Narzędzia:

Posiedzenie: 24. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


19 i 20 grudnia 2012 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 04)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Bogdan Borusewicz)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznowienie posiedzenia

Wznawiam posiedzenie.

Senatorowie sekretarze zajęli już miejsca przy stole prezydialnym.

Punkt 8. porządku obrad: zmiana w składzie komisji senackiej

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego porządku obrad: zmiana w składzie komisji senackiej.

Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 275.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Andrzeja Misiołka, o przedstawienie wniosku komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na wczorajszym posiedzeniu rozpatrzyła wniosek pana senatora Henryka Ciocha, złożony do pana marszałka. Pan senator chce zrezygnować z pracy w Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Komisja przychylnie ustosunkowała się do tego wniosku. Projekt uchwały w tej sprawie zawarty jest w druku nr 275.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę chętnych.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.

Proszę nacisnąć przycisk obecności.

Kto za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 93 obecnych senatorów 89 głosowało za, 1 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 2)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w której wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 92 głosowało za. (Głosowanie nr 3)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Środowiska przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 91 głosowało za. (Głosowanie nr 4)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Środowiska przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do tej ustawy – druk nr 265A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza zmierza do sformułowania odesłania zewnętrznego zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 92 głosowało za. (Głosowanie nr 5)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga eliminuje błąd gramatyczny.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 90 obecnych senatorów 88 głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 6)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia eliminuje błąd gramatyczny.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 90 głosowało za, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 7)

Poprawka została przyjęta.

To była trzecia? Tak?

(Głos z sali: Tak.)

Poprawka czwarta eliminuje z przepisu zbędne wyrazy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 93 obecnych senatorów 92 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 8)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piąta zmierza do jednoznacznego wskazania, że przewidziany w zmienionym przepisie obowiązek Państwowego Instytutu Geologicznego dotyczący udostępniania informacji o stanie zasobów wód podziemnych nie ma charakteru jednorazowego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 93 obecnych senatorów 93 głosowało za. (Głosowanie nr 9)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka szósta zmierza do sformułowania odesłania zewnętrznego zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 93 obecnych senatorów 93 głosowało za. (Głosowanie nr 10)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka siódma zmierza do jednoznacznego wskazania, iż przewidziane w przepisie dostosowującym obowiązki głównego inspektora ochrony środowiska związane z wdrożeniem nowelizacji mają charakter jednorazowy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 93 obecnych senatorów 93 głosowało za. (Głosowanie nr 11)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka ósma formułuje przepis o wejściu ustawy w życie zgodnie z zasadami techniki prawodawczej i powszechnie przyjętą praktyką.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 88 obecnych senatorów 87 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 12)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 93 obecnych senatorów 64 głosowało za, 29 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 13)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 269Z.

Sprawozdanie Komisji Środowiska

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Michała Wojtczaka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Michał Wojtczak:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja ustosunkowała się do zgłoszonych wniosków, jednak żaden z nich nie uzyskał poparcia komisji. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy pan senator wnioskodawca Wojciech Skurkiewicz lub pozostały senator sprawozdawca Stanisław Gorczyca chcą jeszcze zabrać głos?

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie.)

Dziękuję.

Przypominam, że senator Wojciech Skurkiewicz wycofał swój wniosek, to poprawka trzecia w punkcie oznaczonym rzymską dwójką w druku nr 269Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać wycofany wniosek? Nie widzę chętnych…

(Senator Kazimierz Kleina: Jest.)

Jest? A, jest.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ja chcę zgłosić wniosek o przyjęcie bez poprawek…)

(Senator Piotr Zientarski: Ale już jest.)

(Senator Kazimierz Kleina: To nie teraz.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie teraz? To przepraszam.)

(Głos z sali: Panie Marszałku, taki wniosek jest w druku, można go zgłosić, jeśli nie uzyska poparcia następny, ale to nie w tym momencie.)

No to niech im pan to powie.

(Rozmowy na sali)

Ale nie podtrzymuje pani poprawki wycofanej przez senatora Wojciecha Skurkiewicza? O to pytałem.

(Senator Stanisław Jurcewicz: Nie.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie, nie.)

Poprawka nie została podtrzymana.

(Rozmowy na sali)

(Senator Mieczysław Augustyn: Zgłoszono wniosek…)

Zgłoszono wniosek o przyjęcie bez poprawek, tak?

(Senator Alicja Zając: Jest taki wniosek Komisji Środowiska.)

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Środowiska o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 93 obecnych senatorów 62 głosowało za, 31 – przeciw. (Głosowanie nr 14)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że w tej sytuacji trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy, zawartego w druku nr 220S. Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił senatora Andrzeja Matusiewicza do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Proszę nacisnąć przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 obecnych senatorów 90 głosowało za. (Głosowanie nr 15)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senatora Andrzeja Matusiewicza do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 219X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu ustawy.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

Proszę sprawozdawcę, pana Andrzeja Matusiewicza, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Matusiewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Trzy połączone komisje na wczorajszym posiedzeniu uwzględniły poprawkę zgłoszoną przez pana senatora Piotra Zientarskiego, która ustala przesłanki przedmiotowe delegacji ustawowej dla ministra sprawiedliwości w celu wyznaczenia sądów właściwych do rozpoznania spraw karnych określonych w ustawie – Prawo prasowe.

W imieniu trzech komisji – przypomnę, że uchwała trzech komisji została podjęta jednogłośnie – wnoszę o uwzględnienie przez Wysoką Izbę poprawki wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy senator wnioskodawca, Piotr Zientarski, chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Piotr Zientarski: Nie, dziękuję.)

Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę chętnych.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad poprawką zawartą w druku nr 219X, a następnie nad przyjęciem projektu – druk nr 219S – w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką.

Poprawka przyznaje Krajowej Radzie Sądownictwa uprawnienie do opiniowania projektu rozporządzenia wyznaczającego sądy właściwe do rozpoznania spraw karnych z zakresu prawa prasowego oraz dodaje wytyczne, którymi ma się kierować minister, opracowując tekst takiego rozporządzenia.

Proszę nacisnąć przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 93 senatorów 93 głosowało za. (Głosowanie nr 16)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana senatora Andrzeja Matusiewicza do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Proszę nacisnąć przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 93 obecnych senatorów 93 głosowało za. (Głosowanie nr 17)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Andrzeja Matusiewicza do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Informuję, że porządek obrad dwudziestego czwartego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwie w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświadczeniami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

Proszę pana senatora Jana Rulewskiego o wygłoszenie oświadczenia.

(Senator Jan Rulewski: Tak, już… Ojej, przepraszam bardzo, okulary…)

(Senator Władysław Ortyl: To następny, Panie Marszałku.)

Pan Jan Rulewski.

(Senator Jan Rulewski: Obecny, Panie Marszałku, ale niegotowy do wygłoszenia oświadczenia.)

(Rozmowy na sali)

(Senator Jan Rulewski: Już, okulary…)

Proszę, pięć minut.

Senator Jan Rulewski:

Już włączony czas?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oświadczenie kieruję do pana premiera rządu III Rzeczypospolitej Donalda Tuska.

Na wstępie pozwolę sobie wyrazić opinię, że rząd, wprowadzając w tym roku podwyższone kryterium dochodowe, od którego uzależnione jest prawo do otrzymania świadczeń rodzinnych, oraz podnosząc jednocześnie wysokość zasiłków rodzinnych, prawidłowo zareagował na nadchodzący kryzys gospodarczy. Kryzys, który, jak się powszechnie przewiduje, spowoduje, że już w tym roku wzrośnie bezrobocie, ponieważ wiele osób straci pracę – na przykład w bydgoskim Zachemie straciło ją sześćset osób – a większość tych, które poszukują pracy, po prostu jej nie znajdzie ani w tym, ani w przyszłym roku.

Ta słuszna i pożądana od kilku lat decyzja rządu nie satysfakcjonuje mnie jednak do końca. Nie satysfakcjonuje głównie dlatego, że nie wzrosły dodatki do zasiłków rodzinnych dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej. A za parę godzin cała Polska, i wierząca, i niewierząca, i biedna, i bogata, skupi się… jedni tylko przed choinką, inni pod choinką znajdą jeszcze gwiazdę betlejemską i żłóbek. Bo to jest to największe święto rodziny w Polsce. Dlatego to oświadczenie jest związane uczuciowo z sytuacją w Polsce.

Ze świadczeń rodzinnych mogą obecnie skorzystać tylko rodziny o najniższych dochodach, ale często są to rodziny nie dość, że dotknięte ubóstwem, to dodatkowo znajdujące się w trudnej sytuacji losowej, bo albo wychowują dzieci niepełnosprawne, albo wychowują je samotnie, albo i jedno, i drugie, albo też wychowują ich wiele. I właśnie w odniesieniu do takich sytuacji ustawodawca wprowadził system dodatków do zasiłków rodzinnych, a te, jak wiemy, jako jedyne w mijającym roku nie uległy podwyższeniu.

Panie Premierze, zmieniają się jednak warunki zewnętrzne, w jakich żyją te rodziny, wzrasta bezrobocie – sam minister Rostowski zapowiada trudny budżet państwa – z pewnością pogorszą się budżety rodzin.

Wprowadzamy w życie wiele słusznych rozwiązań – jak chociażby ostatnio zmienianą, uchwaloną w 2011 r., tak zwaną ustawę śmieciową – które powodują, że wzrastają koszty utrzymania. Szczególnie mocno ta ustawa dotknie rodziny wielodzietne. Dla przykładu podam, że obecnie miesięczny koszt wywozu segregowanych śmieci siedmioosobowej rodziny w jednej z gmin wynosi 30 zł, a od nowego roku wyniesie 140 zł, a być może nawet 160 zł. Wyborcy odbierają to jako swoistą karę za posiadanie dzieci i pytają, czy rząd ma zamiar znaleźć albo czy znalazł sposób na zrekompensowanie wzrostu kosztów utrzymania takich rodzin. Mianowicie, czy planuje zwiększyć dodatki do zasiłków rodzinnych albo czy udzieli dotacji celowej gminom, które wprowadzą ulgi w stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych – które w swoich uchwałach wprowadzą takie regulacje?

Osobiście uważam, że oszczędności w 2013 r. w wysokości prawie 300 milionów zł, uzyskane dzięki zmianie uregulowań dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych i wprowadzaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego, należy przeznaczyć na podwyższenie dodatków rodzinnych. Dostrzegam również potrzebę udziału gmin, do czego zresztą upoważnia ustawa o świadczeniach rodzinnych. Z wyrazami szacunku, Jan Rulewski, senator. (Oklaski)

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę o wygłoszenie oświadczenia panią senator Dorotę Czudowską.

Senator Dorota Czudowska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Jest to oświadczenie senatorów Klubu Prawa i Sprawiedliwości skierowane do marszałka Senatu, pana Bogdana Borusewicza.

Szanowny Panie Marszałku!

Z przykrością odnosimy się do niezrozumiałej dla nas decyzji pana marszałka i przewodniczącego Komisji Ustawodawczej, senatora Piotra Zientarskiego, o niedopuszczeniu pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania hołdu wybitnemu patriocie księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego śmierci. Projekt tej uchwały wraz z podpisami został złożony w gabinecie marszałka Senatu 9 listopada bieżącego roku, a 15 listopada został skierowany do właściwej komisji.

Kończy się obchodzony w Polsce rok księdza Skargi. Wielu senatorów, nie tylko senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, widziało zasadność uczczenia pamięci tak wybitnego Polaka, który już przed wiekami przestrzegał polityków przed zgubnymi skutkami egoizmu, pychy i chciwości dla Rzeczypospolitej i jej obywateli.

Spuścizna księdza Piotra Skargi nigdy nie powinna być lekceważona w Polsce, zwłaszcza w polskim parlamencie. Z tego względu przyjęcie przez Senat uchwały przypominającej dokonania Piotra Skargi jest ze wszech miar uzasadnione. Przypominamy panu marszałkowi i Wysokiej Izbie treść projektowanej uchwały.

„W Roku Księdza Piotra Skargi, w czterechsetlecie Jego śmierci, Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić pamięć Wielkiego Polaka, wybitnego patrioty i kaznodziei, dobroczyńcy, autora słynnych «Kazań sejmowych».

Ks. Piotr Skarga (właściwie Piotr Powęski) urodził się 2 lutego 1536 r. w Grójcu, zmarł 27 września 1612 r. w Krakowie i został pochowany w Kościele św. Piotra i Pawła w tym mieście. Był twórcą pierwszych w Polsce organizacji charytatywnych jak Bractwo Miłosierdzia, Skrzynka św. Mikołaja, Bank Pobożnych i fundusz posagowy dla panien.

Ale ten wszechstronnie wykształcony jezuita, teolog, kaznodzieja i pisarz najbardziej wsławił się wnikliwą i trafną oceną życia politycznego dokonaną w szesnastowiecznej Polsce oraz żarliwą i napominającą modlitwą wzywającą do pokuty obywateli Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wciąż aktualne są te słowa «Modlitwy za Ojczyznę» Ks. Piotra Skargi: «Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie mogli kierować».

Senat Rzeczypospolitej Polskiej czci postać Księdza Piotra Skargi, a jego przesłanie przypomina obecnemu i przekazuje przyszłym pokoleniom. Świadomi wszelkich trudności, jakie nasze Ojczyzna i Naród obecnie przeżywają, w słowach Księdza Piotra Skargi znajdujemy wskazanie, jak politycy polscy postępować powinni”.

Cóż w tym tekście skłoniło państwa do tego, by wstrzymać jego procedowanie?

I tu są podpisy członków Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Od razu odpowiadam, ponieważ jest to oświadczenie skierowane do mnie. Ja postępuję zgodnie z regulaminem. Jeżeli będzie sprawozdanie komisji, to oczywiście wprowadzę to do porządku obrad. Takiego…

(Senator Stanisław Karczewski: Można, Panie Marszałku?)

Nie, nie można, Panie Senatorze.

Nie udzielam państwu głosu.

(Senator Stanisław Karczewski: Właśnie chciałem powiedzieć, że nie ma debaty nad oświadczeniami. Dziękuję.)

To nie jest debata, to jest oświadczenie skierowane do mnie, więc odpowiadam od razu, z tego miejsca, gdzie siedzę.

Proszę pana senatora Stanisława Gogacza o zabranie głosu i wygłoszenie oświadczenia.

Senator Stanisław Gogacz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Oświadczenie senatorskie kieruję do ministra spraw zagranicznych Radosław Sikorskiego.

Panie Ministrze!

Zwrócili się do mnie Polacy mieszkający w Kołomyi na Ukrainie, zorganizowani w Towarzystwie Kultury Polskiej „Pokucie” w sprawie nekropolii polskiej w Kołomyi. Ma ona ponad dwieście dwadzieścia lat, położona jest w samym centrum miasta, liczy ponad tysiąc sześćset grobowców. W roku 1999 była przeznaczona do likwidacji, ale dzięki współpracy z Telewizją Wrocław zebrano na Dolnym Śląsku fundusze, które pozwoliły ogrodzić cmentarz, zamontować bramę i uporządkować nekropolię. 26 września 2004 r. cmentarz został ponownie poświęcony.

Gospodarzem terenu jest rzymskokatolicka parafia kierowana przez księdza Piotra Małego. Pieczę nad grobami sprawuje Towarzystwo Kultury Polskiej „Pokucie”. Od trzech lat cmentarz jest remontowany w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. W październiku Towarzystwo Kultury Polskiej „Pokucie” otrzymało wiadomość, że z inicjatywy marszałka województwa dolnośląskiego Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej we Wrocławiu na przełomie marca i kwietnia 2013 r. przeprowadzi porządki na cmentarzu. Polacy z Kołomyi są zdziwieni i zasmuceni tym, że na cmentarzu pojawiła się grupa, która bez porozumienia z parafią i towarzystwem przystąpiła do wycinki drzew. Wycinane są zdrowe, zabytkowe drzewa, głównie dąb i buk. Prośby proboszcza, aby je zostawić, a jeśli już stała się szkoda, to przeznaczyć na ławki do kościoła, są ignorowane. Wygląda to tak, jak piszą Polacy z Kołomyi, jakby wycinającym nie chodziło o robienie porządków, a tylko o pozyskanie drewna. I dalej Polacy z Kołomyi piszą tak: cmentarz w Kołomyi wymaga wielu działań, każda inicjatywa związana z jego ratowaniem warta jest poparcia, w tym jednak wypadku jest to wyrządzanie szkody, a nie czynienie dobra.

Polacy z Kołomyi proszą, żeby w przyszłości wszystkie decyzje dotyczące cmentarza były uzgadniane z rzymskokatolicką parafią i Towarzystwem Kultury Polskiej „Pokucie”.

W związku z zaprezentowaną sytuacją proszę pana ministra o zajęcie stanowiska. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Bogdana Pęka.

Senator Bogdan Pęk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt złożyć oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w imieniu dużej grupy senatorów Prawa i Sprawiedliwości oraz senatora Klimy i senatora Jaworskiego.

Oświadczanie dotyczy działań komisji rządowej wyjaśniającej katastrofę smoleńską w kontekście kwestii odpowiedzialności przewodniczącego tej komisji Jerzego Millera.

Szanowny Panie Premierze!

Według informacji prasowych sąd w Warszawie uchylił postanowienie prokuratury umarzające postępowanie karne w sprawie zaniedbań funkcjonariuszy BOR w zakresie zabezpieczenia wizyty prezydenta RP w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. Według tych informacji sąd nakazał między innymi wyjaśnienie kwestii związanych z odpowiedzialnością za nadzór nad BOR ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera.

W kontekście tej informacji rodzi się wątpliwość, czy pan minister Miller, sam obecnie rozliczany z odpowiedzialności za nadzór nad BOR, gwarantował obiektywizm komisji rządowej wyjaśniającej okoliczności katastrofy smoleńskiej.

Czy pan premier nie widzi w związku z tym konieczności weryfikacji ustaleń komisji rządowej, w szczególności w zakresie ustaleń odnoszących się do oceny działalności BOR? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Więcej oświadczeń nie ma.

Czy są jakieś komunikaty? Nie ma.

Informuję, że protokół dwudziestego czwartego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam dwudzieste czwarte posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 35)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.