Narzędzia:

Posiedzenie: 56. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


11 i 12 czerwca 2014 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.

Senatorowie sekretarze zajęli już miejsca przy stole prezydialnym.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 644, a sprawozdanie komisji – w druku nr 644 A.

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej, pana senatora Stanisława Iwana, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie połączonych komisji z prac nad ustawą o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Połączone komisje obradowały nad tą ustawą w dniu 5 czerwca bieżącego roku. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym wprowadza… Zasadniczym celem tej ustawy jest jednoznaczne rozstrzygnięcie, że w postępowaniach obejmujących przygotowanie inwestycji dotyczących lokalizacji linii kolejowych nie mają zastosowania przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym. Wydawałoby się, że jest to oczywiste, jednak interpretacje niektórych urzędów wojewódzkich, były takie, że stwarzało to wątpliwości. W związku z tym zaistniała potrzeba doprecyzowania przepisów w sposób bardzo dobitny. Dlatego ustawa, w art. 1 w pkcie 1, wprowadza do art. 9ad ustawy o transporcie kolejowym nowy ust. 3, stanowiący wprost o stosowanym wyłączeniu.

Drugim celem ustawy, wskazanym w uzasadnieniu do jej projektu, jest skrócenie i ułatwienie prowadzenia postępowań o pozwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych. W związku z tym w art. 1 pkt 2–5 nowelizuje się art. 23b, 23e, 23f oraz 23g ustawy o transporcie kolejowym, wprowadzając obowiązek dołączenia do stosownych wniosków dokumentacji w postaci dokumentu elektronicznego.

Na posiedzeniu komisji zostały wprowadzone dwie poprawki. Pierwsza poprawka dotyczy ujednolicenia zapisów dotyczących tego, co to jest dokument w formie elektronicznej, a poprawka druga dodaje przepisy przejściowe.

Połączone komisje rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie tej ustawy z tymi dwiema poprawkami. Dziękuję, Panie Marszałku.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Nie ma takich pytań.

Dziękuję, Panie Senatorze.

(Senator Stanisław Iwan: Dziękuję, Panie Marszałku.)

Projekt tej ustawy został wniesiony przez komisję sejmową.

Czy pan minister Zbigniew Klepacki pragnie zabrać głos w sprawie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Klepacki: Nie, dziękuję. Pan senator wyczerpująco ją przedstawił.)

Dziękuję bardzo.

Czy są pytania do pana ministra? Nie ma.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Dla porządku informuję, że senatorowie Tadeusz Kopeć i Ryszard Knosala złożyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 648, a sprawozdanie komisji – w druku nr 648 A.

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, pana senatora Mieczysława Augustyna, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!

Bardzo krótko, bo jest to przedłożenie nasze, senackie. Ono do nas wróciło, było już omawiane. Mogę tylko powiedzieć, że w Sejmie wszyscy głosowali za jego przyjęciem. Procedowanie trochę się przedłużyło dlatego, że chcieliśmy tu uwzględnić zmienione już przepisy ustawy o promocji zatrudnienia.

Komisja rekomenduje przyjęcie naszej ustawy bez poprawek.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy są takie pytania? Nie ma.

Projekt ustawy został wniesiony przez Senat. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister pracy i polityki społecznej.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie ustawy? Nie.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Panowie senatorowie Tadeusz Kopeć i Ryszard Knosala złożyli swoje przemówienia do protokołu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Przystępujemy do rozparzenia punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 650, a sprawozdanie komisji – w druku nr 650 A.

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana senatora Stanisława Jurcewicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Stanisław Jurcewicz:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo!

Chciałbym w imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej przedstawić sprawozdanie wraz z wnioskami mniejszości. Macie państwo tekst uchwalonej przez Sejm w dniu 5 czerwca 2014 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Chciałbym poinformować Wysoką Izbę, iż ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zmierza przede wszystkim do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. Trybunał uznał, iż zaskarżony przepis upoważniający nie zawiera wytycznych pozwalających na określenie precyzyjnego kryterium wysokości opłaty oraz metody jej obliczania lub waloryzacji.

W noweli zaproponowano szereg innych zmian, zmierzających w szczególności do doprecyzowania przedmiotowego zakresu ustawy. W miejsce zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy wprowadzono nowe regulacje dotyczące opłat za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Bardzo istotną sprawą jest to, iż Trybunał określił pewien termin, który upływa praktycznie 11 lipca. Mając na uwadze niniejszy fakt, połączone komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Dopełniając formalności, informuję Wysoką Izbę, że zgłoszone zostały wnioski mniejszości. Dziękuję za uwagę.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana senatora Andrzeja Matusiewicza, o przedstawienie wniosków mniejszości tych komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Matusiewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wniosków mniejszości jest dwadzieścia jeden. Dziesięć to są wnioski merytoryczne, jedenaście – wnioski technicznolegislacyjne.

Chcę powiedzieć, że inspiracją do dużej nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego był wyrok Trybunał Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r. Został on opublikowany w Dzienniku Ustaw 11 lipca 2013 r. i od tego czasu biegł dwunastomiesięczny termin utraty mocy obowiązującej przepisu, na podstawie którego pobierano opłaty geodezyjne. Ponieważ był to wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z regulaminem Senatu senacka Komisja Ustawodawcza podjęła próbę przedstawienia inicjatywy ustawodawczej. Było to na posiedzeniu 2 października 2013 r. Wówczas od strony rządowej otrzymaliśmy informację, że strona rządowa przygotuje ten projekt. Było też zapewnienie, że ten projekt będzie złożony w takim terminie, aby mógł obowiązywać od 11 lipca 2014 r.

Niestety, tak się nie stało, dlatego że razem z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego została przeprowadzona bardzo duża nowelizacja przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z 1989 r. Tę nowelizację należy jak najbardziej poprzeć, gdyż ona porządkuje wiele spraw odnośnie do operatów geodezyjnych, również w odniesieniu do przepisów dyscyplinarnych i to wszystko, co jest związane z zasobami geodezyjnymi prowadzonymi przez powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej, porządkuje też wiele spraw, jeśli chodzi o nowe, bardziej nowoczesne rozwiązania, dotyczące podstawowych czynności geodezyjnych.

Niemniej uważam, Wysoka Izbo, że jesteśmy tutaj po to, żeby tworzyć dobre prawo. Ja bardzo sobie cenię uwagi i opinie naszego Biura Legislacyjnego, jakość tego prawa nie może być ciągle poddawana pręgierzowi terminu, bo administracja rządowa z czymś się spóźniła. Tak już było w tej kadencji wielokrotnie. Jeżeli chodzi o wdrażanie dyrektyw unijnych, jeżeli chodzi o przepisy związane z wykonywaniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego, mimo że odroczenia są dwunastomiesięczne, a nieraz nawet osiemnastomiesięczne – to jest maksymalny okres przewidziany w konstytucji – wielokrotnie strona rządowa nie może zdążyć z przygotowaniem aktów na czas i w takiej sytuacji działamy niejako pod pręgierzem, tak jak obecnie. Argumenty, że przepis o opłatach geodezyjnych nie wejdą w życie 12 lipca 2014 r. i starostowie nie będą mogli tych opłat wyznaczać, bo nie będzie przepisu obowiązującego, są jak najbardziej zasadne, bo na tym straci budżet państwa, nie stracą na tym budżety samorządowe powiatów.

Gdy na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 2 października pojawiła się taka inicjatywa Senatu, rząd zapowiedział, że przygotuje ustawę w terminie, ale – jak się okazuje – tego terminu nie dotrzymał. W związku z tym, Wysoka Izbo, ja proszę o poparcie poprawek, które zostały zawarte w druku nr 650 A. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie?

Proszę uprzejmie, pan senator Martynowski.

Senator Marek Martynowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Ja mam pytanie do pana senatora Jurcewicza. Panie Senatorze, czy nie uważa pan, że Biuro Legislacyjne tym razem przesadziło z poprawkami? Czy uważa pan, że te poprawki nie ulepszają prawa, chociażby te, które są wśród propozycji o charakterze technicznolegislacyjnym?

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Jurcewicz:

Panie Senatorze, pan pyta mnie o moje uwagi, a ja reprezentuję stanowisko komisji i je podtrzymuję. Wnosiłem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.

Dziękuję, Panie Senatorze.

(Senator Stanisław Jurcewicz: Dziękuję.)

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister administracji i cyfryzacji.

Czy pan Kazimierz Bujakowski pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Kazimierz Bujakowski: Tak.)

Wystąpienie przedstawiciela rządu

Proszę bardzo, pan prezes Bujakowski, główny geodeta kraju.

Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Kazimierz Bujakowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Kazimierz Bujakowski, główny geodeta kraju. Jeśli pan marszałek pozwoli, chciałbym odnieść się do kilku kwestii, które dotyczą przedstawionego projektu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Najpierw chciałbym odnieść się do uwag przedstawionych przez pana senatora Matusiewicza. Pan senator powiedział, że 2 października komisja senacka podjęła taką inicjatywę, a ja chciałbym w skrócie przedstawić kalendarz prac, które zostały podjęte przez rząd. Informację o tym, że wniosek skierowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich na wniosek kilku organizacji działających w zakresie wykonawstwa geodezyjnego wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego, mieliśmy dużo wcześniej. Podjęliśmy w głównym urzędzie prace nad przygotowaniem kompleksowej zmiany ustawy, ponieważ system opłat, który był zdefiniowany w ustawie – Prawo geodezyjne i realizowany w drodze rozporządzenia wykonawczego, był systemem zarówno, że tak powiem, ułomnym prawnie, jak i nie najlepiej funkcjonującym. Chcę powiedzieć, że już od dłuższego czasu przygotowywaliśmy w głównym urzędzie projekt zmiany ustawy.

21 czerwca 2013 r., a więc jeszcze przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, minister administracji i cyfryzacji upoważnił głównego geodetę kraju do przedstawienia, do opracowania założeń ustawy, która zmieniałaby stan prawny zarówno w zakresie opłat, jak i w zakresie kwestii bezpośrednio bądź pośrednio wiążących się z tym zagadnieniem. 21 czerwca, a więc w dniu uzyskania tych upoważnień, zostało wystosowane do uzgodnień wewnątrzresortowych pismo, w którym przekazaliśmy projekt założeń do ustawy – Prawo geodezyjne. Tak jak pan senator mówił, 25 czerwca zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 11 lipca został opublikowany, a 18 lipca, czyli w tydzień po publikacji wyroku, wysłano do uzgodnień międzyresortowych projekt założeń zmiany ustawy – Prawo geodezyjne. 19 lipca wysłano ten projekt do konsultacji społecznych.

Rada Legislacyjna, która w końcu sierpnia… W swojej opinii przekazanej w końcu sierpnia rada zwróciła uwagę na konieczność dodania regulacji dotyczących postępowań dyscyplinarnych, bo te kwestie również budziły wątpliwości co do właściwego i zgodnego z obecnie obowiązującym systemem prawnym uregulowania. Te kwestie zostały dodane. W wyniku uzgodnień międzyresortowych doprecyzowano zakres zagadnień, które zostały tu ujęte. 9 października, a więc w tym czasie, gdy komisja senacka podjęła tę inicjatywę… W tydzień po tej inicjatywie pismo z projektem założeń zostało wysłane do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która 23 października zaopiniowała go pozytywnie.

Może nie będę przedstawiał całego kalendarza działań, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta ustawa reguluje kwestie opłat, ale odnosi się też do zagadnień, które wiążą się bezpośrednio bądź pośrednio z systemem opłat, a także dotyczą takich zagadnień, co do których już w momencie pisania tego projektu było wiadomo, że mogą stanowić przedmiot badania przez Rzecznika Praw Obywatelskich czy Trybunał Konstytucyjny i ewentualnych wystąpień tych organów. A więc żeby nie stwarzać ryzyka sytuacji, która ma miejsce obecnie, poszerzyliśmy zakres zagadnień, które zostały ujęte w tej ustawie, o inne kwestie.

Ta ustawa oprócz tego, że realizuje formalnie wniosek Trybunału Konstytucyjnego i konsekwencje z niego wynikające, w sposób nowoczesny – moim zdaniem nawet bardzo nowatorski – porządkuje system dostępu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który również się zmienia. To nie będą już tylko tradycyjne mapy, ale również usługi sieciowe, które umożliwiają dostęp do danych i korzystanie z danych przestrzennych zgromadzonych w zasobie. Chciałbym podkreślić, że jeśli chodzi o system opłat, to wykonawcy prac geodezyjnych są traktowani nieco inaczej, niż było to do tej pory: wnoszą opłaty za udostępnione z zasobu materiały, ale z pięćdziesięcioprocentową bonifikatą. Pięćdziesięcioprocentowa redukcja tych opłat jest związana z tym, że informacje, które wykonawcy prac geodezyjnych przekazują do zasobu, wzbogacają ten zasób. Tak że, jak mówiłam, nieco inne założenia dotyczą dostępu do danych.

Chciałbym podkreślić jeszcze jedną ważną kwestię. Wiem, Panie Senatorze, ale… Myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ to podejście jest nowatorskie. Część danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będzie udostępniana nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Będą to dane z państwowego rejestru granic, z państwowego rejestru nazw geograficznych, z bazy danych obiektów ogólnogeograficznych – obrazowo można powiedzieć, że chodzi na przykład o mapę w skali 1:250 000 – i dane dotyczące numerycznego modelu terenu. Każdy będzie mógł z tych danych korzystać. Myślę, że będzie to pewien impuls rozwojowy w zakresie usług geoinformatycznych. Będzie można korzystać z tych danych w różnych celach, również w celach komercyjnych. I jeszcze jeden wątek dotyczący nieodpłatnego udostępniania tych danych. Takie same zasady dotyczą szkół i uczelni – chodzi o realizację celów dydaktycznych – jak również jednostek badawczo-rozwojowych, jeżeli realizują cele badawcze. Moim zdaniem są to bardzo ważne i bardzo korzystne rozwiązania.

Panowie senatorowie mówili o tym wymogu formalnym wynikającym z terminu wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny. Z uwagi na złożoność sprawy, z uwagi na ścieranie się interesów różnych podmiotów – jedni domagają się nieodpłatnego dostępu do danych z państwowego zasobu, a drudzy, samorządy terytorialne, wnoszą o to, żeby te regulacje nie zmniejszały dochodów… Bo wpływy z tytułu udostępniania danych są dochodami powiatów i województw, Panie Senatorze. A więc te zmiany są istotne nie tyle z punktu widzenia budżetu państwa, ile z punktu widzenia powiatów i województw. Należało zatem znaleźć równowagę, należało znaleźć kompromis, który byłby zaakceptowany przez wszystkich uczestniczących w procesie uzgodnień. Dlatego też zajęło to trochę czasu, ale, jak mi się wydaje, wykorzystaliśmy ten czas w najlepszy możliwy sposób. Przedstawiliśmy Sejmowi projekt ustawy, a teraz bardzo bym prosił, ażeby Senat uwzględnił to, że… Ta ustawa oczywiście nadal mogłaby być doskonalona, bo nie ma rzeczy idealnych, nie ma doskonałych rozwiązań, ale jest ona czytelna i w sposób, w naszej ocenie, jednoznaczny będzie interpretowana przez podmioty, do których te normy prawa są adresowane. Wnoszę zatem o przyjęcie wniosku obu komisji i przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

Pan senator Martynowski. Proszę bardzo.

Senator Marek Martynowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Prezesie, w związku z tym, że pan senator Jurcewicz nie chciał odpowiedzieć na moje pytanie, zadaję to pytanie panu. Czy żadna z tych poprawek Biura Legislacyjnego nie była warta tego, by się nad nią pochylić? Dwadzieścia jeden poprawek – w takim razie wychodzi na to, że nasze Biuro Legislacyjne jest do bani.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Kazimierz Bujakowski:

Panie Marszałku! Panie Senatorze!

Tak jak powiedziałem, nie ma produktu doskonałego. I na pewno te poprawki, które Biuro Legislacyjne… przynajmniej w części te poprawki mogłyby poprawić jakość ustawy, nie zmieniając jednak merytorycznych kwestii, ponieważ my na posiedzeniu komisji przedstawialiśmy swoje argumenty odnośnie do innego spojrzenia, nie akceptując poprawek merytorycznych przedstawionych przez legislatorów. Przykładowo, jeśli w art. 7a mamy określone kompetencje głównego geodety kraju w zakresie kontroli i nadzoru, to powtarzanie w art. 9 ust. 1 tego, że główny geodeta kontroluje i nadzoruje, po to, żeby zachować spójność tych norm, wydaje się… Owszem, może jest to zasadne, jednak niczego nie zmienia, dlatego że norma stanowiąca zadania i kompetencje głównego geodety kraju w odniesieniu do wojewódzkich inspektorów już istnieje. Można więc doskonalić tekst… Z drugiej strony mamy do czynienia również z tą argumentacją faktyczną, która sprawia, że dążenie do doskonałości może spowodować, że w samorządach powstanie poważny problem wynikający z luki legislacyjnej i braku możliwości świadczenia ważnych usług. Bo jednak regulacje stanów prawnych czy przygotowanie inwestycji nie będą się mogły odbywać bez dostępu do danych geodezyjnych. Dlatego jeszcze raz wnoszę o to, o co wnosiła komisja. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Więcej pytań nie ma.

Dziękuję, Panie Ministrze.

(Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Kazimierz Bujakowski: Dziękuję bardzo.)

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Dla porządku informuję, że pan senator Tadeusz Kopeć złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedenastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonujący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Projekt ten jest zawarty w druku nr 617, a sprawozdanie komisji – w druku nr 617 S.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora Andrzeja Matusiewicza, o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca Andrzej Matusiewicz:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiam kolejną powyrokową inicjatywę Senatu – w tej kadencji jest to już bodajże sześćdziesiąta któraś taka inicjatywa. Jest to wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 8 października 2013 r. Trybunał stwierdził niezgodność z konstytucją art. 78 §2 k.p.k. i art. 81 §1 k.p.k. Ten pierwszy przepis był tak sformułowany, że nie przewidywał zaskarżalności postanowienia sądu o cofnięciu wyznaczenia obrońcy z urzędu, a drugi przepis nie przewidywał zaskarżalności zarządzenia prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu w trybie art. 78 §1 k.p.k. – w doktrynie prawa karnego to tak zwana obrona ubogiego, czyli osoby, która nie jest w stanie ponieść we własnym zakresie kosztów ustanowienia obrońcy. Trybunał na podstawie wzorców konstytucyjnych z art. 42 ust. 2 konstytucji, art. 45 ust. 1 i art. 78, czyli wzorców dotyczących prawa do obrony, prawa do sądu i zasady dwuinstancyjności postępowania sądowego, uznał te przepisy za niezgodne z konstytucją. I z tym związana jest ta nowelizacja. Przewiduje ona zaskarżalność w każdym przypadku cofnięcia wyznaczenia obrońcy z urzędu, jak również odmowy wyznaczenia obrońcy; będzie wtedy przysługiwać zażalenie. Dotyczy to nie tylko zmian w przepisach kodeksu postępowania karnego, ale także kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a konkretnie art. 23.

Projekt ten był pozytywnie zaopiniowany przez Krajową Radę Sądownictwa, prokuratora generalnego, Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa. Minister sprawiedliwości wyraził stanowisko, aby właściwym do rozpoznania takiego wniosku o ustanowienie obrońcy z urzędu był również referendarz sądowy. To zostało uwzględnione i w art. 18 pkt 6 jest wprowadzona poprawka.

Ustawa wejdzie w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia z wyjątkiem art. 3, gdyż to musi byś zsynchronizowane z dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego, która wejdzie w życie od 1 lipca 2015 r.

W imieniu obu komisji proszę Wysoką Izbę o poparcie tego projektu. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców. Przypominam, że Komisja Ustawodawcza upoważniła do jej reprezentowania także senatora Andrzeja Matusiewicza.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.

Wystąpienie przedstawiciela rządu

Czy przedstawiciel rządu, pan minister Stanisław Chmielewski, pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu ustawy?

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski:

Dzień dobry.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chcę powiedzieć, że w ramach prac nad tym projektem minister sprawiedliwości zgłosił stanowisko, które prawdopodobnie będzie podstawą do tego, co będzie się działo w ramach przygotowania stanowiska rządu w momencie, kiedy ten projekt stanie się projektem sejmowym. Dziękuję za to, że pewne elementy naszego stanowiska zostały wykorzystane, chcę jednak jeszcze raz – właściwie jestem do tego zmuszony – podkreślić, że w naszej ocenie ten projekt w sposób nadmierny rozbudowuje kwestię postępowania odwoławczego, angażując w to sądy apelacyjne i Sąd Najwyższy. Postulujemy, i przy tym będziemy obstawać, aby zachować to odwołanie, ale poprzez poziome działania, czyli poprzez rozpoznawanie ewentualnych zażaleń przez inne składy tego samego sądu. Chcę przypomnieć, że w sprawach o tymczasowe aresztowanie właśnie tego rodzaju procedura jest stosowana. To powoduje, że dla zachowania zgodności… Już nie chcę oceniać, która sprawa jest ważniejsza z punktu widzenia praw człowieka, ale w imię pewnej systematyki kodeksu postępowania karnego takie stanowisko wyrażaliśmy.

Tyle z mojej strony. Dziękuję za wsparcie, bo każde wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest ważne dla dobrego systemu prawa w Polsce.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rządu.

Nie ma takich pytań.

Dziękuję, Panie Ministrze.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski: Dziękuję, Panie Marszałku.)

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Przypominam, że wnioski legislacyjne mogą obejmować wyłącznie zmiany zmierzające do wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz ich niezbędne konsekwencje.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do zabrania głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone razem z innymi głosowaniami.

Ogłaszam przerwę do godziny 11.00, wtedy przeprowadzimy głosowania.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 36 do godziny 11 minut 01)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Wznowienie obrad

Wysoka Izbo, wznawiam obrady.

Proszę o zajęcie miejsc.

Sekretarze już zajęli miejsca przy stole prezydialnym.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 645 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Proszę sprawozdawcę, senatora Ryszarda Knosalę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Ryszard Knosala:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Komisje, które wymieniła pani marszałek, na posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrzyły zgłoszone wnioski do omawianej ustawy i rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie wniosku pierwszego, czyli wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.

Czy senator sprawozdawca Jarosław Obremski chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Jarosław Obremski: Nie, dziękuję.)

Głosowanie

A zatem przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie – w wypadku odrzucenia tego wniosku – nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 76 senatorów, 75 – za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 1)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 653 A.

Głosowanie

Przystępujemy o głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 2)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 643 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej

Proszę sprawozdawcę, senatora Andrzeja Matusiewicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Matusiewicz:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Połączone komisje, dopiero co wymienione przez panią marszałek, rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie poprawek: pierwszej, drugiej i od czwartej do szesnastej. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.

Czy senator wnioskodawca Piotr Zientarski chce jeszcze zabrać głos? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie na podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Nad poprawkami pierwszą, drugą, piątą i jedenastą należy głosować łącznie. Poprawki pierwsza, druga, piąta i jedenasta poprawiają redakcję przepisów w zakresie odesłań.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 78 za. (Głosowanie nr 3)

Poprawka trzecia eliminuje zmianę, która jest zbędna z punktu widzenia rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, 26 – za, 51 – przeciw. (Głosowanie nr 4)

Poprawka czwarta usuwa odesłanie, które znalazło się już w innej jednostce redakcyjnej i tam wskazuje na potrzebę uwzględnienia okresu dziesięcioletniej karencji przy podejmowaniu decyzji w sprawie ponownego przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 5)

Poprawki szósta i dwunasta uzupełniają nowelizowane przepisy ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji o niezbędne korekty odesłań.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, 77 za. (Głosowanie nr 6)

Poprawki siódma i ósma mają na celu doprecyzowanie odesłań, aby nie było wątpliwości co do wymagań stawianych osobom, które chcą ponownie ubiegać się o powołanie na notariusza, a poprawka trzynasta zmierza do osiągnięcia podobnego skutku na gruncie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 7)

Poprawka dziewiąta modyfikuje brzmienie dodawanego przepisu z uwagi na to, że przyznanie prawa wykonywania zawodu ma charakter konstytutywny i jako takie musi poprzedzać wpis na listę członków okręgowej izby aptekarskiej.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 78 za. (Głosowanie nr 8)

Poprawka dziesiąta uwzględnia okoliczność, że tylko podjęcie wykonywania zawodu farmaceuty w jednej formie, jaką jest praca w aptece, wymaga w razie dłuższej przerwy przeszkolenia uzupełniającego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 75 senatorów, 75 za. (Głosowanie nr 9)

Nad poprawkami jedenastą, dwunastą i trzynastą głosowanie już się odbyło.

Poprawka czternasta koryguje tytuł zmienianej ustawy w związku ze zmianą, jaka dokona się za sprawą ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych. Z kolei poprawka szesnasta odzwierciedla konsekwencję tego faktu w treści przepisu przejściowego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 78 za. (Głosowanie nr 10)

Celem poprawki piętnastej jest wyłączenie niemożliwej do spełnienia przesłanki przez osobę powracającą do zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 78 za. (Głosowanie nr 11)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 53 – za, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 12)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy w spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 646 Z.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Andrzeja Owczarka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Owczarek:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Komisja Gospodarki Narodowej na wczorajszym posiedzeniu postanowiła rekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Czy senator wnioskodawca Wiesław Dobkowski chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Wiesław Dobkowski: Nie, dziękuję.)

Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Gospodarki Narodowej o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 52 – za, 1 – przeciw, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 13)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, że senator Jadwiga Rotnicka zgłosiła wniosek o wyznaczenie komisjom terminu przygotowania dodatkowego sprawozdania w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w celu przeprowadzenia trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Informuję, że komisje nie przygotowały przedmiotowego sprawozdania, w związku z czym nie przystąpi się do trzeciego czytania na obecnym posiedzeniu.

Zamykam punkt szósty porządku obrad. Punkt ten będzie rozpatrzony w ramach trzeciego czytania po przygotowaniu wspomnianego sprawozdania.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 647 Z.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Stanisława Iwana, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan:

Wysoki Senacie!

Komisja rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie wybranych poprawek: od pierwszej do piątej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Zapytam jeszcze, czy senator Iwan chce zabrać głos jako senator wnioskodawca.

(Senator Stanisław Iwan: Dziękuję uprzejmie.)

Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza odsyła do właściwego przepisu ordynacji podatkowej.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 79 – za. (Głosowanie nr 14)

Nad poprawkami drugą i piątą należy głosować łącznie. Przyjęcie poprawek drugiej i piątej wykluczy głosowanie nad poprawką szóstą. Odrzucenie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację poprawki trzeciej.

Poprawki druga i piąta przenoszą przepisy dotyczące stosowania taryf dla paliw gazowych do przepisów materialnych.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 56 – za, 22 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 15)

Przyjęcie poprawki trzeciej wyklucza głosowanie nad poprawką siódmą. Poprawka trzecia przepisem zawartym wśród przepisów materialnych przenosi uprawnienia i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na wyodrębnione przedsiębiorstwo energetyczne.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 53 – za, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 16)

Poprawka czwarta nakazuje sprzedawać gaz ziemny w sposób zapewniający publiczny i równy dostęp do tego gazu.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 53 – za, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 17)

Poprawka szósta…

(Głos z sali: Teraz całość.)

Aha, całość.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 77 senatorów, 51 – za, 26 – przeciw. (Głosowanie nr 18)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk senacki nr 644 A. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza ujednolica przepisy ustawy oraz dostosowuje jej terminologię do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 19)

Poprawka druga modyfikuje przepis przejściowy tak, aby objąć nim wszystkie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 75 senatorów, 74 – za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 20)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 79 za. (Głosowanie nr 21)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 648 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 79 senatorów, 79 za. (Głosowanie nr 22)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 650 A – natomiast mniejszość komisji przedstawiła wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie – w przypadku odrzucenia tego wniosku – nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 52 – za, 26 – przeciw. (Głosowanie nr 23)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy, zawartego w druku nr 617 S. Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił senatora Andrzeja Matusiewicza do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 78 senatorów, 78 – za. (Głosowanie nr 24)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, ze Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senatora Andrzeja Matusiewicza do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Informuję, że porządek obrad pięćdziesiątego szóstego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?

Zapraszam pana senatora Stanisława Gogacza.

(Rozmowy na sali)

Może najpierw pozwolimy senatorom wyjść, żeby mógł pan spokojnie odczytać swoje oświadczenie.

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Gogacz:

Pani Marszałek, kieruję swoje oświadczenie do ministra spraw zagranicznych.

Pani kapitan Weronika Sebastianowicz, pseudonim Różyczka, żołnierz Armii Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, działaczka polska na Białorusi, wyrokiem z 22 sierpnia 1952 r. skazana na dwadzieścia pięć lat pozbawienia wolności, skrócone do dziesięciu lat, postanowieniem prezydenta z dnia 12 czerwca 2012 r. została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką.

Ta osiemdziesięciotrzyletnia polska kombatantka, przewodnicząca Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej przy Związku Polaków na Białorusi ma być sądzona przez sądy na Białorusi za rzekomy przemyt żywności dla członków kierowanego przez nią Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej. Dary dla kombatantów trafiły z Polski w formie paczek świątecznych; są symbolem pamięci rodaków. Ta akcja trwa już od wielu lat i do tej pory nie zdarzyło się, żeby białoruski urząd celny interweniował w sprawie przewozu paczek świątecznych przez granicę. Po raz pierwszy stało się tak podczas tegorocznej akcji. Paczki dla kombatantów zostały dostarczone do domu pani Weroniki Sebastianowicz, skąd były przekazywane poszczególnym kombatantom, gdyż Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej nie posiada własnego lokalu. Władze białoruskie nie chcą bowiem zalegalizować organizacji.

Polscy kombatanci na Białorusi żyją w krańcowo trudnych warunkach materialnych, dostają głodowe emerytury, a jak widać, stosunek do nich obecnych władz w Mińsku nie jest życzliwy. Władze białoruskie nie traktują kombatantów Armii Krajowej jako weteranów II wojny światowej.

Rozprawa przed sądem w Grodnie, która pierwotnie miała odbyć się 10 czerwca bieżącego roku, ma zostać przeprowadzona 17 czerwca tego roku.

Zwracam się do ministra spraw zagranicznych, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do polskiej dyplomacji o udzielenie wszechstronnej pomocy pani kapitan Weronice Sebastianowicz. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Rozumiem, że nie ma już więcej osób chętnych do wygłoszenia swoich oświadczeń.

Proszę senatora sekretarza o odczytanie komunikatów… Aha, nie ma komunikatów.

Informuję, że protokół pięćdziesiątego szóstego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam pięćdziesiąte szóste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

Dziękuję bardzo.

(Zamknięcie posiedzenia o godzinie 11 minut 28)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.