Narzędzia:

Posiedzenie: 30. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 3 dzień


15, 16 i 17 listopada 2016 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 30)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Stanisław Karczewski)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam posiedzenie.

Powracamy do…

(Rozmowy na sali)

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

(Rozmowy na sali)

Panowie Senatorowie!

(Głosy z sali: Ciii…)

Już zaczęliśmy. Pan senator Klich i pan marszałek Borusewicz… Już zaczęliśmy, Panowie! Ja nie mogę użyć w tej chwili laski.

(Wesołość na sali)

(Głos z sali: Dziękujemy bardzo.)

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 321 Z.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Rafała Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Rafał Ambrozik:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2016 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 16 listopada bieżącego roku nad ustawą o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkcie II ppkty 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18 i 19. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? W trakcie dyskusji wnioski zgłosili pan marszałek Bogdan Borusewicz, senator Piotr Florek i senator Zbigniew Cichoń. Nie. Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pana senatora, marszałka Bogdana Borusewicza o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Jeszcze wnioskodawca…)

Wnioskodawca, to poczekamy… Okej.

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 25 – za, 55 – przeciw. (Głosowanie nr 30)

Wniosek o odrzucenie ustawy został odrzucony.

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1 usuwa z ustawy przepis, który wiąże powstanie stosunku służbowego sędziego Trybunału ze złożeniem ślubowania oraz przewiduje, że po złożeniu ślubowania sędzia obowiązany jest stawić się w Trybunale, a prezes Trybunału musi umożliwić mu wypełnianie obowiązków sędziego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 25 – za, 54 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 31)

Poprawka nr 1 została odrzucona.

Nad poprawkami nr 2, 8, 12 i 16 należy głosować łącznie, a przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 3, 7, 13, 14 i 15.

Poprawki nr 2, 8 i 16, nad którymi głosujemy łącznie… A nr 12 tutaj nie ma…

(Głos z sali: Jest…)

(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: …dalej jest poprawka nr 12.)

Aha, dalej, dobrze. Okej, przepraszam.

Poprawki nr 2, 8 i 16 obejmują propozycję skreślenia regulacji odnoszących się do Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a poprawka nr 12 znosi ograniczenia nakładane na sędziego Trybunału w stanie spoczynku.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 25 – za, 57 – przeciw. (Głosowanie nr 32)

Poprawki nr 2, 8, 12 i 16 zostały odrzucone.

Poprawka nr 3 ma na celu wyeliminowanie ogólnego odesłania do odrębnych przepisów, a także wskazanie organu, w którego kompetencji mieści się uchwalenie Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Poprawka nr 7 jest z kolei redakcyjną konsekwencją zmiany brzmienia art. 7.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 59 – za, 23 – przeciw. (Głosowanie nr 33)

Poprawki nr 3 i 7 zostały przyjęte.

Poprawki nr 4 i 17 należy przegłosować łącznie. Poprawka nr 4 zmierza do zniesienia obowiązku przekazywania zysków uzyskanych przez sędziego Trybunału z tytułu posiadania akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego na wybrany cel publiczny. Powiązana z nią poprawka nr 17 koryguje odpowiednio odesłanie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 27 – za, 52 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 34)

Poprawki nr 4 i 17 zostały odrzucone.

Poprawka nr 5 umożliwia gromadzenie zysków osiągniętych z akcji bądź udziałów w spółkach prawa handlowego na odrębnym rachunku bankowym, z tym zastrzeżeniem, że sędzia będzie mógł z nich skorzystać dopiero po zakończeniu kadencji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 54 – za, 26 – przeciw. (Głosowanie nr 35)

Poprawka nr 5 została przyjęta.

Poprawka nr 6 zmierza do złagodzenia rygoru związanego z niewykonaniem przez sędziego Trybunału obowiązku złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez jego małżonka lub zamiarze podjęcia takiej działalności albo zmianie jej charakteru.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 81 – za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 36)

Poprawka nr 6 została przyjęta.

Poprawka nr 9 polega na skreśleniu fragmentu przepisu stanowiącego podstawę do inicjowania przez prezydenta postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Trybunału.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 25 – za, 54 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 37)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 10 wprowadza wymóg uzyskania opinii pierwszego prezesa Sądu Najwyższego co do zasadności złożenia przez prezydenta zawiadomienia o popełnieniu przez sędziego Trybunału przewinienia dyscyplinarnego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 57 – za, 25 – przeciw. (Głosowanie nr 38)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 11 usuwa redakcyjną wadę przepisu polegającą na zbyt wąskim określeniu zadań stawianych przed rzecznikiem dyscyplinarnym.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 80 – za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 39)

Poprawka nr 13 przesądza, że sędzia Trybunału w stanie spoczynku ma prawo wypowiadać się w sprawach publicznych, i jednocześnie usuwa błąd terminologiczny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 80 – za, 2 – przeciw. (Głosowanie nr 40)

Poprawka nr 13 została przyjęta.

Poprawka nr 14 znosi ograniczenie, zgodnie z którym sędzia Trybunału w stanie spoczynku może zostać zatrudniony tylko na jednej uczelni.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 80 – za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 41)

Poprawka nr 14 została przyjęta.

Poprawka nr 15 zawęża zakaz podejmowania przez sędziego Trybunału w stanie spoczynku zajęć innych niż zatrudnienie jedynie do tych przypadków, w których mogłoby dojść do naruszenia godności sędziego Trybunału w stanie spoczynku.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 42)

Poprawka nr 15 została przyjęta.

Poprawka nr 18 jest podyktowana dążeniem do zachowania spójności rozwiązań zawartych w ustawie oraz treści oświadczenia składanego według formularza stanowiącego załącznik nr 3 do ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 43)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 19 sprowadza się do skreślenia w załączniku nr 3 do ustawy odnośników, które z punktu widzenia regulacji ustawowych są nieadekwatne.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 44)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 56 było za, 25 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 45)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 306 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 46)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 307 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 47)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 303 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Krzysztofa Słonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Krzysztof Słoń:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisje na posiedzeniu w dniu 17 listopada bieżącego roku rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 16 listopada 2016 r. nad ustawą o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Czy senator wnioskodawca Piotr Florek lub pozostały senator sprawozdawca, Wiesław Kilian, chcą jeszcze zabrać głos?

Bardzo proszę, pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Proponowana poprawka ma na celu ograniczenie, że tak powiem, pielgrzymek do prezesa kasy. Chodzi o to, że poprzednio powołania i odwołania dotyczyły kierowników placówek terenowych, a ta ustawa spowoduje, że będzie to dotyczyć nie tylko kierowników, ale i ich zastępców. W takim razie prezes kasy będzie powoływał również zastępców w terenie. Należy domniemywać, że… No, na szczeblu krajowym będzie on musiał podejmować decyzję, kto będzie w danej jednostce terenowej nie tylko kierownikiem, ale i zastępcą kierownika. Stąd, żeby ograniczyć te pielgrzymki do prezesa, taka poprawka. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 57 było za, 25 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 48)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 320 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 49)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o paszach (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o paszach.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 323 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 50)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach.

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk nr 304 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 51)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 308 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Tadeusza Romańczuka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Tadeusz Romańczuk:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Komisje na posiedzeniu w dniu 17 listopada rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 16 listopada nad ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkcie I, czyli przyjąć tę ustawę bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy senator wnioskodawca Jerzy Czerwiński lub pozostały senator sprawozdawca, Mieczysław Augustyn, chcą jeszcze zabrać głos?

(Senator Jerzy Czerwiński: Nie.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie.)

Dziękuję.

Senator Mieczysław Augustyn był ponadto sprawozdawcą mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 57 było za, 25 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 52)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 305 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 53)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druki senackie nr 309 A i 309 B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 54)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną przez komisję poprawką…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku, muszę coś wyjaśnić, bo będą głosować przeciw czemuś, co…)

Teraz? Teraz już nie. Teraz przystępujemy do głosowania. Już nie, przepraszam, Panie Senatorze, za późno.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Sekundę…)

No, pół sekundy daję panu.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale sprawa jest ważna, bo będziemy głosować przeciwko czemuś, odnośnie do czego zagłosowaliśmy, że jesteśmy za. Tak więc muszę wytłumaczyć Wysokiej Izbie…)

Ale teraz nie jest na to pora, teraz już głosujemy. Czas na debatę, dyskusję i wyjaśnianie już był, a teraz jesteśmy w trakcie głosowań. Teraz już nie tłumaczymy poprawek, taki jest tutaj zwyczaj. W Sejmie jest inaczej, Panie Senatorze, wiem, bo to widzę. Ale u nas jest inaczej.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania na przedstawioną przez komisję poprawką.

Poprawka uzupełnia zmianę z art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o korektę ust. 3 w tym przepisie w ten sposób, aby osoby samodzielnie wykonujące prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie, prowadzone przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa, musiały się legitymować kwalifikacjami koniecznymi do kierowania takimi pracami.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 5 było za, 71 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu (Głosowanie nr 55).

Czy ktoś zgłosi wniosek…

Proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku, zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Przystępujemy do głosowania.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku…)

Tak?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Czy teraz ja mogę?)

Nie, nie, teraz głosujemy, Panie Senatorze. Jest wniosek o przyjęcie ustawy, no, nie będę… Teraz nie ma czasu na debatę.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Bardzo pana marszałka przepraszam i więcej już nie będę się odzywał…)

Bardzo dobrze.

(Senator Jerzy Fedorowicz: …ale jeżeli Wysoka Izba, która… Cała komisja, i koalicja, i opozycja, głosowała za…)

Ale już zagłosowali…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale oni o tym w ogóle nie wiedzą…)

Ale już jest po głosowaniu, Panie Senatorze, tak że już może pan teraz… Przepraszam bardzo, odbieram panu głos.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie będę się już więcej…)

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez pana senatora Kazimierza Wiatra wnioskiem o przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 79 było za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 56)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach.

Powracamy do rozpatrywania…

Nie, moment. To już koniec, tak?

(Głosy z sali: Koniec.) (Wesołość na sali)

Proszę państwa, jeszcze ważna informacja. Chciałbym, żebyście państwo jeszcze nie opuszczali sali. Momencik, ja przeczytam tylko jedną stronę, wysłuchajcie.

W związku z podjętymi uchwałami bardzo proszę senatorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje sejmowe.

Informuję, że porządek obrad trzydziestego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przypominam i informuję, że następne posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach 29 i 30 listopada oraz 1 grudnia, z możliwością skrócenia o ten 1 grudnia. I zaczynamy o godzinie 9.00. To jest ta informacja, którą chcę przekazać. Porządek tego posiedzenia zostanie państwu przesłany pocztą elektroniczną.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatorów nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut.

Nad oświadczeniami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z senatorów pragnie…

(Rozmowy na sali)

Pan senator Artur Warzocha, bardzo proszę.

Senator Artur Warzocha:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam dzisiaj dwa oświadczenia. Pierwsze dotyczy szkolnych punktów konsultacyjnych.

W związku z licznymi opiniami, jakie wpływają do przedstawicieli senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą ze strony środowisk polonijnych i Polaków mieszkających za granicą, a które dotyczą kwestii nazewnictwa placówek oświatowych zajmujących się kształceniem polskich dzieci i młodzieży przebywających za granicą, proszę pana marszałka o podjęcie działań zmierzających do doprowadzenia do zmiany obowiązującej obecnie nazwy używanej w przypadku placówek oświatowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą placówki oświatowe, które umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemach oświaty innych krajów uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania, nazwane zostały szkolnymi punktami konsultacyjnymi. Nazwa ta została zastosowana w celu odróżnienia ich od innych placówek, w tym szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących oraz zespołów przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i innych placówkach prowadzących kształcenie w pełnym wymiarze, wobec których używana jest inna nazwa, tj. „szkoła”, „gimnazjum” i „liceum ogólnokształcące” – zgodnie z § 1 pkt 1 wspomnianego tu rozporządzenia.

Zdaniem przedstawicieli środowisk, które zgłaszają swoje uwagi w tej sprawie, nazwa „szkolny punkt konsultacyjny” jest niewłaściwa i myląca. Prowadzony w tych placówkach cykl kształcenia jest oparty na polskich podstawach programowych opracowanych i zatwierdzonych przez polskie władze oświatowe, co wiąże się z koniecznością spełnienia odpowiednich wymogów w zakresie procesu i warunków kształcenia, przygotowania kadry pedagogicznej oraz wykorzystania właściwych podręczników i pomocy szkolnych. Dodatkową kwestią jest obniżenie prestiżu tych placówek, które nieoczekiwanie straciły status szkoły, a ich ranga w odczuciu społecznym została obniżona, co przede wszystkim dotyka uczęszczających tam uczniów, a w dalszej kolejności pracujących tam nauczycieli.

Wydaje się, że nazwa „szkolny punkt konsultacyjny” – nawet w przypadku placówek, które prowadzą nauczanie w systemie uzupełniającym – jest wyjątkowo nietrafiona, ponieważ w żadnym aspekcie nie kojarzy się z procesem kształcenia czy wychowania. W związku z tym proszę pana marszałka o podjęcie działań w celu przywrócenia tym placówkom adekwatnej do faktycznie pełnionej funkcji nazwy „Szkoła Polska” przy właściwej jednostce organizacyjnej typu przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny czy przedstawicielstwo wojskowe Rzeczypospolitej Polskiej. Swoje oświadczenie, za pośrednictwem pana marszałka, kieruję do minister edukacji narodowej.

I drugie oświadczenie, oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Częstochowy.

W nawiązaniu do informacji rozpowszechnianych przez prezydenta miasta Częstochowy dotyczących rzekomej konieczności zwolnienia z pracy około 200 nauczycieli obecnych gimnazjów w związku z reformą gimnazjalną przygotowywaną przez rząd, kieruję do pana marszałka prośbę o zwrócenie się do wspomnianego organu samorządu terytorialnego z wnioskiem o przedstawienie opinii publicznej precyzyjnych wyliczeń w powyższej sprawie i podanie szczegółów dotyczących sposobu przeprowadzenia tych wyliczeń.

Mój wniosek podyktowany jest tym, że zachodzi istotna rozbieżność pomiędzy wyliczeniami podawanymi przez władze samorządowe Częstochowy a danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które w przeciwieństwie do szacunków podanych przez prezydenta miasta zakładają, że reforma gimnazjalna zwiększy zapotrzebowanie na pracę w częstochowskich szkołach o 39 nauczycieli. Oba przedstawione wyliczenia opierają się na tych samych źródłach dostarczonych przez samorząd miasta Częstochowy do Ministerstwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem śląskiego kuratorium oświaty, tj. na podstawie systemu informacji oświatowej.

Przedstawione przez prezydenta miasta Częstochowy dane budzą zrozumiałe obawy w środowisku nauczycieli gimnazjów, którzy przyjmując do wiadomości propagowane przez niektóre lokalne media negatywne doniesienia oparte na informacjach rozpowszechnianych przez urząd miasta, boją się utraty pracy i boją się o swoją przyszłość. Tymczasem z informacji, które do mnie dotarły, wynika, że wspomniany urząd zwrócił się do dyrektorów gimnazjów z poleceniem przygotowania wyliczeń, ilu nauczycieli straci zajęcie z powodu wygaszania kolejnych klas gimnazjów, bez uwzględnienia ich migracji do szkół podstawowych i średnich. Można na tej podstawie przypuszczać, w przypadku potwierdzenia prawdziwości tych informacji, że dane te są niepełne i nie przedstawiają pełnego obrazu skutków kadrowych planowanej reformy. Niemniej sytuacja w środowisku nauczycielskim w Częstochowie jest zła i prowadzi do eskalacji niepotrzebnych napięć zarówno w szkołach, jak i wśród opinii publicznej. Organ prowadzący dla częstochowskich szkół, jakim jest miejscowy samorząd, od samego początku negatywnie odnosił się do planów reformy gimnazjalnej.

Już na początku tej kadencji parlamentu w Urzędzie Miasta Częstochowy pod auspicjami prezydenta miasta Częstochowy zorganizowane zostało spotkanie w gronie samorządowców, przedstawicieli związków oświatowych, nauczycieli i dyrektorów szkół z udziałem parlamentarzystów opozycji, którego przesłaniem był sprzeciw wobec zapowiadanej reformy gimnazjalnej, chociaż wtedy pani Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, nie przedstawiła jeszcze żadnych założeń przedmiotowej reformy. Co więcej, w tej dyskusji, mocno nagłośnionej przez niektóre lokalne media, wykorzystano również uczniów gimnazjów, osoby nieletnie, które w swych wystąpieniach zwracały się do prezes Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło, z apelem o wycofanie się z planowanej reformy i o – cytuję – ratowanie dorobku gimnazjów. Dla wielu przedstawicieli lokalnej opinii publicznej fakt wciągania młodzieży do sporów politycznych był wyjątkowo niesmaczny, a wziąwszy pod uwagę wiek niektórych mówców – 14 czy 15 lat – po prostu nieetyczny, tym bardziej że akurat ta reforma oprócz spraw zawodowych dotyczących zatrudniania nauczycieli dotyka wyjątkowo delikatnej materii, czyli wychowania i kształcenia młodego pokolenia polskich obywateli. W związku z tym przedstawiciele wszystkich organów władzy publicznej, nawet w momencie przeprowadzania trudnych zmian, powinni wykazać się właściwą wrażliwością i wysoką etyką zarówno polityczną, jak i osobistą.

Swoje oświadczenie za pośrednictwem pana marszałka kieruję do prezydenta miasta Częstochowy.

Dziękuję za uwagę.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego Czerwińskiego.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Swoje oświadczenie kieruję do prezes Rady Ministrów, pani Beaty Szydło.

Szanowna Pani Premier!

Do chwili obecnej nie zostało rozwiązanych wiele problemów, których przyczyny leżą w wybuchu i przebiegu II wojny światowej. Państwo polskie teoretycznie znalazło się w gronie zwycięzców tej wojny, praktycznie niestety poniosło proporcjonalnie największe straty, do dziś niezrekompensowane. Ponieśli je także nasi polscy obywatele. Część ze strat materialnych osób prywatnych została wyrównana w niewielkim procencie przez polskie państwo, np. w ramach tzw. roszczeń zabużańskich. Część, raczej w formie minimalnej zapomogi, a nie ekwiwalentnego odszkodowania, firmy i państwo niemieckie przekazały, np. polskim robotnikom przymusowym pracującym w III Rzeszy. Pozostały jednak duże grupy naszych obywateli, których słuszne roszczenia z czasów II wojny światowej nie zostały zaspokojone w żaden sposób, tak jakbyśmy chcieli o nich jak najszybciej zapomnieć. Do takiej grupy należą obecni obywatele polscy, którzy w trakcie II wojny światowej zostali wysiedleni ze swoich siedzib – mieszkań, domów i gospodarstw – przez okupanta niemieckiego. Liczbę Polaków wysiedlonych przez Niemców szacuje się na ok. 1,7 miliona osób. Większość z nich pochodziła z Wielkopolski, a ściślej z ówczesnego niemieckiego Kraju Warty. Po konfiskacie majątku Niemcy przewozili Polaków na tereny wschodniej Generalnej Guberni. Po zakończeniu wojny część wysiedlonych wróciła do swoich siedzib, część przeniosła się na Ziemie Odzyskane i tam otrzymała w ramach rekompensaty opuszczone mienie poniemieckie. Ale duży procent wysiedlonych nigdy żadnego zadośćuczynienia za skonfiskowane przez Niemców mienie nie otrzymał.

Czy państwo polskie, przynajmniej częściowo – tak jak np. Zabużanom – zrekompensuje straty materialne wysiedlonym przez Niemców w trakcie II wojny światowej Polakom, obecnym obywatelom Polski? Jeśli nie, to czy państwo polskie podejmie kroki, aby do tej rekompensaty zobowiązała się Republika Federalna Niemiec, następca prawny agresora i sprawcy wysiedleń – niemieckiej III Rzeszy? Czy takie kroki były podejmowane? Jeśli tak, to jaki był efekt prowadzonych z Niemcami rozmów? Jeśli nie, to dlaczego tych rozmów nie podjęto? Sprawa ta jest tym bardziej ważna, że Niemcy regularnie próbują pisać na nowo historię II wojny światowej.

Z wyrazami szacunku – senator RP Jerzy Czerwiński.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Informuję, że protokół trzydziestego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam trzydzieste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 06)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.