Narzędzia:

Posiedzenie: 70. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 3 dzień


5, 6 i 7 lutego 2015 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 8 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie Jan Wyrowiński i Stanisław Karczewski)

Wznowienie posiedzenia

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Panie i Panowie Senatorowie, o tak nietypowej dla Senatu porze – wznawiam obrady.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Punkt 18. porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiemnastego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 819.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Proszę senatora sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Andrzeja Misiołka, o przedstawienie wniosku komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Wpłynął wniosek pani senator Izabeli Kloc o zmianę komisji, z Komisji Budżetu i Finansów Publicznych na Komisję Ustawodawczą.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich zebrała się w tej sprawie i poparła wniosek pani senator.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie?

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania, bowiem nikt głosu zabrać nie chce, nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Gotowi?

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki głosowania.

Głosowało 69 senatorów, 67 było za, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 3)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 809 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę pana senatora Zientarskiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej uprzejmie proszę, aby Senat raczył przyjąć zawarte w punkcie oznaczonym rzymską dwójką poprawki pierwszą, drugą, czwartą, od szóstej do szesnastej, od osiemnastej do dwudziestej dziewiątej, od trzydziestej pierwszej do trzydziestej siódmej oraz od trzydziestej dziewiątej do siedemdziesiątej drugiej.

Jednocześnie proponuję, i bardzo proszę, aby nad poprawkami, które mają charakter redakcyjny, czyli od szóstej do ósmej, dziesiątą, czternastą, piętnastą, dwudziestą, od dwudziestej drugiej do dwudziestej czwartej, od dwudziestej siódmej do czterdziestej drugiej, czterdziestą trzecią, czterdziestą ósmą, pięćdziesiątą pierwszą, pięćdziesiątą dziewiątą, sześćdziesiątą i sześćdziesiątą drugą, głosować łącznie. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy nad czterdziestą ósmą też?

Dziękuję.

Czy jest sprzeciw wobec propozycji, którą przedstawił pan senator sprawozdawca, żeby łącznie głosować nad przedstawionymi przez niego poprawkami? Nie ma sprzeciwu, więc tak zrobimy w odpowiednim momencie, kiedy dojdziemy do poprawki szóstej.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypominam, że w trakcie dyskusji zgłosili wnioski senatorowie: Jan Maria Jackowski, Grzegorz Wojciechowski, Piotr Zientarski, Jan Rulewski i Robert Mamątow.

Nikt się nie zgłasza.

Przypominam, że senator Piotr Zientarski wycofał swój wniosek trzydziesty zawarty w punkcie oznaczonym rzymską dwójką w druku nr 809 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać wycofany wniosek? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem senatora Jana Marii Jackowskiego oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, 25 – za, 51 – przeciw. (Głosowanie nr 4)

Wniosek został odrzucony.

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza wprowadza nową redakcję przepisu, która przesądzi o tym, że osoba, która działa w błędzie co do znamion czynu zabronionego, wprawdzie dopuszcza się czynu zabronionego, ale nie popełnia przestępstwa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 5)

Poprawka druga wydłuża maksymalny czas pozostawania w miejscu stałego pobytu, który może być określony przez sąd w orzeczeniu wymierzającym karę ograniczenia wolności z zastosowaniem dozoru elektronicznego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, 76 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 6)

Poprawka trzecia, której przyjęcie wyklucza głosowanie nad poprawką dwunastą i spowoduje konieczność modyfikacji poprawki czwartej, zwiększa do dwudziestu lat górną granicę jednolitej kary pozbawienia wolności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 27 – za, 51 – przeciw. (Głosowanie nr 7)

Poprawka czwarta wprowadza możliwość nadzwyczajnego obostrzenia kary ograniczenia wolności oraz stanowi, że kara obostrzona nie może przekroczyć dwóch lat ograniczenia wolności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 8)

Poprawka piąta dodaje w kodeksie karnym nowy środek karny w postaci zatrzymania prawa jazdy i określa, w jakich przypadkach sądy powinny go stosować.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, 5 – za, 72 – przeciw. (Głosowanie nr 9)

Teraz przystępujemy do głosowania nad blokiem poprawek. Przypominam, że są to poprawki od szóstej do ósmej, dziesiąta, czternasta, piętnasta, dwudziesta, od dwudziestej drugiej do dwudziestej czwartej, dwudziesta siódma, czterdziesta druga, czterdziesta trzecia, czterdziesta ósma, pięćdziesiąta pierwsza, pięćdziesiąta dziewiąta, sześćdziesiąta i sześćdziesiąt druga.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciwny?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 10)

Nad poprawkami dziewiątą, osiemnastą, sześćdziesiąta trzecią, sześćdziesiąta czwartą i sześćdziesiątą szóstą głosujemy łącznie. Mają one na celu rezygnację z uzależniania zatarcia skazania od wykonania nałożonych na skazanego obowiązków probacyjnych oraz zharmonizowania okresów zatarcia kary ograniczenia wolności i grzywny, niezależnie od podstawy prawnej ich orzeczenia.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 11)

Poprawka jedenasta precyzuje przepis, który ustanawia wyjątek w zakresie możliwości orzeczenia kary łącznej w przypadku wykonywania jednej z kar, która mogłaby podlegać łączeniu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 12)

Poprawka dwunasta precyzuje sposób wymierzania przez sąd kary łącznej pozbawienia wolności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 13)

Poprawka trzynasta ma na celu uregulowanie zasad wymiaru kary łącznej grzywny, jeżeli choć jedna z tych kar została orzeczona w wysokości przekraczającej górną granicę ustawowego zagrożenia wskazaną w części ogólnej kodeksu karnego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 14)

Poprawka szesnasta wydłuża okres zatarcia skazania na karę grzywny z sześciu miesięcy do roku.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 15)

Poprawka dziewiętnasta przesądza, że nie stanowi przestępstwa czyn polegający na niestosowaniu się do obowiązków związanych z orzeczonym środkiem zabezpieczającym w postaci terapii, terapii uzależnień albo pobytu w szpitalu psychiatrycznym.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 16)

Poprawka dwudziesta pierwsza ustanawia organami postępowania wykonawczego kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej oraz upoważnionych kuratorów w zakresie kwalifikowania do grup ryzyka powrotu do przestępstwa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 29 – za, 51 – przeciw. (Głosowanie nr 17)

Poprawka dwudziesta piąta określa metodę ustalania przez kuratora danych dotyczących osób zamieszkujących wspólnie ze skazanym, który ma odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 18)

Poprawka dwudziesta szósta wprowadza termin na rozpatrzenie przez sąd wniosku skazanego w sprawie rozliczenia godzin nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w okresach innych niż miesięczny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 19)

Poprawka dwudziesta ósma powoduje prawidłowe zamieszczenie w treści upoważnienia obowiązku ministra sprawiedliwości do określenia kosztu dziennych posiłków i napojów wydawanych osadzonym.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 75 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 20)

Poprawka dwudziesta dziewiąta określa w drodze ustawy dopuszczalną ilość żywności, jaką może posiadać osadzony.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 21)

Nikt nie podtrzymał poprawki trzydziestej, zatem przechodzimy do poprawki trzydziestej pierwszej. Stanowi ona, że paczki żywnościowe osób osadzonych nie będą kupowane na terenie zakładu karnego, lecz za pośrednictwem administracji zakładu karnego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 77 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 22)

Nad poprawkami trzydziestą drugą, trzydziestą szóstą, czterdziestą czwartą i czterdziestą szóstą głosujemy łącznie. Są one konsekwencją usunięcia z przepisu ustawy maksymalnej wagi paczki żywnościowej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 23)

Poprawki trzydziesta trzecia i siedemdziesiąta mają na celu dostosowanie zmienianych przepisów do wymogów ustawy o finansach publicznych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 24)

Poprawki trzydziesta czwarta, trzydziesta piąta i czterdziesta piąta przywracają karę dyscyplinarną pozbawienia prawa do otrzymywania paczki żywnościowej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 25)

Poprawki trzydziesta siódma, trzydziesta dziewiąta, czterdziesta i czterdziesta pierwsza realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego poprzez przeniesienie do ustawy materii stanowiącej treść zaskarżonego rozporządzenia określającego sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 26)

Poprawka trzydziesta ósma ustanawia nowy katalog przesłanek decydujących o kwalifikacji skazanych do grupy podwyższonego ryzyka powrotu do przestępstwa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 28 było za, 52 – przeciw. (Głosowanie nr 27)

Poprawki czterdziesta siódma i pięćdziesiąta siódma określają czas, w którym pokrzywdzony może złożyć oświadczenie o przystąpieniu do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego, gdy sąd rozważa potrzebę umorzenia postępowania lub wydania wyroku bez rozprawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 28)

Poprawka czterdziesta ósma… Już była, w bloku.

Poprawki czterdziesta dziewiąta, pięćdziesiąta, sześćdziesiąta piąta, sześćdziesiąta siódma, siedemdziesiąta pierwsza i siedemdziesiąta druga dostosowują treść ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym do zmian wprowadzonych niniejszą ustawą oraz dokonują zmiany terminu wejścia w życie przepisu dotyczącego konieczności podania informacji o zamianie orzeczonej kary na inną karę.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 29)

Poprawki pięćdziesiąta druga i pięćdziesiąta szósta mają charakter dostosowujący przepisy do zmian wynikających z ustawy zmieniającej ustawę o ustroju sądów powszechnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 30)

Poprawki pięćdziesiąta trzecia i pięćdziesiąta piąta mają na celu wprowadzenie możliwości zastosowania tymczasowego aresztowania w stosunku do szczególnie niebezpiecznych, niepoczytalnych sprawców czynów zabronionych, wobec których zachodzi wysokie prawdopodobieństwo orzeczenia środka zabezpieczającego polegającego na umieszczeniu sprawcy w zakładzie zamkniętym – do czasu uprawomocnienia się postanowienia o zastosowaniu tego środka.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 31)

Poprawka pięćdziesiąta czwarta wyłącza z zakresu upoważnienia kwestię określenia warunków umieszczania tymczasowo aresztowanego w podmiocie leczniczym, ponieważ warunki te określa ustawa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 32)

Poprawka pięćdziesiąta ósma usuwa zbędne odesłanie oraz w jasny sposób określa uprawnienie sądu odwoławczego do żądania uzupełnienia uzasadnienia zaskarżonego wyroku.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 59 było za, 19 – przeciw. (Głosowanie nr 33)

Poprawka sześćdziesiąta pierwsza ma na celu dostosowanie do zmian wprowadzonych niniejszą ustawą przepisu przejściowego pozostającej w okresie vacatio legis ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 34)

Poprawka sześćdziesiąta ósma ma na celu uregulowanie sytuacji, w której orzeczona przed dniem wejścia w życie kara łączna jest wyższa niż górna granica kary łącznej możliwej do orzeczenia w świetle nowych przepisów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 35)

Poprawka sześćdziesiąta dziewiąta rozstrzyga w przepisie przejściowym kwestie stosowania przepisów dotyczących zatarcia skazania – do skazań, które miały miejsce przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, 75 było za, 2 – przeciw. (Głosowanie nr 36)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 54 było za, 25 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 37)

Podjęcie uchwały

Wysoka Izbo, wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 38)

Poprawka druga usuwa przepis odnoszący się do sytuacji niepowołania dyrektora sądu okręgowego, gdyż z ustawy wynika, że na tym szczeblu dyrektor zawsze jest powoływany, i jednocześnie koryguje brzmienie innej jednostki redakcyjnej w taki sposób, aby dotyczyła również tych sądów rejonowych, w których utworzenie stanowiska dyrektora pozostawione jest uznaniu ministra sprawiedliwości.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 39)

Poprawka trzecia zmienia szyk wyrazów w zdaniu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 75 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 40)

Celem poprawki czwartej jest doprecyzowanie brzmienia przepisu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 41)

Poprawka piąta przesądza, że spośród organów sądowych jedynie prezesi sądów apelacyjnych będą mogli przyznawać dyrektorom sądów nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 42)

Poprawka szósta usuwa wewnętrzną sprzeczność regulacji związanych z odnotowaniem w aktach osobowych prezesa sądu faktu zwrócenia mu uwagi przez ministra sprawiedliwości wobec niewywiązywania się z obowiązku kierowania sądem albo sprawowania tak zwanego wewnętrznego nadzoru administracyjnego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 43)

Poprawka siódma zmierza do zapewnienia jednolitości w zakresie określania terminów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 74 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 44)

Poprawka ósma usuwa regulację, która upoważnia ministra sprawiedliwości do zbierania i przetwarzania danych osobowych, w tym także danych wrażliwych, zawartych w aktach spraw sądowych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 28 – za, 51 – przeciw. (Głosowanie nr 45)

Poprawka dziewiąta ma na celu utrzymanie w mocy normy prawnej, która umożliwia przekazywanie danych osobowych sędziów w stanie spoczynku w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 46)

Poprawka dziesiąta doprecyzowuje brzmienie przepisu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 74 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 47)

Poprawka jedenasta koryguje błędne odesłanie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 48)

Poprawka dwunasta zmierza do precyzyjnego określenia przedmiotu rozporządzenia, które ma zostać wydane przez ministra sprawiedliwości w związku z wprowadzeniem systemu powszechnego udostępniania orzeczeń sądowych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 49)

Poprawka trzynasta ma na celu utrzymanie w mocy normy prawnej, która umożliwia przekazywanie danych osobowych prokuratorów w stanie spoczynku w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za (Głosowanie nr 50)

Poprawka czternasta eliminuje sprzeczność przepisów regulujących kwestię delegowania urzędnika do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej ministrowi sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 51)

Poprawka piętnasta dostosowuje brzmienie przepisu określającego maksymalny okres delegowania do postanowienia zawartego w innej jednostce redakcyjnej, która z kolei determinuje, gdzie można delegować kuratora zawodowego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 52)

Poprawka szesnasta naprawia błąd w zakresie odesłania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 53)

Poprawka siedemnasta eliminuje wyrazy, które powodują, że przepis jest niejasny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 54)

Poprawka osiemnasta wprowadza właściwą terminologię.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 55)

Poprawka dziewiętnasta ma na celu skrócenie vacatio legis z uwagi na kalendarz prac legislacyjnych i konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a także ze względu na potrzebę określenia nowego terminu składania sprawozdań przez dyrektorów sądów apelacyjnych oraz informacji rocznych przez prezesów sądów apelacyjnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 56)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 58 było za, 21 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 57)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o rzeczach znalezionych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o rzeczach znalezionych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono w druku nr 815 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę pana senatora Jarosława Laseckiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jarosław Lasecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiam sprawozdanie z posiedzenia tych połączonych komisji, które odbyło się w dniu 6 lutego 2015 r. i na którym komisje rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty nad ustawą o rzeczach znalezionych.

W imieniu połączonych komisji mam zaszczyt przedstawić państwu rekomendację, aby przyjąć poprawki zawarte w punktach od jeden do siedem i od dziewięć do dwadzieścia. Połączone komisje negatywnie zaopiniowały ósmą poprawkę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy panowie senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Senatorowie Zając, Sepioł, Lasecki? Nie ma chętnych.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawki pierwsza i jedenasta ujednolicają terminologię ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 78 było za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 58)

Poprawka druga eliminuje z ustawy pojęcie „inne służby mundurowe” ze względu na brak szczególnej regulacji dotyczącej postępowania z rzeczami należącymi do tych służb.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 59)

Poprawki trzecia i piąta poprawiają redakcję przepisu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 60)

Poprawki czwarta i dziesiąta mają na celu precyzyjne uregulowanie trybu postępowania z rzeczami znalezionymi przekazanymi przez znalazcę staroście, których obowiązek przechowywania spoczywa na jednostce organizacyjnej Policji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 61)

Poprawka szósta ujednolica terminologię stosowaną w odniesieniu do osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 62)

Poprawka siódma służy ujednoliceniu regulacji ustawowej w zakresie rodzaju i wysokości kosztów, które musi ponieść osoba odbierająca rzecz znalezioną.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 63)

Poprawka ósma modyfikuje przepis, wskazując, że znalazcy lub przechowującemu przysługuje prawo zatrzymania rzeczy.

Kto jest?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 26 było za, 48 – przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 64)

Poprawka dziewiąta ma na celu stworzenie spójnej regulacji określającej sposób postępowania z rzeczami ulegającymi szybkiemu zepsuciu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 75 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 65)

Poprawka dwunasta wprowadza obowiązek zamieszczenia informacji o znalezieniu rzeczy w Biuletynie Informacji Publicznej w każdym przypadku, a nie tylko w sytuacji, gdy wartość rzeczy znalezionej przekracza 5 tysięcy zł.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 66)

Poprawka trzynasta zmierza do rezygnacji z wymogu przechowywania rzeczy znalezionych w zamkniętym pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, 70 – za, 6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 67)

Poprawka czternasta doprecyzowuje przepis dotyczący obowiązku wydania znalazcy zaświadczenia potwierdzającego nabycie przez niego własności rzeczy znalezionej, która nie została w terminie odebrana przez uprawnionego do odbioru.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 68)

Poprawka piętnasta precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem kosztowności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 69)

Poprawka szesnasta określa sposób przechowywania papierów wartościowych oraz innych dokumentów, których posiadanie legitymuje do świadczenia.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 70)

Poprawka siedemnasta zmierza do tego, aby wojewódzki konserwator zabytków mógł dokonywać oględzin rzeczy, co do której istnieje przypuszczenie, że posiada wartość historyczną, naukową lub artystyczną, w miejscu jej znalezienia w sytuacji, gdy przekazanie tej rzeczy staroście jest niemożliwe albo połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia się rzeczy, trudnościami lub znacznymi kosztami.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 71)

Poprawka osiemnasta uściśla, iż do ochrony materiałów archiwalnych mają zastosowanie przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisy rozdziału 2a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 72)

Poprawka dziewiętnasta zmierza do uporządkowania przepisu w zakresie decyzji stanowiących podstawę wpisu w krajowym rejestrze utraconych dóbr kultury, przy czym przesądza, że podstawą wpisu może być również decyzja nieostateczna, gdyż będzie ona podlegała natychmiastowemu wykonaniu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 72 – za, 6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 73)

Poprawka dwudziesta ujednolica terminologię ustawy stosowaną w odniesieniu do rzeczy utraconych przez właściciela w wyniku popełnienia czynu zabronionego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 70 – za, 8 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 74)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Wysoka Izbo, kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 75)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o rzeczach znalezionych.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie; jest ono w druku nr 812 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę pana senatora Andrzeja Szewińskiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Szewiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na posiedzeniu w dniu 6 lutego rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty nad ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W imieniu połączonych komisji wnoszę, aby izba wyższa przyjęła poprawkę ósmą oraz poprawki od dziesiątej do siedemnastej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili senatorowie Wiatr, Seweryński, Pająk, Maciej Klima, Zdzisław Pupa, Waldemar Kraska, Robert Mamątow, Józef Zając, Jan Maria Jackowski.

Ponadto sprawozdawcą Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej był senator Jarosław Obremski.

Nie widzę ani nie słyszę chętnych do zabrania głosu.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek – bo taki wniosek zgłoszono – a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 2 – za, 77 – przeciw. (Głosowanie nr 76)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

(Senator Stanisław Karczewski: Ja zagłosowałem za, przepraszam…)

Poprawka pierwsza modyfikuje zakres możliwości uzupełniania wykształcenia ogólnego przez osoby dorosłe.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, 5 – za, 48 – przeciw, 23 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 77)

Poprawka druga ma na celu utrzymanie dotychczas obowiązujących przepisów w szczególności w odniesieniu do zakresu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny przedstawianej przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu tej jednostki.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 29 – za, 51 – przeciw. (Głosowanie nr 78)

Nad poprawkami trzecią, szóstą i dziewiętnastą należy głosować łącznie.

Poprawka trzecia ma na celu usunięcie regulacji, zgodnie z którą szkoły i placówki podejmują niezbędne działania między innymi w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 27 – za, 52 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 79)

Poprawka czwarta usuwa przepis, w myśl którego kurator oświaty współdziała z określonymi placówkami w realizacji zadań dotyczących diagnozowania potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senator, 27 – za, 52 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 80)

Poprawka piąta ma na celu zachowanie przepisów dotyczących nadzoru pedagogicznego w obowiązującym brzmieniu. Poprawka dwudziesta pierwsza stanowi jej konsekwencję.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 27 – za, 52 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 81)

Poprawka siódma usuwa przepis rozszerzający zakres kompetencji stanowiących rady pedagogicznej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 28 – za, 51 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 82)

Poprawka ósma jednoznacznie określa, że nauczyciel jest obowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Poprawka dziesiąta jest jej konsekwencją. Poprawka jedenasta ma na celu wprowadzenie analogicznych rozwiązań, niezbędnych do otrzymania oceny klasyfikacyjnej, w odniesieniu do uczniów szkół artystycznych. Konsekwencją tej zmiany są poprawki trzynasta i piętnasta.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 83)

Poprawka dziewiąta powoduje, że zwolnienie ucznia albo słuchacza z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych będzie uzależnione od uznania dyrektora szkoły albo dyrektora szkoły dla dorosłych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, 25 – za, 51 – przeciw. (Głosowanie nr 84)

Poprawka dwunasta ma na celu doprecyzowanie, że dyrektor szkoły artystycznej może zwolnić ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na zrealizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych na wcześniejszym etapie. Z poprawką tą łączy się poprawka czternasta, która powoduje, że do szkół artystycznych będą miały odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące obligatoryjnego zwalniania ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 85)

Poprawka szesnasta powoduje, że zakres delegacji dla ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do określenia trybu i formy przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w przypadku zgłoszenia przez niego zastrzeżeń między innymi do oceny z zajęć edukacyjnych będzie tożsamy z zakresem delegacji dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 86)

Poprawka siedemnasta ma na celu odesłanie do właściwego przepisu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 87)

Poprawka osiemnasta powoduje, że zajęcia edukacyjne, o których mowa w określonych przepisach, będą zaliczane do podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 28 – za, 51 – przeciw. (Głosowanie nr 88)

Poprawka dwudziesta ma na celu utrzymanie dotychczasowej regulacji w zakresie możliwości cofnięcia uprawnień szkoły publicznej, a także nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 25 – za, 53 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 89)

Przystępujemy, Wysoka Izbo, do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 52 – za, 27 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 90)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 54 – za, 1 – przeciw, 25 się wstrzymało. (Głosowanie nr 91)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono w druku nr 810 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę pana senatora Janusza Sepioła o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Janusz Sepioł:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Połączone komisje rekomendują przyjęcie poprawki drugiej oraz poprawek od czwartej do dziewiętnastej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy: Kazimierz Kleina, Bogdan Klich, Józef Zając, Janusz Sepioł pragnęliby zabrać głos? Nie ma chętnych.

Głosowanie

W takim razie przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza przywraca dotychczasową definicję obiektu budowlanego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 1 – za, 79 – przeciw. (Głosowanie nr 92)

Poprawka druga zapewnia ustawie spójność terminologiczną w obrębie tej samej jednostki redakcyjnej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 74 – za, 3 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 93)

Poprawki czwarta, piąta i dziewiętnasta stanowią konsekwencję zmiany polegającej na wprowadzeniu do ustawy nowej instytucji prawnej w postaci zgłoszenia z projektem.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 79 było za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 94)

Poprawki szósta, trzynasta i szesnasta czynią zadość dyrektywie zasad techniki prawodawczej, w myśl której przy pierwszym odesłaniu do innego aktu normatywnego przytacza się tytuł tego aktu wraz z adresem publikacyjnym, zaś w kolejnych odesłaniach przywołuje się jedynie tytuł.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 95)

Poprawka siódma zmierza do tego, aby procedurą zgłoszenia objęta była budowa wszystkich małych ganków i oranżerii, oczyszczalni ścieków oraz basenów i oczek, a nie jak dotychczas tylko obiektów przydomowych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 96)

Poprawka ósma ma charakter doprecyzowujący.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 72 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 97)

Poprawka dziewiąta czyni zadość dyrektywie zasad techniki prawodawczej, w świetle której w akcie normatywnym niższym rangą niż ustawa bez upoważnienia nie formułuje się definicji ustalających znaczenia określeń ustawowych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 98)

Poprawka dziesiąta usuwa z katalogu obiektów budowlanych, których wzniesienie wymaga jedynie zgłoszenia, parterowe budynki handlowe lub usługowe o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 79 było za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 99)

Poprawka jedenasta ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 75 senatorów, wszyscy byli za.

Poprawka dwunasta zmierza do zapewnienia ustawie należytej precyzji. (Głosowanie nr 100)

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 75 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 101)

Poprawki czternasta i osiemnasta przywracają nałożony na inwestora obowiązek zawiadamiania o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 102)

Poprawka piętnasta zapewnia ustawie spójność terminologiczną.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 103)

Poprawka siedemnasta zmierza do tego, aby w rejestrze wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę zamieszczane były także informacje dotyczące kubatury budynku.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 78 było za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 104)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 54 było za, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 105)

Podjęcie uchwały

Wysoka Izbo, wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy. Poprawki te zostaną poddane pod głosowanie w pierwszej kolejności, a następnie będziemy głosować nad uchwałą w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza czyni przepisy jednoznacznymi, wprowadzając definicję osoby niepełnosprawnej i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 106)

Poprawka druga ujednolica przepisy ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 107)

Poprawka trzecia wskazuje, że pomimo nieprzeprowadzania przez organ merytorycznej oceny wniosku, złożonego przez właściciela dworca, o wykreślenie dworca z rejestru dworców wyznaczonych do udzielenia pomocy, wniosek ten podlega ocenie formalnoprawnej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 108)

Poprawka czwarta jednoznacznie przesądza, że wszystkie kary pieniężne nakładane na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 109)

Poprawka piąta skreśla przepis, który nie pozwala na ustalenie w sposób dostatecznie jednoznaczny zakresu odpowiedzialności karnoadministracyjnej przewoźnika drogowego i podmiotu zarządzającego dworcem.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 110)

Poprawka szósta poszerza możliwość nakładania kar pieniężnych – w odrębnym postępowaniu inicjowanym przez organ z urzędu, a nie tylko w postępowaniu o stwierdzenie naruszenia przepisów wszczynanym na wniosek pasażera.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 80 senatorów, 79 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 111)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, 79 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 112)

Podjęcie uchwały

Wysoka Izbo, wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 113)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”. (Oklaski)

A teraz zmiana marszałka.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 814 Z.

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jarosława Laseckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jarosław Lasecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Komisji Kultury i Środków Przekazu, która odbyła posiedzenie w dniu 6 lutego 2015 r. i rozpatrzyła na nim wnioski zgłoszone w toku debaty nad ustawą o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury, chciałbym zarekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie tej ustawy bez poprawek, to znaczy odrzucenie dwóch proponowanych poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Czy pan senator chce jeszcze zabrać głos jako wnioskodawca?

(Senator Jarosław Lasecki: Nie.)

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad popartym przez komisję wnioskiem senatora Jarosława Laseckiego o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 114)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury.

Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Przypominam, że przed przerwą zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy zatem do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 769 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił senatora Andrzeja Matusiewicza do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 115)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Andrzeja Matusiewicza do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 771 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę sprawozdawcę senatora Bohdana Paszkowskiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Bohdan Paszkowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

6 lutego komisje odbyły wspólne posiedzenie, wniosek poparły i uprzejmie proszą Senat o jego przyjęcie. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Czy pan senator Bohdan Paszkowski chce jeszcze zabrać głos jako wnioskodawca? Nie.

Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?

Nie ma chętnych.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad poprawką zawartą w druku nr 771 X, a następnie nad przyjęciem projektu ustawy, druk nr 771 S, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną poprawką.

Poprawka zapewnia symetryczność regulacji odnoszących się wymogów stawianych skargom kasacyjnym w postępowaniu cywilnym oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 116)

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił senatora Bohdana Paszkowskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 117)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy w sprawie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Bohdana Paszkowskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Przypominam, że przed przerwą zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 772 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił senatora Aleksandra Pocieja do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 75 senatorów, 70 – za, nikt nie był przeciw, 5 się wstrzymało. (Głosowanie nr 118)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Aleksandra Pocieja do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o odnawialnych źródłach energii (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: ustawa o odnawialnych źródłach energii.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 817 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska

Proszę sprawozdawcę, senatora Jana Michalskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jan Michalski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Środowiska, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Gospodarki Narodowej na wspólnym posiedzeniu rozpatrzyły wnioski złożone w trakcie debaty i rekomendują Wysokiemu Senatowi przyjęcie zawartych w sprawozdaniu poprawek o następujących numerach: pierwszej, drugiej, od piątej do ósmej, dwunastej, od czternastej do szesnastej, osiemnastej, dwudziestej, dwudziestej pierwszej, trzydziestej drugiej, trzydziestej czwartej, trzydziestej piątej, trzydziestej siódmej, trzydziestej ósmej, od czterdziestej do czterdziestej ósmej, od pięćdziesiątej do pięćdziesiątej szóstej, od pięćdziesiątej ósmej do siedemdziesiątej trzeciej, od siedemdziesiątej piątej do osiemdziesiątej pierwszej, od osiemdziesiątej piątej do dziewięćdziesiątej, od dziewięćdziesiątej drugiej do dziewięćdziesiątej siódmej, od dziewięćdziesiątej dziewiątej do sto szóstej, od sto ósmej do sto piętnastej, sto siedemnastej, sto osiemnastej, od sto dwudziestej do sto dwudziestej czwartej, od sto dwudziestej szóstej do sto trzydziestej pierwszej i sto trzydziestej czwartej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? W trakcie dyskusji wnioski zgłosili panowie senatorowie: Jan Michalski, Krzysztof Słoń, Józef Zając, Stanisław Jurcewicz, Roman Zaborowski, Marek Ziółkowski, Grzegorz Wojciechowski, Zdzisław Pupa, Piotr Gruszczyński, Mieczysław Gil, Andrzej Misiołek i Jarosław Lasecki. Ponadto sprawozdawcą Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi był pan senator Grzegorz Wojciechowski.

Bardzo proszę, pan senator Misiołek. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku, chciałbym uprzejmie prosić koleżanki i kolegów senatorów o poparcie poprawki osiemdziesiątej pierwszej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawki pierwsza i sto ósma wprowadzają do ustawy skrót tytułu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 72 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 119)

Dwie poprawki zostały przyjęte.

Poprawka druga nadaje wyrazowi właściwą formę gramatyczną.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 120)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia zmienia definicję małej instalacji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 77 senatorów, 26 – za, 51 – przeciw. (Głosowanie nr 121)

Poprawka została odrzucona.

Nad poprawkami: czwartą, trzynastą, dziewiętnastą, dwudziestą czwartą i sto szesnastą należy głosować łącznie. Przyjęcie poprawek: czwartej, trzynastej, dziewiętnastej, dwudziestej czwartej i sto szesnastej wyklucza głosowanie nad poprawkami: piątą, siódmą, ósmą, czternastą, osiemnastą, dwudziestą pierwszą, dwudziestą trzecią, od dwudziestej piątej do trzydziestej, siedemdziesiątą piątą, sto piętnastą i sto dwudziestą drugą.

Poprawki: czwarta, trzynasta, dziewiętnasta, dwudziesta czwarta i sto szesnasta uzupełniają regulację dotyczącą wsparcia mikroinstalacji w systemie Feed in Tariff.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 1 – za, 51 – przeciw, 28 się wstrzymało. (Głosowanie nr 122)

Poprawki: piąta, siódma, ósma, czternasta, osiemnasta, dwudziesta pierwsza, siedemdziesiąta piąta, sto piętnasta i sto dwudziesta druga wprowadzają dodatkowe wsparcie mikroinstalacji w systemie net-metteringu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 53 było za, 26 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 123)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawka szósta wyjaśnia pojęcie daty wytwarzania po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 55 było za, 23 się wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 124)

Poprawka szósta została przyjęta.

Poprawka dziewiąta prawidłowo wskazuje skutki złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 29 było za, 51 – przeciw. (Głosowanie nr 125)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziesiąta skreśla przepis powtarzający normę zawartą w art. 64 §2 kodeksu postępowania administracyjnego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 29 – za, 50 – przeciw. (Głosowanie nr 126)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka jedenasta skreśla przepis powtarzający normę zawartą w art. 66 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 27 było za, 52 – przeciw. (Głosowanie nr 127)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwunasta zmienia tytuł rozdziału 3.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 53 było za, 1 – przeciw, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 128)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piętnaście doprecyzowuje zawartość dokumentacji działalności w zakresie biogazu rolniczego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 74 senatorów, 53 było za, 21 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 129)

Poprawka została przyjęta.

Poprawki szesnasta, siedemdziesiąta pierwsza i siedemdziesiąta druga określają zasady składania oświadczeń potwierdzających, że otrzymane wsparcie nie przekracza łącznej dopuszczalnej wartości pomocy publicznej oraz rozliczenia obowiązku wytworzenia określonej w ofercie ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przez wytwórcę, który wygrał aukcję.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 54 było za, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 130)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta jednoznacznie wskazuje na natychmiastową wykonalność decyzji o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 78 za, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 131)

Poprawka dwudziesta druga koryguje odesłanie.

Kto jest za?

(Głos z sali: Ta jest wykluczona.)

Aha, wykluczona? To nad dwudziestą drugą nie głosujemy. Teraz dwudziesta trzecia, tak?

(Głos z sali: Trzydziesta pierwsza.)

Poprawki trzydziesta pierwsza, trzydziesta trzecia i osiemdziesiąta druga zmierzają do zliberalizowania zasad oceny zanieczyszczeń w biomasie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 3 było za, 74 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 132)

Poprawka trzydziesta druga i trzydziesta czwarta mają charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 79 – za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 133)

Poprawka trzydziesta piąta koryguje odesłanie do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto sią wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 54 było za, nikt nie był przeciw, 26 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 134)

Poprawka trzydziesta siódma eliminuje błędny fragment przepisu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 75 senatorów, 73 było za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 135)

Poprawka trzydziesta ósma wiąże prawo do świadectwa pochodzenia ze złożeniem poświadczenia spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 54 było za, 24 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 136)

Poprawka została przyjęta.

Nad poprawkami trzydziestą dziewiątą i czterdziestą dziewiątą należy głosować łącznie. Nadają one przepisowi brzmienie określające ramy czasowe wytwarzania energii elektrycznej i biogazu rolniczego, za które przysługuje świadectwo pochodzenia.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 28 było za, 51 – przeciw. (Głosowanie nr 137)

Te dwie poprawki zostały odrzucone.

Poprawka czterdziesta koryguje odesłanie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 78 było za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 138)

Poprawka czterdziesta została przyjęta.

Nad poprawkami czterdziestą pierwszą i sto dwudziestą pierwszą należy głosować łącznie. Umieszczają one przepis przejściowy we właściwym miejscu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 139)

Poprawka czterdziesta druga uwzględnia możliwość prowadzenia działalności przez osoby fizyczne.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 140)

Nad poprawkami czterdziestą trzecią, czterdziestą siódmą i siedemdziesiątą siódmą należy głosować łącznie. Wprowadzają one mechanizm wyłączający wsparcie w postaci świadectw pochodzenia w okresie, gdy na rynku znajduje się nadmiar energii.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 61 było za, 19 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 141)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawka czterdziesta czwarta dodaje pominięty przecinek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 142)

Poprawka czterdziesta piąta uwzględnia prezesa URE jako adresata wniosku.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 75 senatorów, 74 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 143)

Poprawka czterdziesta trzecia koryguje odesłanie…

(Głosy z sali: Czterdziesta szósta.)

Czterdziesta szósta koryguje odesłanie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 144)

Poprawka czterdziesta ósma prawidłowo wskazuje podstawę prawną obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 145)

Poprawka przyjęta.

Poprawka pięćdziesiąta dodaje brakujący wyraz.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 75 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 146)

Poprawka pięćdziesiąta pierwsza uwzględnia możliwość prowadzenia działalności przez osoby fizyczne.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 147)

Poprawka pięćdziesiąta druga zapewnia spójność brzmienia przepisów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 75 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 148)

Poprawka pięćdziesiąta trzecia skreśla zbędny fragment przepisu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 149)

Poprawka pięćdziesiąta czwarta skreśla adres publikacyjny z treści oświadczenia.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 150)

Poprawka pięćdziesiąta piąta ujednolica brzmienie przepisów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 74 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 151)

Poprawka pięćdziesiąta szósta skreśla zbędny fragment przepisu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 78 – za, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 152)

Poprawka pięćdziesiąta czwarta umożliwia złożenie wniosku…

(Głosy z sali: Pięćdziesiąta siódma.)

Poprawka pięćdziesiąta siódma umożliwia złożenie wniosku o udział w aukcji dużym wytwórcom energii elektrycznej z biomasy, biopłynów i biogazu rolniczego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 28 – za, 52 – przeciw. (Głosowanie nr 153)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta ósma nadaje właściwą formę gramatyczną wyrazom.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 154)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka pięćdziesiąta dziewiąta eliminuje przepis umożliwiający wszystkim instalacjom wytwarzającym energię elektryczną z biogazu rolniczego istniejącym w dniu wejścia w życie ustawy wejście do systemu aukcyjnego dla instalacji do 1 MW.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 55 – za, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 155)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka sześćdziesiąta ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 79 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 156)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka sześćdziesiąta pierwsza skreśla pozbawiony wartości normatywnej fragment przepisu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 157)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka sześćdziesiąta druga eliminuje z wytycznych przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia obowiązek uwzględnienia analiz jednostek doradczych lub naukowo-badawczych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 158)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka sześćdziesiąta trzecia nadaje właściwą liczbę gramatyczną wyrazowi „oferta”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 159)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka sześćdziesiąta czwarta wykreśla z treści oświadczenia informację o skutkach złożenia oświadczenia.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 53 – za, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 160)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka sześćdziesiąta piąta zmienia opis wzoru matematycznego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 78 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 161)

Poprawka została przyjęta.

Poprawki sześćdziesiąta szósta i sześćdziesiąta siódma należy przegłosować łącznie. Zmieniają one sposób sformułowania odesłań.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 162)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawka sześćdziesiąta ósma umożliwia zwrot kaucji bez konieczności składania rezygnacji z udziału w następnej aukcji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 163)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka sześćdziesiąta dziewiąta określa termin na zawarcie umowy o sprzedaż energii elektrycznej na podstawie aukcji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 75 senatorów, 55 – za, 20 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 164)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka siedemdziesiąta doprecyzowuje przepis określający zasady rozliczania obowiązku wytworzenia określonej w ofercie ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przez wytwórcę, który wygrał aukcję.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 54 było za, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 165)

Poprawka siedemdziesiąta została przyjęta.

Poprawka siedemdziesiąta trzecia eliminuje z ustawy zbędne powtórzenie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 166)

Poprawka siedemdziesiąta szósta doprecyzowuje przepis określający obowiązki wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w zakresie prowadzonej dokumentacji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 57 było za, 22 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 167)

Poprawka siedemdziesiąta szósta została przyjęta.

Poprawka siedemdziesiąta ósma ma charakter doprecyzowujący.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 55 było za, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 168)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka siedemdziesiąta dziewiąta skreśla zbędne odesłania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 78 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 169)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka osiemdziesiąta skreśla zbędne odesłania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 77 senatorów, 76 było za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 170)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka osiemdziesiąta pierwsza zmienia siedzibę Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej.

(Poruszenie na sali)

Jest prośba…

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 73 było za, 5 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu (Głosowanie nr 171).

Poprawka osiemdziesiąta pierwsza została przyjęta.

Poprawka osiemdziesiąta trzecia skreśla przepis powtarzający normę zawartą w art. 64 §2 kodeksu postępowania administracyjnego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 77 senatorów, 28 było za, 49 – przeciw. (Głosowanie nr 172)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka osiemdziesiąta czwarta skreśla przepisy powtarzające normę zawartą w innym przepisie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 31 było za, 48 – przeciw. (Głosowanie nr 173)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka osiemdziesiąta piąta zmierza do ujednolicenia terminologii w ramach ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów i 79 było za. (Głosowanie nr 174)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka osiemdziesiąta szósta zmierza do tego, aby obowiązek wdrożenia systemu bilansu masy w przypadku wytworzenia energii elektrycznej z biopłynów dotyczył także wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 54 było za, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 175)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka osiemdziesiąta siódma zmierza do tego, aby zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a nie prezes zarządu tego funduszu, przekazywał ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informacje związane z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 176)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka osiemdziesiąta ósma ma charakter redakcyjny.

Za?

Przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 177)

Poprawka przyjęta.

Poprawka osiemdziesiąta dziewiąta zmierza do tego, aby informacje związane z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych były przekazywane ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w terminie dwudziestu pięciu dni od zakończenia każdego kwartału, a nie w terminie czternastu dni od zakończenia każdego miesiąca.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 56 było za, 23 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 178)

Poprawka została przyjęta.

Nad poprawkami dziewięćdziesiątą i dziewięćdziesiątą piątą należy głosować łącznie. Zmierzają one do jednoznacznego wskazania, że wniosek o wydanie certyfikatu potwierdzającego posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii powinien mieć formę pisemną.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 54 było za, 24 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 179)

Poprawki dziewięćdziesiąta i dziewięćdziesiąta piąta zostały przyjęte.

Poprawka dziewięćdziesiąta pierwsza skreśla przepis powtarzający normę zawartą w innym przepisie ustawy.

Kto za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 27 było za, 47 – przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 180)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziewięćdziesiąta druga eliminuje z postępowania elementy utrudniające dotarcie do prawdy materialnej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 76 senatorów, 51 było za, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 181)

Poprawka została przyjęta.

Nad poprawkami dziewięćdziesiątą trzecią, dziewięćdziesiątą czwartą, dziewięćdziesiątą szóstą i dziewięćdziesiątą siódmą należy głosować łącznie. Wprowadzają one do ustawy przepisy określające wymagania, jakie ma spełniać instalator, aby możliwe było przedłużenie ważności certyfikatu, oraz porządkują przepisy dotyczące wniosku o udzielenie akredytacji tak, aby odpowiadały kolejnym stadiom postępowania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 182)

Poprawka dziewięćdziesiąta ósma ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 31 było za, 46 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 183)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziewięćdziesiąta dziewiąta zapewnia spójność gramatyczną przepisu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 184)

Poprawka przyjęta.

Poprawka setna nadaje rzeczownikowi właściwy przypadek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 185)

Poprawka setna została przyjęta.

Poprawka sto pierwsza ma na celu zachowanie konsekwencji w zakresie terminologii zastosowanej w ustawie w odniesieniu do energii będącej przedmiotem transferu statystycznego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 186)

Poprawka sto pierwsza została przyjęta.

Poprawka sto druga ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 58 było za, 21 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 187)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka sto trzecia określa przesłanki odpowiedzialności administracyjnej dla kierownika przedsiębiorstwa energetycznego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 54 było za, 24 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 188)

Poprawka sto trzecia została przyjęta.

Poprawka sto czwarta ma na celu uwzględnienie w przepisie przypadków, gdy naruszenie norm sankcjonowanych było spowodowane między innymi okolicznościami, na które ukarany nie miał żadnego wpływu, lub naruszenie było mało istotne.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 189)

Poprawka sto czwarta została przyjęta.

Poprawka sto piąta określa zasady wydawania świadectw pochodzenia w okresie do końca 2015 r.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 53 było za, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 190)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka sto szósta doprecyzowuje odesłanie poprzez wskazanie tytułu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 53 było za, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 191)

Teraz głosujemy nad poprawkami sto dziewiątą, sto jedenastą, sto trzynastą i sto czternastą. Poprawiają one błędne odesłania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 78 było za. (Głosowanie nr 192)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawka sto dziesiąta koryguje przepis niezasadnie wprowadzający część wspólną wyliczenia.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 75 senatorów, 73 było za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 193)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka sto dwunasta modyfikuje procedurę ubiegania się o promesę koncesji na działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i obrotu nią.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 77 senatorów, 52 było za, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 194)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka sto siedemnasta ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 195)

Poprawka została przyjęta.

Nad poprawkami sto osiemnastą, sto dwudziestą, sto trzydziestą, sto trzydziestą pierwszą i sto trzydziestą czwartą należy głosować łącznie. Określają one sposób wykonywania obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, w tym świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, oraz uiszczenia opłaty zastępczej, a także określają okresy obowiązywania przepisów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 53 było za, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 196)

Na poprawkami sto dwudziestą trzecią i sto dwudziestą dziewiątą należy głosować łącznie. Modyfikują one termin na pierwsze ogłoszenie przez prezesa URE średnich cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz wskazują termin, w którym właściwy minister, po raz pierwszy od dnia wejścia ustawy w życie, określi cenę referencyjną energii z OZE sprzedawanej w drodze aukcji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 53 było za, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 197)

Poprawka dwudziesta czwarta prawidłowo modyfikuje przepis wyznaczający w okresie przejściowym podmiot obowiązany do zakupu energii z OZE.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 77 senatorów, 52 było za, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 198)

Poprawka dwudziesta szósta ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 55 było za, 23 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 199)

Poprawka sto dwudziesta siódma koryguje odesłanie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 75 senatorów, 51 było za, 24 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 200)

Poprawka sto dwudziesta ósma utrzymuje czasowo w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 77 senatorów, 53 było za, 24 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 201)

(Głos z sali: I wszystko, całość.)

Sto dwudziestej trzeciej już nie, tak?

(Głos z sali: Wszystko już było. Teraz głosowanie nad całością.)

Już całość?

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 52 było za, 25 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 202)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o odnawialnych źródła energii.

Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Witkiewiczów (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Witkiewiczów.

Przypominam, że przed przerwą zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowania.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały zawartego w druku nr 759 S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 73 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 203)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia Witkiewiczów.

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porządku obrad: ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 821 Z.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Ireneusza Niewiarowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi proszę o przyjęcie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.

Czy senator wnioskodawca, pani senator Andżelika Możdżanowska, lub pozostały senator sprawozdawca, pan Grzegorz Wojciechowski, chcą jeszcze zabrać głos?

(Senator Andżelika Możdżanowska: Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, popartym przez komisję, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 72 senatorów, 68 było za, 2 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 204)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siedemnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 822 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 69 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 205)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

W związku z podjętymi uchwałami, proszę senatorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje sejmowe.

Informuję, że porządek obrad siedemdziesiątego posiedzenia został wyczerpany.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut.

Przedmiotem oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut, przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu pięć minut.

Nad oświadczeniem senatorskim nie przewiduje się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?

(Senator Przemysław Błaszczyk: Pan senator Skurkiewicz.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Skurkiewicz, bardzo proszę.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Oświadczenie kieruję do ministra infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak.

Droga krajowa nr 9 Radom – Rzeszów – Barwinek jest zaliczana do podstawowego układu komunikacyjnego Polski oraz do sieci dróg międzynarodowych, gdyż służy ruchowi na kierunku północ – południe. Droga ta stanowi bardzo ważne połączenie międzyregionalnych i regionalnych ośrodków gospodarczych, administracyjnych i turystycznych oraz obsługuje ruch międzynarodowy w kierunku drogowego przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Niestety, zwiększająca się z każdym rokiem liczba samochodów powoduje, że podróż tą drogą staje się coraz bardziej niebezpieczna. Brak obwodnic takich ośrodków miejskich, jak Skaryszew i Iłża, w znaczny sposób utrudnia życie mieszkańcom oraz sprawia, że bardzo często dochodzi tam do nieszczęśliwych wypadków. W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Czy planowana jest przebudowa drogi krajowej nr 9 i podniesienie jej do standardu drogi ekspresowej? Czy planowana jest modernizacja drogi na odcinku od Radomia do granicy województwa mazowieckiego? Czy w planach inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na najbliższe lata są uwzględnione budowy obwodnic Skaryszewa i Iłży? Czy ministerstwo infrastruktury lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje możliwość dofinansowania remontu i modernizacji drogi krajowej nr 9 w granicach administracyjnych miasta Radomia ze środków unijnych, w ramach nowej perspektywy unijnej, lub środków budżetowych?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Komunikatów nie ma.

Informuję, że protokół siedemdziesiątego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich w pokoju nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam siedemdziesiąte posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 42)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.