Narzędzia:

Posiedzenie: 76. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


11 i 12 kwietnia 2019 r.
Przemówienia z dnia poprzedniego

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Izbo!

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności ma na celu przede wszystkim optymalizację procesu udostępniania danych z ewidencji ludności na rzecz podmiotów publicznych, tj. organów administracji publicznej, sądów i prokuratur, oraz na rzecz podmiotów prywatnych, tj. osób i jednostek organizacyjnych, jeżeli wykażą w tym interes prawny, a także innych osób i jednostek organizacyjnych, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

W obecnym stanie prawnym jeżeli istnieje potrzeba wystąpienia o udostępnienie danych z rejestru PESEL, a poszukiwana osoba nie jest zameldowana na terenie gminy, właściwym do udostępnienia danych jest minister do spraw wewnętrznych. Wynika to z faktu, że organ gminy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, dysponuje jedynie danymi mieszkańców zameldowanych na terenie gminy. Tym samym możliwość udostępnienia danych jednostkowych z rejestru mieszkańców została ograniczona jedynie do władztwa terytorialnego danego regionu gminy. Zatem cała procedura udostępnienia danych poszukiwanej osoby znacząco się wydłuża, jeżeli nie jest ona aktualnie zameldowana na terenie danej gminy.

Zaproponowane zmiany w ustawie wprowadzają rozwiązania, które uproszczą, a przede wszystkim przyspieszą proces udostępnienia danych z rejestru PESEL. Jak słusznie zauważył ustawodawca, organy gminy na mocy ustawy o ewidencji ludności od dnia 1 marca 2015 r. mają dostęp do rejestru PESEL, w związku z czym zarówno pod względem technologicznym, jak i merytorycznym są przygotowane do wprowadzenia i realizacji nowego zadania. Warto zaznaczyć, że omawiana regulacja jest zbieżna z tą dotyczącą gromadzenia danych w ogólnokrajowym Rejestrze Dowodów Osobistych. Dlatego nie potrzeba żadnych dodatkowych narzędzi koniecznych do wprowadzenia omawianych zmian.

Jednocześnie ustawodawca wprowadza ograniczenie dotyczące możliwości składania wniosków dotyczących udostępnienia danych z rejestru PESEL oraz ich liczby dla podmiotów publicznych. Wynika to z faktu, że podmioty publiczne składają o wiele więcej wniosków o udostępnienie danych z rejestru PESEL niż podmioty prywatne. Niejednokrotnie ten sam podmiot występował kilkukrotnie z wnioskiem dotyczącym tej samej osoby. Ograniczenie możliwości składania wniosków ma zatem spowodować, aby dany podmiot publiczny w przemyślany i racjonalny sposób dysponował przyznanym limitem.

Warto zauważyć, że proponowana ustawa pozwoli na ograniczenie już i tak zbyt dużej ilości dokumentacji i wszechobecnej biurokracji. Ponadto cały proces zostanie uproszczony i przyspieszony, dzięki czemu podmioty będą mogły w łatwy sposób pozyskać potrzebne dane. Wprowadzane zmiany nie wygenerują żadnych dodatkowych kosztów ani dodatkowej pracy urzędu.

Należy pamiętać, że dzięki nowelizacji ustawy wniosek o udostępnienie będzie można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju, co również będzie dużym ułatwieniem dla danego podmiotu.

Reasumując: popieram wprowadzenie omawianej ustawy.

 

Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Chciałbym wyrazić poparcie dla uchwały w 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

7 maja 1919 r. powołany został państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu, sięgający korzeniami roku 1611. Inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, jak początkowo nazywano Uniwersytet Poznański, odbyła się 308 lat po formalnym powołaniu w Poznaniu Kolegium Jezuickiego. Na wniosek senatu uczelni minister byłej dzielnicy pruskiej Władysław Seyda rozporządzeniem z dnia 10 kwietnia 1920 r. postanowił, że urzędowa nazwa uczelni brzmieć będzie „Uniwersytet Poznański”. W roku 1939 Uniwersytet Poznański decyzją władz okupacyjnych został zamknięty. Mimo tego dzięki determinacji i heroizmowi profesorów i młodzieży akademickiej udało się w warunkach konspiracyjnych wykształcić ponad 2 tysiące studentów. Podczas II wojny światowej, w latach 1940–1944, Uniwersytet Poznański działał w Warszawie jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. 24 kwietnia 1955 r. patronem uniwersytetu został Adam Mickiewicz – uczelnia otrzymała nazwę w brzmieniu „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”. Oficjalnie stosowano jednak nazwę „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza”, która uchwałą senatu uczelni w dniu 25 stycznia 2010 r. uzupełniona została o słowa „w Poznaniu”.

Dziś Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce. Na renomę uczelni wpływają tradycja sięgająca początków XVI w., wybitne osiągnięcia naukowe kadry akademickiej, atrakcyjny program kształcenia studentów i doskonała baza lokalowa. Kampus Morasko to nowoczesne obiekty dydaktyczno-naukowe, powstałe dzięki finansowemu i rzeczowemu zaangażowaniu budżetu państwa, województwa wielkopolskiego i miasta Poznań. Misją uniwersytetu jest prowadzenie wysokiej jakości badań, kształcenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwijanie społecznej odpowiedzialności. Uniwersytet stanowi centrum wiedzy, w którym badania i nauczanie wzajemnie się przenikają, a nauka zgłębiana jest zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści nauczania, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter. Aktualnie blisko 3 tysiące nauczycieli akademickich kształci prawie 40 tysięcy młodych ludzi w ramach 82 kierunków i 250 specjalności, w ramach studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Na studiach doktoranckich kształci się ponad 1 tysiąc 300 doktorantów. Coraz więcej osób podejmuje studia podyplomowe i kursy dokształcające. Dyplom uczelni staje się coraz bardziej poszukiwanym atutem na rynku pracy. Proces kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbywa się na 15 wydziałach, obejmując swym zasięgiem najważniejsze dziedziny nauki: humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, a także te związane ze sztuką. Strategia Rozwoju UAM na lata 2009–2019 zakłada, że w przypadku studiów I stopnia UAM dążyć będzie do jak największego otwarcia na wszystkich, którzy chcą studiować, postrzegając studia jako klucz do osobistego rozwoju i do sukcesu zawodowego. Z kolei w przypadku studiów II i III stopnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza będzie podnosić wymagania stawiane kandydatom.

Corocznie uniwersytet zajmuje trzecie lub czwarte miejsce w rankingu polskich uczelni publicznych przeprowadzanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i periodyk „Perspektywy”. W 2018 był trzecim uniwersytetem w Polsce według rankingu „Perspektywy 2018”. Według World University Rankings w 2018 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sklasyfikowany został jako piąty uniwersytet w Polsce.

Mając na uwadze dorobek i znaczenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gorąco popieram uchwałę Senatu RP dotyczącą tej uczelni.