Narzędzia:

Posiedzenie: 68. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


8 i 9 stycznia 2015 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

Wznowienie posiedzenia

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 12 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie Maria Pańczyk-Pozdziej, Stanisław Karczewski i Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Wznawiam obrady.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonujący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Zawarty jest w druku nr 743, a sprawozdanie komisji – w druku nr 743 S.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, senatora Andrzeja Matusiewicza, o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca Andrzej Matusiewicz:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie!

W imieniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiam Wysokiej Izbie projekt zmiany ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia i zmiany ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz innych ustaw. Inicjatywa ta związana jest z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r. stwierdzającego niezgodność z konstytucją art. 4 i art. 38 §1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, czyli ustawy z 24 sierpnia 2001 r.

Dotychczasowe przepisy art. 4 i art. 38 §1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia pomijały prawo osoby, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do złożenia do sądu wniosku o ukaranie, do korzystania z obrońcy na etapie czynności wyjaśniających – czyli tych czynności, które zwykle prowadzi Policja lub inne organy mające prawo składania wniosków o ukaranie za wykroczenie, jak na przykład Państwowa Inspekcja Sanitarna. A więc na tym etapie postępowania nie można było ustanowić obrońcy dla osoby, która miała postawiony zarzut popełnienia wykroczenia i która stawała się później obwinioną w postępowaniu sądowym. Ponadto ta osoba, jak i jej ewentualny obrońca, nie mogli skorzystać z prawa do zapoznania się z aktami – taką możliwość uzyskiwali dopiero wtedy, gdy do sądu wpływał wniosek o ukaranie tej osoby.

Nie będę tutaj szczegółowo omawiał uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego. Powiem tylko, że Trybunał doszedł do przekonania, iż zostały naruszone trzy podstawowe wzorce konstytucyjne, a są to: art. 2 konstytucji, czyli zasada demokratycznego państwa prawnego; art. 31 §3 – zasada proporcjonalności, to jest ograniczenie w zakresie korzystania z praw i wolności obywatelskich w sytuacji, gdy te prawa mogą być ograniczone, a w demokratycznym państwie prawnym możliwe jest to tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób; i oczywiście wzorzec konstytucyjny z art. 42 ust. 2, który mówi o prawie do obrony. Czyniąc zadość treści uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wprowadziły stosowne zmiany w art. 4 i w art. 38 §1.

W art. 4 §2 pojawia się wyraźny zapis, że osobie, która jest podejrzana o popełnienie wykroczenia i w stosunku do której zostały podjęte czynności wyjaśniające, przysługuje prawo do ustanowienia obrońcy. Jednocześnie organ, który prowadzi takie postępowanie, jest obowiązany daną osobę pouczyć o tym przysługującym jej prawie.

W art. 38 §1 wprowadzono zmiany polegające na tym, że te osoby, przeciwko którym toczy się postępowanie wyjaśniające i które mają prawo do ustanowienia obrońcy… Zarówno te osoby, jak i ich obrońcy mają prawo do korzystania z akt sprawy, a organ, który prowadzi postępowanie, powinien im te dokumenty udostępnić. Jeżeli nie udostępni, to na postanowienie o nieudostępnieniu akt sprawy przysługuje zażalenie do sądu.

Projekt ten był szeroko konsultowany przez wszystkie zainteresowane podmioty: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratury, stowarzyszenia sędziowskie, Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa i Sąd Najwyższy. Minister sprawiedliwości miał pewne zastrzeżenie – uwagę związaną z tym, że art. 38 §1 był już nowelizowany przy okazji odesłania do przepisów kodeksu postępowania karnego w sprawach o wykroczenia. Konkretnie chodzi tu o art. 156 §1 i §6; jest to związane z dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 r., przepisy te wejdą w życie 1 lipca 2015 r. W związku z tym zaszła potrzeba wprowadzenia przepisu wprowadzającego, który korygowałby treść art. 38 §1, co zostało dokonane na wspólnym posiedzeniu komisji. Jest więc art. 2… W zakresie art. 2 ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2015 r., a w pozostałym zakresie vacatio legis jest czternastodniowe, czyli minimalne wynikające z ustawy o tworzeniu aktów prawnych.

Czy będą skutki finansowe wejścia w życie proponowanej ustawy? Odpowiednie środki finansowe są zabezpieczone w części 15 budżetu państwa „Sądy powszechne”, ale trudno stwierdzić, czy jakieś skutki będą, czy nie. Na etapie postępowania wyjaśniającego może być stosowana również obrona obligatoryjna z urzędu, a może też dojść do takiej sytuacji, że z uwagi na to, że będzie możliwość powołania obrońcy wcześniej, takich spraw będzie mniej. Na etapie postępowania wyjaśniającego pewne czynności, które są czynnościami niepowtarzalnymi, będą ewentualnie mogły być przeprowadzone, jeżeli będzie obrońca, adwokat czy radca prawny – do takich czynności należą oględziny, zabezpieczenie dowodów, pobranie krwi i wydzielin. Są to czynności niepowtarzalne, które później, na etapie postępowania sądowego, nie mogą już być właściwie przeprowadzone.

Proszę Wysoką Izbę o poparcie przedstawionego projektu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, że Komisja Ustawodawcza upoważniła do jej reprezentowania również senatora Andrzeja Matusiewicza.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać pytania? Widzę, że są pytania.

Pan senator Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Panie Senatorze, mam dwa pytania.

Na jakich zasadach sprawca wykroczenia będzie mógł ubiegać się o obrońcę z urzędu? Czy będzie to wyglądało analogicznie do tego, jak to jest w postępowaniu sądowym? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Czy znana jest panu statystyka w Polsce dotycząca wykroczeń? Według mnie sporo przypadków dotyczy – zapewne – mandatów nakładanych na mocy przepisów prawa o ruchu drogowym. Może pan senator byłby w stanie określić, jaki jest rząd wielkości w przypadku tych wykroczeń, ile mniej więcej takich spraw jest w skali roku i jaki charakter mają te wykroczenia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Matusiewicz:

Dziękuję bardzo.

Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to odpowiem tak: oczywiście ustanowienie obrońcy z urzędu w postępowaniu wykroczeniowym odbywa się na takich samych zasadach jak określone w kodeksie postępowania karnego, czyli jest tak w przypadku sprawcy, który ma ograniczoną poczytalność, zniesioną poczytalność, jest głuchy, niemy, niewidomy. Jest również możliwość ustanowienia takiego obrońcy ze względu na stan majątkowy sprawcy, jest to tak zwana obrona ubogiego.

Z kolei drugie pytanie wykracza poza zakres prac Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Myślę, że na to drugie pytanie… Ta kwestia w ogóle nie jest przedmiotem inicjatywy.

(Senator Jan Maria Jackowski: Ja wiem…)

Na to drugie pytanie może zechce odpowiedzieć pani minister czy pan minister, jeśli są w tej chwili przygotowani. Jeśli nie, to pewnie udzielą panu senatorowi odpowiedzi na piśmie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.

Czy są jeszcze pytania do sprawozdawcy? Nie ma.

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu ustawy? Chyba tak, z uwagi na to, że były pytania… Tak?

Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentuje podsekretarz stanu, pani Monika Zbrojewska.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Monika Zbrojewska:

Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo Senatorowie!

Pragnę zauważyć, że jeżeli chodzi o kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, to faktycznie przedstawiona tu nowelizacja jest spowodowana orzeczeniem, które zostało wydane przez Trybunał Konstytucyjny, stwierdzającym niezgodność z konstytucją w zakresie, w jakim osoba, która dopuściła się wykroczenia, jest poddawana tak zwanym czynnościom wyjaśniającym – a jest to jeszcze poprzedzone wnioskiem o ukaranie skierowanym do sądu – czy też w nich uczestniczy. Czynności wyjaśniające mają charakter obligatoryjny. W związku z tym Trybunał stwierdził, że już na tej fazie z uwagi na pewnego rodzaju czynności, które będą podejmowane – chodzi o kwestię przesłuchania czy też dokonywania innych czynności niecierpiących zwłoki albo niepowtarzalnych – sytuacja, najogólniej rzecz biorąc, wymaga faktycznie tego, żeby ta osoba miała zagwarantowaną, zapewnioną pomoc profesjonalnego pełnomocnika. I stąd wzięła się ta prezentowana nowelizacja. Oczywiście rozwiązanie to wiąże się ze wszystkimi konsekwencjami, również z tym, że także na tym etapie taka osoba powinna mieć dostęp do akt sprawy. W związku z tym wszystkie uwagi, które były przedmiotem prac komisji… Wszystkie cztery uwagi, które zostały zgłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zostały uwzględnione. I w związku z tym projekt zawarty w sprawozdaniu zasługuje na naszą pełną akceptację.

Jeśli zaś chodzi o odpowiedź co do tego, jaki jest rząd wielkości wykroczeń popełnianych rocznie, to wiedzę w tym zakresie, generalnie rzecz biorąc, posiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z uwagi na to, że tak naprawdę to przede wszystkim funkcjonariusze tegoż ministerstwa zajmują się wykroczeniami. W rachubę wchodzą tutaj policjanci, funkcjonariusze różnego rodzaju straży gminnych, miejskich itd. Jednak wedle mojej wiedzy rocznie jest to niecałe siedem milionów spraw.

(Głos z sali: Milionów?)

Tak, około siedmiu milionów, chyba dobrze mówię… Tak, tak.

(Senator Piotr Zientarski: Tak, milionów.)

Milionów, tak, tak.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Momencik, chwileczkę, najpierw pani minister zakończy swoją wypowiedź.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Monika Zbrojewska: Ja już dziękuję. Taka jest informacja, którą uzyskałam, jeżeli chodzi o liczbę spraw, rząd wielkości.)

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

Pan senator Jackowski. Czy jeszcze ktoś?

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Pani Minister, to ja bym prosił, żeby rząd przygotował odpowiedź na piśmie na temat statystyki we wspomnianym zakresie. Interesuje mnie, ile wśród wspomnianych wykroczeń jest wykroczeń drogowych. Bo w mojej ocenie znaczna część spraw to właśnie sprawy związane z wykroczeniami wynikającymi z ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

I drugie pytanie: czy rząd ma jakieś szacunki, czy orientuje się – bo przedstawiona przed chwilą orientacyjna liczba siedmiu milionów zrobiła wrażenie – ilu obwinionych o wykroczenia może się potencjalnie ubiegać o pomoc prawną z urzędu? Bo… Czy to, o czym mówimy, jest w ogóle do zrealizowania w praktyce? To jest swoją drogą bardzo słuszne, ja jak najbardziej popieram omawiany tu projekt. Uważam, że to jest bardzo dobry projekt ustawy i że zmierza on w dobrą stronę. Ale czy taka ustawa byłaby po prostu wykonywalna w przypadku takiej liczby wykroczeń, sytuacji, w których będzie możliwość ubiegania się właśnie o obrońcę z urzędu? I czy to wszystko nie będzie przedłużało postępowań? Gdyby pani minister zechciała wyjaśnić… Dziękuję.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Monika Zbrojewska:

Oczywiście jeżeli chodzi o pierwsze zagadnienie, pierwsze pytanie, to jak najbardziej przedstawimy stanowisko na piśmie. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Pragnę tu jednak zwrócić uwagę na pewną kwestię, a mianowicie na to, że choć faktycznie wymieniona przeze mnie liczba wykroczeń jest w pewnym stopniu porażająca, jeżeli mówimy o skali kraju i o skali roku, to chciałabym też zauważyć, że w tej liczbie zawarte są także, jak pan senator trafnie tutaj podniósł, wykroczenia drogowe, a takie sprawy kończą się już na etapie postępowania mandatowego, więc w ogóle nie przechodzą w fazę, w której podejmowane są na przykład czynności wyjaśniające. Układ jest bowiem taki, że tak naprawdę dopiero w sytuacji, kiedy dana osoba nie chce przyjąć mandatu, podejmowane są względem niej czynności wyjaśniające, a następnie, w zależności od ich wyniku, wniosek o ukaranie kierowany jest do sądu. Tak więc w statystykach trzeba odróżnić wspomnianego rodzaju wykroczenia, które nie zawsze kończą się w sądzie. To jest pierwsza sprawa.

A druga kwestia, dotycząca praktycznego wykonywania prawa do obrony… Układ jest taki, że jeżeli chodzi o osobę, która jest podejrzewana o popełnienie wykroczenia, to będzie ona mogła, oczywiście już wedle nowych przepisów, ustanowić sobie obrońcę w postaci adwokata albo radcy prawnego z wyboru – i w tym zakresie będzie swoboda, tutaj nie ma żadnych przeszkód. Czy coś takiego jest realizowane? To tak naprawdę zależy od takiej osoby, czy ustanowi sobie obrońcę. A jeżeli chodzi o drugą sytuację, czyli o ustanowienie obrońcy z urzędu, to o tej sprawie przesądzają różne elementy, które są związane z daną osobą, a więc pewne – że tak powiem w cudzysłowie – ułomności, które wspomniana osoba posiada. Mam tu na myśli kwestię niepoczytalności, a także przypadki, kiedy dana osoba jest głucha, niema lub niewidoma. To są naprawdę sporadyczne przypadki. A zupełnie inna kategoria to obrońca, o którego dana osoba może się ubiegać z urzędu ze względu na swoją niezamożność. Ale jeżeli chodzi o to, jaki jest rząd wielkości liczby ustanowień obrońców ze wspomnianego powodu – a czyni to prezes sądu – to nie mam w tym zakresie wiedzy statystycznej.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Pan senator Jackowski pragnie jeszcze o coś dopytać. A później pan senator Wojciechowski.

Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.

Ale ja jeszcze pytałem panią minister, – bo, jak rozumiem… Jest, powiedzmy, skierowana sprawa do sądu grodzkiego, ktoś dostaje zawiadomienie, składa do sądu wniosek, aby ze względu na stan majątkowy, no, według przepisów… I teraz pytanie: czy ustanawianie takiego obrońcy…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Monika Zbrojewska: Z urzędu.)

…z urzędu nie spowoduje przedłużania się samej sprawy? Bo to przecież jest po prostu kolejny element w całym postępowaniu. A rozpatrzenie wspomnianego wniosku, skierowanie go do prezesa sądu itd… Prosiłbym, żeby pani minister to wyjaśniła.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Monika Zbrojewska:

Układ jest tego rodzaju… Sytuacja wygląda tak, że na etapie czynności wyjaśniających ta osoba będzie mogła się ubiegać o tegoż obrońcę, co niewątpliwie będzie wymagało skierowania wniosku do prezesa sądu. Czy to będzie miało wpływ na przewlekłość postepowania? To jest jednorazowa decyzja podejmowana przez prezesa, sądzę więc, że ona nie będzie w jakiś newralgiczny sposób wpływała na przewlekłość postępowania, na występowanie tak zwanej obstrukcji procesowej. Ta decyzja jest podejmowana przez prezesa. I nikt nie wpłynie na, że tak powiem, płynność podejmowania tej decyzji, na przykład strona procesowa, która kwestionuje… przedkłada kolejne zwolnienia lekarskie itd. Sądzę, że będzie się to odbywać w sposób płynny.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Wysoka Izbo! Pani Minister!

Chodzi mi o sprawy z urzędu. Jeśli będą określone ułomności, to będzie przysługiwało… W jaki sposób będzie to stwierdzane? Nie wszystkie osoby mają przy sobie zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności czy coś takiego. Czasami jest tak, że pewne osoby mają jakieś ułomności, i to dość znaczne, ale w ogóle nie posiadają stosownego zaświadczenia. W jaki sposób będzie taka sprawa rozstrzygana? Jak będzie stwierdzane to, kiedy ta ułomność jest, a kiedy jej nie ma? Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Monika Zbrojewska:

Teraz, w chwili obecnej, to się odbywa, powiedziałabym, na normalnych zasadach. A więc jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do poczytalności danej osoby, to organ prowadzący postępowanie zwraca się do biegłego… zasięga opinii biegłego, który stwierdza, czy faktycznie mamy do czynienia z jakimś stanem ułomności psychicznej, a jeżeli tak, to w jakim zakresie. Podobnie jest, jeżeli chodzi o stwierdzenie mankamentów związanych… Chodzi o stwierdzenie, że mamy do czynienia z osobą głuchą, niemą czy niewidomą. Istotne jest stosowne zaświadczenia, a jeżeli ta osoba nim nie dysponuje, to organ procesowy powinien powziąć uzasadnioną wątpliwość w stosunku do takiej osoby na podstawie percepcji własnej i automatycznie skierować tę osobę na badania, powołać biegłego w tym zakresie. Następnie jest ustanawiany obrońca. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Jeszcze pan senator Wojciechowski, proszę bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister!

Czy stwierdzenie, że organ procesowy „powinien”, jest wystarczające? Ja mam co do tego pewne wątpliwości. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Monika Zbrojewska:

Oczywiście, że powinien wystąpić… Jeżeli nie wystąpi, to konsekwencją będzie zaistnienie bezwzględnej przyczyny odwoławczej. A zatem jeśli dana osoba musiała mieć obrońcę z uwagi na to, że po stronie tej osoby zachodziła dysfunkcjonalność, ale tego obrońcy nie posiadała… No, to stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Rozumiem, że nie ma więcej pytań.

Dziękuję Pani Minister.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Monika Zbrojewska: Dziękuję serdecznie.)

Informuję, że przedstawicielka rządu zobowiązała się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane przez senatora Jana Marię Jackowskiego.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Przypominam, że wnioski legislacyjne mogą obejmować wyłącznie zmiany zmierzające do wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz ich niezbędne konsekwencje.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone razem z innymi głosowaniami.

Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonujący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Zawarty jest on w druku nr 739, a sprawozdanie komisji – w druku nr 739 S.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, senator Helenę Hatkę, o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca Helena Hatka:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!

Mam zaszczyt przedstawić państwu sprawozdanie z prac Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Projekt ten został skierowany do komisji przez marszałka Senatu w dniu 22 października 2014 r. Połączone komisje procedowały nad tym projektem w dniu 3 grudnia 2014 r. Komisje w czasie swoich prac wzięły pod uwagę postulaty sformułowane przez Trybunał Konstytucyjny, szczególnie w postanowieniu z dnia 11 lutego 2014 r., oraz wnioski i wątpliwości zgłoszone przez Sąd Najwyższy i Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, wzięły również pod uwagę racje organizacji pozarządowych i innych instytucji publicznych, w tym rzecznika praw dziecka.

W tym miejscu jeszcze raz chciałabym podkreślić, że projekt ustawy, wraz z poprawkami przyjętymi przez komisje, przede wszystkim wychodzi naprzeciw postulatom zgłoszonym przez Trybunał Konstytucyjny, który szczególnie zwrócił uwagę na występujące nieprawidłowości – i zobowiązał do podjęcia działań ustawodawczych zmierzających do ich usunięcia – w postępowaniach karnych, w których osoby małoletnie pokrzywdzone w wyniku przestępstwa jednego z rodziców lub obojga rodziców reprezentowane są przez kuratora. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu nie kwestionuje prawa do ingerencji w relacje pomiędzy rodzicami a dzieckiem w tej specyficznej sytuacji, czyli obligatoryjnego pozbawienia jednego z rodziców prawa do reprezentowania dziecka w procesie karnym toczącym się przeciwko drugiemu z rodziców, ponieważ Trybunał Konstytucyjny uznał, że wartością nadrzędną jest dobro dziecka. W sytuacji, gdyby dziecko było reprezentowane przez rodzica, który jest związany więzią emocjonalną z rodzicem krzywdzącym dziecko, istniałoby ryzyko zaniechania działania, ryzyko, że w tej sytuacji ofiarą będzie dziecko. Trybunał miał na względzie sytuację, kiedy mamy do czynienia z małżeństwem. Po prostu jest takie ryzyko, że w tego typu sporach, kiedy rodzice są w więzi emocjonalnej, racja dziecka będzie traktowana jako racja drugorzędna. Argumentem na to, że musi być ingerencja w relacje pomiędzy rodzicami a dzieckiem w sytuacji, kiedy dochodzi do rozwodu i dziecko jest krzywdzone przez drugiego rodzica, jest również to, że w takich przypadkach kurator jest uznawany za osobę, która gwarantuje działanie zgodnie z dobrem dziecka, dlatego że jest ryzyko, że w sytuacji konfliktu pomiędzy rodzicami dziecko będzie traktowane instrumentalnie i w tym konflikcie będzie wykorzystana sprawa karna. Tak więc Trybunał Konstytucyjny generalnie uznaje w tych konkretnych sprawach, że istotne jest, aby dziecko reprezentował kurator, a nie drugi rodzic.

Ale równocześnie Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu odniósł się do praktyki wykonywania dotychczasowych zapisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Trybunał Konstytucyjny zauważył, że w postępowaniach, w których zastosowanie znajduje kontrolowana norma, niejednokrotnie dochodzi do nieprawidłowości polegających na opieszałości lub zaniechaniu prokuratorów lub organów sądowych, lub samych kuratorów wyznaczonych do zastępowania małoletnich. Ponadto obecnie obowiązujące przepisy nie nakładają na sąd obowiązku wyznaczania w tych sprawach na kuratorów osób legitymujących się odpowiednim przeszkoleniem, co w pewnych sytuacjach rodzić może zagrożenie dla realizacji interesów osób małoletnich, szczególnie w postępowaniach karnych.

Rzecznik praw dziecka, zwracając się do Trybunału Konstytucyjnego, zauważył, że kuratorami bywają ustanawiane osoby, które nie znają procedury karnej, na przykład pracownicy sekretariatu sądu. Zauważono bezczynność procesową tych kuratorów w zakresie postępowania dowodowego lub zaniechanie składania środków odwoławczych, właśnie z uwagi na brak kwalifikacji i znajomości procedur. W tej sytuacji Trybunał sformułował stanowisko, że konieczne jest doprecyzowanie przepisów, określenie, jakimi kompetencjami powinny się wyróżniać osoby wyznaczone do pełnienia funkcji kuratora małoletniego w tym specyficznym układzie, gdy – ze względu na konflikt interesów pomiędzy dzieckiem a jego opiekunami prawnymi – nie może być ono reprezentowane przez opiekunów.

Kierując się argumentami i postulatami Trybunału Konstytucyjnego, proponuje się – jest to przedstawione w tych propozycjach, które państwo macie przed sobą, a w których uwzględniono również poprawki – dookreślenie, że ustanowionym kuratorem może zostać przede wszystkim adwokat lub radca prawny. Wybór tych osób jest oparty na przeświadczeniu, że profesjonalni pełnomocnicy dysponują największą wiedzą i doświadczeniem, poza tym legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami, które gwarantują, że interes dziecka będzie zabezpieczony.

W projekcie ustawy proponuje się również możliwość powierzenia funkcji kuratora przedstawicielom organizacji pozarządowych, których cele statutowe obejmują ochronę praw dziecka bądź też przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, jednakże pod warunkiem, iż stopień skomplikowania danej sprawy uzasadnia przekonanie, że osoba, która zawodowo nie zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej, podoła obowiązkom związanym z reprezentowaniem dziecka. Z kolei wprowadzenie zastrzeżenia, że kuratorem może być przedstawiciel organizacji pozarządowej, który ukończył studia wyższe prawnicze, ma stanowić doprecyzowanie regulacji i dodatkowo ma zabezpieczyć interes małoletniego. Ponadto w sytuacjach szczególnych możliwe będzie ustanowienie jako kuratora innej osoby, na przykład osoby spokrewnionej z dzieckiem, wychowawcy z placówki opiekuńczej albo rodzica zastępczego.

Czyli propozycje, które są w projekcie ustawy, przyznają sądowi opiekuńczemu pewną elastyczność w wyborze kandydata na kuratora, co jest niewątpliwie wskazane. Konieczność wyznaczenia kuratora w praktyce nie zawsze wiązać się będzie z dokonywaniem czynności prawnych lub procesowych, a osoby bliskie dziecku czy chociażby kuratorzy rodzinni będą predestynowani do wykonywania zadań kuratora w sprawach nieskomplikowanych prawnie.

W projektowanej ustawie znalazł się również zapis regulujący przekazywanie rodzicom informacji o przebiegu postępowania w sytuacji, gdy dziecko jest reprezentowane przez kuratora. Obowiązek ten musi być jednak wykonywany z uwzględnieniem dobra dziecka i ma służyć wyłącznie informowaniu tego z rodziców, który nie jest uczestnikiem postępowania, o tym, co się dzieje w sprawie.

W projekcie ustawy rozstrzygnięto wprost organ, w kompetencji którego mieści się wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie wynagrodzenia kuratora. Ponadto odesłanie do przepisów właściwych dla danego postępowania, o czym stanowi art. 179 §11 kodeksu rodzinnego opiekuńczego, pozwoli na sięgnięcie przez sąd do takich regulacji jak te zawarte w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych przez strony w sprawie cywilnej, co w sposób jednoznaczny wyjaśni sposób wynagradzania kuratorów.

Pani Marszałek, Wysoki Senacie, projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wychodzi naprzeciw postulatom przedstawionym przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygnaturze akt S 2/14. Jego skutkiem będzie wzmocnienie ochrony praw małoletnich reprezentowanych przez kuratorów, w tym między innymi małoletnich mających status pokrzywdzonych w postępowaniach karnych toczących się przeciwko któremukolwiek z ich rodziców. W związku z zagrożeniami zdiagnozowanymi przez Trybunał Konstytucyjny należy także oczekiwać, że projektowana ustawa będzie miała pozytywne skutki dla wymiaru sprawiedliwości, a to w następstwie profesjonalizacji funkcji kuratora. Może to mieć doniosłe znaczenie zwłaszcza w kontekście nowego modelu procesu karnego, jaki zostanie ukształtowany z wejściem w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Udział adwokatów i radców prawnych w postępowaniu karnym niewątpliwie będzie sprzyjał pełnej realizacji prawdy materialnej, a więc dokonywaniu prawdziwych ustaleń faktycznej sytuacji. Uzasadnione jest również oczekiwanie, że te podmioty będą bardziej odporne na ewentualne naciski ze strony rodziców małoletniego, którzy niezależnie od układu procesowego i relacji panujących w danej rodzinie zawsze są emocjonalnie zaangażowani, jeśli chodzi o postępowanie karne toczące się w związku z przestępstwem popełnionym na szkodę małoletniego.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wprowadziły do projektu ustawy poprawki i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy oraz podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, że Komisja Ustawodawcza upoważniła do jej reprezentowania również senator Helenę Hatkę.

Kto z państwa pragnie zadać pytanie? Pan senator Jackowski, pan senator Cioch.

Proszę bardzo, pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Ja mam takie pytanie. Czy z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego literalnie wynika, że osobą, która może być pełnomocnikiem, jest również przedstawiciel organizacji pozarządowej z wykształceniem, jak zapisano w projekcie ustawy, prawniczym? Skąd to moje pytanie? No, te kwestie, o których rozmawiamy, to jest coraz szerszy problem, coraz więcej spraw, różnych postępowań z zakresu prawa rodzinnego i kodeksu opiekuńczo-rodzinnego, toczy się przed różnymi instancjami sądowymi. To jest związane z rozwodami, rozpadem rodzin, z pewnymi przemianami cywilizacyjnymi, które dokonują się niestety również w Polsce, a cierpią na tym, jak wiadomo miliony dzieci – bo nie ma większej tragedii dla dziecka niż rozwód rodziców, to trzeba jasno powiedzieć, a o tym się zapomina. W tym obszarze działa szereg organizacji pozarządowych, które patrzą na te sprawy ideologicznie. Czy nie otwieramy furtki… Czy w związku z takim zapisem ustawowym nie będzie możliwe manipulowanie nieletnim dzieckiem i wykorzystywanie go w celach ideologicznych? I to w jakąkolwiek stronę, bo nie mówię, nie przesądzam w tej chwili, w jaką stronę. Czy taki zapis… Czy to jest roztropne, żeby organizacjom pozarządowym… Bo co do kuratora, to jak najbardziej, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, jest to jakby instancja obiektywna. Ale czy organizacje pozarządowe mogą po prostu… Czy to jest roztropne, żeby dawać im takie uprawnienie? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo.

Senator Helena Hatka:

Panie Senatorze, bardzo ciężka dyskusja toczyła się na posiedzeniu komisji, gdzie rzeczywiście werbalizowano podobne wątpliwości. Pierwotnie przecież koncepcja była taka, że miała nastąpić profesjonalizacja zawodu kuratora w takim kontekście, że… Pierwotnie koncepcja była taka, żeby kuratorami byli i radcy prawni, i adwokaci – tak skrajnie tę kwestię interpretowano, takie dyskusje się toczyły.

Ja nie potrafię panu dokładnie zacytować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego – a pan zapytał mnie o literalne… Nie jestem aż tak przygotowana, żeby z pamięci tutaj panu zadeklamować to orzeczenie, zresztą nie taka jest moja rola, tu przecież chodzi o wyłapanie intencji. Niewątpliwie Trybunałowi, i nam też, chodziło o to, żeby poprawić sytuację dzieci, które już przecież mają traumatyczne przeżycia – wspomnę tylko, że są ofiarami i potrzebują jak najlepszej reprezentacji, tak żeby ich interesy zostały zabezpieczone.

Jeśli pan senator wczyta się w propozycje zmiany kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, to zauważy pan, że w pierwszej kolejności akcentujemy ważną rolę radcy prawnego i adwokata. Oni mają pierwszeństwo do tego, żeby być wyznaczonymi przez sąd rodzinny do reprezentowania małoletniego. A w przypadku organizacji pozarządowych mówi się o wyjątkowych okolicznościach i o osobach z wykształceniem… Mówi się, przepraszam, o łatwiejszych sprawach i o osobach, które mają wykształcenie prawnicze. A co do organizacji pozarządowych, to nie każda organizacja pozarządowa ma uprawnienie wskazywania kandydata na kuratora. Takie uprawnienie mają tylko te, które zajmują się sprawami dzieci i przemocy w rodzinie. Tak więc jest kilka zabezpieczeń. Ale proszę pamiętać, że to sąd podejmuje decyzję, kogo wyznaczy na kuratora, i ja mogę się tylko spodziewać, że podejmując taką decyzję, w pierwszej kolejności będzie kierował się dobrem dziecka. A my poprzez zmianę kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dajemy sądowi narzędzie do tego, żeby dokonał jak najlepszego wyboru.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Cioch.

Senator Henryk Cioch:

Ja rozumiem tego typu zmiany, one związane są z problematyką tak zwanego sieroctwa społecznego. Kilkaset tysięcy rodziców pracuje poza granicami kraju i tam przebywa, a małoletnimi dziećmi zajmują się babcia, dziadek, starsza siostra, a często nawet sąsiedzi. I takie sytuacje utrzymują się przez wiele lat, o tym się mówi coraz częściej i ten problem jest poważnym problemem społecznym.

Ale w ramach pytania ja zgłoszę tutaj pewne wątpliwości, i to wątpliwości natury zasadniczej, jeżeli chodzi o problematykę.

Pierwsza wątpliwość. Dlaczego ustanawia się kuratora, a nie opiekuna? Opieka jest realizowana nieodpłatnie, tymczasem kuratela jest realizowana za wynagrodzeniem.

Po drugie, dlaczego przepisy pomijają osoby najbliższe oraz osoby bliskie, które moim zdaniem w pierwszej kolejności powinny w takich sytuacjach reprezentować dziecko?

Po trzecie, dlaczego na tej liście nie ma mediatorów? W naszym kraju funkcjonuje instytucja mediacji, ona odgrywa olbrzymią rolę, zwłaszcza w sprawach rodzinnych. Są wymienieni radcy prawni, mediatorzy są zaś pominięci, a przecież radcowie prawni od relatywnie krótkiego czasu zajmują się prowadzeniem spraw rodzinnych.

I wreszcie to, że moim zdaniem pojęcie „organizacja pozarządowa” jest pojęciem niedookreślonym, to jest pojęcie prawnicze… Definicja organizacji pozarządowej jest zawarta w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i nie jest to definicja pełna. Podam przykład: czy przedstawicielem może być spółdzielnia socjalna, która jest organizacją pozarządową? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem dziecko mogą reprezentować tylko i wyłącznie fundacje i stowarzyszenia, w przypadku których celem działalności statutowej jest ochrona dzieci, ewentualnie ochrona rodziny.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Panie Senatorze, to są spostrzeżenia do dyskusji, a teraz dobrze, że pan już…

(Senator Henryk Cioch: Ja zadawałem pytanie.)

No tak.

Proszę bardzo.

Senator Helena Hatka:

Jest pan osobą wybitną w swojej dziedzinie, więc nie śmiałabym prowadzić z panem polemiki w tym zakresie, ale podzielę się moimi refleksjami jako osoba, która przez wiele lat była kuratorem wojewódzkim i kuratorem rodzinnym. Pracowałam, tak na samym dole, z tymi biednymi dziećmi i widziałam ich problemy w sytuacji, gdy dochodzi do konfliktu w rodzinie. Zgadzam się ze spostrzeżeniami Trybunału Konstytucyjnego i z koncepcją, że mając na względzie dobro dzieci, należy zapewnić im kuratorów, którzy będą reprezentowali jak najwyższy poziom, czyli radców prawnych i adwokatów. Należy pamiętać, że to jest zawód zaufania społecznego i narzucone są tu wysokie standardy.

Zgadzam się również z taką teoretyczną tezą, jaką pan senator był uprzejmy postawić, że nie powinny to być organizacje jakiekolwiek, na przykład hodowców kanarków, muszą to być organizacje, które w celach swojej działalności statutowej mają ochronę praw dziecka. Mamy tu jeszcze zapis: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Tak więc to przemyślenie pana senatora w tych zapisach jest już ujęte, czyli rozumiem, że idziemy tym samym tokiem myślenia.

Oczywiście zgadzam się, że we wszystkich sprawach, gdy dochodzi do narażenia dobra dziecka i gdy narażone jest dobro rodziny, kierujemy się wartością nadrzędną, czyli w pierwszej kolejności chronimy dobro dziecka, chronimy rodzinę. Ale przyzna pan senator, że kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem bezpieczeństwa dziecka – bo dyskutowaliśmy o sytuacji, kiedy dziecko jest ofiarą przestępstwa popełnionego przez jedno z rodziców – to raczej te nasze dywagacje dotyczące tych wartości… No, pogląd jest jasny: chronimy dziecko, bo jest słabe, nawet w sytuacji, kiedy oznacza to ingerencję w prawa rodziców, bo wprowadza się kuratora, i dopiero jak zabezpieczymy najsłabszego, możemy myśleć o rodzinie… Ale trudno mówić o pełnej rodzinie, gdy jedno z rodziców dokonuje… wyrządza dzieciom krzywdę, więc chyba ta dyskusja jest troszkę teoretyczna. O mediatorze mówimy w sytuacji, gdzie jest jakakolwiek szansa na ratowanie rodziny, ale nie w tego typu przypadkach.

Pragnę zwrócić uwagę, że my rozmawiamy tylko o art. 99. Pozwolę sobie przypomnieć treść tego artykułu w brzmieniu pierwotnym, bo mamy ją w materiale porównawczym. Art. 99 wcześniej miał takie brzmienie: „Jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy”. My rozszerzyliśmy zapis art. 99, dookreślając kompetencje kuratora, dając pewne ograniczone uprawnienia organizacji pozarządowej, ale też szanując uprawnienia jednego z rodziców, jeżeli chodzi o dostęp do informacji. I taka była logika wykonania tego konkretnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.

Nie ma więcej pytań.

(Senator Helena Hatka: Dziękuję.)

Dziękuję.

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń: Nie. Dziękuję.)

Dziękuję.

Ja tylko dla porządku powiem, że Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentuje sekretarz stanu Jerzy Kozdroń.

Aha, jeszcze Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Bardzo proszę, rzecznik praw dziecka, pan Marek Michalak.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak:

Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!

Jako rzecznik praw dziecka wyrażam ogromne zadowolenie, że Wysoka Izba podjęła prace nad projektem, który w mojej ocenie służyć będzie zwiększeniu ochrony praw małoletnich uczestników procesu sądowego.

Nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w proponowanym zakresie uważam za konieczną. Przyjęcie proponowanych rozwiązań niewątpliwie zwiększy skuteczność działania w zakresie reprezentowania dziecka w postępowaniu, w którym żaden z rodziców nie może właściwie reprezentować jego interesów. Nadmienię, że obecny stan prawny budził poważne zastrzeżenia rzecznika praw dziecka, co już od 2011 r. sygnalizowałem w wystąpieniach generalnych do ministra sprawiedliwości oraz w przedstawianych corocznie Wysokiej Izbie uwagach o stanie przestrzegania praw dziecka. Wskazywałem wówczas na występujące w praktyce nieprawidłowości polegające na niewłaściwym wykorzystywaniu przez sądy możliwości wynikających z art. 99 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z praktyki urzędu rzecznika praw dziecka wynika, że do reprezentowania interesów dziecka, jako kuratora procesowego często wyznaczano osoby przypadkowe, nieposiadające odpowiedniego merytorycznego przygotowania do profesjonalnego reprezentowania małoletniego, co sygnalizowałem Trybunałowi Konstytucyjnemu. Niewątpliwie omawiany projekt doprecyzuje i uzupełni obecny stan prawny, w którym brakuje uregulowań w zakresie praw, obowiązków, a także przesłanek w odniesieniu do osób, które mogą zostać ustanowione jako kurator dla małoletniego w postępowaniu sądowym. W ocenie rzecznika praw dziecka wskazany w projektowanym akcie krąg osób, które mogą reprezentować małoletniego w postępowaniu sądowym, będzie gwarantem właściwego reprezentowania dziecka i profesjonalizmu podejmowanych czynności procesowych.

Za pozytywne należy również uznać ujęcie w proponowanym projekcie obowiązku pisemnego informowania jedynie w niezbędnym zakresie rodzica dziecka, który nie uczestniczy w postępowaniu, o podjętych przez kuratora czynnościach i przebiegu postępowania.

Przekonany o głębokiej potrzebie przeprowadzenia zaproponowanych w projekcie zmian, rzecznik praw dziecka pozytywnie opiniuje przyjęcie proponowanego projektu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Teraz senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy pan podtrzymuje chęć zadania pytania?

(Senator Jan Maria Jackowski: Tak.)

Zatem pan senator Jackowski i pan senator Cioch.

Pan senator Jackowski zada pytanie panu ministrowi Kozdroniowi czy rzecznikowi?

(Senator Jan Maria Jackowski: Obu panom.)

(Senator Henryk Cioch: Ja rzecznikowi.)

Zapraszam, Panie Ministrze.

I słuchamy pytania.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze, moje pytanie jest takie: ilu osób, według szacunków resortu, może dotyczyć omawiana regulacja zaproponowana w nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego? Jaki jest zakres… Jak dużo może być tego rodzaju spraw?

I w zasadzie to samo pytanie do pana rzecznika: ile dzieci, według szacunków pana urzędu, jest w takiej sytuacji, że ich rodzice nie są w stanie sprawować nad nimi opieki rodzicielskiej, ponieważ na przykład przebywają za granicą ze względów zarobkowych, czyli są na takiej jakby częściowej emigracji?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

I teraz pytanie od senatora Ciocha.

Proszę bardzo.

Senator Henryk Cioch:

Pani Marszałek, ja mam króciutkie pytanie do pana rzecznika praw dziecka. Czy omawiany projekt był analizowany przez społeczną komisję prawa rodzinnego, która funkcjonuje przy pana urzędzie, a jeśli tak, to jakie były ewentualnie refleksje tejże komisji?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Panie Rzeczniku, proszę może odpowiedzieć już z miejsca. Krótkie pytania – krótka odpowiedź.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Nie umiem odpowiedzieć na pierwsze pytanie, ilu osób może to dotyczyć. No, teraz to musiałoby być raczej wróżenie. To pokaże praktyka… Ja mogę mówić o liczbach mierzalnych. W zeszłym roku podjąłem czterdzieści osiem i pół tysiąca interwencji, z czego połowa interwencji dotyczyła dzieci dotkniętych problemami okołorozwodowymi. Cześć tej grupy dzieci potrzebowała pomocy, jaka może wynikać także z tej regulacji.

Wymieniony projekt nie był dokładnie analizowany przez całą Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka, ale poszczególni członkowie komisji wyrażali pozytywną opinię na jego temat. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!

Ja też nie potrafię odpowiedzieć na pytanie pana senatora Jackowskiego, ilu osób to będzie dotyczyło, ponieważ nie prowadziliśmy statystyk w tym zakresie. Jeżeli pan senator pozwoli, to ja zwrócę się o kwerendę do poszczególnych sądów, z prośbą, żeby podano, w ilu mniej więcej przypadkach ustanawiano kuratora procesowego. Bo to w istocie dotyczy takich spraw, a nie kuratorów, kurateli; to dotyczy kuratorów procesowych do danej czynności. A więc chodzi o to, żeby ktoś spoza rodziny – często gęsto bywa to urzędnik sądowy – mógł stanąć do aktu notarialnego, ponieważ zachodzi konflikt interesów między rodzicami a dzieckiem w sytuacjach procesu karnego przeciwko rodzicom o znęcanie się nad małoletnim dzieckiem. Wtedy sąd opiekuńczy ustanawia kuratora procesowego do reprezentowania małoletniego dziecka. Jaki jest zakres… Jakiej liczby osób to dotyczy? W moim mniemaniu niewielkiej, ale nie jestem dzisiaj w stanie, mówię to uczciwie, odpowiedzieć na to pytanie. W związku z tym jeżeli pan senator się zgodzi, to my za jakiś czas prześlemy… No, to nie będzie tak szybko, jak na pstryknięcie. Jeżeli spłyną dane z tych sądów… To będzie dotyczyć sądów rodzinnych, bo to one ustanawiają kuratorów procesowych. Tylko tyle mogę dzisiaj powiedzieć. Dziękuję serdecznie.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Jeszcze pan senator Cioch chce zadać pytanie. Proszę.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń: Pan senator miał pytanie do...)

Senator Henryk Cioch:

Nie, nie, pan minister mnie natchnął do tego pytania.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń: A, pan senator chce mi zorganizować egzamin.)

Panie Ministrze, tak się składa, że niedawno Polska wreszcie ratyfikowała konwencję z Lanzarote. Ta konwencja dotyczy problematyki wykorzystywania seksualnego dzieci, inaczej mówiąc, przestępstw z zakresu pedofilii. Jeżeli takiego czynu dopuszczają się osoby bliskie czy najbliższe – a tak się zdarza – to w sprawach karnych również zachodzi konieczność ustanowienia kuratora. W związku z tym, że od ponad dwóch lat uczestniczę w pracach komisji do spraw socjalnych i równego traktowania w Radzie Europy, w której podejmowane są różne konwencje, a teraz będą podejmowane kolejne konwencje, chciałbym uzyskać odpowiedź na piśmie, jeżeli to możliwe, zawierającą statystykę, ile tego typu spraw toczy się w sądach polskich. Są statystyki z innych krajów, które są członkami Rady Europy, a jeżeli chodzi o nasz kraj, to takiej statystyki nie ma.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:

Czyli ile toczy się spraw o seksualne wykorzystywanie…

(Senator Henryk Cioch: …dzieci, małoletnich.)

Rozumiem. Dobrze, to też ustalę.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

To wszystko. Nie ma więcej pytań.

Dziękuję, Panie Ministrze.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń: Dziękuję serdecznie. Ja sobie jeszcze tylko zanotuję na wszelki wypadek…)

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się do udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytania zadane przez senatorów Jackowskiego i Ciocha.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Przypominam, że wnioski legislacyjne mogą obejmować wyłącznie zmiany zmierzające do wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz ich niezbędne konsekwencje.

Informuję, że nikt z państwa…

(Senator Henryk Cioch: Ja mam krótkie…)

Tak? To trzeba się zgłaszać. Zapraszam.

Senator Henryk Cioch:

Pani Marszałek! Panie Rzeczniku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo!

Omawiamy dzisiaj nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ja reprezentuję pogląd, iż wszelkie inicjatywy w zakresie nowelizacji czy to kodeksu cywilnego, czy kodeksu postępowania cywilnego, czy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ze względu na delikatność materii powinny wychodzić od Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, w której to komisji zasiadają najwybitniejsi praktycy, czyli z reguły sędziowie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, i przedstawiciele nauki.

W swoich pytaniach zwróciłem uwagę na pewne kwestie, a mianowicie na to, gdzie jest, że tak powiem, za szeroko, gdzie jest za wąsko, jakie mogą być reperkusje… Poruszana problematyka jest niezmiernie delikatna, ponieważ dotyczy dobra dzieci, a więc wartości najwyższej, która w każdym aspekcie powinna być bezwzględnie chroniona. Podniosłem też kwestię dotyczącą tak zwanego eurosieroctwa. To jest problem, który narasta, a wiąże się on z wyjazdem rodzica, a często obojga rodziców, poza granice naszego kraju w celach zarobkowych. Ja znam, proszę państwa, takie rodziny, w których… Matka pracowała ponad dwadzieścia lat poza granicami kraju, a trójką rodzeństwa, w tym jednym dzieckiem niepełnosprawnym, zajmowała się najstarsza siostra. I oczywiście z tego względu zmiany są pożądane – nie możemy chować głowy w piasek, mówiąc, że nie ma problemu – bo problem eurosieroctwa istnieje i narasta. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Dla porządku informuję, że senator Muchacki złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone razem z innymi głosowaniami.

Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedenastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 757; sprawozdanie komisji znajduje się w druku nr 757 S.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca Piotr Zientarski:

Pani Marszałek! Panie Ministrze Sprawiedliwości! Panie Ministrze, Rzeczniku Praw Dziecka! Wysoka Izbo!

W zastępstwie wyznaczonego sprawozdawcy, pana senatora Augustyna, przedstawię pokrótce, oczywiście jako członek, który uczestniczył w pracach czterech połączonych komisji – a więc Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Nauki Edukacji i Sportu – projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Projekt ten ma na celu głównie ograniczenie naruszania prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców. Ten problem zasygnalizował, a także przedstawił rzecznik praw dziecka, a właściwie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego działająca przy Rzeczniku Praw Dziecka. To właśnie w wyniku interwencji rzecznika praw dziecka i analizy zgłaszanych problemów, którymi pan rzecznik podzielił się z nami, inicjatorami tego przedłożenia, powstał ten projekt. Tak jak powiedziałem, projekt ten, sam jego zamysł… Projekt ten w głównej mierze został przygotowany przez rzecznika. Oczywiście w toku prac połączonych komisji projekt, że tak powiem, został wycyzelowany, w pewnym sensie zmieniony, co było związane z rutynowymi działaniami, takimi chociażby jak konsultacje społeczne. Konsultacje były bardzo szerokie. W naszym projekcie uwzględniliśmy uwagi ministra sprawiedliwości, uwzględniliśmy również zdanie opinii społecznej, na przykład Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica.

Komitet ten pozytywnie ocenił zniesienie obligatoryjnego ograniczania przez sąd praw rodzicielskich jednemu z rodziców. Do tej pory jest tak, że zupełnie niepotrzebnie stygmatyzuje się rodzica, któremu nie powierza się władzy rodzicielskiej. Automatyczne z mocy prawa ograniczenie drugiemu władzy rodzicielskiej… Właśnie tego bardzo często dotyczyły skargi. Na przykład ojciec przychodził do przedszkola po dziecko, a tam mówili mu: „Ale proszę pana, pan ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czego pan tutaj szuka?”. W związku z tym postawiono przede wszystkim na kwestie porozumienia. I to właśnie jest tutaj najważniejsza kwestia. Doszliśmy do wniosku – takie były zgłoszenia w toku prac komisji i my je przyjęliśmy – że takie porozumienie powinno mieć formę pisemną.

Istotne jest to, proszę państwa, że jest to pewnego rodzaju rewolucja – po raz pierwszy wprowadzamy ustawowo tego rodzaju pojęcie: prawo do wychowania dziecka przez oboje rodziców. Tego do tej pory nie było, było tylko dobro dziecka jako ogólna dyrektywa. Oczywiście ta dyrektywa zostaje, tylko że… Dotychczas interpretacja tej dyrektywy przez sądy sprowadzała się właściwie do tego, że ojciec z reguły traktowany był zupełnie marginesowo. Priorytetem było wychowanie głównie przez matkę… to znaczy przez jednego z rodziców, ale z reguły przez matkę. Ale ta zmiana ma jakby zmienić mentalność sądów – o tym też mówiliśmy podczas posiedzenia komisji.

Krajowa Rada Sądownictwa wypowiadała się bardzo pozytywnie na temat tej zmiany, jeśli chodzi o orzekanie przez sędziów właśnie w kwestiach związanych z władzą rodzicielską.

I dlatego w imieniu wymienionych czterech komisji proszę o poparcie tego naszego przedłożenia bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców. Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do ich reprezentowania senatora Mieczysława Augustyna.

Czy ktoś z państwa…

(Senator Piotr Zientarski: Ale ja zastępuję, Pani Marszałek…)

Teraz tak.

Pan senator Cioch, proszę bardzo.

Senator Henryk Cioch:

Pani Marszałek, Panie Przewodniczący Komisji Ustawodawczej, ja mam w tym przypadku bardzo krótkie pytanie. Ustalanie kontaktów to, jak wiemy, instytucja funkcjonująca relatywnie krótko. Moje pytanie dotyczy tego, że w omawianym tu projekcie nowelizacji jest regulowana problematyka kontaktów, oczywiście w sposób prawidłowy, ale tylko i wyłącznie w przypadku rozwodu, po rozwodzie. A dlaczego nie ma regulacji dotyczących separacji prawnej? Separacja prawna może przecież nastąpić na zgodny wniosek, ale również, tak jak w przypadku rozwodu, z orzeczeniem winy jednej ze stron.

No i oczywiście zdarza się, co prawda rzadziej, ale również dość często, że małżeństwa zostają objęte orzeczeniem o unieważnieniu małżeństwa. I w takich małżeństwach, które często przecież funkcjonowały przez wiele lat, też rodzą się dzieci. I związany z nimi problem też trzeba jakoś rozwiązać. Chociaż nie wiem, czy zawsze dzieje się to na takich samych zasadach jak w przypadku ustania małżeństwa na skutek rozwodu.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:

Odpowiadam na pytanie: rzeczywiście, omawiane tu przedłożenie dotyczy wyroku rozwodowego, ale przecież kwestia władzy rodzicielskiej i incydentalnego rozstrzygnięcia, jakim jest kwestia uregulowania kontaktów, również rozstrzygana… Oczywiście może ona być rozstrzygana samoistnie. I z reguły dotyczy małżeństw istniejących. Ale wspomniana dyrektywa dotycząca prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców jest już, jeżeli chodzi o wspomniane sytuacje, powszechnie obowiązująca, zarówno w przypadku postępowania po rozwodzie, jak i, tym bardziej, istniejącego małżeństwa. Tak że ja nie mam wątpliwości, że wspomniana dyrektywa będzie oczywiście dotyczyła również rozstrzygania w kwestiach dotyczących istniejących małżeństw tudzież małżeństw, które właśnie znajdują się w separacji faktycznej.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Bardzo proszę, senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Panie Senatorze, mam takie pytanie. Pan mówił o tym wszystkim w kontekście rozwodu, ale, jak rozumiem, omawiany przepis, to znaczy zmiana tego przepisu, dotyczyłaby również separacji. Czy dobrze rozumiem, czy nie?

Senator Piotr Zientarski:

Właśnie odpowiedziałem na to pytanie. Tak.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

To już wszystko?

Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań.

Dziękuję, Panie Senatorze.

(Senator Piotr Zientarski: Dziękuję.)

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu ustawy? Nie. Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rządu, to znaczy do pana ministra Jerzego Kozdronia, oraz do rzecznika praw dziecka, związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy są pytania?

Pan senator Jackowski. Do kogo?

(Senator Jan Maria Jackowski: Do obu panów.)

Do obu panów? To zapraszam obu panów.

(Senator Janina Sagatowska: Pan rzecznik może z miejsca.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń: Ja z miejsca?)

Jest pozwolenie, żeby pan rzecznik odpowiadał z miejsca. Jako że jest młodszy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze, ja w swoich pytaniach cały czas zmierzam do oceny, że się tak wyrażę, stanu społecznego. Chodzi mi o to, ile w Polsce toczy się rocznie postępowań rozwodowych i separacyjnych.

A do pana rzecznika miałbym pytanie o to, jak urząd rzecznika praw dziecka szacuje: ilu dzieci w Polsce… Nie chodzi mi o to, ile interwencji ma pan rzecznik, tylko o to, ilu dzieci w Polsce – bo to chyba można wyliczyć na podstawie jakiegoś algorytmu – może dotyczyć omawiana tu regulacja. Innymi słowy, ile dzieci w Polsce – mówię o nieletnich, podkreślam, bo to wszystko dotyczy oczywiście nieletnich – cierpi przez rozwód rodziców? Jaka jest w Polsce skala tego zjawiska, ile setek tysięcy… Bo myślę że w takich liczbach można by było o wspomnianej kwestii mówić… To takie dwa pytania. Dziękuję.

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Zaraz pan minister zdobędzie te informacje. Czy są jeszcze jakieś…)

To znaczy pytanie do pana ministra jest takie: ile spraw rozwodowych się toczy?

A pytanie do rzecznika jest takie: na ile szacuje się liczbę takich dzieci? Bo rozumiem, że rzecznik zajmuje się dobrem dzieci i że problem dzieci dotkniętych rozwodami też jest jakoś panu rzecznikowi bliski. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Przyznam się, że w Ministerstwie Sprawiedliwości sprawami rodzinnymi tak na co dzień się nie zajmuję. Tak jak pan zauważył, Panie Senatorze, bardziej mnie frapują sprawy gospodarcze czy prawo gospodarcze, prawo cywilne, procedura cywilna. Jednak kodeks rodzinny to też jest istotna gałąź prawa. I chciałbym powiedzieć, że z tego, co się dowiedziałem od tutaj siedzącej ze mną pani z Ministerstwa Sprawiedliwości, wynika, że spraw rozwodowych, pozwów rozwodowych jest około sześćdziesięciu tysięcy rocznie. Ile w tym jest spraw o separację, nie jestem w stanie powiedzieć.

(Senator Jan Maria Jackowski: A czy na piśmie będzie mógł pan odpowiedzieć?)

Tak jest. Jeżeli pan pozwoli, to odpowiem panu na piśmie.

(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

A rzecznik praw dziecka?

Bardzo proszę.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak:

Chciałbym podać precyzyjną informację, dlatego także poproszę pana senatora o pozwolenie na udzielenie odpowiedzi na piśmie. Dobrze?

(Senator Jan Maria Jackowski: Dobrze.)

Dziękuję.

(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.

Nie ma więcej pytań.

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane przez senatora Jackowskiego. Również rzecznik praw obywatelskich udzieli pisemnej odpowiedzi senatorowi Jackowskiemu.

(Senator Jan Maria Jackowski: Praw dziecka.)

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Dla porządku informuję, że senator Muchacki i senator Poślednik złożyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone razem z innymi głosowaniami.

Ogłaszam przerwę do godziny 15.30…

(Rozmowy na sali)

(Senator Jan Maria Jackowski: Rzecznik praw dziecka mi odpowie…)

Jeszcze prostuję swoją mylną zapowiedź, bo powiedziałam, że odpowiedzi udzieli rzecznik praw obywatelskich, a chodzi o rzecznika praw dziecka. Tak że przepraszam najmocniej.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 18 do godziny 15 minut 30)

Wznowienie obrad

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.

Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Panie i Panowie Senatorowie, pragnę poinformować państwa, że istnieje możliwość zwołania dodatkowego posiedzenia Senatu w dniach 20 i 21 stycznia bieżącego roku. Informacja w tej sprawie zostanie państwu przekazana drogą elektroniczną.

Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2015 (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2015.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 802 Z.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Kazimierza Kleinę, o przedstawienie stanowiska komisji.

Senator Sprawozdawca Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiam sprawozdanie w sprawie ustawy budżetowej. Zwracamy się z prośbą o poparcie zawartych w naszym sprawozdaniu poprawek od pierwszej do piątej oraz od dziesiątej do dwunastej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Sprawozdanie mniejszości Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, pana senatora Henryka Ciocha, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca Henryk Cioch:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Proszę w imieniu mniejszości o poparcie poprawek zgłoszonych przez nasz klub. Jest ich bardzo wiele.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? W trakcie dyskusji wnioski zgłosili państwo senatorowie: Łukasz Abgarowicz, Andrzej Pająk, Stanisław Gogacz, Zdzisław Pupa, Izabela Kloc, Dorota Czudowska, Bogdan Borusewicz, Kazimierz Wiatr, Jarosław Rusiecki, Grzegorz Wojciechowski, Andrzej Matusiewicz, Marek Martynowski, Henryk Cioch, Przemysław Błaszczyk, Kazimierz Kleina, Bogdan Pęk, Wiesław Dobkowski, Maciej Klima, Kazimierz Jaworski, Janina Sagatowska, Wojciech Skurkiewicz, ja – Stanisław Karczewski, Jan Maria Jackowski, Grzegorz Bierecki, Bohdan Paszkowski, Robert Mamątow, Jerzy Chróścikowski, Krzysztof Słoń, Jan Rulewski, Stanisław Kogut, Michał Seweryński, Alicja Zając i Marek Borowski.

(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku! Panie Marszałku, można?)

Można, właśnie ja zadaję pytanie, czy ktoś chce zabrać głos.

Bardzo proszę, oczywiście.

Senator Marek Borowski:

Chciałbym polecić państwu poprawkę ostatnią, sto trzydziestą czwartą. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Rulewski, bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Wysoka Izbo, chciałbym zwrócić uwagę, że poprawka osiemnasta, dotycząca przeznaczenia środków z Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz realizacji uchwalonej przez Senat ustawy o opozycji, jest wnioskiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, ja zaś byłem tylko, że tak powiem, mentorem fizycznym tej poprawki.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Nikt więcej? Pan marszałek.

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja chciałbym prosić o poparcie mojej poprawki. To jest poprawka piętnasta.

(Senator Stanisław Kogut: Poprzemy, poprzemy…)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Czy ktoś jeszcze?

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza zwiększa ogólną rezerwę budżetową o 13 milionów zł kosztem rezerwy celowej na finansowanie Polskiej Agencji Kosmicznej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, 61 – za, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 1)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga zwiększa o 3 miliony wydatki w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na archiwa kosztem rezerwy celowej na finansowanie Polskiej Agencji Kosmicznej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 90 senatorów, 62 było za, 28 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 2)

Poprawka druga została przyjęta.

Poprawka trzecia zwiększa o 21 milionów 561 tysięcy zł wydatki w części „Obrona narodowa” z przeznaczeniem na centralne wsparcie kosztem zmniejszenia dotacji dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 91 senatorów, 86 – za, 1 – przeciw, 4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 3)

Poprawka trzecia została przyjęta.

Poprawka czwarta zwiększa o 3 miliony 319 tysięcy zł wydatki na działalność radiową i telewizyjną w części „Sprawy zagranicznie i członkostwo Polski w Unii Europejskiej” kosztem wydatków bieżących na działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 91 senatorów, 90 – za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 4)

Poprawka czwarta, została przyjęta.

Poprawka piąta dodaje nową rezerwę celową „Finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży” z kwotą wydatków bieżących 4 miliony zł kosztem zmniejszenia dotacji i subwencji w rezerwie celowej na finansowanie Polskiej Agencji Kosmicznej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 91 senatorów, 63 – za, 28 się wstrzymało. (Głosowanie nr 5)

Poprawka piąta, została przyjęta.

Poprawka szósta zwiększa o 850 tysięcy zł wydatki bieżące Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa z przeznaczeniem 670 tysięcy zł na wynagrodzenia kosztem zmniejszenia dotacji i subwencji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 91 senatorów, 1 – za, 88 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 6)

Poprawka szósta została odrzucona.

Poprawka siódma zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 15 milionów 210 tysięcy zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w regionalnych izbach obrachunkowych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, 27 – za, 59 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 7)

Poprawka siódma została odrzucona.

Poprawka ósma kosztem obsługi zadłużenia zagranicznego zwiększa o 8 milionów 300 tysięcy zł wydatki Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 92 senatorów, 30 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 8)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka ósma kosztem obsługi zadłużenia zagranicznego zwiększa w Głównym Urzędzie Miar…

(Głosy z sali: Dziewiąta, dziewiąta.)

Poprawka dziewiąta kosztem obsługi zadłużenia zagranicznego zwiększa w Głównym Urzędzie Miar wydatki bieżące o 4 miliony 400 tysięcy zł oraz wydatki majątkowe o 1 milion 600 tysięcy zł z przeznaczeniem odpowiednio na informatyzację usług publicznych oraz tachimetry optyczne i stanowiska pomiarowe.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 91 senatorów, 28 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 9)

Poprawka dziewiąta została odrzucona.

Poprawka dziesiąta zwiększa wydatki bieżące Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o 500 tysięcy zł kosztem wydatków majątkowych Krajowej Rady Sądownictwa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 90 senatorów, 67 – za, 1 – przeciw, 22 się wstrzymało. (Głosowanie nr 10)

Poprawka dziesiąta, została przyjęta.

Poprawka jedenasta zmniejsza wydatki bieżące Sądu Najwyższego o 2 miliony 400 tysięcy zł oraz wydatki bieżące i wydatki majątkowe Krajowej Rady Sądownictwa o 1 milion 600 tysięcy zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących nadzoru budowlanego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 93 senatorów, 66 – za, 27 się wstrzymało. (Głosowanie nr 11)

Poprawka jedenasta została przyjęta.

Poprawka dwunasta zmniejsza limit wydatków organów władzy publicznej i państwowych jednostek budżetowych wynikający ze stabilizującej reguły wydatkowej o 5 milionów 758 tysięcy zł.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 92 senatorów, 64 – za, 28 się wstrzymało. (Głosowanie nr 12)

Poprawka dwunasta została przyjęta.

Poprawka trzynasta zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 8 milionów zł z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Budowa Hospicjum Stacjonarnego w mieście Ostrołęka”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 92 senatorów, 31 – za, 60 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 13)

Poprawka trzynasta została odrzucona.

Poprawka czternasta zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 3 miliony zł, przewidując zwiększenie dotacji i subwencji na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na odnowienie zabytkowych malowideł ściennych w katedrze w Sosnowcu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 92 senatorów, 31 było za, 60 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 14)

Poprawka czternasta została odrzucona.

Poprawka piętnasta czyni szefa Kancelarii Senatu dysponentem rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę z Polonią i Polakami za granicą.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę…

(Senator Stanisław Kogut: Za, za.)

(Senator Alicja Zając: Nie, chociaż się wstrzymajcie.)

(Senator Bohdan Paszkowski: Przejdzie czy nie przejdzie?)

(Senator Robert Mamątow: Nie przejdzie.)

Ja już wiem.

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 91 senatorów, 42 było za, 44 – przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 15)

Poprawka piętnasta została odrzucona.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Wstyd i hańba!)

Poprawka szesnasta kosztem obsługi zadłużenia zagranicznego dodaje nową rezerwę celową „Budowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce”, z kwotą wydatków majątkowych 2 milionów 500 tysięcy zł.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 88 senatorów, 31 było za, 57 – przeciw. (Głosowanie nr 16)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka siedemnasta zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o 5 milionów zł z przeznaczeniem na otworzenie nowej rezerwy celowej „Realizacja przez samorządy gminne i powiatowe pomocy dla przesiedleńców z Ukrainy”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 91 senatorów, 29 było za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 17)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka osiemnasta zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu sprzedaży mienia Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa o 25 milionów zł z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Realizacja ustawy o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 92 senatorów, 90 było za, 2 – przeciw. (Głosowanie nr 18)

Poprawka została przyjęta. (Oklaski)

Poprawka dziewiętnasta zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o 50 milionów zł z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Pomoc w zakresie leków dla osób o niskich dochodach w podeszłym wieku oraz dla osób objętych chorobami przewlekłymi”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 92 senatorów, 30 było za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 19)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta kosztem obsługi zadłużenia zagranicznego zwiększa o 5 milionów zł budżet Kancelarii Prezydenta na dotacje i subwencje dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 91 senatorów, za było 30, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 20)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta pierwsza zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 50 milionów zł i przeznacza je na zasilenie dotacji i subwencji na bary mleczne.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Rozmowy na sali)

Proszę o zaprzestanie dyskusji, debat i rozmów – a proszę o to i prawą stronę, i środek, i lewą stronę – bo to bardzo przeszkadza.

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 93 senatorów, 30 było za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 21)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta druga kosztem obsługi zadłużenia zagranicznego zwiększa o 25 milionów zł wydatki majątkowe regionalnych zarządów gospodarki wodnej z przeznaczeniem dla Małopolskiego Zarządu Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie przeciwpowodziowe wałów Wisły.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 92 senatorów, 31 było za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 22)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta trzecia kosztem obsługi zadłużenia zagranicznego zwiększa o 10 milionów zł dotacje i subwencje na produkcję soli z przeznaczeniem na zabezpieczenie wyrobisk kopalń „Wieliczka” i „Bochnia”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 90 senatorów, 28 było za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 23)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta czwarta kosztem obsługi zadłużenia zagranicznego przewiduje dotacje i subwencje dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kwocie 10 milionów zł.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 92 senatorów, 29 było za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 24)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta piąta kosztem obsługi zadłużenia zagranicznego przewiduje dotacje i subwencje dla Agencji Wywiadu w kwocie 10 milionów zł.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 92 senatorów, 30 było za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 25)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta szósta kosztem obsługi zadłużenia zagranicznego zwiększa wydatki bieżące Centralnego Biura Antykorupcyjnego o 15 milionów zł.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 91 senatorów, 29 było za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 26)

Poprawka dwudziesta szósta została odrzucona.

Poprawka dwudziesta siódma kosztem zmniejszenia wydatków majątkowych w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dodaje nową rezerwę celową „Środki na realizację zadań w zakresie kultury, w tym Ośrodka Dokumentacji i Muzeum w Centrum Jana Pawła II – «Nie lękajcie się!» w Krakowie” z kwotą wydatków majątkowych 14 milionów zł.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 93 senatorów, 31 było za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 27)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta ósma zmniejsza zakres upoważnienia dla ministra finansów do udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego z kwoty limitu 300 milionów zł na kwotę 400 milionów zł.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 93 senatorów, 30 było za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 28)

Poprawka dwudziesta ósma została odrzucona.

Poprawka dwudziesta dziewiąta zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 150 milionów zł z przeznaczeniem na nową rezerwę celową „Wieloletni krajowy program wprowadzenia gabinetów lekarskich i stomatologicznych w szkołach”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 92 senatorów, 30 było za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 29)

Poprawka dwudziesta dziewiąta została odrzucona.

Poprawka trzydziesta zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 100 milionów zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zasiłki i pomoc w naturze w rezerwie celowej na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 92 senatorów, 30 było za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 30)

Poprawka trzydziesta została odrzucona.

Poprawka trzydziesta pierwsza zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 100 milionów zł z przeznaczeniem na dotacje i subwencje w rezerwie celowej „Środki na realizację wieloletniego programu «Pomoc państwa w zakresie dożywiania»”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 93 senatorów, 30 było za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 31)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzydziesta druga zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 50 milionów zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale „Drogi publiczne krajowe” na prace dotyczące remontu mostu na Dunajcu w Nowym Sączu oraz obwodnic Mszany Dolnej, Limanowej, Nowego Sącza, Grybowa i Gorlic, prace projektowe drogi ekspresowej Brzesko – Nowy Sącz, modernizację i budowę pasów wolnego ruchu na drodze krajowej Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka oraz na wykup gruntów pod przebudowę drogi krajowej Rabka – Nowy Targ.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 92 senatorów, 29 było za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 32)

Poprawka trzydziesta druga została odrzucona.

Poprawka trzydziesta trzecia zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 50 milionów zł z przeznaczeniem na nową rezerwę celową „Wyrównywanie standardów w środowiskowych domach samopomocy”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 88 senatorów, 29 było za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 33)

Poprawka trzydziesta trzecia została odrzucona.

Poprawka trzydziesta czwarta zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 45 milionów zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale „Drogi publiczne i krajowe”. Chodzi o modernizację, wykup gruntów oraz prace projektowe dotyczące budowy pasów wolnego ruchu w drodze krajowej Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 90 senatorów, 28 było za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 34)

Poprawka trzydziesta czwarta została odrzucona.

Poprawka trzydziesta piąta zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 40 milionów zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych Krajowego Biura Wyborczego na poprawę warunków przeprowadzania wyborów; chodzi o wymianę urn, monitoring, system informatyczny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 92 senatorów, 29 było za, 62 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 35)

Poprawka trzydziesta piąta została odrzucona.

Poprawka trzydziesta szósta zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 36 milionów zł z przeznaczeniem na nową rezerwę celową „Przebudowa i rozbudowa pomieszczenia Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 91 senatorów, 29 było za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 36)

Poprawka trzydziesta szósta została odrzucona.

Poprawka trzydziesta siódma zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 30 milionów zł z przeznaczeniem na dotacje dla wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 90 senatorów, 28 było za , 62 – przeciw. (Głosowanie nr 37)

Poprawka trzydziesta siódma została odrzucona.

Poprawka trzydziesta ósma zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 30 milionów zł z przeznaczeniem na dotacje i subwencje na zadania w zakresie kultury fizycznej i na wspieranie sportu wśród młodzieży i dzieci.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 91 senatorów, 30 było za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 38)

Poprawka trzydziesta ósma została odrzucona.

Poprawka trzydziesta dziewiąta zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 21 milionów 500 tysięcy zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 93 senatorów, 30 było za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 39)

Poprawka trzydziesta dziewiąta została odrzucona.

Poprawka czterdziesta tworzy rezerwę celową „Rewitalizacja terenów po byłych Zakładach Chemicznych Zachem i usunięcie odpadów niebezpiecznych” z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów zł kosztem zwiększenia dochodu budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 89 senatorów, 27 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 40)

Poprawka czterdziesta została odrzucona.

Poprawka czterdziesta pierwsza zwiększa o 20 milionów wydatki w części „Zdrowie” z przeznaczeniem na modernizację, rozbudowę oraz konieczność przystosowania do wymogów ministra zdrowia Szpitala Powiatowego w Białogardzie kosztem zwiększenia dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 88 senatorów, 25 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 41)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta druga tworzy rezerwę celową „Rekultywacja Piaseczna (świętokrzyskie), wykonanie systemu odwodnieniowo-drenażowego na terenach przyległych do wyrobiska po byłej kopalni siarki – Piaseczno” z kwotą wydatków bieżących 20 milionów zł kosztem zwiększenia dochodu budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 92 senatorów, 30 było za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 42)

Poprawka czterdziesta druga została odrzucona.

Poprawka czterdziesta trzecia tworzy rezerwę celową „Budowa hali widowisko-sportowej w Radomiu – etap I” z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów zł kosztem zwiększenia dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 92 senatorów, 27 – za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 43)

Poprawka czterdziesta trzecia została odrzucona.

Poprawka czterdziesta czwarta zwiększa o 20 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na ulicę Lwowską BIS w Sandomierzu wzdłuż drogi krajowej nr 77 wraz z odbudową Mostu Starego przez Wisłę kosztem zwiększenia dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 93 senatorów, 30 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 44)

Poprawka czterdziesta czwarta została odrzucona.

Poprawka czterdziesta piąta zwiększa o 20 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na budowę drogi krajowej nr 42 między Skarżyskiem, Starachowicami, Wąchockiem kosztem zwiększenia dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 93 senatorów, 31 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 45)

Poprawka czterdziesta piąta została odrzucona.

Poprawka czterdziesta szósta tworzy rezerwę celową „Odbudowa historycznego mostu tczewskiego przez rzeką Wisłę w Tczewie – etap drugi” z kwotą wydatków bieżących 20 milionów zł kosztem zwiększenia dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 92 senatorów, 30 – za, 61 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 46)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta siódma zwiększa o 20 milionów zł wydatki na melioracje wodne w województwie dolnośląskim z przeznaczeniem na gruntowną modernizację i przebudowę wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu kosztem zwiększenia…

(Głos z sali: Zwiększonych, a nie zwiększenia…)

…zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 92 senatorów, 31 – za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 47)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta ósma zwiększa o 20 milionów zł dotacje na bary mleczne kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 90 senatorów, 30 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 48)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta dziewiąta tworzy rezerwę celową „Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie. Modernizacja i wyposażenie pracowni genetycznej. Rozbudowa Zakładu Diagnostyki Obrazowej i zakup rezonansu magnetycznego” z kwotą wydatków majątkowych 19 milionów zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 91 senatorów, 30 – za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 49)

Poprawka czterdziesta dziewiąta została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta zwiększa we wszystkich województwach dotacje na spółki wodne o łączną kwotę 18 milionów zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 90 senatorów, 31 – za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 50)

Poprawka pięćdziesiąta została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta pierwsza tworzy rezerwę celową „Rewitalizacja Rozwadowa w powiecie stalowowolskim” z kwotą wydatków bieżących 18 milionów zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 88 senatorów, 28 – za, 60 – przeciw. (Głosowanie nr 51)

Poprawka pięćdziesiąta pierwsza została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta druga zwiększa o 1 milion zł w każdym województwie dotacje na ośrodki pomocy społecznej kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 88 senatorów, 29 – za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 52)

Poprawka pięćdziesiąta druga została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta trzecia tworzy rezerwę celową „Krajowy wieloletni program leczenia niepłodności” z kwotą dotacji i subwencji 15 milionów zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 90 senatorów, 29 – za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 53)

Poprawka pięćdziesiąta trzecia została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta czwarta zwiększa o 10 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na rozbudowę drogi krajowej nr 53 wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Leyka i Wileńską w Szczytnie, kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 88 senatorów, 27 było za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 54)

Poprawka pięćdziesiąta czwarta została odrzucona.

Krótka przerwa techniczna.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Poprawka pięćdziesiąta piąta zwiększa o 10 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Sikorskiego w Olsztynie, kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 28 – za, 62 było przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 55)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka pięćdziesiąta szósta zwiększa o 10 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z budową drogi krajowej nr 47 na odcinku Rabka Zdrój – Nowy Targ, kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 29 – za, 61 było przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 56)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka pięćdziesiąta siódma tworzy rezerwę celową – „Remont i rozbudowa IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach”, z kwotą wydatków majątkowych 10 milionów zł, kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 28 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 57)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka pięćdziesiąta ósma tworzy rezerwę celową – „Realizacja wyroków sądowych dotyczących wypłaty zaległych wynagrodzeń pracownikom byłego szpitala w Kostrzynie”, z kwotą wydatków 10 milionów zł, kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 30 – za, 61 było przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 58)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka pięćdziesiąta dziewiąta zwiększa o 10 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Odrę w Brzegu w ciągu dróg krajowych nr 94 i 39, kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 30 – za, 62 było przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 59)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sześćdziesiąta zwiększa o 10 milionów zł wydatki na infrastrukturę kolejową z przeznaczeniem na rewitalizację linii kolejowych Zagórz – Nowy Łupków oraz Przemyśl – Malhowice, kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 28 – za, 62 było przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 60)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sześćdziesiąta pierwsza zwiększa o 10 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na budowę drogi krajowej nr 79, kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 89 senatorów, 29 – za, 60 było przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 61)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sześćdziesiąta druga zwiększa o 10 milionów zł wydatki w części „Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”, z przeznaczeniem 7 milionów zł na opiekę i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą oraz 3 milionów zł na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej, kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 30 było za, przeciwnego zdania ‑ 62. (Głosowanie nr 62)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sześćdziesiąta trzecia zwiększa o 9 milionów zł wydatki na infrastrukturę kolejową z przeznaczeniem na rewitalizację linii kolejowej nr 72 na odcinku Zamość – Hrubieszów kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 29 było za, 62 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 63)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sześćdziesiąta czwarta tworzy rezerwę celową „Budowa drogi dwujezdniowej na odcinku Wierzbica – Pułtusk” z kwotą wydatków majątkowych 8 milionów zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 29 było za, 62 ‑ przeciw. (Głosowanie nr 64)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sześćdziesiąta piąta zwiększa o 8 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na przygotowanie procesu inwestycyjnego przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełma, kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 30 było za, przeciwnego zdania ‑ 62. (Głosowanie nr 65)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sześćdziesiąta szósta tworzy rezerwę celową „Prace projektowe ‑ wykonanie dokumentacji części pediatrycznej Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu” z kwotą wydatków majątkowych 8 milionów zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 89 senatorów, 27 było za, przeciwnego zdania było 62. (Głosowanie nr 66)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sześćdziesiąta siódma zwiększa o 8 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na budowę mostu na rzece Odrze w miejscowości Kostrzyn nad Odrą w województwie lubuskim kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał.

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 29 było za, 61 ‑ przeciw. (Głosowanie nr 67)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sześćdziesiąta ósma zwiększa o 8 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na budowę drogi S14 ‑ prace projektowe, kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 29 było za, przeciwnego zdania ‑ 63. (Głosowanie nr 68)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sześćdziesiąta dziewiąta zwiększa o 8 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na budowę mostu na rzece Odrze w miejscowości Krosno Odrzańskie nad Odrą w województwie lubuskim kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 30 było za, 62 ‑ przeciw. (Głosowanie nr 69)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka siedemdziesiąta tworzy rezerwę celową „Budowa Hali Lodowiskowej w Zgierzu” z kwotą dotacji…

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, proszę o ciszę. Słyszę tylko senatora Pęka.

…Z kwotą dotacji i subwencji 8 milionów zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 29 było za, 63 ‑ przeciw. (Głosowanie nr 70)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka siedemdziesiąta pierwsza tworzy rezerwę celową „Budowa krytego toru do jazdy szybkiej na lodzie w Sanoku – I etap budowy” z kwotą wydatków bieżących 7 milionów zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 30 – za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 71)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka siedemdziesiąta pierwsza…

(Głos z sali: Druga.)

Przepraszam, poprawka siedemdziesiąta druga tworzy rezerwę celową „Budowa obwodnicy Ostrołęki – prace projektowe” z kwotą wydatków majątkowych 7 milionów zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało już tylko 88 senatorów, 29 – za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 72)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka siedemdziesiąta trzecia zwiększa o 6 milionów 400 tysięcy zł wydatki na drogi publiczne krajowe, z przeznaczeniem na przebudowę drogi krajowej nr 51 w Dobrym Mieście kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 28 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 73)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka siedemdziesiąta czwarta zwiększa o 6 milionów 300 tysięcy zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania dróg krajowych w miejscowości Rozogi kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 29 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 74)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka siedemdziesiąta piąta zwiększa o 6 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Niemodlina kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 29 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 75)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka siedemdziesiąta szósta tworzy rezerwę celową „Dofinansowanie budowy krytej pływalni w Tomaszowie Lubelskim” z kwotą wydatków majątkowych 6 milionów zł, kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 28 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 76)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka siedemdziesiąta siódma zwiększa o 6 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na rewitalizację drogi krajowej nr 15 pomiędzy Miliczem – Dziadkowo – a Cieszkowem, kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 30 – za, 60 – przeciw. (Głosowanie nr 77)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka siedemdziesiąta ósma zwiększa o 6 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na realizację prac projektowych związanych z budową południowej obwodnicy Oławy, kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 89 senatorów, 30 – za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 78)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka siedemdziesiąta dziewiąta zwiększa o 6 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Stalowej Woli – etap pierwszy, kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 28 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 79)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka osiemdziesiąta zwiększa o 6 milionów zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Głównego Urzędu Miar kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 29 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 80)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka osiemdziesiąta pierwsza tworzy rezerwę celową „Remont i rozbudowa Centrum Rehabilitacyjnego Szpitala Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim” z kwotą wydatków majątkowych 5 milionów zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 28 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 81)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka osiemdziesiąta druga zwiększa o 5 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy obwodnicy Łańcuta kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 29 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 82)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka osiemdziesiąta trzecia tworzy rezerwę celową „Budowa zbiornika wodnego Kąty-Myscowa” z kwotą wydatków bieżących 5 milionów zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 30 – za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 83)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka osiemdziesiąta czwarta tworzy rezerwę celową „Stworzenie pracowni tomografii komputerowej w Szpitalu Miejskim w Żorach” z kwotą wydatków bieżących 5 milionów zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 29 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 84)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka osiemdziesiąta piąta zwiększa o 5 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na prace studyjno-projektowe obwodnicy miasta Łomża w ciągu drogi ekspresowej Via Baltica kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 29 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 85)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka osiemdziesiąta szósta zwiększa o 5 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Suwałk kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 28 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 86)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka osiemdziesiąta siódma zwiększa o 5 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na prace projektowe drogi Białystok – Kuźnica Białostocka z obwodnicą Sokółki kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 88 senatorów, 26 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 87)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka osiemdziesiąta ósma tworzy rezerwę celową „Dofinansowanie Opery i Filharmonii Podlaskiej” z kwotą wydatków bieżących 5 milionów zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto sią wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 87 senatorów, 26 – za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 88)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka osiemdziesiąta dziewiąta zwiększa o 5 milionów zł wydatki na infrastrukturę kolejową z przeznaczeniem na modernizację linii kolejowej nr 71 Rzeszów – Ocice kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 29 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 89)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka dziewięćdziesiąta tworzy rezerwę celową „Przebudowa auli Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” z kwotą wydatków majątkowych 4 miliony zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 29 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 90)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka dziewięćdziesiąta pierwsza tworzy rezerwę celową „Prace przygotowawcze i wykonanie dokumentacji technicznej bezkolizyjnego tunelu drogowego z przejściem dla pieszych w Zdzieszowicach, pod linią kolejową Opole – Kędzierzyn-Koźle” z kwotą wydatków majątkowych 4 miliony zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

I proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 29 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 91)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka dziewięćdziesiąta druga zwiększa o 4 miliony zł dotacje w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na regionalną edukację kulturalną w województwie śląskim kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 92 senatorów, 29 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 92)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka dziewięćdziesiąta trzecia zwiększa o 3 miliony 850 tysięcy zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na budowę chodnika od miejscowości Łąki Bratiańskie do miejscowości Bratian kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 29 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 93)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka dziewięćdziesiąta czwarta zwiększa o 3 miliony zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na zjazd autostradowy Pilzno kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 28 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 94)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka dziewięćdziesiąta piąta zwiększa o 3 miliony zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na zjazd autostradowy Sędziszów Małopolski kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 29 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 95)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka dziewięćdziesiąta szósta zwiększa o 3 miliony zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na modernizację skrzyżowania dróg Gałczyńskiego – Aleksandrowska w Zgierzu kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 27 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 96)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka dziewięćdziesiąta siódma zwiększa o 3 miliony zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na program funkcjonalno-użytkowy wraz z decyzją środowiskową pod przebudowę drogi krajowej Pilzno – Jasło – Sanok kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 30 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 97)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka dziewięćdziesiąta ósma zwiększa o 3 miliony zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na zjazd autostradowy Dębica Wschód kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 29 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 98)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka dziewięćdziesiąta dziewiąta tworzy rezerwę celową „Rewitalizacja Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu” z kwotą dotacji i subwencji 2 milionów zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 31 – za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 99)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka setna tworzy rezerwę celową „Opracowanie dokumentacji Centrum Rehabilitacji w Radomiu” z kwotą wydatków majątkowych 2 milionów zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Poproszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 28 było za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 100)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto pierwsza tworzy rezerwę celową „Budowa Centrum Onkologii w Radomiu” z kwotą wydatków majątkowych 2 milionów zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 29 było za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 101)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto druga tworzy rezerwę celową „Stworzenie Oddziału Intensywnej Terapii przy Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy” z kwotą wydatków bieżących 2 milionów zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 30 było za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 102)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto trzecia zwiększa o 1 milion 850 tysięcy zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na budowę chodnika od miejscowości Dywity do miejscowości Kieźliny kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 27 było za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 103)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto czwarta zwiększa o 1 milion 775 tysięcy zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na budowę i remont chodników, budowę zatoki postojowej dla samochodów osobowych oraz budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 51 w Bartoszycach kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 29 było za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 104)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto piąta zwiększa o 1 milion zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na prace projektowe i przygotowawcze związane z budową obwodnicy Kolbuszowej kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 28 było za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 105)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto szósta tworzy rezerwę celową „Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 91 w Ozorkowie” z kwotą dotacji i subwencji 1 milion zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 28 było za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 106)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto siódma zwiększa o 1 milion zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na program funkcjonalno-użytkowy pod budowę obwodnicy Przeworska kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 28 było za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 107)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto ósma tworzy rezerwę celową „Budowa drogi wojewódzkiej Wysokie Mazowieckie – Białystok” z kwotą wydatków bieżących 1 milion zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

(Rozmowy na sali)

Panie Senatorze, głosujemy.

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 28 było za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 108)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto dziewiąta zwiększa o 1 milion zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na program funkcjonalno-użytkowy wraz z decyzją środowiskową pod budowę obwodnicy Jasła kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 89 senatorów, 29 było za, 60 – przeciw. (Głosowanie nr 109)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto dziesiąta tworzy rezerwę celową „Konserwacja zabytkowych kościołów w Kańczudze i Jarosławiu” z kwotą dotacji i subwencji 400 tysięcy zł kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 85 senatorów, 27 – za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 110)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto jedenasta tworzy rezerwę celową „Wyposażenie budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego” z kwotą wydatków bieżących 20 milionów zł kosztem zmniejszenia o 10 milionów zł wydatków bieżących Kancelarii Prezydenta oraz o 10 milionów zł wydatków bieżących Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 30 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 111)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto dwunasta zwiększa o 10 milionów zł środki przeznaczone na pomoc socjalną dla kombatantów, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących Kancelarii Prezydenta.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 30 – za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 112)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto trzynasta zwiększa o 2 miliony zł wydatki na wspieranie sportu dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast w województwie lubuskim, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących Kancelarii Prezydenta.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 28 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 113)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto czternasta zwiększa o 12 milionów zł dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w województwie lubuskim kosztem zmniejszenia dotacji na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 29 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 114)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto piętnasta tworzy rezerwę celową „Środki dla Klinicznego Centrum Stomatologii UM w Lublinie” z kwotą wydatków bieżących 10 milionów zł kosztem zmniejszenia dotacji na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 28 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 115)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto szesnasta tworzy rezerwę celową „Hospicja w województwie lubelskim” z kwotą dotacji i subwencji 5 milionów zł kosztem zmniejszenia dotacji na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 88 senatorów, 27 – za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 116)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto siedemnasta tworzy rezerwę celową „Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice – Kosztowy – Bielsko-Biała” z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów zł kosztem zmniejszenia wydatków z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 28 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 117)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto osiemnasta tworzy rezerwę celową „Remont i adaptacja budynków pokoszarowych oraz zakup wyposażenia na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie” z kwotą wydatków majątkowych 10 milionów zł kosztem zmniejszenia wydatków z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 28 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 118)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto dziewiętnasta tworzy rezerwę celową „Budowa obwodnicy Gniezna w ciągu drogi krajowej nr 15” z kwotą wydatków majątkowych 10 milionów zł kosztem zmniejszenia wydatków z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 29 było za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 119)

Poprawka sto dwudziesta zwiększa o 10 milionów zł środki na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa kosztem zmniejszenia wydatków z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 30 było za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 120)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto dwudziesta pierwsza zwiększa o 10 milionów zł wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na budowę Muzeum Powstań Śląskich w Katowicach kosztem zmniejszenia wydatków z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 89 senatorów, 29 było za, 60 – przeciw. (Głosowanie nr 121)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto dwudziesta druga zwiększa środki dla województwa małopolskiego na bieżące utrzymanie rzek, cieków i urządzeń melioracyjnych o funkcjach przeciwpowodziowych w Krakowie i powiecie krakowskim o 10 milionów zł kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 30 było za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 122)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto dwudziesta trzecia zwiększa o 10 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na prace projektowe i wykup gruntów pod drogę ekspresową S12 Kalisz – Sieradz kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 29 było za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 123)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto dwudziesta czwarta zwiększa o 10 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na prace projektowe i wykup gruntów pod drogę ekspresową S25 Kalisz – Konin kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 27 było za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 124)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto dwudziesta piąta tworzy rezerwę celową „Modernizacja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” z kwotą wydatków majątkowych 5 milionów zł kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 29 było za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 125)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto dwudziesta szósta tworzy rezerwę celową „Wydatki związane z przygotowaniem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.” z kwotą dotacji i subwencji 5 milionów zł kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 29 było za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 126)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto dwudziesta siódma zwiększa o 5 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na prace projektowe i wykup gruntów pod budowę obwodnicy Kalisza kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 29 było za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 127)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto dwudziesta ósma tworzy rezerwę celową „Modernizacja Akademii Muzycznej w Bydgoszczy” z kwotą wydatków majątkowych 2 milionów zł kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowały 92 senatorów, 29 było za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 128)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto dwudziesta dziewiąta tworzy rezerwę celową „Modernizacja Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy” z kwotą wydatków majątkowych 2 milionów zł kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 29 było za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 129)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto trzydziesta zwiększa o 2 miliony zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i kontynuację przebudowy drogi krajowej nr 94 gminy Olkusz, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 29 było za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 130)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto trzydziesta pierwsza zwiększa o 1 milion zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację odcinka drogi krajowej nr 7 na wjeździe do Krakowa od strony Warszawy kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 89 senatorów, 27 było za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 131)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto trzydziesta druga zwiększa o 1 milion zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drodze krajowej w gminie Skawina kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 29 było za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 132)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto trzydziesta trzecia zwiększa o 200 tysięcy zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji oraz koncepcji przejścia podziemnego dla pieszych w miejscowości Libertów, gmina Mogilany, kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 29 było za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 133)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto trzydziesta czwarta skreśla rezerwę celową „Środki na realizację zadań w zakresie kultury, w tym Muzeum Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej” z przeznaczeniem przewidzianej tą rezerwą kwoty na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 4 było za, 87 – przeciwnego zdania, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 134)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 92 senatorów, 61 było za, 30 – przeciwnego zdania, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 135)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy budżetowej na rok 2015.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 805 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Proszę sprawozdawcę senatora Ryszarda Góreckiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Ryszard Górecki:

Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo Senatorowie!

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu ustaliły, że rekomendują poparcie w głosowaniu poprawek od pierwszej do dziewiątej, od dwunastej do siedemnastej oraz poprawki dziewiątej… przepraszam, dziewiętnastej. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Czy senator wnioskodawca Grzegorz Wojciechowski lub pozostały senator sprawozdawca Roman Zaborowski chcą jeszcze zabrać głos?

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Tak.)

Pan senator Wojciechowski, proszę bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, proszę o poparcie poprawki jedenastej. Ta poprawka wyczerpuje założenie, które zostało przedstawione przez panią minister, że tajemnica dotyczy jedynie „zawartości naukowej wniosku”. I wpisane w ustawę… W ten sposób zostanie to jednoznacznie określone w ustawie. Wnoszę o przyjęcie tej poprawki. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza określa warunki wykonania procedury badawczej w naturalnym środowisku zwierzęcia dzikiego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 89 osób, 87 – za, 2 było przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 136)

Poprawkę przyjęto.

Poprawka druga umożliwia opiekę nad zwierzętami osobom o wykształceniu ogólnym.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 89 senatorów, 87 – za , 2 było przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 137)

Poprawkę przyjęto.

Poprawka trzecia wskazuje podmiot, któremu należy zgłaszać przypadki naruszania dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 89 senatorów, 87 – za, 2 było przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 138)

Poprawkę przyjęto.

Poprawka czwarta skreśla przepis wprowadzający zespół doradczy do spraw dobrostanu zwierząt.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 87 – za, 2 było przeciwnego zdania, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 139)

Poprawkę przyjęto.

Poprawka piąta naprawia związki logiczne pomiędzy przesłankami odmowy wydania decyzji stwierdzającej spełnienie wymagań dotyczących działalności w zakresie utrzymywania zwierząt wykorzystywanych w badaniach.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 89 senatorów, 88 – za, 1 był przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 140)

Poprawkę przyjęto.

Poprawka szósta zwiększa maksymalną liczbę lokalnych komisji etycznych.

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 88 senatorów, 86 – za, 2 było przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 141)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka siódma umożliwia zasiadanie w komisji etycznej osobie, która zaprzestała działalności w organizacji społecznej, która ją desygnowała.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 89 senatorów, 83 – za, 5 było przeciwnego zdania, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 142)

Poprawka uzyskała poparcie.

Nad poprawkami ósmą i dwunastą należy głosować łącznie. Rozszerzają one zakres stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w procedurach związanych z wydawaniem zgody na badania.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 89 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 143)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka dziewiąta przewiduje wprowadzenie do składów lokalnych komisji etycznych osób reprezentujących organizacje, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 88 senatorów, 61 – za, 27 było przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 144)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka jedenasta ogranicza obowiązek nieujawniania informacji z postępowania komisji etycznych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 89 senatorów, 30 – za, 59 było przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 145)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawki trzynasta i czternasta określają proceduralne warunki odmowy udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia oraz doprecyzowują przedmiot uchwał lokalnych komisji etycznych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 88 senatorów, 87 – za, 1 była przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 146)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka piętnasta ogranicza przesłanki wniosku o cofnięcie zgody na przeprowadzenie doświadczenia.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 88 senatorów, 87 – za, 1 był przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 147)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka szesnasta formułuje przepis w sposób uwzględniający zasady ogólne kodeksu karnego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 88 senatorów, 87 – za, 1 był przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 148)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka siedemnasta uwzględnia definicję ustawową w brzmieniu przepisu.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 89 było za, 1 – przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 149)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka osiemnasta nakazuje stosować dotychczasowe przepisy materialne w sprawach rozpoczętych przed wejściem ustawy w życie.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 1 był za, 89 – przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 150)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka dziewiętnasta przesądza, że kadencji w dotychczasowych komisjach etycznych nie wlicza się do limitu kadencji dla członków komisji.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 89 senatorów, 86 było za, 1 – przeciwnego zdania, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 151)

Poprawka uzyskała poparcie.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 61 było za, 28 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 152)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Komisja Gospodarki Narodowej, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w którym w wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Druk senacki nr 803 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 153)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 798 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska

Proszę sprawozdawcę, senator Jadwigę Rotnicką, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję.

Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, komisja rekomenduje przyjęcie poprawek zawartych w punktach pierwszym oraz od trzeciego do ósmego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Czy senator wnioskodawca Stanisław Gorczyca lub pozostały senator sprawozdawca Witold Gintowt-Dziewałtowski chcą jeszcze zabrać głos? Nie.

Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przyjęcie poprawki pierwszej wyklucza głosowanie nad poprawką drugą.

Poprawka pierwsza przewiduje, że status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych będą mogły uzyskać zakłady zagospodarowania odpadów mające w swoim składzie instalację inną niż instalacja do termicznego przekształcania odpadów.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 63 było za, 29 – przeciw. (Głosowanie nr 154)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka trzecia przewiduje, że projekt planu inwestycyjnego będzie podlegał zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 63 było za, 2 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 155)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka czwarta uwzględnia fakt wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. trzech aktów wykonawczych do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto sią wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 90 było za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 156)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka piąta ma charakter porządkujący, uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach nowelizacją z dnia 28 listopada 2014 r.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 65 było za, 25 – przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 157)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka szósta dostosowuje terminologię ustawy – Prawo ochrony środowiska do terminologii stosowanej w ustawie o odpadach.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 90 było za, 2 – przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 158)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka siódma ma charakter porządkujący.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 87 senatorów, 87 było za. (Głosowanie nr 159)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka ósma ma na celu zapewnienie stosowania art. 1 pkt 11 i 13 niniejszej nowelizacji od 23 stycznia 2015 r.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 160)

Poprawka uzyskała poparcie.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 63 było za, 1 – przeciwnego zdania, 28 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 161)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 799 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę sprawozdawcę, senatora Stanisława Iwana, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Wysoki Senat raczy przyjąć poprawki zwarte w punktach: pierwszym, drugim, od czwartego do siódmego, dziewiątym, dziesiątym, dwunastym oraz od czternastego do dwudziestego trzeciego.

Równocześnie informuję, że nad poprawkami o charakterze redakcyjno-porządkowym można głosować łącznie. Są to poprawki: pierwsza, piąta, szósta, dziewiąta, dwunasta oraz od piętnastej do dwudziestej trzeciej. Dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.

Czy senator wnioskodawca Stanisław Iwan lub drugi senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski chce jeszcze zabrać głos? Nie. Dziękuję.

Głosowanie

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania.

Jest propozycja, abyśmy nad poprawkami pierwszą, piątą, szóstą, dziewiątą, dwunastą, piętnastą i dwudziestą trzecią głosowali łącznie.

Jest zgoda? Jest.

Przystępujemy…

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Teraz jeszcze…)

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy…

(Głos z sali: …Ten blok… Proszę wszystkie te poprawki odczytać jeszcze raz.)

Jeszcze raz odczytuję te poprawki, aby państwo mieli jasność. Nad następującymi poprawkami można głosować łącznie: pierwsza, piąta, szósta, dziewiąta, dwunasta, piętnasta i dwudziesta trzecia.

(Głosy z sali: Od piętnastej do dwudziestej trzeciej.)

Tak, od piętnastej do dwudziestej trzeciej.

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka druga…

(Głos z sali: Nie, nie, Pani Marszałek…)

Poprawka…

(Głos z sali: Najpierw głosowanie nad blokiem.)

Aha, teraz… Tak, przystępujemy do…

(Głos z sali: Trwa głosowanie nad blokiem.)

Dobrze. Proszę państwa, trwa głosowanie nad blokiem. Te poprawki, które odczytałam…

Głosowało 79 senatorów, za…

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Nie…)

Nie, jeszcze raz, bo to się zmienia…

Głosowało 80 senatorów, 80 było za. (Głosowanie nr 162)

(Głos z sali: Blok przyjęty.)

Blok został przyjęty.

(Rozmowy na sali)

Teraz poprawka druga… Tak?

(Głos z sali: Teraz…)

Ty mnie zastępujesz? Dobra, poczekaj.

(Rozmowy na sali)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Szanowni Państwo, zapytam jeszcze dla porządku i dla czystości proceduralnej: czy wszyscy państwo senatorowie byli świadomi tego, że głosowaliśmy nad blokiem poprawek – pierwszą, piątą, szóstą, dziewiątą, dwunastą oraz nad poprawkami od piętnastej do dwudziestej trzeciej?

(Głosy z sali: Tak!)

Nie ma co do tego żadnych wątpliwości.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką drugą. Zmierza ona do tego, aby wsparcie finansowe pochodzące ze środków publicznych dotyczyło wytwarzania biokomponentów i biopaliw ciekłych, które spełniają wszystkie kryteria zrównoważonego rozwoju, w tym kryterium zrównoważonej gospodarki rolnej.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 86 senatorów, 82 – za, 1 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 163)

Nad poprawkami trzecią i trzynastą głosujemy łącznie. Poprawki te mają na celu prawidłowe wdrożenie dyrektywy 2009/28/WE poprzez wskazanie dwóch celów krajowych odnoszących się do udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz przewidują, że do realizacji celów krajowych w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto oraz w transporcie mogą być zaliczone tylko takie biokomponenty, które spełniają wszystkie kryteria zrównoważonego rozwoju.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 5 – za, 58 – przeciw, 28 się wstrzymało. (Głosowanie nr 164)

Poprawka piąta…

(Głos z sali: Czwarta.)

Poprawki czwarta i czternasta zmierzają do prawidłowego wdrożenia dyrektywy 2009/28/WE poprzez wskazanie dwóch celów krajowych – udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto i udziału OZE w transporcie – oraz przesądzają, że mechanizmy współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii dotyczą jedynie celu pierwszego. Ponadto poprawki przewidują, że na poczet realizacji celów krajowych mogą być zaliczone tylko takie biokomponenty, które spełniają wszystkie kryteria zrównoważonego rozwoju.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 62 – za, 29 się wstrzymało. (Głosowanie nr 165)

Poprawka piąta ma na celu ujednolicenie terminu…

(Senator Kazimierz Kleina: Piąta już była.)

(Głosy z sali: Była już w bloku.)

Aha, przepraszam, tak, tak, oczywiście.

(Głos z sali: Siódma i dziesiąta.)

Poprawki siódma i dziesiąta zobowiązują do stosowania kryteriów zrównoważonego rozwoju w sektorze produkcji ciepła poprzez precyzyjne wskazanie, że chodzi o ciepło wytworzone z biopłynów oraz uzupełniają regulację odnoszącą się do sektora elektroenergetyki o obowiązek potwierdzania spełniania przez biopłyny kryteriów zrównoważonego rozwoju w oparciu o system bilansu masy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 92 senatorów, 63 – za, 29 się wstrzymało. (Głosowanie nr 166)

Poprawki ósma i jedenasta zobowiązują do…

(Głosy z sali: Zostały wykluczone.)

Słucham?

(Głos z sali: Zostały wykluczone.)

Aha, wykluczone, tak, oczywiście.

(Głos z sali: Teraz całość.)

Tak.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Mamy klops…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Przegrzał się system.)

(Rozmowy na sali)

Są wyniki: głosowało 92 senatorów, 63 – za, 28 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 167)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o rybołówstwie morskim (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o rybołówstwie morskim.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 804 Z.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę sprawozdawcę, senatora Wiesława Kiliana, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Wiesław Kilian:

Dziękuję.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dziś odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustawy o rybołówstwie morskim. Do komisji wpłynęły dwa wnioski: wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy. Komisja zdecydowała się poprzeć pierwszy wniosek, o przyjęcie ustawy bez poprawek, stosunkiem głosów 6:4. Proszę o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Proszę o przyjęcie naszych poprawek, zgodnie z zestawieniem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy, to znaczy pan senator Wojciechowski i pan senator Słoń, chcieliby jeszcze zabrać głos?

Senator Krzysztof Słoń:

Popieram prośbę senatora Wojciechowskiego.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, popartym przez komisję, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 87 senatorów, 55 – za, 32 – przeciw. (Głosowanie nr 168)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o rybołówstwie morskim.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 169)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono zawarte w druku nr 801 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Proszę pana senatora Andrzeja Matusiewicza, sprawozdawcę komisji, o przedstawienie sprawozdania.

Senator Sprawozdawca Andrzej Matusiewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Obie komisje przedstawiają Wysokiej Izbie rekomendację dotyczącą przyjęcia ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw wraz z poprawkami od pierwszej do dziewiątej. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy pozostały sprawozdawca, pan senator Stanisław Kogut, chciałby jeszcze zabrać głos? Panie Senatorze?

(Senator Stanisław Kogut: Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza zapewnia ustawie spójność terminologiczną.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 170)

Poprawka druga jednoznacznie przesądza o okolicznościach, w których właścicielem nieruchomości przeznaczonych pod budowę linii kolejowych staje się Skarb Państwa albo właściwa jednostka samorządu terytorialnego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 171)

Poprawka trzecia jest konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy w Sejmie.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 172)

Poprawka czwarta ma charakter doprecyzowujący.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 173)

Poprawka piąta uwzględnia zasadę, że Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” nie posiada osobowości prawnej i reprezentuje Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 88 senatorów, 87 było za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 174)

Poprawka szósta ma charakter redakcyjny.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 175)

Poprawka siódma zapewnia ustawie zgodność z zasadami techniki prawodawczej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 176)

Poprawka ósma stanowi konsekwencję zmian wprowadzonych do ustawy w Sejmie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 177)

Poprawka dziewiąta ma charakter doprecyzowujący.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 178)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 87 senatorów, 61 było za, 26 wstrzymało się od głosu, żaden nie był przeciw. (Głosowanie nr 179)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, że przed przerwą zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 743 S.

Komisje ponadto proponują, aby Senat upoważnił pana senatora Andrzeja Matusiewicza do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 83 senatorów, 82 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 180)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Andrzeja Matusiewicza do reprezentowania stanowiska Izby w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Przypominam, że przed przerwą zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 739 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił panią senator Helenę Hatkę do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 81 senatorów, 61 było za, 7 – przeciw, 13 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 181)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Izba upoważniła senator Helenę Hatkę do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Przypominam, że przed przerwą zostało przedstawione sprawozdanie komisji oraz została przeprowadzona dyskusja…

(Senator Andrzej Pająk: Aaa psik!… Przepraszam.)

…co właśnie potwierdził pan senator Pająk.

(Wesołość na sali)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmuje jedynie głosowanie.

Komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 757 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił pana senatora Mieczysława Augustyna do reprezentowania stanowiska Izby w dalszych pracach.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki głosowania.

Głosowało 80 senatorów, 72 – za, 2 – przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 182)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, Wysoka Izbo, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Mieczysława Augustyna do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

W związku z podjętymi uchwałami proszę państwa senatorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje sejmowe.

Panie i Panowie Senatorowie, informuję, że porządek obrad sześćdziesiątego ósmego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że informacja o terminie i porządku obrad kolejnego posiedzenia Senatu zostanie państwu dostarczona drogą elektroniczną.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów składanych poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświadczeniami nie przeprowadza się dyskusji.

Tradycyjnie bardzo proszę pana senatora Macieja Klimę o wygłoszenie oświadczenia.

Senator Maciej Klima:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oświadczenie kieruję do prezes Rady Ministrów, pani Ewy Kopacz.

Szanowna Pani Premier!

Na współczesnym polu walki niezmiernie ważną rolę odgrywają wojska radioelektroniczne, wojska walki radioelektronicznej. Są one jednym z najmłodszych i najnowocześniejszych rodzajów wojsk. Są w stanie prowadzić działania oraz walkę radioelektroniczną – WRE – na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, są w stanie przeprowadzić atak elektroniczny, wykorzystując aktywną i pasywną formę wykorzystania emisji elektromagnetycznej; wykonują obronę elektroniczną własnych oraz sojuszniczych wojsk przed atakiem elektronicznym wroga; dokonują wsparcia elektronicznego dla zdobycia informacji – Sigint – poprzez pasywne wykorzystanie promieniowania elektromagnetycznego. Wojska radioelektroniczne skutecznie ochraniają siły i środki własne, a jednocześnie zakłócają działania przeciwnika oraz prowadzą działania dezinformujące.

Od kilku lat obserwujemy gwałtowną rozbudowę, ilościową i jakościową, wojsk radioelektronicznych w Federacji Rosyjskiej oraz w Republice Białorusi. We wszystkich współczesnych konfliktach zbrojnych aktywnie uczestniczyły wojska radioelektroniczne, uzyskując znaczący efekt zaskoczenia, dezintegrujący ośrodki i centra dowodzenia przeciwnika. Motto wielu jednostek Federacji Rosyjskiej jest następujące: następna wojna będzie wygrana przez stronę, która w najlepszy sposób wykorzysta spektrum elektromagnetyczne.

W okresie 2010–2013 zaobserwowano w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zmniejszenie stanów etatowych oraz zmiany organizacyjne w wojskach radioelektronicznych. W okresie rozbudowy oraz modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, budowy tarczy antyrakietowej oraz rozbudowy wojsk przeciwlotniczych i innych rola oraz znaczenie wojsk radioelektronicznych znacząco wzrastają.

Zwracam się do pani premier z prośbą o odpowiedź na pytania i opinię w następujących sprawach.

Pierwsze. Czy planowane jest wprowadzenie do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nowych systemów walki radioelektronicznej oraz samolotów, śmigłowców, okrętów wyposażonych w nowoczesny sprzęt do walki pasywnej i aktywnej w zakresie WRE?

Drugie pytanie. Czy liczba jednostek oraz stan etatowy wojsk radioelektronicznych są wystarczające do wykonania zadań zleconych tym oddziałom? Czy w okresie najbliższych lat nie należałoby rozważyć rozbudowy ilościowej i jakościowej wojsk radioelektronicznych?

I ostatnie pytanie, trzecie. W jakim zakresie polski przemysł zbrojeniowy będzie uczestniczyć w modernizacji oraz rozbudowie wojsk radioelektronicznych?

Z wyrazami szacunku – senator Maciej Klima. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Teraz poproszę pana senatora Jana Rulewskiego o wygłoszenie oświadczenia.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Swoje oświadczenie kieruję na ręce marszałka Senatu Bogdana Borusewicza oraz do kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wysoka Izbo!

Zegar wybił początek roku 2015. Można by rzec, że radosny to rok, bo jest to trzydziesta piąta rocznica powstania NSZZ „Solidarność”, rocznica pamiętnego przełomu sierpniowego. Ale zegar z upływem lat wybija również złowrogie godziny. Właśnie w tych dniach odeszli dwaj wybitni Polacy, którzy nie doczekali tego jubileuszu. Dzisiaj na cmentarzu żegnano – również senatorowie żegnali – profesora Edmunda Wnuk-Lipińskiego. To wybitna postać nauki, ale znaczenie, wartość tego człowieka podbija fakt, że był on nie tylko wybitnym naukowcem, ale i wybitnym obywatelem. Tym, co wyróżnia, wyróżniało i – mam nadzieję – będzie wyróżniało polską inteligencję od innych jest to, że ci ludzie nie tylko musieli podejmować się rozwiązywania problemów nauki, ale też zmagali się z budową wolnego państwa, obywatelskiego społeczeństwa. Profesor Wnuk-Lipiński był oczywiście członkiem NSZZ „Solidarność” i oczywiście uczestniczył w przemianach związanych z Okrągłym Stołem. Do końca trwał na obywatelskim i naukowym posterunku. Będziemy o tym pamiętali.

W zgiełku telewizyjnych relacji poświęconych innym odejściom zaginęło odejście na wieczną wartę człowieka legendy, Edmunda Bałuki. Być może dla młodszych senatorów i dla opinii publicznej jest to postać nieznana, być może nawet zapomniana, ale ci, którzy mu towarzyszyli, są w stanie dowieść, że miano nadane mu przez jednego z blogerów, iż był to człowiek czynu i legendy, nie jest określeniem na wyrost. Właśnie w 1970 r. uczestniczył on w strajku w stoczni Warskiego w Szczecinie, by potem, gdy władza oszukała robotników, ponownie poderwać do czynu załogę tej stoczni. Przypomnijmy, że miało to miejsce krótko po tym, kiedy przez trzy dni rozstrzeliwano robotników w Szczecinie. Zginęło ich osiemnastu. Nie zabrakło mu wtedy odwagi, pamiętał, żeby o tych wydarzeniach przypominać światu. To właśnie przed bramą stoczni szczecińskiej zmusił pierwszego sekretarza partii – chyba stało się tak po raz pierwszy w bloku komunistycznym – do oddania pokłonu robotnikom. Podejmowano wobec niego próby korupcji stanowiskowej. Otaczano go siatką agentów. Wreszcie, wydawałoby się, udało się – prowokacja ubecka spowodowała, że wyrzucono go na brzegach jednej z wysp hiszpańskich. Ale przecież i tam się nie załamał, podjął działalność w obronie praw pracowniczych, działalność związkową i partyjną. Ale w momencie, gdy wybuchł sierpień 1980 r., uznał, że jego miejscem nie jest zasobna i bogata Bruksela, wygodne stanowisko. Nielegalnie przedarł się przez granicę do swoich, do stoczni Warskiego. Broniony przez pracowników, wówczas już będąc członkiem „Solidarności”, został internowany, tak jak parę tysięcy innych osób, również z tej stoczni. Ale to władzy nie wystarczyło – pamiętała upokorzenie pierwszego sekretarza, który musiał prosić, aby wejść na teren stoczni. W trakcie internowania był dodatkowo aresztowany. Wyszedł razem z nami w 1984 r. w wyniku amnestii. Nie zapomniał, że jego miejscem życia i działalności jest Polska. Podejmował różne inicjatywy polityczne – przyznajmy, w oczach niektórych i w ich opinii lewackie, lewicowe, powiedziałbym. Mimo ułudy, wyjazdu za granicę, wrócił ponownie do Polski, by przełamać to piętno emigranta i dowieść, że jego miejsce jest tam, gdzie jego walka, że jego śmierć jest tam, gdzie jego życie.

Wysoka Izbo, myślę, że pan marszałek i urząd do spraw kombatantów znajdą stosowną okazję, żeby ten człowiek legenda, ten człowiek, który nie kłaniał się ustrojom, nie kłaniał się służbom, a przy tym był nie tylko bojowy, nie tylko odważny, ale i skromny, niejako pozostał wraz z nami – żebyśmy go wszyscy razem pamiętali. Dziękuję, Panie Marszałku. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Pan senator Wojciech Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Swoje oświadczenie kieruję do Jana Dworaka, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, oraz do pana Juliusza Brauna, prezesa TVP SA.

W minionym i w mijającym tygodniu gościem telewizji publicznej, programu „Kod dostępu” w piątek 2 stycznia i programu „Tomasz Lis na żywo” 5 stycznia, był Adam Michnik. Z zażenowaniem odnotowałem fakt, iż redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” podczas obydwu tych programów delektował się w studiu telewizyjnym papierosem, tak zwanym e-papierosem.

W związku z tym zwracam się do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z pytaniem, czy taka sytuacja, takie zachowanie gościa studia telewizyjnego i programu na żywo staje się normą, czy to nie jest zachowanie naganne i czy nie dochodzi tu również do złamania czy też naruszenia prawa, szczególnie art. 16b ustawy o radiofonii i telewizji.

Pytam również pana Juliusza Brauna, prezesa TVP SA: czy w związku z zaistniałą sytuacją kierownictwo telewizji publicznej zamierza podjąć jakiekolwiek działania zmierzające do ukrócenia podobnych sytuacji i podobnych praktyk na antenie telewizji publicznej? Czy wobec prowadzących programy „Tomasz Lis na żywo” oraz „Kod dostępu” zostaną wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje w związku z tym, iż w żaden sposób nie zareagowali na zaistniałą sytuację? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Senatorze.

I pan senator Stanisław Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Oświadczenie senatorskie kieruję do premier rządu polskiego.

W związku ze skierowanym do mnie pismem burmistrza miasta Ryk oraz starosty ryckiego dotyczącym Zakładu „Polski Ogród”, Zakładu Przemysłu Owocowo-Warzywnego, Oddział w Rykach, w sprawie planowanych zwolnień grupowych proszę o podjęcie działań mających na celu powstrzymanie lub przynajmniej zmniejszenie skali działań planowanych przez zarząd spółki Hortex Holding SA. Zakład „Polski Ogród”, Odział w Rykach jest największym pracodawcą w regionie, nie tylko jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych tam osób, ale także jeśli chodzi o ogromną liczbę producentów płodów rolnych z terenu całego powiatu ryckiego. Zmniejszenie zatrudnienia oraz wiążące się z tym zmniejszenie produkcji przez zakład niewątpliwie ograniczy rynek zbytu płodów rolnych, a to będzie katastrofa dla typowo rolniczego regionu, jakim jest Lubelszczyzna.

W dniu 28 listopada 2014 r. Zarząd spółki Hortex Holding SA na spotkaniu z zarządami związków zawodowych działających w firmie „Polski Ogród” Spółka z o.o., Oddział w Rykach wręczył stronie związkowej zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnienia grupowego. Z treści tego pisma wynika, że zwolnienia te miałyby dotyczyć tylko oddziału Zakładu Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Rykach. Zgodnie z dodatkowymi informacjami uzyskanymi przez stronę społeczną miałyby dotknąć grupę stu sześćdziesięciu osób, co stanowi prawie 50% osób zatrudnionych w zakładzie spółki w Rykach.

Z przekazanych stronie związkowej informacji wynika również, że jedyną przyczyną zamierzonego zwolnienia grupowego jest spadek zamówień na wyroby oddziału, który produkował mrożone owoce i warzywa głównie na rynek rosyjski. Obecna sytuacja, przed którą stanęli zarząd firmy „Polski Ogród” Spółka z o.o. oraz pracownicy firmy „Polski Ogród” Spółka z o.o., Oddział Zakładu Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Rykach, ma więc bezpośredni związek z nałożonym na nasz kraj embargiem. Co więcej, jeśli sytuacja nie poprawi się w najbliższym czasie, może dojść, jak obawiają się pracownicy, do całkowitego zamknięcia wyżej wymienionego oddziału spółki, wskutek czego pracę może stracić kolejne dwieście osób, a rolnicy z całego regionu stracą miejsce zbytu płodów rolnych.

Związki zawodowe starają się negocjować tak, żeby zwolnienia objęły jak najmniejszą liczbę osób. Obawiają się jednak, że to za mało. Duża część pracowników to ludzie starsi posiadający specjalistyczne kwalifikacje – takim osobom trudno będzie znaleźć pracę poza branżą, z której odchodzą, zwłaszcza na tak trudnym rynku pracy, jakim jest rynek powiatu ryckiego i Lubelszczyzny. I dlatego proszę o to, o co prosiłem na wstępie. Dziękuję bardzo.

Senator Jan Wyrowiński:

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Jeszcze ja pozwolę sobie zabrać głos.

Szanowni Państwo Senatorowie, w uzupełnieniu czy może w formie glosy do oświadczenia, które wygłosił tutaj pan senator Jan Rulewski, chciałbym przywołać raz jeszcze postać pana profesora Edmunda Wnuk-Lipińskiego i akurat dzisiaj, w dniu jego pogrzebu, przypomnieć jego zasługi i dla Sejmu, i dla Senatu. Godzi się to uczynić, jak sądzę, właśnie w tym miejscu chociażby z tego powodu, że Obywatelski Klub Parlamentarny uczynił go szefem zespołu doradców do spraw społecznych. Jako były członek tego klubu doskonale pamiętam pracę, jaką wykonywał pan profesor i osoby, które go otaczały.

Ja, a także, jak sądzę, spora liczba polskich parlamentarzystów pamiętamy, że pan profesor nigdy się nie uchylał, kiedy była prośba o to, aby dokonać analiz socjologicznych, przedstawić opinię na temat danej sytuacji. Zawsze czynił to w sposób rozważny, taki, który nikomu nie przynosił ujmy i który zawsze był głosem zgody. Pomijam to, że często puszczaliśmy mimo uszu jego rady i to, jak widział sytuację.

Chciałbym tym moim oświadczeniem oddać hołd panu profesorowi.

Chcę również przypomnieć to, co dzisiaj przywołano w czasie uroczystości żałobnych, czyli że źródłem jego szczególnej nieugiętości i prawości charakteru było to, że miał kaszubskie korzenie, że rodzina, z której pochodził, to stara, zakorzeniona na Kaszubach, na południu Kaszub, w Gochach, rodzina – ród Wnuk-Lipińskich. Wspomniano też dzisiaj w czasie uroczystości żałobnych, że pan profesor zawsze podkreślał, iż te korzenie, ta jego tożsamość mają ogromny wpływ na to, co robi. W związku z jego śmiercią dla społeczności kaszubskiej, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, z którym był w ścisłym kontakcie, ten czas jest czasem smutku. Zawsze będziemy pamiętać o panu profesorze, o jego dokonaniach, o jego myśleniu, że nie wolno stać obok, że trzeba współtworzyć rzeczywistość, nie tylko ją oceniać, jak również że trzeba starać się uczestniczyć w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję bardzo.

Komunikatów nie ma.

Informuję, że protokół sześćdziesiątego ósmego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich w pokoju nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Panie i Panowie Senatorowie, zamykam sześćdziesiąte ósme posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji. Dziękuję bardzo.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 42)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.