Narzędzia:

Posiedzenie: 32. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


24 i 25 kwietnia 2013 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

Wznowienie posiedzenia

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Bogdan Borusewicz)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Punkt 8. porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich.

Przypominam, że wnioski Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zawarte są w drukach nr 348 i 349.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Andrzeja Misiołka, o przedstawienie wniosków komisji. Przypominam: to druki nr 348 i 349.

Senator Sprawozdawca Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich wczoraj zebrała się dwa razy w sprawie zmian w składach komisji. Na pierwszym posiedzeniu rozpatrywany był wniosek pana senatora Grzegorza Czeleja, który chce zrezygnować z pracy w Komisji Gospodarki Narodowej i podjąć pracę w Komisji Ustawodawczej. Stosowny projekt uchwały zawarty jest w druku nr 348.

Na drugim posiedzeniu rozpatrywane były zaś wnioski pana senatora Bolesława Piechy – wybrał on komisje, w których będzie pracował, mianowicie Komisję Ustawodawczą i Komisję Zdrowia – oraz pana senatora Grzegorza Biereckiego, który złożył rezygnację z pracy w Komisji Spraw Unii Europejskiej. Stosowny projekt uchwały zawarty jest w druku nr 349. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich; druk nr 348.

Proszę nacisnąć przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 80 obecnych senatorów 80 głosowało za. (Głosowanie nr 1)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Głosowanie

A teraz przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich; druk nr 349.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 82 obecnych senatorów 82 głosowało za. (Głosowanie nr 2)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 325Z.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Marka Konopkę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Marek Konopka:

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Senatorowie Błaszczyk i Chróścikowski… Nie.

Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 81 obecnych senatorów 52 głosowało za, 28 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 3)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy; druki senackie nr 326A, 326B, 326C.

Głosowanie

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną przez komisje poprawką. Poprawka umożliwia obliczenie podatku w IV kwartale 2013 r.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 82 obecnych senatorów 81 głosowało za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 4)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 82 obecnych senatorów 82 głosowało za. (Głosowanie nr 5)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk nr 328A.

Głosowanie

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 81 obecnych senatorów 81 głosowało za. (Głosowanie nr 6)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga zmierza do ujednolicenia terminologii stosowanej w ustawie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 81 obecnych senatorów 80 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 7)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia ma na celu usunięcie zbędnego wyrażenia, a ponadto koryguje brzmienie przepisu pod względem redakcyjnym.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 82 obecnych senatorów 82 głosowało za. (Głosowanie nr 8)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 82 obecnych senatorów 82 głosowało za. (Głosowanie nr 9)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 327Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Proszę sprawozdawcę, senatora Stanisława Jurcewicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Stanisław Jurcewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu połączonych komisji proszę o przyjęcie wniosku i wprowadzenie poprawki do ustawy.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy pan senator wnioskodawca Kazimierz Kleina chce jeszcze zabrać głos? Nie.

(Rozmowy na sali)

Słyszę jakąś propagandę… (wesołość na sali) …którą trzeba uprawiać w klubach.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji o odrzucenie ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 82 obecnych senatorów 4 głosowało za, 76 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 10)

Wniosek został odrzucony.

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Poprawka zmierza do tego, aby egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B mógł być przeprowadzany nie tylko w mieście wojewódzkim, w mieście na prawach powiatu albo w mieście, w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, ale również w mieście wskazanym przez sejmik województwa na wniosek marszałka województwa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 82 obecnych senatorów 81 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 11)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 82 obecnych senatorów 81 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 12)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Spraw Unii Europejskiej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druki nr 329A i 329B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 82 obecnych senatorów 82 głosowało za. (Głosowanie nr 13)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r.

Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną COM (2013) 133 (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną COM (2013) 133.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie opinii oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania. Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat projektu opinii zawartego w druku nr 334S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem opinii.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Na 82 senatorów 80 głosowało za, 2 – przeciw. (Głosowanie nr 14)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną COM (2013) 133.

Informuję, że porządek obrad trzydziestego drugiego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświadczeniami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo, chciałbym przystąpić do oświadczeń. Osoby, które chcą opuścić salę, mogą to zrobić.

Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Stanisława Koguta.

Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Ja składam oświadczenie wspólnie z panem marszałkiem Senatu, panem Stanisławem Karczewskim. Nasze oświadczenie kierujemy do prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska, ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, pana Sławomira Nowaka, a także do marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Struzika.

Szanowni Panowie!

Jesteśmy poruszeni sytuacją Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Ta zasłużona dla tradycji polskiej myśli technicznej placówka została wyrokiem pierwszej instancji zobowiązana do opuszczenia terenu Dworca Głównego w Warszawie, zajmowanego od prawie półwiecza, ponieważ nie jest w stanie płacić komercyjnego czynszu dysponentowi nieruchomości, Polskim Kolejom Państwowym SA. Usunięcie muzeum z tego miejsca i zmiana jego lokalizacji w Warszawie wymagać będzie znacznych inwestycji w odtworzenie budowli, a więc nie zmniejszy istniejącego deficytu, lecz go pogłębi. Organizator, organ założycielski muzeum, województwo mazowieckie, będzie więc ponosić dodatkowe koszty niezbędne do utrzymania funkcjonowania placówki ze świadomością, że mimo tego zasilenia placówka traci wartość mienia i edukacyjne znaczenie.

Uważamy, że Muzeum Kolejnictwa to instytucja ważna ze względu na kreowanie pozytywnej świadomości społecznej, upowszechniająca wśród dzieci i młodzieży pozytywne wzorce osobowe polskich inżynierów i techników, konstruktorów i organizatorów. Uważamy, że obecna lokalizacja w centrum Warszawy wpływa pozytywnie na dostępność ekspozycji i jej wykorzystanie w działalności edukacyjnej. Sądzimy, że teren muzeum stanowi strategiczną rezerwę nieruchomości z uwagi na przyszłe potrzeby transportowej infrastruktury stolicy.

Rozumiemy, że władze PKP SA muszą w swojej działalności kierować się rachunkiem ekonomicznym i oczekiwanie od obcej jednostki, jaką dla PKP jest obecnie muzeum, rynkowego czynszu za korzystanie z nieruchomości jest elementem ładu korporacyjnego. Sądzimy jednak, że można skorzystać z pozytywnych doświadczeń z nieodległej przeszłości i powrócić do rozwiązania, które w nieco innej konfiguracji zostało zastosowane w połowie lat dziewięćdziesiątych w odniesieniu do tej samej placówki.

Zwracamy się do panów o podjęcie prac nad takim rozwiązaniem problemu muzeum, które umożliwi jego dalsze funkcjonowanie w obecnej lokalizacji. Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy z jednostki zdejmie się nadmierne obciążenia finansowe, których nie jest w stanie ona ponieść nawet przy silnym wsparciu obecnego organu założycielskiego. Sposobem na rozwiązanie tego problemu może być ponowne uczynienie z Muzeum Kolejnictwa wspólnej instytucji kultury – tym razem wspólnej dla Polskich Linii Kolejowych SA i województwa mazowieckiego. Przekazanie przez PKP SA nieruchomości zajętej obecnie przez muzeum Polskim Liniom Kolejowym mieści się w logice transformacji Polskich Kolei Państwowych, a wówczas PKP PLK SA przejmujące funkcję włodarza państwowej infrastruktury kolejowej może nieruchomości będące w posiadaniu muzeum potraktować jako wkład organizatora do wspólnego przedsięwzięcia.

Panie Premierze! Panie Ministrze! Panie Marszałku! Zbyt dużo my, Polacy, utraciliśmy w naszych burzliwych dziejach ze spuścizny przodków. Nauczmy się szanować to, co stanowi świadectwo osiągnięć poprzedniej generacji Polaków. Naród, który traci pamięć, traci życie, a Muzeum Kolejnictwa to cząstka naszej narodowej pamięci. Zachowajmy je dla naszych potomków. Dziękuję, Panie Marszałku, dziękuję, Szanowni Państwo. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Macieja Klimę.

Senator Maciej Klima:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oświadczenie, którego autorami są pan senator Grzegorz Wojciechowski oraz ja, kieruję do pana prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska.

Szanowny Panie Premierze!

Program „Inwestycje Polskie” został ogłoszony przez pana premiera w roku 2012. Zwracam się z prośbą o przedstawienie stanu wdrożenia Programu „Inwestycje Polskie”, w szczególności o odpowiedź na kluczowe dla tego programu zagadnienia, pytania, to jest między innymi: jaki jest obecnie stopień wdrożenia Programu „Inwestycje Polskie”? Jakie są kwoty programowe? Jaki jest stopień przygotowania legislacyjnych prac koniecznych do wdrożenia programu? Kiedy planowane jest uruchomienie programu? Jaki planuje się zaangażować kapitał i czy będzie to również kapitał zewnętrzny?

Z wyrazami szacunku senatorowie Grzegorz Wojciechowski i Maciej Klima. Dziękuję, Panie Marszałku.

(Głos z sali: Brawo!)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Andrzeja Misiołka.

Senator Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Oświadczenie, które będę wygłaszał, kieruję do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, pana Sławomira Nowaka, i do pani minister nauki i szkolnictwa wyższego, pani Barbary Kudryckiej.

Oświadczenie dotyczy zapisów w ustawie – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. W ustawie tej w art. 5 określone są warunki, jakie powinna spełniać osoba, która sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. W ust. 11 w art. 5 powiedziane jest, że uprawnienia takiej osoby mogą zostać uznane, jeśli skończyła ona studia podyplomowe trwające nie mniej niż rok na kierunkach architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub na kierunkach pokrewnych. Jednak zapis ten jest niezgodny z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym, w której to ustawie w art. 8 ust. 7 powiedziane jest, że uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, czyli nie na danym kierunku, a w zakresie obszaru kształcenia. W związku z tym zwracam się do państwa ministrów o ujednolicenie terminologii w ustawie – Prawo budowlane. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy są jakieś komunikaty?

(Senator Sekretarz Marek Martynowski: Nie ma.)

Nie ma również innych oświadczeń do wygłoszenia.

Informuję państwa, że protokół trzydziestego drugiego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, w pokoju nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam trzydzieste drugie posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 27)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.