Narzędzia:

Posiedzenie: 17. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


2 i 3 sierpnia 2012
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałek Jan Wyrowiński)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznowienie posiedzenia

Wznawiam posiedzenie.

Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiemnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego.

Witam przybyłych na posiedzenie gości: panią minister Małgorzatę Omilanowską, pana Sauliusa Labutisa, zastępcę ambasadora Republiki Litewskiej, pana Andrzeja Kunerta, sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, i pana profesora Zdzisława Najdera, jednego z pomysłodawców tej uchwały. (Oklaski)

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu. Zawarty jest w druku nr 161, a sprawozdanie komisji w druku nr 161S.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, pana senatora Ryszarda Bonisławskiego, o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca Ryszard Bonisławski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zaproszeni Goście!

Mam przyjemność zaprezentowania wspólnie wypracowanej przez wspomniane tutaj dwie komisje uchwały, która przyszły rok określa jako Rok Powstania Styczniowego. Uchwała nie jest długa. Przedstawię jej treść.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiająca rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego.

Dnia 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie skierowane przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Objęło ono tereny Królestwa Polskiego, Litwy oraz Ukrainy. Impulsem do podjęcia działań zbrojnych był manifest Tymczasowego Rządu Narodowego reprezentującego wszystkie warstwy ówczesnego społeczeństwa oraz ziemie leżące w historycznych granicach dawnej I Rzeczypospolitej. Powstanie było wyrazem sprzeciwu wobec carskiego ucisku i intensywnej polityki rusyfikacji. Pomimo poświęcenia i poniesionych ofiar zryw zakończył się klęską, a w odwecie władze carskie nasiliły represje przeciwko ludności cywilnej oraz całkowicie zlikwidowały resztki odrębności państwowej Królestwa Polskiego.

Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych, spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności. Marian Langiewicz, dyktator i generał wojsk powstańczych napisał: «Kraj, który ma takich żołnierzy, musi być wolnym i potężnym. Towarzysze broni! Ojczyzna i historia was nie zapomni».

Trudna historia i bolesne doświadczenia były źródłem siły i wytrwałości w walce o niepodległość całych pokoleń Polaków. Legenda i etos Powstania Styczniowego legły u podstaw odrodzonej Polski, a poświęcenia powstańców doprowadziły do odrodzenia naszej państwowości po 123 latach niewoli w 1918 roku.

Uchwała Senatu stanowi wyraz najwyższego hołdu poświęcenia i ofierze uczestników tamtych wydarzeń oraz wyraża pielęgnowany do dziś kult odpowiedzialności oraz obowiązku wobec Ojczyzny i Narodu.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa instytucje państwowe i samorządowe wszystkich szczebli do godnego uczczenia tej doniosłej rocznicy.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”.

Po wniesieniu poprawek do tej uchwały komisje jednogłośnie ją poparły, proszę więc Wysoką Izbę o przychylenie się do naszego wniosku i takież zagłosowanie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji, a zarazem do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców – bo przypominam, że komisja upoważniła do jej reprezentowania również senatora Ryszarda Bonisławskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie ma pytań.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu…

(Senator Jan Rulewski: Ależ zapisał się, zapisał.)

Zapisał się?

(Senator Anna Aksamit: …do oświadczenia.)

(Senator Stanisław Iwan: Nie, zapisał się do…)

(Senator Piotr Zientarski: Ale to już za późno, Panie Senatorze.)

(Senator Jan Maria Jackowski: Zapisywałem się, tak, oczywiście.)

(Senator Piotr Zientarski: Już za późno.)

(Senator Jan Maria Jackowski: Byłem u pani senator i zapisałem się do dyskusji w tym punkcie.)

(Głosy z sali: No więc jak to?)

(Senator Anna Aksamit: Nie do dyskusji. Powiedziałeś, że do oświadczenia.)

(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, zapisywałem się do dyskusji.)

Dobrze, proszę zapisać pana senatora. Nic się nie stało.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Jackowskiego.

(Oklaski)

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czcigodni Goście!

Bardzo dobrze się stało, że Senat wyszedł z tą inicjatywą. Jesteśmy w tej chwili w momencie wspominania powstania warszawskiego, ale pamiętajmy, że nasza tradycja powstańcza trwała od końca XVIII w., od czasu konfederatów barskich. Niedługo będziemy obchodzili rocznicę roku 1920, cudu nad Wisłą. Powstańcy styczniowi, którzy jeszcze żyli w tamtym czasie, byli w II Rzeczypospolitej cenieni w sposób szczególny: zyskali awanse do stopnia oficerskiego, podporucznika, mieli specjalne mundury, byli w sposób szczególny szanowani przez obywateli Rzeczypospolitej.

Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednym wydarzeniu. Mieszkaniec okolic Przasnysza, który brał udział w powstaniu styczniowym, w roku 1920, kiedy nawała bolszewicka szła na Polskę i Europę, zgłosił się na ochotnika do wojska – a miał wtedy pod osiemdziesiątkę – i przyniósł sztandar powstańczy. To jest znany przykład, pokazujący oddziaływanie powstania styczniowego, nie tylko w aspekcie militarnym, takim doraźnym, i politycznym, ale również w aspekcie budowania świadomości narodowej oraz przekazu tradycji, historii, a przede wszystkim aspiracji niepodległościowych i demokratycznych, które dzięki powstaniu styczniowemu przetrwały.

Wysoka Izbo, wczytałem się wnikliwie w tekst zaproponowanej uchwały. Jest ona, jak uważam, bardzo dobra, chciałbym tylko zaproponować Wysokiej Izbie trzy drobne poprawki, które ujednoliciłyby ten tekst i nadały mu perspektywę pewnej zgodności historycznej. Pierwsza poprawka dotyczy pierwszego zdania pierwszego akapitu. Chodzi o dopisanie po wyrazach „rosyjskiemu zaborcy” słów „a jego celem była restytucja Rzeczypospolitej” – było to przecież ostatnie powstanie, ostatni zryw narodowy, co do którego myślano o wyzwoleniu, o niepodległości w kategoriach Rzeczypospolitej wielonarodowościowej, wielokulturowej i wieloetnicznej. Powstanie, jak wiadomo, rozgrywało się na ziemiach byłej I Rzeczypospolitej. Dzisiaj na tych terenach jest wiele państw, a nie wszystkie te państwa, na terenie których militarnie, politycznie rozgrywało się powstanie, są wymienione w tekście uchwały. Ponadto używa się tutaj sformułowania „Królestwo Polskie”, które jest sformułowaniem historycznym, dotyczy określonej struktury państwowej czy tworu politycznego istniejącego w tamtym czasie. Z kolei Litwa oraz Ukraina jako państwa nie istniały. W związku z tym tu należałoby, w moim głębokim przekonaniu, dokonać pewnej korekty, żeby nadać tej uchwale też taką merytoryczność, powiedziałbym, historyczną. A poza tym, jak wspomniałem, nie tylko na terenach dzisiejszej Litwy i dzisiejszej Ukrainy rozgrywało się Powstanie Styczniowe. Nie będę wymieniał wszystkich krajów, ale wystarczy zobaczyć, jakie były granice historyczne I Rzeczypospolitej i jakie obecnie państwa są, istnieją na tych terenach.

I to by była poprawka druga, polegająca na skreśleniu zdania drugiego w tekście uchwały.

I trzecia poprawka. Wysoka Izbo, pragnąłbym zwrócić uwagę na to, jaki jest tytuł projektu uchwały. Tytuł jest taki: „Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiająca rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego”. Ale w tekście uchwały nie ma nawet zdania na ten temat. Zgodnie z praktyką legislacyjną powinno być, skoro jest zapisany taki tytuł uchwały… Albo ten tytuł powinien ulec zmianie, albo powinno się dodać zdanie, które wyrażałoby tytuł uchwały. I dlatego proponuję dodanie akapitu piątego w następującym brzmieniu: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. Wzywa instytucje państwowe i samorządowe wszystkich szczebli do godnego uczczenia tej doniosłej rocznicy”. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Borusewicz:

Teraz udzielę głosu sobie.

Szanowni Państwo! Drodzy Goście!

Otóż powstanie styczniowe było ostatnim działaniem, w którym obok Polaków uczestniczyli Litwini. Oczywiście miało ono na celu odbudowanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w granicach przedrozbiorowych. I to powstanie było najsilniejsze i najdłuższe na Podlasiu i na Żmudzi. Sejmas litewski podjął już uchwałę upamiętniającą to powstanie, rocznicę powstania. I chcę to podkreślić.

Powstanie styczniowe było ruchem obywatelskim. Młodzież, która szła do powstania styczniowego, kierowała się chęcią odbudowy państwa polskiego, ale także odruchami moralnymi: niezgodą na dalsze ograniczanie funkcjonowania języka polskiego, niezgodą na ucisk carski, niezgodą na to wszystko, co nam zaborcy… czy ten konkretny zaborca usiłował przygotować. To był w dużej mierze spontaniczny ruch obywatelski.

Rząd funkcjonował pod postacią pieczęci. I autorytet tego rządu, mimo że był to rząd tajny, był olbrzymi.

Na tej tradycji powstańczej wychowały się następne pokolenia. I skoro były, są dyskusje na temat celowości powstania, jego znaczenia, to chcę powiedzieć, że nasze pokolenie wyciągnęło wszystkie konieczne wnioski z tego powstania, a także z następnych powstań. I dzięki temu, mając tę wiedzę, mając to doświadczenie i przykład, byliśmy w stanie wybić się na niepodległość i dobić się do demokracji. I taki jest właśnie sens powstania styczniowego, dziewiętnastowiecznego, widoczny także dzisiaj. O tym chciałem powiedzieć i to podkreślić.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

(Głos z sali: Nie. Jeszcze senator Dobkowski.)

Ktoś jeszcze? Przepraszam.

Proszę się zapisywać. Dobrze?

Jest senator Wiesław Dobkowski. Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni Goście!

W przyszłym roku będziemy obchodzili w Polsce sto pięćdziesiątą rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Wkrótce przegłosujemy uchwałę poświęconą temu zrywowi patriotów polskich, którzy podjęli heroiczną walkę z bronią w ręku o odzyskanie niepodległego państwa polskiego. Senat RP obejmie patronat nad obchodami tej rocznicy.

Setna rocznica wybuchu powstania styczniowego upłynęła w sposób zupełnie niezauważony. Był to czas, kiedy oficjalne władze w Polsce nie chciały uznać poświęcenia przeszłych pokoleń Polaków. Teraz nawiązujemy do okresu międzywojennego, kiedy to powstańcy styczniowi cieszyli się ogromnym poważaniem w niepodległej Polsce, o czym mówił już pan senator Jackowski. Dodam, że marszałek Józef Piłsudski nakazał oficerom, aby salutowali żyjącym wówczas powstańcom. Myślę, że walczący o wolną Polskę powstańcy styczniowi zasługują na to, aby oddać im cześć i podziękować im za ich ofiarną walkę zbrojną o niepodległe państwo polskie, które po trzech rozbiorach, od 1795 r. przestało istnieć.

Niedawno, podczas debaty dotyczącej nowelizacji ustawy o zgromadzeniach, wspominałem o licznych manifestacjach, które rozpoczęły się w Warszawie w 1861 r., w trzydziestą rocznicę powstania listopadowego. Potem manifestacje religijno-patriotyczne odbywały się w licznych miastach i miasteczkach na terenie ówczesnego Królestwa Polskiego, organizowane były z okazji rocznic historycznych i poświęcone postaciom historycznym i bohaterom narodowym, takim jak Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński czy Joachim Lelewel. Manifestacje przybrały taką skalę, że władze carskie wprowadziły na terenie całego Królestwa Polskiego stan wojenny, ale decyzja ta nie zapobiegła falom manifestacji patriotyczno-religijnych. Były one dalej organizowane, tyle że jako nielegalne. Często kończyły się krwawymi represjami ze strony władz carskich. Doszło do profanacji kościołów w Warszawie, wojsko po otoczeniu świątyń rozganiało ludzi przy pomocy bagnetów i kolb karabinów. Także osoby duchowne były ofiarami represji ze strony władz carskich. Ówczesny biskup Białobrzeski za zamknięcie kościołów w proteście po ich profanacji został skazany na karę śmierci, którą potem zamieniono na karę ciężkiej katorgi. Prześladowani byli też patriotycznie nastawieni duchowni wyznania mojżeszowego.

Brutalna polityka caratu wobec pokojowych demonstracji sprzyjała odradzaniu się w Królestwie Polskim działalności konspiracyjnej. Wśród społeczeństwa polskiego coraz bardziej umacniało się przekonanie, że Polska może odzyskać niepodległość tylko poprzez powstanie zbrojne z udziałem szerokich kręgów społeczeństwa, także chłopów. Powstanie rozpoczęło się w styczniu 1863 r. po trzyipółmiesięcznej próbie nadzwyczajnego poboru do wojska carskiego zwanego branką. Branka miała na celu rozbicie trzonu organizacyjnego konspiracji powstańczej. Około dziesięciu tysięcy młodych ludzi miało być powołanych do wojska na dwadzieścia lat. Większość młodzieży zagrożonej poborem ukryła się w podwarszawskich lasach, skąd przeszła potem do oddziałów powstańczych. Po wybuchu powstania przez ponad półtora roku źle uzbrojeni i słabo wyszkoleni powstańcy prowadzili wojnę partyzancką z trzystuczterdziestotysięczną armią rosyjską. Armia powstańcza, podzielona na wiele mniejszych oddziałów, nigdy nie przekraczała jednorazowo trzydziestu tysięcy żołnierzy. W powstaniu wzięło udział około dwustu tysięcy powstańców. Najbardziej sprawne w walkach z wrogiem okazały się niewielkie oddziały i małe grupy liczące nawet po kilkunastu partyzantów.

Rola Tymczasowego Rządu Narodowego, dyktatorów powstania i najważniejszych dowódców, takich jak Mierosławski, Langiewicz, Sierakowski, Kalinowski, Hauke-Bosak, Taczanowski, Wróblewski, ksiądz Brzóska czy wreszcie bohater narodowy Romuald Traugutt, jest znana i opisana przez historyków. Ja chciałbym powiedzieć kilka słów o mniej znanych wydarzeniach i walkach z okresu powstania styczniowego, które są upamiętniane w powiecie bełchatowskim. Otóż corocznie, od 1990 r., w Grocholicach koło Bełchatowa – to jest obecnie dzielnica Bełchatowa – obchodzimy rocznicę powstania styczniowego. Obchody te zaczynają się mszą świętą w kościele, a kończą się marszem na cmentarzu w Grocholicach na grób sześciu bezimiennych powstańców styczniowych, gdzie składamy kwiaty po apelu poległych oraz śpiewie „Śpij kolego”. Ci polegli pozostali bezimienni, bo była obawa związana z represjami wobec ich rodzin. Powstańcy ci zginęli w potyczce z oddziałem carskim w miejscowości Wólka Łękawska koło Grocholic. Znaleźli się tam po wycofaniu z walki w mieście Radomsko, które oddziały powstańcze chciały zdobyć w pierwszych dniach powstania. Oprócz tego, o czym powiedziałem, w pierwszą niedzielę ferii szkolnych, na przełomie stycznia i lutego, od trzynastu lat odbywa się marsz szlakiem powstania styczniowego. Jest to marsz, w którym biorą udział harcerze, strzelcy, dorośli ludzie. Marsz odbywa się po mszy świętej w kościele w Parznie, wiedzie przez Kluki, Kaszewice do Kurnosa. Tym szlakiem przemieszczały się oddziały powstańcze Langewicza, Józefa Oksińskiego, Kopernickiego.

W Bełchatowie był szpital dla powstańców. W okolicach Kaszewic koło Bełchatowa była baza logistyczna, gdzie były dwie odlewnie żelaza i sześć kuźni, które wyrabiały kosy i piki. Formowano tam oddziały z ziemi sieradzkiej, które przemieszczały się do ziemi sandomierskiej i małopolskiej pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Radomskiem, gdzie były silne bazy wojsk rosyjskich z artylerią włącznie. Tam też doszło do potyczki, w której zginęło sześciu kozaków, powstańcy zaś nie odnieśli żadnych strat i zdobyli znaczną ilość sprzętu wojskowego.

Jest jeszcze jeden ciekawy wątek związany z powstaniem styczniowym. Otóż w Parznie koło Bełchatowa w krypcie kościoła spoczywają zwłoki polskiej wizjonerki, kandydatki na ołtarze, świątobliwej Wandy Malczewskiej. Była ona ciotką znanego malarza Jacka Malczewskiego. Podczas powstania zorganizowała szpital w domu swego brata pod Radomiem, gdzie opiekowała się rannymi powstańcami. Po powstaniu jako siostra zakonna zamieszkała przy parafii w Parznie, gdzie zajmowała się edukacją dzieci. Przepowiadała ona odzyskanie przez Polskę niepodległości i dała wskazówkę dla nas, że Polska może utracić niepodległość, jeśli pozwoli na usunięcie krzyży ze szkół i miejsc publicznych. Kontynuatorką jej wizji była siostra Faustyna Kowalska, obecna patronka miasta Łodzi.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Ofiara powstańców styczniowych, pomimo upadku powstania, nie poszła na marne – o tym mówił już pan marszałek. Dzięki powstaniu pobudzony został patriotyzm Polaków. Powstanie było analizowane przez Józefa Piłsudskiego, który doprowadził do uzyskania przez Polskę niepodległości. My powinniśmy uczcić bohaterów powstania, aby ich ofiara była dla nas inspiracją i powodowała, żeby w sprawach suwerenności nie było podziałów politycznych. Bo wolność nie jest nam dana raz na zawsze, trzeba się o nią stale troszczyć, a w czasach zagrożeń trzeba o nią walczyć, nawet poświęcając swoje życie. Tak też postępowali młodzi patrioci, bohaterowie powstania styczniowego i dlatego z taką czcią będziemy obchodzili w przyszłym roku sto pięćdziesiątą rocznicę powstania styczniowego. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożył pan senator Jackowski.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

W związku z tym, że zostały złożone wnioski o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Wysoki Senacie, składam wniosek o wyznaczenie komisjom terminu przygotowania dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czytania projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, to uznam, że Senat przyjął przedstawiony wniosek. Głosów sprzeciwu nie słyszę.

Ogłaszam pięciominutową przerwę, do godziny 9.30.

(Senator Piotr Zientarski: Na posiedzenie komisji, tak?)

(Głos z sali: Nie.)

Jeżeli komisja zdąży się zebrać, to proszę bardzo.

(Wesołość na sali)

(Senator Piotr Zientarski: Zdąży…)

(Rozmowy na sali)

(Senator Piotr Zientarski: Posiedzenie Komisji Ustawodawczej i komisji kultury ma się odbyć teraz.)

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Panie Marszałku, a komunikat?)

Ogłoszę.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Kultury i Środków Przekazu zbierają się w sali nr 217.

W związku z tym przedłużam przerwę do godziny 9.35.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 25 do godziny 9 minut 36)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznowienie obrad

Wznawiam obrady.

Proszę o zajęcie miejsc.

Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ogłaszającej listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewiętnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ogłaszającej listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza.

Wysoka Izbo, towarzyszą nam dzisiaj pani minister Małgorzata Omilanowska oraz pan sekretarz Andrzej Kunert, których ponownie witam. Witam również pana Nadava Eshcara, charge d`affaires Ambasady Państwa Izrael. Witam pana Witalija Maksimowa – radcę Ambasady Ukrainy; panią Edytę Kurek – zastępcę dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego; panią Elżbietę Kalinowską – zastępcę dyrektora Instytutu Książki; pana Jarosława Klejnockiego – dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Witam także panią Elżbietę Ficowską, pana profesora Piotra Kruszyńskiego oraz pana profesora Jacka Kurczewskiego.

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu. Zawarty jest w druku nr 160, a sprawozdanie komisji – w druku nr 160S.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, pana senatora Andrzeja Grzyba, o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca Andrzej Grzyb:

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni Goście!

W imieniu Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Ustawodawczej przedstawiam sprawozdanie z prac komisji nad projektem uchwały ogłaszającej listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza.

Marszałek Senatu w dniu 25 lipca 2012 r. skierował do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu projekt uchwały ogłaszającej listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu. Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 26 lipca 2012 r. rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały i wnoszą o przyjęcie go bez poprawek.

Przedstawiam treść uchwały Senatu.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszająca listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza.

„W przypadającą na rok 2012 sto dwudziestą rocznicę narodzin Brunona Schulza i siedemdziesiątą rocznicę jego tragicznej śmierci Senat Rzeczypospolitej Polskiej postanawia uczcić tego polskiego pisarza i artystę, którego dzieła uznawane są przez międzynarodową krytykę i czytelników za jedno z najoryginalniejszych zjawisk literatury światowej XX wieku.

Bruno Schulz to twórca wyjątkowy – piszący po polsku, a mający żydowskie pochodzenie, urodzony w Drohobyczu, dziś ukraińskim, a wówczas polskim miasteczku, które uwiecznił w swojej prozie. To także malarz i rysownik, dla którego ekspresja graficzna nie była uzupełnieniem słowa, ale osobną formą wyrazu. Niezwykłość tego artysty przejawia się w jego mitologizującym sposobie postrzegania świata oraz wyjątkowym bogactwie metaforycznego języka.

Bruno Schulz to twórca na wskroś oryginalny. Jego utwory, tłumaczone na wiele języków, czytane i znane koneserom literatury, wciąż mogą być odkrywane na nowo – i w Polsce, i poza jej granicami. Postać i dzieła Schulza mogą stać się także punktem wyjścia rozmów o relacjach polsko-żydowsko-ukraińskich.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając rangę postaci Schulza i jego wyjątkowe znaczenie dla polskiej i światowej kultury, ogłasza listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski».”

Panie Marszałku! Szanowni Goście! Chciałbym dodać, że podobną uchwałę podjął również Senat…

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Parlament.)

…parlament Ukrainy. Przepraszam. Dodam też, że w listopadzie w Warszawie odbędzie się festiwal twórczości Schulza, ale wcześniej, we wrześniu w Drohobyczu też odbędą się liczne spotkania związane z postacią i twórczością Brunona Schulza. Wnoszę, tak jak mówiłem na wstępie, o przyjęcie tej uchwały bez poprawek. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji, a zarazem upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców. Przypominam, że komisja upoważniła do jej reprezentowania również pana senatora Andrzeja Grzyba.

Nie widzę chętnych. Dziękuję.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że w tej sytuacji trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek, druk nr 160S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem przedstawionego projektu? Proszę o naciśnięcie przycisku „za” i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto wstrzymał się od głosu?

Proszę o wyniki.

Na 82 obecnych senatorów 82 senatorów za głosowało. (Głosowanie nr 1)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę ogłaszającą listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza.

Dziękuję serdecznie gościom za przybycie. (Oklaski)

Punkt 20. porządku obrad: sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2011 roku petycji

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego porządku obrad: sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2011 roku petycji.

Informuję, że tekst sprawozdania zawarty jest w druku nr 151.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę pana senatora Michała Seweryńskiego o przedstawienie sprawozdania Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o rozpatrywanych w 2011 r. petycjach.

Senator Sprawozdawca Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Ponieważ, jak to pan marszałek powiedział, szczegółowe sprawozdanie z pracy komisji zostało ogłoszone na piśmie w druku senackim nr 151, pozwalam sobie ograniczyć moje wystąpienie do przedstawienia głównych tez sprawozdania.

Realizując wynikający z Regulaminu Senatu obowiązek corocznego składaniu sprawozdania z petycji rozpatrzonych przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, przedkładam sprawozdanie z działalności tej komisji w roku 2011.

Jesienią 2011 r. nastąpiła zmiana kadencji Senatu, dlatego też prace nad petycjami prowadzone były przez senatorów, członków Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji siódmej kadencji i obecnej, ósmej kadencji.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przyznała obywatelom prawo do wnoszenia petycji, wniosków i skarg do organów władzy publicznej, a także do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto art. 63 konstytucji, o którym mowa, zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji we współpracy z organizacjami pozarządowymi podjął działania zmierzające do tego, by wprowadzić w życie konstytucyjne prawo do składania przez obywateli petycji.

Działania Senatu nad uregulowaniem tej problematyki były prowadzone dwutorowo: najpierw na dwudziestym drugim posiedzeniu w 2008 r. Senat debatował nad instytucją petycji i zmienił swój regulamin, aby umożliwić obywatelom korzystanie z prawa do petycji. Rozszerzono kompetencje senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności o rozpatrywanie petycji oraz dodano do nazwy tej komisji słowo „petycje”. Ponadto do Regulaminu Senatu wprowadzono nowy dział Xa zatytułowany „Rozpatrywanie petycji”, w którym został określony tryb pracy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nad petycjami.

W dalszej kolejności podjęto prace nad przygotowaniem założeń do projektu ustawy o petycjach. Senat na siedemdziesiątym czwartym posiedzeniu 14 kwietnia 2011 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o petycjach. W związku z zakończeniem kadencji parlamentu projekt ten został objęty dyskontynuacją prac legislacyjnych.

W 2011 r. marszałek Senatu skierował do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji siedemnaście petycji, w tym jedenaście petycji skierowano w czasie siódmej kadencji Senatu, zaś sześć kolejnych – już na początku ósmej kadencji Senatu.

W 2011 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie zgromadzonych materiałów przygotowała cztery projekty ustaw. Ponadto podjęto decyzje o kontynuowaniu prac nad siedmioma petycjami, a w stosunku do czternastu zdecydowano o zakończeniu prac lub o niepodejmowaniu działań. W odniesieniu do dwóch petycji komisja, kończąc prace, postanowiła skierować je do odpowiednich ministerstw z rekomendacją, aby w pracach resortów nad nowelizacją wskazanych ustaw uwzględnione zostały postulaty zgłoszone w petycjach.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrywała w 2011 r. petycje, w których postulowano zmianę przepisów w zakresie następujących zagadnień. Jeśli chodzi o sytuację kombatantów i osób represjonowanych, to tych spraw dotyczyły trzy petycje, w tym postulat rozszerzenia o osoby wysiedlone kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymywania świadczeń, postulat dotyczący bezpłatnych leków dla żołnierzy górników oraz zmiana zasad przyznawania Krzyża Wolności i Solidarności.

Następna grupa zagadnień to renty i emerytury oraz świadczenia kompensacyjne. Tego dotyczyły trzy petycje, w tym dotyczące włączenia pedagogów i pracowników OHP do kręgu uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego.

Spraw osób niepełnosprawnych dotyczyły dwie petycje, w których chodziło o zwiększenie wymiaru zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Prawo wyborcze i finansowanie partii politycznych – tych kwestii dotyczyły dwie petycje, w których domagano się między innymi wprowadzenia niezależnych, krajowych obserwatorów wyborów.

Finanse i podatki – tych zagadnień dotyczyły dwie petycje, dotyczyły one między innymi zabezpieczenia prawa inwestora do skargi na system rekompensat oraz różnicowania stawek podatku od nieruchomości.

Pojedyncze petycje odnosiły się do następujących spraw: prawa budowlanego, tymczasowych obiektów budowlanych; prawa o ruchu drogowym, prędkości poruszania się pojazdów na autostradach i drogach ekspresowych; Służby Celnej, zmodernizowania struktury i działania tej służby; ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Wychowania Przedszkolnego oraz podjęcia uchwały okolicznościowej dla uczczenia pamięci i wkładu polskich kryptologów w złamaniu szyfru Enigmy.

Do marszałka Senatu, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz innych organów Senatu i jednostek kancelarii Senatu napływa wiele listów. Wśród siedmiuset pięćdziesięciu trzech pism z roku, o którym mówimy, sto osiemdziesiąt trzy pisma miały w tytule wyraz „petycja” albo zawierały wnioski i propozycje zmiany przepisów prawa. Zdecydowanej większości tych pism nie można było jednak nadać biegu i rozpatrywać ich w trybie petycyjnym, dlatego że nie zawierały wniosków legislacyjnych, a ich autorzy przedstawiali swoje indywidualne sprawy prowadzone przed organami wymiaru sprawiedliwości lub przed różnymi organami samorządowymi, prowadzili polemikę lub wyrażali niezadowolenie z zapadłych w ich sprawach orzeczeń albo rozstrzygnięć. Znaczną część korespondencji kierowanej jako petycje stanowiły pisma osób dzielących się opiniami, uwagami i krytyką na temat stosowania i przestrzegania prawa. Nadawcy wszystkich tych pism otrzymali pisemną odpowiedź z Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej w Kancelarii Senatu, zawierającą wyczerpującą informację lub wyjaśnienie.

W 2011 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosła do marszałka Senatu następujące projekty ustaw: projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej, projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W związku z zakończeniem VII kadencji Senatu prace nad wymienionymi projektami ustaw nie zostały ukończone. Jednocześnie zgodnie z art. 90g Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji obecnej kadencji ponownie rozpatrywała petycje, które stanowiły podstawę do przygotowania projektów ustaw. Podkreślić należy, że komisja w 2012 r. przygotowała i ponownie wniosła do marszałka Senatu dwa z tych projektów: o rencie socjalnej i o systemie ubezpieczeń społecznych.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Różnorodność i złożoność problematyki zawartej w petycjach rozpatrzonych w 2011 r. i działania podejmowane przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wymagałyby zaprezentowania każdej z tych petycji osobno. W związku z tym, że szczegółowe sprawozdanie zostało zamieszczone na piśmie, w druku senackim, proszę pozwolić, że nie będę wymieniał poszczególnych petycji, chyba że takie będzie życzenie pań i panów senatorów.

Zwracam się do Wysokiej Izby o przyjęcie tego sprawozdania. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Chciałbym podziękować panu przewodniczącemu komisji za tę pracę, która została wykonana.

Otwieram dyskusję.

Proszę o zabranie…

(Głos z sali: Najpierw pytania.)

A, przepraszam bardzo.

Czy są pytania do pana senatora sprawozdawcy? Nie ma.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Mieczysława Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Na mocy decyzji Parlamentarnego Zespołu do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jeszcze w poprzedniej kadencji prowadziłem prace nad ustawą o petycjach. Przeprowadziliśmy ją przez Senat, ale, tak jak pan przewodniczący, pan profesor Seweryński powiedział, niestety nie udało się tego zrobić w Sejmie, nie tylko dlatego, że kończyła się kadencja, ale również dlatego, że zabrakło czasu do przekonania komisji sejmowej o celowości przyjęcia tej ustawy.

Senat tamtej kadencji uważał tę ustawę za niesłychanie ważną, ponieważ miała ona dać gwarancje wykonania konstytucyjnego prawa do petycji. Ale ta ustawa została uznana za niesłychanie ważną również dlatego, że właśnie nasza Izba jest szczególnie wrażliwa, jeśli chodzi o stan społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji obywateli w kształtowaniu prawa i spraw publicznych. Wiemy, że to w Polsce jest wielką bolączką, dlatego z przekonaniem i determinacją ponownie podjęliśmy próbę przeprowadzenia tej ustawy. Projekt jest gotowy. Trwają konsultacje między klubami. Żeby lepiej się przygotować do argumentacji, która jest przed nami, zorganizowaliśmy niedawno, we współpracy z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, seminarium, na którym przedstawione zostały ekspertyzy Instytutu Spraw Publicznych, a także zaprezentowane zostały stanowiska samorządów. Umocniły one w nas przekonanie o potrzebie wprowadzenia tego najprostszego sposobu demokracji bezpośredniej, dużo łatwiejszego aniżeli referendum, aniżeli obywatelska inicjatywa ustawodawcza.

Nie jest też prawdą, co pokazały ekspertyzy i wypowiedzi samorządowców, że oto kraj, urzędy zostaną zalane petycjami. Badania pokazują, że pokrewna petycjom instytucja wniosków stosowana jest przez obywateli we wszystkich przebadanych samorządach sporadycznie. Poza tym zdobyliśmy pozytywną opinię związków skupiających samorządy. Ku naszej radości usłyszeliśmy cztery razy „tak” dla tej inicjatywy. Chciałbym wierzyć, że również Wysoka Izba, kiedy będziemy rozpatrywać ten projekt, opowie się za nim bez wahania.

Tymczasem dziękuję także panu przewodniczącemu i całej komisji, że dzięki państwa pracy Senat już teraz daje wyraz chyba powszechnemu przekonaniu, że prawo do petycji jest jednym z podstawowych praw politycznych i wszędzie powinno się tworzyć warunki do jego wykonywania. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Czy pan sprawozdawca komisji chciałby jeszcze zabrać głos i ustosunkować się do choć jednego wystąpienia?

Senator Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Wypada mi w tym miejscu – i proszę nie poczytać tego za coś złego – podziękować wszystkim panom senatorom wchodzącym w skład Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, którzy swoją postawą dają dowód właściwego wypełniania obowiązków, jakie ciążą na Senacie i na naszej komisji. Bardzo państwu dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję panu senatorowi Michałowi Seweryńskiemu za przedstawienie Senatowi sprawozdania.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2011 r. petycji.

Ogłaszam przerwę do godziny 10.30.

(Głosy z sali: I będą głosowania.)

I po przerwie oczywiście będą głosowania, blok głosowań.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 00 do godziny 10 minut 31)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Wznowienie obrad

Szanowni Państwo, głosowanie będzie nieco opóźnione z przyczyn technicznych, klub Platformy nie jest jeszcze w pełni przygotowany do głosowania. W związku z tym…

(Senator Stanisław Kogut: Platforma nieprzygotowana?)

W pełni…

(Senator Stanisław Kogut: Ja muszę przyjąć…)

Klub Platformy Obywatelskiej prosi o dziesięć minut przerwy. Bardzo przepraszam, ale zgodnie z tradycją Izby muszę się do tej prośby przychylić. Mam nadzieję, że o godzinie 10.42 wznowimy obrady.

A więc przedłużam przerwę do godziny 10.42.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 31 do godziny 10 minut 39)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Wznowienie obrad

Szanowni Państwo, myślę, że wszyscy senatorowie przybyli już na salę, a zatem wznawiam obrady.

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw.

W przewie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Sprawozdanie znajdą państwo senatorowie w druku 170Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Józefa Zająca, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca Józef Zając:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na wspólnym powiedzeniu w dniu 2 sierpnia rozpatrzyły wniosek zgłoszony w toku debaty nad ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw i przedstawiają Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Teraz proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Kazimierza Wiatra, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Senator Sprawozdawca Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Bardzo proszę o poparcie poprawek, wniosków mniejszości. Realizują one wiele postulatów rodziców w tej sprawie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator sprawozdawca Andrzej Pająk chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Andrzej Pająk: Nie, dziękuję.)

Dziękuje bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 61 głosowało za, 29 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; to druki senackie nr 171A i 171B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów 89 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 3)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk nr 166A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone glosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosujemy nad przedstawionymi poprawkami.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny. Ma na celu prawidłowe wskazanie zakresu sumy ubezpieczenia.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 4)

Poprawka przyjęta.

Poprawka druga ma charakter porządkowy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 87 głosowało za, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 5)

Poprawka przyjęta.

Poprawka trzecia ma na celu zastosowanie prawidłowej terminologii.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 6)

Poprawka przyjęta.

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 61 głosowało za, 30 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 7)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza skreśla zbędne wyłączenie spod zakresu działania komisji statków żeglugi śródlądowej. Wyłączenie to już wynika z przepisów ogólnych ustawy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 8)

Poprawka przyjęta.

Poprawka druga ma charakter porządkowy i poprawia odesłania wewnątrz przepisów ustawy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 9)

Poprawka trzecia powoduje, że decyzje komisji w sprawie zatrzymania statku na czas niezbędny do zakończenia badania będą natychmiast wykonalne.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki proszę.

Na 90 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 10)

Poprawka przyjęta.

Poprawka czwarta ma charakter redakcyjny.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 11)

Poprawka przyjęta.

Poprawka piąta wyłącza zasadę pierwszeństwa działania komisji w przypadku postępowań prowadzonych przez organy ścigania oraz organy wymiaru sprawiedliwości.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 12)

Poprawka szósta ma charakter redakcyjny.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 13)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów 89 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 14)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 169Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

Proszę sprawozdawcę pana senatora Piotra Zientarskiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu trzech komisji pragnę zarekomendować Wysokiemu Senatowi poprawki: pierwszą, drugą, trzecią, szóstą i ósmą. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

(Rozmowy na sali)

Czy są jakieś wątpliwości co do sprawozdania?

Nie ma. Zostały już rozwiane. Dziękuję.

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili panowie senatorowie Bohdan Paszkowski i Andrzej Matusiewicz.

Czy panowie chcą zabrać głos? Nie.

Zatem przystępujemy do głosowania.

Głosowanie

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza ma na celu zagwarantowanie tego, aby sprostowania były publikowane taką samą czcionką, jaką posłużono się w materiałach prasowych, do których owe sprostowania się odnoszą.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 15)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga koryguje nieprawidłową terminologię.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 16)

Poprawka przyjęta.

Poprawka trzecia wprowadza szczególne uregulowanie, wedle którego w sprawach o opublikowanie sprostowania termin do złożenia wniosku o sporządzenie wyroku wynosi trzy dni.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Na 91 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 17)

Poprawka została przyjęta.

Teraz poprawka czwarta. Jej przyjęcie wyklucza głosowanie nad poprawką piątą. Poprawka czwarta eliminuje regulację szczególną i tym samym przywraca zasadę z kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą apelację wnosi się w terminie czternastu dni.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 31 głosowało za, 59 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 18)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Głosujemy zatem nad poprawką piątą, która wydłuża termin przewidziany na wniesienie apelacji.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 33 głosowało za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 19)

Ta poprawka również nie uzyskała poparcia Wysokiej Izby.

Poprawka szósta ma na celu przywrócenie możliwości kontroli kasacyjnej w sprawach o opublikowanie sprostowania.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 20)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka ósma ma na celu wprowadzenie regulacji przejściowej w związku z tym, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niezgodność art. 31 prawa prasowego z konstytucją wszedł w życie w dniu 14 czerwca 2012 r., a tym samym w tej dacie powstała luka prawna, uniemożliwiająca zainteresowanym skuteczne dochodzenie swoich praw w trybie sprostowania. Ponadto poprawka określa początek biegu terminu wyznaczonego sądom na rozpoznanie spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 90 głosowało za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 21)

Poprawka uzyskała poparcie Wysokiej Izby.

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów 60 głosowało za, nikt nie głosował przeciw, 30 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 22)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Wysoka Izbo, powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajdą je państwo senatorowie w druku nr 155Z.

Sprawozdanie Komisji Środowiska

Proszę sprawozdawcę, senatora Stanisława Gorczycę, o przedstawienie sprawozdania Komisji Środowiska.

Senator Sprawozdawca Stanisław Gorczyca:

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, na wczorajszym posiedzeniu Komisji Środowiska rozpatrywanych było sześć poprawek. Żadna z nich nie uzyskała poparcia komisji. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy Wojciech Skurkiewicz i Józef Zając pragną jeszcze zabrać głos?

Pan senator Skurkiewicz, bardzo proszę.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Szanowni Państwo, mimo wszystko zachęcam państwa do poparcia poprawki pierwszej. Projekt, w moim przekonaniu, to taka wrzutka poprawki dokonana przez Sejm, aby Senat powtórnie głosował nad kwestią, którą Wysoka Izba w poprzedniej kadencji już raz odrzuciła w roku 2010. Teraz na siłę próbuje się ponownie forsować rozwiązania, tak aby plan urządzania lasu był konsultowany z regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska. To dublowanie – jeszcze raz powtarzam to, co mówiłem w debacie – to powielanie kosztów, przede wszystkim planu urządzania lasu i programu ochrony przyrody, który jest kosztochłonny, jak również planu ochrony, jeżeli chodzi o Naturę 2000, który też jest kosztochłonny. Jedna osoba bierze kasę dwukrotnie, co jest, w moim przekonaniu, nie do pomyślenia.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Senatorze, za ten głos.

Pan senator Zając nie chce zabrać głosu?

Senator Józef Zając:

Wycofuję swoją poprawkę.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Rozumiem.

Czy ktoś chce podtrzymać poprawkę pana senatora Zająca? Nie ma chętnych, więc ta poprawka została wycofana.

Ale który to numer?

(Głos z sali: Bo były dwie…)

A, pan senator wycofał obie poprawki, tak?

(Senator Józef Zając: Tak.)

Czyli poprawki trzecią i czwartą.

Czy ktoś podtrzymuje obie te poprawki? Pytam, żeby już być całkowicie w zgodzie z regulaminem. Nikt ich nie podtrzymuje, więc poprawki zostały wycofane.

Głosowanie

Teraz w pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w całości…

(Głos z sali: Ale jest wniosek…)

Nie ma wniosku, właśnie niestety nie ma takiego wniosku, w związku z czym musimy postępować zgodnie z istniejącym stanem rzeczy. Na końcu, jeżeli będą takie okoliczności, ja zgłoszę wniosek o to, żeby… Tak.

Poprawka pierwsza usuwa regulację dotyczącą konieczności uzgadniania projektu urządzenia lasu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów 31 głosowało za, 58 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 23)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka druga precyzuje termin, w jakim właściwa regionalna rada ochrony przyrody będzie wydawała opinię.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 33 głosowało za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 24)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawki trzecia i czwarta zostały wycofane.

Poprawka piąta ma na celu doprecyzowanie, iż odstępstwo od określonych w ustawie zakazów dotyczy zapobiegania szkodom wyrządzanym przez ptaki w uprawach zbóż.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów 30 głosowało za, 59 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 25)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka szósta usuwa z przepisu wyrażenie, które nie zawiera treści normatywnej.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów 31 głosowało za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 26)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

W zaistniałej sytuacji, Panie i Panowie Senatorowie, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 5 zgłaszam wniosek o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów 62 głosowało za, 1 – przeciw, 27 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 27)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 163Z.

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Rafała Muchackiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Rafał Muchacki:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Komisja Zdrowia, która odbyła posieczenie w dniu wczorajszym, rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy wnioskodawca, pan senator Józef Zając, chciałby zabrać głos? Panie Senatorze?

Senator Józef Zając:

Wycofuję poprawkę.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Proszę powtórzyć, bo nie było słychać.)

Wycofuję poprawkę.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Aha, dobrze.

Czy ktoś chciałby przejąć poprawkę pana senatora Zająca? Pan senator Zając nie ma dzisiaj szczęścia – nikt nie chce przejąć poprawki.

Czyli nie ma żadnych poprawek. Tak? Nie ma.

Ale jest wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Zdrowia o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 61 głosowało za, 30 się wstrzymało. (Głosowanie nr 28)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o paszach (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o paszach.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 158Z.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę sprawozdawcę komisji, pana senatora Ireneusza Niewiarowskiego, o przedstawienie sprawozdania.

Senator Sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dzisiejszym posiedzeniu ponownie przegłosowała wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. I o to też proszę Wysoką Izbę w imieniu komisji. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy panowie senatorowie wnioskodawcy, to znaczy pan senator Przemysław Błaszczyk i pan senator Jerzy Chróścikowski, chcieliby zabrać głos?

(Senator Jerzy Chróścikowski: Nie, dziękujemy.)

A sprawozdawca mniejszości, pan senator Jan Maria Jackowski?

(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie – w wypadku odrzucenia tego wniosku – nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem mniejszości Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odrzucenie ustawy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych 29 głosowało za, 58 – przeciw, 4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 29)

Czyli ten wniosek został odrzucony.

Przystępujemy zatem do głosowania nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych 57 głosowało za, 30 – przeciw, 4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 30)

Podjęcie uchwały

Wysoka Izbo, wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach.

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie – nad przyjęciem ustawy w całości wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Nad poprawkami pierwszą i trzecią należy głosować łącznie. Poprawki te uwzględniają to, że kwestia wynagrodzeń tłumaczy za czynności wykonane między innymi na żądanie sądu, prokuratora czy Policji została kompleksowo uregulowana w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego i w rozporządzeniu wydanym na jej podstawie.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Zatem poproszę o wyniki, które będą pomyślne, jak sądzę.

Na 90 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 31)

Poprawki zostały przyjęte.

Nad poprawkami drugą i czwartą też głosujemy łącznie. Eliminują one fragmenty przepisów wyrażające myśl ujętą już w innych jednostkach redakcyjnych ustawy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Poproszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 32)

Poprawki zostały przyjęte.

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 33)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza uzupełnia oznaczenia dodawanych jednostek redakcyjnych.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 86 głosowało za, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 34)

Poprawka została poparta.

Poprawka druga precyzuje terminologię ustawy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 86 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 35)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia usuwa przepis odsyłający, który wbrew intencji ustawodawcy wyłącza ministra sprawiedliwości od działania w sprawach należących do jego właściwości.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Poproszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów 89 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 36)

Poprawka została poparta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 88 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 37)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o odrzucenie ustawy, a mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji o odrzucenie ustawy.

Obecność.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 90 obecnych senatorów 35 głosowało za, 55 – przeciw. (Głosowanie nr 38)

Wniosek został odrzucony.

Zatem przystępujemy do głosowania nad poprawkami… Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Pierwszy wniosek mniejszości eliminuje z tak zwanej specustawy o Euro 2012 przepis obligujący właściwego ministra do przedstawiania sprawozdania z realizacji przedsięwzięć Euro 2012.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 81 głosowało za, 1 – przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 39)

Stwierdzam, że wniosek został przez Izbę przyjęty.

Drugi wniosek mniejszości przewiduje, iż ustawa wejdzie w życie z mocą od dnia 8 czerwca 2012 r., to jest od dnia rozpoczęcia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów 67 głosowało za, 14 – przeciw, 9 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 40)

Wniosek został przez Izbę też przyjęty.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 57 głosowało za, 31 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 41)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie.

Znajdą je państwo senatorowie w druku nr 167Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę pana senatora Andrzeja Owczarka o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Owczarek:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, obydwie komisje rekomendują przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator Wiesław Dobkowski chciałby zabrać głos? Nie ma takiej woli.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, popartym przez komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 59 głosowało za, 29 – przeciw. (Głosowanie nr 42)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Na 89 obecnych senatorów 88 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 43)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Punkt 14. porządku obrad: ustawa o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu” (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czternastego porządku obrad: ustawa o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów 80 głosowało za, 2 – przeciw, 7 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 44)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania, Wysoka Izbo, stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”.

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie nad podjęciem uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad poprawką.

Poprawka zmierza do właściwego z punktu widzenia zasad techniki prawodawczej wyznaczenia minimalnej i maksymalnej wysokości opłaty za przechowywanie w depozycie urzędu celnego towarów zajętych w celu uregulowania ich sytuacji.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 45)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 46)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne.

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów 88 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 47)

Podjęcie uchwały

Wysoka Izbo, wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.

Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siedemnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 135S.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił panią senator Grażynę Sztark do reprezentowania stanowiska Izby w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Przycisk obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem projektów?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 90 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 48)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Izba upoważniła panią senator Grażynę Sztark do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu osiemnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego.

Senat dzisiaj rano przeprowadził drugie czytanie projektu uchwały i skierował projekt do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Kultury i Środków Przekazu, zobowiązując te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajdą je państwo senatorowie w druku nr 161X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

Proszę pana senatora sprawozdawcę Ryszarda Bonisławskiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca Ryszard Bonisławski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu przyjęliśmy wnioski złożone przez senatora Jana Marię Jackowskiego, który w trakcie dyskusji dokonał pewnych poprawek we własnym wniosku. Połączone komisje poparły wnioski zawarte w pktach 1, 2 oraz 3.

W imieniu dwóch komisji wnoszę o przyjęcie przez Senat wymienionych wniosków wraz z jednolitym projektem uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. Wszystko to jest w druku nr 161X.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy pan senator Jan Maria Jackowski chciałby jeszcze zabrać głos?

(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawcy i wnioskodawcy. Czy jest taka wola? Nie widzę chętnych.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami według kolejności przepisów projektu, a następnie – nad przyjęciem projektu w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką pierwszą.

Obecność.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 82 głosowało za, 1 – przeciw, 2 się wstrzymało, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 49)

Poprawka została poparta.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką drugą.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 85 głosowało za, 1 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 50)

Poprawka została poparta.

I poprawka trzecia.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 85 głosowało za, 1 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 51)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o przycisk obecności.

Obecność.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów 88 głosowało za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 52)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego.

Informuję, że porządek obrad siedemnastego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Państwu senatorom życzę przyjemnego wypoczynku wakacyjnego i tego, abyśmy się spotkali w pełnym składzie w stosownym czasie.

(Rozmowy na sali)

Krótka przerwa techniczna. Zaraz przystąpimy do oświadczeń senatorskich.

Bardzo proszę państwa senatorów o…

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo Senatorowie, uprzejmie proszę tych, którzy chcą pozostać, aby wygłosić oświadczenie bądź wysłuchać wygłoszonych oświadczeń, o pozostanie na sali, a pozostałych proszę o jak najrychlejsze opuszczenie sali.

(Rozmowy na sali)

Oświadczenia

Przystępujemy do wygłaszania oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Przypominam również, że oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być tylko sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym oświadczenie nie może dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym mu na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut.

Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Proszę bardzo pana senatora Krzysztofa Słonia o wygłoszenie oświadczenia, a państwa senatorów ponownie uprzejmie proszę o opuszczenie… i pana senatora Piniora…

Senator Krzysztof Słoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Proszę pana prezesa Rady Ministrów o informację, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydatkowało w 2012 r. środki przejęte z Kancelarii Senatu na organizację pobytu i wypoczynku w Polsce dzieci polonijnych.

W tym roku po raz pierwszy od wielu lat Caritas Polska nie otrzymał wsparcia na organizację turnusu dla kilku tysięcy dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi, Litwy, Łotwy, Rumunii i Ukrainy. Tylko nielicznym diecezjalnym Caritas udało się własnymi siłami przyjąć pojedyncze grupy dzieci. Niestety wiele turnusów zostało odwołanych. W środowiskach polonijnych ponieśliśmy niepowetowane, trudne do oszacowania straty. Caritas należał do tych organizatorów wypoczynku dzieci polonijnych, którzy niezwykle starannie i profesjonalnie prowadzili kolonie, i sumiennie rozliczali się z każdej przyznanej złotówki.

Proszę pana o osobistą interwencję w tej niezwykle ważnej sprawie, tak by w przyszłości wrócić do wypróbowanych form wsparcia Polonii i nie zaprzepaścić wieloletniego zaangażowania i dorobku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracujących z nim organizacji pozarządowych.

Kolejne oświadczenie też jest kierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Proszę pana prezesa Rady Ministrów o informację, czy w programie budowy dróg krajowych na lata 2011–2015 nadal jest uwzględniana droga nr 73 na odcinku od granic miasta Kielce do Woli Morawickiej wraz z budową obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej. Wykonanie tej inwestycji zostało przeniesione do realizacji po 2013 r.

Do społeczności naszego regionu docierają niepokojące wiadomości, że budowa tego odcinka jest zagrożona. Byłby to dotkliwy cios w rozwój i tak bardzo skromnej sieci drogowej województwa świętokrzyskiego, tym bardziej że są już zagwarantowane środki i zaawansowane działania związane z rozpoczęciem budowy miejskiego, sąsiedniego odcinka drogi nr 73. Tą właśnie drogą codziennie przejeżdża około dwudziestu jeden tysięcy samochodów, co w połączeniu z jej fatalnym stanem i niewystarczającymi parametrami stwarza ponadprzeciętne zagrożenie i powoduje uciążliwości zarówno dla kierowców, jak i mieszkańców. Dochodzi tam również do wielu tragicznych w skutkach wypadków. Szkodliwe było przesunięcie tej inwestycji do realizacji po 2013 r., ale prawdziwą katastrofą będzie jej pominięcie w planowanym aktualnie w resorcie infrastruktury programie budowy dróg krajowych na lata 2014–2020.

Proszę pana o osobistą interwencję i zainteresowanie się tą sprawą, bo jest ona ponadpartyjnym priorytetem zgodnych działań i zabiegów zarówno parlamentarzystów, jak i samorządowców. Warto wesprzeć nasze wspólne zaangażowanie, warto pomóc mieszkańcom województwa świętokrzyskiego i tysiącom kierowców, którzy muszą przejeżdżać tą drogą naszego regionu. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Teraz pan senator Jan Maria Jackowski. Patrzę, czy jest. Jest pan senator Jan Maria Jackowski.

Uprzejmie proszę o wygłoszenie oświadczenia. Pięć minut.

Senator Jan Maria Jackowski:

Tak jest, Panie Marszałku. Dziękuję.

Oświadczenie do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyprzedaży polskich uzdrowisk.

W związku z obawami tysięcy chorych ludzi dotyczącymi sprzedaży kolejnych polskich uzdrowisk zwracam się z prośbą o informację, jakie są plany w odniesieniu do polskich uzdrowisk, jaki będzie dostęp do uzdrowisk po ich sprzedaży i po jakich cenach, choćby za sam nocleg, biorąc pod uwagę kieszeń schorowanych ludzi, którzy wydają znaczną część dochodów na leki. Czy w ogóle zasadna jest sprzedaż ośrodków leczniczych, które – jak wiadomo – przynoszą zyski? Potencjalni nabywcy oficjalnie mówią, że liczą na kilkunastoprocentowy zwrot inwestycji w ciągu trzech lat. Zwrot w dużej mierze zapewniają kontrakty z NFZ, które dają ponad 85% obłożenia. Sprzedaż uzdrowisk w dobie kryzysu za niską cenę to decyzja nieuzasadniona merytorycznie ani ekonomicznie.

I drugie oświadczenie, również kierowane do prezesa Rady Ministrów.

Zwracam się do pana premiera w sprawie mienia obywateli polskich przejętego w latach 1939–1945 przez III Rzeszę. Czy struktury kierowanego przez pana rządu RP dysponują informacjami dotyczącymi zwrotu mienia nieruchomości obywateli II RP, które to mienie w latach 1939–1945 zostało przejęte przez III Rzeszę? Jak wyglądał, jeśli chodzi o wartość i geografię, zwrot mienia w czasach PRL, w jakim odbywał się trybie i na jakiej podstawie prawnej? Jak wyglądał zwrot mienia w odniesieniu do poszczególnych grup narodowościowych? Czy obywatele II RP otrzymali rekompensatę w przypadku braku zwrotu mienia nieruchomości przejętych w latach 1939–1945 przez III Rzeszę? Jaka instytucja, na jakiej podstawie prawnej, w których latach wypłacała te rekompensaty i jaka była ich wartość? Jak wyglądała kwestia wypłaty rekompensat za mienie zabrane przez III Rzeszę w odniesieniu do poszczególnych grup narodowościowych?

To oświadczenie składałem już w dniu 10 maja. Ponieważ nie otrzymałem satysfakcjonującej odpowiedzi – odpowiedź była ogólnikowa, brakowało danych, o które pytałem – składam je powtórnie i oczekuję na merytoryczną oraz rzeczową odpowiedź. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Bardzo proszę pana senatora Stanisława Gogacza.

Senator Stanisław Gogacz:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Oświadczenie senatorskie kieruję do ministra skarbu państwa.

Puławy SA mają pozycję rynkową i kondycję ekonomiczną, które predestynują je do dominującej roli w procesie tworzenia silnego podmiotu nawozowo-chemicznego. Dlatego nie ma zgody na umniejszenie roli tej spółki w następstwie przejęcia jej przez Zakłady Azotowe Tarnów.

Proszę pana ministra o weryfikację przyjętego modelu, zgodnie z którym 32% akcji Puław SA będzie skupowana, a pozostały pakiet wymieniany na akcje zakładu w Tarnowie. Szacunkowe wyniki za ostatni rok obrotowy, jaki opublikowały 13 lipca Zakłady Azotowe Puławy SA pokazują, jak dynamicznie rozwija się Grupa Puławy, jak efektywnie jest zarządzana: 4 miliardy zł obrotów i ponad 550 milionów zł zysku netto wobec 5,3 miliarda zł i niespełna 500 milionów zł Grupy Tarnów, obejmującej dwa podmioty, to jest Zakłady Azotowe Kędzierzyn i Zakłady Chemiczne Police, które są znacznie większe niż podmioty z Grupy Kapitałowej Puławy – gdańskie Fosfory i Azoty-Adipol w Chorzowie.

Porównanie jednostkowych wyników Puław i Tarnowa z lat ubiegłych wskazuje na zdecydowany prymat spółki Puławy nad Zakładami Azotowymi w Tarnowie. Zakłady Azotowe Puławy jako jedyne w branży obroniły się przed ostatnim kryzysem z lat 2008–2009, nie zanotowały strat finansowych i nie wyłączały z ruchu swoich instalacji. Zakłady Azotowe Puławy również wcześniej radziły sobie dobrze na rynku i nigdy nie korzystały z pomocy państwa w kwestii oddłużania i z innych działań ratunkowych. Ostatnie lata są dla Puław szczególnie udane. Spółka konsekwentnie od momentu debiutu na giełdzie jesienią 2005 r. płaci dywidendę – w sumie prawie 400 milionów zł. W tym okresie wypracowała 1,6 miliarda zł zysku netto, a na inwestycje przeznaczyła blisko 1,4 miliarda zł. Rozbudowała swój potencjał produkcyjny i zmodernizowała kluczowe instalacje, dzięki czemu może szczycić się między innymi taką efektywnością zużycia gazu na tonę amoniaku, której zazdrości Puławom nie tylko krajowa, ale i światowa konkurencja.

Lubelszczyzna ma zaledwie kilka firm, które świadczą o tym, że nie jest to tak zwana Polska B. Zakłady Azotowe Puławy SA są chlubą nie tylko naszą, ale i całego regionu. Prosimy nie odbierać nam tego powodu do dumy, na który pracowaliśmy przez pięćdziesiąt lat. Nie godzimy się na przejęcie zakładu z Puław i konsolidację w formule lidera z Tarnowa. Obecna koncepcja jest krzywdząca dla Puław i niezrozumiała dla pracowników tego zakładu. Rodzi również obawy dotyczące mało partnerskiego modelu biznesowego skonsolidowanej w ten sposób grupy.

Puławy mają dziś dominującą pozycję na rynku nawozów azotowych, melaminy, roztworów mocznika i nie ma powodu, aby zmieniać tę sytuację w wyniku konsolidacji. Zakłady Azotowe Puławy SA mają być podmiotem działań konsolidacyjnych, a nie przedmiotem przejęcia przez Zakłady Azotowe Tarnów. I zajęcia takiego stanowiska oczekuję od ministra skarbu państwa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Informuję, że protokół siedemnastego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam siedemnaste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 33)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.