Narzędzia:

Posiedzenie: 28. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 3 dzień


19, 20 i 21 października 2016 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 30)

(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie Grzegorz Czelej i Adam Bielan)

Wznowienie posiedzenia

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Wznawiam obrady.

Uzupełnienie porządku obrad

Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 – i rozpatrzenie go jako punktu trzynastego porządku obrad.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

Dziękuję bardzo. Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przedstawioną propozycję przyjął.

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwunastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 298, a sprawozdanie komisji – w druku nr 298 A.

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, senatora Wiesława Dobkowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę o ciszę. Panowie Senatorowie, zaczęliśmy już obrady.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Mam zaszczyt przedstawić opinię Komisji Infrastruktury dotyczącą ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Ustawa ta jest projektem rządowym.

Uchwalenie tej ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym jest związane z koniecznością wypełnienia przez państwo polskie zobowiązań wynikających z aktów prawnych Unii Europejskiej. W tej sprawie wydano 6 aktów prawnych: są to 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z roku 2009, jest 1 decyzja Komisji z roku 2009 i są 2 rozporządzenia Komisji – 1 z roku 2009 i 1 z 2010.

Istotą rozwiązań zawartych w przywołanych aktach jest utworzenie i prowadzenie krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego. W myśl art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 1071/2009 każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, którzy od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przetwarzanie danych, które zawiera rejestr, podlega kontroli wyznaczonego w tym celu organu publicznego. Odpowiednie dane znajdujące się w krajowym rejestrze elektronicznym są dostępne dla wszystkich właściwych organów danego państwa członkowskiego. Rozporządzenie przewiduje jednocześnie, że państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, aby krajowe rejestry elektroniczne zostały połączone ze sobą i były dostępne w całej Wspólnocie poprzez krajowe punkty kontraktowe odpowiedzialne za wymianę informacji.

Utworzenie krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorstw transportu drogowego nie jest możliwe na bazie istniejących już ewidencji, to jest Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego, czyli KRS, gdyż zostały one utworzone do gromadzenia innego rodzaju danych niż te, jakie mają być zawarte w rejestrze. Bowiem w rejestrze Unii Europejskiej… Te wspomniane rozporządzenia wymagają się, żeby przedstawione były dane bardziej szczegółowe, to znaczy by dotyczyły one przewoźników drogowych – by była tam wskazana firma i forma prawna oraz adres siedziby, rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, liczba pojazdów, numer seryjny licencji wspólnotowej oraz uwierzytelnionych odpisów – oraz osób zarządzających transportem drogowym i nałożonych na nie kar, a także osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.

Z uwagi na charakter tych wymienionych danych, które trzeba przekazać i które są określone prawem unijnym, a także na zasady ich udostępniania należy stworzyć nowy, odrębny rejestr, który przez tzw. punkt kontaktowy zostanie połączony z rejestrami innych państw członkowskich.

Ustawa zakłada, że rejestr prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym przez głównego inspektora transportu drogowego. Szczegółowe wymagania dla takiego systemu teleinformatycznego zostały określone w rozporządzeniu Komisji nr 1213/2010. Główny inspektor transportu drogowego będzie administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W rejestrze będą także pewne sprecyzowane dane. To będą dane z następujących ewidencji: przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Unii; osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia tzw. dobrej reputacji.

Ustawa wskazuje organy obowiązane do przekazywania danych ujawnianych w rejestrze. Ponadto przewiduje się, że przekazywanie danych do rejestru będzie odbywało się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej głównego inspektora transportu drogowego oraz środkami komunikacji elektronicznej obsługiwanymi przez system teleinformatyczny. Dane te przekazywane będą do rejestru za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Główny inspektor transportu drogowego został upoważniony do określenia wzoru formularza elektronicznego, za pośrednictwem którego będą przekazywane dane do rejestru. Dane gromadzone w ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą jawne i publicznie dostępne, z wyjątkiem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania zarządzającego transportem oraz osoby fizycznej. Udostępnianie danych w tym zakresie będzie odbywało się w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych. Dane gromadzone w ewidencji poważnych naruszeń oraz ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy, będą udostępniane jedynie upoważnionym organom.

W ustawie doprecyzowano, jakie przestępstwa, na gruncie przepisów prawa krajowego, będą kwalifikowane jako poważne przestępstwa w rozumieniu rozporządzenia. Skazanie członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zarządzającego transportem bądź też osoby fizycznej za którekolwiek z tych przestępstw będzie uzasadniało wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji. Przy dokonywaniu oceny dobrej reputacji właściwy organ będzie musiał brać pod uwagę zarówno liczbę stwierdzonych naruszeń w porównaniu z liczbą kierowców u danego przedsiębiorcy, jak i fakt wdrożenia procedur naprawczych w przedsiębiorstwie, a także interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, determinowany w szczególności bezrobociem panującym w miejscowości, w której przedsiębiorca ma swoją siedzibę, w gminie lub regionie. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego organ będzie wydawał decyzję stwierdzającą utratę dobrej reputacji oraz decyzję stwierdzającą, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona.

Ustawa określa skutki wielokrotnego popełnienia poważnego naruszenia. Będą podane kryteria oceny częstotliwości występowania wielokrotnych naruszeń, a w kolejnym ustępie wprowadzona zostanie możliwość wydania ostrzeżenia w razie stwierdzenia 3 poważnych naruszeń i 1 bardzo poważnego naruszenia. Popełnienie kolejnego bardzo poważnego naruszenia po wydaniu ostrzeżenia będzie skutkowało: po pierwsze, cofnięciem na okres 3 miesięcy 20% wypisów z licencji wspólnotowej, jeżeli przedsiębiorca ma więcej niż 10 takich wypisów, lub odpowiednio 1 wypisu, w sytuacji gdy przedsiębiorca posiada od 2 do 10 wypisów; po drugie, zawieszeniem wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy, co będzie miało zastosowanie w przypadku wyżej wymienionych przedsiębiorców oraz przedsiębiorcy, który korzysta tylko z 1 wypisu. Stwierdzenie trzeciego bardzo poważnego naruszenia będzie stanowiło obligatoryjną przesłankę wszczęcia postępowania administracyjnego w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji. Przedsiębiorca, któremu cofnięto wypisy z licencji wspólnotowej, będzie obowiązany zwrócić te wypisy w ciągu 14 dni. Obowiązek ten będzie obwarowany karą pieniężną w wysokości 1 tysiąca zł.

Ustawa, którą procedujemy, ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów poświęconych utworzeniu i funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, które wejdą w życie z dniem 31 grudnia 2017 r., oraz art. 7, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, ustawę tę opiniowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które miało pewne uwagi. W związku z tym rząd zaproponował poprawki, które mają te uwagi uwzględnić, a tych uwag jest 6. Oprócz tego 1 poprawkę zaproponował związek przewoźników. Polega ona na tym, że ich przedstawiciel ma być w tej komisji, która decyduje o uznaniu dobrej reputacji. Rząd się na to zgodził i komisja też taką poprawkę przyjęła. I 1 poprawka wynika z propozycji Biura Legislacyjnego. Tak że w sumie komisja przyjęła 8 poprawek, z tym że, jak mówię, 6 z nich wynika z opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które poza tym uznało ustawę za zgodną z prawem Unii Europejskiej.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, proponuję w imieniu Komisji Infrastruktury przyjęcie tej ustawy wraz z 8 poprawkami. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.

Witam serdecznie pana ministra Jerzego Szmita.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister infrastruktury i budownictwa.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit: Tak.)

Wystąpienie przedstawiciela rządu

Zapraszam.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chciałbym podziękować panu senatorowi sprawozdawcy za tak gruntowne i szerokie omówienie ustawy.

Ja jeszcze dodam 2 informacje.

Pierwsza informacja jest taka, że 31 grudnia 2012 r. minął termin implementacji tej ustawy do polskiego prawa, a więc to już jest blisko 4 lata opóźnienia.

I druga informacja: 5 października tego roku zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stwierdził, że Polska nie wcieliła w życie tego prawa. Myślę, że to jest poważny argument, który Wysoka Izba powinna brać pod uwagę przy głosowaniach.

Dodam jeszcze tyle, że poprawki, które zostały zgłoszone, są akceptowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie.

Panie Ministrze, bardzo dziękuję.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Czy ktoś z państwa chce zabrać głos?

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzynastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 302.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu właściwych części budżetowych przekazała swoją opinię Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która na jej podstawie przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 302 A.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, pana senatora Tadeusza Romańczuka, o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca Tadeusz Romańczuk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dzisiaj o godzinie 9.00 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 2016 r. Po wysłuchaniu opinii komisji rolnictwa i po wysłuchaniu pani minister reprezentującej ministra finansów oraz po krótkiej dyskusji Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przyjęła ustawę bez poprawek.

Komisja wnosi pod obrady Senatu i prosi… A więc proszę o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie.

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister rozwoju i finansów.

(Głos z sali: Minister biegnie.)

Sekundę, musimy poczekać na pana ministra.

(Głos z sali: Minister finansów jest w drodze, jest blisko.)

(Glos z sali: Pani minister, pani Majszczyk.)

Punkt dwunasty przebiegł szybciej, niż się spodziewaliśmy – to tak tytułem usprawiedliwienia pani minister.

Ogłaszam 5 minut przerwy.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 45 do godziny 10 minut 51)

Wznowienie obrad

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Wysoka Izbo, przedłużam przerwę o 3 minuty.

(Głos z sali: Może więcej przedłużyć…)

Jeśli ogłoszę dłuższą, a pani minister przyjdzie, to będziemy musieli czekać.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 51 do godziny 10 minut 53)

Wznowienie obrad

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Wznawiam obrady.

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 (cd.)

To 3-minutowe przedłużenie było ogłoszone, jak widzę, z wyczuciem.

Witam serdecznie panią minister Hannę Majszczyk. Pani Minister, jesteśmy na takim etapie, że rozpoczęliśmy punkt trzynasty: zmiana ustawy budżetowej. Jesteśmy już po sprawozdaniu komisji. Jeszcze raz odczytam ten fragment, który już był odczytywany, aby panią minister wprowadzić.

Wystąpienie przedstawiciela rządu

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister rozwoju i finansów.

Witam jeszcze raz panią minister. Czy pani minister, jako przedstawiciel rządu, pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk: Tak.)

Serdecznie zapraszam.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przede wszystkim przepraszam za to spóźnienie, ale zbyt późno otrzymaliśmy informację, że już jest w porządku punkt…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Nie, nie, to poprzedni punkt bardzo szybko przebiegł, niespodziewanie szybko – tak to określę.)

Dziękuję bardzo.

Odnosząc się do projektu noweli ustawy budżetowej na rok 2016… Na pewno sprawozdawcy obu komisji już to przedstawili Wysokiej Izbie, więc nie chciałabym tego powtarzać. Ta nowela dotyczy wyłącznie środków europejskich. Zmiana nie będzie miała wpływu na deficyt sektora finansów publicznych, ponieważ mówimy o środkach europejskich, które do tego deficytu nie są liczone. Ta nowela może mieć przełożenie jedynie na poziom długu – maksymalnie do 9 miliardów zł. Mówię „może”, ponieważ to będzie zależało oczywiście od tego, jakich operacji finansowych dokonamy jeszcze w bieżącym roku. Przy różnych dobrych układach może być nawet tak, że w ogóle nie będziemy potrzebować dodatkowego zadłużenia. Oczywiście w uzasadnieniu tego projektu przedstawiamy to maksymalne zadłużenie, ponieważ teoretycznie może być ono potrzebne, ale projekt budżetu na rok 2016 i nowela tego budżetu na rok 2016 odnoszą się do planu, a nie do ostatecznego wykonania, w związku z tym trudno dzisiaj powiedzieć, czy w ogóle będziemy potrzebowali tego zadłużenia.

I może podam jeszcze jedną informację: dochody, które pomniejszamy w tym roku – efektem jest ten deficyt środków europejskich, który powiększamy o 8,9 miliarda zł – wpłyną do budżetu na początku przyszłego roku. Takie są nasze informacje według stanu na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o przepływ tego strumienia środków. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.

Pani Minister, mam takie pytanie: czy rolnicy mogą być pewni, że otrzymają te środki? Chciałbym, żeby pani minister wyjaśniła to z trybuny senackiej. Dziękuję.

(Głosy z sali: Mogą, mogą.)

(Głos z sali: Nie mogą.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Już w dniu wczorajszym, kiedy w Sejmie toczyła się debata na temat tej noweli budżetu na rok 2016, minister rolnictwa z prezesem agencji wyjaśniali, czy są gotowi do tej wypłaty. Tak naprawdę akcja uruchamiania tych środków już ruszyła, bo wypłata zaliczek może być prowadzona od 17 października. Część tych środków, nawet bez tej noweli, była w budżecie zaplanowana i w tej części, w jakiej zgodnie z prawem można to było uruchomić, te operacje są już prowadzone. Takie pytania były zadawane przedstawicielowi ministra rolnictwa również w trakcie debaty w Sejmie. Pytano też, czy agencja jest gotowa do tego, aby realizować te wypłaty, i jak najbardziej potwierdzono, że agencja jest gotowa, przygotowana. Wszyscy, którzy są uprawnieni, dostaną do 70% zaliczek na dopłaty bezpośrednie w tym roku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Poślednik, proszę o pytanie.

Senator Marian Poślednik:

Dziękuję, Panie Marszałku.

No, moje pytanie miało być podobne: czy agencja jest technicznie przygotowana do tego, żeby w tak krótkim czasie wypłacić rolnikom te środki? No, w ubiegłym roku były z tym duże problemy. Niemniej jednak odpowiedź już padła. Zrozumiałem, że agencja jest gotowa zrealizować to zadanie. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

No, takie dostaliśmy zapewnienia z agencji. Mogę to tylko powtórzyć.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o dalsze pytania.

Nie widzę chętnych.

Bardzo dziękuję, Pani Minister.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk: Dziękuję bardzo.)

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

(Głos z sali: Pół godziny przerwy.)

Proszę o informację od szefów klubów, jak długiej potrzebują przerwy.

(Głos z sali: 5 minut.)

(Senator Marek Martynowski: Do 12.15.)

Do 12.15?

Ogłaszam…

(Senator Marek Martynowski: Potrzebujemy, żeby wniosek złożyć.)

Proszę?

Czy możemy umówić się tak, że o 12.00 ewentualnie przedłużymy przerwę o 15 minut?

(Głos z sali: Tak.)

Tak? Jeżeli nie zdążymy. Możemy tak się umówić?

(Senator Marek Martynowski: Tak.)

Ogłaszam przerwę do godziny 12.00.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 59 do godziny 12 minut 00)

Wznowienie obrad

Wicemarszałek Adam Bielan:

Przedłużam przerwę do godziny 12.15.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 00 do godziny 12 minut 17)

Wznowienie obrad

Wicemarszałek Adam Bielan:

Wznawiam obrady.

Proszę o zajęcie miejsc.

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 282 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę sprawozdawcę, senatora Adama Gawędę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Adam Gawęda:

Panie Marszałku! Wioska Izbo!

Połączone komisje – Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności – wnoszą o niewprowadzanie poprawek i przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem senatora Marka Martynowskiego, popartym przez komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

58 senatorów głosowało za, 27 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 1)

Podjęcie uchwały

Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek – druk senacki nr 283 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

85 senatorów głosowało za, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 2)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Infrastruktury przedstawiły projekt uchwały, w której wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 284 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

85 senatorów głosowało za, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 3)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca.

Przypominam, że w pierwszym dniu obrad zostało przedstawione sprawozdanie komisji dotyczące projektu opinii oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania. Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat projektu opinii zawartego w druku nr 289 S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad projektem opinii.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

57 senatorów głosowało za, 27 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)

Przyjęcie opinii

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca.

Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 261 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, senatora Jerzego Czerwińskiego, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zgłoszono 11 poprawek, z tego nad trzema z nich należy głosować blokiem. To znaczy, że są 3 bloki po 2 poprawki. Komisje pozytywnie zaopiniowały 2 z poprawek – poprawkę nr 3 i nr 10 – a resztę poprawek proponują odrzucić.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, senatora Leszka Piechotę, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca Leszek Piechota:

Panie Marszałku! Panowie Senatorowie!

Rekomenduję poparcie poprawki jednoznacznie odwołującej się do art. 13 konstytucji, który stanowi, że zakazane jest istnienie partii propagujących w swoich programach systemy totalitarne – nazizm, faszyzm i komunizm – oraz organizacji popierających nienawiść rasową i etniczną.

Chciałbym zasygnalizować, że klub Platformy Obywatelskiej jednoznacznie warunkuje poparcie całości od przyjęcia przedmiotowej poprawki. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca Piotr Zientarski:

Chodzi o 3 poprawki, które złożyliśmy wspólnie z panią senator Sztark. Dotyczą one wyraźnego wyłączenia nie tylko w celach edukacyjnych, ale i w celach muzealnych, a także działalności gospodarczej, chodzi np. o prowadzone restauracje, o czym była mowa podczas dyskusji. W każdym razie jeśli pomnik ma pozostać w celach edukacyjnych, to powinien być opatrzony również tablicą informującą, dlaczego i w jakich okolicznościach powstał. Skoro pomnik zostaje, to właśnie w celach edukacyjnych, dla wzmocnienia celu edukacyjnego powinna być wywieszona taka tablica. To są w sumie 3 poprawki. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

W trakcie drugiego czytania wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosili: senator Jan Żaryn, senator Andrzej Misiołek, senator Leszek Piechota, senator Jerzy Czerwiński, senator Grażyna Sztark oraz senator Piotr Zientarski.

Pan senator Misiołek. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Chciałbym zwrócić uwagę – ponieważ na posiedzeniu komisji było to szeroko omawiane, a nie wszyscy senatorowie są członkami tych komisji, które zajmowały się tą ustawą – na poprawki nr 2 i nr 9. To są poprawki, które zgłaszaliśmy ja i pan senator Piechota, a dotyczą one zmiany nazwy ustawy.

Otóż w tej nazwie, która jest w druku, jest mowa o komunizmie i innych ustrojach totalitarnych, podczas gdy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wymienia te ustroje totalitarne, to są faszyzm i nazizm. Nie wiem, dlaczego chcemy ukrywać faszyzm i nazizm pod płaszczykiem innych ustrojów totalitarnych, podczas kiedy komunizm wymieniamy explicite, z nazwy. To tak, mówiąc językiem młodzieżowym, jakbyśmy puszczali oko, sugerowali, że może tamte ustroje totalitarne nie są takie złe jak komunizm. No, nie wiem.

Uważam, że przyjęcie tej poprawki jest niezwykle ważne, bo doprowadzi do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i uporządkuje tę ustawę, sprawi, że ta ustawa stanie się naprawdę właściwa. I nie rozumiem tutaj… Chyba nie ma co do tego sporu politycznego, bo chyba wszyscy zgadzamy się, że te ustroje totalitarne, nazizm i faszyzm, niczym in plus nie różniły się od komunizmu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Żaryn. Bardzo proszę. Przy czym zaznaczam, że to nie jest jeszcze punkt obejmujący pytania.

(Senator Jan Żaryn: Nie, nie, ja w sprawie swoich poprawek.)

Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ja chciałbym tylko przypomnieć sens moich poprawek. Pierwsza dotyczyła tego, by automatycznie z rejestru zabytków – to jest zmiana w ustawie o zabytkach i ochronie tychże – były wykreślane te pomniki, które zostały na mocy tej ustawy zakwalifikowane jako jednoznacznie nadające się do rozbiórki. W ten sposób przyspieszylibyśmy pewną procedurę, która i tak, i tak musi zaistnieć.

Druga poprawka dotyczyła zawężenia, wykluczenia z wszystkich cmentarzy tylko i wyłącznie wojennych – oczywiście chodzi o wszystkie groby, co do tego nie ma wątpliwości. Taki jest sens moich poprawek, które oczywiście jako autor podtrzymuję.

(Senator Bogdan Borusewicz: Które to są poprawki?)

(Senator Stanisław Kogut: Nr 3…)

Nr 1 i 8 oraz 4.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytanie?

Zapytania i odpowiedzi

Bardzo proszę.

(Senator Leszek Piechota: Mogę z miejsca czy…)

Proszę bardzo.

Senator Leszek Piechota:

Ja mam pytanie do wnioskodawcy poprawki, w której znalazł się zapis o militaryzmach pruskim, rosyjskim i niemieckim. Chciałbym się dowiedzieć…

(Głos z sali: Tam jest inaczej…)

A jak tam jest?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Litewski.)

Tak, litewski.

(Senator Piotr Zientarski: I ukraiński.)

Czy obelisk, który znajduje się w województwie śląskim, tzw. obelisk trzech cesarzy, w świetle wspomnianych zapisów będzie musiał zostać zlikwidowany, czy nie? Dziękuję bardzo.

(Senator Stanisław Kogut: O, Jezu… Chłopie, nie rób cyrku.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę.

(Rozmowy na sali)

(Senator Leszek Piechota: Tak, bo my mówimy tutaj o militaryzmie, i rosyjskim, i pruskim. Tak że po prostu chciałbym, żeby padła tutaj jasna odpowiedź ze strony…)

Senator Jerzy Czerwiński:

Mogę powiedzieć tutaj tylko tyle, że na terenie województwa opolskiego znajduje się w tej chwili 40 upamiętnień, które symbolizują militaryzm pruski. A co do konkretnego kształtu upamiętnień i ich symboliki, to będzie się wypowiadał Instytut Pamięci Narodowej. Pamiętajmy, że koniecznym warunkiem uznania danego upamiętnienia za niezgodne z ustawą jest opinia Instytutu Pamięci Narodowej.

(Rozmowy na sali)

(Senator Stanisław Kogut: Przestańże już.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę bardzo.

Senator Andrzej Misiołek:

Mam pytanie do pana senatora Czerwińskiego w sprawie poprawki nr 3. Skoro wymienia się tam enumeratywnie te militaryzmy, totalitaryzmy, a nie są oczywiście wymienione wszystkie, to jak będziemy traktować np. frankizm? On nie jest tam wymieniony. Czy w takim razie można czcić generała Franco, czy nie można?

(Głos z sali: Franco nie można.)

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym zwrócić uwagę, że katalog, który jest wskazany w poprawce nr 3, ma charakter katalogu otwartego, nie jest katalogiem zamkniętym. Wobec tego wszystko to, co jest w sferze opisowej… i co będzie zakwalifikowane przez Instytut Pamięci Narodowej jako naruszające ustawę, będzie podpadało pod desygnaty tej ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.

Pan senator Misiołek.

Senator Andrzej Misiołek:

To mam kolejne pytanie do pana senatora Czerwińskiego. Skoro to jest katalog otwarty, to zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że do tego katalogu będzie można dołączać różne elementy. I to będzie zależało od tego, kto akurat będzie szefem IPN i kto będzie przy władzy. Taka osoba będzie sobie dowolnie uznawała… Ja apeluję do państwa senatorów o to, żeby tej poprawki nie przyjmować, bo ona będzie szkodliwa. Ona będzie naprawdę szkodliwa, jeżeli chodzi o przyszłość. Dziękuję.

(Senator Stanisław Kogut: Dobra, głosujmy.)

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo…

(Senator Janina Sagatowska: To nie jest pytanie.)

…to był właściwie apel, a nie pytanie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:

Panie Senatorze, proszę jeszcze nie siadać, bo… Czy ja dobrze zrozumiałem to, co pan powiedział? Mianowicie że legislator, czyli nasza Izba, przekazuje swoje kompetencje we wspomnianym zakresie jakiejś innej instytucji publicznej? Bo jeśli wprowadzi się tak zwaną klauzulę otwartą, tak ogólną klauzulę, będzie możliwość dopisywania tak naprawdę wszystkiego, w sposób uznaniowy. Czy ja dobrze zrozumiałem, że pan powiedział, że Instytut Pamięci Narodowej, bez względu na to, przez kogo prowadzony, będzie miał prawo wprowadzać do tego zapisu albo z niego usuwać… wprowadzać tam inne rodzaje autorytaryzmów i inne rodzaje militaryzmów, takie, których my tam nie uwzględniliśmy?

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nie wiem, jak odpowiedzieć, Panie Senatorze, by być grzecznym, a jednocześnie szczerym. Źle pan zrozumiał. I na pewno logika, którą pan tutaj prezentuje, jest niepoprawna. Dlatego że jeśli tej poprawki nie przyjmiemy, katalog będzie całkowicie otwarty i wtedy rzeczywiście, zgodnie z państwa rozumowaniem, będzie można włączać dowolne, że tak powiem w cudzysłowie, -izmy. Jeśli przyjmiemy wspomnianą poprawkę, to katalog będzie częściowo zamknięty i będzie, według mnie, bardzo trudno udowodnić, że jakiś inny -izm… że takie nazwy są niezgodne z ustawą. Aczkolwiek będzie to możliwe.

Wysoka Izba nie przekazuje tutaj żadnych kompetencji IPN, dlatego że te kompetencje były już zawarte w ustawie matce. Ja przypomnę, że mówimy o nowelizacji ustawy, w której daliśmy IPN możliwość opiniowania wiążącego, czy dana nazwa ulicy, obiektu albo budowli nie narusza ustawy. Wobec tego… No, tak to już jest w państwie polskim, że są organy ustawodawcze i organy wykonawcze. IPN odgrywa tutaj rolę organu wykonawczego. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze jakieś pytania?

Pan marszałek Borusewicz. Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze Sprawozdawco, chciałbym, żeby pan mnie oświecił w mojej niewiedzy, bo dotychczas mi się wydawało, że totalitaryzm to jest sposób zorganizowania państwa; także militaryzm to jest sposób funkcjonowania państwa. Niech pan powie, jakie przesłanki państwa totalitarnego były dostrzeżone na Litwie i na Ukrainie.

(Senator Alicja Zając: To jest pytanie?)

(Senator Piotr Zientarski: Jest to wpisane.)

Jest to wpisane. I to było jedno pytanie.

Drugie pytanie dotyczy poprawki pana senatora Żaryna o, jak rozumiem, usuwaniu od razu z mocy prawa elementów, załóżmy, budynków, pomników itd., wpisanych do rejestru zabytków. Czy to oznacza, że pałac kultury także zostanie objęty tą ustawą? Że pałac kultury zniknie?

(Głos z sali: A może zniknąć?)

(Głos z sali: Zapytajcie Sikorskiego.)

(Rozmowy na sali)

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przyznam, że zaczyna mnie to trochę dziwić, Panie Marszałku, bo pan powinien znać regulamin… Chyba te pytania są kierowane tak naprawdę do pana senatora Żaryna. Nie ja powinienem na nie odpowiadać.

A jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to powiem, że nie było to przedmiotem obrad komisji. Szkoda, że osoby najbardziej zainteresowane na tym posiedzeniu komisji się nie pojawiły. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś pytania?

(Senator Bogdan Borusewicz: Gdybym wiedział, że będzie zgłoszona tego typu poprawka – dziwna, zaskakująca i ahistoryczna – to na pewno bym był. Ja na pewno bym przyszedł, Panie Senatorze.)

Pan senator Żaryn.

Później pani senator Zdrojewska.

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku, moja wypowiedź będzie dotyczyła tylko pytania skierowanego do mnie. Funkcjonująca dzisiaj ustawa o zabytkach i o ochronie zabytków formułuje zasady, w oparciu o które można z tego rejestru wykreślić dany obiekt zakwalifikowany. Jak łatwo się domyślić, ustawodawca nie mógł przewidzieć procedowanej dzisiaj ustawy, w związku z tym danego wykluczenia nie wprowadził. To jest oczywiste, logika jest tu prosta, nie ma co tego specjalnie tłumaczyć. W związku z tym moja propozycja jest taka, żeby od razu wprowadzić do ustawy o ochronie zabytków, dotyczącej funkcjonowania rejestru, taki zapis, w którym uznaje się w oparciu o opinię IPN, zgodnie z którą dany pomnik kwalifikuje się do rozbiórki ze względu na, powiedzmy, nosicielstwo niewłaściwej ideologii i praktyki rządzenia, że ma być on wykreślony z tegoż rejestru. Jest to, moim zdaniem, poprawka porządkująca. Jej brak powoduje, że będzie to dzisiaj w gestii ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który będzie musiał się borykać razem z IPNm, bo nie jest on wpisany jako strona tejże ustawy… No, będzie chodziło o to, czyje to są kompetencje, ponieważ tylko IPN został nazwany z imienia jako strona opiniująca. Stąd proponowałem tę poprawkę. Uważam ją za racjonalną.

Równie racjonalna jest oczywiście, jak uważam, poprawka senatora Czerwińskiego, dlatego że to, co jest w tym zapisie, który został podany, nie dotyczy organizacji państwa, tylko dotyczy zarówno tych ideologii, jak i tych praktyk, które mogą funkcjonować w przestrzeni publicznej, upamiętnione w formie pomnika. Krótko mówiąc, pomnik szaulisów w Płońsku jest zjawiskiem, do którego pojawienia się na terenie państwa polskiego nie powinniśmy dopuścić, podobnie jak pomnik Bandery czy jakiegokolwiek innego przywódcy którejkolwiek z formacji OUN-UPA. I tego, jak rozumiem, dotyczy ta poprawka. W związku z tym ona merytorycznie jest jak najbardziej zrozumiała i zasadna, chyba że uznamy, że państwo polskie nie powinno się wtrącać, tylko powinno pozostawić to np. samorządom. Wtedy oczywiście ta poprawka jest niezasadna. Jednak z merytorycznego punktu widzenia, jeżeli znamy polską historię, to nie ma cienia wątpliwości, o jakiego typu pomniki chodzi.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.

Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Ja w ślad za tym, o co pytał pan marszałek Borusewicz – ta sprawa była omawiana w komisji kultury…

(Senator Stanisław Kogut: Ale to nie dyskusja…)

Chciałabym przypomnieć, że nie wszyscy mogą być na posiedzeniach komisji i każdy ma prawo zadać pytanie. Powtórzę więc pytanie, może w trochę inny sposób: dlaczego – i to, co powiedział pan Żaryn, tej kwestii nie wyczerpuje – właśnie nacjonalizmy litewski i ukraiński zostały w tak szczególny sposób wymienione? Mogłoby tego nie być, a i tak, naszym zdaniem, zgodnie z ustawą, można by było usuwać pomniki tego typu, o jakich mówił profesor Żaryn, nie trzeba było tego wymieniać w ustawie, bo to wygląda tak, jakby to były jakieś szczególne, wyjątkowe nacjonalizmy, litewski i ukraiński, z punktu widzenia Polski.

(Senator Stanisław Kogut: To komentarz czy pytanie? O co tu chodzi?)

I proszę o odpowiedź pana senatora Czerwińskiego, który złożył tę poprawkę – a przypominam, że tego nie było wcześniej w projekcie ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Poprawka nr 3, bo o niej mówimy, była rozpatrywana wcześniej, na pierwszym posiedzeniu komisji. Ona była treścią wcześniejszego tekstu… miała być, ale nie przeszła, był stosunek głosów 7:7, więc to nie jest kompletna nowość. To jest pierwsza kwestia, proceduralna.

Jeśli zaś chodzi o kwestie merytoryczne… Tam zostały wymienione te wrogie ideologie, wrogie państwu polskiemu, które już próbowały umieścić na terytorium państwa polskiego swoje upamiętnienia, tak bym to określił. Proszę państwa, spotkaliśmy się, szczególnie jeśli chodzi o kwestie związane z tragedią wołyńską, z ludobójstwem na Wołyniu, z przejawami gloryfikacji osób, które odpowiadają za tę ideologię, na terenie państwa polskiego. Uważam, że państwo polskie stać na to, żeby tego typu przejawy gloryfikacji wrogich nam ideologii z terenu państwa polskiego po prostu usunąć. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:

Ja mam do pana posła Czerwińskiego kolejne pytanie.

(Głos z sali: Senatora.)

Senatora, przepraszam najmocniej.

Pracowaliśmy w ubiegłej kadencji, razem pisaliśmy tzw. ustawę dekomunizacyjną, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną. W tej kadencji tę ustawę przyjęliśmy. Teraz podjęliśmy prace nad ustawą dotyczącą obiektów, które również się znajdują przestrzeni publicznej, ale wtedy była mowa o nazwach placów, ulic itd., w tej chwili mówimy o obiektach. Dlaczego w tej ustawie mamy wykraczać poza zakres czasowy oraz poza zakres przedmiotowy tamtej ustawy, które uznaliśmy, jako oba kluby, za zasadne? Pomimo tego, że ileś samorządów miało zastrzeżenia co do naszej decyzji, uważaliśmy, że zarówno jeśli chodzi o zakres przedmiotowy, jak i jeśli chodzi o ramy czasowe, postępujemy słusznie. Co sprawia, że w tej chwili mamy iść znacznie dalej, aniżeli zrobiliśmy to kilka miesięcy temu i w poprzedniej kadencji?

(Senator Stanisław Kogut: Nie czas na dyskusję teraz, Panie Marszałku. My głosujemy, a nie dyskutujemy.)

(Rozmowy na sali)

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przyznam się, że nie widzę w poprawce nr 3 wykraczania poza zakres czasowy ustawy matki, dlatego że w ustawie matce, o czym pan senator raczył mówić, nie ma wskazanego zakresu czasowego. Jest to tylko uszczegółowienie i wskazanie jeszcze raz, czym – albo kim, ale raczej czym – są inne ustroje totalitarne. Możecie państwo być przeciw, no ale powiedzcie to w sposób jasny, a nie próbujcie udowadniać, że ta poprawka jest czymś innym, niż ona dosłownie jest, tak jak ja ją czytam. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.

Pan senator Misiołek.

Senator Andrzej Misiołek:

Ja do pana senatora Czerwińskiego mam pytanie, krótkie pytanie, ponieważ ono już tu padło dwa razy, a pan nie udzielił na nie odpowiedzi.

(Senator Stanisław Kogut: Przestań! To po co pytać?)

Kto będzie miał uprawnienie do rozszerzenia tego katalogu, który pan zawarł w poprawce nr 3? Krótko: kto będzie miał takie uprawnienia?

(Senator Stanisław Kogut: …IPN się wypowiada…)

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Otóż ja się dziwię panu senatorowi, że pan stara się storpedować poprawkę, która po części także jest zgodna z poprawką, którą pan złożył. Jest to dla mnie naprawdę niezrozumiałe.

Jeśli chodzi zaś o kwestię wykonania tej ustawy, to wskazane są 2 organy... no, właściwie 3. Pierwszym są jednostki samorządu terytorialnego. Drugim jest wojewoda, który wchodzi – ja mówię oczywiście o noweli – wtedy, kiedy jednostki nie zrealizują obowiązku, który na nich ciąży. A trzecim organem, który jest może nie tyle decydujący, ile wyraża wiążącą opinię w zakresie tego, czy dane upamiętnienie narusza ustawę, czy też nie, jest Instytut Pamięci Narodowej. Wskazanie w sposób jasny, czyli… Krótko mówiąc, zrobienie z katalogu bardzo rozciągłego, a więc katalogu, który mówi „inne ustroje, systemy totalitarne”, katalogu częściowo zamkniętego, powoduje, że IPN będzie miał przynajmniej wskazówki, o jakie upamiętnienia chodzi. W ten sposób tak paradoksalnie – a może nie paradoksalnie – zawężamy nie tyle uprawnienia, ile pole działania IPN. Nie będzie on mógł działać w sposób bardzo dowolny, tylko będzie musiał się posiłkować postanowieniami ustawy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami według kolejności przepisów projektu – druk nr 261 X – a następnie nad przyjęciem projektu, druk nr 261 S, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowana nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawki nr 1 i 8 nakazują usunąć pomniki propagujące ustrój totalitarny z rejestru zabytków.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 83 senatorów, 4 – za, 73 – przeciw, 6 się wstrzymało. (Głosowanie nr 5)

Stwierdzam, że Senat odrzucił poprawki.

Poprawki nr 2 i 9 doprecyzowują katalog ustrojów totalitarnych oraz zakazują propagowania organizacji kierujących się nienawiścią rasową lub narodowościową.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 83 senatorów, 27 – za, 54 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 6)

Stwierdzam, że Senat poprawki odrzucił.

Poprawka nr 3 wprowadza przykładowy wykaz ustrojów totalitarnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 83 senatorów, 53 – za, 27 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 7)

Stwierdzam, że Senat poprawkę przyjął.

Poprawka nr 4 ogranicza jeden z wyjątków stosowania ustawy do cmentarzy wojennych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 83 senatorów, 3 – za, 78 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 8)

Stwierdzam, że Senat poprawkę odrzucił.

Poprawka nr 5 zezwala na eksponowanie pomników w ramach działalności muzealnej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 84 senatorów, 27 – za, 55 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 9)

Stwierdzam, że Senat poprawkę odrzucił.

Poprawka nr 6 zezwala na eksponowanie pomników w ramach działalności gospodarczej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 83 senatorów, 27 – za, 55 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 10)

Stwierdzam, że Senat poprawkę odrzucił.

Poprawki nr 7 i 11 nakazują umieszczać tabliczki informacyjne na pomnikach eksponowanych w celach innych niż propagowanie ustroju totalitarnego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 84 senatorów, 29 – za, 53 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 11)

Stwierdzam, że Senat poprawki odrzucił.

Poprawka nr 10 skreśla zbędne wyrazy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 82 senatorów, 81 – za, nikt nie głosował przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 12)

Stwierdzam, że Senat poprawkę przyjął.

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił senatora Roberta Mamątowa do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Senator Klich jeszcze nie głosował?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 84 senatorów, za było 56, przeciw – 26, wstrzymało się 2. (Głosowanie nr 13)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senatora Roberta Mamątowa do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: drugie czytanie apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu apelu skierował projekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 272 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Proszę sprawozdawcę, senatora Jana Rulewskiego, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Będę mówił jako sprawozdawca. Potem już nie będę mówił, co oznacza… Rzeczywiście, 3 komisje pochyliły się ponownie nad tym apelem i rozpatrzyły zwłaszcza tę poprawkę, która uwzględnia wszystkie sugestie zgłaszane podczas pierwszego czytania. Jednak zdaniem komisji, a szczególnie zdaniem pana senatora Czerwińskiego – w wyniku powtórzonego głosowania przyjęto taki wniosek do Wysokiej Izby – należy projekt ten odrzucić. Za wnioskiem pana senatora Czerwińskiego głosowało w pierwszej kolejności 11 posłów, 11 było przeciwnych, a 2 się wstrzymało. W powtórzonym głosowaniu wynik był inny: tym razem 14 senatorów było przeciwnych, 11 podtrzymało swoje zdanie, a 2 wstrzymało się od głosu.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.

Rozumiem, że pan senator nie chce już zabierać głosu jako wnioskodawca.

(Senator Jan Rulewski: A, tego nie powiedziałem.)

(Wesołość na sali)

Czy pan senator chce zabrać głos jako wnioskodawca?

(Głosy z sali: Nie, nie.)

(Senator Jan Rulewski: Nie, nie, ja wystąpię po…)

Dziękuję bardzo, rozumiem.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytanie?

Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Sprawozdawco, jaka jest konkluzja komisji? Co komisja zaleca? Bo tego nie usłyszałem.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Panie Senatorze!

Konkluzja jest taka, żeby odrzucić apel, nie wystosowywać apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze pytania?

Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:

A dlaczego mielibyśmy nie wystosować tego apelu?

Senator Jan Rulewski:

Pozwoli pan, Panie Senatorze Klich, że szczerze się wypowiem.

(Senator Bogdan Klich: Tylko szczerze.)

(Wesołość na sali) (Oklaski)

Otóż dlatego, że taki wniosek zgłosił pan senator Czerwiński, znany z poglądów narodowych i wskazywany przez wielu jako pogromca zjednoczonej Europy.

(Poruszenie na sali)

I inni się za tym opowiedzieli.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś pytania?

Pan senator Gawęda.

Senator Adam Gawęda:

Panie Marszałku, wnoszę do senatora sprawozdawcy o to, żeby odpowiadał na pytania w ramach sprawozdania z posiedzenia komisji, a nie wyrażał własne opinie na posiedzeniu Senatu.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ja w sprawie formalnej, Panie Marszałku.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:

Uważam, że sformułowanie pana senatora sprawozdawcy wykracza poza przyzwoitość przyjętą w tej Izbie – są stosowne zapisy regulaminu – tak że bardzo proszę pana marszałka o przywołanie pana senatora do porządku.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to przystąpimy do głosowania.

(Senator Stanisław Kogut: Głosujmy, bo jest późno.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale jak pan marszałek przywoła…)

Przystępujemy do głosowania.

(Senator Stanisław Kogut: Poprawka jest.)

W pierwszej kolejności…

(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, jako autor poprawki chciałbym się wypowiedzieć.)

Proszę.

Senator Jan Rulewski:

Takie prawo chyba mi jeszcze przysługuje.

Chciałbym w imieniu senatorów wnioskodawców wyrazić ubolewanie nad tym, że projekt apelu został – kategoryczny sprzeciw państwa senatorów PiS – odrzucony. Nie znam takich przypadków, żeby Senat w sprawach dotyczących emigracji… Zarówno w poprzednich kadencjach, jak i w tej Senat na ogół występował zgodnie w takich sytuacjach. Zauważyć należy, że to rząd i Senat są ustawowo umocowane do ochrony interesów Polonii bądź emigracji. PiS w trakcie kampanii obiecał Polakom wstawanie z kolan, a zamiast tego giną za język, są prześladowani za budowę wspólnej Europy, padają ofiarami nagonki politycznej i mentalnej.

(Senator Czesław Ryszka: Jasiu, tobie już dziękujemy.)

Zabójcy i prześladowani, Panie Senatorze znany z chrześcijaństwa – i to nie jest obraza… Zabójcy nie pokutują, ale chodzą na wolności. W tej sytuacji teatralne gesty rządu i milczenie Senatu nie mogą być tolerowane. Sprawa jest wielkiej wagi, Wysoka Izbo, nie tylko dlatego, że dotyczy milionów Polaków przebywających na emigracji – nie tylko w Wielkiej Brytanii, w ogóle na Zachodzie – ale dlatego, że w wyniku Brexitu… Realizuje się jego wyniki na ulicy.

Już teraz niepokój budzą zapowiedzi niektórych ministrów nowego rządu dotyczące restrykcji w zakresie emigracji, w tym szczególnie polskiej, jakie mają pojawić się w przepisach, które wejdą w życie już w trakcie wychodzenia Wielkiej Brytanii z… po Brexicie. Polacy cierpią w samotności i w milczeniu. Senat w tej sprawie nie może być obojętny. Apeluję do Wysokiej Izby… W tej sprawie warto ugiąć kolana i chociażby zagłosować za przyjęciem apelu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, ale ja w sprawie formalnej…)

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu apelu, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad poprawkami – druk nr 272 X – według kolejności przepisów projektu.

Po przeprowadzeniu głosowań nad zgłoszonymi poprawkami przystąpimy do głosowania nad przyjęciem projektu apelu w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji o odrzucenie projektu apelu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 81 senatorów, 49 było za, 29 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 14)

Odrzucenie projektu

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat odrzucił projekt apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa i tym samym zakończył postępowania w tej sprawie.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy. Mniejszość komisji przedstawiła wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 284 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Wnioski mniejszości nr 1 i 6 modyfikują katalog kosztów kwalifikowanych, przyjmując, że obejmują one koszty zatrudnienia pracowników realizujących działalność badawczo-rozwojową, a nie pracowników zatrudnionych w celu realizacji takiej działalności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 82 senatorów, 28 – za, 53 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 15)

Stwierdzam, że Senat odrzucił wnioski mniejszości nr 1 i 6.

Wnioski mniejszości nr 2 i 7 modyfikują katalog kosztów kwalifikowanych, przyjmując, że kosztem kwalifikowanym jest nabycie wyników badań naukowych wykonywanych przez jednostkę naukową, a nie świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez taką jednostkę.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 82 senatorów, 28 – za, 54 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 16)

Stwierdzam, że Senat odrzucił wnioski mniejszości nr 2 i 7.

Wnioski mniejszości nr 3 i 8 uzupełniają katalog kosztów kwalifikowanych o koszty nabycia narzędzi bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 81 senatorów, 26 – za, 54 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 17)

Stwierdzam, że Senat odrzucił wnioski mniejszości nr 3 i 8.

Wnioski mniejszości nr 4 i 9 wprowadzają możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podmioty prowadzące działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 82 senatorów, 27 – za, 54 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 18)

Stwierdzam, że Senat odrzucił wnioski mniejszości nr 4 i 9.

Wnioski mniejszości nr 5 i 10 wprowadzają jednolity dla wszystkich przedsiębiorców, 50%, limit możliwych do odliczenia kosztów kwalifikowanych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie… Pani senator Staroń, pan senator Pająk…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 80 senatorów, 27 – za, 53 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 19)

Stwierdzam, że Senat odrzucił wnioski mniejszości nr 5 i 10.

Poprawka nr 1 wprowadza właściwą numerację dodawanego punktu, tak aby uniknąć wprowadzenia dwóch różnych, a jednakowo oznaczonych przepisów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 82 senatorów, 82 – za, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 20)

Stwierdzam, że Senat przyjął poprawkę nr 1.

Poprawka nr 2 zakłada, że w katalogu umów zawieranych przez państwowe osoby prawne, niewymagających zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, mieszczą się krótkotrwałe umowy najmu na cele naukowe.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 82 senatorów, 82 – za, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 21)

Stwierdzam, że Senat przyjął poprawkę nr 2.

Poprawka nr 3 uzupełnia przepis przejściowy dotyczący procedury „uwłaszczenia” naukowców o wskazanie postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 82 senatorów, 82 – za, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 22)

Stwierdzam, że Senat przyjął poprawkę nr 3.

Poprawka nr 4 ujednolica termin wejścia w życie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 82 senatorów, 27 – za, 54 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 23)

Stwierdzam, że Senat odrzucił poprawkę nr 4.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 82 senatorów, 82 – za, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 24)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 299 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 81 senatorów, 80 – za, nikt nie głosował przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 25)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 298 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka nr 1 zmierza do tego, aby do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołączane było zaświadczenie o niekaralności bez możliwości zastąpienia go własnym oświadczeniem wnioskodawcy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 81 senatorów, 81 – za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 26)

Stwierdzam, że Senat przyjął poprawkę nr 1.

Poprawka nr 2 wskazuje, że konsekwencją wydania wobec osoby wykonującej działalność w zakresie transportu drogowego wyroku skazującego za określone kategorie przestępstw jest wydanie decyzji administracyjnej stwierdzającej utratę dobrej reputacji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 81 senatorów, 81 – za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 27)

Stwierdzam, że Senat przyjął poprawkę nr 2.

Poprawka nr 3 nakłada na organ dokonujący oceny dobrej reputacji przedsiębiorcy obowiązek zasięgnięcia opinii polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych, działającej od co najmniej 3 lat, której przedsiębiorca jest członkiem.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Rulewski jeszcze nie zagłosował.

(Senator Jan Rulewski: Dziękuję, Panie Marszałku.)

Proszę.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 81 senatorów, 79 było za, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 28)

Stwierdzam, że Senat przyjął poprawkę nr 3.

Poprawki nr 4 i nr 7 usuwają z ustawy przepis zmieniający delegację dla ministra właściwego do spraw transportu do wydania aktu wykonawczego, ponieważ sprawy przekazane do uregulowania są już zawarte w rozporządzeniu unijnym.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Jeszcze panowie senatorowie Klich, Obremski…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 81 senatorów, 81 – za, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 29)

Stwierdzam, że Senat przyjął poprawki nr 4 i nr 7.

Poprawka nr 5 dostosowuje ustawę o transporcie drogowym do terminologii używanej w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 81 senatorów, 81 – za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 30)

Stwierdzam, że poprawka nr 5 została przyjęta.

Poprawka nr 6 jednoznacznie przesądza, że przepis o skróconym terminie przedawnienia stosuje się do wszystkich naruszeń określonych w rozporządzeniu Komisji nr 2016/403.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Obremski jeszcze nie zagłosował.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 81 senatorów, 81 – za, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 31)

Stwierdzam, że poprawka nr 6 został przez Senat przyjęta.

Poprawka nr 8 skraca o miesiąc termin wejścia w życie przepisów o Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 81 senatorów, 81 – za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 32)

Stwierdzam, że poprawka nr 8 została przez Senat przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 81 senatorów, 81 – za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 33)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 302 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 78 senatorów, 77 – za, nikt nie głosował przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 34)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016.

W związku z podjętymi uchwałami proszę senatorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje sejmowe.

(Rozmowy na sali)

Proszę o ciszę!

Informuję, że porządek obrad dwudziestego ósmego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Następne posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach 3 i 4 listopada 2016 r. Porządek tego posiedzenia został państwu przesłany pocztą elektroniczną.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?

(Rozmowy na sali)

Proszę o ciszę!

Pan senator Bogdan Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:

Wysoka Izbo!

W imieniu swoim oraz senatorów Kazimierza Kleiny, Piotra Zientarskiego, Sławomira Rybickiego, Jarosława Dudy, Wiesława Kiliana, Leszka Czarnobaja, Roberta Dowhana, Mariana Poślednika, Andrzeja Kobiaka, Piotra Florka, Jerzego Wcisły, Macieja Grubskiego, Mieczysława Augustyna, Piotra Wacha, pani senator Jadwigi Rotnickiej, pani senator Barbary Borys-Damięckiej, Leszka Piechoty, Jana Rulewskiego, Andrzeja Misiołka, pani senator Barbary Zdrojewskiej, pani senator Grażyny Anny Sztark, Ryszarda Bonisławskiego, Aleksandra Pocieja, Przemysława Termińskiego oraz Jerzego Fedorowicza chciałbym złożyć oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego o następującej treści.

Szanowny Panie Marszałku!

W związku z wypowiedzią pana marszałka z dnia 18 października 2016 r. przedstawioną na briefingu prasowym składamy niniejsze oświadczenie.

Pan marszałek w swoim przemówieniu stwierdził: „Bezpośrednio po wydaniu tej decyzji przez marszałka Borusewicza powiedziałem i podjąłem decyzję, że pan marszałek nie będzie prowadził obrad, bo prowadzeniem obrad stanowi pewnego rodzaju zagrożenie dla funkcjonowania Senatu. W związku z tym pan marszałek Borusewicz póki co nie będzie prowadził obrad Senatu”.

Wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec takiego postępowania, które narusza podstawowe zasady pracy parlamentarnej. Jak do tej pory nie zdarzyło się, aby którykolwiek z marszałków zastosował wobec wicemarszałka karę, której nie ma w Regulaminie Senatu, pozbawiając tym samym wicemarszałka uprawnienia do prowadzenia obrad Izby. Wola polityczna pana marszałka nie może być ponad Regulaminem Senatu, na którego straży winien pan stać.

Uważamy, że postępując w ten sposób, naruszył pan także prawa opozycji, której przedstawiciel powinien mieć identyczne uprawnienia jak inni wicemarszałkowie. Tymczasem działania pana marszałka podważają tę zasadę, znacząco ograniczając rolę opozycji w Senacie.

Oczekujemy od pana marszałka podania podstaw prawnych podjętej decyzji lub wycofania się z niej i podania tego do wiadomości publicznej.

Warszawa, dnia 20 października 2016 r. Dziękuję bardzo.

(Senator Jan Rulewski: Panie Senatorze, czy moje nazwisko zostało odczytane?

(Senator Bogdan Klich: Zostało.)

(Senator Jan Rulewski: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oświadczenie kieruję do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, pana Marka Gróbarczyka.

Szanowny Panie Ministrze!

12 października podczas pobytu w Elblągu przedstawił pan informację o rozpoczęciu procedury mającej na celu opracowanie ostatecznej decyzji dla budowy kanału przez mierzeję. Niestety, nie zostałem zaproszony na spotkanie, chociaż jestem członkiem założycielem konsorcjum, które zostało powołane dla realizacji tej inwestycji, i to w czasie, gdy pan był ministrem gospodarki, w 2007 r. Wówczas moja przynależność do Platformy Obywatelskiej nie była przeszkodą dla współpracy na rzecz tego ważnego przedsięwzięcia. Na spotkanie nie został też zaproszony prezydent miasta Elbląga, choć Elbląg będzie głównym beneficjentem tej inwestycji. To świadczy o tym, że kryterium zapraszania gości było głęboko niemerytoryczne. Mam nadzieję, że nie były to pana decyzje, gdyż chcę zachować dla pana szacunek, jaki miałem do tej pory.

Z powodu nieobecności na spotkaniu muszę opierać się na informacjach medialnych, zresztą też niepełnych, bowiem dziennikarze nie mieli prawa zadawać pytań podczas tego posiedzenia. Mimo to jako zwolennik zbudowania kanału przez mierzeję fakt podjęcia kolejnego etapu działań, zgodnych z preliminarzem opracowanym jeszcze przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, odbieram z zadowoleniem. Mam jednak kilka niepokojów.

Podczas spotkania stwierdził pan, że posiadł wiedzę uzyskaną od „niższego szczebla” o tym, że „Rosja będzie protestować przeciwko tej inwestycji z powodów ekologicznych”, ostrzegając przy tym, by ostrożnie traktować opinie ekologów. Panie Ministrze, to bardzo niebezpieczna i zaskakująca informacja. Zaskakująca, bo choć od lat zajmuję się kanałem i kontaktami z rosyjskimi środowiskami związanymi z żeglugą, to nigdy nie spotkałem się z negatywnymi emocjami ze strony Rosji z związku z tym tematem, za to Rosjanie często wyrażali zadowolenie, że będą mogli w pełni wykorzystać posiadane jednostki o większej ładowności i zanurzeniu. Poza tym badania wyeliminowały okoliczność oddziaływania transgranicznego, która dawałby Rosji prawo do interweniowania. Ta informacja jest też niebezpieczna, bo wprost oskarża inne państwo o ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski, i to za pomocą prowokacji z wykorzystaniem środowisk ekologicznych. Zatem jeśli pan minister posiadł taką informację i uznał, że może ją podać publicznie, to należy dopowiedzieć to do końca i podać źródło, mocodawców, a także ekologów, którzy mają na zlecenie obcego państwa przeszkadzać w realizacji budowy kanału. Takie oskarżenie bez wskazania dowodów to na pewno kolejny, po zamknięciu małego ruchu granicznego, krok psujący nasze relacje z Rosją, szczególnie w obszarach przygranicznych, które zapłacą za to najwyższą cenę. Na Warmii i Mazurach objawy sięgają już dalej i dotyczą tego, czy nie zagrozi to wdrożeniu programu Rosja – Polska o wartości 62 milionów euro oraz tego, czy nie zamknie to przed nami możliwości udziału w obsłudze turystów, którzy zechcą przyjechać do Kaliningradu na mistrzostwa świata w 2018 r. Takie są, Panie Ministrze, skutki łatwo rzucanych słów.

Zdziwienie budzi też wybór analizowanych wariantów lokalizacji kanału. Dlaczego wybrano Piaski, a odrzucono Przebrno? Odrzucono też wariant przebudowy rzeki Szkarpawa. Z tym w zasadzie się zgadzam, ale może wobec prezentowania tego wariantu jako alternatywy dla budowy kanału należałoby przeanalizować go raz jeszcze – po to, by nie dawać argumentów przeciwnikom budowy kanału przez mierzeję.

Na zakończenie pragnę wyrazić zaniepokojenie związane z ciągłymi sygnałami o działaniach, które budują niejasną, nietransparentną aurę wokół budowy kanału przez mierzeję. Mieliśmy już do czynienia z wnioskiem do prokuratora o zbadanie wcześniejszych działań, sygnałami o niepełnej współpracy z Komisją Europejską, ze specustawą wprowadzaną z niezrozumiałych powodów, a obecnie mamy do czynienia z tezą o możliwości prowokacji rosyjskiej. Mam wrażenie, jakby środowisko PiS samo generowało problemy i zachowywało się jak opozycja wobec własnego projektu. Zaczyna to budzić podejrzenia, czy jest autentyczna wola realizacji tej inwestycji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawiłem tutaj, przed sobą, nagrodę MAX, którą miałem zaszczyt przyjąć jako przedstawiciel senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na forum Tato.Net, międzynarodowym forum, które odbyło się 1 października bieżącego roku w Ożarowie Mazowieckim i w którym uczestniczyło około 800 osób z rozmaitych krajów, w tym również zza oceanu, ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, ale głównie oczywiście z Polski, z Ukrainy i z Rosji. Podczas, czy raczej na zakończenie obrad tego forum wręczono nagrodę MAX Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, za to, że przez 4 ostatnie kadencje komisja dawała dowody zainteresowania odpowiedzialnym ojcostwem i jego promocją.

Chciałbym również odczytać to, co zostało przyjęte na koniec forum. To deklaracja, która, jak myślę, jest bardzo wartościowa. Brzmi ona następująco: „Jestem dorosłym mężczyzną, który ma rozum i zdolność decydowania o swoim losie. Jestem dumny z mojego pochodzenia, szanuję rodziców, kulturę i naród, w którym się wychowałem. Mam niepowtarzalną osobowość i jedyne w swoim rodzaju zdolności. Postrzegam świat na swój unikalny sposób. Życie jest dla mnie najwspanialszym darem i zadaniem”. I dalej: „W moim życiu zdarzyło się coś, co na zawsze zmieniło moją tożsamość. Przyczyniłem się do tego, że na ziemi pojawił się ktoś, kto jak ja ma niepowtarzalną osobowość i talenty, postrzega świat na swój unikalny sposób. Zostałem ojcem. Odkąd nim się stałem, nie potrafię i nie chcę się już inaczej opisywać. Dziś wobec moich przyjaciół – mężczyzn zgromadzonych na VIII Międzynarodowym Forum Ojców Tato.net, deklaruję wzięcie pełnej odpowiedzialności za moje ojcostwo. Uznaję je jako swoje powołanie i misję. Wierzę, że po to właśnie pojawiłem się na świecie, by dać życie moim dzieciom i poświęcić im wszystko, co we mnie najlepsze. W związku z tym deklaruję: utrzymywać wysoki poziom osobistego zaangażowania w sprawy wynikające z mojego ojcostwa; poznawać właściwości charakterystyczne dla każdego z dzieci oraz to, czego oczekiwać od nich odpowiednio do wieku; być konsekwentny w stosunku do moich dzieci, jeśli chodzi o słowność, zwyczaje i zachowanie; panować nad kryzysami w konstruktywny sposób i zabezpieczać potrzeby finansowe mojego domu; usilnie pracować i czuwać nad ożywianiem silnych więzów małżeńskich z moją żoną; aktywnie słuchać moich dzieci i pozwalać im wyrażać ich myśli, emocje i obawy; bezpośrednio angażować się w zapewnienie warunków do duchowego rozwoju dzieci”. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.

Pan senator Szwed.

Czy mogę sobie zrobić zdjęcie?

(Senator Antoni Szymański: Tak jest. Myślę, że możemy nagrodę MAX jeszcze tutaj pozostawić.)

Senator Aleksander Szwed:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chciałbym skierować oświadczenie do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka.

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców powiatu kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego dotyczącymi potrzeby przebudowy drogi krajowej nr 8, jak też wieloma wypadkami na tej drodze w ostatnim okresie, które powodują, że niechlubna statystyka osób rannych, a także ofiar śmiertelnych, stale rośnie, proszę o udzielenie informacji co do planów ministerstwa w zakresie inwestycji i ogólnej poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 8 na odcinku Kudowa-Zdrój – Kłodzko – Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki do Wrocławia.

I drugie oświadczenie, które również chciałbym skierować do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka.

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z interwencją mieszkańców Kłodzka z ulicy Zajęczej i Leszczyny dotyczącą potrzeby przebudowy i zmiany organizacji ruchu na terenie skrzyżowania ulicy Zajęczej z drogą krajową nr 8 po mojej interwencji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu przeprowadzono wizję lokalną i wprowadzono tymczasowe rozwiązania w postaci tymczasowego ograniczenia prędkości i tymczasowego przejścia dla pieszych. Te tymczasowe rozwiązania wprowadzono na czas budowy w niewielkiej odległości obwodnicy miasta Kłodzka. Tuż przed ich wprowadzeniem miały na tym skrzyżowaniu miejsce wypadki, w tym wypadek śmiertelny. Wnoszę o rozważenie zabezpieczenia środków na realizację przebudowy skrzyżowania i wprowadzenia stałych rozwiązań komunikacyjnych zapewniających bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulicy Zajęczej w Kłodzku i drogi krajowej nr 8. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.

Proszę senatora sekretarza o odczytanie komunikatów.

A, nie ma komunikatów.

Informuję, że protokół dwudziestego ósmego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam dwudzieste ósme posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 25)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.