w punkcie pierwszym, czyli przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Dotyczy to państwa senatorów: Martynowskiego, Rulewskiego, Andżeliki Możdżanowskiej, Obremskiego. Nie widzę chętnych.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 53 – za, 33 – przeciw. (Głosowanie nr 42)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 443Z.

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Andrzeja Pająka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Pająk:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Wczoraj na posiedzeniu komisja samorządu terytorialnego rozpatrzyła wnioski zgłoszone podczas debaty w dniu 2 października 2013 r. nad ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Zostały wniesione cztery poprawki. Komisja wnosi, aby Wysoki Senat raczył przyjąć poprawki: pierwszą, trzecią i czwartą. Poprawka druga w związku z przyjęciem poprawki pierwszej automatycznie jest nieaktualna. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy senator wnioskodawca, Mieczysław Augustyn, chce jeszcze zabrać głos? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza ujednolica brzmienie przepisów określających sposób tworzenia i charakter młodzieżowej rady gminy oraz gminnej rady seniorów.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki. Dziękuję.

Na 86 głosujących 31 – za, 55– przeciw. (Głosowanie nr 43)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka druga określa charakter gminnej rady seniorów jako „konsultacyjny i doradczy”.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 85 głosujących 83 – za, 2 – przeciw. (Głosowanie nr 44)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia poszerza katalog podmiotów reprezentowanych w gminnej radzie seniorów.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 84 głosujących 83 – za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 45)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czwarta redaguje przepis o zasadach wyboru rady seniorów oraz o nadaniu jej statutu w sposób nawiązujący do brzmienia analogicznego przepisu dotyczącego gminnej rady młodzieży.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 głosujących 86 – za. (Głosowanie nr 46)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 83 głosujących 83 było za. (Głosowanie nr 47)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk nr 454A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

(Rozmowy na sali)

Na 86 senatorów 86 głosowało za. (Głosowanie nr 48)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Senat, po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy, skierował projekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 410X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Aleksandra Pocieja, o dodatkowe sprawozdanie komisji.

(Rozmowy na sali)

Senator Sprawozdawca Aleksander Pociej:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Podczas wczorajszej debaty została zgłoszona jedna poprawka. Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu wczorajszym ustosunkowały się do zgłoszonego wniosku. Komisje poparły go i rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie tej poprawki oraz przyjęcie całej ustawy. Dziękuję bardzo.

(Rozmowy na sali)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Czy senator wnioskodawca Stanisław Jurcewicz chce jeszcze zabrać głos? Nie.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie pytanie? Nie widzę chętnych.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad poprawką, a następnie nad przyjęciem projektu w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną poprawką.

Poprawka określa tryb przekazywania środków z Funduszu Reprywatyzacji miastu stołecznemu Warszawie, przewiduje, iż stosowna dotacja celowa będzie udzielana w latach 2014–2016 oraz zamieszcza przepis we właściwym miejscu w strukturze aktu nowelizowanego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 85 senatorów 83 głosowało za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 49)

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

(Senator Bolesław Piecha: Vincent i tak wam nie da.)

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana senatora Aleksandra Pocieja do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem ustawy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

(Senator Bolesław Piecha: Tam go zmielą.)

(Senator Aleksander Pociej: Powiedzcie im, że nie warto…)

Na 84 senatorów 56 głosowało za, 1 – przeciw, 27 się wstrzymało. (Głosowanie nr 50)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senatora Aleksandra Pocieja do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem…

(Senator Bolesław Piecha: Nikt wam tyle nie da, ile obiecał…)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy, zawartego w druku nr 408S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił senatora Wojciecha Skurkiewicza do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 86 senatorów – wszyscy za. (Głosowanie nr 51)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Wojciech Skurkiewicza do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (cd.)

Wysoka Izbo, powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz przeprowadzona została dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy, zawartego w druku nr 400S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił panią senator Helenę Hatkę do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto wstrzymał się od głosu?

Proszę o wyniki.

Głosowało 84 senatorów – wszyscy za. (Głosowanie nr 52)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił panią senator Helenę Hatkę do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które, tak jak poprzednio, obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy, zawartego w druku nr 424S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił panią senator Grażynę Sztark do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów – wszyscy za. (Głosowanie nr 53)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił panią senator Grażynę Sztark do reprezentowania Izby w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajdą je państwo senatorowie w druku nr 401X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Bardzo proszę pana senatora Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego, sprawozdawcę połączonych komisji, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Senator Sprawozdawca Witold Gintowt-Dziewałtowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Połączone komisje, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wczoraj na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały zgłoszony wniosek i jednocześnie wnoszą o jego przyjęcie oraz przyjęcie jednolitego tekstu ustawy nowelizującej ustawę o ochronie roślin. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Czy chciałby pan senator zabrać jeszcze głos w charakterze senatora wnioskodawcy?

(Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: Nie, dziękuję bardzo.)

Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i zarazem wnioskodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie pytanie?

Nie widzę chętnych.

Głosowanie

Zatem przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad poprawką, a następnie nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną poprawką.

Poprawka nakłada na ministra właściwego do spraw rolnictwa obowiązek wydania obwieszczenia, w którym ogłosi wykaz roślin, które podlegają kontroli fitosanitarnej, oraz wykaz roślin, których wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do określonych stref chronionych jest zabronione.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 84 senatorów, 64 – za, 20 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 54)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana senatora Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego do reprezentowania Izby w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 84 senatorów, 56 – za, 2 – przeciw, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 55)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 600. rocznicę Unii Horodelskiej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 600. rocznicę Unii Horodelskiej.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 451S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Na 82 głosujących wszyscy senatorowie głosowali za. (Głosowanie nr 56)

(Senator Bolesław Piecha: Trzeba powiedzieć „dziękuję”, jak się kończy.)

(Głos z sali: Dziękujemy.)

(Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w 600. rocznicę Unii Horodelskiej.

Informuję, że porządek obrad czterdziestego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut.

Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut.

Nad oświadczeniami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

Do wygłoszenia oświadczeń zgłosiło się czworo senatorów.

Jako pierwsza zabierze głos pani senator Janina Sagatowska.

Bardzo proszę.

Senator Janina Sagatowska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oświadczenie swoje kieruję do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, ministra Sławomira Nowaka.

Szanowny Panie Ministrze!

Jako senator ziem stalowowolskiej i niżańskiej chciałabym z tego miejsca jednoznacznie zaprotestować przeciwko rządowym zamiarom odłożenia w czasie realizacji strategicznej dla tego regionu inwestycji – budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska wzdłuż drogi krajowej nr 77.

W opracowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i przyjętym przez Radę Ministrów załączniku nr 6 do „Programu budowy dróg krajowych na lata 2011–2015” zabrakło tego bardzo ważnego przedsięwzięcia drogowego. Oznacza to, że w przyszłych latach, do 2020 r. ta potrzebna Stalowej Woli i Nisku inwestycja nie będzie realizowana.

Należy jednoznacznie podkreślić, że ta decyzja Rady Ministrów jest szkodliwa z dwóch powodów. Po pierwsze, nie wyprowadza ruchu tranzytowego, szczególnie pojazdów ciężkich, z centrów obu miast, a po drugie, nie otwiera regionu na nowych inwestorów, bowiem, jak wiadomo, dobra infrastruktura drogowa jest podstawowym warunkiem przyciągania inwestorów i rozwoju gospodarczego.

Droga krajowa nr 77, wzdłuż której realizowana byłaby budowa obwodnicy zaliczanej do podstawowego układu komunikacyjnego Polski, umożliwia dojazd do przejść granicznych w południowowschodniej części kraju – w Korczowej i Medyce – co powoduje znaczące obciążenie ruchem tranzytowym centrów miast Stalowej Woli i Niska. Oprócz niebezpieczeństwa wynikającego z dużego nasilenia ruchu oraz bardzo dużej uciążliwości dla mieszkańców brak obwodnicy przyczynia się do nieustannego niszczenia nawierzchni dróg, a co za tym idzie – do konieczności przeprowadzania kosztownych i uciążliwych remontów.

Zabudowa zlokalizowana bezpośrednio przy drodze krajowej powoduje znaczne utrudnienia w ruchu, szczególnie dla największych pojazdów. Wąskie ulice i skrzyżowania stanowią poważną niedogodność dla kierowców samochodów ciężarowych. Ponadto zabudowa mieszkaniowa znajduje się blisko krawędzi drogi. Ruch samochodowy jest przyczyną uciążliwego dla mieszkańców hałasu, a także odczuwalnego zanieczyszczenia powietrza.

Budowa obwodnicy jest dla mieszkańców Stalowej Woli i Niska sprawą bardzo ważną – od lat czekają oni na realizację tego projektu. Niestety do tej pory udało się zrealizować tylko pierwszy etap budowy tej inwestycji, co wyprowadza ruch tranzytowy tylko z peryferyjnych osiedli Stalowej Woli.

Obecnie Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest w trakcie wyboru oferty na koncepcję programową przebiegu obwodnicy, tym bardziej więc decyzja Rady Ministrów o niezawarciu tego projektu w „Programie budowy dróg krajowych na lata 2011–2015” i faktycznym przesunięciu jego realizacji na okres po 2020 r. budzi bardzo duże protesty społeczne. W związku z tym apeluję do pana ministra o ponowną analizę zatwierdzonego dokumentu – załącznika nr 6, o wzięcie pod uwagę przedstawionych przeze mnie argumentów i o uznanie budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska za inwestycję do wykonania w ramach najbliższego rozdania środków unijnych w latach 2014–2020. Dziękuję bardzo.

Drugie oświadczenie, Panie Marszałku, z powodu obawy, że mogłabym przekroczyć regulaminowe pięć minut, pozwoliłam sobie złożyć do protokołu.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Rozumiem.

Dziękuję bardzo, Pani Senator, również za troskę o przestrzeganie regulaminu.

Teraz bardzo proszę panią senator Czudowską o wygłoszenie oświadczenia.

Pani senator Dorota Czudowska, proszę.

Senator Dorota Czudowska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Swoje oświadczenie kieruję do pana Bogdana Borusewicza, marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych, i pana Bogdana Zdrojewskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Panowie Ministrowie!

Otrzymałam list od pana doktora Leszka Kaliny, dyrygenta chóru Collegium Juvenum polskiego gimnazjum w Czeskim Cieszynie oraz założyciela i sekretarza Towarzystwa Artystycznego „Ars Musica”. W liście tym pan Kalina opisuje wyjątkowo trudną sytuację towarzystwa z powodu nieotrzymania pomocy finansowej od państwa polskiego. Na przykład w roku 2012 towarzystwo otrzymało 50 tysięcy zł, a w tym roku nie otrzymało niczego. Towarzystwo „Ars Musica” działa już piętnaście lat, a jego głównym celem jest promowanie kultury polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej, zwłaszcza kultury muzycznej, ludowej i teatralnej. Towarzystwo organizuje konkursy, festiwale oraz zapewnia opiekę organizacyjną i materialną w tym zakresie. Pięknego koncertu pieśni polskich w wykonaniu chóru gimnazjum polskiego mogliśmy wysłuchać, odwiedzając tę szkołę w ramach wizyty senatorów i posłów w środowiskach polonijnych w Republice Czeskiej z okazji Dnia Polonii 4 maja bieżącego roku. Dyrygent chóru skarży się, iż odkąd finansowanie odbywa się poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, mnożą się trudności biurokratyczne, których małe organizacje polonijne bez zaplecza urzędniczego nie mogą pokonać. Jest obawa, że dotychczasowe zaangażowanie wielu ludzi, których troską jest – tu zacytuję – „zachowanie polskości w sercach”, pójdzie na marne. Proszę więc o udzielenie pomocy jeszcze w tym roku towarzystwu „Ars Musica”. Informacje o działalności znajdują się na stronie www.arsmusica.cz. Z poważaniem, Dorota Czudowska.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Teraz o wygłoszenie oświadczenia bardzo proszę pana senatora Wiesława Dobkowskiego.

Senator Wiesław Dobkowski:

Oświadczenie kieruję do prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska.

Szanowny Panie Premierze!

Społeczeństwo Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego, a także kierowcy spoza tego terenu z wielkim niepokojem przyjęli informację na temat nieumieszczenia inwestycji budowy północnej obwodnicy Bełchatowa na drodze krajowej nr 8 w przedstawionym załączniku nr 6 do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie zmian „Programu budowy dróg krajowych na lata 2011–2015”. W ramach dotychczasowych prac nad usprawnieniem ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8 na odcinku Piotrków Trybunalski – Wrocław zawsze była mowa o budowie dwóch obwodnic, to jest obwodnicy Bełchatowa i obwodnicy Wielunia. Nie rozpatrywano wariantu wybudowania jednej obwodnicy i utrzymywania dotychczasowej dramatycznej sytuacji na drugim odcinku, bo taki wariant nie realizuje głównego celu, jakim jest zwiększenie przepustowości tej trasy. Jedynym efektem takiego pomysłu jest poprawa komunikacji na terenie jednego miasta. Podjęcie decyzji o budowie w najbliższym czasie obwodnicy miasta Wielunia oceniam pozytywnie, ale nie można się zgodzić na pominięcie obwodnicy Bełchatowa na tej samej drodze, mimo że odległość pomiędzy miastami jest niewielka. Skoro twierdzimy, że obwodnica Wielunia jest niezbędna do poprawy ruchu tranzytowego na drodze krajowej nr 8, to jeszcze ważniejsze argumenty przemawiają za budową w najbliższym czasie obwodnicy Bełchatowa. Po pierwsze, liczba mieszkańców Bełchatowa wynosi ponad sześćdziesiąt tysięcy, a Wielunia – około dwudziestu czterech tysięcy.

Po drugie, koszt budowy obwodnicy Bełchatowa o długości 11 km wyniesie 241 milionów zł, zaś koszt budowy obwodnicy Wielunia o długości 13 km – 351 milionów zł.

Po trzecie, natężenie ruchu w Bełchatowie mierzone w ramach generalnego pomiaru ruchu w 2010 r. wyniosło dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć pojazdów na dobę, zaś w Wieluniu – dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa pojazdy. Prognozowane natężenie ruchu po oddaniu w 2014 r. drogi S8 zmniejszy się na obwodnicy Bełchatowa tylko o 10–15%, a na obwodnicy Wielunia o około 40–50%. Takie prognozy są spowodowane tym, że Bełchatów zostanie odciążony w związku z funkcjonowaniem tylko jednego węzła komunikacyjnego, zlokalizowanego w odległości 30 km, natomiast Wieluń będzie miał połączenie z budowaną drogą S8 w odległości 17 km, a także w odległości 20 km, gdzie znajduje się węzeł Złoczew.

Po czwarte, Bełchatów jest ważnym dla gospodarki ośrodkiem energetycznym, w którym wytwarza się 1/4 energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce. Dla funkcjonującej do co najmniej 2040 r. dużej kopalni i elektrowni niezbędne jest dobre skomunikowanie z krajem i z Europą, bowiem niezbędny jest transport materiałów oraz części do remontowanych maszyn i urządzeń w elektrowni i kopalni. Oprócz wymienionych podmiotów gospodarczych w rejonie funkcjonują inne centra przemysłowe i usługowe, które zatrudniają ponad piętnaście tysięcy pracowników.

Po piąte, obecny wariant budowy obwodnicy o długości 11 km ma ważne pozwolenie na budowę i projekt jest gotowy do realizacji. W 2013 r. Łódzki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczął pierwszy etap prac, to znaczy geodezyjne wyniesienie osi w terenie. Obecnie zachodzi obawa utraty ważności dokumentacji technicznej o znacznej wartości i poniesienia znacznych kosztów w przypadku konieczności jej aktualizacji. Oprócz tych strat poniesione zostaną koszty utrzymywania wydzielonego pasa drogowego obwodnicy.

Po szóste, wstrzymanie inwestycji zakłóci sprawne funkcjonowanie samorządów w zakresie wykorzystania i planowania przestrzennego na terenach położonych w sąsiedztwie projektowanego przebiegu obwodnicy, co będzie skutkowało zahamowaniem ich rozwoju gospodarczego, a przede wszystkim wpłynie na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od 2009 r. ruch tranzytowy z drogi krajowej nr 12 od strony Łasku przenosi się na drogę wojewódzką nr 485 na odcinku Wadlew – Kącik, a dalej na drogę powiatową na odcinku Kącik – Mzurki. Odbywa się to na podstawie porozumienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z powiatem bełchatowskim, zawartego pod warunkiem, że po 2013 r. tranzyt ten będzie skierowany na wybudowaną obwodnicę północną Bełchatowa, co zmniejszy uciążliwy dla rolników tranzyt na odcinku Kącik – Mzurki. Po zamknięciu przez starostwo bełchatowskie tranzytu pojazdów ciężarowych na drodze powiatowej, przy braku obwodnicy, ruch tranzytowy będzie musiał być skierowany na obecną drogę krajową nr 8 przebiegającą przez Bełchatów, co jeszcze bardziej zablokuje ruch pojazdów.

Po siódme, wspomniana obwodnica Bełchatowa umożliwi wybudowanie obwodnicy wschodniej miasta i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 484 stanowiącej alternatywne połączenie aglomeracji łódzkiej z drogą krajową nr 1 w węźle Kamieńsk. W okresie ostatnich dwudziestu lat wielokrotnie obiecywano budowę obwodnicy, zmieniano i aktualizowano plany jej budowy. Często dochodziło, i nadal dochodzi, do protestów mieszkańców Bełchatowa w związku z odsuwaniem w czasie budowy obwodnicy. Protesty te w ostatnim czasie bardzo się nasiliły.

Znając wymienione problemy, kilkakrotnie proponowałem ich rozwiązanie. W 2013 r. po raz kolejny zgłosiłem poprawkę do ustawy budżetowej, która miała na celu przeznaczenie środków finansowych na rozpoczęcie budowy obwodnicy północnej Bełchatowa. Niestety senatorowie z koalicji rządzącej głosowali przeciwko tej poprawce. Podobnie było w Sejmie.

We wrześniu bieżącego roku wraz z posłami z różnych klubów z terenu naszego okręgu wyborczego oraz przedstawicielami samorządów wystosowaliśmy apel do ministra transportu, ministra rozwoju regionalnego i ministra finansów dotyczący wybudowania obwodnicy północnej Bełchatowa. W tej sprawie nie ma podziałów politycznych.

Proszę pana premiera o podjęcie wiążących decyzji w sprawie budowy tej bardzo potrzebnej obwodnicy. Przypomnę, że pan premier podczas wizyty w Elektrowni Bełchatów, związanej z oddaniem nowego bloku energetycznego, obiecywał obwodnicę dla Bełchatowa. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Bardzo proszę pana senatora Stanisława Koguta o tradycyjne wygłoszenie oświadczenia.

Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Swoje oświadczenie kieruję do marszałka Senatu, pana Bogdana Borusewicza.

Panie Marszałku!

W Roku Powstania Styczniowego, proklamowanym przez Senat i bardzo aktywnie obchodzonym przez wiele środowisk na terenie całego kraju, przypominam wydarzenia tamtego czasu.

19 września 1863 r. o godzinie 17.00 do Zamku Królewskiego, swojej ówczesnej siedziby, wracał z inspekcji namiestnik Królestwa Polskiego, generał Berg. Na Nowym Świecie z kamienicy Zamoyskich spadły dwie butelki zapalające, potem padł strzał i rzucono kilka bomb domowej produkcji. Namiestnik uszedł z tego zamachu z życiem, lecz natychmiast zaczęły się represje. Rosjanie plądrują kamienicę Zamoyskich, wyrzucają na bruk fortepian należący wcześniej do nieżyjącego już wówczas polskiego wirtuoza Fryderyka Chopina. Cyprian Kamil Norwid opisywał te wydarzenia następująco: „Lecz ty? – lecz ja? – uderzmy w sądne pienie, / Nawołując: «ciesz się późny wnuku!… / Jękły głuche kamienie – / Ideał sięgnął bruku – –»”.

Z tego wiersza pochodzi często używane określenie „ideał sięgnął bruku”. To termin, którym nazywamy działanie poniżej wszelkiej krytyki, niespełniające żadnych cywilizowanych standardów. Wojsko rosyjskie z wyrachowaniem niszczyło pamiątki kultury polskiej. Dziś mamy niepodległe, wolne państwo, lecz niestety nie znaczy to wcale, że potrafimy właściwie odnosić się do spuścizny poprzednich generacji.

Życzę nam wszystkim, Panie Marszałku, byśmy zasłużyli na pozytywną ocenę historii, by nie mówiono po latach, że w naszych czasach w polityce ideał sięgnął bruku, by nie mówiono, że nie potrafiliśmy uchronić i przekazać kolejnym generacjom w całości spuścizny kulturowej narodu. Dziękuję, Wysoki Senacie. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Informuję, że protokół czterdziestego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony państwu senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam czterdzieste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 03)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.