Narzędzia:

Posiedzenie: 38. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


29 i 30 marca 2017 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław Karczewski oraz wicemarszałkowie Grzegorz Czelej i Adam Bielan)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznowienie posiedzenia

Wznawiam obrady.

Dzień dobry państwu.

Informuję, że po rozpatrzeniu punktu ósmego, tj. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych, przystąpimy do rozpatrzenia punktu dziesiątego, tj. ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a następnie rozpatrzymy punkt dziewiąty.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 457, a sprawozdanie komisji – w druku nr 457 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, pana senatora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca Grzegorz Peczkis:

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie!

Komisja wczoraj pochyliła się nad ustawą, która wprowadza zmiany mające umożliwić obywatelom załatwienie wielu spraw z zakresu administracji publicznej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Posiedzenie komisji sprawnie przeprowadzone przez pana przewodniczącego było krótkie. Nie zostały zgłoszone żadne wnioski. Po krótkich wyjaśnieniach obecnego tu pana ministra senatorowie jednogłośnie rekomendują państwu przyjęcie proponowanej ustawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Teraz senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę i nie słyszę.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister cyfryzacji, pan minister Zagórski.

Bardzo serdecznie witamy pana ministra.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Wystąpienie przedstawiciela rządu

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Marek Zagórski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Krótko. Cały ten projekt składa się z 2 części. Jedna część dotyczy umożliwienia obywatelom sprawdzania liczby punktów karnych w ramach systemu CEPiK, a druga część dotyczy rezygnacji z konieczności przedkładania zaświadczeń w przypadku ubiegania się o świadczenia wychowawcze i opiekuńcze. Bardzo dziękuję komisji za taką rekomendację w odniesieniu do tej ustawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Proszę chwileczkę tu poczekać.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana ministra związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie zadać takie pytanie?

Nie widzę chętnych.

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Informuję, że senator Maciej Łuczak złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 458, a sprawozdania komisji – w drukach nr 458 A i 458 B.

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, pana senator Łukasza Mikołajczyka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Łukasz Mikołajczyk:

Dziękuję pięknie.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Jest mi niezmiernie miło, że mogę przedstawić sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 marca 2017 r. ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Celem tej ustawy jest zmniejszenie wymogów formalnych dotyczących nabywania biletów i wstępu na stadiony dzieci i młodzieży uczestniczących w meczach Turnieju Finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro U21 Polska 2017. Ustawa wyłączy wobec osób uczestniczących w tych meczach stosowanie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, które regulują kwestię tzw. biletów spersonalizowanych.

W przypadku biletów na te mecze na bilecie uwidoczniony będzie jedynie numer miejsca, do którego się on odnosi, oraz ewentualnie dodatkowe informacje uszczegóławiające, np. numer sektora lub trybuny oraz graficzne przedstawienie struktury stadionu.

Komisje sejmowe w dniu 21 marca 2017 r. przedstawiły sprawozdanie i zarekomendowały przyjęcie ustawy w kształcie zaproponowanym w projekcie. W drugim czytaniu nie zgłoszono poprawek i przystąpiono niezwłocznie do trzeciego czytania. W Sejmie wszyscy jednogłośnie głosowali za tą ustawą.

Podczas posiedzenia naszej komisji wszyscy obecni senatorowie byli za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana przewodniczącego Piotra Zientarskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ja właściwie poprę argumenty, które przed chwilą padły. Istotnie ustawa ta nie budziła najmniejszych wątpliwości ani w Sejmie, ani u nas, w komisji senackiej. 10 senatorów, jednogłośnie, opowiedziało się za tą ustawą.

Chcę tylko przypomnieć, że podobna ustawa została przyjęta przy okazji Euro 2012 i ona się sprawdziła. Mimo że ograniczono wymogi formalne, bezpieczeństwo zostało zachowane, a wydaje się, że Euro 2012, czyli, powiedziałbym, mistrzostwa dorosłych, budzą większe emocje niż mecze młodzieżówek, choć w przypadku młodzieżówek też jest oczywiście duże zainteresowanie. W związku z tym uważamy, że rozwiązania, które się sprawdziły, powinny zostać przyjęte również w przypadku Euro 2017 młodzieżówek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

(Głos z sali: Nie ma pana ministra. Musimy poczekać.)

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.

Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie słyszę zgłoszeń.

Ogłaszam 4-minutową przerwę techniczną, do godziny 9.13.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 09 do godziny 9 minut 19)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznowienie obrad

Proszę państwa, przepraszam bardzo, w takim razie w tej chwili przejdziemy do następnego punktu, a później powrócimy do tego punktu, pan minister na nas potem poczeka.

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewiątego porządku obrad – a później wrócimy do poprzedniego punktu – ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 459, a sprawozdanie komisji – w druku nr 459 A.

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca Tadeusz Romańczuk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przedstawiam sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posiedzenie obu tych komisji odbyło się 28 marca 2017 r. Po krótkiej, bardzo krótkiej dyskusji obie komisje przyjęły projekt uchwały, i kierują go do Wysokiej Izby, o przyjęciu ustawy bez poprawek. A Wysoki Senat raczy uchwalić załączony projekt uchwały. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana senatora.

Czy ktoś z państwa chce zadać takie pytanie? Nie.

Dziękuję bardzo.

(Senator Tadeusz Romańczuk: Dziękuję.)

Wystąpienie przedstawiciela rządu

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Witamy na posiedzeniu pana ministra Jacka Boguckiego.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki: Tak.)

Tak? To bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

W imieniu rządu, ale przede wszystkim w imieniu polskich rolników, chciałbym podziękować za prace nad tym ważnym projektem ustawy. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać pytania do pana ministra.

Bardzo proszę, pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Ministrze!

To pytanie właściwie nie dotyczy nowelizacji, ale dotyczy ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Chodzi mi o art. 10c ust. 4 pkt 2. Ja powiem, o co chodzi. Chodzi o odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia upraw i chodzi o to, że w pkcie 2 jest taki zapis, że odpowiedzialność zakładu w przypadku powodzi, suszy, gradu, przymrozków wiosennych rozpoczyna się po upływie 14 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. Rolnicy zwrócili się do mnie z pytaniem, dlaczego ten termin jest aż tak długi, 14-dniowy, dlaczego np. nie 7-dniowy, postulowali, żeby go skrócić do 7 dni. Bo w innych przypadkach odpowiedzialność się rozpoczyna w następnym dniu po zawarciu umowy ubezpieczenia, a tu mamy taki długi okres: 14 dni od momentu ubezpieczenia. Czym to jest podyktowane i czy ewentualna proponowana zmiana pana zdaniem by zmierzała w dobrym kierunku? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki:

Panie Senatorze, te zapisy są wynikiem kompromisu dotyczącego, najważniejszego z punktu widzenia ubezpieczeń w tej sferze, interesu rolników oraz dostępności ubezpieczeń i chęci składania ofert przez firmy ubezpieczeniowe. Niestety, do roku ubiegłego mieliśmy tylko 3 firmy – spośród kilkudziesięciu podmiotów funkcjonujących na rynku – które w ogóle interesowały się ofertą w tym zakresie dla rolnictwa. W tym roku sytuacja się poprawiła, bo jest już 5 firm, niemniej jest to bardzo trudny rynek ubezpieczeń, bardzo niestabilny. Wystarczy wspomnieć, że w roku 2015 z tytułu ujemnych skutków przezimowania były wypłacone odszkodowania w wysokości niespełna 9 milionów, a w roku 2016 były to już 434 miliony. Na przestrzeni kilku lat funkcjonowania systemu, od roku 2012, odszkodowania wyniosły 1 miliard 965 milionów, natomiast składki wraz z dopłatami z budżetu państwa – 1 miliard 827 milionów, czyli firmy ubezpieczeniowe do systemu musiały dopłacić.

Oczywiście przeanalizujemy, ponieważ jest powołany przy ministerstwie rolnictwa zespół, w którym uczestniczą zarówno przedstawiciele PIU, jak i firm ubezpieczeniowych działających na rynku rolnym, ale i rolników… Spróbujemy to przeanalizować, ale trzeba pamiętać, że jest to specyficzne ubezpieczenie i musi minąć trochę czasu, żeby można było ocenić, czy strata jest rzeczywiście wynikiem pogody, różnych zdarzeń losowych, czy jest wynikiem choćby niewłaściwej agrotechniki. Ale oczywiście przeanalizujemy ten wniosek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra?

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Przemysław Termiński:

Panie Ministrze, mam 2 pytania.

Pierwsze związane jest pośrednio z wysokością dopłaty. We wcześniejszych latach maksymalna wysokość składki, ta, która generowała straty, jak pan minister sam wspomniał, wynosiła 2% i z tego tytułu rolnicy dopłacali 35% od 2%, co stanowiło, jak łatwo policzyć, 0,6%, tak na oko licząc. Teraz, gdy te stawki wzrosły, gdy ubezpieczyciele też zaczęli sukcesywnie podnosić stawki, de facto to, co rolnik ma dzisiaj zapłacić, również wzrosło trzykrotnie; tak uśredniam w tej chwili. Panie Ministrze, moje pytanie jest następujące. Czy nie myśleliście państwo, żeby zwiększyć ten limit dopłat z 65% np. do 85%, tak żeby wyrównać rolnikom tego typu straty? Oni zwracają uwagę, że trzykrotny czy czasem nawet czterokrotny wzrost taryf w ujęciu netto dla nich jest trudno akceptowalny, bo po prostu ich na to nie stać. To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Projekt tej ustawy, którą tutaj rozpatrujemy, zmierza niejako w 2 strony: jeśli ubezpieczyciel da stawkę wyższą niż zakładana w ustawie, to dopłata do tej stawki będzie limitowana, a jeśli da niższą, to w drugą stronę to będzie rozliczane, tak żeby Skarb Państwa nie był przypadkiem stratny. Proszę powiedzieć, czy ubezpieczyciele raczej oferują składki przekraczające te poziomy maksymalne, utrzymują je w tym maksimum, czy też jest szansa na tańsze ubezpieczenia. Jakie są państwa doświadczenia w tym zakresie? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki:

Rzeczywiście w wyniku strat, ale nie tylko w roku 2016 – mówiłem o skutkach przezimowania… W roku 2015 mieliśmy do czynienia z suszą, która rolnictwo bardzo dotknęła. Z kolei w roku 2012 straty były znacząco wyższe niż wpływy ze składek, ponaddwukrotnie wyższe. To powoduje, iż firmy ubezpieczeniowe są zmuszone do tego, aby dostosować ofertę do kosztów funkcjonowania systemu. Ponadto prawo zobowiązuje firmy do tego, aby w dłuższym czasie nie dotować żadnego segmentu ubezpieczeń. Z tego powodu jest ten wzrost w roku 2017. Już w drugiej połowie roku 2016 zaobserwowaliśmy wzrost stawek.

Niestety nie możemy powyżej 65%… Przypomnę, że myśmy w roku ubiegłym podnieśli ten poziom z 50% do 65%. To jest maksymalny pułap pomocy publicznej, na jaki pozwala prawo unijne, i z tego maksymalnego pułapu korzystamy. Wprowadzone przez nas progi… One oczywiście są podwyższone w stosunku do dotychczas obowiązujących, bo dotychczas były to progi na poziomie 3,5%, 5% czy 6% – w zależności od segmentu ubezpieczeń. Teraz wprowadziliśmy 9%, 12% i 15%, ale to dotyczy pakietu ubezpieczeń. Chcieliśmy, żeby ubezpieczenia były pakietowe, a więc obejmowały wszystkie 10 ryzyk, jakie mogą w rolnictwie występować. To powinno bardziej dywersyfikować ryzyko strat. Oczywiście dopuściliśmy możliwość ubezpieczenia od pojedynczych ryzyk, ale bez przekroczenia sumy pakietowej. Okazało się, że firmy ubezpieczeniowe po przeliczeniu… W niektórych częściach Polski, w niektórych segmentach ubezpieczeń rolnych żadna z firm ubezpieczeniowych nie byłaby w stanie złożyć oferty ubezpieczenia rolnikom. Dlatego pozwoliliśmy na to, aby z algorytmu rozliczania dotacji wyłączyć ryzyko suszy i skutków przezimowania. Chodziło o to, aby po prostu dać rolnikom ofertę z możliwością dopłaty z budżetu państwa. Oczywiście bez dopłaty taka oferta również byłaby możliwa, ale wtedy rolnik płaciłby 100% stawki.

To jest bardzo zróżnicowane, to zależy od rodzaju uprawy i od rejonu Polski: najbardziej szkodowe są uprawy sadownicze w rejonach, w których występuje gradobicie; najbardziej szkodowe są skutki przezimowań, choćby w przypadku rzepaku; najbardziej szkodowe są uprawy w niewielkich enklawach Polski, na szczęście w niewielkich, gdzie latami jest ryzyko suszy. Ryzyko suszy występuje oczywiście na terenie całego kraju, ale są takie enklawy, gdzie to ryzyko jest zwiększone. I tam niestety oferty firm ubezpieczeniowych są wyższe niż te 9%, 12% i 15%, jeśli chodzi o klasy IV lub niższe, V lub VI.

Ten zespół pracuje nad docelowym modelem systemu ubezpieczeń. Chcemy doprowadzić do tego, aby były to ubezpieczenia stosunkowo tanie, stosunkowo powszechne, a więc dostępne dla rolników, i z maksymalna dopłatą, 65-procentową, z budżetu państwa. Jestem przekonany, że jeszcze w tym półroczu przedstawimy parlamentowi odpowiednie rozwiązanie, które pozwoli na to, aby w większym stopniu na poziomie reasekuracji własnego… na poziomie ubezpieczeń wzajemnych rolnicy mogli przystąpić do ubezpieczeń i rzeczywiście mieć osiągalną stawkę. No, trzeba pamiętać, że w przypadku wspomnianego progu 9-procentowego rolnik płaci niespełna 3,5% stawki, pozostałą część dopłaca budżet państwa. Tak więc mimo wszystko to ubezpieczenie jest w wysokim stopniu dotowane.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę o pytanie. Proszę, Panie Senatorze.

Senator Przemysław Termiński:

Tylko pytanie uzupełniające. Panie Ministrze, w bieżącym roku w znaczący sposób wzrosła planowana kwota dopłat, zarezerwowana w budżecie kwota dopłat. Czy ja mógłbym dostać informację, jak jest z wykorzystaniem tej kwoty? Bo każdy z ubezpieczycieli musi zawrzeć odrębną umowę z ministerstwem rolnictwa. Tych ubezpieczycieli jest, jak pan powiedział, pięciu i oni zawarli umowy na jakieś kwoty. Czy mógłbym prosić o informacje w tej sprawie?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki:

Obecnie mamy podpisane umowy z firmami ubezpieczeniowymi na niespełna 400 milionów zł dotacji. Ale oczywiście corocznie było tak, że potem była możliwość aneksowania. Rok 2016 był pierwszym rokiem, w którym dotacja została wykorzystana w całości. Wprawdzie było to tylko 200 milionów zł, ale została ona wykorzystana w całości. I w jesiennym okresie ubezpieczeń zabrakło możliwości ubezpieczania się z dopłatami. A trzeba jeszcze pamiętać, że w ubiegłym roku progi były niższe i w związku z tym wykluczały możliwość dostępu do ubezpieczeń z dopłatą w przypadku wielu rolników.

Ubezpieczenia nie są jeszcze zawierane. W wiosennym okresie są zawierane 2 rodzaje ubezpieczeń: na uprawy jare, które ubezpieczane będą po posianiu, wtedy kiedy będzie na to pora, czyli w kwietniu i maju, oraz na uprawy wieloletnie lub uprawy ozime, choćby od skutków wiosennych przymrozków. One są ubezpieczane w kwietniu. Dlatego wspomniana ustawa była tak pilna, chodziło o to, żeby mogła zafunkcjonować już w odniesieniu do tych właśnie ubezpieczeń.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Proszę o pytania. Nie ma.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez komisję sejmową.

Wystąpienie przedstawiciela rządu

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Witam serdecznie pana ministra Jarosława Zielińskiego.

Zapraszam, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Bardzo krótko chcę powiedzieć, że ten komisyjny, poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych został przygotowany na wniosek Polskiego Związku Piłki Nożnej i w założeniu ma wprowadzać, jak państwo wiecie, czasowe zawieszenie obowiązku umieszczania na biletach wstępu na mecze młodzieżowych mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2017, które odbędą się między 16 a 30 czerwca 2017 r. w 6 polskich miastach, danych osobowych kibica. Bo normalnie na biletach wpisywane są dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL albo numer dokumentu tożsamości. Chodzi o to, żeby w przypadku młodzieżowych mistrzostw, gdzie zainteresowanie udziałem kibiców jest znacznie mniejsze i zagrożenia są mniejsze, umożliwić większym grupom kibiców udział w meczach, zwłaszcza innych niż mecz finałowy. Bo w przypadku meczu finałowego w Krakowie, 30 czerwca, na pewno będzie większe zainteresowanie niż w przypadku pozostałych.

Tak jak zostało to już powiedziane, na pewno istotnym elementem jest upowszechnianie i promocja sportu, piłki nożnej. Lepiej, krótko mówiąc, żeby młodzież uczestniczyła w tych meczach i przeżywała pozytywne emocje niż np. siedziała przy komputerach. Prawda?

Oceniliśmy wspólnie, i Policja, i MSWiA, że nie ma istotnych zagrożeń, które by były większe przy takim podejściu do tego zagadnienia, tym bardziej że na „dorosłe” mistrzostwa Europy 2012 przepis art. 15 w części ust. 1 i 2 był zawieszony i nie przyniosło to jakichś negatywnych konsekwencji. Tym bardziej więc można założyć, że w przypadku mistrzostw młodzieżowych to zagrożenie też nie wystąpi. Co nie oznacza oczywiście, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie muszą podczas tych mistrzostw w sposób szczególny nad bezpieczeństwem czuwać, bo świat nie jest bezpieczny, są zagrożenia terrorystyczne, mamy tego świadomość. Zresztą jesteśmy także w kontaktach z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w tej sprawie. Warto wiedzieć, że bilety sprzedawane za granicą też nie mają tych elementów identyfikujących osobę, więc i tak mamy do czynienia z pewną nierównością. Ale my będziemy szczególnie zainteresowani tym, jak można rozeznać zagrożenia związane z osobami przyjeżdżającymi do Polski na te mecze, oczywiście także wśród innych kibiców.

Powtarzam, wydaje się, że nie ma jakiegoś zwiększonego zagrożenia, nie będzie zwiększonego zagrożenia w związku z zawieszeniem tego przepisu, więc postanowiliśmy… Ale też nie ma oficjalnego stanowiska rządu, chcę to jasno powiedzieć. Jako resort uznaliśmy, że możemy przychylić się do tego wniosku, do projektu komisji sejmowej, i ze strony MSWiA nie ma sprzeciwu, żeby ten przepis przyjąć. On wróci i zacznie obowiązywać, zgodnie z ustawą, tuż po zakończeniu tych rozgrywek, a więc 31 czerwca przepis tego artykułu powróci i nadal będzie obowiązywał.

Podczas spotkania jednej z komisji senackich padło pytanie pana senatora Żaryna, czy to nie będzie stała praktyka, żeby zawieszać ten przepis na kolejne wydarzenia sportowe. Mam nadzieję, że nie, bo inaczej trzeba by go w ogóle uchylić. On jest, będzie obowiązywał, tylko jest zawieszony na czas określony w ustawie. Ale zawsze, kiedy taka inicjatywa się pojawia, trzeba też ocenić skutki, w miarę możliwości przewidzieć te skutki, i zawsze kwestie bezpieczeństwa będą najistotniejsze.

Przypominam także, że bilety, które nie będą miały tych elementów identyfikujących, osobowych, będą jednak ważne wraz z dokumentem tożsamości i że służby organizatora będą mogły – i mam nadzieję, że będą to czynić – sprawdzać osoby wchodzące, przynajmniej wybrane osoby wchodzące, które będą budziły jakieś podejrzenia, przy wejściu na mecze.

Tak więc, Panie Marszałku, Wysoki Senacie, wydaje się, że ta ustawa jest niekontrowersyjna, nikt nie zgłaszał zastrzeżeń, sprzeciwu, jakichś pytań, na które trudno byłoby odpowiedzieć, które wywoływałyby jakiś niepokój czy poczucie zagrożenia. W związku z tym wydaje się, że należy ją po prostu uchwalić.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie?

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Ja to pytanie zadawałem na posiedzeniu komisji, ono nie wiąże się bezpośrednio z przedmiotem nowelizacji, w zasadzie wyłączenia, jak najbardziej słusznego wyłączenia… Tym bardziej to, co pan minister powiedział, dało mi jeszcze więcej do myślenia. Chodzi mi o zapis ustawy pierwotnej, gdzie jest mowa o sprzedaży biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na meczach piłki nożnej, na którym to bilecie czy innym dokumencie umieszcza się dane. Bilet wstępu na mecz piłki nożnej jest ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość, prawda? I pozwolę sobie przywołać taką sytuację, wcale nie hipotetyczną. Ja wybierając się na mecz piłki nożnej z moją 6-letnią córką… Mówię: bez wyłączenia. Nie mówię o przedmiocie całej noweli, tylko o ogólnej zasadzie. Nie ma tutaj wyłączenia co do wieku. Dziecko w wieku nieszkolnym nie posiada dokumentu tożsamości, ponieważ nie ma legitymacji szkolnej. Powiedzmy, dzieci w wieku szkolnym posiadają już legitymację szkolną. W przypadku młodszych dzieci wymogu posiadania takiego dokumentu nie ma. I od strony formalnej, tak jak pan minister powiedział, przynajmniej część, że tak powiem, widzów będzie sprawdzana i weryfikowana. Jeżeli ktoś będzie chciał sprawdzić moje dziecko od strony formalnej, to czy ja muszę mieć dla 6-letniego dziecka dokument tożsamości, żeby wejść z nim jako rodzic na mecz. I prosiłbym o odpowiedź, jeżeli nie w formie ustnej, to w formie pisemnej. Jeżeli, że tak powiem, jest taki wymóg, to może by faktycznie zastanowić się nad tym, żeby to znowelizować w jakiś taki rozsądny sposób, żeby takiego wymogu w przypadku młodszych dzieci nie było. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

Nikt dotąd takich problemów nie zgłaszał, więc nie było też jakiejś głębszej refleksji, która by prowadziła do ewentualnych pomysłów nowelizujących zapisy tej ustawy. Nie jest to też oczywiście przedmiotem tej nowelizacji. W związku z tym wychodzimy trochę poza obszar tego, co nas dzisiaj tutaj gromadzi, ale myślę, że może warto się nad tym zastanowić. Jeżeli to jest jakiś problem, to nie wydaje mi się, żeby był to duży problem. Ale pan senator zgłasza takie zagadnienie i zastanowimy się nad tym.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Nie ma więcej pytań.

(Głos z sali: Odpowiedź dla senatora Grabowskiego – na piśmie…)

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: Dziękuję bardzo.)

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Dla porządku informuję, że pan senator Maciej Łuczak złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedenastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 448, a sprawozdanie – w druku nr 448 S.

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, senatora Jana Hamerskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca Jan Hamerski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia państwu w imieniu Komisji Ustawodawczej i wnioskodawców projektu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 30. rocznicę śmierci Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego, znamienitego kapłana polskiego Kościoła, człowieka silnej wiary i mocnego ducha pragnie upamiętnić Jego osobę.

Ksiądz Franciszek Blachnicki był założycielem i ojcem duchowym Ruchu Światło-Życie, jednego z ewangelizacyjnych duszpasterskich ruchów odnowy Kościoła, opartego na nauczaniu Soboru Watykańskiego II, oraz wspólnoty życia konsekrowanego Instytut Niepokalanej Matki Kościoła. W czasie II wojny światowej walczył z hitlerowskim najeźdźcą, został aresztowany i skazany na karę śmierci; był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Po wojnie i przeżyciu nawrócenia wstąpił do seminarium. Był twórcą Krucjaty Wstrzemięźliwości; założył ruch trzeźwościowy Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Założył Ruch Światło-Życie, w którym wychowały się w latach PRL setki tysięcy młodych ludzi. Obronił polską młodzież przed skutkami narzuconej ideologii materialistycznej, przemienił i wciąż przemienia życie wielu polskich katolików – dzieci, młodzieży, rodziny, a także kleryków, kapłanów i osób konsekrowanych.

Po wojnie za swoją działalność wychowawczą był wielokrotnie represjonowany przez władzę komunistyczną, aresztowany, a w ostatnich latach życia – na emigracji – inwigilowany przez agenturę wywiadu PRL. Okoliczności jego nagłej śmierci do dziś nie zostały do końca wyjaśnione.

Konsekwentna wiara i przykład życia duchowego księdza Blachnickiego stanowiły ogromną inspirację dla ludzi, którzy mieli okazję go spotkać bądź uczestniczyć w zjazdach oazowych.

Te wszystkie jego dzieła przyczyniły się do kształtowania oblicza współczesnego polskiego Kościoła i katolicyzmu”.

Wysoka Izbo, Komisja Ustawodawcza jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę. Wiem, że na tej sali jest wiele osób, które z księdzem Blachnickim się zetknęły, które z księdzem Blachnickim współpracowały, które w ruchu oazowym działały. Myślę, że jeżeli zechcą, będą mogły podzielić się z nami swoimi uwagami i swoimi wspomnieniami. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do ich reprezentowania również pana senatora Jana Hamerskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę chętnych.

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Ryszkę.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Najpierw Sejm, a dzisiaj Senat podejmuje uchwałę w trzydziestą rocznicę śmierci Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, jak napisaliśmy w uchwale, znamienitego kapłana, człowieka silnej wiary i mocnego ducha, założyciela Ruchu Światło-Życie, twórcy ruchu trzeźwościowego pod nazwą Krucjata Wyzwolenia Człowieka, twórcy Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów, a także założyciela religijnej wspólnoty żeńskiej – Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. W uchwale podkreślamy, że ksiądz Blachnicki w latach PRL „obronił polską młodzież przed skutkami narzuconej ideologii materialistycznej, przemienił i wciąż przemienia życie wielu polskich katolików – dzieci, młodzieży, rodziny, a także kleryków, kapłanów i osób konsekrowanych”.

Jako student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego znalazłem się w bardzo bliskim kręgu oddziaływania księdza Franciszka Blachnickiego – byłem nawet przez jakiś czas jego kierowcą jako student KUL – dlatego z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że podobni mu kapłani są jakby zesłani przez Bożą Opatrzność na trudne czasy. Dowodem na to są ich bardzo liczne talenty, przymioty umysłu i serca, jakiś szczególny charyzmat, który całkowicie oddają sprawom apostolstwa i ewangelizacji.

Już tutaj było mówione, że o swoim wybraniu Franciszek Blachnicki przekonał się w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie trafił za działalność konspiracyjną. Przebywał tam, nosząc numer 1201, przez 14 miesięcy, z tego 9 miesięcy w karnej kompanii, w bloku 13, ponadto miesiąc w bunkrze, w którym później zginie ojciec Maksymilian Kolbe. Kiedy w 1941 r. przewieziono go do więzienia w Katowicach i skazano na śmierć przez ścięcie, został – należałoby tak powiedzieć – podwójnie ułaskawiony przez miłosiernego Boga. Podwójnie dlatego, że nie wykonano wyroku śmierci, a ponadto otrzymał dar wiary, jakby w jego duszy, jak pisał, ktoś przekręcił kontakt elektryczny, tak iż zalało ją nadprzyrodzone światło.

Cudownie ocalony, został po wojnie kapłanem. W 1957 r. zorganizował słynną Krucjatę Wstrzemięźliwości. I trzeba powiedzieć, że bardzo szybko, bo w ciągu prawie 2 lat, ponadstutysięczna armia ślubowała całkowitą abstynencję jako dar wolności dzieci Bożych, ludzi Maryi idących pod prąd złego obyczaju. Jest takie hasło księdza Blachnickiego: „Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich”. Komuniści, rozpijając naród, zlikwidowali Krucjatę, a jej twórcę skazano na więzienie.

Po opuszczeniu więzienia były studia naukowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, licencjat, doktorat, habilitacja, jednak te stopnie nie stały się stopniami kariery naukowej, ale wynikały z wewnętrznej potrzeby skonfrontowania jakiejś wizji Kościoła z sytuacją duszpasterstwa w Polsce. I właśnie to zaowocowało powstaniem ruchu oazowego, który dosłownie wstrząsnął polskim duszpasterstwem, polskim Kościołem. Ten posoborowy entuzjazm liturgiczny i pastoralny profesora i, jak wtedy go nazywaliśmy, ojca Franciszka ogarnął wielu teologów, kapłanów, biskupów, a przede wszystkim dziesiątki tysięcy młodzieży.

Pamiętam z tych lat jego słowa, że Kościół jest jak żywy organizm – krąży w nim krew, odżywia się i oddycha, żyje dzięki włączeniu się w tę pracę wewnętrzną wszystkich jego cząstek, od biskupów i kapłanów po dosłownie, jak mówił, niemowlęta. Całe ciało, stosownie do otrzymanych darów i możliwości, umacnia i buduje miłość w Kościele. Świadectwo, służba i liturgia – te 3 działania składały się na ów żywy Kościół. Nie wszyscy z osób odpowiedzialnych wówczas za Kościół pojęli, że ten entuzjazm, a czasem i radykalizm mają wszelkie cechy „gwałtu na Królestwie Bożym”.

Poznały się oczywiście od razu na księdzu Blachnickim władze państwowe, widząc, że ksiądz Blachnicki w sposób jawny i otwarty skupił w centrum w Krościenku i Lublinie nici olbrzymiego ruchu, w którym duch odnowy religijnej złączył się głęboko z duchem przeciwstawiania się wszystkiemu, co urąga ludzkiej godności, co mogłoby zagrozić egzystencji polskiego narodu. Mimo szykan, zastraszania i karania grzywnami nie udało się władzy stłumić oaz. Wielkim orędownikiem ruchu stał się w tym czasie metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła.

10 grudnia 1981 r. ksiądz Blachnicki wyjechał przez Niemcy do Rzymu, aby zorganizować tam Międzynarodowe Centrum Ruchu Światło-Życie. Ogłoszenie stanu wojennego uniemożliwiło mu powrót do kraju, dlatego, będąc od 1982 r. w Niemczech, rozwinął w Carlsbergu ośrodek rekolekcyjno-formacyjny „Marianum”, założył Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło-Życie, powołał Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów, która organizowała sympozja, seminaria, spotkania przedstawicieli różnych narodów oraz szczególnie znane Marsze Wyzwolenia Narodów. Pamiętam, że w tym czasie Carlsberg był właściwie ośrodkiem spotkań dysydentów z prawie wszystkich krajów komunistycznych.

Pobyt w Carlsbergu, choć niezwykle twórczy, był dla księdza Blachnickiego też godziną ciemności, jak sam zapisał w swoich zapiskach, „mistycznego ukrzyżowania”. To ciekawe, że ten heros wiary przeżywał do końca lęk, czy dobrze świadczył o tym, w co uwierzył, czy w sposób doskonały uczynił ze swego życia dar dla Boga, czy umiłował na tyle, na ile otrzymał poznanie miłości. Takie zapisy pozostawiają po sobie ludzie święci – oczywiście nie same zapisy, jak wiemy, ale i wielkie, ważne dzieła, w których ich obecność, trzeba powiedzieć, trwa po dziś dzień.

Dopowiem, że okoliczności nagłej śmierci księdza Franciszka Blachnickiego do dziś nie zostały do końca wyjaśnione. Co prawda, nie ma dowodów na to, że został on otruty, ale z pewnością zmarł wkrótce po tym, jak dowiedział się, że jego współpracownikami w Carlsbergu była dwójka agentów bezpieki. Nie dziwię się, iż jako że przełamywał monopol komunistów na wychowanie młodzieży, władza skierowała przeciwko niemu walkę na wielu płaszczyznach: administracyjnej, propagandowej oraz właśnie operacyjnej, z użyciem sił tajnej policji.

Dlatego chciałbym bodaj kilka zdań poświęcić małżeństwu Gontarczyków, agentom SB, którzy w 1984 r. nawiązali kontakt z księdzem Blachnickim i rzekomo poświęcili się całkowicie pracy dla oaz, dla księdza Blachnickiego, stając się faktycznie jego najbliższymi współpracownikami. Docelowo mieli wejść do władz Międzynarodówki Chadeckiej. Przewidywano, że mogą zostać użyci w grze wywiadowczej przeciw Amerykanom. Mieli przyjąć ofertę współpracy z CIA albo innymi zachodnimi służbami. Wszystko to dowodzi, jak ważną dla władz PRL była ich misja w Carlsbergu.

O ich prawdziwej roli ksiądz Blachnicki dowiedział się już w lutym 1987 r. dzięki działaczowi „Solidarności Walczącej”, który zdołał przeniknąć do archiwum Służby Bezpieczeństwa w Łodzi. Centrala w Warszawie ostrzegła agentów o grożącym im niebezpieczeństwie. 27 lutego rankiem doszło do rozmowy księdza Blachnickiego z Gontarczykami w drukarni, po czym wzburzony ksiądz wrócił do siebie. Po obiedzie zaczęła się jego agonia. Już wtedy zauważono, że jego śmierci towarzyszyły dziwne objawy, mianowicie z jego ust wydobywała się obficie piana, spieniona wydzielina, którą wycierano ligniną. Wywołało to od razu podejrzenie, że śmierć mogła zostać spowodowana otruciem.

Gontarczykowie zagrożeni wówczas aresztowaniem przez niemiecki kontrwywiad uciekli przez Jugosławię i Węgry do kraju. W 2005 r. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach wszczęła śledztwo w związku z domniemaniem, że ksiądz Blachnicki został otruty. Niestety dowodów winy nie udało się ustalić.

Kończąc, tylko dopowiem, że obecnie Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła w duchu Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania. Poprzez odpowiednią formację poszczególnych grup – dzieci, młodzieży, rodzin – ruch pragnie wychowywać dojrzałych chrześcijan i służyć odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Ich założyciel, ksiądz Franciszek Blachnicki, Sługa Boży, oczekuje na wyniesienie na ołtarze. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

To bardzo dobra inicjatywa, że uczcimy trzydziestą rocznicę śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. To była niezwykle zasłużona postać dla dziejów Kościoła, dla dziejów Polski, postać, która dziś może jest już trochę zapomniana, ale która jak najbardziej wymaga przypomnienia z bardzo prostej przyczyny. Mianowicie dzieło, jakiego ksiądz Franciszek Blachnicki się podjął, jego heroiczna postawa życiowa, jego dokonania stawiają go w gronie wybitnych przedstawicieli Kościoła w Polsce, a także Kościoła powszechnego. Dowodem tego jest trwający proces beatyfikacyjny, który już jest na dość zaawansowanym etapie, bo, jak wiemy, ksiądz Blachnicki już ma tytuł Sługi Bożego, a więc ten proces następuje.

Na czym polegał fenomen księdza Franciszka Blachnickiego? Jeżeli chodzi o pokolenie, z którego się wywodził, to było to pokolenie Kolumbów. Urodził się w 1921 r. Jako dojrzewający młody chłopak przeżywał II wojnę światową i podczas II wojny światowej dał wyraz swojej heroicznej postawie patriotycznej. Miał okazję zetknąć się z pierwszym totalitaryzmem, który wówczas dotknął Polskę, z niemieckim hitleryzmem. W okresie powojennym miał okazję poznać drugi totalitaryzm, który na ziemiach polskich był zainstalowany przy pomocy sowieckich bagnetów, mianowicie bolszewicki komunizm czy, jak to mówiono, socjalizm. I tutaj rola księdza Franciszka Blachnickiego jest w tym wymiarze niezwykła, ponieważ dał on dowód właśnie takiej chrześcijańskiej postawy w swoich działaniach, postawy pozytywnej. Ruch Światło-Życie, przez który, jak się szacuje… Szacuje się – zarówno według źródeł kościelnych, jak i według źródeł byłych służb specjalnych peerelowskich – że przez Ruch Światło-Życie przeszło około 1 miliona 700 tysięcy młodych ludzi, młodych dziewcząt i chłopców. To pokazuje skalę i fenomen tego ruchu, który rozwijał się w warunkach, kiedy w sposób administracyjny, całym aparatem ówczesnego państwa i partii, walczono z Kościołem katolickim. To pokazuje jego niezwykłą trafność działania, umiejętność pozyskania serc młodzieży, wskazania im alternatywy w stosunku do dominującej wówczas ideologii komunistycznej, ateistycznej. W tych warunkach potrafił zwrócić się właśnie do młodzieży. I dlatego postać księdza Franciszka Blachnickiego jest postacią, która ze wszech miar zasługuje na upamiętnienie. Poza tym wpisuje się również w katalog heroicznych dziejów Kościoła w Polsce w okresie komunistycznym.

Wbrew pozorom ten obszar naszej narodowej historii nie jest w pełni rozpoznany. Cały czas mamy do czynienia z pojawianiem się nowych źródeł, z udostępnianiem materiałów wytworzonych przez byłe służby opresji z czasów PRL. A więc ten okres wymaga jeszcze bardzo głębokich i gruntownych studiów historycznych, żeby w pełni pokazać rolę Kościoła katolickiego i wybitnych przedstawicieli duchownych Kościoła katolickiego, ale nie tylko, bo również innych kościołów chrześcijańskich i związków wyznaniowych w tym bardzo trudnym momencie naszej narodowej historii. Wyrażam ogromną satysfakcję z tego powodu, że dzisiaj podejmujemy tę uchwałę, która na pewno przyczyni się do przypomnienia tej wybitnej postaci, tego wybitnego Polaka i wybitnego kapłana.

Nawiążę jeszcze do tego, o czym mówił pan senator Ryszka, do zagadkowych – żeby nie powiedzieć: tajemniczych i niejasnych – okoliczności niespodziewanej śmierci księdza Blachnickiego w Carlsbergu. Chciałbym przytoczyć na koniec mojego wystąpienia opinię badacza, historyka, pana doktora Grajewskiego, Andrzeja Grajewskiego, który na pytanie dziennikarza zadane w jednym z wywiadów: „czy uważa pan, że poznamy prawdę w tej sprawie?” odpowiedział w ten sposób: „Myślę, że nie. Nie było sekcji zwłok ani po śmierci, ani gdy przenoszono ciało księdza z Carlsbergu do Krościenka. Trwa proces beatyfikacyjny, który jest na zaawansowanym etapie. Tylko Watykan może podjąć decyzję o ekshumacji ciała. Wątpię jednak, czy jakiekolwiek ślady po ewentualnym otruciu pozostały w ciele ks. Blachnickiego. Z braku dowodów śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej w tej sprawie, o które wnioskowałem jako przewodniczący kolegium IPN, zostało umorzone. Pozytywnym efektem tych działań było to, że pani Jolanta Gontarczyk przestała pełnić funkcje publiczne, gdzie działała jako ważna aktywistka w środowisku feministycznym przy SLD”. Tak że cieszę się, że ta uchwała zostanie podjęta. I mimo wszystko wyrażam nadzieję, że dzięki współczesnemu rozwojowi medycyny, medycyny sądowej, być może kiedyś poznamy jednak, gdyby była taka możliwość, okoliczności tej zagadkowej śmierci, co stawiałoby w nowym kontekście życie i działalność księdza Franciszka Blachnickiego. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

O zabranie głosu proszę pana senatora Ślusarza.

Senator Rafał Ślusarz:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Nie studiowałem życiorysu księdza Franciszka Blachnickiego. Występuję tutaj troszkę spontanicznie, gdyż uświadomiłem sobie, że 2 niebłahe wydarzenia z mojego życia bardzo mocno wiążą się z tą postacią. Po pierwsze, moją ukochaną żonę poznałem właśnie na obozie oazowym, a po drugie, przy tej okazji przystąpiłem również do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. To zadanie, które wtedy wspólnie z żoną podjęliśmy, wydawało się aktem desperackim i trochę niedojrzałym, ale udało się nam wypełniać je przez całe życie, bo to zobowiązanie jest dożywotnie. Choć w rozmowach z ludźmi zdarzało mi się konfrontować z poglądem, że to utrudnia życie towarzyskie – mam na myśli np. organizowanie wesel bezalkoholowych – stosunki w pracy i pracę w samorządzie, to mogę własnym życiem poświadczyć, że jest wręcz odwrotnie. Obserwuję wiele bardzo dobrych rzeczy, które dzieją się dzięki takiemu świadectwu. A nie zdobyłbym się na to, gdyby nie program przygotowany przez ks. Franciszka Blachnickiego, gdyby nie ta idea. Tak że poświadczam, że jego dzieło nie zakończyło się z jego śmiercią, tylko trwa do dzisiaj. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Tę uchwałę, jedną z wielu, można by skwitować głosowaniem. Myślę, że to by nawet wychodziło naprzeciw państwa oczekiwaniom ze względu na napięty porządek posiedzenia, ale wydaje mi się, że ta postać rzeczywiście – zresztą już w pierwszym zdaniu jest tutaj mowa o hołdzie – wymaga czegoś więcej niż tylko podniesienia ręki, wymaga właśnie wystąpienia, choćby krótkiego, ale podbudowanego… Dziękuję panu senatorowi Ryszce za pogłębiony życiorys ks. Blachnickiego, który – powiem szczerze – nie był mi do końca znany. Muszę potwierdzić z tej trybuny, z tego miejsca, że z całą pewnością oddziaływanie ks. Blachnickiego było dostrzegane również w czasach najnowszych, właśnie w czasach „Solidarności”, kiedy to ścieżki różnych ludzi przecinały się czy to w Polsce, czy to na obczyźnie, na emigracji. Ci ludzie potwierdzali, że działali dzięki ks. Blachnickiemu i że podejmowali się trudu zmagania z własnymi słabościami w ramach ruchu oazowego. I tak oto chciałbym potwierdzić fakt odnotowany w ostatnim zdaniu, które mówi, że jego dzieła przyczyniły się do kształtowania oblicza współczesnego polskiego Kościoła i katolicyzmu. Myślę, że tę uchwałę, podobnie jak każdą tego typu uchwałę, można by poszerzyć o wątek, w którym potwierdzilibyśmy, że w czasie walki z dwoma totalitaryzmami tworzyły się naturalne związki między zwykłymi ludźmi, kapłanami – szczególnie Kościoła katolickiego – i intelektualistami, a także że w efekcie te naturalne związki, które nie miały żadnej zorganizowanej formuły, spowodowały, że możemy dzisiaj mówić o wolnym obliczu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie chciałbym naruszać przyjętego porządku prac nad tą uchwałą, ale proszę, Panie Marszałku, umieścić w protokole uwagę, że brakuje tutaj jednego zdania: jest i pozostanie w naszej pamięci. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Teraz senat mógłby przystąpić do trzeciego czytania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone razem z innymi głosowaniami.

Zarządzam przerwę do godziny 11.40.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 10 do godziny 13 minut 32)

Wznowienie obrad

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wysoka Izbo, wznawiam obrady.

(Rozmowy na sali)

Wznawiam obrady!

Proszę państwa, spotykamy się dzisiaj po raz ostatni przed świętami Wielkiej Nocy, chciałbym więc państwu życzyć miłych, zdrowych, radosnych świąt.

Proszę państwa, ostatnio tutaj składałem państwu, ale nie wszyscy byli obecni… Chciałbym złożyć wszystkim senatorom, paniom i panom senatorom, wszystkim pracownikom Senatu, tym, którzy razem z nami pracują, życzenia dobrych, radosnych błogosławionych świąt Wielkiej Nocy. Oby te święta, które nas zawsze umacniają, umacniały nas również w duchu politycznym, tak żebyśmy po tych świętach, w duchu rekolekcji – które niektórzy z nas odbywają, a których przesłanie dociera, dochodzi do wszystkich – pracowali nad sprawami Polski, Polaków w sposób uczciwy, rzetelny, z pełnym oddaniem i poświęceniem. Życzę państwu również takich naprawdę dobrych świąt – błogosławionych i rodzinnych. Bo ten odpoczynek, to zwolnienie jest bardzo, bardzo wszystkim nam potrzebne. Poprzednie święta były inne, bo to były święta Bożego Narodzenia, ale były one inne również politycznie. Mam nadzieję, że te święta przyniosą nam dobre otwarcie dla Polski. Życzę państwu – jeszcze raz – dobrych, błogosławionych świąt Wielkiej Nocy! Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Rozmowy na sali)

Wznawiam obrady, Szanowni Państwo, niejako po raz drugi.

Szanowni Państwo Senatorowie, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej ogłasza czwartą edycję konkursu „List do Taty”. Zachęcam wszystkich senatorów, którym sprawy rodziny i ojcostwa leżą na sercu, do włączenia się w przeprowadzenie tego konkursu w swoich okręgach wyborczych. Proszę państwa, na marginesie powiem państwu, że była taka propozycja, aby w przyszłej edycji był to list nie tylko do taty, ale również do dziadka. Zaproszenie wraz z okolicznościową publikacją i informacje o konkursie znajdziecie państwo na pulpitach.

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 443 Z.

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jerzego Fedorowicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jerzy Fedorowicz:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Uprzejmie informuję, że komisja na posiedzeniu w dniu 30 marca 2017 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty poparła prace nad ustawą o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i poparła wnioski zawarte w pktach: 3, 7, 10, 20 i 21.

Ponadto informuję, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Sejmu… Senatu następujący wnioskodawcy dokonali zmiany treści swoich wniosków: senator Jan Żaryn – pkt 3 zestawienia wniosków, senator Barbara Borys-Damięcka – pkt 10 zestawienia wniosków. Na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Sejmu swoje wnioski wycofali…

(Senator Piotr Zientarski: Senatu.)

(Głosy z sali: Senatu.)

Senatu.

(Senator Kazimierz Kleina: No dobrze, dobrze. Zostawcie go.)

…senator Jan Żaryn – pkt 11 zestawienia wniosków, senator Barbara Borys-Damięcka – pkt 12 zestawienia wniosków. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: pan marszałek Bogdan Borusewicz, senator Mieczysław Augustyn, senator Jerzy Czerwiński, senator Jan Żaryn, senator Barbara Borys-Damięcka, senator Jan Rulewski i senator Piotr Zientarski.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą zabrać głos? Nie.

Przypominam, że następujący wnioskodawcy, o czym mówił przed chwilką pan senator, wycofali swoje wnioski: pan senator Jan Żaryn – pkt 11, pani senator Barbara Borys-Damięcka – pkt 12.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać wycofane wnioski? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 modyfikuje nazwę obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, skreślając wyraz „Narodowych”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 32 – za, 49 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 2)

Poprawka nr 1 została odrzucona.

Poprawka nr 2 modyfikuje nazwę obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, podkreślając, że jest to rocznica odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, a nie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 88 senatorów, 3 – za, 85 – przeciw. (Głosowanie nr 3)

Poprawka została odrzucona.

Nad poprawkami nr 3 i 21 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 4 i 22.

Nad poprawkami nr 3 i 21 głosujemy łącznie.

Dotychczasową treść art. 14 przenoszą one do preambuły oraz poszerzają katalog wymienionych postaci o Ignacego Daszyńskiego, a także o generalicję Wojska Polskiego i przedstawicieli duchowieństwa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, 83 – za, 3 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 4)

Poprawka została przyjęta.

Głosujemy nad poprawkami nr 5 i 18. Nad tymi poprawkami będziemy głosować łącznie.

Te poprawki jednoznacznie przesądzają o epizodycznym charakterze ustawy i przewidują, że Komitet Narodowych Obchodów Odzyskania Niepodległości działa w latach 2017–2018, a nie, jak stanowi ustawa, w latach 2017–2021.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 88 senatorów, 32 – za, 54 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 5)

Poprawki zostały odrzucone.

Teraz poprawki nr 6 i 19. Nie, bo już…

(Głosy z sali: Tak, tak, tak.)

Tak. Poprawki nr 6 i 19 jednoznacznie przesądzają o epizodycznym charakterze ustawy i przewidują, że Komitet Narodowych Obchodów Odzyskania Niepodległości działa w latach 2017–2022, a nie, jak stanowi ustawa, w latach 2017–2021.

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 75 senatorów, 2 – za, 73 – przeciw. (Głosowanie nr 6)

Poprawki, jedna i druga, zostały odrzucone.

Nad poprawkami nr 7 i 20 należy głosować łącznie.

Jednoznacznie przesądzają one o epizodycznym charakterze ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 7)

Poprawki nr 8, 14 i 16 będą przegłosowane łącznie.

Zakładają one, że przedstawiciele podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 3 ustawy są powoływani w skład komitetu za zgodą tych podmiotów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 30 – za, 49 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 8)

Poprawki te, czyli nr 8, 14 i 16, zostały odrzucone.

Poprawka nr 9 do katalogu podmiotów z art. 4 ust. 3 ustawy dodaje przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 9)

Głosujemy teraz nad poprawką nr 10, która do katalogu podmiotów z art. 4 ust. 3 ustawy dodaje przedstawicieli Polonii.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 33 – za, 46 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 10)

(Głos z sali: Uuu…)

(Senator Kazimierz Kleina: Głosowali przeciw?)

(Senator Piotr Zientarski: Przeciwko Polonii?)

(Senator Jan Rulewski: Generał Haller zdymisjonowany…)

Poprawka nr 11 w katalogu art. 4 ust. 3 ustawy…

(Głos z sali: Wycofana.)

Wycofana.

(Głos z sali: Nr 12 też.)

Poprawka nr…

(Głos z sali: Nr 13.)

(Senator Jan Żaryn: Panie Marszałku, wniosek…)

(Senator Grażyna Sztark: Nie ma…)

(Senator Jan Żaryn: Wniosek formalny…)

(Senator Grażyna Sztark: Ale jest głosowanie!)

Ale głosujemy teraz…

(Senator Jan Żaryn: Panie Marszałku, przepraszam, pan się chyba pomylił…)

Nie… W jakiej sprawie? No, słucham, w jakiej kwestii?

(Senator Jan Żaryn: Panie Marszałku, proszę sprawdzić, czy nie pomylił pan opisu towarzyszącego…)

(Senator Jan Rulewski: No właśnie.)

(Senator Jan Żaryn: …poprawkom nr 9 i 10, ponieważ te poprawki brzmiały odwrotnie…)

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale przegłosowaliście…)

(Senator Grażyna Sztark: Ale przegłosowaliśmy, nie można…)

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Uuu…)

Poprawka nr…

(Głos z sali: Ja wyjaśnię…)

Słucham?

(Głos z sali: Wyjaśnię tę sytuację.)

A, pan wyjaśni?

(Senator Jan Rulewski: Błąd…)

(Głos z sali: Wyjaśnię, bo odwrotnie było to przegłosowane w komisji…)

A, było głosowanie odwrotnie…

Z informacji, jakie mam, wynika, że były przegłosowane w odwrotnej kolejności w komisji, ale ja przeczytałem dobrze.

(Senator Leszek Czarnobaj: Dobrze!)

Nr 9 – samorząd terytorialny, nr 10 – Polonia.

(Głosy z sali: Dobrze, dobrze!)

(Poruszenie na sali)

Tak że nic tutaj… No, trudno byłoby mi chyba się pomylić.

(Senator Piotr Florek: Poprawnie jest.)

(Senator Tomasz Grodzki: Poprawnie.)

Poprawnie.

(Senator Grażyna Sztark: Poprawnie.)

(Senator Piotr Florek: Dobrze.)

Wszyscy wiedzą, nad czym głosowali, tak?

(Senator Grażyna Sztark: Tak.)

To dobrze, czyli nie ma reasumpcji.

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak jest.)

Nie ma takiego wniosku zresztą.

Teraz poprawki nr 13…

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ciii…)

…nr 13 i 15. Obydwie poprawki przegłosujemy łącznie.

Zakładają one, że w skład komitetu wchodzić będzie także po jednym przedstawicielu wskazanym przez Związek Miast Polskich, Związek Powiatów, Związek Województw, środowiska kultury i nauki, organizacje społeczne i mniejszości narodowe oraz trzech przedstawicieli wskazanych przez organizacje polonijne.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 86 senatorów, 30 – za, 54 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 11)

(Poruszenie na sali)

Poprawki nr 13 i 15 zostały odrzucone.

Poprawka nr 17 wskazuje, ze prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w posiedzeniach komitetu przedstawicieli państw wspierających odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, 29 – za, 55 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 12)

Poprawka nr 23 wskazuje limity wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań z sektora finansów publicznych wynikających z niniejszej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o…

(Rozmowy na sali)

No, jeszcze głosujemy. Bardzo wolno niektórzy senatorowie głosują.

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 26 – za, 51 – przeciw, 4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 13)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie… Proszę o głosowanie i o podanie wyników.

Podaję wyniki.

Głosowało 88 senatorów, 67 – za, 1 – przeciw, 20 się wstrzymało. (Głosowanie nr 14)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy…

(Głos z sali: Proszę jeszcze odczytać, że wobec wyników głosowania…)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 439 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Bardzo proszę pana senatora Adama Gawędę o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Adam Gawęda:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Przedstawiam sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Komisje na posiedzeniu w dniu 30 marca 2017 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 29 marca 2017 r. nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pktach: 2, 3, 7, 8, 10 i 11. Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos: pan senator Mieczysław Augustyn, pan senator Adam Gawęda i pan senator Marek Martynowski?

(Głos z sali: Jeszcze senator Zientarski jako sprawozdawca mniejszości.)

Aha, teraz? To poproszę.

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Bardzo proszę pana senatora Piotra Zientarskiego, sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca Piotr Zientarski:

Proszę państwa, ja zachęcam do poparcia wszystkich poprawek, dlatego że pozostałe poprawki, które nie zostały poparte przez komisję, nie są merytorycznie sprzeczne z założeniami ustawy, a zostały poparte przez Biuro Legislacyjne i lepiej oddają sens ustawy. Czyli nie ma sporu merytorycznego, a poparcie wszystkich poprawek podniesie poziom i wzmocni jednoznaczność tej ustawy. Dziękuję bardzo.

(Senator Leszek Czarnobaj: Przekonałeś mnie.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 skreśla przepis, który powtarza normę prawną wyrażoną w innym przepisie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 31 – za, 50 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 15)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 2 ogranicza krąg osób mogących prowadzić mediację z udziałem strony i organów postępowania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 16)

Poprawka nr 3 nadaje przepisowi właściwą formę gramatyczną.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Podajemy wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 17)

Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 4 zmienia sposób określenia obowiązku poinformowania strony o wysokości opłat.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, 38 – za, 47 – przeciw. (Głosowanie nr 18)

Poprawka odrzucona.

Poprawka nr 5 podkreśla, że to ustawodawca, a nie organ, decyduje o wyborze formy milczącego załatwienia sprawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 29 – za, 54 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 19)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 6 jednoznacznie wskazuje, do którego terminu odsyła przepis.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 31 – za, 53 – przeciw. (Głosowanie nr 20)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 5 poprawia wadliwie sformułowane odesłanie…

(Głosy z sali: Poprawka nr 7.)

Poprawka nr 7… dobrze, źle powiedziałem. Poprawka nr 7 poprawia wadliwie sformułowane odesłanie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 21)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 8 umożliwia zastosowanie przepisów ogólnych postępowania administracyjnego w przypadku powołania się przez stronę na nowe okoliczności w postępowaniu uproszczonym wszczętym z użyciem formularza.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 22)

Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 9 jednoznacznie wskazuje, do której decyzji odsyłają przepisy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, 31 – za, 53 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 23)

Poprawka odrzucona.

Poprawka nr 10 właściwie adresuje odesłanie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 24)

Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 11 odsyła do właściwego przepisu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 25)

Poprawka przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 26)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Ustawodawczej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 442 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Ustawodawczej

Bardzo proszę pana senatora Adama Gawędę o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Adam Gawęda:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Pragnę przedstawić sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Ustawodawczej.

Komisje na posiedzeniu w dniu 30 marca br. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 29 marca br. nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Połączone komisje wnoszą o przyjęcie poprawek nr 2–14. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy pan senator wnioskodawca Arkadiusz Grabowski chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Arkadiusz Grabowski: Nie.)

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 skraca z 30 do 14 dni termin na złożenie przez inwestora sprzeciwu wobec wykonywania robót przez podwykonawcę.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, 33 – za, 54 – przeciw. (Głosowanie nr 27)

Poprawka odrzucona.

Poprawka nr 2 koreluje przepis określający zakres przedmiotowy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z treścią tej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 28)

Poprawka nr 3 skreśla zbędne odesłanie i ujednolica terminologię ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 29)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 4 skreśla fragment przepisu będący powtórzeniem innej regulacji i ujednolica terminologię ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 30)

Poprawka nr 5 zapewnia spójność terminologiczną ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z kodeksem cywilnym.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 31)

Poprawka nr 6 koreluje zakres odesłań z przepisami, do których się odsyła.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 32)

Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 7 eliminuje z przepisu skrót myślowy, sugerujący, że wierzycielem należności publicznoprawnych są organy administracji publicznej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 33)

Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 8 dodaje brakujący przepis przejściowy, określający wpływ nowelizacji kodeksu cywilnego na umowy o roboty budowlane zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 34)

Poprawki nr 10 i 9 przegłosujemy łącznie.

Poprawka nr 10 dodaje brakujący przepis przejściowy, określający wpływ nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego na zabezpieczenia udzielone w postępowaniach zabezpieczających wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Konsekwencją tej poprawki jest poprawka nr 9.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 35)

Poprawka nr 11 zmierza do tego, aby biura informacji gospodarczej były obowiązane dostosować regulaminy zarządzania danymi do wszystkich zmian dotyczących regulaminów wynikających z ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 36)

Poprawka nr 12 koreluje zakres odesłania z przepisami, do których się odsyła.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 37)

Poprawki nr 13 i 14 określają termin wejścia w życie ustawy i jej poszczególnych przepisów zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 38)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 39)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 441 Z.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Krzysztofa Mroza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku!

Komisja na posiedzeniu w dniu 30 marca 2017 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 29 marca nad ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkcie II. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Czy senator wnioskodawca, pan Marek Martynowski, chce jeszcze zabrać głos? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 88 senatorów, 35 – za, 51 – przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 40)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Poprawka wprowadza obowiązkowy rejestr sprzedawanych na terytorium kraju alkoholu całkowicie skażonego oraz wybranych wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy sklasyfikowanych odpowiednimi podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Podajemy wyniki.

Głosowało 86 senatorów, 58 – za, 25 – przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 41)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, 55 – za, 32 – przeciw. (Głosowanie nr 42)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 455 Z.

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Waldemara Kraskę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Waldemar Kraska:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja rozpatrzyła w dniu dzisiejszym wnioski złożone w toku debaty w dniu wczorajszym nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkcie II ppkcie 3.

Ponadto komisja informuje, że w czasie posiedzenia komisji senator Jacek Włosowicz dokonał zmiany treści swojego wniosku. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy, Mieczysław Augustyn oraz pan senator Jacek Włosowicz, lub pozostały senator sprawozdawca, Tomasz Grodzki, chcą jeszcze zabrać głos?

(Senator Mieczysław Augustyn: Tak, Panie Marszałku.)

Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie i Panowie Senatorowie!

Wnoszę i proszę o uwzględnienie poprawki nr 1. Ona zachowuje możliwość kontynuowania prac oddziałów geriatrycznych na II poziomie i ułatwia wprowadzenie ich na III poziomie, czyli w szpitalach klinicznych. Pozwala zatem silniej motywować do tak koniecznego zwiększenia liczby lekarzy ze specjalizacją geriatryczną. Jest w pełni zgodna z rządową polityką senioralną. Proszę, poprzyjcie państwo tę poprawkę.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo serdecznie dziękuję.

Przystępujemy do…

Aha, jeszcze pan senator Grodzki. Bardzo proszę…

(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam, to jest poprawka nr 1 w punkcie II. Zostało to inaczej uwzględnione. Dziękuję.)

Dziękuję.

Sprawozdanie mniejszości Komisji Zdrowia

Pan senator Grodzki. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca Tomasz Grodzki:

Dziękuję, dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

W świetle dzisiejszego porannego posiedzenia Komisji Zdrowia, podczas którego wyraźnie było widać, że w ferworze walki zapomniano o uzgodnieniach międzyresortowych i Ministerstwo Sprawiedliwości ku naszemu zdziwieniu wnosiło poprawki do projektu Ministerstwa Zdrowia, a pan minister Gryza skomentował, że to nie jest poprawka Ministerstwa Zdrowia… Dlatego podtrzymuję swoją poprawkę o pilotażu, abyśmy tego typu konfuzji unikali w trakcie realizacji tej trudnej w codziennej praktyce ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Zdrowia o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, 50 było za, 35 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 43)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. To druk nr 456 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 44)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 460 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska

Bardzo proszę pana senatora Zdzisława Pupę o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Zdzisław Pupa:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Środowiska oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 30 marca 2017 r., rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu wczorajszym, czyli 29 marca 2017 r., nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Komisje przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkcie II, w ppktach 2–8, 10, 11, 13 i 14. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy senator wnioskodawca Arkadiusz Grabowski lub senator sprawozdawca Piotr Florek chcą jeszcze zabrać głos?

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska

Bardzo proszę, pan senator Piotr Florek.

Senator Sprawozdawca Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

30 marca 2017 r. zostanie zapamiętany w Senacie jako czarny dzień dla polskich samorządowców. Koniec samorządności w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kolejna poważna kolizja rządu z samorządami. Samorządy zostają pozbawione wpływu na wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w swoim regionie. Rząd wyznaczy 4 spośród 5 członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Wojewoda będzie wyznaczał wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych.

Ustawa, która zostanie przyjęta głosami Prawa i Sprawiedliwości, jest sprzeczna z ideą decentralizacji władzy publicznej, ustanowionej w art. 15 ust. 1 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Będziemy oczywiście głosować za odrzuceniem tej ustawy. Proszę państwa o wsparcie, o zagłosowanie razem z nami. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Wszyscy są za.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 84 senatorów, 33 było za, 50 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 45)

Stwierdzam, że wniosek został odrzucony.

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawki nr 1, 9 i 12 eliminują zmiany przewidujące obniżenie liczby osób zasiadających w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 84 senatorów, 34 było za, 49 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 46)

Stwierdzam, że poprawki zostały odrzucone.

Poprawki nr 2, 10 i 13 eliminują zmiany przewidujące zmniejszenie liczby osób zasiadających w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto poprawka nr 2 ujednolica terminologię ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 84 senatorów, 50 było za, 33 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 47)

Stwierdzam, że poprawki zostały przyjęte.

Poprawki nr 3, 6 i 7 mają na celu ujednolicenie terminologii ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 82 senatorów, 81 – za, nikt nie głosował przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 48)

Stwierdzam, że poprawki zostały przyjęte.

Poprawki nr 4 i 11 uwzględniają, że wiceprzewodniczący rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są członkami tych rad.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 84 senatorów, 83 – za, nikt nie głosował przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 49)

Stwierdzam, że poprawki zostały przyjęte.

Poprawka nr 5 przewiduje, że warunki wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej ustalać będą wojewodowie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 85 senatorów, 52 było za, 32 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 50)

Stwierdzam, że Senat poprawkę przyjął.

Poprawka nr 8 uwzględnia, że zarząd wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej może być jednoosobowy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 85 senatorów, 83 – za, nikt nie głosował przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 51)

Stwierdzam, że Senat poprawkę przyjął.

Poprawka nr 14 wprowadza regulację utrzymującą w mocy dotychczasowe statuty wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do czasu wydania nowych statutów, dostosowanych do zmian wprowadzanych niniejszą ustawą.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 85 senatorów, 84 – za, nikt nie głosował przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 52)

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 85 senatorów, 52 było za, 32 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 53)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 457 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 83 senatorów i wszyscy byli za. (Głosowanie nr 54)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych.

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 459 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 55)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki senackie nr 458 A oraz 458 B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 83 senatorów, wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 56)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego.

Przypominam, że przed przerwą zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały, zawartego w druku nr 448 S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 83 senatorów, wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 57)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego…

(Rozmowy na sali)

…urodzonego w 1921 r., zmarłego w 1987 r.

(Rozmowy na sali)

Proszę o spokój!

(Senator Jerzy Fedorowicz: Cisza! Marszałek prosi o ciszę. No, proszę państwa!)

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

W związku z podjętymi uchwałami proszę senatorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje sejmowe.

Informuję, że porządek obrad trzydziestego ósmego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję też, że porządek kolejnego posiedzenia, planowanego na dni 20 i 21 kwietnia br., zostanie państwu przesłany pocztą elektroniczną.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

(Rozmowy na sali)

Proszę o spokój!

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Przedmiotem oświadczenia mogą sprawy związane z wykonaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?

Bardzo proszę pana senatora Wcisłę jako pierwszego o zabranie głosu.

Pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Pragnę złożyć oświadczenie kierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Mariusza Błaszczaka.

4 lipca 2016 r. zawieszono mały ruch graniczny z Ukrainą i rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Jako przyczynę zawieszenia małego ruchu granicznego podano troskę o bezpieczeństwo w Polsce w okresie szczytu NATO oraz w czasie Światowych Dni Młodzieży. Choć trudno było, nawet panu ministrowi, wskazać zagrożenia powodowane przez MRG, łudziliśmy się, że po zakończeniu wspomnianych wydarzeń ograniczenia zostaną usunięte. Dlatego szokiem była decyzja o przywróceniu małego ruchu granicznego tylko z Ukrainą i utrzymaniu zawieszenia MRG z Rosją. Jednocześnie rząd ciągle zapewniał, że ma zamiar przywrócić mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim. I tak np. we wrześniu 2016 r. podczas III Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marek Ziółkowski wprost zapowiedział przywrócenie małego ruchu granicznego. Z biegiem czasu okazywało się jednak, że ta jaskółka żadnej wiosny nie uczyni. Dlatego 27 lutego tego roku przekazałem pani premier Beacie Szydło petycję w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego podpisaną przez ponad 4 tysiące mieszkańców regionu nadgranicznego, głównie Elbląga i Braniewa. Wiem, że także wiele samorządów przyjęło stanowiska, w których apeluje o przywrócenie małego ruchu granicznego. W odpowiedziach na moje oświadczenia, a także na pismo do pani premier, powtarzano tezy o militaryzacji obwodu kaliningradzkiego, groźbie cyberataków, działaniach wywiadowczych i innych wirtualnych, bo nie znajdujących potwierdzenia w faktach, zagrożeniach. Przecież nikt rozsądny nie uwierzy, że Rosjanie mogą korzystać z uprawnień w ramach MRG, by szpiegować w Polsce.

Jednocześnie bagatelizowano znaczenie kontaktów bezpośrednich dla rozwoju regionów przygranicznych i dla poprawy relacji między Rosjanami i Polakami, czyli to, co jest istotą idei małych ruchów granicznych. Nie ma wątpliwości, że zamknięcie małego ruchu granicznego zlikwidowało wiele aktywności międzyregionalnych realizowanych przez różne grupy, stowarzyszenia, a nawet samorządy. Zamknięcie małego ruchu granicznego uniemożliwiło mieszkańcom subregionu korzystanie z handlu przygranicznego i ograniczyło funkcjonowanie po polskiej stronie wielu usług adresowanych do klientów z Rosji. Oczywiście mieszkańcy strefy nadgranicznej stracili na tym materialnie. Rząd wydaje się z tego powodu cieszyć. Tylko czy słusznie? Przypomnę więc, że nie rozmawiamy o przestępcach, ale o mieszkańcach regionu zaliczanego do najuboższych w Polsce i w Unii Europejskiej – peryferyjnie położonego, o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju. Tu trudno znaleźć jakąkolwiek pracę, trudniej niż np. dobrze płatną posadę w Warszawie. Statystyki już odnotowują kilkunastoprocentowy spadek liczby przyjazdów Rosjan do Polski i około 50-procentowy spadek liczby wyjazdów Polaków do obwodu kaliningradzkiego. Niestety okazuje się, że polskiego rządu te argumenty nie interesują.

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w ogóle nie zamierza przywracać małego ruchu granicznego z powodu rosnącej militaryzacji obwodu kaliningradzkiego oraz podwyższonej aktywności służb specjalnych i innych resortów siłowych. Pytam w związku z tym, czy polski rząd zamierza przywrócić mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim, czy nie zamierza, a jeżeli zamierza, to jakie warunki muszą być spełnione, by mały ruch graniczny został przywrócony. Jeżeli jednak nie zamierza przywracać małego ruchu granicznego, pytam dlaczego. Proszę o sprawdzalne, potwierdzone faktami, a nie wirtualne, wymyślone powody.

W jaki sposób rząd polski zrekompensuje kilkuset tysiącom obywateli koszty nabycia zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach MRG, które z winy polskiego rządu straciły ważność? Czy polski rząd nie obawia się, że gesty nieprzyjazne wobec Rosji skutkować będą działaniami godzącymi w interesy Polski, w tym głównie regionów nadgranicznych? Przypomnę, że kilka dni temu Rosjanie poinformowali, że będą analizowali, czy budowa kanału przez mierzeję nie godzi w ich interesy. Nigdy przedtem takich oświadczeń ze strony Rosji nie było. Wręcz przeciwnie – otrzymywaliśmy wiele sygnałów, że są tej inwestycji przychylni. Może się okazać, że Rosjanie znajdą sposób, by w odwecie za politykę polskiego rządu zatrzymać tę budowę, co może oznaczać, że nie powstanie wokół Elbląga co najmniej 2 tysiące miejsc pracy, które mają być efektem nie samej budowy kanału, ale rozwiniętej dzięki niemu wymianie handlowej właśnie z Kaliningradem.

Nie znajdując żadnych uzasadnionych powodów do zamykania małego ruchu granicznego, pytam wprost: czy subregion Zalewu Wiślanego, subregion Braniewa, Elbląga, Bartoszyc, Lidzbarka Warmińskiego ma płacić, gdyż wstrzymane zostały możliwości rozwojowe, tylko dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś wewnętrzny uraz, uraz na punkcie Rosji? Dziękuję.

Jeszcze krótkie oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej, pani Anny Zalewskiej.

Zgodnie z założeniami, wielokrotnie potwierdzanymi także przez panią minister, reforma oświaty nie będzie obciążała kosztami samorządów. Ale ja sam sugerowałem, by takie ewentualnie pojawiające się koszty zrekompensował samorządom budżet państwa. Różne wypowiedzi pani minister zdają się potwierdzać te sugestie. Bo np. w liście z 7 marca 2017 r. do dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty stwierdza pani minister, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dysponuje kwotą około 300 milionów zł na dostosowanie szkół do zmiany zadań wynikającej z reformy.

Dlatego proszę o informację, czy samorządy, które zwrócą się z uzasadnioną prośbą, wnioskiem o środki na dostosowanie szkół do wymogów reformy, mogą liczyć na wsparcie. Czy jeśli jest lub będzie ustalona formuła zwracania się z wnioskiem o takie wsparcie, to zgodnie z wnioskiem burmistrza miasta Kętrzyn – moim zdaniem spełniającym kryteria wsparcia – miasto otrzyma kwotę 310 tysięcy zł, którą musi wydać na przystosowanie 4 pracowni w przekształconych szkołach podstawowych? Wniosek w tej sprawie miasto Kętrzyn wysłało do Ministerstwa Edukacji Narodowej 15 lipca 2016 r. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.

Pan senator Warzocha.

Senator Artur Warzocha:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W związku z licznymi głosami płynącymi ze środowisk polonijnych w Austrii zwracam się do ministra kultury i dziedzictwa narodowego – za pośrednictwem pana marszałka – z prośbą o podjęcie interwencji w celu zmiany napisu na pomniku upamiętniającym polskie ofiary niemieckiej zbrodni hitlerowskiej w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen.

Powszechnie wiadomo, że obóz ten w czasie II wojny światowej był miejscem kaźni dla ponad 335 tysięcy więźniów, w tym osób narodowości polskiej, rosyjskiej, austriackiej, żydowskiej, niemieckiej i wielu innych. Wśród wielu naszych rodaków, którzy od 1939 r. trafiali do KL Mauthausen, szczególne miejsce zajmowali przedstawiciele polskiej inteligencji i duchowieństwa, których eksterminacja była planowym działaniem ze strony III Rzeszy.

Dzisiaj, po ponad 70 latach od wyzwolenia obozu, na monumencie upamiętniającym ofiary nadal widnieje napis, w którym hołd pomordowanym składa Polska Rzeczpospolita Ludowa. Przyznać należy, że po 27 latach od momentu demokratycznych przemian w Polsce widniejący w tej formie napis w oczach nas samych, a także w oczach międzynarodowej opinii publicznej przynosi nam wstyd, że nie wspomnę o bólu patrzących na to obecnych tam na uroczystościach rocznicowych, nielicznych już żyjących, ocalałych polskich więźniów tego obozu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.

Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Pierwsze oświadczenie kieruję do ministra spraw zagranicznych w związku z incydentem, który ma wszelkie znamiona ataku terrorystycznego, dotyczącym polskiej placówki konsularnej w Łucku.

Zwracam się do pana ministra z uprzejmą prośbą o informację, jakie działania zwiększające poziom bezpieczeństwa naszych placówek i instytucji polskich na terytorium państwa ukraińskiego podejmą polskie władze. Jak najbardziej słuszne jest stanowisko rządu polskiego, który domaga się wzmocnienia ochrony tych obiektów przez instytucje i służby ukraińskie, ale moje pytanie zmierza do doprecyzowania, czy również władze polskie, w ramach zmiany organizacji tych placówek, przewidują jakieś wzmocnienie ochrony tych obiektów.

Drugie oświadczenie, które kieruję do pana wicepremiera Mateusza Morawieckiego, ma następującą treść.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o planowanym wprowadzeniu od 1 stycznia 2018 r. niższych danin od firm o niskich dochodach, „w ramach małej działalności i działalności pozarejestrowej”, zwracam się do pana premiera z uprzejmą prośbą o bliższe informacje na ten temat.

Trzecie oświadczenie kieruję do ministra infrastruktury i budownictwa.

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw stworzyła dla gmin w Polsce możliwość budowy np. ścieżek rowerowych przy drogach, których nie są zarządcą.

Do mojego biura senatorskiego zwracają się przedstawiciele samorządu z obawami, czy nowelizacja ustawy nie skłoni Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do zaniechania dotowania z własnych środków wspomnianych inwestycji, które dotyczą poprawy bezpieczeństwa na zarządzanych przez nią drogach publicznych.

Proszę o informacje w tej sprawie. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.

I pan senator Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ja swoje wystąpienie kieruję do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Chodzi o problem związany z realizacją zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły, które to zadanie ma być sfinansowane z funduszy Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju; projekt jest prowadzony przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Mianowicie idzie o warunki postawione firmom, które zgłaszają swoje oferty w celu realizacji tego programu. Otóż te warunki są ustalone w taki sposób, że preferują w zasadzie jedną, względnie dwie firmy zagraniczne, a to poprzez ustawienie bardzo wysokiego progu w postaci obrotów średniorocznych w wysokości 32,5 miliona euro, a następnie w postaci konieczności wykazania, że zostały zrealizowane 2 kontrakty o wartości minimum 55 milionów euro i że został zrealizowany co najmniej 1 kontrakt o wartości minimum 110 milionów euro. Oczywiście takie warunki są ustawieniem przetargu pod, tak jak powiedziałem, jedną, względnie dwie olbrzymie firmy zagraniczne, które są w zasadzie monopolistami. Wzbudza to uzasadnione rozgoryczenie wśród polskich firm, które są nieco mniejsze, jednakże nie mniej sprawne w realizacji tego typu projektów.

W związku z tym otrzymałem wystąpienia od przedstawicieli tych firm, którzy zwracają uwagę na krzywdzącą, wręcz zaporową metodę zastosowaną przez prowadzącego projekt, a mianowicie przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Osoby, które interweniują, zwracają uwagę na to, że de facto w praktyce dochodzi do takiej sytuacji, że jedynie firmy zagraniczne są w stanie w takim przetargu wygrać i następnie w praktyce realizują takie zadania za 150% wartości kosztu inwestorskiego, a rzeczywistymi wykonawcami są polskie firmy, których wynagrodzenie stawowi znikomą część zrealizowanego kosztorysu inwestorskiego.

Oczywiście jest to sytuacja kuriozalna, która w moim przekonaniu wymaga interwencji pana ministra i przypomnienia prowadzącemu projekt, jakie powinny być zasady, by spełniały one wymóg nie tylko przejrzystości, ale również elementarnej sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.

Proszę senatora sekretarza o odczytanie komunikatów.

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nie ma komunikatów.)

Nie ma komunikatów?

Informuję, że protokół trzydziestego ósmego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam trzydzieste ósme posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 30)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.