Narzędzia:

Posiedzenie: 38. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 3 dzień


7, 8 i 9 sierpnia 2013 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan Borusewicz i wicemarszałek Jan Wyrowiński)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznowienie posiedzenia

Wznawiam posiedzenie.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Wysoka Izbo! Zgodnie z art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora informuję, że w dniu 7 sierpnia 2013 r. pan senator Jerzy Chróścikowski złożył do marszałka Senatu oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za czyn określony we wniosku prokuratora rejonowego w Zamościu, złożonym za pośrednictwem prokuratora Generalnego w dniu 23 lipca 2013 r.

Punkt 23. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka (cd.)

Powracamy teraz do rozpatrywania punktu dwudziestego trzeciego porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

Tajne głosowanie

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na powołanie Marka Michalaka na stanowisko rzecznika praw dziecka.

Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego wyznaczam senatorów sekretarzy: panią senator Beatę Gosiewską, panią senator Annę Aksamit oraz pana senatora Przemysława Błaszczyka.

Za chwilę wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania tajnego. Na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x” lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny. Po wypełnieniu kart senatorowie wyczytywani w kolejności alfabetycznej będą wrzucać te karty do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa, w trakcie której senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie tych kart.

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania?

(Głos z sali: Tak.)

Nikt, kto nie otrzymał, się nie zgłasza. Dobrze.

Proszę senator sekretarz, panią Annę Aksamit, o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, państwa senatorów zaś proszę, żeby po wyczytaniu ich nazwisk podeszli i wrzucili do urny wypełnione karty do głosowania tajnego.

Proszę bardzo.

Senator Sekretarz Anna Aksamit:

Jan Filip Libicki

Łukasz Abgarowicz

Anna Aksamit

Tadeusz Arłukowicz

Mieczysław Augustyn

Elżbieta Bieńkowska

Grzegorz Bierecki

Przemysław Błaszczyk

Marek Borowski

Bogdan Borusewicz

Barbara Borys-Damięcka

Jerzy Chróścikowski

Alicja Chybicka

Włodzimierz Cimoszewicz

Henryk Cioch

Grzegorz Czelej

Dorota Czudowska

Robert Dowhan

Jarosław Duda

Mieczysław Gil

Witold Gintowt-Dziewałtowski

Stanisław Gogacz

Stanisław Gorczyca

Beata Gosiewska

Henryk Górski

Maciej Grubski

Andrzej Grzyb

Helena Hatka

Stanisław Hodorowicz

Stanisław Iwan

Jan Maria Jackowski

Kazimierz Jaworski

Stanisław Jurcewicz

Stanisław Karczewski

Wiesław Kilian

Bogdan Klich

Maciej Klima

Ryszard Knosala

Andrzej Kobiak

Stanisław Kogut

Marek Konopka

Tadeusz Kopeć

Waldemar Kraska

Kazimierz Kutz

Jarosław Lasecki

Robert Mamątow

Marek Martynowski

Andrzej Matusiewicz

Zbigniew Meres

Jan Michalski

Andrzej Misiołek

Andżelika Możdżanowska

Rafał Muchacki

Ireneusz Niewiarowski

Jarosław Obremski

Norbert Obrycki

Andrzej Owczarek

Andrzej Pająk

Maria Pańczyk-Pozdziej

Bohdan Paszkowski

Andrzej Person

Bogdan Pęk

Bolesław Piecha

Leszek Piechota

Józef Pinior

Aleksander Pociej

Marian Poślednik

Sławomir Preiss

Jadwiga Rotnicka

Jan Rulewski

Janina Sagatowska

Janusz Sepioł

Michał Seweryński

Witold Sitarz

Wojciech Skurkiewicz

Krzysztof Słoń

Andrzej Szewiński

Grażyna Sztark

Bogusław Śmigielski

Aleksander Świeykowski

Piotr Wach

Edmund Wittbrodt

Grzegorz Wojciechowski

Michał Wojtczak

Jan Wyrowiński

Roman Zaborowski

Alicja Zając

Józef Zając

Adam Zdziebło

Piotr Zientarski

Marek Ziółkowski.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Czy wszyscy państwo oddali głosy?

(Głosy z sali: Tak.)

Dziękuję.

Zarządzam przerwę do godziny…

(Głos z sali: 9.30.)

…9.25.

Proszę senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 11 do godziny 9 minut 25)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznowienie obrad

Wznawiam obrady.

Punkt 23. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego trzeciego porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

Informuję, że senatorowie sekretarze zakończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego.

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania

Protokół głosowania tajnego z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na powołanie Marka Michalaka na stanowisko rzecznika praw dziecka. Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przeprowadzania głosowania tajnego sekretarze Senatu: senator Beata Gosiewska, senator Anna Aksamit i senator Przemysław Błaszczyk, stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na powołanie Marka Michalaka na stanowisko rzecznika praw dziecka oddano 85 głosów, w tym 1 głos nieważny. Za głosowało 59 senatorów, przeciw głosowało 25 senatorów. Pod protokołem są podpisy senatorów sekretarzy. (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat wyraził zgodę na powołanie pana Marka Michalaka na stanowisko rzecznika praw dziecka.

Proszę pana rzecznika o podejście do stołu prezydialnego. Pragnę wręczyć panu uchwałę Senatu. (Oklaski)

Czy rzecznik praw dziecka, pan Marek Michalak, chce jeszcze zabrać głos?

Proszę.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak:

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Bardzo serdecznie chciałbym podziękować za to ogromne zaufanie, jakim obdarzacie mnie jako rzecznika praw dziecka. Ze swojej strony chciałbym zapowiedzieć dalsze solidne, konkretne działania na rzecz obrony praw dziecka, promocji praw dziecka, stania na straży praworządności względem najmłodszych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno ja, jak i całe moje biuro jesteśmy gotowi do kontynuacji podjętych działań i wdrażania kolejnych, które niewątpliwie są potrzebne i będą miały miejsce. Ze swojej strony także liczę na dalszą tak dobrą współpracę z Senatem zarówno w dziedzinie dotyczącej uprawnień rzecznika, jak i możliwości podnoszenia standardów ochrony praw najmłodszych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękuję bardzo za to, co już zrobiliśmy, bo przez te pięć lat udało nam się zwiększyć wskaźniki ochronne, spowodować spadek liczby przypadków złego traktowania dzieci. Przypomnę, że na przestrzeni pięciu lat liczba porzucanych dzieci w Polsce zmalała o połowę, trzy razy spadła liczba dzieci, które zostały uśmiercone, o szesnaście tysięcy mniej dzieci odebrano rodzicom w roku 2012 w porównaniu do roku 2011. To są efekty prawa, prawa uchwalonego przez obie izby parlamentu, efekty pokazujące, że ten kierunek walki z przemocą, walki ze złym traktowaniem dzieci jest kierunkiem właściwym i na pewno tą drogą nadal będzie podążał rzecznik praw dziecka, mam nadzieję, przy takim samym wsparciu Wyższej Izby parlamentu. Bardzo państwu dziękuję za zaufanie. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Rzeczniku.

Punkt 24. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego czwartego porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Tajne głosowanie

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na powołanie Krzysztofa Kwiatkowskiego na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego wyznaczam senatorów sekretarzy: senator Beatę Gosiewską, senator Annę Aksamit oraz senatora Przemysława Błaszczyka.

Za chwilę wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadzą państwu senatorom karty do tajnego głosowania. Na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x” lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny. Po wypełnieniu kart senatorowie wyczytywani w kolejności alfabetycznej będą wrzucać te karty do urny. Następnie zarządzona zostanie przerwa, w czasie której senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie tych kart.

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania? Tak.

Proszę teraz panią senator sekretarz Annę Aksamit o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, a państwa senatorów proszę, żeby po wyczytaniu ich nazwisk wrzucali do urny wypełnione karty do głosowania.

Senator Sekretarz Anna Aksamit:

Jan Filip Libicki

Łukasz Abgarowicz

Anna Aksamit

Tadeusz Arłukowicz

Mieczysław Augustyn

Elżbieta Bieńkowska

Grzegorz Bierecki

Przemysław Błaszczyk

Marek Borowski

Bogdan Borusewicz

Barbara Borys-Damięcka

Jerzy Chróścikowski

Alicja Chybicka

Włodzimierz Cimoszewicz

Leszek Czarnobaj

Grzegorz Czelej

Dorota Czudowska

Robert Dowhan

Jarosław Duda

Mieczysław Gil

Witold Gintowt-Dziewałtowski

Stanisław Gogacz

Stanisław Gorczyca

Beata Gosiewska

Ryszard Górecki

Henryk Górski

Maciej Grubski

Andrzej Grzyb

Stanisław Hodorowicz

Stanisław Iwan

Jan Maria Jackowski

Kazimierz Jaworski

Stanisław Jurcewicz

Stanisław Karczewski

Wiesław Kilian

Kazimierz Kleina

Maciej Klima

Ryszard Knosala

Andrzej Kobiak

Stanisław Kogut

Marek Konopka

Tadeusz Kopeć

Waldemar Kraska

Kazimierz Kutz

Jarosław Lasecki

Andrzej Matusiewicz

Zbigniew Meres

Jan Michalski

Andrzej Misiołek

Andżelika Możdżanowska

Rafał Muchacki

Ireneusz Niewiarowski

Jarosław Obremski

Norbert Obrycki

Andrzej Owczarek

Andrzej Pająk

Maria Pańczyk-Pozdziej

Bohdan Paszkowski

Andrzej Person

Bogdan Pęk

Bolesław Piecha

Leszek Piechota

Józef Pinior

Aleksander Pociej

Marian Poślednik

Sławomir Preiss

Jadwiga Rotnicka

Jan Rulewski

Janina Sagatowska

Janusz Sepioł

Michał Seweryński

Witold Sitarz

Wojciech Skurkiewicz

Krzysztof Słoń

Andrzej Szewiński

Grażyna Sztark

Aleksander Świeykowski

Piotr Wach

Kazimierz Wiatr

Edmund Wittbrodt

Grzegorz Wojciechowski

Michał Wojtczak

Jan Wyrowiński

Roman Zaborowski

Alicja Zając

Adam Zdziebło

Piotr Zientarski

Marek Ziółkowski…

(Rozmowy na sali)

…Wiesław Dobkowski.

(Rozmowy na sali)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy?

(Głosy z sali: Tak.)

Dziękuję.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę do godziny 9.47

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 37 do godziny 9 minut 47)

Wznowienie obrad

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Punkt 24. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego czwartego porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Informuję, że senatorowie sekretarze zakończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego.

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania

Protokół głosowania tajnego z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na powołanie Krzysztofa Kwiatkowskiego na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze – senator Beata Gosiewska, senator Anna Aksamit oraz senator Przemysław Błaszczyk – stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na powołanie Krzysztofa Kwiatkowskiego na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli oddano głosów 85. Za głosowało 59 senatorów, przeciw głosowało 26 senatorów. I podpisy senatorów sekretarzy. (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat wyraził zgodę na powołanie pana Krzysztofa Kwiatkowskiego na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Proszę pana prezesa o podejście do stołu prezydialnego. Pragnę wręczyć panu uchwałę Senatu. (Oklaski)

Czy prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Krzysztof Kwiatkowski, chce jeszcze zabrać głos?

(Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski: Tak.)

Proszę bardzo.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski:

Chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim paniom i panom senatorom.

Instytucja kontroli to nieodłączny element demokratycznego państwa. Kontrola wydatków publicznych, legalności, rzetelności, wiarygodności, skuteczności, oszczędności to oczywiście taki nieodłączny stały element podnoszenia efektywności państwa i jego instytucji. Mam nadzieję, że, pamiętając słowa Fiodora Dostojewskiego: „błędy to droga do prawdy”, działania NIK spowodują, że w Polsce ta droga będzie krótsza. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Prezesie.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 420Z.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Kazimierza Kleinę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, komisja rekomenduje przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy senator wnioskodawca Jan Maria Jackowski lub pozostały senator sprawozdawca Grzegorz Bierecki chcą jeszcze zabrać głos?

Pan senator Jackowski, proszę uprzejmie.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zabieram głos, ponieważ nie dostałem zaproszenia na posiedzenie komisji finansów i chciałbym Wysokiej Izbie przedstawić, umotywować mój wniosek.

Chciałbym powiedzieć, że złożona przeze mnie poprawka dotyczy merytorycznej treści ustawy, którą procedować będziemy… Chciałbym powiedzieć, że złożona poprawka to był niejako wniosek z naszej debaty senackiej, bo z toku debaty nie wynikało… Rząd nie potrafił przedstawić harmonogramu i sposobu spłaty ewentualnego wzrostu zadłużenia – wiemy, że on będzie – i tego, w jaki sposób będzie to rzutowało na przyszłe pokolenia. Stąd złożona przeze mnie poprawka, która nadaje tej ustawie nazwę „o zadłużeniu przyszłych pokoleń”. Bo to nie ten rząd, ale następne pokolenia, w tym ci Polacy, którzy się jeszcze nawet nie narodzili, będą spłacali te długi.

Chciałbym powiedzieć, że praktyka w krajach, do których dążymy, jest taka… Między innymi w Stanach Zjednoczonych na wniosek senatorów, zarówno republikańskich, jak i demokratycznych, powstała specjalna komórka, która oblicza poziom zadłużenia i metodologię spłat tego zadłużenia i projektuje to w odniesieniu do przyszłych pokoleń. Podobna instytucja funkcjonuje również w Danii. Dlatego wydaje się, że jeżeli Senat Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli polski parlament chce w sposób odpowiedzialny kierować pracami państwa polskiego, to powinien powstanie takiej instytucji czy takich wyliczeń niejako sprowokować, powinien spowodować… Chodzi o to, żeby opinia publiczna, również parlamentarzyści mogli mieć taką informację, ponieważ dopiero z takiej perspektywy będziemy mogli właściwie oceniać założenia do budżetu i nowelizację budżetową, której należy się w najbliższym czasie spodziewać.

Chciałbym również poinformować Wysoką Izbę, że w wczoraj, to jest 8 sierpnia 2013 r., grupa senatorów Prawa i Sprawiedliwości złożyła do laski marszałkowskiej projekt specjalnej uchwały, która zobowiązywałaby rząd do przedstawienia wyliczeń dokonanych zgodnie z metodologią rachunkowości międzygeneracyjnej dotyczących skali obciążenia obywateli długiem publicznym w najbliższych dwudziestu latach. Chodzi o przeliczenie tego, jaki dług będzie przypadał na jednego dorosłego Polaka. Uważam, że jeżeli chcemy w sposób odpowiedzialny myśleć o Rzeczypospolitej Polskiej, to ta poprawka i ta uchwała powinny zostać w tej Izbie przyjęte. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie – w przypadku odrzucenia tego wniosku – nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zostanie przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem mniejszości Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o odrzucenie ustawy.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 84 obecnych senatorów 27 głosowało za, 57 – przeciw. (Głosowanie nr 3)

Wniosek został odrzucony.

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 85 obecnych senatorów 57 głosowało za, 27 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 419Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Kazimierza Kleinę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu połączonych komisji rekomenduję przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Czy senatorowie wnioskodawcy, czyli senatorowie Martynowski i Dobkowski, chcą jeszcze zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń.

Głosowanie

A zatem przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie – w przypadku odrzucenia tego wniosku – nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 84 obecnych senatorów 58 głosowało za, 26 – przeciw. (Głosowanie nr 5)

Wniosek został przyjęty.

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk nr 404A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza przesądza, że odpowiednie stosowanie przepisów o doręczeniu powinno dotyczyć doręczenia pisma adresatowi przez naczelnika urzędu skarbowego, a nie przekazania wniosku przez ministra naczelnikowi urzędu.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 84 obecnych senatorów 84 głosowało za. (Głosowanie nr 6)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga koryguje odesłanie tak, aby możliwe było – w zakresie objętym wymianą informacji podatkowych – odpowiednie zastosowanie przepisów dotyczących upoważnienia dla pracownika do działania w imieniu organu.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie nr 7)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia rozstrzyga, że w przypadku spontanicznej wymiany informacji, uzależnionej od uznania organu, nie ma zastosowania miesięczny termin na udzielenie tych informacji.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 84 senatorów 84 było za. (Głosowanie nr 8)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czwarta zakłada, że przedstawiciele organów państw Unii Europejskiej powinni mieć możliwość uczestnictwa nie tylko w toku postępowania podatkowego, ale także w toku czynności kontrolnych.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 senatorów 85 było za. (Głosowanie nr 9)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 senatorów 60 było za, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 10)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą wprowadzenie poprawki do ustawy. To druk nr 415A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka uzupełnia przepis o niezbędne odesłanie, przesądzając o obowiązku zawiadomienia przez organ podatkowy płatnika lub inkasenta o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia ich należności z tytułu niepobranych lub niewpłaconych podatków.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 senatorów 85 było za. (Głosowanie nr 11)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 senatorów 83 było za, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 12)

Podjęcie uchwały

Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 422Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana Michalskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jan Michalski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu połączonych komisji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, przedstawiam sprawozdanie, w którym połączone komisje rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy, Grażyna Sztark lub Waldemar Kraska, chcą jeszcze zabrać głos?

(Senator Grażyna Sztark: Dziękuję.)

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie – w wypadku odrzucenia tego wniosku – nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 senatorów 59 było za, 26 – przeciw. (Głosowanie nr 13)

Wniosek został przyjęty.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości…

(Głos z sali: Nie, już nie.)

Przepraszam, okej.

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 411Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Połączone komisje, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, rekomendują przyjęcie trzech poprawek.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy pozostały senator sprawozdawca, senator Aleksander Pociej, chce jeszcze zabrać głos? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek.

Poprawka pierwsza zmierza do uporządkowania przepisów regulujących kwestię zawiadamiania pokrzywdzonego o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawach nieletnich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie nr 14)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga usuwa z ustawy rozwiązanie, które uzależnia przyznanie nieletniemu prawa do obrońcy z urzędu od tego, czy prezes sądu uzna udział obrońcy w sprawie za potrzebny.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 84 obecnych senatorów 28 głosowało za, 54 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 15)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzecia przyznaje prawo do zaskarżenia postanowienia o odmowie przyznania obrońcy z urzędu.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 84 obecnych senatorów 83 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 16)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie nr 17)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy. To druk nr 406A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza ujednolica terminologię ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie nr 18)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga uwzględnia w przepisie prawidłową nazwę dotowanego podmiotu.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie nr 19)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia uściśla, że następca prawny kopalni „Guido” będzie mógł otrzymać dotację pod warunkiem, że przejmie on od kopalni realizację zadań przewidzianych ustawą.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie nr 20)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czwarta skreśla zbędne definicje.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 83 obecnych senatorów 83 głosowało za. (Głosowanie nr 21)

Nad poprawkami piątą, siódmą i trzynastą głosujemy łącznie.

Poprawka piąta precyzuje, iż dotacja dla Centralnej Pompowni „Bolko” będzie przeznaczona na działania wykonywane po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego wchodzącego w skład byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu, a nie – jak stanowi ustawa – na działania wykonywane po zakończeniu likwidacji tych zakładów.

Konsekwencją tej poprawki są poprawki siódma i trzynasta. Ich celem jest zapewnienie spójności w obrębie ustawy i uniknięcie nieścisłości terminologicznych.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie nr 22)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawka szósta zmierza do zapewnienia konsekwencji terminologicznej w obrębie ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 84 głosowało za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 23)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka ósma uwzględnia, iż w przepisach nie należy posługiwać się czasownikiem modalnym „powinien”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie nr 24)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dziewiąta zmierza do tego, aby wniosek o przyznanie dotacji w przypadku, jeżeli dotyczy on dotacji na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla lub roszczeń byłych pracowników, zawierał określenie tych zadań.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 84 obecnych senatorów 84 głosowało za. (Głosowanie nr 25)

Poprawka została przyjęta.

Nad poprawkami dziesiątą i jedenastą głosujemy łącznie. Umieszczają one przepis we właściwym miejscu w strukturze ustawy. Ponadto poprawka jedenasta formułuje przepis zgodnie z intencją ustawodawcy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie nr 26)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawka dwunasta uściśla, iż do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania kolejnej raty dotacji beneficjent będzie zobowiązany złożyć tylko jedno sprawozdanie miesięczne zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe. Ponadto poprawka uwzględnia fakt, iż dotacje dla Centralnej Pompowni nie wiążą się z jej likwidacją.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 84 obecnych senatorów 84 głosowało za. (Głosowanie nr 27)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czternasta zmierza do tego, aby skutkiem niezłożenia sprawozdania z realizacji rocznego planu zadań albo działań było wstrzymanie przez ministra przekazywania kolejnych rat dotacji.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 84 obecnych senatorów 84 głosowało za. (Głosowanie nr 28)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piętnasta wprowadza przepis, który określa maksymalny termin przekazywania Centralnej Pompowni „Bolko” dotacji na podstawie rozpatrzonej ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 84 obecnych senatorów 84 głosowało za. (Głosowanie nr 29)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka szesnasta dodaje brakujący przepis przejściowy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 82 obecnych senatorów 82 głosowało za. (Głosowanie nr 30)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy teraz do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85obecnych senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie nr 31)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk nr 405A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza modyfikuje przepis określający zakres przedmiotowy ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 84 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 32)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga ma charakter doprecyzowujący.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie nr 33)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia uzupełnia niepełne odesłanie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 84 obecnych senatorów 84 głosowało za. (Głosowanie nr 34)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia…

(Głosy z sali: Czwarta)

Tak, czwarta.

Poprawka czwarta zapewnia przepisowi zgodność z zasadami techniki prawodawczej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 85 było za. (Głosowanie nr 35)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 85 było za. (Głosowanie nr 36)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 85 było za. (Głosowanie nr 37)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

W przewie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 412Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jerzego Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jerzy Chróścikowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pragnę przedłożyć sprawozdanie o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Wysoki Senat raczy przyjąć następujące poprawki zawarte w punkcie oznaczonym rzymską dwójką: od pierwszej do szóstej oraz ósmą. I tyle. Wszystkie poprawki są w druku. Proszę w imieniu komisji o ich poparcie.

Są wnioski przeciwne, ale to już…

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? Senatorowie: Błaszczyk, Jackowski, Wojciechowski, Konopka, Grzyb? Nie widzę chętnych.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, głosowanie nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie ustawy.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 głosujących senatorów 26 było za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 38)

Wniosek został odrzucony.

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza jednoznacznie rozstrzyga, że uczestnikami scalenia są niezależnie od siebie użytkownik gruntu oraz inwestor.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 84 obecnych senatorów 60 było za, 24 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 39)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga rozstrzyga, że warunki wydzielania gruntów zabudowanych odnoszą się do właściciela nieruchomości.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 59 było za, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 40)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia zmierza do uwzględnienia w przepisie terminologii kodeksu cywilnego.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 60 było za, 24 wstrzymało się od głosu, nie głosowała jedna osoba. (Głosowanie nr 41)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czwarta eliminuje z treści przepisu zbędne powtórzenie.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 60 było za, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 42)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piąta przyznaje dopłaty uczestnikom scalenia, których grunty zostały wydzielone na miejscowe cele użyteczności publicznej.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 83 obecnych senatorów 58 głosowało za, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 43)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka szósta. Przyjęcie tej poprawki wyklucza głosowanie nad poprawką siódmą. Poprawka szósta ogranicza cele uzasadniające wydzielenie gruntów, na podstawie art. 17 ust. 2, oraz uniemożliwia uczestnikom scalenia dokonanie w tej procedurze wyboru celu miejscowej użyteczności publicznej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 85 obecnych senatorów 59 głosowało za, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 44)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka ósma umożliwia dokończenie toczących się postępowań, które dotyczą wzruszania ostatecznych decyzji scaleniowych.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 59 głosowało za, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 45)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 59 głosowało za, 25 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 46)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk nr 413A.

Głosowanie

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza określa okres, na który ustanawia się użytkowanie obwodu rybackiego w przypadku braku porozumienia stron.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie nr 47)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga w okresie przejściowym zmienia termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa zawarcia umowy użytkowania obwodu rybackiego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 82 obecnych senatorów 82 głosowało za. (Głosowanie nr 48)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 84 obecnych senatorów 84 głosowało za. (Głosowanie nr 49)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym.

Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czternastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki nr 421A i 421B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 84 obecnych senatorów 78 głosowało za, 6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 50)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki nr 407A i 407B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 84 głosowało za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 51)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r.

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki nr 417A i 417B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 83 obecnych senatorów 60 głosowało za, 12 – przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 52)

Podjęcie uchwały

Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.

Punkt 17. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siedemnastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki nr 418A i 418B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 82 obecnych senatorów 52 głosowało za, 25 –przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 53)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałą w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r.

Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu osiemnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 352X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Witolda Sitarza, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Witold Sitarz:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja Ustawodawcza, Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na wspólnym posiedzeniu nie poparły wniosku o odrzucenie projektu ustawy i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy, zawartego w druku nr 352S.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: A jaki był wynik głosowania?)

Wynik był 11:11, o ile dobrze pamiętam.

Nie uzyskano większości.

(Senator Alicja Zając: To nie ma stanowiska.)

(Senator Piotr Zientarski: Nie, musi być większość.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, panią senator Beatę Gosiewską, o przedstawienie wniosku popartego przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca Beata Gosiewska:

Szanowni Państwo!

Ja podtrzymałam wniosek o odrzucenie ustawy w całości, dlatego że tryb procedowania nad tą ustawą jest co najmniej, powiem delikatnie, wątpliwy. Nie powinno być tak, że podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, który wcześniej był pracownikiem tego banku… Kiedy przenosił się czy awansował ze stanowiska dyrektora na stanowisko wiceprezesa, o czym sam powiedział, miał obniżone wynagrodzenie. Rozumiem, że dla człowieka to może być traumatyczne przeżycie, ale pan podsekretarz stanu przyznał się też do tego, że rozmawiał z niektórymi senatorami. Takie rozmowy, w mojej ocenie, są naganne. Jeżeli rząd o coś wnosi, to powinien to robić na piśmie, jawnie, powinien złożyć pismo do komisji. A skoro senatorowie Platformy Obywatelskiej są w taki sposób inspirowani do składania projektów, to, jak uważam, jest to rzecz naganna i niedopuszczalna.

Wczoraj pozwoliłam sobie przeczytać nazwiska senatorów wnioskodawców, bo tak naprawdę nie było wiadomo, kto ma odpowiadać na pytania, ponieważ senator sprawozdawca nie był senatorem wnioskodawcą. To paradoksalna sytuacja. Niektórzy z senatorów zwrócili mi uwagę, że wyczytałam ich po nazwisku i… Szanowni Państwo, wyczytałam państwa po nazwisku, bo chciałam państwu uświadomić, że państwo jesteście odpowiedzialni za projekt tej ustawy. Państwa nazwiska jako wnioskodawców oficjalnie widnieją na stronie internetowej i to wasi wyborcy będą was wyczytywać po nazwisku…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Pani Senator…)

…i pytać, dlaczego w takiej sytuacji, jaka jest obecnie w Polsce… Jest kryzys, szalejące bezrobocie, znosimy progi ostrożnościowe, a państwo wnosicie o przyjęcie takiej ustawy. Niektórzy senatorowie mówili, że po wycofaniu elementu dotyczącego zniesienia obowiązywania ustawy o zamówieniach publicznych do 200 tysięcy euro, czyli około miliona zł, wycofali swoje poparcie, ale ich nazwiska ciągle widnieją… Również ci senatorowie są senatorami wnioskodawcami.

Szanowni Koledzy z Platformy Obywatelskiej, apeluję do państwa – rozumiem, że niektórzy czują się wprowadzeni w błąd, może nie wszystko przemyśleli – o rozsądek i podjęcie decyzji, której nie będziecie musieli się wstydzić. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, pani Senator.

Czy senator wnioskodawca Jan Maria Jackowski chce zabrać głos?

Bardzo proszę. (Oklaski)

(Senator Piotr Zientarski: Lidera macie.)

Senator Jan Maria Jackowski:

Skoro pan marszałek prosi, to trudno odmówić…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Ale najpierw było pytanie i pańska zgoda.)

…więc z uprzejmości zabiorę głos.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Senatorowie!

Mamy do czynienia z sytuację szczególną, dlatego że w Polsce jest systemowa regulacja dotycząca wynagrodzeń osób sprawujących funkcje kierownicze i zarządcze w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, spółkach Skarbu Państwa i odpowiednich instytucjach. Tak zwana ustawa kominowa określa próg, wysokość ich zarobków. Jak ta ustawa działa, czy jest słuszna, czy niesłuszna to odrębny temat. Tu mamy do czynienia z sytuacją, że próbuje się zrobić tak zwaną wrzutkę i rozwalić obowiązujący w Polsce system.

Grupa senatorów, najwyraźniej inspirowana przez Ministerstwo Finansów, wzięła na siebie wyciąganie kasztanów z ognia – nie swoich kasztanów, ale swoimi rękoma. Sytuacja wygląda tak, że Ministerstwo Finansów nie chciało złożyć tego projektu jako propozycji rządowej, ponieważ wtedy musiałyby zostać przeprowadzone uzgodnienia międzyresortowe, musiałyby zostać przeprowadzone konsultacje i okazałoby się, że… A w czym prezes BGK jest lepszy od prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w czym prezes BGK jest lepszy od prezesa LOT? Dlaczego inne grupy, które podlegają ustawie kominowej i również wykonują bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa działania, zarządzają tymi instytucjami, mają być z tego wyłączone? Jak z punktu widzenia zarówno merytorycznego, jak i moralnego, kiedy rządzący krajem zachęcają do oszczędności, kiedy jest tak wysoki poziom bezrobocia, kiedy ogranicza się sprawy związane z wynagrodzeniem minimalnym, można popierać taki projekt ustawy? Będę o tym mówił, ponieważ uważam, że to jest skandal i niepotrzebnie Senat Rzeczypospolitej Polskiej włączył się w takie psucie prawa. Za chwilę przyjdą przedstawiciele z komisji gospodarki czy z jakiegoś innego miejsca i powiedzą, że prezes PSE też ma być wyłączony, inny prezes też ma być wyłączony i po prostu zaczniemy psuć system. Generalnie chodzi o to, żeby dla pewnej grupy, dla swoich zapewnić wysokopłatne stanowiska. Taka jest istota tej ustawy… (rozmowy na sali) …a cała reszta to ideologia.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Proszę zmierzać do końca, Panie Senatorze.)

Przepraszam bardzo, Panie Marszałku, ale koledzy mi przeszkadzają.

Gdybyście nie złożyli tego projektu ustawy…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Proszę o spokój.)

…nie tracilibyśmy dzisiaj… Już wczoraj bylibyśmy po głosowaniach.

(Głos z sali: Tak, tak…)

…sami na własną odpowiedzialność, za zaistniałą sytuację państwo ponoszą odpowiedzialność. W związku z tym wnoszę o to, bo jest możliwość ratunkowa, żeby wycofać się z tego haniebnego projektu ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców i wnioskodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby skorzystać z tego prawa?

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak.)

Pan senator Bierecki. Tak? I pan senator Rulewski.

Bardzo proszę, Panie Senatorze. Proszę wskazać adresata pytań.

Senator Grzegorz Bierecki:

Pytanie do przedstawiciela…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Proszę włączyć mikrofon.)

…do pani senator Gosiewskiej. Chodzi o wniosek mniejszości.

Czy Ministerstwo Finansów, które przesądza o składzie Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, bo większość składu rady powoływana jest przecież przez ministra finansów, przedstawiło projektowany system wynagradzania członków zarządu? Od czego mają być uzależnione te wynagrodzenia i jaka ma być ich wysokość?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.

Senator Beata Gosiewska:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za to pytanie. Właśnie o tym zapomniałam powiedzieć w mojej wcześniejszej wypowiedzi. Mimo że był wniosek i przewodniczącego komisji, i pana senatora Borowskiego, jeśli dobrze pamiętam, o przedstawienie takich zasad, te zasady nie zostały nam przedstawione, tak jak mówię, i mimo obietnicy złożonej przez pana ministra. Pan minister jedynie we wczorajszej swojej wypowiedzi podał sumy, powiedział, że to wynagrodzenie miałoby wzrosnąć, z tego, co pamiętam, w przypadku prezesa byłoby to około 60 tysięcy, w przypadku pierwszego zastępcy – 55 tysięcy, w przypadku innych zastępców – 50 tysięcy. Mimo obietnic żadne zasady nie zostały nam przedłożone, nie zostały nam przestawione na piśmie.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Rulewski chciałby o coś zapytać. Tak?

(Senator Jan Rulewski: Tak.)

Kogo?

(Senator Jan Rulewski: Mam pytania do obu, ale najchętniej skieruję je do posła sprawozdawcy.)

Do senatora sprawozdawcy.

(Senator Piotr Zientarski: Senatora.)

Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję.

Przepraszam, tak, do pana senatora sprawozdawcy. Wobec wątpliwości prawnych polegających na tym, że wynagrodzenia członków zarządu w tej chwili będą regulowane w dwóch ustawach o różnym brzmieniu, pytam, czy w komisji przeprowadzono analizy prawne i czy w ostateczności jest możliwe poddanie tej ustawy pod głosowanie.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę, pan senator Witold Sitarz.

Senator Witold Sitarz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!

Posiedzenie komisji było krótkie i na posiedzeniu komisji…

(Senator Jan Rulewski: Było kilka posiedzeń.)

…nie analizowano tego w ten sposób, że studiowano jakieś analizy prawne, ale wiadome było wszystkim członkom komisji, że były różne opinie do ustawy. Między innymi opinia ministerstwa skarbu była niekorzystna dla tego rozstrzygnięcia.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze pytania?

Pan senator Martynowski, tak? Do kogo?

Senator Marek Martynowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Ja chcę zadać pytanie wnioskodawcy, pani senator Borys-Damięckiej. Czy to prawda, że chciała pani wycofać swój podpis pod tym projektem ustawy?

(Rozmowy na sali)

(Głosy z sali: Takie pytania to…)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Ale w tej chwili pytania adresowane mogą być do sprawozdawcy i do wnioskodawcy…

(Głos z sali: Na korytarzu może…)

(Poruszenie na sali)

Pani Senator, bardzo proszę na to pytanie…

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Ja nie widzę powodu, żeby się tłumaczyć ze swoich decyzji. Dziękuję. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze pytania? Nie widzę zgłoszeń.

Głosowanie

Zatem, Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad projektem ustawy zawartym w druku nr 352S.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Jana Marii Jackowskiego o odrzucenie projektu ustawy.

Bardzo proszę, obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 78 obecnych 41 głosowało za, 34 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 54) (Oklaski)

Odrzucenie projektu

Zatem wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat odrzucił projekt ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie. (Oklaski)

Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiętnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz przeprowadzono dyskusję.

(Rozmowy na sali)

Uprzejmie proszę o spokój.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania. Obejmuje ono jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o odrzucenie przez Senat projektu ustawy zawartego w druku nr 316.

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę państwa senatorów o spokój.

Głosowanie

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionym przez wnioskodawców projektem ustawy zawartym w druku nr 316.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 81 senatorów 42 głosowało za, 34 – przeciw, 5 się wstrzymało. (Głosowanie nr 55)

Odrzucenie projektu

Zatem wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat odrzucił projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.

Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania, które znajduje się w druku nr 351X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę panią senator Grażynę Sztark o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2013 r. ustosunkowały się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. Komisje poparły poprawki pierwszą i drugą zawarte w zestawieniu wniosków i wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 351S. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy, senator Andrzej Matusiewicz i senator Grażyna Sztark, chcą jeszcze zabrać głos? Nie chcą zabrać głosu.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chce skorzystać z tego prawa? Nie widzę chętnych.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami, według kolejności przepisów projektu, a następnie – nad przyjęciem projektu w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza w sposób enumeratywny wylicza akty normatywne, w uwzględnieniu o które oceniane będzie spełnianie przez właścicieli nieruchomości przesłanki miejsca zamieszkania na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 81 obecnych senatorów 80 było za, 1 senator nie głosował. (Głosowanie nr 56)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga zmierza do wyeliminowania ryzyka równoległego postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w tej samej sprawie oraz przesądza, że przepisy o wznowieniu postępowania przed sądami administracyjnymi nie znajdują zastosowania.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 81 obecnych senatorów 80 było za, 1 senator nie głosował. (Głosowanie nr 57)

Poprawka przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił senator Grażynę Sztark do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem ustawy.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 81 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 58)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senator Grażynę Sztark do reprezentowania Izby w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 100-lecia urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 100-lecia urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu uchwały skierował projekt do Komisji Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 336X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Proszę sprawozdawcę, senator Helenę Hatkę, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania.

Pani senator Helena Hatka. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca Helena Hatka:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja Ustawodawcza na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2013 r. ustosunkowała się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. Komisja poparła wniosek zawarty w zestawieniu wniosków i wnosi o jego przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem uchwały w 100. rocznicę urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego, zawartym w druku nr 336S.

Ponadto komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 w związku z art. 82 ust. 2 i art. 84 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Marek Borowski dokonał zmiany treści swojego wniosku. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy wywołany przed chwilą wnioskodawca, senator Marek Borowski, chciałby zabrać głos? Nie. Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani senator sprawozdawcy i pana senatora wnioskodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytanie?

Nie ma chętnych.

Głosowanie

A zatem przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie nad przyjęciem projektu w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką senatora Marka Borowskiego, popartą przez komisję.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 77 obecnych senatorów 54 głosowało za, 1 – przeciw, 20 wstrzymało się od głosu, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 59)

Poprawka uzyskała poparcie Izby.

Przystępujemy zatem do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 76 obecnych senatorów 71 głosowało za, 3 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 60)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w 100. rocznicę urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego. (Oklaski)

Punkt 22. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Wojciecha Trąmpczyńskiego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego drugiego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Wojciecha Trąmpczyńskiego.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 350S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki proszę.

Na 78 obecnych senatorów 77 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 61)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie uczczenia Wojciecha Trąmpczyńskiego.

Informuję, że porządek obrad trzydziestego ósmego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Panie i Panowie Senatorowie, przypominam państwu, że od września do listopada 2013 r. posiedzenia Senatu będą odbywały się w sali posiedzeń Sejmu.

Życzę wszystkim państwu senatorom miłego wakacyjnego odpoczynku, chwili uwolnienia się od trosk i obowiązków ciążących na naszych barkach.

Informacje dotyczące organizacji posiedzeń Senatu w sali posiedzeń Sejmu wraz z miejscami senatorów w sali posiedzeń Sejmu zostały państwu dostarczone na ławy senatorskie.

Informuję, że porządek kolejnego posiedzenia Senatu zostanie państwu dostarczony do biur senatorskich.

Oświadczenia

Panie i Panowie Senatorowie, przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut.

Nad oświadczeniami nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?

Pan senator Stanisław Kogut jest chętny.

Bardzo proszę, Panie Senatorze. Ma pan pięć minut.

Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Oświadczenie to kieruję w imieniu senatorek i senatorów z Prawa i Sprawiedliwości do prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska.

(Rozmowy na sali)

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Proszę o spokój.)

(Senator Alicja Zając: Pań senatorek?)

(Senator Janina Sagatowska: My jesteśmy senatorki?)

Pań, pań… Powiedziałem…

Szanowny Panie Premierze!

Zwracam się do pana w sprawie, która dotyczy fundamentów państwa. Państwa, którego rolą jest bronić zagrożonych i wspierać słabszych. Państwa, które odwołuje się do fundamentów chrześcijańskiego humanizmu, zasad solidarności i uczciwości w relacjach między władzą i obywatelami.

Uważamy, że te wartości powinny być bliskie także panu premierowi. Dlatego dziwi nas, że kierowany przez pana rząd stać było na akceptację rozwiązań zawartych w ustawie z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Ta ustawa odebrała niezbędne wsparcie ze środków publicznych osobom, które nie spełniają surowych kryteriów odnoszących się do statusu pracowniczego i wysokości dochodów na osobę w rodzinie. Skutkiem tego rozstrzygnięcia jest pozbawienie wsparcia ze środków publicznych wielu osób, które zmagają się ze znaczną niepełnosprawnością najbliższych. Pozostawia się te rodziny, tak ciężko doświadczone przez los, bez wsparcia. Pozbawia się je wsparcia wcześniej przyznanego bezterminowo. Wiele jest w Rzeczypospolitej takich grup obywateli, których prawa nabyte są troskliwie zachowywane nawet wówczas, gdy nie odpowiada to poczuciu sprawiedliwości. Niepełnosprawni i ich opiekunowie nie zasłużyli jednak, zdaniem pańskiego rządu, na poszanowanie ich praw nabytych. Może minister finansów podpowie panu premierowi wytłumaczenie, że trudna sytuacja budżetu państwa wymaga wyrzeczeń także ze strony tych osób. Podpowiedź taka oznaczać będzie jednak rezygnację z fundamentów cywilizacji, bowiem w istocie pozbawiliście tych ludzi podstaw egzystencji.

Panie Premierze, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, poważnie traktując zobowiązanie zawarte w nazwie naszej partii, złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy usuwającej wskazane wady ustawy. Jednocześnie, mając świadomość realnych możliwości działań opozycji, wystąpiliśmy do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o sprawdzenie zgodności tej ustawy z zasadami demokratycznego państwa prawa i zasady równości wobec prawa.

Liczymy jednak też na to, że pan premier się zreflektuje i wpłynie na zmianę stanowiska swojego gabinetu. Liczymy na to, iż uzmysłowi pan sobie, że ustawa z 7 grudnia 2012 r. oznacza cywilizacyjny regres, że jest wstydem dla europejskiego państwa, by najsłabszych pozostawiać na pastwę losu, i że wykorzysta pan wszelkie możliwości, by zmienić ten stan rzeczy.

Informuję pana, że ten wniosek był popierany także przez senatorów, którzy są w Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. W wystąpieniu rzecznik praw obywatelskich został wytknięty ogromny błąd pańskiego rządu, tak że wystąpiła ona do Trybunału, aby zmienić tę ustawę. Dziękuję państwu. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze za to oświadczenie.

Jako kolejny wygłosi oświadczenie pan senator Skurkiewicz. Bardzo proszę.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Oświadczenie kieruję do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta.

W ostatnim czasie ze ścian w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu i w podległych jednostkach zostały zdjęte krzyże. Usunięto również wizerunek świętego Michała Archanioła, patrona policjantów. Ikona ta była darem dla radomskich policjantów przekazanym z okazji dorocznego święta policji. Akcja zdejmowania krzyży odbyła się na polecenie nowego komendanta miejskiego Karola Szwalbe, który od 28 maja zarządza Komendą Miejską Policji w Radomiu.

Policjanci napisali list do inspektora Cezarego Popławskiego, mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Policji, w którym wyrażają swoje zaniepokojenie tym, co dzieje się w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu. Obszerne fragmenty listu zostały zamieszczone na portalach internetowych lokalnych dzienników. Z listu wynika, że komendant Szwalbe nie tylko nakazał zdjęcie krzyża, ale również namawiał policjantów, aby nie uczestniczyli w pielgrzymce na Jasną Górę. Jeżeli rzeczywiście takie rozmowy z podwładnymi miały miejsce, to mogło dojść do naruszenia art. 194 kodeksu karnego.

Z wielkim niepokojem przyjąłem informacje dotyczące działań inspektora Karola Szwalbe, które mają niewiele wspólnego z tym, do czego powołana jest Policja, oraz nie służą poprawie wizerunku tej służby i poziomu zaufania do niej.

W związku z tym zwracam się do pana ministra o podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia zdarzeń, które miały miejsce w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu i podległych jednostkach. Proszę również o informację, czy akcja zdejmowania krzyży na terenie Komendy Miejskiej Policji w Radomiu miała charakter incydentalny, czy też podobne prowadzone są w innych jednostkach Policji w kraju, oraz czy te działania podejmowane były za wiedzą i zgodą przełożonych.

Do pana prokuratora generalnego zwracam się z prośbą o potraktowanie przedstawionego tekstu oświadczenia jako zawierającego informacje o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 194 kodeksu karnego.

Pod tym oświadczeniem podpisali się następujący senatorowie: Bolesław Piecha, Przemysław Błaszczyk, Stanisław Karczewski, Bohdan Paszkowski, Alicja Zając, Andrzej Pająk, Andrzej Matusiewicz, Stanisław Kogut, Grzegorz Wojciechowski, Kazimierz Wiatr, Waldemar Kraska, Stanisław Gogacz, Wiesław Dobkowski, Marek Martynowski, Kazimierz Jaworski, Maciej Klima, Michał Seweryński, Wojciech Skurkiewicz, Henryk Górski, Jerzy Chróścikowski, Jan Maria Jackowski, Grzegorz Bierecki, Dorota Czudowska, Janina Sagatowska. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Panie Senatorze, bardzo proszę o pozostawienie śladu…

(Senator Alicja Zając: Zostaw oświadczenie.)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Aha, już. Przepraszam.)

Dziękuję bardzo.

Pan senator Stanisław Gorczyca, proszę.

Senator Stanisław Gorczyca:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Adresatem mojego oświadczenia jest pan Marcin Korolec, minister środowiska.

Zgodnie z zapisem art. 42a ust. 1 ustawy – Prawo łowieckie uprawnienia do wykonywania polowania w Polsce posiadają obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli posiadają uprawnienia do wykonywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej i złożą egzamin uzupełniający w języku polskim przed komisją, o której mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, ust. 6 pkt 3 i ust. 7 pkt 3. Egzamin polega na sprawdzeniu znajomości obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących zasad i warunków wykonywania polowania, a także listy gatunków zwierząt łownych oraz okresów polowań na te zwierzęta, a w przypadku uprawnień selekcjonerskich także zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierzyny płowej.

W maju tego roku poprosiłem ministra środowiska o informacje, ilu cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej od 2004 r. złożyło taki egzamin, ilu z nich wstąpiło w poszczególnych latach do Polskiego Związku Łowieckiego – jak wynika z art. 32 ust. 5 pkt 4 prawa łowieckiego, zrzesza on osoby fizyczne, które nabyły uprawnienia do wykonywania polowania – a także ilu pozostaje nadal jego członkami.

Na podstawie uzyskanej z Polskiego Związku Łowieckiego w czerwcu tego roku informacji minister środowiska ustalił, że od 2004 r. trzystu siedemdziesięciu cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej zdało egzamin łowiecki uzupełniający, z czego dwustu siedemdziesięciu dziewięciu jest obecnie członkami Polskiego Związku Łowieckiego.

Należy tymczasem zauważyć, że w odniesieniu do takich osób art. 42a ust. 2 prawa łowieckiego stanowi, że nabyte przez nie uprawnienia do wykonywania polowania w Polsce wygasają po upływie pięciu lat od dnia egzaminu, bez względu na to, czy uzyskały one członkostwo w Polskim Związku Łowieckim, czy też nie. Jest to istotna odmienność w stosunku do sytuacji osób, które uzyskały uprawnienia łowieckie w trybie art. 42 ust. 3–6 prawa łowieckiego, w przypadku których nabyte uprawnienia do wykonywania polowania wygasają tylko wówczas, gdy zainteresowany w okresie pięciu lat od ich nabycia nie uzyskał członkostwa Polskiego Związku Łowieckiego lub też po upływie pięciu lat od ustania jego członkostwa w polskim Związku Łowieckim.

Mając na uwadze dyspozycję art. 42a ust 2 prawa łowieckiego, należy dojść do wniosku, że spośród dwustu siedemdziesięciu dziewięciu członków Polskiego Związku Łowieckiego będących cudzoziemcami z krajów Unii Europejskiej, którzy w myśl art. 42a ust. 1 prawa łowieckiego zdali łowiecki egzamin uzupełniający, obecnie uprawnienia do wykonywania polowania przysługują tylko dwustu trzynastu osobom. Oznacza to, że członkami Polskiego Związku Łowieckiego jest co najmniej sześćdziesięciu sześciu cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej, którzy aktualnie nie mają uprawnień do polowania w Polsce.

Zapytuję zatem ministra środowiska, jakie działania w ramach nadzoru ustawowego nad Polskim Związkiem Łowieckim zamierza podjąć w tej sytuacji. Dlaczego informacje, które przed chwilą przedstawiłem, nie zostały wcześniej zweryfikowane, a sytuacja nie została doprowadzona do stanu zgodnego z polskim prawem?

Chciałbym oświadczyć, że między innymi właśnie dlatego w nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie postulujemy jako Senat zwiększenie nadzoru ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim.

Panie Marszałku, bardzo dziękuję i przekazuję materiał.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Jako ostatni zgłosił się pan senator Maciej Klima.

Senator Maciej Klima:

Panie Marszałku!

Oświadczenie kieruję do pana premiera, a przedstawiam je w imieniu własnym, pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego i pana senatora Andrzeja Matusiewicza.

Szanowny Panie Premierze!

Najwyższa Izba Kontroli po przeprowadzeniu działań kontrolnych w resorcie obrony narodowej oraz podległych resortowi jednostkach budżetowych wykazała liczne nieprawidłowości w obszarze wykonania budżetu państwa w roku 2012 w części 29 dotyczącej obrony narodowej.

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2012 w części dotyczącej obrony narodowej wydatki wynosiły 29 miliardów 203 miliony, w ciągu roku zwiększono plan wydatków do 29 miliardów 233 milionów. Wykonanie wydatków wyniosło 27 miliardów 824 miliony, było to zatem tylko 95% planu po zmianach. Nie zostały wykonane wydatki na ponad 1 miliard 400 milionów zł.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w planie modernizacji technicznej zablokowano wydatki na łączną sumę 444 milionów. Jednakże największe zastrzeżenia NIK dotyczyły realizacji zadań, bo spośród zaplanowanych pięćdziesięciu trzech zadań wykonano tylko dwadzieścia osiem. Na ten cel wydatkowano mniej o 111 milionów. Wskaźnik realizacji wydatków w tym obszarze wyniósł tylko 33,7% i był najniższy od roku 2010. Kolejną nieprawidłowością według sprawozdania NIK było utrzymanie wysokiego stanu środków na rachunkach bankowych pod koniec roku 2012, był to najwyższy stan środków od 2010 r.

Wykonanie wydatków według grup ekonomicznych przedstawiało się tak: dotacje i subwencje – 4,2% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24,9% wydatków ogółem, wydatki bieżące jednostek budżetowych – 48,9%, wydatki majątkowe – 22% wydatków ogółem.

Plan w grupie wydatków majątkowych według ustawy budżetowej na rok 2012 wynosił 7 miliardów 137 milionów, po zmianach – 7 miliardów 37 milionów. Wykonanie wydatków majątkowych w sumie było na poziomie 6 miliardów 113 milionów, to jest 85%. Nie zostały wydatkowane środki w wysokości 1 miliarda zł.

Zwracam się do pana premiera z prośbą o przedstawienie powodów zaniechania wykonania zaplanowanych wydatków dotyczących obrony narodowej, a w szczególności o odpowiedź na pytania. Dlaczego zostało zrealizowane tylko dwadzieścia osiem zadań z zaplanowanych pięćdziesięciu trzech? Czego konkretnie dotyczyły niezrealizowane zadania? Z czego wynika tak niskie wydatkowanie środków w ramach wydatków majątkowych? Chodzi tu o ponad 1 miliard zł. Dlaczego zrezygnowano z planu modernizacji technicznej i nie wykorzystano 14% zaplanowanych środków? Jakie konkretnie zadania zostały zablokowane? I ostatnie pytanie. Czy pan premier uważa, że coroczne cięcie wydatków na obronę narodową kraju, w tym rozwój Sił Zbrojnych, jest rozsądne w długofalowej perspektywie? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Stwierdzam, że lista mówców została wyczerpana.

Informuję państwa senatorów, że protokół trzydziestego ósmego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam trzydzieste ósme posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 10)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.