Narzędzia:

Posiedzenie: 80. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 3 dzień


4, 5 i 7 sierpnia 2015 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 04)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałkowie Maria Pańczyk-Pozdziej i Jan Wyrowiński)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Uzupełnienie porządku obrad

Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: ustawa o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r. – i rozpatrzenie go jako punktu trzydziestego czwartego; ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym – i rozpatrzenie go jako punktu trzydziestego piątego; ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – i rozpatrzenie go jako punktu trzydziestego szóstego; ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – i rozpatrzenie go jako punktu trzydziestego siódmego.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przedstawione propozycje przyjęła.

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przedstawione propozycje przyjął.

Punkt 34. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego czwartego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1036, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1036 A.

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej, pana senatora Stanisława Iwana, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawa o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r., wpłynęła do Sejmu w ostatnich dniach. Pan marszałek był uprzejmy 5 sierpnia skierować ją do komisji, to jest do Komisji Spraw Zagranicznych oraz do Komisji Gospodarki Narodowej. Komisje obradowały wczoraj, a teraz mam zaszczyt przedstawić państwu sprawozdanie z ich pracy.

Może najpierw parę słów, w czym rzecz. Mianowicie z inicjatywy węgierskiego Urzędu Własności Intelektualnej ma powstać ciało, które będzie się nazywało Wyszehradzki Instytut Patentowy. To będzie wspólne przedsięwzięcie krajów Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Słowacji i Węgier. Rzecz dotyczy ułatwienia przeprowadzania procedury badań patentowych. Zarazem ma to na celu obniżenie kosztów związanych z tą działalnością.

Aktualnie jest tak, że istnieje Układ o Współpracy Patentowej, w skrócie PCT, który jest zarządzany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej w Genewie. Do tego układu należy niemal sto osiemdziesiąt państw. Oprócz tego jest jeszcze jedna instytucja, mianowicie Europejski Urząd Patentowy. Jeżeli chodzi o ten pierwszy układ, czyli PCT, to – tak jak powiedziałem – do niego należy niemal sto osiemdziesiąt krajów, jeżeli zaś chodzi o Europejski Urząd Patentowy, to obejmuje on trzydzieści osiem państw.

Teraz tak: droga wynalazcy to jest taka trochę droga przez mękę, ponieważ on może działać w ten sposób, że może prowadzić indywidualnie rozpoznanie i zrobić zastrzeżenie w każdym z państw, które należą do tego układu międzynarodowego. Może również czynić starania za pomocą Europejskiego Urzędu Patentowego, ale to wiąże się z kosztami i biurokracją, bo między innymi trzeba tłumaczyć dokumenty na jeden z dziesięciu uznanych języków, a nie ma wśród nich języka polskiego. W związku z tym, jeżeli ta dokumentacja patentowa, czy w ogóle najpierw potrzeba badania patentowego, zastrzeżeń patentowych, czy patentów na świecie wymaga sprawdzenia tego w tych stu osiemdziesięciu krajach, to jest to bardzo trudne, bardzo skomplikowane.

Powstanie Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego ma na celu ułatwienie tej drogi. Sam instytut będzie miał siedzibę na Węgrzech, ale w każdym z krajów wyszehradzkich będzie niejako jego ekspozytura, tak że na etapie wstępnym będzie można załatwić swoje sprawy w swoim języku i za opłatą z pewną bonifikatą. Powinno to być bardzo duże ułatwienie, a – jak wiemy – w Polsce to jesteśmy raczej w ogonie niż w czołówce, jeżeli chodzi o zgłaszane patenty, że nie powiem już o ich komercjalizacji. Tak że wydaje się, że inicjatywa ta jest ze wszech potrzebna i słuszna.

Komisje po zapoznaniu się z tym przedsięwzięciem, z tą inicjatywą, wnoszą do Wysokiej Izby o ratyfikację tej umowy… Wnoszą o przyjęcie ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego bieżącego roku, w takim kształcie, w jakim ona wpłynęła, czyli bez poprawek. Dziękuję, Panie Marszałku.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Nie ma takich pytań, Panie Senatorze…

(Senator Stanisław Iwan: Dziękuję, Panie Marszałku.)

(Senator Edmund Wittbrodt: Jest pytanie.)

A, jest, przepraszam. Myślałem, że pan senator tak dogłębnie wyjaśnił tę sprawę, że już nie będzie pytań.

Proszę bardzo, pan senator Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Ja bym chciał zapytać o relacje. Bo ten Wyszehradzki Instytut Patentowy, krajowe urzędy patentowe, patent europejski… Jak to wszystko… Z drugiej strony wydaje się, że to, że w Polsce jest mało zgłoszeń patentowych, nie wynika z tego, że urząd jest taki czy inny, ale z czego innego. Czy te relacje były dyskutowane?

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo.

Senator Stanisław Iwan:

Ma pan rację, Panie Senatorze, że to przede wszystkim nie jest kwestia słabości naszego głównego Urzędu Patentowego, a raczej słabości tego styku: nauka – komercjalizacja itd. Ta relacja, o ile zrozumiałem to, co pani prezes nam tłumaczyła na posiedzeniu komisji, będzie taka, że to centrum w Budapeszcie będzie tylko miejscem koordynacji. Tam nie będzie nawet specjalnie wiele biurokracji, bo tam będzie dyrektor, sekretariat. To centrum będzie się utrzymywać z tych opłat, które będą wpływały, więc będzie samowystarczalne. Ale ten WIP, ten Wyszehradzki Instytut Patentowy będzie posiadał osobowość prawną, będzie miał autonomię administracyjną i finansową. I, jak powiedziałem, siedziba będzie co prawda w Budapeszcie, ale oddziały instytutu będą ulokowane w poszczególnych krajach. W statucie czy w zapisach regulujących funkcjonowanie instytutu jest określone, że będzie się również zajmować otoczeniem, czyli innymi podobnymi zadaniami z zakresu współpracy patentowej. I jeszcze trzeba powiedzieć, że WIP z tytułu zobowiązań umownych i pozaumownych będzie ponosił odpowiedzialność. Jeżeli chodzi o jakieś zagadnienia natury organizacyjnej czy strategicznej, to jest taki zapis, że decyzje będą podejmowane na zasadzie konsensusu, a jeżeli nie, to większością 2/3 głosów. To takie by były te relacje pomiędzy centralą, bym powiedział, a tymi oddziałami czy też krajowymi instytutami czy urzędami patentowymi.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze. Więcej pytań nie ma.

(Senator Stanisław Iwan: Dziękuję.)

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Stanowisko rządu przedstawi pani prezes Urzędu Patentowego Alicja Adamczak.

Czy chce pani, Pani Prezes, zabrać głos w tej kwestii?

(Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak: To zależy od pana marszałka.)

(Wesołość na sali)

No, ja pytam, czy chce pani zabrać głos w sprawie tej ustawy. Jeżeli nie…

(Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak: Chciałabym odpowiedzieć na pytanie pana profesora Wittbrodta.)

Dobrze. To proszę bardzo do mównicy, zapraszam panią.

Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Pan profesor Wittbrodt chciał znać odpowiedź na pytanie, jaka jest relacja pomiędzy patentem europejskim a patentami udzielanymi w trybie PCT i jak to się ma do działalności polskiego urzędu patentowego. Otóż obecnie polscy zgłaszający, aby uzyskać ochronę za granicą, mogą korzystać, po pierwsze, ze zgłoszeń poprzez krajowe urzędy patentowe, czyli, można powiedzieć, ze ścieżki bezpośredniej w przypadku każdego państwa, każdego urzędu – to znaczy, że zgłasza się, tak jak do naszego urzędu w Polsce, tak i, powiedzmy, na przykład do urzędu w Australii. Po drugie, można korzystać ze zgłoszeń w trybie patentu europejskiego, który może zostać udzielony dla trzydziestu ośmiu państw, krajów należących do Europejskiej Organizacji Patentowej. To drugie rozwiązanie dotyczy jednak wyłącznie krajów europejskich oraz Turcji, która również jest tu potraktowana jako kraj europejski. I wspomniany patent to zawsze patent indywidualny, udzielany odrębnie na terytorium każdego państwa, mimo że jest to jeden patent europejski. Jego obowiązywanie będzie możliwe na terytorium danego kraju jedynie wówczas, jeżeli w danym kraju wskazanym przez zgłaszającego wspomniany patent zostanie walidowany, co oznacza, że musi zostać złożone tłumaczenie na język narodowy danego kraju i wniesiona opłata za okres ochrony, który wtedy już przypada. Wspomniane czynności muszą zostać przeprowadzone w ciągu trzech miesięcy od daty informacji o udzieleniu przez Europejski Urząd Patentowy patentu europejskiego. W tej chwili, tak przykładowo, są w Polsce pod ochroną trzydzieści dwa tysiące patentów europejskich, udzielonych przez Europejski Urząd Patentowy i walidowanych właśnie w Polsce. I wreszcie, po trzecie, zgłaszający mogą korzystać ze ścieżki PCT, w ramach waszyngtońskiego układu o współpracy patentowej, która przewiduje możliwość uzyskania ochrony w stu czterdziestu ośmiu krajach. Z tym że wspomniana ochrona też funkcjonuje w krajach konkretnie wskazanych przez zgłaszającego. I dzieje się to na podstawie jednego zgłoszenia, które wpływa albo poprzez urząd narodowy, albo bezpośrednio do biura międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Wspomniane postępowanie ma dwa etapy: fazę międzynarodową i fazę krajową. Powierzenie Polsce – poprzez utworzenie Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego – pewnych czynności sprowadza się do udziału w fazie międzynarodowej. Będzie to organ poszukiwań i międzynarodowych badań wstępnych, prowadzonych w języku narodowym, w języku polskim. Będą one prowadzone szybko, jak również będą znacznie tańsze. Obecnie takie badania wykonuje dla nas, jak i dla pozostałych urzędów państw Grupy Wyszehradzkiej, Europejski Urząd Patentowy. Opłata za przeprowadzenie takich badań i poszukiwań wynosi 1 tysiąc 875 euro dla każdego odrębnego zgłoszenia. Zniżka w wysokości 40% pozwoli na obniżenie wspomnianej opłaty do 1 tysiąca 125 euro. Tak więc mowa tutaj o czystych korzyściach finansowych, jak również społecznych, dla naszych zgłaszających, które, mamy nadzieję, zachęcą ich – oczywiście w sytuacjach, kiedy są ku temu uzasadnione powody – do częstszego występowania o uzyskanie patentu za granicą, do korzystania właśnie ze wspomnianych czynności Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego. Tak że według nas wiąże się to wszystko z samymi korzyściami. Decyzja w sprawie powierzenia wspomnianych czynności Wyszehradzkiemu Instytutowi Patentowemu zapadnie podczas zgromadzeń ogólnych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Została ona poprzedzona licznymi audytami, przeprowadzonymi przez nordycki instytut, nordycki organ poszukiwań i badań wstępnych, oraz przez japoński urząd patentowy, który także jest takim organem. Prowadziliśmy ponadto współpracę z izraelskim urzędem patentowym, który również znakomicie pełni wspomniane funkcje. Tak więc sądzimy, że nasi eksperci, szkoleni obecnie przez inne instytucje zagraniczne, będące wiodącymi organami poszukiwań i międzynarodowych badań wstępnych, zapewnią, że procedura, o której tu mowa, będzie bardzo efektywna, tańsza i szybka.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Minister.

Nie ma więcej pytań do pani. Dziękuję bardzo.

(Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak: Dziękuję.)

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Ponieważ słyszałem, że padały pytania, kiedy będą głosowania, informuję, że głosowania będą pół godziny po wyczerpaniu porządku obrad. Po wyczerpaniu porządku obrad będzie półgodzinna przerwa, a potem będą głosowania.

Punkt 35. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym

Przystępujemy do rozpatrzenia trzydziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1034, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1034 A.

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej, pana senatora Bogusława Śmigielskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Bogusław Śmigielski:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Minister!

Przypadł mi zaszczyt przedstawienia w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz o Krajowym Funduszu Kapitałowym. Zmieniamy te przepisy, dostosowując je do nowej perspektywy unijnej na lata 2014–2020. Posiedzenie połączonych komisji odbyło się w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych. Komisje przyjęły omawianą ustawę bez poprawek i rekomendują Wysokiemu Senatowi przyjęcie jej bez poprawek.

Ja ze względu na to, że jest mało czasu, tylko pokrótce przedstawię treść tej ustawy. Ustawa daje możliwość wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie unijnej. Zatem to dostosowanie przepisów z poprzedniego okresu uwzględnia wszystkie przepisy prawa, przede wszystkim rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 651 z 2014 r., które modyfikuje pewne zapisy. Te rozporządzenia również są dostosowane do okresów wsparcia, a teraz mamy nowy okres wsparcia, to znaczy nowy okres programowania unijnego. Na podstawie tej ustawy ministerstwo rozpisze konkurs w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny rozwój”; w poprzednim okresie był realizowany Program Operacyjny „Innowacyjna gospodarka”, teraz mamy Program Operacyjny „Inteligentny rozwój”. Chodzi tutaj o kredyty technologiczne, które zgodnie z tą ustawą będą udzielane przez banki komercyjne. Udzielenie takiego kredytu przez bank komercyjny będzie poprzedzone również wnioskiem do ministerstwa o przyznanie premii inwestycyjnej. Ta premia inwestycyjna to jest ta wcześniejsza dotacja dla przedsiębiorstw. Jeśli wniosek zostanie uznany przez bank komercyjny jako wniosek dobry i uzyska promesę umowy – w tym przypadku to nie nazywa się promesa, tylko warunkowa umowa kredytu i promesa kredytu technologicznego – wtedy ten wniosek może zostać rozpatrzony pozytywnie. Dysponować tymi środkami będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, który podpisuje umowę. Ta ustawa opisuje czas, w którym powinna zostać podpisana umowa, opisuje również czas, w którym bank komercyjny powinien ocenić ten wniosek. Ustawa również zmienia wysokość przyznawanej premii z 4 milionów do 6 milionów, to jest duży wzrost. Oczywiście to wsparcie pochodzące z pieniędzy unijnych będzie zależało od mapy wsparcia publicznego na terenie kraju. To rozłożenie wsparcia jest też notyfikowane przez Komisję Europejską. Polska jest… Ta mapa jest tworzona na podstawie rozwoju poszczególnych regionów, największe wsparcie mogą dostać województwa warmińsko-mazurskie, podkarpackie, cztery województwa są tu wymienione. W najgorszej sytuacji jest Warszawa, miasto Warszawa, tu czas jest rozłożony do 2017 r. i po 2017 r., bo w tym przypadku jest największy PKB…

Ta ustawa zmienia również pewne zapisy dotyczące inwestycji technologicznej, czyli tych elementów, które będą wspierane, i nowych technologii. Mówi się o tym, że te ulepszenia, znaczące ulepszenia w stosunku do poprzednich produktów, mają dotyczyć produktów wytwarzanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. To jest zasadnicza różnica w stosunku do poprzednich przepisów.

Zasady udzielenia kredytu technologicznego, podstawa do konkursu, zakres uwzględnianych projektów, które mogą uzyskać wsparcie – tu jest enumeratywnie… Może nie enumeratywnie, ale jest opisane, jakie są zakresy wsparcia. To są między innymi zakupy sprzętu, budowa infrastruktury, ta ustawa opisuje również wartość dofinansowania w tym zakresie.

Istotnym elementem tej ustawy jest zmiana ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym. Przypomnę, że to jest spółka Banku Gospodarstwa Krajowego, która ma na celu wsparcie tych innowacji. W tej ustawie zapisujemy i zmieniamy, że ze wsparcia mogą skorzystać wyłącznie podmioty, przedsiębiorstwa, które działają i prowadzą działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej mogły to być przedsiębiorstwa, które mają siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa opisuje również, w jaki sposób Bank Gospodarstwa Krajowego ma dostać pieniądze z Ministerstwa Finansów i kiedy ma dostać to wsparcie. Opisuje też tę premię technologiczną w taki sposób, że jeśli pula zniknie, zostanie wyczerpana, to mimo zapewnienia, że ta premia technologiczna, wcześniej opisywana jako dotacja… W momencie kiedy pojawią się pieniądze w Banku Gospodarstwa Krajowego, natychmiast zostaną przelane na tę premię.

Myślę, że z grubsza przedstawiłem państwu tę ustawę. Jej istotą jest umożliwienie przejścia nauki do biznesu, czyli rozpoczęcia działalności na podstawie tych nowych pomysłów, wdrażanie ich… I jeszcze o jednej sprawie nie wspomniałem, która jest niezwykle ważna. Wsparte mogą zostać przedsięwzięcia i przedsiębiorstwa innowacyjne, ale również innowacyjność w działalności badawczo-rozwojowej, czyli mówimy o przejściu nauki do biznesu, o startupach, o tym, co tak naprawdę jest istotą budowania gospodarki innowacyjnej i jak najlepszego wykorzystania pieniędzy z tego okresu programowania – bo więcej się to nie powtórzy – po to, żebyśmy byli państwem nowoczesnym, a nie tylko państwem konsumpcyjnym.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu połączonych komisji rekomenduję przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Ma ona wejść w życie w zasadzie natychmiast po uchwaleniu, ale to jest niezwykle ważne, dlatego że notyfikacja tego programu była w marcu tego roku, uzgodnienia czasowe doprowadziły do tego, że teraz przyjął to Sejm, a rzeczywiście należy wprowadzić ten konkurs jak najszybciej, on miałby być wprowadzony już w listopadzie, dlatego wydłużanie vacatio legis i wydłużanie czasu, od którego mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały dostęp do tych pieniędzy, byłoby błędem. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana senatora sprawozdawcy.

Pan senator Wittbrodt, proszę bardzo.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Chciałbym zapytać, czy z tego funduszu będzie można współfinansować na przykład badania czy inne przedsięwzięcia, które się wykonuje w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, planu Junckera. Była o tym mowa na posiedzeniu komisji?

Senator Bogusław Śmigielski:

Nie, nie mówiliśmy o tym na posiedzeniu. Uruchamiamy program „Inteligentny rozwój”. Chodzi o pomysły, które, że tak powiem, nie były realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsięwzięcia innowacyjne, które do tej pory nie były realizowane na terenie Polski, mogą być z tego funduszu finansowane. Trzeba pamiętać o tym, że wsparcie wynosi do 50% i będzie ono modyfikowane z wykorzystaniem tej mapy pomocy publicznej, która jest notyfikowana przez Komisję Europejską. Ta mapa rozdziela, wyznacza poziomy… Liczę ogromnie na to, że właśnie uczelniane prace badawczo-rozwojowe – uczelnie będą się zamieniać w przedsiębiorstwa, które będą realizowały te pomysły – zostaną zaakceptowane przez komisję oceniającą projekty w tym konkursie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Więcej pytań nie ma.

Wystąpienie przedstawiciela rządu

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister gospodarki.

Czy pani wiceminister Grażyna Henclewska pragnie zabrać głos?

Proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chciałabym podkreślić, że, tak jak pan sprawozdawca powiedział, po nowelizacji ustawa będzie stanowić swoisty program pomocowy niezbędny do uruchomienia instrumentu o nazwie: kredyt technologiczny Programu Operacyjnego „Inteligentny rozwój”. Dopowiadając, jakie rodzaje prac będą mogły być w ramach tego kredytu technologicznego wspierane, chciałabym powiedzieć, że przede wszystkim chodzi o wdrożenia prac badawczych, prac rozwojowych, badań przemysłowych, zakup prawa własności przemysłowej i wdrożenia nieopatentowanej wiedzy technologicznej. Chodzi nam o to, żeby projekty, które będą wdrażane w tej perspektywie finansowej, były jak najbardziej zaawansowane technologicznie.

Chcę podkreślić, że to wsparcie w postaci premii technologicznej jest kierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorca musi uzyskać kredyt w banku komercyjnym, ale Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosku będzie mu przyznawał premię technologiczną. Tak jak pan sprawozdawca powiedział, ta premia, jako że wymagania co do innowacyjności tych projektów są wyższe, też może być wyższa. To będzie ustalane na podstawie ewaluacji Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”. Bardzo dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu.

Czy są takie pytania? Pan senator Wittbrodt?

(Senator Edmund Wittbrodt: Nie.)

Dziękuję bardzo.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 36. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1037, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1037 A.

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana senatora Kazimierza Kleinę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiam sprawozdanie w sprawie uchwalonej przez Sejm w dniu 5 sierpnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Nasze sprawozdanie zawarte jest w druku nr 1037 A. Połączone komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przedłuża na przyszły rok obowiązujące w 2015 r. zasady obliczania wysokości wpłat województw do budżetu państwa oraz podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw.

Należy przypomnieć, iż w wyroku z dnia 4 marca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 31 oraz art. 25 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim nie gwarantują województwom zachowania istotnej części dochodów własnych dla realizacji zadań własnych, są niezgodne z konstytucją. Zakwestionowane przepisy regulowały mechanizm obliczania wysokości wpłat województw do budżetu państwa – one są określane szeroko znanym terminem „janosikowe” – oraz zasady podziału części regionalnej subwencji ogólnej. Ze względu na skomplikowaną materię, jakiej dotyczyły zakwestionowane przepisy, Trybunał Konstytucyjny uznał za konieczne odroczenie terminu utraty ich mocy obowiązującej o osiemnaście miesięcy, a więc do 20 września 2015 r.

Przyczyny uzasadniające odroczenie przez Trybunał utraty mocy obowiązującej obu przepisów legły także u podstaw przygotowanej epizodycznej nowelizacji o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014. W rządzie oraz w komisjach samorządowych i w Sejmie, i w Senacie, ale także i w samorządach była świadomość, że potrzebne jest przygotowanie nowego systemu wyrównawczego dla województw oraz uregulowanie generalnie zasad finansowania województw i innych jednostek samorządu terytorialnego. Niestety, niemożliwe było przygotowanie w tak krótkim czasie jednolitej, przedyskutowanej i uzasadnionej ustawy, która by pokazywała nowy sposób finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego też rząd przygotował ustawę, która zakładała, że w roku 2015 oraz 2016 będzie obowiązywała ustawa epizodyczna, która miała regulować te zasady i która dokonywała pewnej modyfikacji zasad finansowania i współfinansowania jednostek samorządu terytorialnego na poziomie województwa. Rząd przygotował ustawę dotyczącą lat 2015 i 2016. W Sejmie, a później w Senacie określono, że ta zmiana ma dotyczyć tylko roku 2015. Niestety, w ciągu tego roku nie udało się rządowi wspólnie z samorządami przygotować nowej ustawy i dlatego rząd przygotował nowelizację, która przenosi na rok przyszły, na rok 2016 te same zasady, jakie obowiązywały w roku 2015.

Na posiedzeniu komisji pan minister Neneman, wiceminister finansów, szczegółowo omawiał, w jaki sposób procedowane są w porozumieniu z samorządami zasady budowania nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ta zmiana, która ma dotyczyć finansów wszystkich jednostek samorządu, gmin, a szczególnie powiatów i województw, przygotowana wspólnie z samorządami, jest na tyle głęboka, że jest niemożliwe, aby ją przygotować już na rok przyszły. W związku z tym jest prośba rządu, aby ustawa na rok 2015, zaakceptowana stosowną ustawą sejmową, obowiązywała także w roku 2016.

Pilność tej ustawy wynika z tego, że do końca września rząd, zgodnie z konstytucją, musi przedstawić projekt budżetu na rok przyszły i oczywiście samorządy muszą także przygotowywać swoje budżety na rok następny.

Wejście w życie tej ustawy – proponujemy, aby Wysoka Izba przyjęła ją bez poprawek – oznacza, że w następnym roku wysokość progu dochodów, powyżej którego województwa będą musiały dokonywać wkładu do budżetu państwa na rzecz innych województw, pozostanie na poziomie 125% średnich dochodów podatkowych dla wszystkich województw sprzed dwóch lat. Ponadto maksymalna wysokość wpłat będzie wynosić nie więcej niż 35% dochodów podatkowych województw sprzed dwóch lat. Utrzymana zostanie zasada, iż beneficjentami części regionalnej subwencji ogólnej nie będą województwa, które dokonują wpłat do budżetu państwa. W ciągu roku możliwe będzie obniżenie o 10% wpłat do budżetu państwa na rzecz innych województw, jeżeli wpływy płatnika z tytułu podatków dochodowych spadną o więcej niż 10% w stosunku do poprzedniego rocznego okresu. Wysokość dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie między innymi budowy, remontów i utrzymania dróg wojewódzkich przewidziana na rok 2016 wyniesie 210 milionów zł. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Są takie pytania?

Pan senator Matusiewicz jako pierwszy, a potem pan senator Martynowski.

Proszę uprzejmie, pan senator Matusiewicz.

Senator Andrzej Matusiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Panie Senatorze Sprawozdawco, użył pan określenia „ustawa epizodyczna”. To jest już druga ustawa epizodyczna w tym temacie. Te osiemnaście miesięcy odroczenia… To jest najdłuższy okres, jaki może wyznaczyć Trybunał Konstytucyjny na poprawę przepisu zdaniem Trybunału niezgodnego z konstytucją. Dlaczego rząd nie może przedstawić rozwiązania systemowego, tylko drugi rok z rzędu karmi nas rozwiązaniami tymczasowymi, na rok, które nie rozwiązują problemu?

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Pan senator Martynowski, proszę bardzo.

(Senator Marek Martynowski: Ja rezygnuję z pytania, gdyż wątek, który chciałem poruszyć, już został…)

Dziękuję.

Proszę bardzo, pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Takie pytanie zadaliśmy na posiedzeniu połączonych komisji panu ministrowi. Pan minister, mówiąc, dlaczego tak się stało, wskazywał na skomplikowanie w tej materii, a także na to, że ta sprawa cały czas jest konsultowana, uzgadniana z jednostkami samorządu terytorialnego. Zmiana przygotowywana przez rząd ma być zmianą dość rewolucyjną w stosunku do dzisiejszego sposobu finansowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie na poziomie powiatu i na poziomie województw. Wymaga to zatem dłuższej pracy. Był realizowany taki badawczy projekt europejski, który miał ocenić, w jaki sposób regiony, samorządy powinny być finansowane. Efekty tych badań mają być uwzględnione w projektowanej ustawie.

Jak wspomniałem w moim wystąpieniu, rząd zwracał się z prośbą i do Sejmu, i do Senatu – to było w ubiegłym roku – aby ta epizodyczna ustawa obowiązywała nie tylko w roku 2015, ale także w 2016. Chodziło o to, żeby mieć czas na przygotowanie kompleksowej ustawy. No, nie udało się tego zrobić w ciągu tego roku. Wydaje się, że deklaracje, które przedstawił pan minister, są na tyle optymistyczne, iż można zakładać, że będzie to ostatni rok obowiązywania takiej ustawy w takich zakresie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Więcej pytań nie ma.

Dziękuję, Panie Senatorze.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.

Czy przedstawiciel rządu, pan wiceminister finansów Jarosław Neneman, chciałby zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman: Nie, dziękuję.)

Ale mogą być do pana pytania.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana ministra związane z omawianym punktem porządku obrad.

Nie widzę zgłoszeń… Pan senator? Nie. Myślałem, że pan senator Pinior…

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Andrzeja Matusiewicza.

Senator Andrzej Matusiewicz:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zasada zrównoważonego rozwoju, jak doskonale wiemy, jest zasadą konstytucyjną. Jest ona powtórzona również w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Niestety, nie znajduje ona często przełożenia na naszą rzeczywistość samorządową. I najlepszym tego dowodem jest właśnie ta, druga już, epizodyczna ustawa, nad którą debatujemy.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z konstytucją przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ze względu na brak czytelnych kryteriów ustalania części regionalnej subwencji ogólnej i części wyrównawczej subwencji ogólnej, czyli tak zwanego janosikowego, które muszą płacić najbogatsze województwa w kraju: mazowieckie i dolnośląskie. No, te województwa się zmieniają, bywało ich więcej, ale aktualnie to są tylko te dwa województwa. I one ze swoich środków po prostu muszą przeznaczać, w ramach zasady zrównoważonego rozwoju, pieniądze na inne województwa. I było wystarczająco dużo czasu, żeby tę ustawę przygotować.

Przypomnę, że w zeszłym roku na przełomie listopada i grudnia, czyli bardzo późno, procedowaliśmy w Sejmie i w Senacie projekt, który był przewidziany na lata 2015–2016, ale ostatecznie w głosowaniu zdecydowano, że będzie to dotyczyć tylko roku 2015. Rząd nie przygotował tego, nie wywiązał się… Wyręczył się posłami, którzy dopiero w czerwcu tego roku złożyli projekt ustawy. Druk ma nr 3700, proszę sprawdzić, kiedy wpłynął do Sejmu. Ta ustawa została uchwalona przez Sejm dwa dni temu. Ponieważ była to ustawa poselska, nie była ona konsultowana z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, nie była, Panie Ministrze, konsultowana ze Związkiem Województw RP, a więc z tymi gremiami, które są najbardziej zainteresowane.

Są województwa, które naprawdę na tym bardzo tracą. I wcale nie wynika to, Panie Ministrze, z zestawienia dochodów podatkowych za lata 2012–2014. Ja powiem o moim województwie, podkarpackim, które w tym zestawieniu wcale nie jest outsiderem – jest na pozycji dziewiątej na szesnaście województw. A przy tych zasadach, jakie zostały ustalone w tej ustawie, jeśli chodzi o przyznawanie janosikowego, województwo podkarpackie traci 23 miliony zł, kujawsko-pomorskie – 12 milionów, nawet stosunkowo duże wielkopolskie – 9 milionów, małopolskie – 8 milionów, świętokrzyskie – 7 milionów zł, zachodniopomorskie – 7 milionów, a pomorskie – 5 milionów zł. Podałem tylko, ile milionów, pomijając tysiące.

Najwyższy już czas, żeby samorządy były traktowane przez stronę rządową poważnie, żeby były traktowane po partnersku. Kolejny już raz w sposób zawoalowany, nie mający nic wspólnego z zasadami poprawnej legislacji, bez konsultacji z tymi, którzy mają stosować te przepisy… Kilkanaście minut temu rozmawiałem z naszym kolegą, dawnym senatorem, a obecnie marszałkiem województwa podkarpackiego, Władysławem Ortylem, że to zostało zwiększone o parę milionów złotych, Panie Ministrze – chodzi o dochody podatkowe z PIT i z CIT… Pan tak to argumentował, pan tak to przedstawił wczoraj na posiedzeniu komisji samorządu terytorialnego, że te województwa, które mają więcej dochodów, najbardziej na tym tracą. Ale to nie jest prawda, to jest teza zmanipulowana, ona nie odpowiada rzeczywistości.

Poza tym dlaczego pan przyjmuje zestawienie od roku 2012? Jeśli chodzi o to, co się traci, to wyrocznią i odskocznią powinien być rok 2014, do którego się odwołuje ustawa z 2015 r. A więc ta pana teza nie ma żadnego uzasadnienia.

Uważam, że w dalszym ciągu rząd nie wywiązał się z obowiązku przedstawienia rozwiązania systemowego. Przespaliście kolejne miesiące i w ostatniej chwili w tym terminie – bo oczywiście jest już tworzony projekt budżetu państwa i na tej podstawie będą tworzone również projekty budżetów wojewódzkich – tą drogą legislacyjną, tylnym wejściem, poprzez rozwiązanie i przedłożenie poselskie próbujecie ratować sytuację. Najwyższy czas, żeby Ministerstwo Finansów przedstawiło wreszcie kompleksowe, systemowe zasady. Chodzi o to, aby ta subwencja w części regionalnej i w części wyrównawczej miała określone zasady – tak jak mówi uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego orzeczenia, w którym stwierdzono w tym zakresie niekonstytucyjność.

Ja chcę powiedzieć, że będę głosował przeciw takiej ustawie, przeciw takiemu sposobowi prowadzenia procesu legislacyjnego. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Stanisława Jurcewicza.

Senator Stanisław Jurcewicz:

Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Chciałbym troszkę się odnieść w swojej wypowiedzi do pewnych tez mojego przedmówcy, czcigodnego senatora Matusiewicza. Powiem szczerze, że skrycie sądziłem, że przynajmniej dwa ciepłe słowa powie o dwóch województwach, które płacą janosikowe, o mazowieckim i dolnośląskim. Rozumiem, że powinniśmy – i jestem za tym – wspierać województwa, które mają troszkę inną sytuację niż te dwa województwa. Ale powtarzam: te dwa województwa w świetle przedłużanej ustawy nie mają pewnych środków w ogóle, a podkarpackie ma.

(Senator Andrzej Matusiewicz: Dotacje dostają.)

Panie Senatorze, ja nie przeszkadzałem.

Nie mają zapewnionych środków. A jeśli chodzi o tak zwane janosikowe, to pozostałe województwa mają zapewnione środki. I to jest, myślę, delikatna różnica, którą warto zauważyć.

W związku z tym chciałbym zaapelować do ministerstwa, aby znaleźć w przyszłości takie rozwiązanie, żeby jednak te dwa województwa, mimo tego że one płacą janosikowe, też były w jakiś sposób – nie mówię, że wyróżniający w stosunku do pozostałych – beneficjentami. Bo proszę zobaczyć, co się stało. Pan senator mówi, że wszyscy tracą. To tak, jak gdyby te dwa województwa zyskiwały – tylko nie wiem na czym. Nie dość, że płacą janosikowe, to dotacje są, jak pan doskonale wie, Panie Mecenasie, przyznawane według procedury, nie ma zapewnionych środków. W związku z tym apelowałbym też, abyśmy wspólnie, jak poprzednio, uznali, że wszystkie województwa mają do pewnych środków podobne predyspozycje. Bo sieć dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku nie jest mniejsza niż sieć dróg na Podkarpaciu, Panie Senatorze.

Dlatego apeluję i prosiłbym też ministerstwo o to, żeby były takie rozwiązania, które jednak w pewnym zakresie dadzą możliwości też tym dwóm województwom, na przykład co do olbrzymiej sieci drogowej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Alicja Zając: Byłeś kiedyś na Podkarpaciu?)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

I pan senator Matusiewicz po raz drugi. Proszę bardzo.

Senator Andrzej Matusiewicz:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Parę zdań polemiki.

Pan senator Jurcewicz zapomina o tym, że województwo mazowieckie i województwo dolnośląskie dostają dotacje rekompensujące wprowadzenie ulg dla województw będących dotychczas wypłacającymi środki do systemu. Do tej pory, wcześniej nie było takich dotacji. To nie są dotacje celowe czy przedmiotowe, czy jakiekolwiek inne.

(Senator Alicja Zając: Specjalne.)

Od tej epizodycznej ustawy na rok 2015 oba te województwa dostają dotacje uzupełniające – tak je nazwijmy – i to jest ta różnica.

Że system jest niesprawiedliwy… Proszę państwa, skoro województwo podkarpackie jest średniakiem, bo jeżeli chodzi o wpływy z PIT i CIT, zajmuje dziewiąte miejsce – wyprzedzamy inne województwa, być może w naszej świadomości bogatsze, sam byłem zdziwiony, że podkarpackie jest tak wysoko – to dlaczego w tym systemie traci najbardziej? Czy to jest sprawiedliwy system, skoro traci najbardziej, 23 miliony zł?

(Senator Stanisław Jurcewicz: Ale i zyskuje…)

Traci w stosunku do tego, Panie Senatorze, co otrzymywało w roku 2014, ponieważ nie ma całego zespołu tych kryteriów, które powinno zawierać to tak zwane janosikowe. A dlaczego nie ma kryteriów? Bo nie przygotowano ustawy. I podkarpackie jako średniak traci najbardziej. Dziękuję.

(Senator Stanisław Jurcewicz: Dostaje janosikowe czy nie?)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Panowie Senatorowie, proszę się zapisać do dyskusji i nie dyskutować z ław. To pokazuje, jak ta ustawa, która powinna być sprawiedliwa, jest trudna do zrealizowania, do zrobienia.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Wystąpienie przedstawiciela rządu

Czy przedstawiciel rządu chce jeszcze ustosunkować się do tych głosów, które były?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman: Jeżeli można…)

Słucham?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman: Jeżeli można, chciałbym zabrać głos.)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Można. Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Padło tutaj określenie, że te dane, które państwu przedstawiałem, zostały zmanipulowane. No, tak nie możemy postępować…

(Senator Andrzej Matusiewicz: Nie dane, tylko wnioski.)

(Senator Bogdan Pęk: Wnioski.)

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Proszę nie dyskutować.)

Do rzeczy…

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze, proszę. To, co pan chce powiedzieć, proszę powiedzieć.)

Krótko. Województwo podkarpackie, bo o nim mówimy: dochody podatkowe z PIT i CIT w 2012 r. – 153 miliony 702 tysiące zł, w kolejnym roku – 159 milionów zł z kawałkiem, a w 2014 r. – 175 milionów 13 tysięcy zł. To znaczy, że województwo podkarpackie się bogaci. Jeśli porównamy sobie dochody w województwie podkarpackim na osobę ze średnią krajową, to zobaczymy, że w 2012 r. było to 49%, a w 2016 r. będzie to prawie 60%. Dlatego, że pana województwo się bogaci – i bardzo dobrze, że tak jest – tych środków z janosikowego dostanie ono nieco mniej. Jednak nieprawdą jest, że przez te rozwiązania ono coś traci. Nic nie traci przez te rozwiązania, bo gdybyśmy mieli rozwiązania z 2014 r., nie dostałoby ani grosza więcej. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 37. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1035, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1035 A.

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana senatora Janusza Sepioła, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Janusz Sepioł:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ta ustawa potocznie nazywana jest ustawą smogową. To jest i prawda, i nieprawda. Prawda w tym sensie, że rzeczywiście impulsem do jej przygotowania był program dotyczący poprawy jakości powietrza w Krakowie, który nie wszedł w życie na skutek zaskarżenia go do sądu administracyjnego i uchylenia tej uchwały sejmiku małopolskiego. W rzeczywistości ustawa odnosi się do trzech różnych zagadnień. Pierwszy wątek dotyczy programów ochrony powietrza, regionalnych i lokalnych, przygotowywanych przez samorządy. Wątek drugi to pewna zmiana polityki w zakresie ochrony przed hałasem. Zaś wątek trzeci to zmiany w instytucji mechanizmu kompensacji, które oprócz tego, że uelastyczniają ten system, mogą stanowić instrument walki z niską emisją.

Chciałbym przypomnieć, że w Polsce jest ponad trzynaście milionów gospodarstw domowych, a przy tym ponad siedem i pół miliona pieców węglowych. Problem pyłu zawieszonego, problem benzopirenu na wielu obszarach staje się problemem krytycznym. W Polsce jest wiele obszarów, przede wszystkim obszarów wielkomiejskich, ale także obszarów, na których obowiązują ostrzejsze normy, a więc na przykład obszarów uzdrowiskowych, gdzie normy są bardzo przekroczone, a jest to pochodną przede wszystkim niskiej emisji.

Ja podam przykład Krakowa, gdzie emisja z huty to jest w ogóle cień tego, co było. Zlikwidowano wielkie zakłady chemiczne, Solvay, Bonarka, nie ma zakładów przeróbki aluminium w Skawinie, ale na tyle wzrosła emisja niska, oczywiście także emisja komunikacyjna, że nie nastąpiła istotna poprawa jakości powietrza.

Ta ustawa tworzy silniejsze podstawy prawne do tego, aby samorządy, przede wszystkim samorząd regionalny, mogły przyjmować programy ochrony powietrza, takie programy, w których będą zapisane wymagania co do jakości paliw, co do technologii, co do jakości pieców, ale także co do rekompensat, co do finansowania wszystkich innowacji technologicznych, które pozwolą osiągnąć poprawę w tym zakresie.

Jeśli chodzi o drugi wątek, czyli hałas, rzecz w tym, że ta ustawa nakłada na inwestora obowiązki zamontowania instalacji czy zastosowania różnych form obniżenia poziomu hałasu tylko w stosunku do obszarów, które są faktycznie na jakiś cel wymagający utrzymania normy hałasowej już zagospodarowane, a nie w stosunku do terenów potencjalnie na taki cel przeznaczonych. To jest związane z tym, że my budujemy wzdłuż autostrad wielkie ekrany akustyczne przy obszarach, które dopiero są przewidziane w planach pod zabudowę. Być może nigdy nie będą zabudowane, a te instalacje już stoją. Chodzi o to, żeby obowiązek był wtedy, kiedy faktycznie takie zagospodarowanie już istnieje. Gdy ono się pojawi, to emitent hałasu będzie musiał wywiązać się ze swoich zobowiązań, ale dopóki to są tereny tylko przeznaczone do zagospodarowania, dopóty te instalacje nie będą potrzebne.

Teraz sprawa owej kompensacji. Rzecz w tym, że jeśli ktoś stara się o pozwolenie na emisję, ma taki emitor, że wymagana jest decyzja o dopuszczeniu nowej emisji do atmosfery, bada się tło. Jeżeli okazuje się, że groziłoby to przekroczeniem norm, to trzeba umówić się z innymi emitentami z tego obszaru, aby oni o odpowiednią kwotę tę emisję obniżyli. Do tej pory takie negocjacje mogły się odbywać tylko z tymi, którzy też wymagali specjalnego pozwolenia na swoją emisję. Teraz będzie to można kompensować również z osobami fizycznymi, z gospodarstwami domowymi czy obiektami usługowymi, z tymi, którzy mają niską emisję, którzy nie wymagają specjalnej decyzji. Wtedy w ich imieniu będzie negocjował samorząd lokalny. To oznacza, po pierwsze, że jest większe pole do stosowania kompensacji, a po drugie, że inwestorzy, którzy będą starali się o uzyskanie zgody, mogą inwestować w ograniczenie zjawiska tak zwanej niskiej emisji. Co więcej rozszerza się pole… To nie musi być tylko gmina, w grę wchodzi tutaj również gmina sąsiednia. A więc jest to uelastycznienie systemu. Co najważniejsze, do tej kompensacji będzie mogło być wliczone zmniejszenie niskiej emisji. I takie są trzy główne wątki tej ustawy.

Dyskusja na posiedzeniu komisji była dość gorąca. Przede wszystkim podkreślano, że nie rozpoznano kosztów całego przedsięwzięcia związanego z ustawą, że lokalne programy mogą być czasem uciążliwe czy uderzać w najsłabsze grupy społeczne i że ustawa jako projekt poselski nie przeszła, że tak powiem, właściwego trybu konsultacji. W związku z tym pojawił się wniosek o odrzucenie ustawy w całości. I taki wniosek zgłasza mniejszość komisji. Większość natomiast zaproponowała poprawki. Tych poprawek jest pięć – dwie maja charakter redakcyjny, trzy mają charakter merytoryczny, ale nie są to raczej poprawki, które bardzo zmieniają filozofię tej ustawy, one raczej czynią tę ustawę bardziej precyzyjną, a więc może nie będę ich szczegółowo prezentował. W każdym razie większość komisji poparła to rozwiązanie, podkreślając przede wszystkim wielką rolę społeczną tego rozwiązania i to, że jeśli w oparciu o tą ustawę uda się przyjąć tak dogłębnie przygotowany i mający wielki rozmiar finansowy program krakowski, to będzie to sygnał dla innych samorządów, samorządów miast śląskich czy samorządów miast będących polskimi uzdrowiskami, aby rozpocząć działania na rzecz poprawy polskiego powietrza. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana senatora Bogdana Pęka, o przedstawienie sprawozdania mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca Bogdan Pęk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Rzeczywiście ta ustawa, o której trzeba powiedzieć wyraźnie, że jest potrzebna, dlatego że istnieje pilna potrzeba walki z niską emisją, szczególnie na obszarach wielkich miast, zwłaszcza takich jak Kraków, który znajduje się w specyficznej niecce, gdzie zawirowania atmosfery powodują, że w niesprzyjających warunkach atmosferycznych następuje silna koncentracja zanieczyszczeń… To stawia takie miasta, że tak powiem, na granicy możliwości zamieszkania w nich bez efektów chorobotwórczych. Jednak podczas obrad komisji były podnoszone bardzo poważne uwagi co do tej ustawy. Po pierwsze, ta ustawa, jak to zwykle w takich przypadkach bywa, była robiona w trybie ultraszybkim, bez wystarczających konsultacji. W opinii Biura Legislacyjnego zapisano, że w tak krótkim czasie – a był na to wszystko jeden dzień – Biuro Legislacyjne nie jest w stanie wydać obiektywnej, wiążącej opinii do ustawy. To nie pierwszy raz, Wysoka Izbo. Myślę, że tego rodzaju przypadków nie można tolerować, bo to prowadzi do przymusowego uchwalania złych ustaw, których skutki dotyczą potem zwykłych ludzi.

Następna kwestia, która zresztą była praprzyczyną odrzucenia przez sąd administracyjny projektu samorządowego, to definicja paliw. To jest zasadnicza kwestia. Ta definicja w tej ustawie nadal nie jest tak sformułowana, żeby nie było potem wątpliwości. Ja myślę, że nawet gdyby ta ustawa weszła w życie, to i tak będzie ją można zaskarżyć. I, jak sądzę, ktoś, kto będzie analizował przyczynę zakwestionowania jej przez sąd administracyjny, będzie miał do czynienia z tą przyczyna prawie w podobnej postaci.

Element, o którym mówił mój przedmówca, sprawozdawca większości komisji, jest elementem bardzo istotnym. Mianowicie co prawda decyzje w tej sprawie będzie podejmował samorząd, a ostateczny kształt rozwiązania będzie oceniany i tworzony przez samorząd terytorialny, jednak ustawodawca powinien przewidzieć skutki finansowe tego typu działań. Byłem swego czasu członkiem sejmiku małopolskiego i pamiętam, że kiedy pojawiła się ta koncepcja, ówczesne próby oszacowania skutków finansowych były bardzo poważne. Okazuje się bowiem, że likwidacja niskiej emisji na obszarze wielkiego miasta Krakowa dotyczy przede wszystkim centrum tego Krakowa, gdzie istnieje stara zabudowa. Paradoksalnie jest tak, że 1 m2 powierzchni własności w tym obszarze to są ogromne pieniądze. To są ogromne pieniądze, to są kwoty sięgające nawet 30 tysięcy za 1 m2. A często właścicielami tych mieszkań są ludzie w podeszłym wieku, emeryci, renciści, których realne dochody nie są wysokie. Jeżeli dostaliby w wyniku wprowadzenia takiego rozwiązania, formalnie słusznego, nakaz likwidacji pieców węglowych na rzecz, na przykład, pieców gazowych, ale bez odpowiedniej rekompensaty, to nie byliby w stanie tego realizować. Nieraz widziałem, że samorząd nie realizował szeroko pojętych interesów społecznych w imię tak zwanych celów wyższych. Moim zdaniem ustawa w tym kształcie nie powinna być wypuszczona przez Wysoką Izbę, tym bardziej że nie jest to kwestia aż tak pilna, żeby załatwiać ją w niezwykle szybkim trybie, bez odpowiedniego dopracowania, oszacowania. Obszar niezadowolenia społecznego i negatywne skutki mogą być większe niż potencjalne korzyści z tej ustawy, stąd też wnoszę o jej odrzucenie. Można ją będzie dość szybko przygotować w następnej kadencji. Dziękuję za uwagę.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.

Proszę bardzo, pan senator Matusiewicz.

Senator Andrzej Matusiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Mam pytanie do senatora sprawozdawcy mniejszości komisji, do pana senatora Bogdana Pęka. Jakie w tej ustawie jest vacatio legis? Ile czasu będą mieć samorządowcy na przygotowanie się do realizacji tej ustawy?

Senator Bogdan Borusewicz:

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Ja mam też pytanie do pana senatora Pęka, ale tylko takie formalne. Pan złożył ten wniosek o odrzucenie, tak?

(Senator Bogdan Pęk: Tak.)

To jest wniosek mniejszości. Dobrze.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Pęk:

Powiem szczerze, że nie pamiętam w tej chwili, jakie jest vacatio legis, ale krótkie.

(Głos z sali: Sprawozdawca nie przeczytał ustawy.)

(Rozmowy na sali)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Panowie, spokojnie.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Dziękuję.

(Senator Bogdan Pęk: Czyli nie ma więcej pytań?)

Nie ma więcej pytań. Ja uzyskałem od pana odpowiedź, odpowiedział pan też senatorowi Matusiewiczowi, a więcej pytań nie widzę.

(Głos z sali: Ale nie było odpowiedzi…)

Nie było to pana pytanie…

(Głos z sali: Ale było pytanie…)

Nie było to pana pytanie, Panie Senatorze.

Wystąpienie przedstawiciela rządu

Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. Czy przedstawiciel rządu, pan wiceminister Marcin Korolec z Ministerstwa Środowiska, pragnie zabrać głos w sprawie ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Marcin Korolec: Poproszę.)

Proszę uprzejmie. Jeśli pragnie pan zabrać głos, to zapraszam.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Marcin Korolec:

Panie Marszałku! Panie Senator! Panowie Senatorowie!

Chciałbym się odnieść do niektórych wątków w tej dyskusji. Zacząłbym od statystyki dotyczącej zanieczyszczeń powietrza. Przede wszystkim w Polsce nastąpiła znakomita poprawa jakości powietrza – to trzeba odnotować. To trzeba odnotować dlatego, że ta poprawa jakości powietrza wynika z szeregu inwestycji, szczególnie w obszarze przemysłu. W Polsce, od kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, obowiązują bardzo poważne i rygorystyczne normy dotyczące emisji przemysłowych, stąd sytuacja, jeśli chodzi o jakość emisji z obszaru przemysłowego, uległa znakomitej poprawie. W związku z tym obraz pokazujący, jak statystycznie ta emisja w Polsce wygląda, się zmienił: 88% zanieczyszczeń pochodzi z indywidualnego ogrzewania budynków, a 5%… prawie 6% – z pojazdów. Dlatego te dyskusje i te sprawy związane z jakością powietrza są takie trudne, bo emisja i zanieczyszczenie wynika z naszych codziennych indywidualnych zachowań konsumenckich.

Mamy tutaj do czynienia z inicjatywą wielkopolskich posłów. Chciałbym tylko przypomnieć, że ta ustawa nie była procedowana jakoś na chybcika – w przeciwieństwie do tego, co powiedział pan senator Pęk – bo projekt ustawy zostały złożony, jeżeli nie w lutym, to na początku marca, i konsultacje tego projektu z urzędami marszałkowskimi miały miejsce.

Jeśli chodzi o odrzucenie decyzji Sejmiku Województwa Małopolskiego przed wojewódzkim sądem administracyjnym, to podstawą tego odrzucenia nie była taka czy inna definicja paliw sformułowana w decyzji sejmiku, tylko zbyt wąsko określona podstawa prawna w ustawie o ochronie środowiska, uprawniająca samorząd do przedstawienia tego typu projektu. I dlatego ta inicjatywa małopolskich posłów polega na przedstawieniu, określeniu precyzyjnego mandatu dla samorządu, żeby takiego typu uchwały samorząd mógł podejmować.

Było pytanie o vacatio legis, czyli termin wejścia w życie ustawy. Ustawa wejdzie w życie w trzydzieści dni po jej uchwaleniu. Z tym że ustawa jedynie otwiera pewne możliwości dla samorządu, a nie obliguje samorządu do czegoś. W związku z tym to, że vacatio legis w przypadku tej ustawy jest stosunkowo krótkie, jest dla samorządów pomocne. Wydaje mi się, że nie ma lepszego momentu niż dzisiaj, żeby uchwalić tę ustawę z tego względu, że za chwilę nadejdzie zima i wtedy zasadnicze problemy z ogrzewaniem – nie tylko w Krakowie, lecz także w uzdrowiskach, w Nowym Sączu czy w Nowym Targu – będą miały miejsce.

I ostatnia sprawa odnosi się do skutków finansowych. Przyjęcie ustawy spowoduje, że samorząd będzie miał możliwość podejmowania pewnych decyzji. I to od indywidualnych decyzji podjętych na poziomie samorządu – tego czy innego rodzaju decyzji – będzie zależał wymiar finansowy i skutki finansowe wprowadzenia tej ustawy. Ale samorząd będzie też podejmował, jak rozumiem, decyzje dotyczące systemu rekompensat, stąd też ogólne określenie skutków finansowych wprowadzenia tego przepisu dzisiaj nie jest możliwe.

Jeszcze może ostatnie zdanie. Czasami się mówi, że jest to ustawa, która zakazuje używania węgla albo umocowuje samorządy do wydawania decyzji zakazujących palenie węglem na terenie samorządów. Chcę przypomnieć, że projekt ustawy mówi o tym, że samorząd województwa może określić rodzaje lub jakość paliw. Tak więc jeżeli samorząd zadecyduje o dopuszczeniu węgla, ale węgla o określonej jakości, to też wpłynie to na poprawę jakości powietrza.

Dziękuję bardzo. Jeżeli będą dalsze pytania, to spróbuję odpowiedzieć.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Chwila…

Panie Ministrze, niech pan pozostanie, bo będą pytania.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

Pan senator Pęk. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Pęk:

Panie Ministrze, mam pytanie, które wiąże się, choć co prawda pośrednio, z przedmiotową ustawą. Czy pomimo tego, że od dawna było zapowiadane prowadzenie polityki preferencji dla paliw, które w mniejszym stopniu powodują skażenie atmosfery, czyli paliw typu olej opałowy czy gaz, i subwencjonowanie bądź dotowanie w jakiś sposób wspomnianych paliw, albo przez samorząd, albo przez rząd, czy… Zwłaszcza w takich obszarach jak uzdrowiska, obszary sanatoryjne czy miasta szczególnie zagrożone smogiem. Czy we wspomnianej materii rząd coś robi, zamierza zrobić, czy może zrobił?

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Marcin Korolec:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Jeżeli popatrzymy na kopertę finansową między rokiem obecnym a 2020 r., to zobaczymy, że środków publicznych, które wpłyną na poprawę jakości powietrza, jest obecnie zarezerwowanych około 12 miliardów zł. Mówię o środkach narodowego funduszu ochrony środowiska, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i pieniądzach zarezerwowanych w programach operacyjnych.

Dzisiaj… Nie znam i nie wyobrażam sobie prac w administracji, które dotyczyłyby przygotowywania systemu subwencjonowania tego czy innego paliwa. Takiego typu prace, o ile wiem, nie są prowadzone.

A jeżeli pan pyta o działania, które są podejmowane, to chciałbym zwrócić uwagę na szereg programów narodowego funduszu ochrony środowiska, na przykład program, dosyć popularny, który, o ile pamiętam, ma kopertę 400 milionów zł, dotyczący paneli grzewczych. I to są programy, które subwencjonują źródła energii odnawialnej wykorzystywane w Polsce. Ale mówimy o subwencjonowaniu inwestycyjnym, a nie operacyjnym. Jeśli chodzi o subwencje dotyczące kosztów operacyjnych, to nie posiadam we wspomnianym zakresie danych i informacji. Ale nie sądzę, żeby takie prace były gdzieś prowadzone. Na pewno nie w Ministerstwie Środowiska.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Pan senator Pęk. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Pęk:

Panie Ministrze, zadałem swoje pytanie dlatego, że pojawił się bardzo poważny problem w różnego rodzaju jednostkach publicznych, uspołecznionych. Mianowicie poprzednie polityki rządów zachęcały do zmiany systemów ogrzewania na olejowe, które było wtedy mocno preferowane, tak więc liczne szkoły, przedszkola i inne jednostki użyteczności publicznej dużym kosztem przerobiły ogrzewanie na olejowe. W międzyczasie, w wyniku zawirowań rynkowych, żeby nie powiedzieć: spekulacji, cena oleju opałowego skoczyła o 100%, a rząd we wspomnianej materii nie robi nic. To wszystko skutkuje tym, że obecnie jak się wjedzie w zimie na przykład na Rdzawkę – to jest najwyższe wzniesienie w rejonie Rabki i Nowego Targu – to widać, że smog rzeczywiście wisi nad Nowym Targiem czy nad uzdrowiskiem Rabka. Podobnie jest w Krynicy. Bo nie opłaca się… Czy inaczej: nie tyle się nie opłaca, ile wspomniane jednostki nie dają sobie finansowo rady z tym, żeby utrzymywać ogrzewanie olejowe. Moim zdaniem rząd w tej materii powinien coś zrobić, a ponieważ pan powiedział, że nie robi, to wyrażam pogląd, że taka polityka jest nieracjonalna. Z jednej strony ogromne pieniądze inwestuje się w energie odnawialne, których koszt jest znacznie wyższy niż nakazuje racjonalizm ekonomiczny, a z drugiej strony w takich sprawach jak ta niewielka dopłata do tych paliw, które mniej skażają atmosferę, nie robi się nic. Moim zdaniem ta polityka jest wewnętrznie sprzeczna, nie bardzo ją rozumiem.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, jakie jest pytanie?)

Pytanie jest takie: czy rząd w ogóle analizuje ten problem, który jest problemem realnym? Setki tysięcy jednostek uspołecznionych zmieniły system ogrzewania na olejowy i stanęły przed problemem niewypłacalności z tego tytułu, a rząd w tej sprawie nie robi nic, wydając ogromne pieniądze na inne kierunki…

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Marcin Korolec:

Bardzo dziękuję za to pytanie. Chcę zwrócić uwagę na to, że polski rząd jeszcze nie dyktuje cen ropy naftowej na rynkach światowych. Chcę również przypomnieć, że cena ropy znakomicie spada przez ostatnie miesiące i ten trend będzie się utrzymywał. To pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Jeżeli przejdziemy się po miejscach, w których mamy problem z niską emisją… Ten problem wynika z dwóch faktów. Po pierwsze, palenia paliwem, które jest emisyjne. Po drugie, w bardzo wielu przypadkach – i trzeba to sobie powiedzieć otwarcie na przykład tutaj w Senacie – palimy odpadami: butelkami i innym dramatycznym z punktu widzenia zdrowia ludzkiego i środowiska paliwem. To, co rząd może zrobić, to jest pomoc w redakcji tego typu ustawy, przygotowanie krajowego programu ochrony powietrza i egzekwowanie tych przepisów z punktu widzenia władzy centralnej. Ale to od jakości zachowań polskiego społeczeństwa – od tego, czy będziemy palili butelkami w piecu, od tego, czy będziemy jeździć starym samochodem – zależy ostateczny wynik. I to trzeba sobie powiedzieć otwarcie. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Pan senator Pęk.

Panie Senatorze, od razu pytania. Proszę uprzejmie.

Senator Bogdan Pęk:

Pan minister ucieka od odpowiedzi na pytanie. Moim zdaniem o wiele bardziej opłacalną dla rządu i dla społeczeństwa metodą byłoby subwencjonowanie oleju opałowego i gazu w stosunku do wymuszonych przez obiektywną rzeczywistość ekonomiczną…

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, jesteśmy na etapie pytań.)

No pytam.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Pan pyta? Pan wchodzi w polemikę.)

Pan minister powiedział, że nie ma żadnej polityki w tej materii.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Proszę zadać pytania.)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Dlaczego nie ma skutecznej polityki, która by zlikwidowała palenie odpadami produkujące dioksyny i inne bardzo szkodliwe dla organizmu ludzkiego substancje? Rząd ma pieniądze na odnawialne źródła energii – i wydaje je na to – a ten obszar, który byłby skuteczniejszy, nie jest wspierany.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Marcin Korolec:

Chcę powiedzieć, że miałem i przyjemność, i zaszczyt współpracować z panem posłem Arkitem przy redakcji tego projektu. Wydaje mi się, że ten projekt w bardzo poważnej części odpowiada na sytuację, w której się znajdujemy. Tyle tylko, że sytuacja w różnych miejscach Polski jest różna, wyzwania i możliwości są w różnych miejscach Polski różne. Stąd też wynika umocowanie samorządu do podejmowania ostatecznej decyzji co do tego, w jaki sposób określić sytuację w Krakowie, w jaki sposób w Nowym Targu, a w jaki w Przemyślu. To jest droga, którą należy podjąć, a nie przyjąć jakiś jeden rodzaj odpowiedzi dla całego kraju. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Pan senator Wojciechowski. Proszę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Słychać?

(Głos z sali: Tak.)

Słychać.

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Ja wielokrotnie zadawałem pytanie o spalanie węgla w dużych instalacjach, gdzie to spalanie jest dużo mniej szkodliwe, i paliw ekologicznych, które najlepiej jest spalać w pobliżu miejsca ich wytworzenia w niewielkich instalacjach. Czy w tym czasie – na pewno pan sobie przypomina, że wielokrotnie o to pytałem – czy w ostatnim czasie coś się zmieniło w tym podejściu? Chodzi o to, żeby nie spalać paliw ekologicznych w elektrowniach, a węgla w zwykłych piecach. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuje.

Czy są jeszcze pytania? Nie ma.

To proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Marcin Korolec:

Nie wiem, o jaką perspektywę czasową pan senator pyta. Jeśli chodzi o regulacje związane z dużymi źródłami energii, w których wykorzystywany jest na przykład węgiel czy gaz, to dzisiaj w ramach naszych dyskusji w Brukseli prowadzona jest dyskusja dotycząca tak zwanych średnich źródeł spalania, czyli tych osiedlowych i przyzakładowych instalacji. W tym obszarze nastąpi pewnego rodzaju zaostrzenie norm środowiskowych. Prawdopodobnie w perspektywie roku od dzisiaj nastąpi uchwalenie tych przepisów, a wejdą one w życie pewnie w rok czy dwa po uchwaleniu. Mówię tu o warstwie europejskiej, o przepisach, które będziemy musieli następnie przetransponować do prawa krajowego. Dyskusja wokół źródeł spalania w ramach prawa europejskiego obejmuje kilka różnych obszarów, ale ten dotyczący średnich źródeł spalania jest chyba najbardziej dojrzały. Pojawią się kolejne europejskie legislacje środowiskowe, ale myślę, że to jest raczej perspektywa czterech, pięciu lat, nie wcześniej.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.

Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań.

Dziękuję, Panie Ministrze.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Zapraszam pana senatora Janusza Sepioła.

Senator Janusz Sepioł:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Pan minister w znacznej części wyręczył mnie, mówiąc o sprawach, w których chciałem zabrać głos. Oczywiście trzydziestodniowy okres vacatio legis nie ma tu istotnego znaczenia, ponieważ ustawa daje samorządom tylko szansę, one mogą coś podjąć, ale do niczego ich nie zmusza czy nie obliguje.

Zaskoczyła mnie wypowiedź pana senatora Pęka, który wspominał swoją pracę w sejmiku wojewódzkim. Ja przypominam, że pan senator był członkiem sejmiku w roku 1999, potem poszedł do Sejmu. Ja to pamiętam, bo ja byłem wtedy wicemarszałkiem, i jako żywo żadnych programów w sprawie ograniczenia niskiej emisji myśmy wtedy nie podejmowali, bo nie było żadnych podstaw prawnych do takich rzeczy. Co jest istotne? Od tego czasu sytuacja bardzo się zmieniła. Wtedy mogliśmy mówić, że problemem są piece na Starym Mieście. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że dzisiaj na Starym Mieście w Krakowie to mieszka tysiąc, góra dwa tysiące osób. Ale w Krakowie wybudowano około pięćdziesięciu tysięcy domów jednorodzinnych i prawie wszystkie mają kominki, a w sąsiednich powiatach – następne pięćdziesiąt, sześćdziesiąt tysięcy domów, które są indywidualnymi źródłami emisji, też mają kominki, więc to jest kompletnie inna sytuacja.

I pana pomysł, żeby dotować konkretne paliwa, no, jest najgorszy z możliwych. To jest Ukraina… Ja pomijam, że to byłoby uderzenie w polski węgiel, gdybyśmy dotowali stosowanie paliw ciekłych w polskich domach. Dotować można przede wszystkim technologie, które prowadzą do zmniejszenia zapotrzebowania na energię w ogóle, a więc energooszczędne rozwiązania, termorenowację i nowe technologie spalania. Nam powinno zależeć – i to powinniśmy wspierać – na sprawnym spalaniu polskiego węgla, a nie na zwiększaniu importu paliw płynnych. Przecież to jest zgodne z naszą racją stanu. A dzisiaj jest tak, że stosowane są u nas muły poflotacyjne, miał węglowy – najgorsze paliwa, co się odbija i na jakości powietrza, i na sytuacji polskiego górnictwa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.

Zapraszam pana Stanisława Iwana.

Senator Stanisław Iwan:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Ja bym nie zabierał głosu, gdyby nie to, że w swoim dosyć bogatym życiu bywałem również dyrektorem czy prezesem firm ciepłowniczych, jestem inżynierem energetykiem i w związku z tym chcę się odnieść do wypowiedzi, które tu usłyszałem, a zwłaszcza do wypowiedzi pana senatora Pęka.

Panie Senatorze, trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o kotły opalane olejem opałowym w przypadku dużych instalacji, to one przeważnie nie są modyfikowane ze względu na to, że pracują szczytowo, i choć koszt jednostkowy wytworzenia ciepła jest wysoki, to one pracują przez sto, trzysta godzin w roku i to wszystko. Ale jeżeli chodzi o te mniejsze kotły, to w zasadzie istnieje stosunkowo tania metoda wymiany palników, bo one się różnią tylko palnikami, i tak się akurat składa, że na przykład dla kotłów gzowych paliwem zastępczym jest olej, natomiast dla olejowych bardzo często zapasowym źródłem energii jest gaz ciekły, tak że to się uzupełnia. Myśmy już robili taką wymianę palników. To nie jest bardzo droga inwestycja, poza tym można uzyskać na to środki na przykład z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. Ale podstawowym problemem, jeśli chodzi o niską emisją, z tego, co pamiętam, były niestety piece – piece kaflowe w indywidualnych domach – i spalanie w tych piecach węgla bardzo złej jakości czy produktów, powiedziałbym, węglopodobnych.

Drugim problemem, o którym mówił już pan senator Sepioł, rzeczywiście jest to, że w kominkach – nawet tam, gdzie całe osiedla są zgazyfikowane – ludzie spalają, co mogą. Ja znam takich ludzi, którzy przez dobrych kilka lat nie mieli kubła na śmieci, choć posiadali domek jednorodzinny i dwa samochody, i jak to się mówi, większe gabaryty wynosili do miejskiego śmietnika, a mniejsze spalali, wszystko, jak leci, wytwarzając dioksyny itd. I to jest problem mentalności, kwestia świadomości. Ale jeżeli chodzi o problemy techniczne, to nie jest to kwestia konieczności…

Ja zgadzam się z senatorem Sepiołem co do tego, że dotowanie czegokolwiek w gospodarce wolnorynkowej jest początkiem końca tej gospodarki wolnorynkowej. I w związku z tym uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie. Należy po prostu zmierzać ku ekologicznym źródłom energii. I tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Bogdan Pęk.

Senator Bogdan Pęk:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Gdy słyszę o rozwiązaniach ekonomicznych, to mi się wątroba przewraca, bo cała koncepcja OZE jest antyekonomiczna. Jest ona bezwzględnie realizowana na zlecenie Unii Europejskiej i realizuje ją ten rząd, a ostatnie decyzje pani premier Kopacz, akceptujące realizację programu redukcji dwutlenku węgla o ponad 40%, oczywiście rozłożonego w czasie, oznaczają, Panie Senatorze Sepioł, de facto wyrok na polskie górnictwo węglowe i energetykę węglową, kompleksowo rozumianą. Tak więc nie może być żadnych wątpliwości co do tego, że jeżeli mamy realizować politykę wdrażania odtwarzalnych źródeł energii, która jest znacznie droższa niż skuteczne i wychodzące naprzeciw ochronie środowiska nowoczesne technologie spalania węgla, to sprzeczność ekonomiczna jest tutaj bardzo wyraźna i nie ma mowy o wdrażaniu jakiejkolwiek koncepcji zgodnej z prawami rynku. A mimo to jest to realizowane.

Jeżeli chodzi o sejmik małopolski, to w roku 2010 na posiedzeniach komisji środowiska, Panie Senatorze Sepioł, były omawiane problemy niskiej emisji między innymi na obszarach uzdrowiskowych i na obszarze stołecznego królewskiego miasta Krakowa. Ja nie mówiłem, że tam był omawiany projekt ustawy, mówiłem tylko, że była omawiana koncepcja, którą wtedy przedstawiał prezydent miasta Krakowa. I ten problem, o którym dzisiaj mówiłem jako sprawozdawca mniejszości, już wówczas się pojawiał, a mianowicie w jaki sposób mają być realizowane rekompensaty dla tych ludzi, którzy zostaną przymuszeni do zmiany systemu ogrzewania z dotychczasowego węglowego na inny. Jest dla mnie oczywiste, że dobrej jakości węgiel jest pewnym pośrednim korzystnym rozwiązaniem i że to jest kierunek pozytywny. Moje pytanie jest o to, dlaczego rząd zrezygnował z poprzedniej koncepcji – to były koncepcje rządów od początku lat dwutysięcznych – że jednak paliwa, które mniej skażają środowisko, takie jak gaz, olej opałowy, powinny być preferowane na szczególnie newralgicznych, zagrożonych obszarach, takich jak uzdrowiska, centra wielkich miast położonych w kotlinach, w taki sposób, że jest jakaś subwencja, dopłata do tego paliwa, bo jest to tańsze niż inne metody. Bardzo się dziwię, że teraz mówi się tutaj Wysokiej Izbie, że to jest koncepcja nieekonomiczna, nieracjonalna i najgorsza, a z drugiej strony w makroskali realizuje się w ogóle skandaliczną koncepcję, uderzającą w podstawy bytu polskiego węgla i polskiej energetyki. To jest jakiś dualizm, którego ja w ogóle nie pojmuję. Uważam, że można by rozwiązać dość skutecznie na obszarach uzdrowiskowych problem uzyskania tej właśnie niskiej emisji, problem spalania śmieci i problem dioksyn, bo bezpośrednim powodem spalania śmieci jest bieda i ogromnie wysokie koszty spalania tych paliw, które nie emitują albo emitują znacznie mniejszą ilość szkodliwych substancji, takich właśnie jak gaz, gaz płynny czy olej opałowy, z którego jest najmniej tych zanieczyszczeń.

I skoro nawet w tym obszarze rząd nie znajduje możliwości dofinansowania, to uważam, że polityka rządu preferująca jednocześnie maksymalizację OZE, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, jest sprzeczna z zasadami zdrowego rozsądku i ekonomii, a także sprzeczna z interesami dużej grupy mieszkańców tych obszarów szczególnie zagrożonych. I nie ma w mojej wypowiedzi nic nieracjonalnego. Uważam, że bezmyślne przyjmowanie koncepcji Unii Europejskiej w tej materii nie jest zgodne z polską racją stanu. Tym bardziej że, jak wyraźnie wynika z analizy, którą widziałem, na obszarze największych państw Unii Europejskiej istnieją bardzo duże elektrownie i elektrociepłownie gazowe, które obecnie są nierentowne z uwagi na konkurencję z elektrowniami węglowymi. I mogą wejść w pełną fazę produkcyjną, wytwarzania energii, dopiero wówczas, kiedy konkurencja z elektrociepłowniami i elektrowniami opartymi na węglu, takimi jak w Polsce, zostanie, przymusem polityczno-ekonomicznym, zlikwidowana. Tak więc droga Polski powinna być, moim zdaniem, drogą swoistą, dostosowaną do naszych warunków. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że ponieważ my, tak się wyrażę, leżymy na węglu, mamy największe jego zasoby w Europie, zasoby liczone na przynajmniej kilkaset lat do przodu, to powinniśmy szukać najlepszych, najnowocześniejszych technologii spalania węgla, a nie dawać sobie narzucać potwornie drogie w kosztach i w realizacji pomysły Unii Europejskiej, wymuszające nadmierny rozwój kosztownych OZE. A tym bardziej, jeżeli chodzi o ogromną, wymuszoną redukcję emisji dwutlenku węgla.

Na zakończenie chcę powiedzieć, że – co jest paradoksem obecnej sytuacji światowej – ostatnio pojawiły się oficjalne badania naukowe, w Wielkiej Brytanii i w Rosji, zgodnie z którymi to badaniami nie tylko nie ma globalnego ocieplenia, lecz także grozi nam mała epoka lodowcowa. To by oznaczało, że realizowana za niebywałe pieniądze koncepcja redukcji emisji dwutlenku węgla jest działaniem na szkodę ludzkości, bo ona będzie przyspieszać nadejście małej epoki lodowcowej, dramatycznie niekorzystnej dla społeczności ludzkiej, a szczególnie w strefie klimatu średniego, w której leży Polska.

Tak więc reasumuję: uważam, że deklarowanie, z jednej strony, potrzeby realizacji koncepcji rynkowych, a z drugiej strony przyjmowanie całkowicie antyrynkowych, narzuconych przez Unię Europejską koncepcji zwalczania dwutlenku węgla, pozostaje w intelektualnej sprzeczności i jest dla przyszłości polskiej energetyki opartej na węglu, dla suwerenności, która mierzy się także zdolnością do produkcji i samowystarczalności energetycznej, szkodliwa i nieracjonalna. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Pan senator Śmigielski, zapraszam.

Senator Bogusław Śmigielski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

O tym, jak wielkim problemem jest niska emisja, wiedzą ci, którzy mieszkają w pobliżu kotlin lub w niektórych miastach, jak Rybnik czy Mysłowice. Kiedy przyjeżdża się do Bielska, gdy dojeżdża się do miasta, które leży w kotlinie, widać smog, który jest… Że nie wspomnę już o Zakopanym i o uzdrowiskach. Tak że w omawianym tu zakresie powinniśmy podejmować wszelkie działania, w tym również inicjatywy ustawodawcze, żeby wspomniany problem zlikwidować. Myślę, że omawiana tu ustawa jest jednym z elementów zmiany obecnej sytuacji. Bo przecież niedawno przyjęliśmy również ustawę o węglu i czekamy na rozporządzenie ministra, w którym będzie mowa o jakości węgla dopuszczanego na rynek.

Kolejna kwestia: niedawno przyjmowaliśmy również ustawę o audycie energetycznym. Nie ma możliwości wybudowania nowego domu bez audytu energetycznego. W przypadku sprzedaży nowego domu – właściwie to sprzedaży każdego domu, nie tylko nowego – również powinniśmy zrobić audyt energetyczny. I z niego będzie jasno wynikało, co powinno zostać zrobione, jak to powinno zostać zrobione i jakie powinny być źródła ogrzewania.

Brakuje mi w omawianym tu systemie czegoś takiego jak policja ekologiczna i możliwości kontrolowania tego, co jest spalane. A tak naprawdę największym problemem są paleniska w piecach węglowych i dopuszczanie pieców węglowych bez dodatkowego rusztu, takiego, żeby nie można było do wspomnianego pieca wrzucić… A same ruszty powinny być tak konstruowane, żeby odpowiednia ilość powietrza była dopuszczana do spalania, żeby było jak najmniej CO2, ale również żeby było jak najmniej substancji stałych, które uciekają z pieców kominami. Myślę, że węgiel kamienny, który jest w Polsce dobrem, takim polskim złotem, powinien pozostać podstawowym paliwem, ale oczywiście w rozsądnym wymiarze używanym, powiedziałbym, w rozsądnych paleniskach. Gdybyśmy stworzyli, po pierwsze, rozporządzenie o jakości węgla sprzedawanego, po drugie, rozporządzenie czy ustawę, która nie dopuszcza produkcji innych pieców niż te, które najmniej emitują… Ta policja ekologiczna… Proszę państwa, teraz nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby zmierzyć to, co jest emitowane z komina. Są lidary, urządzenia laserowe, którymi, mówiąc kolokwialnie, strzela się w komin i wiadomo, co jest spalane w tym piecu, który produkuje CO2, ale i inne substancje, chociażby dioksyny. Dosyć powszechne jest dorzucanie różnych odpadów do tego drugiego rusztu, który w tym piecu węglowym jest. Nie chcę już mówić o tych śmieciach, o tych wiaderkach… Zgadzam się, rzeczywiście tak jest. Stwórzmy zatem system prawny, który pozwoli nam kontrolować to, co jest spalane, który nie dopuści do produkcji pieców nieekologicznych, jak również nie dopuści na rynek paliw, które są poza normami i które nie powinny być używane. Wydaje mi się, że jeśli podejdziemy do tego kompleksowo, jeśli zrobimy to sprawnie, a jednocześnie samorządy nie będą uważały, że to nie jest problem, nie będą pomijały… Bo mówienie o tym, że nasi mieszkańcy są naszymi wyborcami, a zatem jak nałożymy na nich obowiązki, które ich zmuszą do jakiegoś działania, to oni na nas nie zagłosują, jest nie do zaakceptowania. To jest działanie na własną niekorzyść. W wielu przypadkach wśród wielu samorządowców ten strach przed utratą władzy jest wszechobecny. Stwórzmy prawo, które nas wszystkich będzie chroniło, a Polski nie będzie narażało na konsekwencje. Ilość tej niskiej emisji, którą produkujemy, nie jest dopuszczalna i za chwilę będzie dla nas ogromnym problemem. Wszystkie województwa miały przygotować plany – i przygotowywały takie plany – obniżenia tej niskiej emisji.

Ja jestem za tą ustawą, ale oczekuję ze strony ministerstwa działań kompleksowych, które spowodują, że mój sąsiad… Kiedy on trzy razy dziennie rozpala piec, nawet jeśli pali zwykłym węglem, to ja czuję się, jakbym mieszkał w XIX wieku w Londynie, zadymionym, pełnym smogu itd. Sam, proszę państwa, przechodziłem przez to, o czym mówił tutaj pan senator Pęk. Polityka gminy, dopłata do innych źródeł… Zmieniłem piec koksowy na piec olejowy, ale potem zrezygnowałem. To nie był wzrost o 50%… Jak ja rozpoczynałem, to było to 97 gr, a potem ponad 3 zł. Jak rezygnowałem, to było 2,70 zł…

(Senator Bogdan Pęk: A teraz jest po 4 zł.)

Proszę państwa, tak wzrosły ceny. Oczywiście nie jestem za tym, żeby dopłacać do paliwa, tylko żeby dopłacać do źródeł energii, to znaczy do pieców, do zmiany na systemy bardziej ekologiczne. Ja będę głosował za tą ustawą. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Proszę państwa, ogłaszam przerwę do godziny 10.30.

(Głos z sali: Jedenastej…)

Przepraszam, do godziny 11.30.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 54 do godziny 11 minut 31)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Wznowienie obrad

Wysoka Izbo, wznawiam obrady.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym… Co nastąpiło.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o uzgodnieniu płci (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o uzgodnieniu płci.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Zdrowia, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1012 Z.

Proszę… Właśnie, czy ktoś wie, gdzie jest senator Rulewski?

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie ma, musimy poczekać. Przerwa, Panie Marszałku, do przybycia senatora Rulewskiego…)

(Rozmowy na sali)

Ale jest senator Paszkowski, który reprezentuje mniejszość komisji, zatem może rozpoczniemy od prezentacji wniosku mniejszości, jeżeli Izba pozwoli… A, jest pan senator Rulewski, dobrze.

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Zdrowia

Bardzo proszę pana senatora Rulewskiego o przedstawienie sprawozdania komisji dotyczącego ustawy o uzgodnieniu płci.

Senator Sprawozdawca Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Na posiedzeniu dwóch połączonych komisji: Komisji Zdrowia oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, rozpatrzono ponad trzydzieści poprawek. Większość poprawek, zgłoszonych przez różne osoby o różnych orientacjach politycznych, została przyjęta bez sprzeciwu rządu. W tej sytuacji i mając na uwadze fakt, że uwzględniono głosy środowisk prawniczych, połączone komisje rekomendują racjonalny wniosek o przyjęcie ustawy z poprawkami. Wniosek zapadł większością głosów.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Zdrowia

Pan senator Bohdan Paszkowski będzie uprzejmy zaprezentować wniosek poparty przez mniejszość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca Bohdan Paszkowski:

Mniejszość połączonych komisji wnosi o odrzucenie tej ustawy. Szerokie uzasadnienie podawałem podczas poprzedniego prezentowania wniosku mniejszości. Poprawki trochę może ulepszą tę ustawę, ale ona generalnie jest zła, tworzy niepotrzebne przywileje, niestosowne przywileje dla osób, które chcą zmienić płeć. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Zdrowia

Bardzo proszę pana senatora Józefa Piniora o przedstawienie wniosku popartego przez mniejszość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca Józef Pinior:

Podtrzymuję wniosek mniejszości obydwu komisji dotyczący głosowania za tą ustawą bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

W trakcie dyskusji wnioski zgłosili senatorowie Kazimierz Wiatr, Aleksander Pociej, Tadeusz Kopeć i Jan Rulewski.

Sprawozdawcą Komisji Zdrowia oraz sprawozdawcą mniejszości Komisji Zdrowia był senator Rafał Muchacki.

(Głos z sali: Jeszcze pan senator Wiatr.)

Jeszcze pan senator Wiatr, tak?

Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Tak jak już mówiłem w trakcie debaty, nieadekwatność treści tej ustawy do poruszanych zagadnień, o których zresztą mówił przed chwilą pan senator Paszkowski, powoduje, że zawracam się do pań i panów senatorów o odrzucenie tej ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Więcej chętnych do zabrania głosu nie ma.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zostanie przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem mniejszości Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz senatora Kazimierza Wiatra o odrzucenie ustawy.

Kto z państwa senatorów jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Za wnioskiem głosowało 38 senatorów, 42 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 33)

Wniosek o odrzucenie ustawy został odrzucony.

Teraz przystępujemy do głosowania nad wnioskiem mniejszości Komisji Zdrowia oraz mniejszości Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto z państwa senatorów jest za tym wnioskiem?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 3 było za, 76 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 34)

W związku z takim wynikiem głosownia przystępujemy do głosowania nad poprawkami.

Nad poprawkami pierwszą, drugą, piątą, szóstą, dwudziestą, dwudziestą drugą, dwudziestą szóstą, dwudziestą siódmą, dwudziestą ósmą, dwudziestą dziewiątą głosujemy łącznie. Poprawka pierwsza zmienia tytuł ustawy poprzez wskazanie, że jest to ustawa o zmianie oznaczenia płci. Pozostałe z wymienionych przeze mnie poprawek stanowią konsekwencję zmiany tytułu ustawy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 83 senatorów, 48 było za, 27 – przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

Poprawka trzecia modyfikuje zakres przedmiotowy ustawy poprzez wskazanie, że ustawa będzie określała procedurę oraz skutki uzgodnienia płci…

(Poruszenie na sali)

(Głos z sali: System nie jest włączony.)

Przepraszam…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: System się przegrzał.)

(Senator Bogdan Pęk: Nic dziwnego.)

Ja mówiłem, że głosowało 83 senatorów, 46 było za, 27 – przeciw…

(Głos z sali: Ale ja nie widzę…)

(Głos z sali: Nie jest włączony…)

(Rozmowy na sali)

Ja korzystam z ekranu, który jest tutaj…

Dobrze, powtarzam wyniki głosowania.

Głosowało…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: System się przegrzał, Panie Marszałku, nie nadąża za panem.)

Aha, system się zablokował, a zatem ogłaszam niewielką przerwę.

(Głos z sali: Zmienił płeć.) (Wesołość na sali)

(Rozmowy na sali)

Wyniki głosowania nad poprawkami: pierwszą, drugą, piątą, szóstą, dwudziestą, dwudziestą drugą, dwudziestą szóstą, dwudziestą siódmą, dwudziestą ósmą i dwudziestą dziewiątą, ogłosiłem. A to drugie głosowanie zostało przerwane w związku z awarią systemu, z zawieszeniem się systemu. W tej chwili, jak rozumiem, możemy przystąpić… Tak? Możemy przystąpić do głosowania?

(Rozmowy na sali)

W tej chwili będziemy głosowali nad poprawkami trzecią i czwartą…

(Rozmowy na sali)

Spokojnie.

(Rozmowy na sali)

Nie było tego głosowania. Już jesteśmy gotowi?

Podejrzewam, że to wszystko przez te wysokie temperatury.

(Rozmowy na sali)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Marszałku…)

Szanowni Państwo… Tak? Bardzo proszę.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Ja zgłaszam wniosek formalny, prośbę o powtórzenie wszystkich głosowań, które…

(Poruszenie na sali)

Zgłaszam wniosek formalny o powtórzenie wszystkich głosowań, które odbywały się w dniu dzisiejszym, ze względu na awarię systemu liczenia głosów. Myślę, że to jest bardzo ważna przesłanka. To jest wniosek formalny.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Awaria systemu nastąpiła w czasie głosowania nad poprawkami, a…

(Senator Kazimierz Wiatr: Nie ma pewności.)

…nie było…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie ma pewności, Panie Marszałku, dlatego też powtórzmy głosowanie.)

…tej awarii przed tym głosowaniem, w związku z tym… Ale oczywiście, jest wniosek, w związku z tym poddaję go pod głosowanie.

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo, proszę o spokój.

Jest wniosek formalny…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Czy pani senator da sobie głowę obciąć, że nie było jakiegoś problemu?)

Jest wniosek formalny o to…

(Poruszenie na sali)

Bardzo proszę o spokój, Szanowni Państwo.

Pan senator Skurkiewicz zgłosił wniosek o to, aby powtórzyć wszystkie głosowania. Tak?

Pan senator Abgarowicz? Bardzo proszę.

Senator Łukasz Abgarowicz:

Ponieważ są także wydruki, o czym się dowiedziałem, a brakuje tylko transmisji na tablicę, to zgłaszam sprzeciw.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Rozumiem.

Głosujemy nad wnioskiem pana senatora Skurkiewicza.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ale jak przegłosujemy, skoro nie działa system…)

Nie, system w tej chwili działa.

(Głos z sali: System działa.)

Głosowanie

W związku z tym poddaję pod głosowanie wniosek pana senatora Skurkiewicza o powtórzenie wszystkich głosowań.

Kto jest za tym wnioskiem?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 32 – za, 49 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 35)

Zatem ten wniosek upadł.

Szanowni Państwo, ponieważ, zgodnie z komunikatem, który otrzymałem od obsługi, w systemie nie ma śladu po naszym pierwszym głosowaniu nad poprawkami, zarządzam ponowne głosowanie nad poprawkami…

(Senator Kazimierz Wiatr: Ja jednak chciałbym ad vocem, Panie Marszałku…)

Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:

Ponieważ pan senator Abgarowicz mówi, że nie było transmisji… Nie wiem, jakie pan senator ma podstawy do wyrażania takiej opinii, to przecież jest…

(Rozmowy na sali)

Jednak chciałbym, żeby argumentacje, które są przedstawiane, były rzeczowe i naprawdę poparte jakimś dowodem.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Rozumiem.

Szanowni Państwo, z powodów, o których mówiłem przed chwilą…

(Rozmowy na sali)

Proszę o spokój. Szanowni Państwo, nie dość, że musimy się użerać z komputerem, to jeszcze sami ze sobą mamy problemy.

Głosowanie

Poproszę o głosowanie nad poprawkami: pierwszą, drugą, piątą, dwudziestą, dwudziestą drugą, dwudziestą szóstą, dwudziestą siódmą, dwudziestą ósmą i dwudziestą dziewiątą.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 47 – za, 33 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 36)

Poprawka trzecia modyfikuje zakres przedmiotowy ustawy poprzez wskazanie, że ustawa będzie określała procedury oraz skutki uzgadniania płci osób transseksualnych. W konsekwencji poprawka czwarta modyfikuje definicję pojęcia „tożsamość płciowa”.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 5 – za, 50 – przeciw, 27 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 37)

Poprawka siódma zmienia redakcję przepisu.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 47 – za, 4 – przeciw, 31 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 38)

Poprawka dziewiąta usuwa przepis, zgodnie z którym zainteresowanym w sprawie o uzgodnienie płci mógł być tylko wnioskodawca.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 5 – za, 49 – przeciw, 27 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 39)

Poprawka dziesiąta usuwa przepis umożliwiający określonym organizacjom pozarządowym przystąpienie do wnioskodawców w toczącym się postępowaniu w sprawie o uzgodnienie płci.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 6 – za, 53 – przeciw, 21 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 40)

Poprawka jedenasta powoduje, że sąd będzie wydawał postanowienie o uzgodnieniu płci po przeprowadzeniu rozprawy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 49 – za, 20 – przeciw, 13 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 41)

Poprawka dwunasta ma charakter redakcyjny i spowoduje odpowiednią modyfikację poprawki drugiej.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 49 – za, 1 – przeciw, 31 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 42)

Poprawka trzynasta usuwa zbędne wyrazy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 48 – za, 1 – przeciw, 33 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 43)

Poprawka czternasta powoduje, że wniosek o uzgodnienie płci będzie zawierał dane dotyczące rodziców wnioskodawcy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 6 – za, 66 – przeciw, 10 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 44)

Poprawka piętnasta powoduje, że do wniosku o uzgodnienie płci będzie dołączane oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu lub nieposiadaniu małoletnich dzieci.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 49 – za, 3 – przeciw, 30 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 45)

Poprawka szesnasta powoduje, że przed wydaniem orzeczenia w sprawie o uzgodnienie płci sąd będzie wysłuchiwał wnioskodawcy w obecności biegłego psychologa i psychiatry. Jednocześnie znosi konieczność rozpatrzenia wniosku o uzgodnienie płci w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia jego zgłoszenia.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 46 – za, 21 – przeciw, 15 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 46)

Wobec takich wyników głosowania przystępujemy do głosowania nad poprawką dwudziestą pierwszą, która powoduje, że postanowienie uwzględniające wniosek o uzgodnienie płci będzie zawierało imiona i nazwiska małoletnich dzieci wnioskodawcy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 7 – za, 44 – przeciw, 30 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 47)

Poprawka dwudziesta trzecia powoduje, że po uprawomocnieniu się postanowienia uwzględniającego wniosek o uzgodnienie płci obligatoryjnie sporządza się nowy akt urodzenia, dokonuje się zmiany numeru PESEL oraz wydaje się nowy dowód osobisty.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 5 – za, 45 – przeciw, 32 się wstrzymało. (Głosowanie nr 48)

Poprawka dwudziesta czwarta ma na celu podkreślenie, że postanowienie o uzgodnieniu płci nie wpływa na relacje między wnioskodawcą a jego dziećmi sprzed dokonania zmiany płci.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 3 – za, 46 – przeciw, 33 się wstrzymało. (Głosowanie nr 49)

Poprawka dwudziesta piąta umożliwia prokuratorowi dostęp do informacji zawartych w dotychczasowych dokumentach osoby, w przypadku której sąd wydał postanowienie uwzględniające wniosek o uzgodnieniu płci.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 50 – za, 3 – przeciw, 29 się wstrzymało. (Głosowanie nr 50)

Poprawka trzydziesta powoduje, że do wszczętych i niezakończonych postepowań dotyczących zmiany płci będą miały zastosowanie przepisy niniejszej ustawy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 4 – za, 46 – przeciw, 32 się wstrzymało. (Głosowanie nr 51)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 42 – za, 39 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 52)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; jest ono w druku nr 1029 Z.

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

Bardzo proszę pana senatora Stanisława Gogacza o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Stanisław Gogacz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Komisja Zdrowia na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2015 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 4 sierpnia bieżącego roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw i przedstawia w druku nr 1029 Z Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć poprawki od pierwszej do piątej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy pan senator Rafał Muchacki chciałby zabrać głos? Nie.

Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności przeprowadzone zostanie głosowanie nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawki pierwsza i druga zmierzają do sformułowania przepisu zgodnie z zasadami języka polskiego.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, 75 – za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 53)

Poprawka trzecia ma na celu doprecyzowanie przepisu dotyczącego obowiązku odbycia stażu adaptacyjnego, który jest jednym z warunków uzyskania przez pielęgniarkę lub położną będącą cudzoziemcem prawa wykonywania zawodu w Polsce.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 80 – za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 54)

Poprawka czwarta przesądza, że osoby, które ukończyły liceum medyczne albo szkołę policealną lub pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki lub położnej i spełniają inne wymogi ustawowe, uzyskają stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, o ile wystąpią z odpowiednim wnioskiem. Poprawka eliminuje ryzyko dowolności przy stwierdzaniu prawa wykonywania zawodu.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 78 było za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 55)

Poprawka piąta ma na celu doprecyzowanie przepisu przejściowego.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 75 senatorów, 74 było za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 56)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, Wysoka Izbo, że Senat...

(Głos z sali: Teraz przyjęcie ustawy w całości…)

A, przepraszam.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 78 było za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 57)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 50 było za, 10 – przeciw, 21 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 58)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych.

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

W przerwie w obradach odbyło sią posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie. Jest ono w druku nr 1030 Z.

Proszę pana senatora Bogusława Śmigielskiego o przedstawienie sprawozdania wymienionych komisji.

Senator Sprawozdawca Bogusław Śmigielski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia rozpatrzyły wniosek zgłoszony w trakcie debaty 5 sierpnia nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych i przedstawiają wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w punkcie oznaczonym rzymską jedynką, czyli wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator wnioskodawca Witold Gintowt-Dziewałtowski chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: Nie, dziękuję.)

Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku jego odrzucenia, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pana senatora Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto z państwa senatorów jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 71 było za, 4 – przeciw, 6 się wstrzymało. (Głosowanie nr 59)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (cd.)

Wysoka Izbo, powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Sprawozdanie połączonych Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

W przerwie w obradach obyło się posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie. Jest ono w druku nr 1007 Z.

Bardzo proszę pana senatora Andrzeja Misiołka o przedstawienie sprawozdania tychże komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku! Panie, Panowie Senatorowie!

Połączone komisje – Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – na swoim posiedzeniu postanowiły rekomendować Wysokiemu Senatowi przyjęcie poprawek od drugiej do piątej. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator sprawozdawca Aleksander Pociej chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Aleksander Pociej: Nie.)

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikających z przyjętych poprawek.

Poprawka szósta skreśla rozwiązanie, które umożliwia zrzeczenie się immunitetu przez sędziów. Poprawka pierwsza, nad którą będziemy głosowali wraz z poprawką szóstą, w konsekwencji zmienia tytuł ustawy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 1 był za, 79 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 60)

Poprawki druga, trzecia, czwarta i piąta przyjmują terminologię kodeksu wykroczeń, który stanowi „o odpowiedzialności za wykroczenie”, a nie „o odpowiedzialności karnej za wykroczenie”.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 11 było za, 42 – przeciw, 28 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 61)

Przystępujemy do głosowania…

(Głos z sali: Ale teraz pan senator Pociej.)

Słucham?

(Głos z sali: Wszystkie poprawki zostały odrzucone.)

Wszystkie poprawki zostały odrzucone.

Bardzo proszę, pan senator.

(Senator Kazimierz Kleina: Z miejsca.)

Senator Aleksander Pociej:

Chciałbym zgłosić wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Głosowanie

Zatem zgodnie z regulaminem przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pana senatora Aleksandra Pocieja o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tego wniosku?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 78 – za, 3 – przeciw. (Głosowanie nr 62)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości z ewentualnymi zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poprawką.

Jej celem jest dookreślenie, że bieg przedawnienia dyscyplinarnego przerywa się przez każdą czynność procesową rzecznika dyscyplinarnego, a nie przez czynność na przykład o charakterze technicznym.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 74 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 63)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy głosujący byli za. (Głosowanie nr 64)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 65)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejności przeprowadzimy głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza polega na usunięciu części przepisu, która nie dotyczy kwalifikowania więźniów jako niebezpiecznych.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 66)

Poprawka druga ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 75 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 67)

Poprawka trzecia zmienia miejsce zapisania w ustawie jednej z okoliczności, którą należy uwzględniać przy ocenie, czy skazany powinien przebywać na oddziale dla osób niebezpiecznych.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 68)

Poprawka czwarta zmierza do wskazania, że przy ocenie, czy skazany powinien przebywać na oddziale dla niebezpiecznych, bierze się pod uwagę zagrożenia płynące ze wszelkich jego kontaktów z innymi członkami grupy przestępczej, a nie tylko z kontaktów bezprawnych.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 69)

Poprawka piąta usuwa z przepisu dublujące się uprawnienie do zaskarżenia decyzji komisji penitencjarnej w zakresie kwalifikacji skazanego jako niebezpiecznego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 70)

Poprawka szósta ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 71)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 58 było za, 24 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 72)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czternastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Komisja Ustawodawcza, Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności będziemy głosowali nad tą poprawką, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką przedstawioną przez wymienione przeze mnie komisje.

Stanowi ona, że wykroczeniem jest czyn polegający na nieprzeprowadzeniu kontroli obiektu budowlanego przez jego właściciela lub zarządcę, gdy zgłoszono mu dokonanie w obiekcie nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 81 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 73)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 74)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Komisja Ustawodawcza, Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejności będziemy głosowali nad poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza doprecyzowuje przepis tak, aby jednoznacznie wskazywał, iż reguła interpretacyjna ma zastosowanie do przepisów następujących po przepisie, w którym jest umieszczona, natomiast nie ma zastosowania do przepisów wcześniejszych.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 75)

Poprawka druga modyfikuje przesłankę stanowiącą podstawę do obciążenia strony kosztami procesu, przewidując, iż jedynie oczywiście nieuzasadniona odmowa poddania się mediacji, na którą strona wcześniej wyraziła zgodę, może stanowić podstawę takiego obciążenia.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 33 było za, 49 – przeciw. (Głosowanie nr 76)

Poprawka trzecia poprawia redakcję przepisu, adekwatnie wyrażając intencje ustawodawcy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 80 – za, 1– przeciw. (Głosowanie nr 77)

Poprawka czwarta służy wyeliminowaniu przepisu niemającego charakteru normatywnego, lecz zawierającego regułę interpretacyjną, której stosowanie jest konieczne w procesie wykładni przepisów prawa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 78)

Poprawka piąta zobowiązuje do potwierdzenia przez zainteresowanego wpisem na listę stałych mediatorów, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych oraz że nie jest czynnym sędzią, w drodze przedłożenia stosownych oświadczeń lub dokumentów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 79)

Poprawka szósta ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 80)

Poprawka siódma poprawia redakcję przepisu, adekwatnie wyrażając intencje ustawodawcy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 81)

Poprawka ósma modyfikuje przepis, uwzględniając terminologię stosowaną w ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw oraz doprecyzowuje zakres danych podlegających udostępnieniu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 82)

Poprawka dziewiąta ma na celu doprecyzowanie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie wysokości opłaty podlegającej zwrotowi, w zależności od tego, na jakim etapie postępowania została zawarta ugoda sądowa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 83)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 53 – za, 29 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 84)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Będą one głosowane w pierwszej kolejności, a następnie będziemy głosowali nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawki pierwsza i dziewiąta nakazują posługiwać się zdefiniowanymi pojęciami w treści ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 79 – za, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 85)

Poprawka druga wprowadza skrót, stosując prawidłową technikę legislacyjną.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 86)

Poprawka trzecia zmienia sposób określania terminu na wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 87)

Poprawka czwarta wprowadza odesłanie wprost do przepisów określających typy przestępstw.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 88)

Poprawka piąta modyfikuje strukturę przepisu poprzez wyodrębnienie poszczególnych przesłanek uchylenia tajemnicy służbowej w odrębnych literach.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 89)

Poprawka szósta ogranicza obowiązki w zakresie księgowości operatorów systemów przesyłowych innych niż gazowe.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 90)

Poprawka siódma określa zakres podmiotowy deliktów administracyjnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 79 – za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 91)

Poprawka ósma wskazuje organ właściwy do nakładania kar administracyjnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 92)

Teraz wniosek mniejszości, tak?

(Głos z sali: Tak.)

Wniosek mniejszości zmniejsza dolną granicę zagrożenia karą administracyjną.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 35 – za, 44 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 93)

Poprawka dziesiąta wprowadza we właściwym miejscu nowelizację przepisu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 94)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 53 – za, 29 się wstrzymało. (Głosowanie nr 95)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, Wysoka Izbo, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siedemnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła Izbie projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Zatem przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 96)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Punkt 18. porządku obrad: ustawa – Prawo o zgromadzeniach (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu osiemnastego porządku obrad: ustawa – Prawo o zgromadzeniach.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy. W pierwszej kolejności będziemy głosowali nad zaproponowanymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Nad poprawkami pierwszą i drugą głosujemy łącznie. Poprawka pierwsza zmierza do rozszerzenia ustawowej definicji zgromadzenia poprzez rozszerzenie zakresu spraw, w jakich może się odbyć w celu wspólnego wyrażenia stanowiska. Poprawka druga jest konsekwencją poprawki pierwszej i ma na celu usunięcie obowiązku organizatora zgromadzenia wskazania spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 51 – za, 31 się wstrzymało. (Głosowanie nr 97)

Poprawka trzecia doprecyzowuje przepis ustawy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 50 – za, 30 się wstrzymało. (Głosowanie nr 98)

Poprawka czwarta ma na celu zmianę charakteru, z obligatoryjnego na fakultatywny, obowiązku nałożonego na organizatora zgromadzenia uproszczonego, polegającego na wskazaniu zagrożeń, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 58 – za, 23 się wstrzymało. (Głosowanie nr 99)

Wobec takich wyników głosowania… Przepraszam, przystępujemy do głosowania na podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 50 – za, 31 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 100)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiętnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie; jest ono w druku nr 1006 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Bardzo proszę pana senator Andrzeja Matusiewicza o przedstawienie sprawozdania wspomnianych komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Matusiewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu trzech komisji dopiero co wymienionych przez pana marszałka wnoszę o przyjęcie tej ustawy wraz z poprawkami: czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziesiątą i dwunastą. Te poprawki uzyskały poparcie wszystkich trzech komisji. Są to poprawki o charakterze redakcyjnym i techniczno-legislacyjnym, na przykład podające pełną nazwę FIFA i UEFA w języku polskim. Wnoszę o przegłosowanie łącznie tych wszystkich tych poprawek, które mają poparcie wszystkich trzech komisji, czyli poprawek od czwartej do ósmej, dziesiątej i dwunastej. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Senatorowie Robert Dowhan, Janusz Sepioł, Michał Seweryński, Kazimierz Wiatr? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności będziemy głosowali nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Pan senator Matusiewicz zaproponował, aby nad poprawką czwartą, piątą, siódmą, ósmą, dziesiątą i dwunastą głosować łącznie. Czy jest sprzeciw Izby wobec takiej propozycji? Nie ma, zatem tak postąpimy.

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza zmienia definicję masowej imprezy sportowej i wyłącza spod rygorów ustawy imprezy odbywające się na hali sportowej lub w innym budynku, gdy liczba miejsc dla osób jest mniejsza niż sześćset, a nie trzysta, jak to jest dotychczas.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 33 – za, 48 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 101)

Poprawka druga pozwala na wnoszenie i używanie wyrobów pirotechnicznych przez uczestników imprezy masowej, gdy zezwoli na to organizator imprezy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 1 był za, 81 – przeciw. (Głosowanie nr 102)

Poprawka trzecia znosi wszelkie ograniczenia i zakazy dotyczące wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na imprezie masowej.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 2 było za, 78 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 103)

Teraz przystępujemy do głosowania nad poprawkami czwartą, piątą, siódmą, ósmą, dziesiątą i dwunastą. Mają one charakter legislacyjno-redakcyjny.

Kto z państwa senatorów jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 104)

Poprawka szósta zamieszcza w tekście ustawy prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego od zakazu klubowego, nie pozostawiając tej sprawy w gestii orzecznictwa i doktryny prawa.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 81 – za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 105)

Poprawka dziewiąta zmienia ministra obowiązanego do sporządzania rozporządzenia określającego wymogi techniczne infrastruktury stadionów.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 1 był za, 81 – przeciw. (Głosowanie nr 106)

Poprawka jedenasta podnosi do 20 tysięcy zł kwotę najniższej grzywny wymierzanej za czyn polegający na zakłócaniu imprezy sportowej.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 1 – za, 80 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 107)

Poprawka trzynasta stanowi, że w przypadku skazania za czyn polegający na zakłóceniu imprezy masowej orzeka się co najmniej trzyletni zakaz wstępu na imprezy masowe.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 1 był za, 79 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 108)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 79 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 109)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 50 – za, 30 się wstrzymało. (Głosowanie nr 110)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek.

W pierwszej kolejności będziemy głosowali nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza ujednolica przepisy w ramach ustawy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 50 – za, 28 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 111)

Poprawka druga ujednolica przepisy ustawy z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, 49 – za, 26 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 112)

Poprawka trzecia uzupełnia przepis upoważniający do wydania rozporządzenia o wytyczne.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, 47 – za, 29 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 113)

Poprawka czwarta skreśla przepis stanowiący, że nieodpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 48 – za, 31 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 114)

Poprawka piąta jednoznacznie wskazuje, że odpowiedzialny za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może jej odmówić tylko z ważnych powodów.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 47 – za, 31 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 115)

Poprawka szósta umożliwia świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez radcę prawnego zatrudnionego w organizacji pożytku publicznego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, 45 – za, 30 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 116)

Poprawka siódma ujednolica przepisy i uwzględnia, że każda „decyzja” to decyzja „administracyjna”.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 48 – za, 30 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 117)

Poprawka ósma koryguje odesłanie do odpowiednich przepisów wykonawczych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 51 – za, 28 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 118)

Poprawka dziewiąta ujednolica przepisy ustawy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 49 – za, 28 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 119)

Poprawka dziesiąta zakłada, że nie umieszcza się w strzeżonym ośrodku, ani nie stosuje się aresztu dla cudzoziemców, jedynie wobec małoletnich bez opieki.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 49 – za, 31 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 120)

Poprawka jedenasta ujednolica przepisy ustawy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 49 – za, 29 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 121)

Poprawka dwunasta wprowadza właściwe określenie jednostki systematyzacyjnej.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 49 było za, 29 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 122)

Poprawka trzynasta zakłada, że pouczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy prawnej stanie się obligatoryjnym elementem decyzji w sprawach ochrony międzynarodowej od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących tej pomocy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 49 było za, 30 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 123)

Poprawka czternasta zakłada, że załączniki do ustawy określające wzory odpowiednich oświadczeń uprawnionego do nieodpłatnej pomocy prawnej powinny wchodzić w życie w jednym terminie z ogółem przepisów dotyczących tej pomocy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 50 było za, 29 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 124)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikających z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 50 było za, 30 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 125)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kro jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 50 było za, 28 się wstrzymało. (Głosowanie nr 126)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono w druku nr 980 Z.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Bardzo proszę sprawozdawcę komisji, pana senatora Kazimierza Kleinę, o przedstawienie tego sprawozdania.

Senator Sprawozdawca Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja rekomenduje przyjęcie wszystkich poprawek znajdujących się w naszym sprawozdaniu, a więc od pierwszej do dwudziestej siódmej.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy, a więc Kazimierz Kleina, lub pozostały senator sprawozdawca, pan senator Leszek Czarnobaj, chcą jeszcze zabrać głos?

(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)

Nie ma chętnych.

Głosowanie

Zatem przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną poddane pod głosowanie przedstawione poprawki, a następnie będziemy głosowali nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza ujednolica terminologię przepisów.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 127)

Poprawki druga, trzecia i czwarta zakładają, że z dniem wejścia w życia ustawy właściwym w sprawach wydawania interpretacji indywidualnych będzie dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 128)

Poprawka piąta uwzględnia nowe brzmienie przepisu nadane ustawą o administracji podatkowej.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 129)

Poprawka szósta koryguje błędne odesłanie.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Ko się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 130)

Poprawki siódma, ósma i dziewiętnasta wprowadzają możliwość regulacji zobowiązań podatkowych także za pomocą innych niż karta mobilnych instrumentów płatniczych.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowały 82 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 131)

Poprawka dziewiąta koryguje odesłanie.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 132)

Poprawka dziesiąta zakłada, że tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym można ustanowić nie tylko doradcę podatkowego, ale także adwokata lub radcę prawnego.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 133)

Poprawka jedenasta wiąże wynagrodzenie za czynności tymczasowego pełnomocnika z każdoczesnymi przepisami wykonawczymi określającymi koszty pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu, a nie tylko z przepisami obecnie obowiązującego rozporządzenia w tej materii.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 134)

Poprawka dwunasta uwzględnia, że nowelizowany przepis z dniem wejścia w życie ustawy zostanie zmieniony ustawą o administracji podatkowej.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 135)

Poprawka trzynasta wprowadza zmianę redakcyjną.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 136)

Poprawka czternasta uwzględnia, że nowelizowany przepis z dniem wejścia w życie ustawy zostanie zmieniony ustawą o administracji podatkowej.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 79 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 137)

Poprawka piętnasta uwzględnia, że zmieniany przepis otrzyma nowe brzmienie nadane jedną z ostatnich nowelizacji prawa o ruchu drogowym.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 138)

Poprawka szesnasta przesądza, że organem odwoławczym od decyzji prezesa zarządu Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 139)

Poprawka siedemnasta koryguje błędne odesłanie.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 140)

Poprawka osiemnasta pozostawia na gruncie ustawy o VAT dotychczasowe przepisy określające właściwość organów podatkowych dla podmiotów nieposiadających siedziby na terytorium Polski.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 141)

Poprawki dwudziesta i dwudziesta pierwsza uwzględniają, że rozwiązania przejściowe obejmujące materię zastawów skarbowych powinny się odnosić do daty wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących zastawów, a nie do dnia wejścia w życie ustawy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 142)

Poprawka dwudziesta druga koryguje nieprecyzyjne odesłanie.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 143)

Poprawka dwudziesta trzecia przewiduje, że uzasadnienie przyczyn prawnie skutecznej korekty deklaracji nie jest obligatoryjnym elementem korekty, także w każdym przypadku korekty w zaległościach powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 144)

Poprawki dwudziesta czwarta i dwudziesta szósta zakładają, że późniejszy termin wejścia w życie obowiązku przekazywania formy elektronicznej ksiąg podatkowych i dodatkowe odroczenie tego obowiązku stosownym przepisem przejściowym mają dotyczyć także kontrahentów kontrolowanego w kontroli skarbowej.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 145)

Poprawka dwudziesta piąta zakłada, że z dniem wejścia w życie ustawy na podstawie jednego upoważnienia powinno być wydane jedno rozporządzenie.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 146)

Poprawka dwudziesta siódma koreluje termin wejścia w życie przepisu przejściowego…

(Rozmowy na sali)

Czy coś się stało?

(Głosy z sali: Nie, nie.)

Izba nadąża?

(Rozmowy na sali)

Poprawka dwudziesta siódma koreluje termin wejścia w życie przepisu przejściowego dotyczącego przekazywania formy elektronicznej ksiąg podatkowych z zasadniczym terminem wejścia w życie tego obowiązku.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 147)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 51 – za, 30 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 148)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 74 – za, 1 – przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 149)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 80 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 150)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Punkt 26. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 151)

Podjęcie uchwały

Wysoka Izbo, wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Punkt 27. porządku obrad: ustawa o rewitalizacji (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego siódmego porządku obrad: ustawa o rewitalizacji.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie – w druku nr 1017 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Proszę pana senatora Andrzeja Owczarka o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Owczarek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wspomniane trzy komisje odbyły wczoraj posiedzenie i proponują przyjąć ustawę wraz z poprawkami pierwszą, drugą i od czwartej do dziewiątej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy Witold Sitarz, Mieczysław Augustyn, Janusz Sepioł, Andrzej Owczarek chcieliby zabrać głos? Nie ma zgłoszeń.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Najpierw będziemy głosowali nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z ewentualnie przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza doprecyzowuje, iż formami partycypacji społecznej są uczestniczenie w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 152)

Poprawka druga wprowadza zasadę, zgodnie z którą obowiązek przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji powstaje niezależnie od tego, kto jest inicjatorem podjęcia tej uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 153)

Poprawka trzecia zmierza do zwiększenia procentowych wskaźników służących do wyznaczenia maksymalnego obszaru rewitalizacji na obszarze gminy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 29 – za, 48 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 154)

Poprawka czwarta wskazuje w sposób jednoznaczny termin, w którym tracą moc uprawnienia i zakazy określone w uchwale rady gminy wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w sytuacji, gdy nie weszła w życie uchwała w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji specjalnej strefy rewitalizacji.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 79 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 155)

Poprawka piąta koryguje błąd językowy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 156)

Poprawka szósta ma na celu doprecyzowanie, iż zaspokojenie roszczeń majątkowych w drodze świadczenia pieniężnego dotyczy wyłącznie nieruchomości objętych przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi służącymi realizacji celu publicznego, a nie wszystkich nieruchomości położonych w obszarze specjalnej strefy rewitalizacji.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 67 było za, 14 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 157)

Poprawka siódma doprecyzowuje przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazując, że elementem branym pod uwagę przy dokonywaniu bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę są także możliwości finansowe gminy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 158)

Poprawka ósma ma na celu przesądzenie, że miejscowy plan rewitalizacji jest szczególnym rodzajem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 79 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 159)

Poprawka dziewiąta modyfikuje przepis przejściowy, dookreślając rodzaj postępowań, do których będzie miał zastosowanie przepis przewidujący możliwość zaspokojenia roszczeń majątkowych dotyczących własności nieruchomości poprzez świadczenie w pieniądzu albo poprzez wskazanie nieruchomości zastępczej.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 67 było za, 14 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 160)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 53 było za, 29 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 161)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o rewitalizacji.

Punkt 28. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosku, przygotowały wspólne sprawozdanie, zawarte w druku nr 1016 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Pan senator Stanisław Jurcewicz przedstawi sprawozdanie komisji.

Senator Sprawozdawca Stanisław Jurcewicz:

Wysoka Izbo!

Proszę o przyjęcie wniosków zawartych w zestawieniu, w druku nr 1016 Z, poprawek od pierwszej do dziesiątej.

Pragnę poinformować, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu pan senator Janusz Sepioł dokonał zmiany treści swojego wniosku.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuje bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy, senatorowie Stanisław Jurcewicz, Janusz Sepioł, chcą zabrać głos?

Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z ewentualnie przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza poprawia błędne odesłanie.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 54 było za, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 162)

Poprawka druga ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 75 senatorów, 54 było za, 21 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 163)

Poprawka trzecia ma na celu uzupełnienie delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia w celu zapewnienia, aby przedsięwzięcia objęte finansowaniem zwrotnym były realizowane, mając na uwadze również kryteria wyboru przedsięwzięć preferujące procedurę otwartego konkursu przy sporządzaniu projektu architektonicznego oraz innowacyjność rozwiązań.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 51 było za, 31 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 164)

Poprawka czwarta wprowadza prawidłowe określenie ustawowe oraz odniesienie do właściwej ustawy w zakresie rozumienia tego określenia, zaś poprawka ósma – nad tymi obiema poprawkami głosujemy łącznie – jest konsekwencją tej poprawki i wynika z zasad techniki prawodawczej.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 53 było za, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 165)

Poprawki piąta i dziewiąta zmierzają do stworzenia mechanizmu pozwalającego pokryć Bankowi Gospodarstwa Krajowego koszty, które poniesie w związku z obsługą rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego, w przypadku gdy te koszty przewyższają kwotę dopłat określoną w ustawie.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 74 senatorów, 50 było za, 24 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 166)

Poprawki szósta i dziesiąta mają na celu dostosowanie przepisów ustawy do zmian wynikających z nowej ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz skorelowanie terminu wejścia w życie tych przepisów z przepisami ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 52 było za, 28 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 167)

Poprawka siódma ma na celu wyeliminowanie nierównego traktowania stron wszystkich umów partycypacyjnych tak, aby warunki w zakresie najmu lokali w TBS dotyczące średniego miesięcznego dochodu osoby fizycznej wskazane w nowelizacji obejmowały również umowy najmu mieszkań, w przypadku których partycypantem były gminy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 50 było za, 29 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 168)

Przystępujemy do głosowania na podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 50 było za, 29 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 169)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie. Znajduje się ono w druku nr 1000 Z.

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Proszę sprawozdawcę komisji, panią senator Barbarę Borys-Damięcką, o przedstawienie tego sprawozdania.

Senator Sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Kultury i Środków Przekazu na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 5 sierpnia i proponuje Wysokiej Izbie przyjęcie poprawek od pierwszej do dwudziestej pierwszej. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senator.

Czy senatorowie wnioskodawcy, to znaczy pani senator, senator Robert Dowhan i senator Jan Rulewski, chcieliby zabrać głos? Nie słyszę zgłoszeń.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności będziemy głosowali nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z ewentualnie przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza precyzuje, kto może udostępniać utwory online w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego oraz zamyka katalog podmiotów, na rzecz których takie udostępnienie może nastąpić.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 170)

Poprawka druga uściśla, że utwory zwielokrotnia się w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony zbiorów.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 71 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 171)

Poprawka trzecia ujednolica terminologię ustawy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 172)

Poprawka czwarta przesądza jednoznacznie, że tłumacz na język polski utworu powstałego w języku obcym będzie miał prawo do wynagrodzenia z tytułu użyczenia egzemplarza utworu tylko pod warunkiem, że utwór ten zostanie opublikowany w języku polskim.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 173)

Poprawka piąta wskazuje jednoznacznie, że prawo do wynagrodzenia z tytułu użyczenia egzemplarza utworu nie będzie przysługiwało za użyczenie utworu w celu korzystania z niego wyłącznie na terenie biblioteki.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 174)

Poprawka szósta zmierza do tego, aby dozwolony użytek utworu w zakresie cytatu był możliwy również w przypadku analizy krytycznej niebędącej analizą naukową oraz analizy naukowej niebędącej analizą krytyczną.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 74 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 175)

Poprawka siódma formułuje zgodnie z intencją prawodawcy przepis przewidujący dozwolony użytek utworu włączonego w sposób niezamierzony do innego utworu.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 176)

Poprawka ósma eliminuje fragment przepisu niemający wartości normatywnej jako bezprzedmiotowy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 177)

Poprawka dziewiąta eliminuje wątpliwości terminologiczne, precyzuje, że limit środków na dofinansowanie wypłaty na wynagrodzenie będzie ustalany w odniesieniu do wartości zakupu materiałów bibliotecznych przez biblioteki publiczne, oraz uwzględnia zasady techniki prawodawczej dotyczące zamieszczania przepisów w strukturze artykułu.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 178)

Poprawka dziesiąta ujednolica terminologię ustawy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 179)

Poprawka jedenasta wskazuje jednoznacznie, na jakich stronach i w jakim publikatorze ogłaszana będzie informacja o możliwości składania oświadczeń o woli otrzymywania wynagrodzenia za użyczenie.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 180)

Poprawka dwunasta ujednolica sposób sformułowania analogicznych przepisów.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 181)

Poprawka trzynasta uwzględnia, że dokonuje się wydatków, a nie kosztów.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 182)

Poprawka czternasta uwzględnia, że jedynym adresatem przepisu są organizacje radiowe i telewizyjne.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 183)

Poprawka piętnasta uwzględnia, że wdrażana dyrektywa unijna posługuje się instytucją „miejsca zwykłego pobytu”, a nie „miejsca stałego pobytu”.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 83 senatorów, 82 było za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 184)

Poprawka szesnasta uzupełnia zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu o obowiązek określenia sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań oraz uściśla katalog podmiotów, które będą współuczestniczyły w wydaniu rozporządzenia.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 79 było za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 185)

Poprawka siedemnasta wskazuje precyzyjnie nazwę bazy danych, w której minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego będzie dokonywał rejestracji podmiotu, który zamierza korzystać z utworu osieroconego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 186)

Poprawka osiemnasta skreśla fragment przepisu niemający wartości normatywnej.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 75 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 187)

Poprawka dziewiętnasta uwzględnia, że w przepisie, do którego następuje odesłanie, mowa jest o jednym przypadku.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 188)

Poprawka dwudziesta zmierza do prawidłowego określenia relacji pomiędzy określeniami „obrót” a „obrót handlowy”.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 189)

Poprawka dwudziesta pierwsza zmierza do uwzględnienia zasad techniki prawodawczej dotyczących formułowania skrótów i posługiwania się nimi.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 190)

Poprawka dwudziesta druga zmierza do tego, aby zmiana polegająca na wyeliminowaniu z systemu przepisów dotyczących dozwolonego użytku w zakresie sporządzania i rozpowszechniania własnych opracowań dokumentacyjnych oraz pojedynczych egzemplarzy fragmentów opublikowanych utworów weszła w życie po upływie trzech miesięcy, a nie miesiąca, od dnia ogłoszenia ustawy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 5 było za, 74 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 191)

Wysoka Izbo, przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 51 było za, 31 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 192)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych.

Punkt 30. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 193)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.

Punkt 31. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Środowiska oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 51 – za, 31 się wstrzymało. (Głosowanie nr 194)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Komisja Środowiska, Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejności będziemy głosowali nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z ewentualnie przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawki pierwsza, piąta i szósta mają charakter językowy, usuwają wątpliwości związane z wieloznacznością słów używanych w przepisach.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 195)

Poprawki druga, trzecia i siódma mają charakter redakcyjny, uwzględniają terminologię stosowaną przez ustawodawcę w innych aktach normatywnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 196)

Poprawka czwarta prawidłowo określa kwalifikację prawną zachowania polegającego na złożeniu fałszywego oświadczenia.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

System nie nadąża…

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 197)

Poprawka ósma określa w sposób wyczerpujący znamiona przedmiotowe deliktu administracyjnego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 198)

Poprawka dziewiąta usuwa przepis uchylany przez inną ustawę.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 199)

Poprawka dziesiąta ma na celu zapewnienie spójności z przepisami ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 200)

Poprawka jedenasta usuwa zbędny przepis przejściowy dotyczący minimalnych rocznych poziomów zbierania za 2015 r.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 201)

Poprawka dwunasta usuwa zbędny przepis przejściowy dotyczący wydawania zaświadczeń za 2014 r.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 202)

Celem poprawki trzynastej jest umożliwienie dostosowania rejestrów prowadzonych przez głównego inspektora ochrony środowiska do wymogów odnoszących się do rejestru autoryzowanych przedstawicieli.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 203)

Poprawka czternasta ma charakter redakcyjny.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 75 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 204)

Poprawka piętnasta ma na celu zapewnienie przekazywania sprawozdań przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego do głównego inspektora ochrony środowiska do czasu utworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 205)

Poprawka szesnasta ustala, że do czasu utworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami organem właściwym w sprawie zabezpieczenia finansowego będzie główny inspektor ochrony środowiska.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 206)

Poprawka siedemnasta usuwa zbędny przepis przejściowy dotyczący sporządzania i przekazywania zbiorczej informacji przez Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2014 r.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 207)

Poprawka osiemnasta. Celem tej poprawki jest umożliwienie dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań inwestycyjnych w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 208)

Poprawka dziewiętnasta ma na celu zachowanie w mocy dotychczasowego rozporządzenia wydanego na podstawie art. 84 ustawy o odpadach.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 209)

Poprawka dwudziesta przyspiesza wejście w życie stosownych regulacji ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

80 senatorów głosowało, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 210)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 51 było za, 31 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 211)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Punkt 34. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego czwartego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 78 było za, 2 – przeciw. (Głosowanie nr 212)

Podjęcie uchwały

Wobec takich wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.

Punkt 35. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

To jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 51 było za, 27 się wstrzymało. (Głosowanie nr 213)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym.

Punkt 36. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 58 było za, 22 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 214)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Punkt 37. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Komisja Środowiska oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy. Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Głosowanie

Wysoka Izbo, przystępujemy do głosowania nad wnioskiem mniejszości o odrzucenie ustawy.

Kto jest za tym wnioskiem?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 33 było za, 48 – przeciw, 1 wtrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 215)

Wobec tego, że wniosek mniejszości został odrzucony, przystępujemy do głosowania nad poprawkami.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 głosów, 78 było za, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 216)

Poprawka druga uwzględnia to, że przy podejmowaniu uchwały sejmik województwa powinien uwzględniać potrzebę opracowywania i upowszechniania skutecznych rozwiązań technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 74 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 217)

Poprawka trzecia skreśla zbędny przepis.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 80 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 218)

Poprawka czwarta poprawia redakcję przepisu.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 76 było za, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 219)

Poprawka piąta dookreśla przypadki, w których wójt, burmistrz lub prezydent miasta uczestniczą w postępowaniu kompensacyjnym zamiast osób fizycznych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 79 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 220)

Przystępujemy, Wysoka Izbo, do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 82 senatorów, 52 było za, 30 – przeciw. (Głosowanie nr 221)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Punkt 33. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego trzeciego porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Tajne głosowanie

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na powołanie Adama Bodnara na stanowisko rzecznika praw obywatelskich.

Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego wyznaczam senatorów sekretarzy: Przemysława Błaszczyka, Norberta Obryckiego i Andrzeja Pająka.

Za chwilę wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania tajnego. Na karcie do głosowania tajnego należy przystawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x” lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny. Po wypełnieniu kart senatorowie wyczytywani w kolejności alfabetycznej będą wrzucać te karty do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa, w trakcie której senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie tych kart.

Bardzo proszę… Są karty?

(Głos z sali: Są.)

To proszę rozdać.

Czy wszyscy senatorowie otrzymali karty?

(Głos z sali: Nie.)

Proszę senatorów sekretarzy o przyspieszenie… Jeszcze tam.

Czy teraz wszyscy senatorowie…

(Senator Izabela Kloc: Nie.)

Jeszcze nie.

(Rozmowy na sali)

Czy wszyscy senatorowie otrzymali karty do głosowania?

(Głosy z sali: Tak.)

Wszyscy. Dziękuję.

Proszę senatora sekretarza, pana Norberta Obryckiego, o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, a państwa senatorów zaś proszę, żeby po wyczytaniu ich nazwisk wrzucili do urny wypełnione karty do głosowania tajnego.

Senator Sekretarz Norbert Obrycki:

Jan Filip Libicki,

Łukasz Maria Abgarowicz,

Anna Teresa Aksamit,

Tadeusz Arłukowicz,

Mieczysław Augustyn,

Grzegorz Bierecki,

Przemysław Błaszczyk,

Ryszard Bonisławski,

Marek Borowski,

Bogdan Borusewicz,

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Bardzo proszę pana senatora Błaszczyka o przyniesienie urny tutaj, do przodu.)

Barbara Borys-Damięcka,

Jerzy Mieczysław Chróścikowski,

Alicja Chybicka,

Włodzimierz Cimoszewicz,

Henryk Cioch,

Leszek Czarnobaj,

Grzegorz Czelej,

Dorota Czudowska,

Wiesław Dobkowski,

Robert Dowhan,

Jarosław Duda,

Mieczysław Gil,

Witold Gintowt-Dziewałtowski,

Stanisław Gogacz,

Stanisław Gorczyca,

Ryszard Józef Górecki,

Maciej Grubski,

Piotr Gruszczyński,

Andrzej Grzyb,

Helena Hatka,

Stanisław Hodorowicz,

Stanisław Iwan,

Jan Maria Jackowski,

Kazimierz Jaworski,

Stanisław Jurcewicz,

Stanisław Karczewski,

Wiesław Kilian,

Kazimierz Kleina,

Bogdan Klich,

Maciej Klima,

Izabela Kloc,

Ryszard Knosala,

Andrzej Kobiak,

Maria Koc,

Stanisław Kogut,

Marek Konopka,

Tadeusz Kopeć,

Waldemar Kraska,

Kazimierz Kutz,

Jarosław Lasecki,

Robert Mamątow,

Marek Martynowski,

Andrzej Matusiewicz,

Zbigniew Meres,

Jan Michalski,

Andrzej Misiołek,

Andżelika Możdżanowska,

Rafał Muchacki,

Ireneusz Niewiarowski,

Jarosław Obremski,

Norbert Obrycki,

Andrzej Owczarek,

Andrzej Pająk,

Maria Pańczyk-Pozdziej,

Bohdan Paszkowski,

Andrzej Person,

Bogdan Pęk,

Leszek Piechota,

Józef Pinior,

Aleksander Pociej,

Marian Poślednik,

Sławomir Preiss,

Zdzisław Pupa,

Marek Rocki,

Jadwiga Rotnicka,

Jan Rulewski,

Jarosław Rusiecki,

Czesław Ryszka,

Janina Sagatowska,

Janusz Sepioł,

Michał Seweryński,

Witold Sitarz,

Wojciech Skurkiewicz,

Krzysztof Słoń,

Andrzej Szewiński,

Grażyna Anna Sztark,

Bogusław Śmigielski,

Aleksander Świeykowski,

Piotr Wach,

Kazimierz Wiatr,

Edmund Wittbrodt,

Grzegorz Wojciechowski,

Michał Wojtczak,

Jan Wyrowiński,

Roman Zaborowski,

Alicja Zając,

Józef Zając,

Adam Zdziebło,

Piotr Zientarski.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.

Czy wszyscy senatorowie oddali głosy?

(Senator Norbert Obrycki: Jeszcze ja.)

Jeszcze senator spiker. Teraz już wszyscy, tak? Dziękuję bardzo.

Proszę teraz sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę do godziny 13.30.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 19 do godziny 13 minut 31)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Wznowienie obrad

Wznawiam obrady.

(Rozmowy na sali)

Wysoka Izbo, proszę o uwagę.

Punkt 33. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego trzeciego porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informuję, że wyznaczeni przeze mnie senatorowie sekretarze zakończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego.

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania

Ogłaszam wyniki głosowania.

Protokół głosowania tajnego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na powołanie Adama Bodnara na stanowisko rzecznika praw obywatelskich.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego sekretarze Senatu, senator Przemysław Błaszczyk, senator Norbert Obrycki, senator Andrzej Pająk, stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na powołanie Adama Bodnara na stanowisko rzecznika praw obywatelskich oddano głosów 82, nie było głosów nieważnych, za głosowało 41 senatorów, przeciw głosowało 39 senatorów, wstrzymało się 2 senatorów. (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, Wysoka Izbo, że Senat wyraził zgodę na powołanie pana Adama Bodnara na stanowisko rzecznika praw obywatelskich.

Proszę pana rzecznika o podejście do stołu prezydialnego, pragnę wręczyć panu uchwałę Senatu. (Oklaski)

Czy rzecznik praw obywatelskich, pan Adam Bodnar, pragnie jeszcze zabrać głos?

(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: Przepraszam, ale…)

Czy pragnie pan jeszcze zabrać głos?

(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: Tak.)

Bardzo proszę.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Panie i Panowie Senatorowie!

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wyrażenie zgody na powołanie mnie do pełnienia funkcji rzecznika praw obywatelskich. Oczywiście będę składał… będę obecny na zaprzysiężeniu. Ale chciałbym jeszcze raz podkreślić, że moją rolą będzie służenie wszystkim obywatelom, niezależnie od różnic, które między nimi są, służenie im w zgodzie z konstytucją i obowiązującymi umowami międzynarodowymi.

Chciałbym w tym miejscu nie tylko podziękować państwu i tym osobom, które mi zaufały, powierzając mi tę misję – będę starał się wypełniać ją jak najlepiej – ale też szczególnie chciałbym podziękować organizacjom pozarządowym, które mnie wsparły. To było łącznie sześćdziesiąt sześć organizacji pozarządowych – przedstawiciele tych organizacji, a w szczególności stowarzyszenia „Watchdog Polska”, są obecni tu, na sali. Chcę podziękować też tym osobom indywidualnym, które okazały mi wsparcie – to był i rektor Uniwersytetu Warszawskiego, i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, i profesor Fryderyk Zoll – ale także takim środowiskom naukowym jak Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Proszę państwa, chciałbym jeszcze raz powtórzyć, że moją rolą będzie jak najlepsze służenie prawom obywatelskim na rzecz ich lepszego losu w naszej ojczyźnie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo. Życzymy panu sukcesów w sprawowaniu pańskiego urzędu.

Panie i Panowie Senatorowie, w związku z podjętymi uchwałami proszę senatorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje sejmowe.

Informuję, że porządek obrad osiemdziesiątego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświadczeniami nie przeprowadza się dyskusji.

Pani senator Maria Koc. Bardzo proszę.

Senator Maria Koc:

Dziękuję.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W ostatnia niedzielę, 2 sierpnia 2015 r., w Węgrowie odbyła się uroczystość odsłonięcie tablicy poświęconej świętej pamięci…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Proszę o momencik przerwy. Szanowni Państwo, bardzo proszę opuścić salę. Ci z państwa, którzy nie są zainteresowani oświadczeniami…)

(Senator Dorota Czudowska: Wspominamy zmarłego senatora Górskiego, może więc senatorowie by zostali.)

(Senator Stanisław Kogut: A co Górski ich obchodzi, jak oni…)

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dobrze, bardzo proszę, Pani Senator.)

Dziękuję, Panie Marszałku.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W ostatnią niedzielę, 2 sierpnia 2015 r., w Węgrowie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej świętej pamięci Henrykowi Górskiemu, senatorowi szóstej, siódmej i ósmej kadencji, zmarłemu 19 maja 2014 r.

Senator Henryk Górski urodził się w 1949 r. w Górkach-Grubakach w gminie Korytnica w powiecie węgrowskim i z tą miejscowością był związany przez całe swoje życie. W 1980 r. ukończył studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera wrócił na wieś, gdzie objął rodzinne gospodarstwo rolne. Wraz z żoną Janiną prowadził je aż do śmierci. W roku 1990 Henryk Górski został wójtem gminy Korytnica i pozostał nim nieprzerwanie aż do 2005 r. Działalność samorządowa Henryka Górskiego przypadła na najtrudniejsze lata samorządu terytorialnego w Polsce. Pomimo ogromnych trudności finansowych, z jakimi borykała się gmina, wójt Górski bardzo umiejętnie zarządzał jej budżetem oraz pozyskanymi środkami. Dzięki temu udało się w gminie Korytnica przeprowadzić wiele potrzebnych inwestycji, takich jak budowa wodociągów w dwudziestu sześciu na czterdzieści jeden sołectw, budowa gimnazjum w Korytnicy, szkoły w Sewerynowie, budowa urzędu gminy i ośrodka zdrowia w Korytnicy, rozbudowa szkoły podstawowej w Górkach-Grubakach, w Pniewniku, dokończenie domu nauczyciela. W tym czasie przeprowadzono telefonizację gminy, wymianę oświetlenia, budowano i remontowano drogi gminne. Wójt Górski wprowadził w gminie fundusz sołecki.

W 2005 r. wystartował w wyborach parlamentarnych z listy Prawa i Sprawiedliwości i został senatorem Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. po raz drugi uzyskał mandat senatorski, otrzymując prawie sto tysięcy głosów poparcia. W 2011 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję w nowym, jednomandatowym okręgu wyborczym, zostając senatorem ósmej kadencji. Zmarł w trakcie pełnienia tej zaszczytnej funkcji 19 maja 2014 r. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Senator Henryk Górski był szefem struktur Prawa i Sprawiedliwości w powiecie węgrowskim. Był dobrym, mądrym i prawym człowiekiem, niezwykle rozważnym i sprawiedliwym, zawsze pozostającym w służbie mieszkańcom swojego terenu, swojego powiatu i powiatów sąsiednich swojego regionu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

W imieniu rodziny pana senatora, jego współpracowników oraz wyborców pragnę serdecznie podziękować panu marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi za wieloletnią dobrą współpracę z panem senatorem Henrykiem Górskim oraz udział w jego ostatnim pożegnaniu. Chciałabym w sposób szczególny podziękować panu Stanisławowi Karczewskiemu, wicemarszałkowi Senatu, za bliską współpracę oraz wspólne działanie w senackim klubie Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję również za udział w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej panu senatorowi. Podziękowania kieruję również do Prezydium Senatu, wszystkich państwa senatorów oraz pracowników Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Pan senator Górski dobrze zapisał się w naszej pamięci. Też miałem okazję uczestniczyć w jego pogrzebie i byłem świadkiem manifestacji poparcia, w którą ten pogrzeb się przekształcił. Był dobrym senatorem.

Dziękuję bardzo.

(Senator Maria Koc: Dziękuję bardzo.)

Szanowni Państwo, teraz pan senator Maciej Klima. Bardzo proszę.

Senator Maciej Klima:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oświadczenie składam w imieniu własnym oraz panów senatorów Waldemara Kraski, Marka Martynowskiego i Andrzeja Matusiewicza, a kieruję je do prezes Rady Ministrów, pani Ewy Kopacz.

Szanowna Pani Premier!

Ustawa budżetowa jest jedną z najważniejszych regulacji dotyczących finansów publicznych. Niewykonanie jej zgodnie z założeniami skutkuje problemami finansowymi, gospodarczymi, społecznymi, może naruszać obowiązujące prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Nieprawidłowości w realizacji budżetu w części 29 oraz wykonaniu planów finansowych Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych wpływają na stan gotowości i możliwości obronne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W opinii Najwyższej Izby Kontroli nadzór, kontrola – według art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – oraz system kontroli finansowych i realizacji zadań audytowych w Ministerstwie Obrony Narodowej nie były skuteczne i wykazywały wiele nieprawidłowości.

Zwracamy się do pani premier z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania.

Pierwsze pytanie. Dlaczego Inspektorat Uzbrojenia udzielił w trybie decyzji ministra obrony narodowej stu dwudziestu sześciu zaliczek na łączną sumę 2 miliardów 601 milionów zł w 2014 r. niezgodnie z §15 ust. 6 rozporządzenia ministra finansów z 7 grudnia 2010 r.? Stanowi to, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ponad 8% wydatków budżetu MON.

Drugie pytanie. Dlaczego nie ujęto w księgach rachunkowych obsługujących MON pod datą 31 grudnia 2014 r. zobowiązań z tytułu rocznego wynagrodzenia za 2014 r. w kwocie 14,9 miliona zł?

Trzecie pytanie. Jakie było wykorzystanie środków finansowych Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w 2014 r. na realizację zadań ujętych w Planie Modernizacji Technicznej i dlaczego nie zawarto dwudziestu siedmiu umów na realizację zadań w latach 2014–2015?

Czwarte pytanie. Od 1 stycznia 2014 r. zmienił się system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Do 31 grudnia 2013 r. Sztab Generalny Wojska Polskiego nie określił organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Po 1 stycznia 2014 r. zmieniły się kompetencje Sztabu Generalnego. Niestety, nie zmieniono przepisów §11 decyzji nr 138/MON. Dopiero dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych i dowódca operacyjny wprowadzili kontrolę zarządczą w dowództwach i jednostkach podległych na podstawie planu funkcjonowania kontroli zarządczej na okres od 1 maja 2014 r. do 31 marca 2015 r. I tu mam dodatkowe pytania. Jak w okresie od stycznia do 30 kwietnia 2014 r. realizowano zasady kompetencji związanych z kontrolą zarządczą w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej? Kto ewentualnie ponosi odpowiedzialność za wymienione braki?

Z wyrazami szacunku – wymienieni wcześniej senatorowie.

Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Nie ma więcej chętnych.

Czy są jakieś komunikaty? Nie ma komunikatów.

Zatem informuję, Wysoka Izbo, że protokół osiemdziesiątego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam osiemdziesiąte posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

Dziękuję państwu, dziękuję pani marszałek, dziękuję sekretarzom za rzetelne wykonywanie obowiązków.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 46)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.