Narzędzia:

Posiedzenie: 48. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


29 i 30 stycznia 2014 r.
Przemówienia z dnia następnego

Przemówienie senatora Ryszarda Góreckiego w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Przemówienie senatora Ryszarda Góreckiego w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku!

Przepisy uchwalonej na pięćdziesiątym ósmym posiedzeniu Sejmu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w moim przekonaniu ułatwią funkcjonariuszom służb i pracownikom państw członków Unii Europejskiej udział we wspólnych operacjach ratowniczych odbywających się w Polsce. Tym samym pomogą w zapewnieniu porządku publicznego w trakcie trwania imprez masowych, klęsk żywiołowych oraz katastrof.

Istotnym argumentem przemawiającym za uchwaloną ustawą jest to, iż w sposób przejrzysty i niebudzący wątpliwości ujmuje ona zasady uczestnictwa zagranicznych funkcjonariuszy oraz pracowników we wspólnych działaniach na terytorium naszego kraju. Ponadto zawiera ona wiele definicji, wyjaśniających między innymi to, co rozumie się przez wspólną operację, co więcej, wyjaśnia procedury, jakie należy podjąć w przypadku udziału zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników krajów Unii Europejskiej bądź też państw nieobjętych przepisami porozumienia Schengen.

Warto również dodać, iż ustawa przyznaje prawo posiadania broni palnej, amunicji oraz własnych mundurów służbowych zagranicznym funkcjonariuszom i pracownikom przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl tej ustawy zagraniczni pracownicy i funkcjonariusze podlegać będą polskiemu prawu.

Jako głos poparcia dla tej opinii dodam tylko, że powyższa ustawa usprawni wspólne działanie funkcjonariuszy polskich i zagranicznych podczas masowych zgromadzeń, klęsk żywiołowych bądź katastrof oraz – co najważniejsze – pomoże w utrzymaniu ładu, bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałaniu przestępczości.

Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Projekt ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych z zakresu udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt zakłada umożliwienie odpowiednim służbom podjęcia interwencji w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania przestępczości, a także działań na rzecz ochrony porządku w trakcie zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych, katastrof oraz podczas działań ratowniczych.

Z uwagi na potrzebę ujednolicenia przepisów oraz w celu przyspieszenia działań ratowniczych i porządkowych zdecydowano się na ujęcie tej problematyki w ramach ustawy. Ustawa jako akt prawa powszechnie obowiązującego gwarantuje jednolitość praktyki stosowania przepisów europejskich oraz prawa międzynarodowego, co powinno spowodować przyspieszenie organizacji wspólnych operacji lub wspólnych działań ratowniczych.

Celem ustawy jest także umożliwienie funkcjonariuszom lub pracownikom państw członkowskich Unii Europejskiej, innych państw stosujących dorobek Schengen oraz państw trzecich udziału we wspólnych operacjach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to sytuacji, w których Rzeczpospolita Polska będzie potrzebować międzynarodowej pomocy w postaci interwencji odpowiednich służb w przypadkach ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w trakcie zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych poważnych zdarzeń, a także w celu zapobiegania przestępczości.

W pełni popieram rozwiązania proponowane w ustawie o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż ma ona na względzie ochronę porządku i bezpieczeństwa publicznego, zapobieganie przestępczości oraz ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Dziękuję.