Narzędzia:

Posiedzenie: 31. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


17 i 18 kwietnia 2013 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Bogdan Borusewicz)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.

Senatorowie sekretarze zajęli miejsca przy stole prezydialnym.

Punkt 6. porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóstego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 333.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Andrzeja Misiołka, o przedstawienie wniosku komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Misiołek:

Panie i Panowie Senatorowie!

Wpłynął wniosek pana senatora Macieja Klimy o zmianę przynależności do komisji. Pan senator rezygnuje z pracy w Komisji Obrony Narodowej oraz wnosi o umożliwienie mu podjęcia pracy w Komisji Ustawodawczej. Stosowny projekt uchwały został przyjęty przez komisję dnia 16 kwietnia. Wniosek w tej sprawie jest zawarty w druku nr 333.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę chętnych.

Głosowanie

Przystępujemy więc do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Proszę nacisnąć przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 85 głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 4)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 318Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej rekomenduję Wysokiemu Senatowi przyjęcie poprawek: pierwszej, trzeciej, piątej, szóstej, ósmej, dziewiątej i jedenastej. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą zabrać głos?

Pan senator Augustyn? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza ogranicza obowiązek wskazywania numerów identyfikujących strony postępowania w pierwszym piśmie procesowym oraz rezygnuje z instytucji grzywny za zawinione podanie złych danych.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 93 obecnych senatorów 93 głosowało za. (Głosowanie nr 5)

Poprawka została przyjęta.

Nad poprawkami trzecią i piątą należy głosować łącznie.

Poprawka trzecia wprowadza dodatkową podstawę zawieszenia postępowania, stosując przy tym technikę odesłania, celem zaś poprawki piątej jest nałożenie na sąd obowiązku ustalania numerów identyfikujących stronę pozwaną.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 93 obecnych senatorów 92 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 6)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawka szósta dodaje przepis, na mocy którego sąd albo referendarz sądowy będzie mógł stwierdzić utratę mocy nakazu zapłaty.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 93 obecnych senatorów 93 głosowało za. (Głosowanie nr 7)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka ósma zmierza do utrzymania możliwości dochodzenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym roszczeń z terminem wymagalności przekraczającym trzy lata, pod warunkiem jednak, że roszczenia te zostały uznane przez dłużników.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 93 obecnych senatorów 70 głosowało za, 22 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 8)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dziewiąta ma na celu zobligowanie powoda, który decyduje się na dochodzenie swojego roszczenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym, do podania danych niepowtarzalnie identyfikujących pozwanego, a ponadto wprowadza możliwość wymierzenia powodowi lub osobom działającym w jego imieniu grzywny za nieprawidłowe wskazanie wymienionych danych bądź też adresu miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 93 obecnych senatorów 93 głosowało za. (Głosowanie nr 9)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka jedenasta doprecyzowuje odesłanie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 92 obecnych senatorów 91 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 10)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 93 obecnych senatorów 68 głosowało za, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 11)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy zatem do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 300S. Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił pana senatora Andrzeja Matusiewicza do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Proszę, przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 93 obecnych senatorów 93 głosowało za. (Głosowanie nr 12)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Andrzeja Matusiewicza do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Senat, po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy, skierował projekt do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 301X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu ustawy.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Andrzeja Matusiewicza, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Matusiewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Obie komisje, czyli Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, poparły ten projekt oraz wnioski dotyczące dwóch poprawek, które w zasadzie mają charakter legislacyjny. Proszę o przyjęcie tego projektu. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy pan senator chce jeszcze zabrać głos jako wnioskodawca?

(Senator Andrzej Matusiewicz: Nie, dziękuję.)

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytanie? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami według kolejności przepisów – druk nr 301X – a następnie nad przyjęciem projektu wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek; druk nr 301S.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawki pierwsza i druga polegają na zmianie tytułu projektowanej ustawy i dodaniu do tekstu ustawy jednej poprawki nowelizującej kodeks karny wykonawczy. Poprawki są konsekwencją wprowadzonych projektem zmian polegających na usunięciu możliwości zastrzeżenia przez prokuratora jego obecności podczas porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z jego obrońcą.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 93 obecnych senatorów 93 głosowało za. (Głosowanie nr 13)

Poprawki zostały przyjęte.

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana senatora Andrzeja Matusiewicza do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Proszę nacisnąć przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 92 obecnych senatorów 92 głosowało za. (Głosowanie nr 14)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Andrzeja Matusiewicza do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.

Senat, po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy, skierował projekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 286X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu ustawy.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Witold Gintowt-Dziewałtowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej połączone komisje rozpatrzyły wnioski zgłoszone w drugim czytaniu i pozytywnie je zaopiniowały. Wnioski mają charakter redakcyjno-legislacyjny. Komisje wnoszą o uchwalenie jednolitego projektu ustawy wraz ze stosowną uchwałą. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy – pan senator Paszkowski i pan senator Gintowt-Dziewałtowski – chcą jeszcze zabrać głos? Nie.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnąłby zadać takie pytanie? Nie widzę chętnych.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami według kolejności przepisów projektu, druk nr 286X, a następnie nad przyjęciem projektu w całości, druk nr 286S poprawiony, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza poprawia odesłania.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 93 obecnych senatorów 93 głosowało za. (Głosowanie nr 15)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga skreśla przepis powtarzający normę zawartą w innym przepisie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Na 85 obecnych senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie nr 16)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia uzupełnia odesłanie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 92 obecnych senatorów 89 głosowało za, 3 nie głosowało. (Głosowanie nr 17)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił senatora Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 93 obecnych senatorów 92 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 18)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Informuję, że porządek obrad trzydziestego pierwszego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Wygłaszanie oświadczenia nie może trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświadczeniami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Macieja Klimę.

Senator Maciej Klima:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oba oświadczenia kieruję do prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska.

Pierwsze oświadczenie.

Sezon turystyczny w 2012 r. okazał się trudny dla tysięcy Polaków. W związku z upadłością licznych firm turystycznych doświadczyli oni poważnych kłopotów z wyjazdem na wakacje, pobytem oraz powrotem z wakacji. Złożono wówczas obietnicę poprawy tego stanu rzeczy między innymi poprzez odpowiednie zmiany legislacyjne.

W związku z tym proszę pana premiera o odpowiedź na następujące pytania.

Na jakim etapie są działania rządu Rzeczypospolitej Polskiej w tej sprawie oraz jaki jest postęp prac legislacyjnych związanych z ustawą o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym?

Czy zmiany legislacyjne gwarantujące zabezpieczenie turystów w sytuacji upadku firm turystycznych zostaną wprowadzone przed tym sezonem turystycznym?

Jakie inne, alternatywne formy przewiduje zastosować rząd Rzeczypospolitej Polskiej, aby zagwarantować bezpieczeństwo turystów w sytuacji upadku firm turystycznych?

Oświadczenie drugie.

Szanowny Panie Premierze! Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi i informacji w związku z podpisaniem na terenie Federacji Rosyjskiej memorandum między EuRoPol Gazem a Gazpromem.

Po pierwsze, kto i kiedy podjął decyzję o podpisaniu porozumienia między EuRoPol Gazem a Gazpromem?

Po drugie, kto z przedstawicieli instytucji rządu Rzeczypospolitej Polskiej posiadał wiedzę o planowanym podpisaniu tego porozumienia – minister skarbu, minister gospodarki, ewentualnie inny przedstawiciel instytucji rządowych?

Po trzecie, kiedy podjęto decyzję o potrzebie podjęcia prac nad memorandum między EuRoPol Gazem a Gazpromem?

Po czwarte, kiedy pan premier oraz ministrowie skarbu państwa i gospodarki pozyskali informacje o tych pracach i podpisaniu wymienionego porozumienia?

Po piąte, czy treść podpisanego memorandum między EuRoPol Gazem a Gazpromem jest objęta klauzulą „ściśle tajne”?

Po szóste, kto koordynuje bezpieczeństwo w zakresie polityki energetycznej i paliwowej z ramienia rządu Rzeczypospolitej Polskiej?

Po siódme, czy podczas prac nad wymienionym memorandum i przy jego podpisaniu doszło do naruszenia procedur obiegu informacji w instytucjach odpowiedzialnych – rządowych, gospodarczych kontrolowanych przez Skarb Państwa?

Po ósme, kto personalnie ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie wspomnianych procedur?

Uprzejmie proszę o odpowiedź na wszystkie wymienione pytania. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Jana Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ja również kieruję oświadczenie do premiera rządu III Rzeczypospolitej, pana Donalda Tuska.

Podczas prac w 2011 r. nad ustawą z września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania – tu następuje odpowiedni opis tej ustawy oraz numeracja w Dzienniku Ustaw – zgłosiłem poprawkę, przyjętą następnie przez parlament, wprowadzającą art. 5, który nakładał na Radę Ministrów obowiązek przekazania obu Izbom informacji o realizacji programu oraz zamierzeniach dotyczących nowych systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Była to reakcja na zapowiedź rządu o wygaszaniu obecnego rządowego programu kredytowego, zwanego „Rodzina na swoim”.

Również rząd tę poprawkę poparł, deklarując wolę przedstawienia informacji, o której mowa w art. 5, do dnia 31 marca 2013 r. Jak wiadomo, minęła graniczna data realizacji ustawowego postanowienia, tymczasem ani Sejm, ani Senat nie doświadczyły jego realizacji. Ukazały się jedynie nieoficjalne zapowiedzi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o programie „Mieszkanie dla młodych”, zapowiadające zresztą preferencje kapitałowe dla młodych małżeństw, szczególnie z dziećmi, dziś zamieszkujących kątem u rodziców lub wynajmujących jakieś mieszkania.

Nie zauważa się obecnie rzeczywistych działań w tym zakresie, co budzi niepokój wielu młodych małżeństw, rodzin, które przygotowały się na „nowe otwarcie” w polityce mieszkaniowej rządu premiera Tuska. Jest to niepokój uzasadniony ich sytuacją społeczną, która powoduje, iż młodzież staje się warstwą upośledzoną na tle wszystkich Polaków.

Podzielając ten punkt widzenia, również ja zgłosiłem propozycję wspólnego wywianowania przez państwo oraz rodziców dojrzałej młodzieży i jej związków – młodych ludzi debiutujących także zresztą na rynku pracy – z uwzględnieniem jej potrzeb mieszkaniowych. Propozycja ta nie tylko odpowiadała na potrzeby tak zwanego głodu kapitałowego, jeśli chodzi o pozyskanie mieszkań, ale także uruchamiała długotrwałe procesy oszczędzania na cele mieszkaniowe i aktywności zawodowej. Jest to spójne z postulatem wielu instytucji społecznych i finansowych dotyczącym gromadzenia oszczędności już od momentu narodzin dziecka. Tym samym propozycja dzieliła odpowiedzialność finansową rodziców i państwa, chroniąc, nie tak jak obecnie, budżety, budżet państwa i budżety rodzinne, przed nagłymi kominowymi wydatkami.

W dobie obecnego kryzysu gospodarczego młodzi ludzie do lat dwudziestu pięciu – a przecież młodość trwa na ogół do lat trzydziestu pięciu – stanowią największą armię bezrobotnych, jako że bezrobocie młodzieży sięga 29%, i pobierają najmniejsze wynagrodzenia bądź pomniejszone zasiłki. Najczęściej to właśnie młodzi ludzie są stroną umów śmieciowych destabilizujących ich perspektywy rozwoju. W wyniku prowadzenia wadliwej polityki edukacyjnej wielu rządów nabyli kosztowne, ale nietrafione wykształcenie, emigrują za pracą, powiększając dziurę demograficzną w Polsce.

Mieszkanie może stanowić element stabilizacji zarówno rodzinnej, jak i narodowej. Zatem zwłoka w pracach nad programami wsparcia – a jeszcze gorzej: ich poniechanie – wywołuje nieodwracalne straty w rozwoju społecznym, rujnując solidarność pokoleń, degradując motywacje życiowe pokolenia, którego braku lub ułomności nie da się już zniwelować w drodze wprowadzenia innych rozwiązań.

I na koniec pozwolę sobie na następującą uwagę. Jeśli niemożliwe jest skonstruowanie nowego programu – a dostrzegam różne wady programu „Mieszkanie dla młodych”, między innymi taką, że program ten stawia w gorszej sytuacji młodych ludzi pochodzących z małych miejscowości, gdzie nie ma budownictwa developerskiego – to postuluję kontynuację obecnego programu do czasu opracowania bardziej optymalnego.

Dziękuję Wysokiej Izbie i panu marszałkowi za uwagę.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Stanisława Gogacza.

Senator Stanisław Gogacz:

Panie Marszałku, oświadczenie swoje kieruję do ministra skarbu państwa.

Moje zapytanie dotyczy Karpackiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie, obejmującej swoim działaniem cztery województwa Polski południowo-wschodniej, w tym województwo lubelskie, która tworzy strukturę organizacyjną złożoną z siedmiu oddziałów zakładów gazowniczych.

W ostatnich dniach otrzymałem informację od pracowników Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie – rejonów dystrybucji, zorganizowanych w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, jakoby miały istnieć plany Zarządu Grupy Kapitałowej PGNiG SA, które zostały ogłoszone 19 grudnia 2012 r. w dokumencie „Krótkoterminowa strategia budowania wartości Grupy Kapitałowej PGNiG”. Zgodnie z tymi planami w krótkim czasie ma dojść do likwidacji działających na terenie kraju sześciu spółek gazownictwa, w tym Karpackiej Spółki Gazownictwa, a w ich miejsce miałaby zostać powołana scentralizowana spółka dystrybucyjna z siedzibą w Warszawie.

Istnieją obawy wśród pracowników, że wprowadzenie w życie tegoż projektu spowoduje zagrożenie dla dalszego funkcjonowania zakładu gazownictwa w Lublinie – rejonów dystrybucji, a co za tym idzie likwidację miejsc pracy w Lublinie.

W związku z brakiem decyzji dotyczącej przyszłości zakładu w Lublinie jest duże zaniepokojenie o dalszy los tej jednostki. Pracownicy nie chcieliby się znaleźć w sytuacji swoich kolegów i koleżanek z zakładu gazownictwa „Obrót”, którzy w ciągu niespełna miesiąca zostali postawieni przed faktem wprowadzenia drastycznych zmian, to znaczy musieli zdecydować się na zmianę miejsca pracy na miejsce oddalone nawet o 200 km od ich miejsca zamieszkania albo zgodzić się na program dobrowolnych odejść, co skutkowało zmniejszeniem załogi o 50%.

Proszę pana ministra o bardzo poważne potraktowanie tych obaw, z którymi zwracają się pracownicy. Proszę o niedokonywanie zmian strukturalnych kosztem pracowników, kosztem stanowisk pracy. Proszę o poinformowanie mnie, czy minister jako większościowy udziałowiec PGNiG SA ma zamiar restrukturyzować tę jednostkę. Według mojej oceny likwidacja Oddziału Zakładu Gazowniczego – rejony dystrybucji w Lublinie byłaby złą decyzją.

Dziękuję bardzo. Stanisław Gogacz.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Informuję, że protokół trzydziestego pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, w pokoju nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam trzydzieste pierwsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 31)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.