Narzędzia:

Posiedzenie: 35. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


21, 22 i 24 lutego 2017 r.
Przemówienia z dnia następnego

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Należy pozytywnie zaopiniować projekt zmiany ustawy o rzecznikach patentowych, a dokładniej kwestię uregulowania stawek minimalnych stosowanych przez rzeczników patentowych.

Trzeba podkreślić, że wskazana ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia Komisji Europejskiej z dnia 25 lutego 2016 r., które to mają na celu regulację zawartych w polskim ustawodawstwie stawek minimalnych stosowanych przez rzeczników patentowych. Obecnie bowiem przepisy ograniczają swobodę przedsiębiorczości, ale także swobodny przepływ usługodawców. Jest to spowodowane właśnie ograniczeniem podmiotów, które chcą wejść na rynek, lecz nie mogą w żaden sposób konkurować w kwestii cen za swoje usługi.

Celem wprowadzonych zmian jest wprowadzenie większej swobody świadczenia usług, a przede wszystkim umożliwienie ochrony interesów przedsiębiorców. Co więcej, dzięki zmianom w projektowanej ustawie wzrośnie dostępność do usług rzeczników patentowych w szczególności w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. To z kolei spowoduje, że wzrośnie zainteresowanie korzystaniem z ochrony patentowej. W obecnym stanie prawnym, jeśli chodzi o zakres opłat za usługi rzeczników, przedsiębiorcy często nie mogą sobie pozwolić na korzystanie z ochrony patentowej. Zmiany wprowadzą także konkurencyjność wśród rzeczników patentowych. Co więcej, zmiany polegające na obniżeniu stawek za usługi rzeczników spowodują, że więcej przedsiębiorców skorzysta z ich usług, a to z kolei zwiększy liczbę zleceń dla rzeczników patentowych. Oba podmioty skorzystają z wprowadzonych zmian w przepisach, gdyż wzrośnie ochrona patentowa wśród przedsiębiorców, a to spowoduje wzrost przychodów z tytułu zwiększonej liczby zgłoszeń dokonywanych przez małych i średnich przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. Obecnie niewielka liczba przedsiębiorców korzysta z ochrony patentowej.

Stawki minimalne pozostaną tylko w zakresie ustalenia i zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz Urzędem Patentowym RP orzekającym w postępowaniu spornym. Zgodnie z proponowanym projektem ma dojść do rezygnacji ze stawek minimalnych dla rzeczników patentowych wykonujących zawód w kancelariach patentowych oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli w stosunkach pomiędzy rzecznikiem patentowym a klientem. Ponadto określenie stawek minimalnych ma funkcję informacyjną – dzięki temu obywatel z góry będzie wiedział, jakiego rzędu wydatków może się spodziewać.

Reasumując, chcę powiedzieć, że wprowadzenie proponowanych zmian w omawianej ustawie uważam za konieczne i uzasadnione.

Przemówienie senatora Roberta Mamątowa w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Przemówienie senatora Roberta Mamątowa w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ideę, by członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali prawo do noszenia specjalnych mundurów, oceniam pozytywnie.

Rozwiązanie to, odwołujące się do tradycji wyróżniania bohaterów narodowych w II RP, nie tylko usatysfakcjonuje zapewne znaczącą cześć środowisk kombatanckich, ale będzie miało też duże znaczenia dla edukacji patriotycznej społeczeństwa. Dzięki takim mundurom wiele lokalnych społeczności odkryje, że wśród nich żyją konkretne osoby zasłużone dla odzyskania przez Polskę niepodległości, co z kolei pozwoli otoczyć je specjalną opieką i pomocą.

Należy przypomnieć, iż Korpus Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej jest honorową wspólnotą żołnierską, nad którą patronat sprawuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W skład korpusu wchodzą osoby, które brały udział w walkach zbrojnych o niepodległość lub ustalenie granic państwa polskiego, przy czym dotyczy to okresu do 8 maja 1945 r., oraz – po zakończeniu II wojny światowej – w walkach przeciw reżimowi komunistycznemu na terenie Polski w granicach z dnia 31 sierpnia 1939 r., jak również w granicach powojennych, a także osoby odznaczone Orderem Krzyża Wojskowego. Podstawowym wyróżnikiem weteranów (np. w stosunku do niektórych kombatantów) jest czynny, zbrojny udział w walkach mających na celu odzyskanie lub obronę niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które swoimi działaniami zaprzeczyły patriotycznej postawie z uwagi na podejmowane zatrudnienia, pełnione służby oraz funkcje w określonych organach, w tym organach bezpieczeństwa i służb wojskowych, nie miały możliwości uzyskania statusu weterana.

Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do jednorazowego i bezpłatnego otrzymania ubioru mundurowego na własność oraz do jego noszenia wraz z oznakami stopni wojskowych.

Trzeba podkreślić, iż nie ma niebezpieczeństwa, aby ubiór mundurowy członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej przypominał mundur wojskowy. Wnioskodawca zadbał bowiem o to, formułując odpowiednie wytyczne.

Wreszcie weterani będą mieli prawo do bezpłatnego otrzymania ubioru mundurowego na własność i noszenia go w określonych sytuacjach wraz z oznakami stopni wojskowych, np. biorąc udział w uroczystościach wojskowych, dzięki czemu zostanie im nadany odpowiedni prestiż. Do tej pory nie istniało jednolite umundurowanie. Tylko niektórzy z weteranów wkładali na oficjalne uroczystości mundury wojskowe, które mają już ponad 40 lat. Należy je zatem odnowić. Część z byłych żołnierzy występowała w strojach cywilnych wzbogaconych wojskowymi emblematami i odznaczeniami. Cieszy mnie fakt, że bohaterowie zostaną godnie wyróżnieni za ich niezłomną postawę i zasługi w walce o niepodległość.

Dzięki tej pięknej inicjatywie wolna Polska się odradza. Po latach prześladowań przez komunistyczną hołotę i przemilczenia przez postkomunę ci leciwi bohaterowie wreszcie doczekali się zasłużonej chwały. Ten krok przyczyni się do zniszczenia sowieckiego kłamstwa o „bandach”, a uhonorowanie w ten sposób naszych bohaterów odkurzy naszą historię i przywróci pełny blask tym, którzy wnieśli największy wkład w zapisywanie jej krwawą czcionką. Przywrócenie szacunku do munduru to przywrócenie szacunku do tego, co najbardziej polskie. To forma docenienia i podziękowania za ich trud, krew, narażanie bezpieczeństwa i życia za Polskę. Myślę, że dzięki temu karty pięknej historii Polski odsłaniają się w pełnej krasie, a bohaterowie zajmują należne im miejsce. Dziękuję.

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Celem ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego jest przyznanie członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej prawa do otrzymywania i noszenia ubioru mundurowego, ponieważ aktualny stan prawny nie reguluje kwestii umundurowania weteranów. Dzięki odpowiednim staraniom honorującym ostatnich żyjących powstańców możemy oddać im hołd oraz wyrazić wdzięczność za wolność i niepodległość.

Projektowana regulacja prawna uznaje członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej za żołnierzy Wojska Polskiego oraz przyznaje im prawo do noszenia ubioru mundurowego oraz oznak stopni wojskowych.

Określenie „ubiór mundurowy” pozwoli na odróżnienie weteranów od członków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich umundurowania. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach – DzU z 2016 r., poz. 38 – mundur jest ubiorem lub jego częścią służącą oznaczeniu przynależności do określonej jednostki organizacyjnej lub wykonywania określonych funkcji albo służby. Wspomniane regulacje wymuszają konieczność odróżnienia dwóch wymienionych ubiorów i pełnionych funkcji.

Zaproponowane rozwiązania dotyczące wyznaczenia odpowiedniego podmiotu właściwego, odpowiedzialnego za przyjmowanie wniosków i innych niezbędnych dokumentów oraz za wydawanie ubioru mundurowego, sprawi, że prawdopodobieństwo posiadania takowego stroju przez osobę nieupoważnioną spadnie do minimum. Warunkiem koniecznym jest również udokumentowanie faktu posiadanego stopnia wojskowego. W przypadku utracenia uprawnień kombatanckich osoby tracą prawo do noszenia ubioru mundurowego. Regulacja prawna proponuje rozszerzenie zakresu podmiotów informowanych o fakcie pozbawienia uprawnień o organ właściwy do wydawania ubioru mundurowego. Takowe prawo pozwoli uniknąć pomyłek spowodowanych brakiem dostępu do informacji.

Potrzebne środki finansowe zostaną pobrane z budżetu państwa – z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej – a koszt wykonania ubioru mundurowego to mniej więcej 3 tysiące 800 zł. Aktualnie do Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej należy 8 tysięcy 615 osób, przy czym należy szacować, że o wydanie ubioru mundurowego poprosi około 3 tysięcy osób. Powyższe dane wynikają z przeprowadzonych konsultacji ze środowiskiem kombatanckim.

Reasumując, uważam, że przedstawione argumenty potwierdzają zasadność wprowadzenia proponowanej ustawy.

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W Polsce w ciągu roku na raka umiera grubo ponad 100 tysięcy osób. To tak, jakby co roku znikało z powierzchni ziemi miasto wielkości mojego Gorzowa. Nie ma już chyba takich osób, które nie mają lub nie miały wśród najbliższych chorych właśnie na raka. To choroba XXI wieku, która z roku na rok zabiera coraz więcej osób. Statystyki są porażające, stąd tak ważna jest opieka zdrowotna nad chorymi i przede wszystkim jak najszybsze wykrycie choroby, jak najszybsze leczenie.

Dlatego ciężko mi zrozumieć, dlaczego nowa ustawa znosi konsylia, czyli ten moment, w którym to lekarze siadają przy jednym stole, żeby zająć się pacjentem.

Przypomnę, że ustawa dotychczas zmuszała, aby to lekarze zajęli się pacjentem, a nie pacjent szukał lekarzy, często w gabinetach prywatnych. Wy chcecie odwrotnie: to pacjent ma teraz biegać po prywatnych lekarzach i szukać pomocy. Tym samym skazujecie go na dodatkowy stres i koszty. Nie potrafię zrozumieć: dlaczego, po co?

Szanowni Państwo, w opinii ekspertów branży medycznej, lekarzy konsylium jest kluczem w leczeniu raka. Wie to Polska, wiedzą to Europa i świat. Nie wiedzieli chyba tylko o tym twórcy tej ustawy. Dlatego apeluję o rozsądek i rozwagę, bo procedujemy prawo, które wpływa bezpośrednio na ludzkie życie. Tutaj nie może być polityki, tutaj potrzeba fachowej wiedzy i empatii.