Narzędzia:

Posiedzenie: 82. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


30 września i 1 października 2015 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałek Jan Wyrowiński)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Punkt 38. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1071, a sprawozdania komisji w drukach nr 1071 A i 1071 B.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki Narodowej, pana senatora Bogusława Śmigielskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Bogusław Śmigielski:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze!

Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić państwu w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej sprawozdanie z prac komisji nad ustawą o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Zmiana, której dokonał Sejm na wniosek rządu, czyli na podstawie projektu rządowego, jest realizacją dyrektywy Unii Europejskiej 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. Generalnie dyrektywa mówi o tym, żeby szanować prawa wierzycieli i tak dostosować przepisy prawa, żeby nie prowadzić do sytuacji, w której wierzyciel będzie poszkodowany w wyniku podejmowania działań nawet i obu stron w zakresie umów cywilnoprawnych, które by wydłużały czas zapłaty. Implementacja dyrektywy do naszego prawa mówi o sześćdziesięciu dniach. Mówi również o tym, że tak naprawdę chodzi o trzydzieści dni, a te drugie trzydzieści dni to jest moment, kiedy sprawdza się, czy dana usługa czy też dostawa zostały zrealizowane zgodnie z umową. Ta ustawa mówi również o odsetkach ustawowych, określa ich wysokość. Mówi, że to stopa referencyjna plus osiem punktów procentowych. Następuje tu zmiana obecnego prawa ze stopy lombardowej na referencyjną. Ustawa mówi również o tym, że dane dla umów cywilnych będzie podawał minister sprawiedliwości, a dane dla transakcji handlowych – minister gospodarki. Mówi również o ustawowych odsetkach w obrocie nieprofesjonalnym, które mają być oparte o stopę referencyjną plus trzy i pół punktu procentowego, podczas gdy w odsetkach za opóźnienie będzie to stopa referencyjna plus pięć i pół punktu procentowego.

Proszę państwa, to są główne założenia. Ta ustawa modyfikuje wiele innych ustaw, w których mówi się o odsetkach ustawowych. Tam, gdzie jest mowa o odsetkach ustawowych, dokonujemy tych zmian. Komisja pracowała krótko nad tą ustawą. W zasadzie dyskutowaliśmy tylko – ale nawet ta dyskusja nie była zbyt długa – nad poprawkami, które zaproponowało Biuro Legislacyjne. Poprawki mają charakter technicznolegislacyjny, doprecyzowujący. Ustawa została przyjęta przez komisję jednogłośnie. W imieniu Komisji Gospodarki rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie tej ustawy z poprawkami, a tych poprawek jest dziesięć.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Proponuję, żebyśmy przyjęli tę ustawę z tymi poprawkami. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, pana senatora Bohdana Paszkowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Bohdan Paszkowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Ustawodawcza pracowała nad tą ustawą w dniu 29 września bieżącego roku. W zasadzie, po prezentacji tej ustawy, jej założeń, skupiliśmy się na przedłożonych poprawkach, które wynikały z opinii Biura Legislacyjnego. Nie będę ukrywał, że poniekąd punktem odniesienia były dla nas poprawki sformułowane przez Komisji Gospodarki Narodowej. Ponieważ mój kolega, przedmówca omówił tą ustawę, ja nie będę już wchodził w dalsze szczegóły z nią związane.

Powiem tylko, że my też przyjęliśmy dziesięć poprawek. Jak mówiłem, one w zasadzie są tożsame z poprawkami, które wcześniej przyjęła Komisja Gospodarki Narodowej, z tym że z mojej pobieżnej analizy, ale chyba słusznej, wynika, że nasze poprawki w zasadzie się nie różnią oprócz jednego szczegółu. Mianowicie w czasie naszej dyskusji co do poprawki pierwszej w tych zestawieniach obu komisji… Jest taka różnica, że my wprowadziliśmy w art. 8a inną formę terminu, który tam jest użyty. Mianowicie… Nie mam przed sobą zestawienia poprawek Komisji Gospodarki Narodowej… Propozycja Komisji Gospodarki Narodowej jest taka, żeby art. 8a miał następujące brzmienie: „strony transakcji handlowej nie mogą ustalić daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi”. My na wniosek jednego z gości uznaliśmy, że ta formuła nie jest adekwatna do tego, co ta norma ma regulować. Proponujemy więc takie brzmienie tego artykułu: „strony transakcji handlowej nie mogą ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi”. Bo chodzi tutaj nie o niemożność faktyczną, o to, że nie mogą one ustalić tej daty, jak to by sugerowała poprawka, która jest proponowana przez Komisję Gospodarki Narodowej, tylko o to, że one nie mogą ustalać, czyli dokonywać takiej czynności. Nie chodzi o to, że nie mogą ustalić faktycznie, o to, że ten termin doręczenia faktury jest trudny do ustalenia.

I w związku z tym proponuję, aby Wysoka Izba przyjęła tę ustawę z poprawkami, ale w tej wersji, która została zaproponowana przez Komisję Ustawodawczą. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.

Nie ma takich pytań.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister gospodarki.

Czy pan wiceminister Mariusz Haładyj chciałby zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusz Haładyj: Nie, Panie Marszałku.)

Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad. Nie widzę chętnych do zadania takich pytań.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

W dyskusji senatorowie nie zgłosili wniosków o charakterze legislacyjnym, ale komisje przedstawiły odmienne stanowiska. Proszę więc Komisję Gospodarki Narodowej oraz Komisję Ustawodawczą o przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 39. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1088, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1088 A.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki Narodowej, pana senatora Aleksandra Pocieja, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Aleksander Pociej:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym wprowadza zasadę, że pieszemu oczekującemu przy przejściu dla pieszych przysługuje pierwszeństwo przed pojazdem poruszającym się po drodze. W obecnym stanie prawnym pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Obowiązująca ustawa nadaje więc pieszemu uprzywilejowaną pozycję tylko wówczas, gdy już znajduje się on na przejściu.

Zgodnie z zapisem, który został zaproponowany w procedowanej ustawie, pierwszeństwo przed pojazdem ma przysługiwać pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych oraz pieszemu oczekującemu na możliwość wejścia na przejście dla pieszych, z tym że w tym drugim przypadku pieszy nie będzie miał pierwszeństwa przed tramwajem.

Prawu pierwszeństwa pieszego oczekującego na przejście przez jezdnię odpowiadać ma obowiązek kierującego. Na podstawie art. 26 ust. 1 prawa o ruchu drogowym będzie on zobowiązany zachować szczególną ostrożność, zbliżając się do przejścia dla pieszych, i ustąpić pieszemu pierwszeństwa.

Ponieważ pieszy oczekujący na przejście nie będzie miał pierwszeństwa przed tramwajem, w art. 26 ust. 1a doprecyzowano, że kierujący takim pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachowa szczególną ostrożność i ustąpi pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Biuro Legislacyjne nie zgłosiło żadnych uwag do projektu. Komisja jednak wyjątkowo podzieliła się w sprawie słuszności tego przedłożenia i bodajże pierwszy raz nie zajęła stanowiska: 2 osoby głosowały za, 2 – przeciw, a 2 wstrzymały się od głosu. Tak że nie ma rekomendacji komisji dla Wysokiej Izby Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana senatora sprawozdawcy. Nie ma takich pytań.

Dziękuję, Panie Senatorze.

Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister infrastruktury i rozwoju.

Czy pan wiceminister Paweł Olszewski pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Olszewski: Nie.)

Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad. Nie ma takich pytań.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Poproszę o zabranie głosu pana senatora Aleksandra Pocieja.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Tak jak powiedziałem, ustawa wzbudziła dosyć duże kontrowersje. W trakcie dyskusji pojawiły się argumenty, że ustawa może zwiększyć wypadkowość, ponieważ zdejmuje z pieszych współodpowiedzialność w zakresie tego, co dzieje się na drodze. Jednocześnie, mając w pamięci rozwiązanie, które zostało przyjęte cztery lata temu, dotyczące możliwości przejeżdżania rowerami, korzystania z pasów wydzielonych na przejściach dla pieszych, członkowie komisji zwrócili uwagę, iż tamto rozwiązanie, nie nakładając w żaden sposób na rowerzystów obowiązku zachowania szczególnej ostrożności, zwolnienia w tej sytuacji, doprowadziło do zwiększenia się liczby wypadków. W związku z tym porównywaliśmy te sytuacje, bo wtedy też nie nałożyliśmy na rowerzystów współodpowiedzialności, i doszliśmy do wniosku, że zupełne zdjęcie odpowiedzialności z pieszych w tej ustawie może doprowadzić do zwiększenia się liczby wypadków.

Koledzy senatorowie zwrócili uwagę również na to, że w niektórych miejscach, w wielu miejscach – w Warszawie mogę wymienić na przykład ulicę Szpitalną, Chmielną czy Nowy Świat – o czym wszyscy z doświadczenia wiemy,

ludzie po prostu dniami i nocami stoją. W związku z tym są takie miejsca, które zostaną kompletnie zablokowane. Warszawa i tak jest już zablokowana, a ta ustawa może doprowadzić do jeszcze większego zaczopowania naszego miasta.

Chciałbym zwrócić uwagę również na to, że w Sejmie głosy podzieliły się prawie pół na pół, za przyjęciem tej ustawy było dwustu piętnastu posłów, ale jeżeli zliczyć stu osiemdziesięciu, którzy byli przeciwko, i trzydziestu dwóch, którzy wstrzymali się od głosu, to mamy wynik dwieście piętnaście do dwustu dwunastu.

W związku z tym, że tak dużo jest tych kontrowersji, chciałbym złożyć wniosek o odrzucenie tej ustawy w całości. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę złożyć go na piśmie.

(Senator Aleksander Pociej: Teraz?)

Tak, już.

(Senator Aleksander Pociej: Ja nie mam tego na piśmie.)

(Senator Kazimierz Kleina: To nie ma wniosku.)

Panie Senatorze, ma pan kartkę, ma pan długopis?

(Senator Aleksander Pociej: Mam.)

To proszę napisać.

Senator Bogdan Borusewicz:

Jeszcze ja się zgłoszę do zabrania głosu.

Szanowni Państwo! Wysoki Senacie!

Ten projekt ustawy ma za zadanie poprawienie bezpieczeństwa pieszych. Oczywiście pieszy w konflikcie z pojazdem jest stroną słabszą. Jeżeli faktycznie ta ustawa ma spowodować skutek odwrotny od zamierzonego, to trzeba się nad tym zastanowić. W związku z tym mam od razu pytanie do pana ministra i chciałbym, żeby pan minister na nie odpowiedział. Czy zmiany dotyczące ruchu rowerowego, które zostały wprowadzone, spowodowały jakieś problemy, czy zwiększyły bezpieczeństwo rowerzystów, a także pieszych, którzy przechodzą przez ścieżki rowerowe, czy stało się odwrotnie?

Lista mówców została…

(Senator Bogusław Śmigielski: Nie, nie.)

Przepraszam najmocniej. Pan senator Śmigielski się zapisał. Dobrze.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Śmigielskiego.

Senator Bogusław Śmigielski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wychowałem się na filmach Disneya. Bardzo dużo było tych filmów, o Cinderelli, o Pluto. Jednym z filmów, które pamiętam – zaczynam kontrowersyjnie, wzbudza to śmiech – był film o kierowcy i pieszym. Taki kierowca swoim samochodem pędził przez miasto i nie dopuszczał, żeby piesi mogli przejść przez drogę, w ogóle nie zwracał na nich uwagi. Potem on stawał się pieszym i zaczynał rozumieć, co to znaczy, że jest w dużo gorszej sytuacji niż ten, który siedzi za kierownicą i nie zwraca na niego uwagi.

Mamy ustawę – jedną z wielu – która cywilizuje, która przybliża nas do tego, co jest w Europie Zachodniej. Wprowadziliśmy niedawno mocne ograniczenia i kary za przekroczenie prędkości. Ta ustawa wpisuje się w te działania jako następny element poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Przyjechałem tym razem do Warszawy samochodem i zobaczyłem, jak ludzie w Warszawie jeżdżą zgodnie z przepisami: jak 40, to 40, jak 50, to 50 km/h. Bardzo mi się to podoba, że wszyscy się dostosowują. I nie ma problemu, żebyśmy się dostosowali również do przepisu określającego, że osoba, która podchodzi do przejścia dla pieszych, do pasów, ma pierwszeństwo na tych pasach.

Myślę, że powinniśmy zaakceptować tę ustawę, bo to jest bardzo dobra ustawa. Jeżdżę trochę po Europie i widzę, jakie są zachowania kierowców w różnych miejscach. Holandia stanowi przykład takiego państwa, gdzie pierwszeństwo ma rower, potem pieszy, a samochód dopiero na końcu. I wszyscy tego przestrzegają, nie ma najmniejszego problemu. Ulice są do tego przygotowane, są zwężenia dla pieszych, ulice pomalowane są na kolorowo, są tak zwani leżący policjanci, wszystko dla bezpieczeństwa i po to, żeby wypadków z udziałem pieszych było jak najmniej. Pieszy w konfrontacji z pojazdem mechanicznym żadnych szans nie ma.

W związku z tym ja uważam, że ta ustawa powinna zostać przyjęta. Możliwe, że należałoby zmodyfikować rozwiązanie w kwestii podejścia do przejścia dla pieszych i momentu zatrzymania się kierowcy, ale moim zdaniem ten zapis powinien być respektowany, powinien być przez nas przyjęty i powinien obowiązywać. Jestem przeciwnego zdania niż kolega. Powinniśmy przyjąć tę ustawę bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować do przedstawionego wniosku?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Olszewski: Tak.)

Wystąpienie przedstawiciela rządu

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Pan minister Paweł Olszewski, proszę uprzejmie.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Olszewski:

Panie Marszałku, Szanowni Państwo, po pierwsze, chciałbym się ustosunkować do wniosku złożonego przez pana senatora Pocieja, po drugie, chciałbym odpowiedzieć na pytanie zadane przez pana marszałka.

Nie jestem w stanie podzielić argumentów, które zostały przedstawione przez pana senatora Pocieja, jakoby rozwiązania, które my proponujemy, mogły zwiększyć wypadkowość i zwiększyć ryzyko na polskich drogach. Polska, jeśli chodzi o rankingi wypadkowości i śmiertelności, to znaczy dotyczące bezpieczeństwa na drogach, jest absolutnie na szarym końcu. Pomimo poprawy, która jest obiektywna, nadal znajdujemy się na jednym z ostatnich miejsc. Te kraje, które uzyskują najlepsze wyniki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, mają dokładnie takie rozwiązania, jakie my dzisiaj proponujemy. Cała Europa Zachodnia, która przoduje, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, ma takie rozwiązania. W Polsce przez przepisy, o których pan senator Pociej mówił, że powinny zostać, bo nowe przepisy mogą zwiększyć wypadkowość, dzisiaj 30% ofiar śmiertelnych na drogach to są piesi. Bezwzględnie mamy pewność, mamy badania, które pokazują jednoznacznie: te rozwiązania spowodują, że o wiele mniej osób straci życie na polskich przejściach dla pieszych. Te rozwiązania sprawnie funkcjonują od wielu, wielu lat w krajach Europy Zachodniej, a rozwiązania, które my mamy, co prawda funkcjonują, ale w Rosji czy na Białorusi. Nie muszę nawet pokazywać statystyk, żeby było jasne, jaka jest wypadkowość i śmiertelność na tamtych drogach. Musimy sobie jednoznacznie odpowiedzieć – państwo również – na następujące pytanie: czy mamy dążyć do tego, co jest w krajach Europy Zachodniej, do standardów, których przestrzegamy, kiedy tam jedziemy, czy mamy tkwić w naszych obecnych standardach?

Teraz pytanie pana marszałka odnośnie do ścieżek rowerowych i rowerzystów. W istocie, liczba wypadków z udziałem rowerzystów się zwiększyła, jednocześnie jednak liczba wypadków śmiertelnych w sposób radykalny spadła. Z naszych badań jednoznacznie wynika, że przyczyną wzrostu wypadkowości wśród rowerzystów nie są przepisy, na które powoływał się pan senator Pociej, tylko, po pierwsze, zwiększona ilość infrastruktury drogowej przeznaczonej dla rowerzystów oraz, po drugie, bardzo duża liczba rowerzystów. Są przecież całe miejskie systemy wypożyczania rowerów et cetera. Siłą rzeczy, im większy wolumen rowerzystów, tym większa również liczba wypadków. Niemniej jednak w miejscach, o których mówimy, liczba wypadków śmiertelnych się zmniejszyła, i to o połowę. Warto to mieć na uwadze.

Bardzo gorąco państwa zachęcam do poparcia omawianej tu ustawy. Jest ona ustawą, że się tak wyrażę, wypełniającą filozofię myślenia krajów mających najlepsze i największe doświadczenie w aspekcie bezpieczeństwa. Tak jest na całym świecie, tak jest w całej Europie, tak jest w krajach, które uzyskują najlepsze wyniki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ja wolę równać do takich krajów niż do tych, które są na końcu listy. Dziękuję serdecznie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki Narodowej o ustosunkowanie się do przedstawionego wniosku i przygotowanie sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 40. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1093, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1093 A.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki Narodowej, pana senatora Stanisława Iwana, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej na temat ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Celem wspomnianej ustawy jest usunięcie uchybień w transpozycji przepisów unijnych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską i obecnie obowiązujących. Chodzi tutaj o postępowania dotyczące dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei oraz dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei. Omawiana ustawa dokonuje ponadto transpozycji przepisów dyrektywy 2014/106/UE, która wprowadza stosunkowo niewielkie zmiany dotyczące procedury uzyskiwania dopuszczeń do eksploatacji dla pojazdów kolejowych i podsystemów strukturalnych stosowanych na kolei.

Wśród najistotniejszych zmian wprowadzanych w ramach wspomnianej ustawy należy wskazać, po pierwsze, przyznanie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych wyłącznej kompetencji do badania poważnych wypadków. Po drugie, następuje rozszerzenie zakresu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych również na bocznice kolejowe. Wiąże się to z rozbudową uprawnień wspomnianej komisji w taki sposób, aby były one analogiczne do tych, które mają komisje badające wypadki w transporcie lotniczym i morskim; jest to pewna unifikacja. Po trzecie, następuje przeniesienie zadań z zakresu nadzoru nad pracą tak zwanych komisji kolejowych, które z ramienia przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury badają pozostałe wypadki i incydenty, z Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych na prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Następny punkt to zmiana procedur postępowania z zaleceniami wydanymi przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Zmiana jest związana z wymaganiami Unii Europejskiej. I wreszcie ostatnia kwestia, którą chciałbym podkreślić. Otóż ustawa wprowadza możliwość rezerwacji europejskiego numeru pojazdu, czyli EVN, dla pojazdów nowo wybudowanych i modernizowanych.

Ustawa zapewnia wykonanie prawa unijnego i eliminuje ryzyko skierowania przeciwko Polsce skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednocześnie projektowane zmiany przyczynią się do zwiększenia roli Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, a tym samym do wzmocnienia mechanizmu niezależnego dochodzenia przyczyn zaistniałych wypadków oraz do podejmowania działań mających na celu zapobieganie im.

Komisja obradowała w dniu 29 września bieżącego roku. Wnosi do Wysokiej Izby o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Na tym zakończę, Panie Marszałku. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy. Nie ma takich pytań.

Jeszcze raz dziękuję, Panie Senatorze.

Projekt ustawy został wniesiony przez komisję sejmową.

Czy przedstawiciel rządu, pani wiceminister Dorota Pyć, pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć: Nie, dziękuję.)

Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad. Nie ma takich pytań.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 41. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1063, a sprawozdania komisji – w drukach nr 1063 A i 1063 B.

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Stanisława Iwana, o przedstawienie sprawozdania Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Pan senator przedstawi też sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej.

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!

Najpierw powiem parę słów na temat przedmiotu zmiany ustawowej. Omawiana ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego pewne szczególne zasady prowadzenia rachunkowości przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury i operatorów publicznego transportu zbiorowego na kolei. Wynika to z postanowień dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

Zasadniczym celem tych uregulowań jest wprowadzenie formalnych gwarancji mających na celu wyeliminowanie zjawiska subsydiowania skrośnego poprzez dotowanie poszczególnych działalności w transporcie kolejowym, na przykład przewozów pasażerskich ze środków uzyskiwanych z przewozów towarowych w ramach spółek kolejowych powiązanych kapitałowo. I tak jak w przypadku komisji badania wypadków, tak też tutaj jest analogia do rozwiązań unijnych dotyczących innych dziedzin gospodarki, w których ze względu na wymogi konkurencyjności zabronione jest finansowanie skrośne. Dotyczy to na przykład przedsiębiorstw energetycznych. Jest to takie, powiedziałbym, paralelne rozwiązanie, które Komisja Europejska przyjmuje w różnych obszarach działalności gospodarczej.

W przepisach wyodrębniono wymóg prowadzenia i publikowania przez przewoźników kolejowych odrębnej ewidencji księgowej właśnie dla różnego rodzaju działalności, a więc przewozów pasażerskich, towarowych i realizowanych w ramach świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego. W celu ochrony interesów podmiotów rynku kolejowego w projekcie ustawy wprowadzono rozwiązania zapewniające możliwość dalszego prowadzenia działalności w formule zintegrowanej przez podmioty, które łączą funkcje zarządcy i przewoźnika kolejowego, bez konieczności prowadzenia odrębnej rachunkowości. Wprowadzone rozwiązania oparto na możliwych do zastosowania wyjątkach określonych w dyrektywie 2012/34/UE dla linii kolejowych o zasięgu podmiejskim lub regionalnym. Na tej podstawie minister właściwy do spraw transportu będzie publikował w swoim dzienniku urzędowym listę przedsiębiorców, którzy mogą prowadzić działalność zintegrowaną bez konieczności prowadzenia odrębnej rachunkowości dla przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury. To by była merytoryczna zawartość ustawy.

Teraz, Panie Marszałku, mam zaszczyt zaprezentować stanowiska dwóch komisji.

Najpierw odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które miało miejsce w dniu 22 września bieżącego roku. Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Następnego dnia, 23 września bieżącego roku, odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej. Konstatacja jest taka sama.

Tak że wnoszę do Wysokiej Izby o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję, Panie Marszałku.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy. Nie ma takich pytań.

Dziękuję, Panie Senatorze.

(Senator Stanisław Iwan: Dziękuję.)

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister infrastruktury i rozwoju.

Czy pani wiceminister Dorota Pyć pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć: Panie Marszałku, nie, dziękuję.)

Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad. Nie ma takich pytań.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 42. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1062, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1062 A.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki Narodowej, pana senatora Wiesława Dobkowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Senator Stanisław Kogut: Specjalista od żeglugi.)

Senator Sprawozdawca Wiesław Dobkowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.

Ustawa, o której mówię, została uchwalona przez Sejm w dniu 11 września 2015 r. Wdraża ona do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy. Jedna to jest dyrektywa Komisji z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy z 2006 r. Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej w zakresie dotychczas nieimplementowanym. A druga to jest też dyrektywa Komisji, ale z 11 października 2013 r., która zmienia załącznik II do dyrektywy z roku 2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej.

Ustawa określa zasady prowadzenia bazy danych statków, która będzie zawierać informacje: o statkach, członkach załóg statków oraz o stanie śródlądowych dróg wodnych. Bazę danych będzie prowadził dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Ustawa stanowi, że każdy z ośmiu dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej będzie przekazywał te dane do bazy i one będą gromadzone. Chodzi o dane zgromadzone w ramach wykonywanych zadań, takie jak informacje dotyczące wypadków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych oraz informacje dotyczące aktualnego stanu i parametrów śródlądowych dróg wodnych. Te informacje z bazy danych będą mogły być przekazywane przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej do organów państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych, ale to będzie mogło nastąpić tylko wtedy, kiedy otrzymają oni pisemne zobowiązanie, które będzie zawierało deklarację o nieprzekazywaniu bez pisemnej zgody dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej otrzymanych informacji organom innych państw trzecich lub innej organizacji międzynarodowej oraz o zapewnieniu poufności tych informacji i ich wykorzystywaniu jedynie w celu wykonywania zadań administracyjnych w zakresie bezpieczeństwa i ułatwień w żegludze oraz przy dokonywaniu inspekcji i wydawaniu dokumentów statków.

Ustawa wprowadza także zmiany polegające na tym, że zmienia się wymagania dotyczące jednego z ekspertów. On musi mieć odpowiednie kwalifikacje. Te kwalifikacje polegają na tym, że ma to być ekspert, który jest specjalistą do spraw nautyki i posiada patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej, ale taki, który uprawnia do kierowania tym statkiem, który ma być poddany inspekcji.

Baza powstanie w ciągu miesiąca od uchwalenia ustawy. Koszt zbudowania bazy danych wyniesie 500 tysięcy zł, a koszt jej utrzymania wyniesie 96 tysięcy zł rocznie.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej wnoszę o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Nie ma takich pytań.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister infrastruktury i rozwoju.

Czy pani wiceminister Dorota Pyć chciałaby zabrać głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć: Nie, Panie Marszałku. Dziękuję.)

Dziękuję.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu, związane z omawianym punktem porządku obrad.

Pan senator Wojciechowski.

Pani Minister, ja bym poprosił na…

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Panie Marszałku, odpowiedź to będzie tylko tak lub nie.)

Tylko?

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Tak, tak.)

Nie chce pan widzieć pani minister tutaj, na mównicy? No dobrze.

Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!

Czy te uregulowania dotyczą promów przepływających przez rzeki? Wystarczy tylko odpowiedź „tak” lub „nie”. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć:

Panie Senatorze, te uregulowania dotyczą wszystkich statków uprawiających żeglugę po śródlądowych drogach wodnych.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Czyli?)

Tak.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Więcej pytań nie ma.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 43. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1061, a sprawozdania komisji – w drukach nr 1061 A i 1061 B.

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana senatora Janusza Sepioła, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Janusz Sepioł:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej jest to instytucja, która powstała w 2006 r. jako jedno z narzędzi do prowadzenia polityki spójności w nowej perspektywie finansowej. Chodziło o to, żeby podmioty z różnych krajów mogły utworzyć instytucję posiadającą osobowość prawną, która mogłaby korzystać w realizacji swoich zadań ze środków europejskich. Tutaj mogą wchodzić w grę zarówno państwa, jak i regiony, samorządy lokalne, a także instytucje publiczne, takie jak teatry czy uniwersytety, oraz związki samorządowe, przynajmniej dwa z różnych krajów mogą utworzyć takie ugrupowanie. W tej sprawie jest wiele przepisów europejskich, ale trzeba dostosować prawo w zależności od kraju, w którym takie ugrupowanie jest zarejestrowane. Wszystkie kraje wprowadziły w tej sprawie własne ustawodawstwo. W Polsce w 2008 r. została przyjęta ustawa o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej. Do roku 2013 – takie mam dane – takich ugrupowań w Europie utworzono czterdzieści kilka, polskie instytucje były udziałowcami w trzech z nich. Mówię o roku 2013, ponieważ wtedy nastąpiły zmiany w rozporządzeniach unijnych idące w kierunku doprecyzowania i trochę uproszczenia przepisów.

Ustawa, którą dzisiaj się zajmujemy, ma na celu wprowadzenie tych regulacji europejskich do naszej ustawy z 2008 r., więc jest to ustawa ściśle proceduralna, precyzująca, mająca charakter właściwie wyłącznie techniczny. Tam są takie kwestie, jak uszczegółowienie definicji podmiotów, które mogą być członkami europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej, tryb wydawania zgody przez Radę Ministrów, zatwierdzanie konwencji, wprowadzenie mechanizmu milczącej zgody w okresie sześciu miesięcy, szczegóły dotyczące zasad prowadzenia rejestru, który w Polsce będzie prowadził minister spraw zagranicznych, procedury zmian konwencji czy statutu.

Komisja po wysłuchaniu informacji na temat tych szczegółowych technicznych przepisów jednogłośnie przyjęła tę ustawę. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Proszę sprawozdawcę…

(Senator Janusz Sepioł: Bez poprawek.)

Bez poprawek.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Zagranicznych, pana senatora Jarosława Obremskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jarosław Obremski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Są to zmiany dostosowawcze. Nie będę powtarzał informacji za panem przewodniczącym. Jedyna emocja, jaka była w Sejmie, dotyczyła tego, czy w nazwie tej ustawy powinna być użyta liczba pojedyncza, czy liczba mnoga. Tak że wszystkie ugrupowania były za.

Uprzejmie proszę o przyjęcie tej ustawy.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.

Nie widzę chętnych do zadania takich pytań.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister infrastruktury i rozwoju.

Czy pan wiceminister Marceli Niezgoda pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Marceli Niezgoda: Nie, Panie Marszałku, dziękuję bardzo.)

Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

Nie widzę chętnych do zadania takich pytań.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 44. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1092, a sprawozdanie komisji w druku nr 1092 A.

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki

Senator Sprawozdawca Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu obu komisji, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”. Komisje w celu omówienia tej ustawy spotkały się na posiedzeniu w dniu 29 września bieżącego roku i proponują Wysokiej Izbie przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Ustawa realizująca „Program ochrony brzegów morskich” została uchwalona w 2003 r. Jest to program dwudziestoletni, który zakłada ochronę brzegów morskich na całej długości polskiego wybrzeża przez dwadzieścia lat. Program rozpisuje konkretne zadania na każdy kilometr polskiego wybrzeża.

W pierwszym okresie funkcjonowania tej ustawy, a więc do roku bieżącego, zrealizowano w ramach tego programu ogromnie dużo prac. Na ten cel wydano nie tylko środki przeznaczone na ten program w ramach budżetu państwa, ale także środki przyznawane w ramach programów europejskich, programu dotyczącego środowiska, POIŚ. Łącznie w tych latach w ramach programu wydano 425 milionów zł, a tylko w ostatnich latach w ramach realizacji projektów europejskich kwota wydatków z POIŚ wynosiła prawie 603 miliony zł. W ramach obu programów zrealizowano wielkie przedsięwzięcia ochronne i na otwartym morzu, i na Zalewie Wiślanym, i na obszarze Zatoki Pomorskiej, i w portach. Tak że wyraźnie widać, że cele wyznaczone przez program są naprawdę doskonałe.

Nowelizacja ustawy – ta, którą dzisiaj omawiamy – zakłada kontynuację programu, ale zwiększa środki przeznaczone na finansowanie zadań ochronnych. I to będą środki, które będą pochodziły z budżetu państwa w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”. Te środki zwiększa się rocznie z obecnie określonego minimum 25,5 miliona zł do 34 milionów zł, a więc ten wzrost w ramach środków budżetowych jest istotny.

Ustawa ma także na celu doprecyzowanie zakresu zadań realizowanych w ramach „Programu ochrony brzegów morskich” w szczególności poprzez wskazanie, iż zadania te obejmują zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego określonych w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 37 ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, a także zapewnienie położenia brzegu morskiego po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego określonej w przepisach wspomnianego rozporządzenia. Ustawa przesądza również, że wskaźnikiem realizacji programu w danym roku jest długość linii brzegowej zabezpieczonej przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza liczona w kilometrach.

Załącznikiem do omawianej ustawy jest szczegółowy program realizowany na poszczególnych odcinkach brzegu morskiego. Zadania te są realizowane przez poszczególne urzędy morskie. Na przykład Urząd Morski w Gdyni będzie realizował program i na Zalewie Wiślanym, i na Mierzei Wiślanej, i na całym obszarze związanym z Mierzeją Wiślaną i zalewem. Nakład finansowy na te zadania oraz zadania na Półwyspie Helskim i otwartym morzu w granicach administracyjnych Urzędu Morskiego w Gdyni będzie wynosił 457 milionów zł. Nakład finansowy na zadania realizowane na odcinku otwartego morza w granicach administracyjnych Urzędu Morskiego w Słupsku będzie wynosił 272 miliony. Nakład finansowy na zadania realizowane w obszarze działania Urzędu Morskiego w Szczecinie będzie wynosił mniej, mianowicie 182 miliony. W sumie nakłady przewidziane na realizację tego projektu wynoszą 911 milionów zł.

W imieniu połączonych komisji zwracam się z prośbą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę chętnych.

Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.

(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister infrastruktury i rozwoju.

Czy pani wiceminister Dorota Pyć chciałaby zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć: Panie Marszałku, nie, dziękuję.)

Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad. Nie widzę zgłoszeń.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 45. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1058, a sprawozdanie komisji w druku nr 1058 A.

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska, panią senator Jadwigę Rotnicką, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Wysoka Izbo!

Ustawa jest krótka. Zmienia ona ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w ten sposób, że daje gminie możliwość zwolnienia rodzin wielodzietnych w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczas ulgi w tym zakresie przysługują jedynie mieszkańcom, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a ta zmiana przywraca radzie gminy możliwość podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi także rodzin wielodzietnych.

Ta ustawa rozpatrywana była na posiedzeniu komisji w dniu 22 września. Komisje wnoszą, iżby Wysoka Izba uchwaliła tenże projekt ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy. Nie widzę zgłoszeń.

(Senator Andrzej Matusiewicz: Tutaj, Panie Marszałku.)

A, jest pan senator Matusiewicz…

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Matusiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Pani Senator, czy ta kwota, która uprawnia do zwolnienia, to te 503 zł, czy chodzi o najniższą emeryturę wynoszącą 812 zł?

Senator Jadwiga Rotnicka:

Powiem tak: chodzi o kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

(Senator Andrzej Matusiewicz: Ale jaka konkretnie? Bo ona co roku jest inna, zmienia się…)

Ja nie znam tej kwoty. Będę prosiła stronę ministerialną o jej podanie. Czy można się zwrócić do pana ministra, Panie Marszałku?

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Będą pytania do pana ministra, tak że oczywiście…

Więcej pytań nie ma. Dziękuję, Pani Senator.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

Jest pani wiceminister Seredyn i pan minister Otawski.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr Otawski: Dziękujemy, Panie Marszałku.)

Dobrze. Ale jest pytanie, jak rozumiem, do pani wiceminister Seredyn.

Proszę bardzo.

Senator Andrzej Matusiewicz:

Gdyby pani minister mogła powiedzieć, jaka dokładnie kwota uprawnia do tego zwolnienia…

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Wysoka Izbo, jest troszkę zamieszania, ale akurat dzisiaj jest ten dzień, od kiedy… Od dzisiaj obowiązują nowe progi uprawniające do świadczeń pomocy społecznej po ustawowej weryfikacji. Jeżeli chodzi o osobę w rodzinie, to jest to kwota 514 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej – kwota 634 zł. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Pani Minister.

Czy są jeszcze pytania do pani minister w związku z tą ustawą? Nie widzę zgłoszeń.

Zatem dziękuję bardzo.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję państwa senatorów, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 46. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy znajdą państwo senatorowie w druku nr 1075, a sprawozdania komisji – w drukach nr 1075 A i 1075 B.

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska

Proszę pana senatora Michała Wojtczaka, aby przedstawił sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska o tej właśnie ustawie.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca Michał Wojtczak:

Dziękuję.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Środowiska rozpatrywały tę ustawę na posiedzeniu w dniu 11 września.

Zasadniczym celem ustawy, o której mówimy, jest transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. oraz dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska, uchylającej dyrektywę wcześniejszą.

Ustawa między innymi rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, wprowadzając w miejsce sformułowania „organy administracji” definicję władz publicznych, które oprócz organów administracji obejmują także organy pełniące funkcje ustawodawcze i sądownicze, a więc również Sejm, Senat, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sądy i trybunały, oraz organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Ustawa wprowadza także do krajowego systemu prawa modyfikacje w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć, w wypadku których jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Dotyczy to dużej grupy przedsięwzięć związanych z budową takich obiektów jak drogi, koleje, budowle przeciwpowodziowe, a więc w dużej mierze inwestycji związanych z realizacją zadań publicznych.

Komisje po rozpatrzeniu tej ustawy nie zaproponowały żadnych poprawek i rekomendują Wysokiej Izbie jej przyjęcie bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za przedstawienie sprawozdania Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Bardzo proszę pana senatora Romana Zaborowskiego o przedstawienie sprawozdania Komisji Gospodarki Narodowej dotyczącego tej ustawy.

Senator Sprawozdawca Roman Zaborowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej sprawozdanie dotyczące procedowania nad ustawą o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Komisja nad tą ustawą debatowała w dniu 23 września tego roku, a sprawozdanie zawarte jest w druku nr 1075 B. Komisja na wspomnianym posiedzeniu wysłuchała uzasadnienia celowości wprowadzanych zmian przedstawionego przez ministra Piotra Otawskiego, obecnego na dzisiejszym posiedzeniu. Jako że treść tego uzasadnienia bardzo koresponduje z informacjami przekazanymi przed chwilą przez pana senatora Michała Wojtczaka, pozwalam sobie nie powtarzać tych informacji, aby nie dublować tych treści.

Dodam tylko, że ustawa była konsultowana z wieloma podmiotami instytucjonalnie związanymi z regulacjami zapisanymi w ustawie, było ich około stu czterdziestu. Były to instytucje państwowe i samorządowe, szkoły wyższe, stowarzyszenia, komitety i związki, których statuty upoważniają je do opiniowania przepisów w zakresie ochrony środowiska. W toku konsultacji zgłoszono około trzystu poprawek. Wszystkie były starannie analizowane przez zespół przygotowujący ustawę.

Ustawa nie wzbudziła żadnych kontrowersji wśród członków komisji, nie wniesiono żadnych uwag. Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do panów senatorów Wojtczaka i Zaborowskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę chętnych.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.

Witam pana ministra Piotra Otawskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i głównego konserwatora przyrody.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr Otawski: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.)

Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana ministra Piotra Otawskiego związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Dla porządku informuję, że pan senator Roman Zaborowski złożył wniosek o charakterze legislacyjnym na piśmie.

Czy pan minister chciałby odnieść się do tego wniosku? A może chciałby pan to zrobić na posiedzeniu komisji?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr Otawski: Panie Marszałku, zrobię to na posiedzeniu komisji. Nie posiadam jeszcze kopii tego wniosku, tak więc nie uda mi się teraz do niego odnieść.)

Rozumiem. Dziękuję bardzo.

Proszę Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisję Środowiska oraz Komisję Gospodarki Narodowej o ustosunkowanie się do przedstawionego wniosku i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 47. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1073, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1073 A.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardzo proszę pana senatora Ireneusza Niewiarowskiego o przedstawienie sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie tej ustawy.

Senator Sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiam opinię w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Opiniowana ustawa ma na celu przede wszystkim dostosowanie przepisów do zasad i warunków udzielania pomocy finansowej grupom producentów rolnych w ramach działania i tworzenia grup producentów oraz organizacji producentów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, aby skorzystać z pomocy w ramach PROW 2014–2020, grupa musi zostać uznana przez właściwy organ państwa członkowskiego na podstawie planu biznesowego. Jednocześnie realizacja planu biznesowego jest podstawą udzielania wsparcia. Omawiana ustawa przewiduje zastąpienie obecnie funkcjonującego planu działania planem biznesowym i dookreśla zasady jego tworzenia, wprowadzania zmian do jego treści oraz sprawowania nadzoru nad jego realizacją. Jednocześnie ten obowiązek państwa został przeniesiony z samorządu wojewódzkiego na Agencję Rynku Rolnego.

Ponadto w omawianej ustawie znalazły się regulacje doprecyzowujące kwestie dotyczące funkcjonowania grup producentów rolnych na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz zidentyfikowanych ryzyk w zakresie organizowania się producentów w grupy producentów rolnych, jakie pojawiły się w trakcie funkcjonowania obecnie obowiązujących przepisów, a także wniosków z ustaleń pokontrolnych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Komisji Europejskiej.

Opiniowana ustawa zawiera regulacje mające na celu zapewnienie demokratycznego podejmowania decyzji w grupie oraz eliminuje tworzenie sztucznych warunków do uzyskania statusu grup producentów rolnych. Jest zapis, który mówi, że w organie właścicielskim nie można posiadać więcej niż 20% głosów.

W celu zapewnienia prawidłowego nadzoru nad tworzeniem i funkcjonowaniem grup producentów rolnych opiniowana ustawa przyznaje kompetencje w tym zakresie dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego. Ponadto ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące możliwości organizowania się grup producentów rolnych w związki grup, nadając prezesowi Agencji Rynku Rolnego uprawnienia do ich rejestracji oraz nadzoru nad ich działalnością.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek – stosunek głosów wynosił 3:2 – i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie tej ustawy. Został również zgłoszony wniosek mniejszości, który za chwilę będzie przedstawiony. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Proszę pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego o przedstawienie wniosku mniejszości Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłoszonego do omawianej ustawy.

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Senator Sprawozdawca Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu mniejszości Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi proszę o przyjęcie wniosków mniejszości zawartych w sprawozdaniu komisji z druku nr 1073 A w punktach od pierwszego do dziewiątego.

Wysoka Izbo, chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na trzy z tych poprawek. Wszystkie one są poprawkami legislacyjnymi, z tym że poprawki pierwsza, druga i dziewiąta nieco wykraczają poza materię legislacyjną, bo z punktu widzenia legislacyjnego przepisy, których dotyczą te poprawki, mogą być inaczej rozumiane bez poprawek, niż zamierzał to zrobić ustawodawca.

Ja może nie będę szczegółowo omawiał tych poprawek, z uwagi na to, że zostały one szczegółowo opisane w opinii Biura Legislacyjnego, powiem tylko, że jeśli chodzi o poprawkę czwartą, to przyjęta została druga wersja tej poprawki.

Jeżeli chodzi o poprawkę drugą, to dotyczy ona zakazu dysponowania większą liczbą głosów niż 20%. Może zaistnieć sytuacja, że członkowie grupy uzyskają ponad 20% nie z własnej inicjatywy, winy czy jakiegokolwiek zamierzonego działania, ale na skutek działań innych członków grupy, wskutek których grupa zostanie zmniejszona, czy też sił wyższych – na przykład z powodu śmierci jednego z członków grupy – i wtedy może dojść do takiej sytuacji, że liczba głosów będzie większa niż 20% w przeliczeniu na głosy w organie właścicielskim. Ta poprawka usuwa ten problem.

Kolejna poprawka, na którą chciałbym zwrócić szczególną uwagę, to poprawka dziewiąta, która dotyczy upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych. Ta poprawka jednoznacznie wskazuje, jakie informacje mają być zawarte w upoważnieniu do kontroli.

Następna poprawka, na którą chciałbym zwrócić szczególną uwagę, to poprawka pierwsza. Chodzi tu o to, aby rolnik, który jest członkiem grupy, co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów sprzedawał poprzez tę grupę. Obecny zapis nie do końca to precyzuje. Poprawka, którą proponuję, jednoznacznie to określa. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie państwo senatorowie mogą zgłaszać pytania do panów senatorów sprawozdawców: Ireneusza Niewiarowskiego i Grzegorza Wojciechowskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie?

Pan senator Jan Maria Jackowski, bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Ja mam pytanie do pana senatora Niewiarowskiego: dlaczego komisja nie poparła tych poprawek i jest to wniosek mniejszości? Jakie argumenty padły?

A do pana senatora Wojciechowskiego mam prośbę, żeby jeszcze uzasadnił, dlaczego te poprawki są tak istotne. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę, pan senator Niewiarowski.

Senator Ireneusz Niewiarowski:

Komisja, że tak powiem, niejednogłośnie uznała argumenty pana ministra i uznała, że poprawki, owszem, są do dyskusji, natomiast nie mają takiej wagi, żeby podjąć decyzję o ich wprowadzeniu. Tyle mogę powiedzieć.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Pewnie jeszcze pan minister będzie o tym mówił, tak że być może rozszerzy tę argumentację.

Teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Panie Senatorze, komisja w zasadzie nie dyskutowała na temat tych poprawek. Dyskusja się ograniczała do wymiany zdań między legislatorem i stroną rządową, czyli panem ministrem i osobami mu towarzyszącymi. Wszystkie te poprawki są, jak powiedziałem, poprawkami legislacyjnymi, wynikającymi z zasad techniki prawodawczej i zasad dobrej praktyki legislacyjnej. One porządkują, ujednolicają i ujednoznaczniają przepisy tejże ustawy. Tyle mogę powiedzieć. Nie było szczegółowej dyskusji na ten temat na posiedzeniu komisji, a ponieważ jestem sprawozdawcą mniejszości, swoich własnych sądów chyba raczej nie powinienem wypowiadać. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Myślę, że pan minister wiele wyjaśni, Panie Senatorze.

Dziękuję bardzo.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Dziękuję.)

Nie ma więcej pytań.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.

Witam pana ministra Kazimierza Plockego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który został upoważniony do reprezentowania stanowiska rządu. Oczywiście witam również osoby towarzyszące, panią dyrektor…

Wystąpienie przedstawiciela rządu

Bardzo proszę o parę słów, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Wysoki Senacie, chciałbym podkreślić, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest projektem bardzo ważnym i istotnym. Wykonuje on bowiem wszystkie zalecenia kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, audytów Komisji Europejskiej, a także kontroli, które były prowadzone przez departament kontroli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odniesieniu do grup producentów rolnych, w tym także grup producentów owoców i warzyw. Zaproponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom organów kontrolnych w zakresie chociażby uznawania grup przez prezesa Agencji Rynku Rolnego, a nie przez marszałka, jak było w dotychczasowych przepisach. Poza tym jest kwestia demokratycznych decyzji, które mają być podejmowane na poziomie grup, żeby zwiększyć ich wiarygodność w zakresie podejmowania decyzji co do ich przyszłości i funkcjonowania. Inaczej mówiąc, każdy z członków grupy może posiadać do 20% głosów przy podejmowaniu decyzji. Istotną poprawką jest również określenie, że 80% wytworzonej produkcji każdy członek grupy ma obowiązek sprzedać poprzez grupę. To są te najbardziej istotne zmiany, które wynikają z rządowego projektu ustawy.

Chcę też zauważyć, że projekt był konsultowany z prawie stu sześćdziesięcioma organizacjami: i organizacjami samorządowymi, i związkami rolników, i związkami zawodowymi rolników, i związkami branżowymi, i Krajową Radą Izb Rolniczych. W czerwcu tego roku tenże projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. A więc, inaczej mówiąc, zapisy tego projektu są skonsultowane praktycznie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Jest to dobry projekt.

Chciałbym jeszcze powiedzieć Wysokiemu Senatowi kilka zdań co do uwag zgłoszonych przez Biuro Legislacyjne Senatu. Wniosek mniejszości zgłosił pan senator Wojciechowski. Najważniejsze są dwie sprawy. Po pierwsze, chodzi o kwestię spółdzielni rolniczej, która w rozumieniu przepisów tejże ustawy może być grupą producentów pod warunkiem, że pięciu członków spółdzielni zajmuje się działalnością rolniczą. To nie jest tak, że wszyscy członkowie spółdzielni mogą tworzyć grupę. Mogą ją tworzyć tylko i wyłącznie ci, którzy zajmują się działalnością rolniczą. Wyłączeni są pracownicy zarządu, administracji, obsługi itd. To jest tylko i wyłącznie ten przepis i on jest w ustawie zawarty, dlatego też nie podzielaliśmy, Panie Marszałku, uwagi zgłoszonej przez Biuro Legislacyjne. I kolejna istotna sprawa, dotycząca upoważnień do kontroli: oddzielne upoważnienie w przypadku grupy i w przypadku związku. Nie widzimy uzasadnienia, żeby rozdzielać kontrole, żeby była inna kontrola w odniesieniu do grupy i inna w odniesieniu do związku grup, a więc daliśmy tutaj rekomendacje negatywne. I tak jak pan senator Wojciechowski podkreślił, te uwagi mają charakter legislacyjny, ale właściwie nie zmieniają treści zapisów przyjętych przez Sejm, zatem rząd uznaje te poprawki za niezasadne. Dlatego też taka była dyskusja w trakcie posiedzenia komisji.

Podsumowując, powiem, Panie Marszałku, że rekomenduję przyjęcie tej ustawy przez Wysoki Senat. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Zapytania i odpowiedzi

Są pytania.

Pan senator Górecki. Bardzo proszę.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marszałku, do pana ministra mam trzy krótkie pytania i proszę o krótkie odpowiedzi. Ile jest tych grup producentów rolnych? Jakie jest ich znaczenie? Proszę o dwa zdania na ten temat. I czy przysługuje im jakieś specjalne wsparcie?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Pan minister na pewno odpowie.

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Wysoki Senacie!

Odpowiadając na pytanie pana senatora, chcę poinformować Wysoką Izbę, że na dzień 30 września zarejestrowane były w Polsce tysiąc trzysta dwadzieścia cztery grupy producentów rolnych, które grupują ponad dwadzieścia siedem tysięcy czterystu trzydziestu sześciu członków. Jeżeli chodzi o podział tychże grup na poszczególne regiony, to najwięcej tych grup jest na terenie województwa wielkopolskiego, bo czterysta dziesięć. I dalej: Dolny Śląsk – sto trzydzieści, kujawsko-pomorskie – sto dziewiętnaście, małopolskie – dziewiętnaście, warmińsko-mazurskie – osiemdziesiąt trzy. Najwięcej grup producentów rolnych działa w dziedzinie produkcji zbóż i nasion oleistych – trzysta dziesięć. Grup producentów trzody chlewnej jest trzysta jeden, drobiu – dwieście sześćdziesiąt siedem, mleka – sto trzy. Po jednej grupie producentów mamy w sektorach: konie, produkty pszczelarskie, kwiaty. Taki jest stan na dzisiaj.

Drugie pytanie dotyczy znaczenia tychże grup. Chcę powiedzieć, że grupy producentów mają być alternatywą dla… Dzięki nim budować będziemy rynek produktów żywnościowych w Polsce skonsolidowany i bardziej konkurencyjny. Grupy są konkurencyjne w stosunku do dużych wytwórców żywności, a jednocześnie możliwy jest aktywny udział samych zainteresowanych rolników. Dbamy o bezpieczeństwo tychże produktów, o ich jakość. Wyrównane partie produktów, za które można uzyskiwać określone ceny… Co najważniejsze i co wynika z nowelizacji ustawy o Agencji Rynku Rolnego, którą przyjęliśmy kilka miesięcy temu, będziemy w tej naszej nowej praktyce wprowadzać w życie zasady kontraktowania produktów rolnych. Na poziomie europejskim od kilku lat trwała dyskusja na ten temat i udało się ją zakończyć pozytywnie. Jest to duże osiągnięcie. Do naszej praktyki wprowadzimy zasady kontraktacji produktów rolnych. Ta kontraktacja będzie stosowana w ten sposób, że 80% wartości produktu będzie można uzyskać, wpisując do umowy kontraktacyjnej wartość, a 20% po zakończeniu procesu dostaw w zależności od tego, jaka będzie cena rynkowa… Uważamy, że tego typu rozwiązania będą korzystne dla producentów rolnych, którzy są zorganizowani w grupach producentów.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dziękuję.)

Było jeszcze trzecie pytanie, Panie Marszałku, dotyczące finansowego wsparcia grup. Tę ustawę wdrożono po to, żeby umożliwić grupom producentów rolnych korzystanie z pieniędzy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zasada jest prosta. Przez pięć lat grupa będzie mogła uzyskiwać dofinansowanie do wielkości produkcji netto odpowiednio: w pierwszym roku – 10%; w drugim roku – 8%; w trzecim roku – 6%; w czwartym roku – 5%; w piątym roku – 4%. To są pieniądze, które grupa będzie mogła wydać na organizację biura, programy informatyczne, całą tą administracyjną obudowę. Dodatkowo grupa będzie mogła korzystać z pieniędzy inwestycyjnych z Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich. W zależności od tego, jakie zadania będą realizowane, w zależności od tego, czy to jest grupa, czy to jest związek grup, będzie to od 3 milionów do 15 milionów.

Podsumowując, chcę powiedzieć, że stwarzamy ekonomiczne i prawne możliwości funkcjonowania grup po to, żeby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku, a także po to, żeby konsumenci żywności mieli pewność, że kupują produkt dobry, zdrowy i bezpieczny. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Kolejne pytania zadają pan senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz pan senator Jan Maria Jackowski.

Bardzo proszę, pan senator Chróścikowski.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Panie Ministrze, mam pytanie. Wprowadzaliśmy nowelizację ustawy o Agencji Rynku Rolnego, która przenosiła kompetencje z urzędów marszałkowskich do Agencji Rynku Rolnego. Ta ustawa, jak rozumiem, doprecyzowuje zadania, realizację tych przedsięwzięć. W poprzedniej ustawie mieliśmy dwa zapisy: jeden dotyczył grup producenckich, a drugi dotyczył rynku… Chodziło o grupy producentów owoców i warzyw. Jak się ma ta ustawa do tych grup z sektora owoców i warzyw? Czy to będzie jednolite, będzie funkcjonować razem w tym… Czy będzie odmienny akt, tak jak było poprzednio? Czy w związku z przeniesieniem tego wszystkiego będzie to pod jednym, wspólnym nadzorem?

I drugie pytanie. Wtedy te grupy z sektora owoców i warzyw miały specjalny program wsparcia, czyli do 70% dotacji…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: 75%.)

…75% dotacji. Czy również teraz te grupy producentów owoców i warzyw będą miały takie możliwości dofinansowania jak do tej pory? Czy to będzie zbieżne, czy nie?

I trzecie pytanie. Mieliśmy poważny problem, do dzisiejszego dnia nierozwiązany, z tak zwanymi grupami uznania. Wspomniane grupy uznania w ramach prawa unijnego mogły realizować plan… W razie zdejmowania z rynku, odprowadzania tak zwanego funduszu na zdejmowanie produktów z rynku… Tam jest określony procent. Później w europejskim systemie wspomniane grupy bezpośrednio, same, korzystały z tak zwanego programu wsparcia. Przykładowo producenci jabłek – realizowany był program dotyczący jabłek. I nie musiała tego wykonywać inna instytucja… W Polsce wykonywała to Agencja Rynku Rolnego. Czy obecnie prawo zostanie dostosowane w taki sposób, że same grupy czy związki grup, jako grupy uznane, będą miały możliwość realizacji wspomnianego programu zgodnie z prawem Unii Europejskiej w taki sposób, że to one będą decydowały o tym, jak będą pozyskiwane środki, a nie, jak do tej pory, tak, że to Agencja Rynku Rolnego je zastępowała w realizacji programu ogólnopolskiego? Proszę.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke:

Dziękuję bardzo.

Panie Senatorze, jeżeli chodzi o kwestię pierwszą, to w dotychczasowych przepisach było zapisane uznawanie grup przez urzędy marszałkowskie, co oczywiście nastręczało różnych komplikacji. Zostały one sformułowane we wnioskach organów kontrolnych, ETO i Komisji Europejskiej, a także naszych służb kontrolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uznaliśmy, za zgodą Komisji Europejskiej, że lepszym rozwiązaniem będzie to, aby prezes agencji, która jest stroną rządową, po pięciu latach dochodzenia uznawał daną grupę jako taką, która spełnia kryteria czy wypełnia wszystkie zobowiązania wynikające z planu dochodzenia. I takie rozwiązanie chcemy do końca zrealizować. To po pierwsze.

A jeżeli chodzi o grupy producentów owoców i warzyw, to chcę podkreślić, że wspomniane grupy uzyskały ogromne wsparcie, bo na poziomie prawie 7 miliardów zł. Warto o tym pamiętać. Dochodziło też do wielu sytuacji związanych z przekroczeniem prawa – chcę, żeby to było jasne. W związku z tym zarządzono kontrolę, a ponadto do końca grudnia bieżącego roku realizowany jest plan naprawczy we wspomnianych grupach. Realizacja wspomnianego programu jest kontrolowana, sprawdzana i monitorowana. Wszystkie grupy objęte tym programem są oczywiście zobowiązane zrealizować go w całości do końca bieżącego roku. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą finansowego wsparcia, to prawo nie działa wstecz, tak więc do czasu wejścia w życie omawianej ustawy będą oczywiście obowiązywały zasady, które były stosowane w odniesieniu do grup producentów owoców i warzyw. Nie ma tutaj żadnych zmian. A cały proces kontrolny nad grupami będzie prowadziła Agencja Rynku Rolnego w imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi. To tyle.

(Senator Jerzy Chróścikowski: I trzecie pytanie. Grupy uznane, które wchodzą do realizacji samych programów pomocowych Unii Europejskiej. Grupy typu producenci jabłek, tak hasłowo…)

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Proszę do mikrofonu, Panie Senatorze.)

Jeżeli chodzi o… W odniesieniu do nowych grup, praktycznie rzecz biorąc, zasady wyznaczane są przez przepisy omawianej ustawy. A jeżeli chodzi o istniejące grupy owoców, w tym jabłek, to one oczywiście będą realizować swoje programy, który były dla nich zatwierdzone wcześniej, bez zmian.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Pan senator Jan Maria Jackowski, proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze, ja mam następujące pytanie: a co będzie w sytuacji, gdy okaże się, że na przykład z powodu czyjegoś zgonu ktoś przekracza wspomniane 20%? Powiedzmy, było pięć osób mających po 20% głosów, ale jedna zmarła. I co wtedy? Jaka będzie sytuacja? Chciałbym, żeby pan minister wyjaśnił taką kwestię. Niestety, zdarzają się takie sytuacje, a ustawa powinna je przewidywać. Dziękuję.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke:

Dziękuję bardzo.

Otóż zgodnie z przepisami grupa musi liczyć co najmniej pięciu członków. W przypadku zgonu jednego z członków należy uzupełnić skład i wówczas wszystko będzie funkcjonowało tak jak wcześniej. Tak więc nie ma żadnej możliwości, żeby grupa mogła funkcjonować w składzie mniejszym niż pięć osób. W takim przypadku nie ma grupy. Tak więc, jak powiedziałem, w przywołanym tu przypadku należałoby uzupełnić skład i wówczas grupa będzie funkcjonowała wedle dotychczasowych przepisów. Dziękuję.

Senator Jan Wyrowiński:

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Jeszcze ja miałbym pytanie, Panie Ministrze.

Są oczywiście różne szacunki dotyczące tego, ilu jest rolników. Przyjmując jako wskaźnik areał… Tych, którzy mają powyżej 15 ha, jest podobno około dwustu tysięcy. Zakładamy, że to oni mają bezpośredni kontakt z rynkiem i są najbardziej zainteresowani tego typu rozwiązaniami. I wychodzi na to… To jest nieco ponad 10%. Mówił pan, że grupy liczą dwadzieścia sześć tysięcy członków. Tak?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Ponad dwadzieścia siedem tysięcy.)

Czyli w Polsce jest ponad 10% zorganizowanych rolników, którzy żyją z rynku.

Jak stopień uczestnictwa w takich grupach wygląda w innych krajach unijnych? Jeżeli pan nie ma dzisiaj takiej informacji, to proszę ewentualnie o odpowiedź na piśmie. Chodzi mi na przykład o Danię, o Francję, o Holandię. Czy pod tym względem znacząco różnimy się do tych właśnie państw, w których rolników jest procentowo mniej, ale praktycznie wszyscy oni żyją wyłącznie z rynku?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Odpowiadając na to pytanie, chcę powiedzieć, że gospodarstwa mające powyżej 50 ha stanowią 1%. To jest piętnaście tysięcy gospodarstw. Tak wygląda statystyka. Jeśli chodzi o gospodarstwa do 10 ha, to stanowią one ponad 80% wszystkich gospodarstw, które są w systemie płatności bezpośrednich. Przypomnę, że w systemie płatności bezpośrednich jest milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy gospodarstw. Nasze rolnictwo, jak widać, jest bardzo zróżnicowane i rozdrobnione. Stąd też przepisy, które wprowadzamy chociażby w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, mają na celu zwiększanie powierzchni gospodarstw w Polsce w określonej perspektywie.

Odpowiedzią na kwestię koncentracji produkcji w poszczególnych rynkach jest wprowadzenie grup producentów czy też ich związków, tak żeby koncentracja produkcji była większa.

W porównaniu do innych państw unijnych rzeczywiście mamy w tym względzie wiele do zrobienia. Przypomnę tu, że w Finlandii, w której jest tylko sześćdziesiąt tysięcy gospodarstw, płatności mogą być realizowane w ciągu dwóch dni. U nas jest milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy gospodarstw i system płatności jest absolutnie, że tak powiem, wydłużony. Jeśli chodzi o Niemcy i Francję, to tam rzeczywiście takich grup jest zdecydowanie więcej, są większe i lepiej zorganizowane.

Do sprawy statystyki chętnie odniosę się na piśmie. Chcę być precyzyjny co do liczby grup działających w poszczególnych krajach Unii Europejskiej i w krajach sąsiedzkich. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Nie ma więcej pytań.

Informuję, że pan minister zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na jedno z moich pytań.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję Wysoką Izbę, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 48. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego ósmego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1068, a sprawozdania komisji – w drukach nr 1068 A i 1068 B.

Sprawozdanie Komisji Środowiska

Bardzo proszę panią senator Jadwigę Rotnicką, przewodniczącą Komisji Środowiska, o przedstawienie sprawozdania tej komisji.

Senator Sprawozdawca Jadwiga Rotnicka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam trudne zadanie przedstawić stanowisko komisji do ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

Celem ustawy jest wyrażenie przez parlament zgody na dokonanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze 8 grudnia 2012 r.

Konwencja ma charakter ramowy, to znaczy określa cel w zakresie stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze i ustanawia ogólne zasady współpracy potrzebne dla osiągnięcia tego celu. Z kolei protokół z Kioto przewiduje konkretne działania – na jego podstawie państwa rozwinięte zobowiązały się do ograniczenia i redukcji emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym obejmującym lata 2008–2012. Ten okres mamy już za sobą. W związku z zakończeniem pierwszego okresu rozliczeniowego i brakiem alternatywnego globalnego porozumienia klimatycznego powstała potrzeba wyznaczenia celów w zakresie redukcji emisji na kolejne lata. I ta poprawka dotyczy właśnie ustanowienia w ramach porozumień międzynarodowych, obowiązujących także Polskę, drugiego okresu rozliczeniowego, który zacząłby się już 1 stycznia 2013 i trwałby do końca grudnia 2020 r.

Rzeczpospolita Polska wraz z pozostałymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Unią Europejską przyjęła poprawkę dauhańską, w związku z czym we wspólnym wypełnianiu zobowiązań w drugim okresie rozliczeniowym uczestniczyć będzie trzydzieści państw, to jest Unia Europejska, dwadzieścia osiem państw członkowskich, oraz Republika Islandii.

Porozumienie wynikające z poprawki dauhańskiej niejako ingeruje w kształt dwóch załączników protokołu z Kioto. Najistotniejszymi elementami, jeśli chodzi o zobowiązania strony polskiej, są przyjęcie tego drugiego okresu rozliczeniowego, zobowiązanie się do osiemdziesięcioprocentowej redukcji średniorocznego poziomu emisji gazów cieplarnianych w okresie 2013–2020, to jest o 20% w porównaniu z rokiem bazowym, a także – to jest jeszcze jedna rzecz – włączenie do koszyka gazów cieplarnianych gazu, który nosi nazwę „trójfluorek azotu”.

Poprawka dauhańska mówi także o tym, że nie określa się indywidualnych zobowiązań obejmujących pełen zakres emisji dla każdego z państw członkowskich. Wynika to ze zmian w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji, które uniemożliwiają wyznaczenie ex ante każdemu z państw członkowskich udziałów w systemie EU ETS. W sektorach nieobjętych systemem poziomy emisji dla państw członkowskich i Republiki Islandii mają wartość bezwzględną.

Decyzja o przyjęciu poprawki dauhańskiej przez Unię Europejską przewiduje ponadto, że jednostki przyznanej emisji, które zgodnie z obecnymi prognozami pozostaną w dyspozycji Unii Europejskiej na koniec drugiego okresu rozliczeniowego, czyli tak zwana nadwyżka unijna, zostaną zwrócone państwom członkowskim według określonego klucza. To wszystko jest tam zapisane, ale ja już nie będę tego szczegółowo omawiać. Polska będzie miała udział we wszystkich kategoriach wynikających z tego klucza.

Ratyfikacja poprawki dauhańskiej nie wywiera skutków społecznych ani gospodarczych znacznie odbiegających od wynikających z obecnie obowiązujących przepisów pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej. Może mieć pewne skutki finansowe, bowiem może zmienić wysokość wnoszonych opłat, składkę, jaką Polska wnosi na działalność niektórych elementów systemu protokołu z Kioto.

Polska przystąpi do drugiego okresu rozliczeniowego. Tak jak precyzują zapisy ustawy, nie ma potrzeby dokonywania zmian obecnie obowiązujących przepisów prawa krajowego, aby prawidłowo wykonywać zobowiązanie wynikające z przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do poprawki dauhańskiej, bo na mocy już istniejących rozporządzeń to prawo będzie można wykonywać.

Proszę państwa, Sejm przyjął ustawę w brzmieniu, w jakim wpłynęła do Senatu. Komisja Środowiska rozpatrywała tę ustawę na posiedzeniu w dniu 29 września tego roku i, podobnie jak Senat, nie wniosła do niej poprawek. W związku z tym komisja wnosi do Wysokiej Izby o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jednocześnie o szczegółach, mam nadzieję, może więcej powiedzieć minister Korolec, bowiem jest specjalistą w tej materii. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Witam pana ministra Korolca na naszym posiedzeniu.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych

Bardzo proszę pana senatora Jana Marię Jackowskiego o przedstawienie sprawozdania Komisji Spraw Zagranicznych dotyczącego tej ustawy.

Senator Sprawozdawca Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Przypadł mi zaszczyt przedstawienia sprawozdania Komisji Spraw Zagranicznych dotyczącego przedmiotowej ustawy.

Komisja Spraw Zagranicznych zebrała się 29 września i rozpatrywała ustawę, która przewiduje ratyfikację przez Rzeczpospolitą Polską poprawki dauhańskiej do protokołu z Kioto.

Warto przypomnieć, że Polska ratyfikowała protokół z Kioto w 2002 r. i w latach 2008–2012 wypełniła swój cel redukcji emisji gazów cieplarnianych w wysokości 6% względem 1988 r., który został uznany za rok bazowy.

Poprawka dauhańska została przyjęta na konferencji stron protokołu z Kioto w Ad-Dausze w Katarze w grudniu 2012 r. w celu ustanowienia nowych celów redukcyjnych na lata 2013–2020.

Unia Europejska wraz ze wszystkimi państwami członkowskimi postanowiła przyłączyć się do tak zwanego drugiego okresu rozliczeniowego ze wspólnym celem redukcji emisji gazów cieplarnianych w wysokości 20% względem sumy lat bazowych, a więc uwzględniając poziom emisji Polski z roku 1988. Warunki podziału wysiłków pomiędzy państwa członkowskie zostały ustalone jednogłośnie na poziomie unijnym w decyzji Rady z 13 lipca 2015 r. w sprawie ratyfikacji poprawki dauhańskiej przez Unię Europejską i wspólnego wypełnienia zobowiązań przez Unię Europejką i jej państwa członkowskie. Decyzja ta co do zasady nie nakłada na państwa członkowskie dodatkowych obciążeń redukcyjnych.

Komisja odbyła dyskusję. W toku dyskusji padły dwa pytania. Jedno dotyczyło Stanów Zjednoczonych. Dowiedzieliśmy się od pana ministra Korolca, że Stany Zjednoczone nie są stroną protokołu i nie są stroną tej poprawki. Drugie to było pytanie o stosunek krajów muzułmańskich do całej polityki z Kioto. Tu padła odpowiedź, że większość krajów Zatoki Perskiej nie przystąpiła do konwencji. Po dyskusji odbyło się głosowanie, pięciu członków komisji głosowało za przyjęciem projektu ustawy pozwalającej prezydentowi na ratyfikację, jeden wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Obecnie państwo senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani senator Jadwigi Rotnickiej i pana senatora Jana Marii Jackowskiego.

Czy ktoś z państwa takie pytanie pragnie zadać? Nie widzę chętnych.

Zatem dziękuję państwu senatorom.

Jak już wspomniałem, projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.

Jest z nami pan minister Marcin Korolec, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Marcin Korolec: Wydaje mi się, że to stanowisko w sposób pełny przedstawiła pani senator, więc dziękuję, ale gotowy jestem odpowiedzieć na pytania.)

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania skierowane do pana ministra Korolca związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś takie pytanie zadać pragnie? Nie.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziękuję panu ministrowi Korolcowi za obecność, jemu i osobom towarzyszącym.

Witam pana ministra Macieja Jankowskiego z ministerstwa obrony.

Punkt 49. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1080, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1080 A.

Sprawozdanie połączonych Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej przedstawi państwu senatorom pan senator Witold Sitarz.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca Witold Sitarz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Najpierw, jeśli można, kilka słów o samym porozumieniu. Historia porozumienia jest dość długa. Jak większość z nas pamięta, w 2008 r. została podpisana w Warszawie umowa pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o rozmieszczeniu w Polsce elementów tarczy przeciwko pociskom balistycznym. Ale wkrótce, po roku, rząd Stanów Zjednoczonych, konkretnie pan prezydent Obama, ogłosił decyzję o modyfikacji i zmianach architektury tego systemu obrony przeciwrakietowej. To spowolniło działania, nastąpiła konieczność modyfikacji zawartej umowy i dopiero w 2013 r. ponownie ruszyły prace specjalnego zespołu negocjacyjnego pod przewodnictwem Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Ten zespół grupował specjalistów z rozmaitych ministerstw i służb. Prace zespołu doprowadziły do przygotowania i podpisania porozumienia, które wymaga ratyfikacji jako umowa międzynarodowa.

Porozumienie dotyczy pewnych ograniczeń i obowiązków, które będą miały zarówno organy samorządowe, jak i władze państwowe, wskutek istnienia bazy antybalistycznej w Redzikowie. Ograniczenia dotyczą prac budowlanych, kształtowania polityki przestrzennej oraz ustalania zasad zagospodarowania terenu, użytkowania nadajników elektromagnetycznych oraz urządzeń inicjowanych elektrycznie i lotów statków powietrznych w tym rejonie. To jest naturalne. Krótko mówiąc: jeśli chodzi o prace budowlane, to nie będą mogły być budowane obiekty nadmiernie wysokie, wykraczające poza ustaloną wysokość, nie będzie można planować takich instalacji, nie będzie można oczywiście dowolnie używać odbiorników elektromagnetycznych, a nad całym tym terenem zostanie ustalona strefa ograniczeń lotów mająca kształt trzech walców, najwyższy z nich sięga do 20 km i ma średnicę 34 km.

Tak więc widać, że kwestia instalacji przeciwrakietowych w Redzikowie zbliża się do finału i będzie to działało.

Komisja Obrony Narodowej rozpatrzyła ustawę 29 września i wnosi, aby Wysoki Senat raczył przyjąć ustawę o wyrażeniu zgody na ratyfikację tego porozumienia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Obecnie państwo senatorowie mają możliwość zgłaszania z miejsca trwających nie dłużej niż minutę pytań do pana senatora Witolda Sitarza w związku z omawianą ustawą.

Nikt nie chce z tego skorzystać. Dziękuję bardzo.

Tak jak już wspomniał pan senator, projekt ustawy został wniesiony przez rząd.

Czy pan minister Maciej Jankowski jako przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Maciej Jankowski: Nie, dziękuję.)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnąłby skorzystać z prawa zadania trwającego nie dłużej niż minutę zapytania do pana ministra w związku z omawianym punktem porządku obrad? Nie widzę chętnych. Dziękuję bardzo.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów do głosu się nie zapisał.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

I informuję Wysoką Izbę, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Panu ministrowi i osobom towarzyszącym dziękuję za obecność.

Punkt 50. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

A teraz przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięćdziesiątego – czyli ostatniego – porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jest pani minister Seredyn, tak? Ponownie witam.

Przypominam Wysokiej Izbie, że projekt został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i zawarty jest w druku nr 1008, a sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej znajduje się w druku nr 1008 S.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

To sprawozdanie Wysokiej Izbie przedstawi pani senator Grażyna Sztark. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca Grażyna Sztark:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Mam zaszczyt zaprezentować projekt ustawy, który realizuje postulat petycji P8-18/13 wniesionej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, która dotyczy przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki sprawowanej nad osobą niepełnosprawną.

Projekt ustawy wprowadza możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osoby, które były uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, a które utraciły wyżej wymienione świadczenie na skutek śmierci osoby, nad którą sprawowały właśnie tę opiekę. W praktyce najczęściej utrata świadczenia następuje w razie śmierci osoby niepełnosprawnej. Za życia podopiecznego opiekunowi przysługują wymienione świadczenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2015 r., poz. 114 i 693, oraz świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, zaś ustawa z 14 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – Dziennik Ustaw poz. 567 – przywróciła zasiłek dla opiekuna utracony z dniem 1 lipca 2013 r. Pobieranie tych świadczeń łączy się jednocześnie z objęciem ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, ponieważ ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zapewniają tym osobom opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymują w ten sposób od państwa formę rekompensaty za ich wymuszony sytuacją życiową brak aktywności zawodowej. Jednak wraz ze śmiercią osoby wymagającej opieki wygasa również prawo do świadczeń przysługujących opiekunowi osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wtedy to dotychczasowy opiekun staje w obliczu konieczności dostosowania się do zupełnie nowej sytuacji życiowej, a także na rynku pracy. Wprawdzie zostaje odciążony od codziennego trudu pielęgnacji i stałej opieki nad osobą niepełnosprawną, ale musi odnaleźć się, często po długiej przerwie, w nowych okolicznościach społecznych i gospodarczych.

Autorzy petycji P8-18/13 wnoszą o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki nad niepełnosprawnym, uznając takie rozwiązanie za zapewnienie wsparcia dotychczasowym opiekunom. Zmiana ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma na celu nowelizację jej art. 71 ust. 2 poprzez dodanie pkt 9, zaliczając w ten sposób okres otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji uznała, że codzienne działania opiekuńcze zasługują na potraktowanie jako podobne i tożsame do zatrudnienia pod względem możliwości uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, po utracie prawa do świadczeń wymienionych w dodawanym art. 71 ust. 2 pkt 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy. Czas sprawowania opieki będzie zaliczany do trzystu sześćdziesięciu pięciu dni w okresie ostatnich osiemnastu miesięcy bezpośrednio przed dniem zarejestrowania się jako bezrobotny we właściwym powiatowym urzędzie pracy jako okres umożliwiający uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Ustawa powoduje skutki finansowe dla budżetu.

Proszę państwa, chciałabym dodać, że Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na wspólnym posiedzeniu rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wprowadziły do niego poprawkę. Pan senator Rulewski, którego dzisiaj nie ma, poprosił mnie, żebym przekazała, że ta poprawka została zgłoszona właśnie przez niego.

(Głos z sali: Nie.)

Nie? To przepraszam bardzo.

(Głos z sali: Przepraszam bardzo, to nie do pani.)

Aha, myślałam, że pani do mnie mówi „nie”.

Tak że czynię zadość… Komisje wprowadziły do projektu poprawkę i proszą o przyjęcie przez Senat jednolitego załączonego projektu ustawy oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Ta poprawka, proszę państwa, polega na tym, że w ustawie z dnia itd. dodajemy pkt 9, o którym była tutaj mowa. Cytuję: „Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2015 r. poz. 149 i 357) w art. 71 w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: «9) pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2015 r. poz. 114, 693 i 995) lub zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (DzU poz. 567).”.

I art. 2: „Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”.

Uprzedzę pytanie, jeżeli chodzi o skutki finansowe. Chcę powiedzieć, że przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oszacował wysokość wydatków na 68 milionów zł.

Projekt tej ustawy był konsultowany niemal ze wszystkimi przedstawicielami strony związkowej i samorządowej, jak również z ministerstwem. Jest pełne poparcie – pani minister potwierdzi – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla tego projektu.

Na zakończenie chciałabym powiedzieć, że właśnie podczas pierwszego czytania projektu w Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozszerzono zakres uregulowań projektu, rezygnując z określenia powodu utraty świadczeń dla opiekunów, a tym samym tych przyczyn może być więcej. Ograniczenie ich jedynie do śmierci podopiecznego uznano za zbyteczne. Ostateczne ujęcie legislacyjne problemu rzutuje na ocenę skutków finansowych, o których już wspomniałam, jednak obecny na posiedzeniu przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w imieniu rządu w pełni zaakceptował wysokość szacunkową tych wydatków.

A problematyka uregulowana w ustawie jest zgodna z przepisami prawa Unii Europejskiej. Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani senator Grażyny Sztark.

Pan senator Ryszard Knosala chciałby zadać takie pytanie.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do ich reprezentowania również senatora Jana Rulewskiego, ale go dzisiaj nie ma. Tak? Jest tylko pani.

Pan senator Ryszard Knosala, bardzo proszę.

Senator Ryszard Knosala:

Panie Marszałku, dziękuję.

Ja tylko chciałbym prosić o doprecyzowanie, czy te 68 milionów zł to są skutki wprowadzenia poprawki senatora Rulewskiego. Tak? I czy ta kwota została już przez ministerstwo zaakceptowana? Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.

To jest, tak jak powiedziałam, szacunkowa kwota i to jest oczywiście związane właśnie z wprowadzeniem tej poprawki. A przy kształtowaniu się… Jest obecna pani minister, więc może wypowie się na ten temat. Jak sądzę, musiało to przejść przez Radę Ministrów. Tak? Albo przez komitet stały? Nie. Ale jest akceptacja rządu dla tych 68 milionów zł. Jeszcze raz przypominam: to jest szacunkowa kwota, ostateczna kwota jeszcze nie została ściśle określona.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dziękuję…)

Bo to jest po prostu nowy projekt, nowa poprawka. Ona została zgłoszona tutaj, teraz… chcę powiedzieć, że w trakcie posiedzeń.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Michał Seweryński. Bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:

Panie Marszałku, zgłaszam wniosek, żeby w tej sprawie odbyło się drugie i trzecie czytanie.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Oczywiście, jeżeli Izba go zaakceptuje… W związku z tym zaraz ten wniosek będzie przeze mnie przedstawiony Izbie.

Czy są jeszcze pytania do pani senator? Nie ma.

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

(Senator Grażyna Sztark: Dziękuję bardzo.)

Czy przedstawiciele rządu chcą zabrać głos, czyli czy chce zabrać głos konkretnie pani minister Seredyn?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn: Tak.)

Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Wysoka Izbo!

Ubiegając kolejne pytanie czy precyzując odpowiedź pani senator, chcę powiedzieć, że w przypadku początkowej wersji projektu, kiedy odnosiliśmy się do wyłącznie jednej przyczyny, która uprawniała do korzystania z zasiłku dla bezrobotnych, czyli śmierci osoby niepełnosprawnej i faktu ustania opieki, szacowaliśmy koszty na 68 milionów zł. Oczywiście to jest pewna średnia, dlatego że jeśli zasiłek przysługiwałby przez sześć miesięcy, to byłby to koszt 46,4 miliona zł, a jeśli dwanaście miesięcy, to byłaby to kwota 92 milionów zł. A więc mówimy o kwocie średnio 68 milionów zł. W momencie, kiedy pojawiła się poprawka – minister pracy i polityki społecznej oczywiście tę poprawkę popiera – należało odnieść się do skutków regulacji, które zdecydowanie ulegały zwiększeniu. I na dziś, gdy uwzględnimy tę poprawkę, czyli zniesiemy wyłączność przesłanki śmierci osoby niepełnosprawnej i rozszerzymy katalog możliwości ustania opieki nad osobą niepełnosprawną, koszty podniosą się do kwoty 193 milionów zł. Tak jak powiedziałam, minister pracy popiera tę poprawkę. Jako źródło tych środków upatrujemy Fundusz Pracy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Może pani minister jeszcze pozostanie, bo…

Czy są pytania do pani minister Seredyn? Nie ma, wszystko jasne.

Dziękuję bardzo.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów do głosu się nie zapisał.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Tak jak słyszeliśmy, pan senator Michał Seweryński zgłosił wniosek o wyznaczenie komisjom terminu przygotowania dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że Senat wniosek pana senatora Seweryńskiego przyjął.

Głosów sprzeciwu nie słyszę, zatem jest tak, jak właśnie powiedziałem, czyli Senat przyjął ten wniosek. Bardzo proszę komisje o to, aby w przerwie, która będzie trwała do godziny 15.00, uporały się z tym problemem i przedstawiły Senatowi sprawozdanie…

(Głos z sali: Ale nie ma żadnych wniosków.)

Aha, nie ma, rozumiem. Rzeczywiście, nie ma żadnych wniosków, tak że komisje nie muszą się zbierać, tylko na mocy tego wniosku będziemy to sprawozdanie rozpatrywać na tym posiedzeniu Senatu.

Komunikaty

Bardzo proszę pana senatora sekretarza Jana Michalskiego o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Jan Michalski:

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw odbędzie się dzisiaj bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali nr 217. Następnie Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrzy wnioski do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw odbędzie się piętnaście minut po ogłoszeniu przerwy w obradach Senatu w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do ustawy o związkach metropolitalnych odbędzie się dziś o godzinie 12.30 w sali nr 182. Następnie odbędzie się posiedzenie dotyczące sprawozdania z działalności Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP ósmej kadencji.

I ostatni komunikat: piętnaście minut przed głosowaniami w sali nr 217 odbędzie się posiedzenie Komisji Ustawodawczej w celu przyjęcia sprawozdania z działalności komisji w tej kadencji.

(Senator Stanisław Gogacz: Przecież będzie jeszcze posiedzenie Komisji Zdrowia.)

Piętnaście minut przed głosowaniami w sali nr 217…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Czyli o 14.45.)

(Senator Stanisław Gogacz: Ale będzie jeszcze posiedzenie Komisji Zdrowia.)

(Senator Dorota Czudowska: A Komisja Zdrowia?)

(Senator Stanisław Gogacz: Nie było komunikatu.)

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: To znaczy, że go nie dostarczono.)

(Senator Stanisław Gogacz: Komisja Zdrowia będzie obradowała bezpośrednio po zakończeniu…)

Wczoraj rzeczywiście był czytany komunikat, że posiedzenie Komisji Zdrowia odbędzie się po zakończeniu obrad w dniu dzisiejszym.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Tak, ten komunikat był, tylko że wczoraj.)

(Senator Dorota Czudowska: Ale gdzie będzie to posiedzenie?)

Sala nie była podana, tak że nie mam takiej informacji.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Mam nadzieję, że informacja zaraz zostanie podana.

A ja chciałbym poinformować Wysoką Izbę, że spotykamy się o godzinie 15.00, czyli wznawiamy obrady o godzinie 15.00, i wtedy odbędą się ostatnie w tej kadencji głosowania.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 17 do godziny 15 minut 17)

Wznowienie obrad

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Szanowni Państwo Senatorowie! Dobiegła końca ósma kadencja Senatu Rzeczypospolitej. W ciągu czterech lat spotykaliśmy się na posiedzeniach Izby osiemdziesiąt dwa razy, a obrady trwały łącznie sto pięćdziesiąt dziewięć dni. Zgłosiliśmy ponad trzy tysiące trzysta poprawek, z których aż 86% zostało przyjętych przez Sejm.

W pełni wykorzystaliśmy przysługujące Senatowi prawo do inicjatywy ustawodawczej. Wnieśliśmy do Sejmu sto dwa projekty ustaw – połowę tej liczby stanowiły ustawy wykonujące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego – i zdecydowana większość tych ustaw została przyjęta przez Sejm. Warto też przypomnieć, iż do ważnych senackich inicjatyw przyjętych przez Sejm należy między innymi ustawa o petycjach. Współpracowaliśmy z Trybunałem Konstytucyjnym, z Najwyższą Izbą Kontroli oraz z rzecznikiem praw obywatelskich w kwestii podejmowania przez Senat inicjatywy ustawodawczej w sprawach sygnalizowanych przez te organy.

Przedmiotem refleksji Senatu ósmej kadencji była też polska historia. Podjęliśmy czterdzieści osiem uchwał okolicznościowych upamiętniających historyczne wydarzenia oraz zasłużone osoby i instytucje publiczne.

Rok 2012 ogłosiliśmy Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a rok 2013 był Rokiem Powstania Styczniowego. Ubiegły rok został ogłoszony Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Obecny jest ogłoszony przez Senat Rokiem Witkiewiczów, a także Rokiem Samorządu Terytorialnego, którego Senat był przecież ojcem.

Senat pracował merytorycznie nie tylko na sesjach plenarnych, ale także w szesnastu komisjach merytorycznych. W tych komisjach odbywały się zasadnicze dyskusje i tam wypracowywano stanowiska. W Senacie pracowało też dziesięć senackich zespołów problemowych, ale oparcie w Senacie miało jeszcze prawie sto pięćdziesiąt zespołów parlamentarnych, do których należeli senatorowie.

Szanowni Państwo, niestety nie kończymy tej kadencji razem ze wszystkimi senatorami. Dwóch senatorów odeszło od nas na wieczny odpoczynek. Będziemy pamiętali o tych senatorach – o senatorze Antonim Motyczce oraz o senatorze Henryku Górskim.

(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)

(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.)

(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.)

Dziękuję.

Będziemy tych dwóch senatorów mieli we wdzięcznej pamięci.

Będziemy w pamięci mieli także senatorów poprzedniej kadencji, z których wielu odeszło w czasie trwania naszej, ósmej kadencji – żegnaliśmy ich tutaj na początku naszych posiedzeń.

Chcę też podziękować wszystkim pracownikom Kancelarii Senatu. (Oklaski) Wasza praca była trudna, ciężka, absorbująca, bo nieraz marszałkowie przeciągali obrady Senatu do późnych godzin nocnych…

(Senator Alicja Zając: Rzadko.)

Dziękuję za to, że nie protestowaliście. Dziękuję także za to, że mogliśmy przystępować do posiedzeń Senatu, mając analizy ustaw – jeżeli oczywiście Sejm nam na taką sytuację pozwolił. Mieliśmy wsparcie w Biurze Legislacyjnym, a nasze biura miały wsparcie w administracji Senatu. Bardzo dziękuję i na ręce pani minister Ewy Polkowskiej składam, w imieniu wszystkich senatorów, to podziękowanie. (Oklaski)

Jedenastu senatorów nie będzie kontynuowało swojej kariery parlamentarnej, między innymi wicemarszałek Jan Wyrowiński, a także senator z najdłuższy stażem, pan senator Wittbrodt. Tych jedenastu senatorów to: pan marszałek Wyrowiński, panowie senatorowie Włodzimierz Cimoszewicz, Edmund Wittbrodt, Kazimierz Kutz, Maciej Klima, Witold Gintowt-Dziewałtowski, Adam Zdziebło, Tadeusz Arłukowicz, Andrzej Grzyb, Kazimierz Jaworski oraz Bogdan Pęk. Dziękuję panom senatorom i życzę powodzenia… (oklaski) …w tych dziedzinach, które sobie wybierzecie już po pełnieniu tej zaszczytnej funkcji. Życzę państwu wszystkim sukcesów w wyborach, dobrych wspomnień z ostatniej kadencji i dziękuję wszystkim za współpracę. (Oklaski)

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zdrowiu publicznym (cd.)

A teraz powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zdrowiu publicznym.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, druk senacki nr 1057.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 76 głosujących 49 było za, 27 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 2)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zdrowiu publicznym.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, druk senacki nr 1070 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 80 głosujących 51 było za, 29 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 3)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o produktach biobójczych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o produktach biobójczych.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie poprawek do ustawy, druk senacki nr 1069 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza doprecyzowuje przepis ustawy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 80 senatorów 80 głosowało za. (Głosowanie nr 4)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 76 senatorów 76 głosowało za. (Głosowanie nr 5)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 81 głosujących 81 było za. (Głosowanie nr 6)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 80 głosujących 80 było za. (Głosowanie nr 7)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o produktach biobójczych.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, druk nr 1056 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 79 głosujących 76 było za, 3 – przeciw. (Głosowanie nr 8)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015–2018 (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015–2018.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, druk nr 1078 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 79 głosujących 53 było za, 26 – przeciw. (Głosowanie nr 9)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015–2018.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, druk nr 1079 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 81 senatorów 80 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 10)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, druk nr 1102 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 81 senatorów 81 głosowało za. (Głosowanie nr 11)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zawodzie fizjoterapeuty (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zawodzie fizjoterapeuty.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1103 Z.

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Rafała Muchackiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Rafał Muchacki:

Dziękuje uprzejmie, Panie Marszałku.

Panie i Panowie Senatorowie!

Komisja na posiedzeniu w dniu 1 października rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 30 września nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty i rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjąć wnioski zawarte w punkcie drugim, czyli przyjęcie poprawek: pierwszej, trzeciej, dziewiątej, czternastej, szesnastej, siedemnastej, osiemnastej, dziewiętnastej, dwudziestej pierwszej, dwudziestej drugiej, dwudziestej trzeciej, dwudziestej piątej, dwudziestej szóstej, dwudziestej ósmej, trzydziestej pierwszej, trzydziestej drugiej, trzydziestej szóstej, trzydziestej siódmej, trzydziestej ósmej, trzydziestej dziewiątej i czterdziestej.

Informuję Wysoki Senat, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Waldemar Kraska dokonał zmiany treści swojego wniosku. Konsekwencją tej zmiany jest dodanie nowej poprawki. Dziękuję uprzejmie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy – Borowski, Michalski, Pociej, Kraska – chcą jeszcze zabrać głos?

(Senator Waldemar Kraska: Nie.)

Nie widzę zgłoszeń.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem mniejszości komisji – wnioskiem pana senatora Marka Borowskiego, pana senatora Jana Michalskiego i pana senatora Andrzeja Pocieja – o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 80 głosujących 47 było za, 32 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 12)

(Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Druk senacki nr 1091 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 52 – za, 28 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 13)

Podjęcie uchwały

Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1089 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Michała Seweryńskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy z załączonymi poprawkami. Poprawki od pierwszej do czwartej zostały przyjęte większością głosów, a pozostałe – jednomyślnie, wspólnie, przez obie komisje. Poprawki piątą i siódmą należy przegłosować łącznie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy senator wnioskodawca Kazimierz Wiatr chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Kazimierz Wiatr: Dziękuję.)

Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

(Senator Piotr Zientarski: A wniosek o przyjęcie bez poprawek?)

(Senator Stanisław Jurcewicz: To później. Najpierw będzie głosowanie nad poprawkami. Później bez poprawek.)

Poprawka pierwsza modyfikuje przepis określający obowiązki osób zamierzających założyć stowarzyszenie, usuwając tę część przepisu, która dotyczy możliwości wybrania komitetu założycielskiego.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 31 – za, 50 – przeciw. (Głosowanie nr 14)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka druga prowadzi do rezygnacji z regulacji umożliwiającej otrzymywanie przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 31 – za, 50 – przeciw. (Głosowanie nr 15)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzecia zmierza do tego, aby statut stowarzyszenia zamierzającego tworzyć terenowe jednostki organizacyjne z osobowością prawną określał dane wymagane zarówno na podstawie ust. 3, jak i ust. 1 w art. 10a.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 28 – za, 51 – przeciw. (Głosowanie nr 16)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czwarta uzupełnia przepisy w zakresie wskazania sądu właściwego w sprawach regulowanych tymi przepisami.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 28 – za, 51 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 17)

Poprawka została przyjęta.

Poprawki piątą i siódmą głosujemy łącznie. Określają one niezbędne konsekwencje terminologiczne.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 31 – za, 50 – przeciw. (Głosowanie nr 18)

Poprawki zostały odrzucone.

Poprawka szósta doprecyzowuje przepis.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 29 – za, 49 – przeciw 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 19)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka ósma eliminuje z przepisów zdolność stowarzyszenia zwykłego do zaciągania zobowiązań.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 30 – za, 50 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 20)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziewiąta ma na celu skreślenie przepisów dotyczących odpowiedzialności członków stowarzyszenia zwykłego za zobowiązania stowarzyszenia.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

81 głosujących, 30 – za, 47 – przeciw, 4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 21)

Poprawka została odrzucona.

Poprawki dziesiąta, jedenasta, dwunasta i trzynasta, które przegłosujemy łącznie, porządkują przepisy w zakresie danych osobowych ujawnianych w KRS i ewidencjach.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 31 – za, 48 – przeciw. (Głosowanie nr 22)

Poprawki zostały odrzucone.

Poprawka czternasta ma charakter redakcyjny.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 32 – za, 47 – przeciw. (Głosowanie nr 23)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka piętnasta modyfikuje przepis przejściowy, zobowiązując stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie dotychczasowych przepisów do złożenia wniosków o wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwy organ nadzorujący.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 31 – za, 48 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 24)

Poprawka została odrzucona.

W związku z tym, że wszystkie poprawki zostały odrzucone, zgłaszam wniosek o głosowanie nad przyjęciem ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad pojęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami… Przepraszam. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

79 głosujących, 49 – za, 4 – przeciw, 26 się wstrzymało. (Głosowanie nr 25)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 1081 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

81 głosujących, 54 – za, 27 się wstrzymało. (Głosowanie nr 26)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o osobach starszych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: ustawa o osobach starszych.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk nr 1072 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

81 głosujących, 52 – za, 29 się wstrzymało. (Głosowanie nr 27)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o osobach starszych.

Punkt 14. porządku obrad: ustawa o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czternastego porządku obrad: ustawa o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk nr 1074 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

80 głosujących, 80 – za. (Głosowanie nr 28)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 29)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 80 było za , 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 30)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siedemnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 31)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu osiemnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 55 było za, 26 się wstrzymało. (Głosowanie nr 32)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Punkt 19. porządku obrad: ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiętnastego porządku obrad: ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Mniejszość komisji wnosiła o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 50 było za, 29 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 33)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, 50 było za, 26 – przeciw. (Głosowanie nr 34)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych.

Punkt 21. porządku obrad: ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do tej ustawy. W pierwszej kolejności będziemy głosowali nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z ewentualnie przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawki pierwsza i czwarta modyfikują dopuszczalny zakres korzystania z usług podmiotów trzecich w wykonywaniu obowiązków nałożonych na polskie instytucje raportujące.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 35)

Poprawka druga koreluje przepisy ustawy, uwzględniając, że informacje, o których mowa w przepisie, są przekazywane jedynie właściwemu ministrowi lub organowi przez niego upoważnionemu.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 36)

Poprawka trzecia obejmuje tajemnicą skarbową nie tylko informacje o nazwie wyłączonej instytucji oraz łącznej kwocie płatności, ale także dane zawarte w aktach spraw dotyczących weryfikacji obowiązku przekazywania tych informacji

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 78 było za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 37)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 61 było za, 18 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 38)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionego w toku debaty wniosku i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono zawarte w druku nr 1104 Z.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Bardzo proszę pana senatora Kazimierza Kleinę o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja rekomenduje przyjęcie poprawki zawartej w punkcie drugim.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator chciałby zabrać głos jeszcze jako wnioskodawca?

(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 30 było za, 50 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 39)

Wobec wyników głosowania przystępujemy do głosowania nad poprawką, wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek został odrzucony.

Poprawka ma na celu ograniczenie zastosowania obniżonej opłaty sądowej tylko do tych roszczeń wynikających z czynności bankowych, które są dokonywane z udziałem konsumenta.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 51 było za, 27 – przeciw. (Głosowanie nr 40)

Wobec wyników głosowania…

(Głos z sali: A całość?)

A tak, oczywiście.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 78 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 41)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowana stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 23. porządku obrad: ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie. Zawarte jest ono w druku nr 1090 Z.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Bardzo proszę pana senatora Piotra Gruszczyńskiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Piotr Gruszczyński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja rekomenduje poprawki od pierwszej do szóstej i od ósmej do piętnastej. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator Kazimierz Kleina chce zabrać głos jako wnioskodawca?

(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)

Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawki pierwsza, druga, trzecia, szósta, ósma i piętnasta mają na celu wprowadzenie do ustawy kolejnej kategorii uprawnionych do wsparcia kredytobiorców z uwagi na niski dochód w gospodarstwie domowym na poziomie uprawniającym do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 42)

Poprawki czwarta, piąta i dziewiąta mają charakter redakcyjny i poprawiają czytelność ustawy.

Kto jest za tymi poprawkami?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 43)

Poprawka dziesiąta ujednolica określenie ustawowe oraz wprowadza dodatkową możliwość inwestowania środków…

(Głosy z sali: A siódma?)

(Głos z sali: Siódma została wykluczona.)

…Funduszu w lokaty bankowe.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, 75 było za, 2 – przeciw. (Głosowanie nr 44)

Poprawka jedenasta ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 45)

Poprawka dwunasta ma na celu zastosowanie mechanizmu dokonywania wpłat do funduszu w oparciu o wielkość portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza dziewięćdziesiąt dni. Poprawka zmienia też mechanizm zwrotu środków do sumy dokonanych wpłat i uzupełnień, pomniejszonej o wartość wsparcia przyznanego kredytobiorcom, będącym klientami danego banku.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 46)

Poprawka trzynasta ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 47)

Poprawka czternasta ma również charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 48)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 49)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1066 Z.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Bardzo proszę, pana senatora Piotra Gruszczyńskiego, o przedstawienie tego sprawozdania.

Senator Sprawozdawca Piotr Gruszczyński:

Panie Marszałku!

Komisja rekomenduje poprawki: pierwszą, od trzeciej do szóstej i od ósmej do trzynastej. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator Kazimierz Kleina chciałby zabrać głos?

(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)

Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności głosować będziemy nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawki pierwsza i szósta zakładają, że obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej jest podatnik dokonujący zapłaty na rzecz podmiotu z raju podatkowego, który nie musi być jednocześnie podmiotem powiązanym.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 51 było za, 29 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 50)

Poprawka druga i siódma przewidują, że…

(Głosy z sali: Wykluczone.)

Aha rzeczywiście, przepraszam.

Poprawki trzecia i ósma wprowadzają do przepisów określenie zagranicznego zakładu w sposób odpowiadający jego definicji legalnej.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 54 było za, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 51)

Poprawka czwarta określa „opłaty karne za nieterminowe płatności” jako „opłaty z tytułu opóźnionej zapłaty”, respektując dotychczasowe brzmienie przepisu, nadane nowelizacją z 2014 r.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 52 było za, 28 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 52)

Poprawka piąta zakłada, że podmiotem wypłacającym może być jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, 50 było za, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 53)

Poprawka dziewiąta precyzuje, że zakładany przepisem szereg powiązanych czynności zmierzających do uzyskania zwolnienia podatkowego odnosi się jedynie do czynności prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, 49 było za, 28 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 54)

Poprawka dziesiąta ujednolica przepisy ordynacji podatkowej, uwzględniając to, że nakładany na podatników obowiązek ma charakter administracyjnoprawny.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, 49 było za, 28 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 55)

Poprawka jedenasta modyfikuje zakres przedmiotowy przepisu przejściowego, adresowanego do podatników podatku CIT, poprzez skreślenie nieadekwatnego odesłania do przepisu skierowanego do płatników tego podatku.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, 51 było za, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 56)

Poprawka dwunasta koreluje rozwiązania przejściowe adresowane do podatników ustawy o PIT i ustawy o CIT poprzez skreślenie błędnego odesłania do przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia na podstawie ustawy o PIT.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 52 było za, 29 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 57)

Poprawka trzynasta przesądza, że obowiązek sporządzenia sprawozdania dla podatników przekraczających limit skonsolidowanych przychodów będzie dotyczył roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu wejścia w życie ustawy oraz wszystkich następnych lat podatkowych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 50 było za, 28 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 58)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 51 było za, 29 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 59)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie, zawarte w druku nr 1064 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Bardzo proszę pana senatora Kazimierz Kleinę o przedstawienie tego sprawozdania.

Senator Sprawozdawca Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Połączone komisje rekomendują przyjęcie wszystkich poprawek, czyli od pierwszej do osiemnastej.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z ewentualnie przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza zmierza do tego, aby bank miał obowiązek zawiadomić osoby wskazane w dyspozycji na wypadek śmierci o możliwości wypłaty określonej kwoty w przypadku powzięcia przez niego informacji o tym zdarzeniu, a nie w przypadku śmierci posiadacza rachunku.

Poprawka koreluje przepis z analogicznym rozwiązaniem dodawanym do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 77 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 60)

Poprawki druga i trzynasta zmierzają do tego, aby waloryzacja dotyczyła wyłącznie środków zdeponowanych na rachunkach, których umowy wygasły.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, 74 było za, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 61)

Poprawka trzecia eliminuje przepis, który związany był pierwotnie z przekazywaniem środków do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jako bezprzedmiotowy.

Poprawka koreluje przepis z analogicznym rozwiązaniem dodawanym do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 62)

Poprawki czwarta i piętnasta zmierzają do tego, aby zakresem zbiorczej informacji objęta była również informacja o rachunkach, których umowy wygasły.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 63)

Poprawka piąta uwzględnia, że zbiorczej informacji udzielał będzie bank, a nie centralna informacja o rachunkach. Poprawka koreluje przepis z analogicznym rozwiązaniem dodawanym do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 74 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 64)

Poprawka szósta ujednolica sposób sformułowania analogicznych przepisów.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 65)

Poprawki siódma i dziesiąta precyzują zakres odesłania. Dodatkowo poprawka dziesiąta koryguje błędne odesłanie.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 66)

Poprawki ósma i czternasta zmierzają do tego, aby bank i spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa nie musiały informować gminy o wszystkich prowadzonych przez siebie rachunkach bez względu na to, kto był bądź jest ich posiadaczem, oraz o kwotach i tytułach wszystkich wypłat dokonywanych z tych rachunków.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 78 – za. (Głosowanie nr 67)

Poprawka dziewiąta formułuje odesłanie zgodnie z obowiązującymi standardami.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 68)

Poprawka jedenasta precyzuje, że podmioty wymienione w dodawanym przepisie będą mogły uzyskać zbiorczą informację w dowolnej spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej. Poprawka koreluje przepis z analogicznym rozwiązaniem dodawanym do ustawy – Prawo bankowe.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 69)

Poprawka dwunasta koreluje przepis z analogicznym rozwiązaniem dodawanym do ustawy – Prawo bankowe.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 70)

Poprawka szesnasta eliminuje przepis zawierający odesłanie do ustawy – Prawo bankowe w celu określenia elementów zbiorczej informacji udzielanej przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, na rzecz jednoznacznego określenia w ustawie tych elementów. Proponowane rozwiązanie jest analogiczne do przyjętego w odniesieniu do banków.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 71)

Poprawka siedemnasta ma charakter redakcyjny, koreluje ona przepis z analogicznym rozwiązaniem dodawanym do ustawy – Prawo bankowe.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 72)

Poprawka osiemnasta zmierza do tego, aby ustawa weszła w życie 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem zmiany w ustawie o ewidencji ludności, która miałaby wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy –za. (Głosowanie nr 73)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 74)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 26. porządku obrad: ustawa o związkach metropolitalnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego szóstego porządku obrad: ustawa o związkach metropolitalnych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono zawarte w druku nr 1100 Z.

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Bardzo proszę pana senatora Janusza Sepioła o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Janusz Sepioł:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W czasie posiedzenia komisji senator Gruszczyński dokonał istotnej zmiany treści dwóch swoich wniosków, a senator Sepioł wycofał dwa swoje wnioski. Ostatecznie komisja rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie poprawek: pierwszej, drugiej, piątej, szóstej, siódmej, ósmej, dziewiątej, dziesiątej, jedenastej, dwunastej i trzynastej. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

W trakcie dyskusji wnioski zgłosili senatorowie Janusz Sepioł, Piotr Gruszczyński oraz mówiący te słowa. Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Senator Sepioł, bardzo proszę.

Senator Janusz Sepioł:

Chciałbym odnotować pewien gorzki paradoks: na ostatnim posiedzeniu Senatu muszę się głęboko nie zgodzić z wnioskami, które zgłosiła komisja. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Senator Jan Wyrowiński:

Apeluję do Wysokiej Izby o przyjęcie poprawki pierwszej, zgłoszonej przeze mnie. Mam takie prawo jako wnioskodawca i skorzystałem z niego po raz pierwszy.

Przypominam, że senator Janusz Sepioł wycofał swoje poprawki trzecią i czternastą, druk nr 1100 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać wycofane poprawki? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza modyfikuje jedną z przesłanek uwzględnianych przy ustalaniu granic obszaru metropolitalnego, to jest zmniejsza wymaganą liczbę mieszkańców warunkującą utworzenie tego obszaru.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 60 – za, 17 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 75)

Poprawki drugą i dwunastą należy przegłosować łącznie. Dodają one przepisy, na podstawie których możliwe będzie przyznanie związkowi metropolitalnemu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań, które realizuje z mocy ustawy, a które przed utworzeniem związku wykonywały jednostki samorządu wchodzące w skład związku. Dotacja ma być przyznawana przez okres pięciu lat i w każdym roku ma wynosić maksymalnie 180 milionów zł.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 40 – za, 38 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 76)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawki trzecia i… A, one zostały wycofane.

Teraz poprawki czwarta i piętnasta. Dodają one przepisy…

(Głos z sali: Zostały wykluczone.)

(Senator Kazimierz Kleina: I szesnasta.)

Słucham?

(Głos z sali: Czwarta i piętnasta są wykluczone.)

Aha, dobrze.

To teraz poprawka piąta. Doprecyzowuje ona okres, w którym pełnomocnik do spraw utworzenia związku metropolitalnego pełni funkcję organów tego związku.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 74 – za, 4 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 77)

Poprawka szósta określa termin przejścia zadań wykonywanych przez pełnomocnika do spraw utworzenia związku metropolitalnego na organy tego związku.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 73 senatorów, 70 – za, 1 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 78)

Poprawka siódma kształtuje jako zadanie związku metropolitalnego promowanie obszaru metropolitalnego zamiast promowania związku.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 78 – za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 79)

Poprawka ósma wskazuje termin oraz osobę zobowiązaną do zwołania pierwszej sesji zgromadzenia związku metropolitalnego, a także delegata, który pierwszą sesję prowadzi.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, 75 – za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 80)

Poprawka dziewiąta uzupełnia zadania należące do wyłącznej kompetencji zgromadzenia związku metropolitalnego o obowiązek uchwalenia statutu tego związku.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, 76 – za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 81)

Poprawka dziesiąta określa skład komisji rewizyjnej oraz wprowadza wymóg niepołączalności tej funkcji z funkcją przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zgromadzenia.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 77 – za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 82)

Poprawka jedenasta prowadzi do tego, że w trzech pierwszych latach funkcjonowania związku metropolitalnego zobowiązania tego związku są doliczane do zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, które tworzą ten związek. Poprawka stanowi konsekwencję regulacji ustawy o finansach publicznych w zakresie zasad obliczania wskaźnika spłaty i zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, 76 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 83)

Poprawka trzynasta skreśla przepis umożliwiający…

(Poruszenie na sali)

(Głos z sali: Trzynasta nie, bo została wycofana.)

Wycofana?

(Głos z sali: Nie, trzynasta jest…)

Głosujemy? Dobrze.

Poprawka trzynasta skreśla przepis umożliwiający zwiększenie wysokości rezerwy subwencji ogólnej proporcjonalnie do długości dróg przekazanych do zarządzania związkowi metropolitalnemu.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 75 było za, 2 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 84)

I nad całością…

(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 43 było za, 9 – przeciw, 27 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 85)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o związkach metropolitalnych.

Punkt 27. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 86)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Punkt 28. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 51 było za, 29 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 87)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw.

Mniejszość Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiła wniosek o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem mniejszości o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 49 było za, 29 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 88)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników stwierdzam, że Senatu podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 30. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, 75 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 89)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Punkt 31. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach.

Komisja Środowiska przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, a mniejszość tej komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem mniejszości Komisji Środowiska o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 33 było za, 43 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 90)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad poprawkami.

Poprawka pierwsza definiuje użyte w ustawie pojęcie celu publicznego przez odesłanie do definicji zawartej w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, 63 – za, 5 – przeciw, 9 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 91)

Poprawka druga usuwa zbędne przepisy nowelizujące ustawę o lasach.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 72 senatorów, 62 – za, 2 – przeciw, 8 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 92)

Poprawka trzecia wprowadza odesłanie do przepisu kodeksu pracy, który będzie obowiązywał w momencie wejścia ustawy w życie.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 75 senatorów, 68 – za, 2 – przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 93)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 48 – za, 31 – przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. (Głosowanie nr 94)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach.

Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punku trzydziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 51 – za, 28 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 95)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 96)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle.

Punkt 34. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 53 – za, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 97)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności.

Punkt 35. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejności będziemy głosować nad tymi poprawkami, a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z ewentualnie przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza zmierza do zapewnienia precyzji odesłaniom zawartym w kodeksie postępowania karnego, a poprawka druga – głosujemy nad tymi poprawkami łącznie – jest konsekwencją poprawki pierwszej.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 98)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 74 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 99)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 36. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o odrzucenie tej ustawy.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały w sprawie odrzucenia ustawy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Głosy z sali: Za.)

Czy Izba wie, jak ma głosować?

(Głos z sali: Nie.)

(Głosy z sali: Za, za.)

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Nie, bo jest…)

(Głos z sali: Nie, no za.)

(Rozmowy na sali)

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 79 senatorów, 60 było za, 18 – przeciw 18, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 100)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę o odrzuceniu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Punkt 37. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 75 senatorów, za było 74, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 101)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Punkt 38. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie; jest ono w druku nr 1071 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej

Bardzo proszę pana senatora Stanisława Jurcewicza o przedstawienie tego sprawozdania.

Senator Sprawozdawca Stanisław Jurcewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu połączonych komisji proszę o przyjęcie wniosków zawartych w punktach: pierwszym, drugim, czwartym, szóstym, siódmym, dziewiątym i od jedenastego do czternastego. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy, pan senator Bogusław Śmigielski i Bohdan Paszkowski, chcieliby jeszcze wystąpić? Nie.

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności będziemy głosowali nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z ewentualnie przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza eliminuje fragment przepisu będący powtórzeniem innych regulacji.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 77 było za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 102)

Poprawka druga zmierza do zapewnienia zgodności przepisu określającego zasady naliczania odsetek, w przypadku gdy w umowie nie został określony termin zapłaty, z wdrażaną dyrektywą. Poprawki czwarta i siódma są konsekwencją poprawki drugiej.

Zatem kto jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 78 było za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 103)

Poprawka szósta wskazuje jednoznacznie, jak należy rozumieć pojęcie „wyraźny”.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 77 było za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 104)

Poprawka dziewiąta koreluje dodawany przepis z innymi przepisami ustawy, ujednolica terminologię ustawy oraz jednoznacznie wyraża intencję prawodawcy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 75 senatorów, 74 było za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 105)

Poprawka jedenasta dodaje przepis, który przesądza jednoznacznie, że w przypadku gdy wierzyciel będzie dochodził łącznie więcej niż jednej części świadczenia pieniężnego przy płatności świadczenia w częściach – będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości równowartości kwoty 40 euro, a nie jej wielokrotności, wynikającej z iloczynu tej kwoty i liczby dochodzonych łącznie części świadczenia.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 77 było za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 106)

Poprawka dwunasta ujednolica terminologię ustawy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 75 senatorów, 74 było za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 107)

Poprawka trzynasta wskazuje jednoznacznie, że przepis odnosi się do ustalania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w oparciu o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, a nie do okresu ważności takiej stopy referencyjnej.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, 75 było za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 108)

Poprawka czternasta precyzuje przepis przejściowy, wskazując, że odnosi się on do ustalania wysokości odsetek należnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, 76 – za, 1 senator konsekwentnie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 109)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 56 – za, 22 się wstrzymało. (Głosowanie nr 110)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 39. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie, a znajduje się ono w druku nr 1088 Z.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Bardzo proszę pana senatora Aleksandra Pocieja o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Aleksander Pociej:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja po rozpatrzeniu wniosków rekomenduje Wysokiej Izbie odrzucenie ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy senator wnioskodawca, pan senator Stanisław Jurcewicz, chce jeszcze zabrać głos?

(Rozmowy na sali)

Pan senator Jurcewicz chce zabrać głos?

(Senator Stanisław Jurcewicz: Nie, nie, dziękuję bardzo.)

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie tej ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Zatem przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pana senatora Aleksandra Pocieja o odrzucenie tej ustawy.

Kto jest za tym wnioskiem?

Kto jest przeciw temu wnioskowi?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, 38 było za, 37 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 111)

(Głosy z sali: Brawo!) (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Izba odrzuciła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Punkt 40. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czterdziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

(Rozmowy na sali)

Wysoka Izbo, proszę powściągać emocje i kontynuować głosowanie. Proszę włączyć maszynę. Głosujemy nad projektem uchwały… Przypominam: głosujemy nad projektem uchwały o przyjęciu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym bez poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 71 senatorów, 47 – za, 6 – przeciw, 18 się wstrzymało. (Głosowanie nr 112)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Punkt 41. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czterdziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwały, w których wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Głosujemy zatem nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy bez poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 74 senatorów, 48 – za, 25 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 113)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 42. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania… Przenosimy się do punktu o żegludze śródlądowej. Powracamy do rozpatrywania punktu czterdziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym właśnie projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, 49 – za, 27 się wstrzymało. (Głosowanie nr 114)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.

Punkt 43. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czterdziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 75 senatorów, 49 – za, 26 – przeciw. (Głosowanie nr 115)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.

Punkt 44. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czterdziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 74 senatorów, 48 – za, 1 – przeciw, 25 się wstrzymało. (Głosowanie nr 116)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”.

Punkt 45. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czterdziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Środowiska przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 74 senatorów, wszyscy byli zgodni, wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 117)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Punkt 46. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czterdziestego szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono w druku nr 1075 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska

Bardzo proszę pana senatora Romana Zaborowskiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Roman Zaborowski:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu połączonych komisji rekomenduję przyjęcie ustawy wraz z dwiema załączonymi poprawkami.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.

Czy pan senator Michał Wojtczak chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Michał Wojtczak: Nie.)

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy, Wysoka Izbo, do głosowania nad wnioskiem komisji o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Kto jest za tym wnioskiem?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, 3 – za, 72 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 118)

Zatem wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek został odrzucony.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza określa, jaki dokument należy złożyć w przypadku, gdy konieczność ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko została nałożona decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Poprawka druga, którą przegłosujemy łącznie z poprawką pierwszą, ma na celu to, aby przepis art. 88 ust. 1a w brzmieniu proponowanym w poprawce pierwszej wszedł w życie po upływie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 75 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 119)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, 73 – za, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 120)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 47. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czterdziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie ustawy bez poprawek, a mniejszość tej komisji przedstawiła wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania nad wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za tym wnioskiem?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki?

Głosowało 74 senatorów, 48 – za, 26 – przeciw. (Głosowanie nr 121)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, Wysoka Izbo, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Punkt 48. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu czterdziestego ósmego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

Komisja Środowiska oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwały, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 74 senatorów, 48 – za, 25 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 122)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

Punkt 49. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czterdziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.

Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym właśnie projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Rozmowy na sali)

Proszę o spokój. I o wyniki głosowania.

Głosowało 69 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 123)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.

Punkt 50. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pięćdziesiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przypominam, że dziś zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam też, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 1008 S. Komisje ponadto proponują, aby Senat upoważnił panią senator Grażynę Sztark do prezentowania stanowiska Izby w dalszych pracach nad tym projektem.

(Rozmowy na sali)

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy – proszę o spokój – oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

(Głosy z sali: Nie wychodźcie!)

(Senator Stanisław Jurcewicz: Panowie, jeszcze cały punkt.)

(Rozmowy na sali)

Proszę… Głosujemy w tej chwili.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 72 senatorów, 71 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 124)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie… Przepraszam, Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił panią senator Grażynę Sztark do reprezentowania Izby w dalszych pracach nad tym projektem.

(Senator Piotr Zientarski: Punkt czwarty.)

Tak, to nie był ostatni punkt, który…

(Rozmowy na sali)

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad – niestety, jest tu sporo głosowań, tak że proszę jeszcze o odrobinę uwagi, to jest ostatni punkt, którym będziemy się zajmowali w tej kadencji – ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie. Jest ono zawarte w druku nr 1101 Z.

Proszę senatora Rafała Muchackiego o przedstawienie tego sprawozdania.

Senator Sprawozdawca Rafał Muchacki:

Dziękuję uprzejmie.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy po przegłosowaniu poprawek pierwszej, drugiej oraz od czwartej do czterdziestej siódmej. Dziękuję uprzejmie.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy panowie senatorowie Rafał Muchacki oraz Waldemar Kraska pragną jeszcze zabrać głos? Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności głosować będziemy nad poprawkami, a następnie nad przedstawionym…

(Rozmowy na sali)

Przepraszam. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami, bo jest również wniosek o przyjęcie….

(Rozmowy na sali)

Wysoka Izbo, proszę o chwilę koncentracji i uwagi.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem mniejszości Komisji Zdrowia o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Kto jest za tym wnioskiem?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 68 senatorów, 11 było za, 57 – przeciw. (Głosowanie nr 125)

W związku z odrzuceniem tego wniosku przystępujemy do głosowania nad poprawkami.

Poprawka pierwsza ma na celu usystematyzowanie pojęcia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 63 senatorów, 46 było za, 1 – przeciw, 16 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 126)

Poprawka druga zapewnia spójność z ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 67 senatorów, 51 było za, 16 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 127)

Poprawka trzecia zmierza do skreślenia uregulowania, zgodnie z którym administrator danych może upoważnić administratora systemu do powierzenia przetwarzania danych w tych systemach podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnieniu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 65 senatorów, 23 było za, 40 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 128)

Poprawka czwarta ma na celu uściślenie uregulowań dotyczących przetwarzania danych usługodawcy w Systemie Informacji Medycznej.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 65 senatorów, 45 było za, 20 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 129)

Poprawka piąta stanowi konsekwencję decyzji dotyczącej rezygnacji z przekazywania niektórych danych, zakresu zdarzeń medycznych, z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 65 senatorów, 46 było za, 19 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 130)

Poprawka szósta ma charakter porządkujący i dotyczy rejestrów medycznych prowadzonych z uwzględnieniem podziału na rejestry chorób.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 68 senatorów, 48 było za, 20 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 131)

Poprawki siódma, dziesiąta, jedenasta, trzynasta, siedemnasta, dwudziesta druga, dwudziesta czwarta, od trzydziestej do trzydziestej drugiej, trzydziesta czwarta, trzydziesta piąta, od trzydziestej siódmej do czterdziestej trzeciej i czterdziesta piąta uzupełniają uregulowania ustawy w części dotyczącej warunków dokonywania czynności w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 72 senatorów, 49 było za, 23 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 132)

Poprawki ósma, dwudziesta ósma, trzydziesta trzecia i czterdziesta czwarta uzupełniają przepisy dotyczące Systemu Obsługi List Refundacyjnych oraz zapewnienia okresu przejściowego dla stosowania dotychczasowych zasad w procedurze składania wniosków o refundację leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 70 senatorów, 48 było za, 22 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 133)

Poprawka dziewiąta zmierza do usunięcia zbędnego odwołania.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 70 senatorów, 47 było za, 23 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 134)

Poprawka dwunasta ujednolica terminologię ustawy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 65 senatorów, 45 było za, 2 – przeciw, 18 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 135)

Poprawki czternasta, osiemnasta, dwudziesta trzecia i dwudziesta piąta mają na celu zachowanie zgodności pojęć ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, ustawy – Prawo farmaceutyczne, a także ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z art. 233 §6 k.k.

(Rozmowy na sali)

Państwo Senatorowie, proszę o spokój. Jeszcze nie skończyliśmy.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 68 senatorów, 46 było za, 22 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 136)

Poprawki piętnasta i dziewiętnasta mają charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 66 senatorów, 45 było za, 21 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 137)

Poprawka szesnasta ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

(Głos z sali: Piotrze…)

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ciii!)

W tej chwili mówi marszałek, a nie senatorowie.

Głosowało 68 senatorów, 47 było za, 21 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 138)

Poprawka dwudziesta ma charakter uściślający.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 69 senatorów, 47 było za, 22 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 139)

Poprawka dwudziesta pierwsza stanowi uzupełnienie przepisów dotyczących nadania uprawnień NFZ do uzyskiwania i przetwarzania danych w zakresie realizacji programów lekowych.

Poprawka czterdziesta siódma jest konsekwencją tej poprawki w zakresie wejścia w życie.

Kto jest za tymi poprawkami?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 71 senatorów, 49 było za, 22 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 140)

Poprawki dwudziesta szósta i dwudziesta siódma zapewniają spójność z ustawą o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Kto jest za tymi poprawkami?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 72 senatorów, 51 było za, 21 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 141)

Poprawka dwudziesta dziewiąta stanowi konsekwencję nadania uprawnień do wystawiania zleceń na kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne pielęgniarkom i położnym.

Kto jest za tą poprawką?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 72 senatorów, 49 było za, 23 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 142)

Poprawka trzydziesta szósta eliminuje zbędny skrót.

Kto jest za eliminacją zbędnego skrótu?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 71 senatorów, 51 było za, 20 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 143)

Poprawka czterdziesta szósta zmierza do zapewnienia jednolitego terminu dla obowiązku przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 69 senatorów, 47 było za, 22 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 144)

Przystępujemy do ostatniego głosowania w tej kadencji.

Głosowanie nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę Wysoką Izbę o wyniki. (Oklaski)

Bardzo dziękuję, Wysoka Izbo… (oklaski) …jestem wzruszony, pomijam oczywiście oklaski… Jednak muszę odczytać wyniki głosowania.

(Wesołość na sali)

46 głosowało za, 17 – przeciw, 9 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 145)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Bardzo dziękuję Wysokiej Izbie za wszystko i życzę wszystkim, którzy startują w wyborach, zwycięstwa.

(Rozmowy na sali)

Wysoka Izbo, w związku z podjętymi uchwałami proszę senatorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje sejmowe.

(Rozmowy na sali)

Jeszcze musimy dokończyć to posiedzenie, ale w przytomności tylko tych osób, które będą chciały być. W związku z tym bardzo proszę o zebranie się…

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ale co jeszcze…)

Jeszcze oświadczenia mogą być.

(Rozmowy na sali)

Panie i Panowie Senatorowie, informuję, że porządek obrad osiemdziesiątego drugiego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem…

(Głos z sali: Jedno oświadczenie, wygłosi je senator Jaworski.)

Aha, dobrze.

…Obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym mu na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświadczeniami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie wygłosić oświadczenie?

(Głos z sali: Jest jedno, Jaworskiego, tylko nie wiem, gdzie on jest.)

No właśnie.

Panie senatorze Jaworski! Oświadczenie?

(Rozmowy na sali)

Jeśli tak, to zapraszam.

(Głos z sali: Zrezygnował chyba.)

To zapytajcie go, bo ja nie wiem…

(Rozmowy na sali)

Pan senator Jaworski zrezygnował z oświadczenia?

(Senator Kazimierz Jaworski: Nie, ale nie można na razie wygłosić, nie ma warunków.)

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Nie ma warunków.)

Ale jak sądzę…

(Głos z sali: Panie Marszałku, to ja się pożegnam.)

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Bardzo dziękuję za osiem lat współpracy.)

(Głos z sali: Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.)

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Dam ci numer na kartce, bo nie mam wizytówki.)

(Głos z sali: Jasne, tu mi napisz.)

(Głos z sali: Mogę prosić do zdjęcia?)

(Głos z sali: Pozdrów ode mnie Stasia.)

(Głos z sali: To cześć.)

Wydaje mi, że…

(Głos z sali: To jeszcze zdjęcie z marszałkiem.)

(Głos z sali: To ja też.)

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: To może przy lasce marszałkowskiej…)

(Głos z sali: My będziemy przy lasce.)

(Głos z sali: Dziękujemy.)

(Głos z sali: Janeczku, wszystkiego dobrego. Trzymaj się.)

Dziękuję.

(Rozmowy na sali)

Umożliwcie senatorowi Jaworskiemu wygłoszenie oświadczenia.

(Rozmowy na sali)

Pan senator Kazimierz Jaworski.

Senator Kazimierz Jaworski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

(Rozmowy na sali)

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Proszę o spokój, Wysoka Izbo!)

Chciałbym na ręce pana marszałka złożyć wyrazy wdzięczności wszystkim pracownikom Kancelarii Senatu, szczególnie tym z działów gospodarczego, prawnego, panom kierowcom, oczywiście kierownictwu, za wyśmienitą współpracę, za wieloletnią pomoc, której doświadczałem.

Chciałbym też życzyć wszystkim senatorom, którzy kandydują, oprócz powodzenia, także tego, ażeby w następnej kadencji mieli więcej wolności, szczególnie w kwestiach moralnych, w kwestii wartości, ponieważ jednak doczekaliśmy czasów, które powodują bardzo duże zdyscyplinowanie. Uważam, że jest to zły kierunek. Serdecznie życzę, żeby było inaczej.

Dziękuję bardzo za wszelkie dobro, życzliwość całej sali, od lewej do prawej strony – doświadczałem tego. Bardzo mile będę wspominał pobyt tutaj. Serdecznie dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

To było ostatnie oświadczenie wygłoszone z trybuny w ósmej kadencji. Dziękuję bardzo.

Nie ma komunikatów? Nie ma.

Informuję, że protokół osiemdziesiątego drugiego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Nie ma fotoreportera, tak że…

(Głosy z sali: Jest, jest!)

A, jest, dobrze.

Zamknięcie posiedzenia

Panie i Panowie Senatorowie, zamykam ostatnie w ósmej kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, osiemdziesiąte drugie, posiedzenie Senatu tejże kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

Dziękuję. (Oklaski)

Ja również szczególnie gorąco dziękuję wszystkim państwu, którzy siedzą tutaj piętro niżej, zawsze bowiem w sytuacjach, kiedy trzeba było ingerować, ingerowano w taki sposób, że marszałkowie mieli komfort prowadzenia obrad.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 02)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.