Narzędzia:

Posiedzenie: 51. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


19 i 20 marca 2014 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczy Marszałek Bogdan Borusewicz)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Senatorowie sekretarze zajęli już miejsca przy stole prezydialnym.

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 567Z.

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Zbigniewa Meresa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Zbigniew Meres:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Komisja na posiedzeniu w dniu 19 marca bieżącego roku rozpatrzyła wnioski zgłoszone w dniu 19 marca bieżącego roku w toku debaty nad ustawą o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko. Wysoki Senat raczy przyjąć poprawkę pierwszą oraz poprawki od trzeciej do ósmej. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy senator wnioskodawca Jan Maria Jackowski chce zabrać głos?

(Senator Jan Maria Jackowski: Tak.)

Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chciałbym prosić o poparcie tej poprawki, ponieważ służba, o której tu mowa, jest, że tak powiem, specjalna, a okoliczności takiego zdarzenia mogą mieć długotrwałe skutki prawne. I w przypadku, gdyby należało po latach dochodzić i udowadniać, co faktycznie miało miejsce, to przechowywanie dokumentacji przez trzydzieści lat może być dla wielu osób ratunkiem. A nie generuje to, w moim przekonaniu, dodatkowych kosztów ani nie powoduje jakichś innych skutków. Tak więc prosiłbym Wysoką Izbę o poparcie tej poprawki. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza usuwa zbędne wyrażenie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Nie działa!)

(Głosy z sali: Działa!)

(Senator Bolesław Piecha: Działa. Ja wiem, że nie wszystkim…)

Proszę o wyniki.

Głosowało 85 senatorów, wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 1)

Poprawka druga wydłuża do trzydziestu lat okres przechowywania akt postępowania wyjaśniającego w sprawach dotyczących ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pozostającego w związku ze służbą.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 85 senatorów, 27 było za, 56 – przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 2)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzecia ujednolica terminologię ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 87 senatorów, wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 3)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czwarta ujednolica terminologię ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 87 senatorów, wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 4)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piąta rozszerza prawo do wniesienia odwołania do sądu na przypadki niewydania decyzji w sprawach o przyznanie odszkodowania za przedmioty osobistego użytku utracone lub uszkodzone wskutek wypadku.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 87 senatorów, wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 5)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka szósta jest konsekwencją uchylenia art. 59 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i ma na celu wprowadzenie przepisu, który pozwala stosować nową ustawę do strażaków w służbie kandydackiej na zasadach określonych dla strażaków.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki: na 87 senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 6)

Poprawka została przyjęta.

Poprawki siódma i ósma, zmieniając przepis upoważniający do wydania rozporządzenia, zmierzają do wskazania, że wysokość minimalnej sumy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, wskutek których może nastąpić uszkodzenie ciała lub śmierć funkcjonariusza wykonującego obowiązki służbowe poza granicami kraju, będzie uzależniona od wysokości świadczeń odszkodowawczych. Poprawki pozostawiają w mocy dotychczasowe rozporządzenie przez okres sześciu miesięcy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki: na 87 senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 7)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki: na 87 senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 8)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy – druki nr 568A i 568B.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka ta ma na celu doprecyzowanie odesłania do przepisów rozporządzenia.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki: na 87 senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 9)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki: na 84 senatorów 84 głosowało za. (Głosowanie nr 10)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o europejskiej inicjatywie obywatelskiej.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwały, w których wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy – druki nr 573A i 573B.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza ma na celu zapisanie sankcji karnej w sposób zgodny z systematyką kodeksu karnego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki: na 86 senatorów 86 głosowało za. (Głosowanie nr 11)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga ma na celu zapisanie sankcji karnej w sposób zgodny z systematyką kodeksu karnego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 85 senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie nr 12)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 86 senatorów 86 głosowało za. (Głosowanie nr 13)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk nr 572A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza ma charakter precyzujący.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki: na 85 senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie nr 14)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga ma na celu wskazanie, w jaki sposób sporządzany będzie protokół pisemny przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 84 senatorów 84 głosowało za. (Głosowanie nr 15)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia poprawia błąd językowy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki: na 85 senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie nr 16)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czwarta określa, w jakich przypadkach zapis dźwięku w rozprawie będzie można uzyskać bezpłatnie.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki: na 87 senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 17)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piąta wprowadza dla stron postępowania prawo do uzyskania nie tylko zapisu dźwięku z rozprawy, ale też zapisu obrazu.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki: na 87 senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 18)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka szósta usuwa sprzeczność w zakresie odesłań oraz czyni zmieniany przepis bardziej zrozumiałym.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 19)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka siódma ujednolica terminologię ustawy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki: na 87 senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 20)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki: na 87 senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 21)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk nr 569A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Wyniki: na 87 senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 22)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk nr 583A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza usuwa adres publikacyjny ustawy z treści oświadczenia składanego przez przedsiębiorcę do organu rejestrowego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie nr 23)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga kwalifikuje brak elementów oświadczenia dołączanego do wniosku jako braki formalne wniosku.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki .

Na 86 senatorów 86 głosowało za. (Głosowanie nr 24)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia modyfikuje sposób obliczania udziału preferowanych biokomponentów w realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 85 obecnych senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie nr 25)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czwarta skreśla przepis powtarzający normę zawartą w art. 9 ustawy o opłacie skarbowej.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki: na 86 obecnych senatorów 86 głosowało za. (Głosowanie nr 26)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 85 obecnych senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie nr 27)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r.

Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druki nr 574A i 574B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 86 głosujących senatorów 86 głosowało za. (Głosowanie nr 28)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r.

Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o odrzucenie przez Senat projektu ustawy zawartego w druku nr 534. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionym przez wnioskodawców projektem ustawy zawartym w druku nr 534.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania nad przedstawionym przez komisje wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Na 87 głosujących senatorów 85 głosowało za, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 29)

Odrzucenie projektu

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat odrzucił projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.

Informuję, że porządek pięćdziesiątego pierwszego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

(Rozmowy na sali)

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

(Rozmowy na sali)

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut.

Informuję, że marszałek sprawdzi te oświadczenia złożone do protokołu i jeżeli czas ich wygłoszenia przekroczyłby pięć minut, to ich nie uwzględni.

(Rozmowy na sali)

Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

(Rozmowy na sali)

Chwila przerwy.

(Rozmowy na sali)

Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Gogacza.

Senator Stanisław Gogacz:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Pierwsze oświadczenie senatorskie kieruję do ministra Zdrojewskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

We Lwowie znajdują się ogromne zbiory historycznego dziedzictwa polskiego w postaci archiwów, setek tysięcy dokumentów dotyczących całej Polski przedrozbiorowej, czasu rozbiorów, a także czasów późniejszych. To materiały absolutnie kluczowe dla wiedzy o wielu rodzinach, miejscach, organizacjach, wydarzeniach. Oczywista wydaje się potrzeba dokonania pełnej digitalizacji tych zbiorów, tak aby w ten sposób je zabezpieczyć. Proszę o poinformowanie, czy minister kultury i dziedzictwa narodowego podjął jakiekolwiek działania w tym obszarze.

Zwracam się także do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o zintensyfikowanie już podjętych działań. Proszę o informację, jakie działania zostaną ewentualnie podjęte w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo.

Drugie oświadczenie kieruję do ministra gospodarki.

Oświadczenie senatorskie skierowane do ministra gospodarki w związku z całkowitą likwidacją z dniem 31 marca 2014 r. rejonu energetycznego Lubartów, obecnie sekcji.

Według Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Lubelskich Zakładów Energetycznych SA restrukturyzacja podmiotu PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin powinna być przeprowadzana w sposób efektywny i logiczny, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju całego regionu. Argumenty, jakie przedstawiają związkowcy, dotyczą między innymi tego, że pozostawienie sekcji Lubartów zakładu energetycznego zapewniłoby wygodę w załatwianiu spraw odbiorcom, którzy mieszkają w najbliższych gminach. W przypadku likwidacji sekcji w każdej sprawie będą oni musieli jeździć do Lublina. Następny argument dotyczy tego, że utrzymane byłyby miejsca pracy w regionie, utrzymany byłby rozwój regionu, a interesanci, załatwiając sprawy na miejscu, korzystaliby z infrastruktury, banków, sklepów i innych obiektów.

Podczas likwidacji rejonu energetycznego Lubartów i tworzenia sekcji dyrektor generalny, jak twierdzą związkowcy, obiecał pozostawienie sekcji w Lubartowie. Pracownicy, którzy będą przeniesieni z Lubartowa do Lublina, będą wykonywali tam taką samą pracę jak w Lubartowie. Pracy jest bardzo dużo i bez znaczenia jest to, czy będzie ona wykonywana w Lubartowie czy w Lublinie. Obecnie kilka osób zatrudnionych jest na umowę-zlecenie.

Związkowcy twierdzą, że nikt w sposób logiczny, przejrzysty, klarowny nie przedstawił im korzyści wynikających z przeniesienia zakładu terenowego do Lublina, poza doraźną korzyścią wynikającą ze sprzedaży majątku, czyli biurowca. Związkowcy chcą szeroko zakrojonej konsultacji na temat restrukturyzacji tak ważnej dla wszystkich obywateli gałęzi gospodarki z przedstawicielami zarządu PGE, środowisk biznesowych, ekonomicznych, administracji terenowej i rządowej oraz społecznych przedstawicieli sekcji zakładu energetycznego.

Proszę ministra gospodarki, pana wicepremiera, o ustosunkowanie się do tej sytuacji. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Złożył pan oświadczenia na piśmie?

(Senator Stanisław Gogacz: Nie, tylko je przeczytałem. To wystarczy.)

Dobrze. Dziękuję.

(Senator Stanisław Gogacz: Dziękuję.)

Informuję, że do wygłoszenia oświadczeń nie zgłosił się nikt poza panem senatorem Gogaczem.

Informuję, że nie ma komunikatów.

Informuję, że protokół pięćdziesiątego pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich – pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam pięćdziesiąte pierwsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 09 minut 23)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.