Narzędzia:

Posiedzenie: 17. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


2 i 3 sierpnia 2012
Przemówienia z dnia następnego

Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wprowadzenia nowego sposobu potwierdzania prawa pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez system bezpośredniego sprawozdania ich uprawnień przez świadczeniodawców w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia znajduje moje pełne poparcie. Uważam, że zdjęcie ze świadczeniodawców odpowiedzialności za potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, to jest odstąpienie od pociągania do odpowiedzialności finansowej lekarzy w przypadku, gdy dane o ubezpieczeniu pacjenta okażą się nieprawdziwe, jest działaniem jak najbardziej pożądanym. Głęboko wierzę, iż elektroniczna baza danych, Centralny Wykaz Ubezpieczonych, stanowiąca narzędzie do weryfikowania sytuacji ubezpieczeniowej pacjenta, w której zostaną zebrane przez ZUS i KRUS aktualne dane o sytuacji ubezpieczeniowej polskich obywateli, zostanie stworzona, skonfigurowana i że będzie prowadzona w sposób, który pozwoli na pełną realizację przypisanej jej funkcji. Dziękuję.

Przemówienie senatora Stanisława Koguta w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Przemówienie senatora Stanisława Koguta w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Po pierwsze, chcę zapytać, dlaczego przy okazji zmiany ustawy – Prawo prasowe projektodawca nie skorzystał z szansy, aby w sposób ostateczny i pełny doprecyzować przepisy rejestracyjne, likwidując tym samym narastający od lat problem polegający na tym, że dotychczasowe przepisy w niewystarczającym zakresie określają konieczność rejestracji sądowej tytułów prasowych ukazujących się wyłącznie w wersji cyfrowej, internetowej?

Po drugie, chciałbym wiedzieć, czy zapis z art. 32 mówiący o tym, że „tekst sprostowania nie może być komentowany w tym samym numerze, przekazie lub w elektronicznej formie dziennika lub czasopisma, tego samego dnia” nie godzi w zasadę wolności słowa i wypowiedzi. Przecież każda osoba, która odczuje, że dana publikacja godzi w jej dobre imię bądź narusza jej dobra osobiste, może w demokratycznym państwie dochodzić swoich praw na drodze powództwa cywilnego.

I po trzecie, chcę zapytać o to, czy w krajach Europy Zachodniej, w której wolne, demokratyczne media mają dłuższe i bogatsze doświadczenie w sprawach polemiki prasowej, także istnieją podobne do proponowanego w obecnym projekcie ustawy zapisy o zakazie komentowania sprostowania w tym samym numerze gazety czy w tym samym dniu, w którym sprostowanie ukazuje się drukiem.

Przemówienie senatora Stanisława Koguta w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Przemówienie senatora Stanisława Koguta w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Po pierwsze, czy dzisiaj możemy wprowadzić do ustawy zmianę, wyznaczającą kolejny termin wprowadzenia zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych, jeśli prawo unijne mówi, że państwa członkowskie nie mogą wprowadzić do prawa krajowego takiego zakazu, o ile nie potwierdzono badaniami szkodliwego wpływu określonego organizmu genetycznie zmodyfikowanego na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko? Czy zatem projektodawca zakłada, że do dnia 1 stycznia 2017 r. uzyskamy wystarczające dowody na szkodliwość GMO? Czy dziś, nie mając takich danych, możemy zgodnie z prawem unijnym przyjmować jakiekolwiek terminy wprowadzenia przedmiotowego zakazu?

Po drugie, czy wiadomo o tym, aby którykolwiek z krajów Unii Europejskiej dążył kiedykolwiek do wprowadzenia zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie modyfikowanych?

Po trzecie, czy pomysłodawcy projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach są w stanie wykazać inne korzyści, oprócz tych związanych z ochroną zdrowia, zmieszczonych w uzasadnieniu, wynikające z propozycji przesunięcia terminu wprowadzenia przedmiotowego zakazu?

Po czwarte, obecnie śruta sojowa modyfikowana genetycznie pokrywa w Polsce 80% zapotrzebowania na białko paszowe. Załóżmy, że na podstawie omawianego dziś projektu ustawy zakaz zostanie wprowadzony. Czy nasz kraj jest przygotowany na zastąpienie wspomnianej śruty sojowej przez inne składniki paszy w takim samym procencie i na podobnym poziomie kosztów produkcji bądź importu?

Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego w mojej ocenie zasługuje na poparcie. Stanowi ona implementację prawa europejskiego do polskiego porządku prawnego. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na zmiany wprowadzane w rozdziale 63 kodeksu postępowania karnego. Przepisy do art. 592a do art. 592f wytyczają klarowną ścieżkę postępowania w sytuacji, gdy organ ścigania lub sąd ma wątpliwość, czy nie toczy się postępowanie karne w tej sprawie przed organami innego państwa. W takiej sytuacji procedura szczegółowo została opisana dodawanych przepisach, czyli od art. 592a do art. 592f kodeksu postępowania karnego.

Możliwość uzyskania informacji i skoordynowania prowadzonych postępowań stanowi bez wątpienia wartość dodaną, która zostaje definitywnie wprowadzona do polskiego porządku prawnego. Nie bez znaczenia jest również fakt, ze przepisy te nie powodują pełnej automatyzacji przekazywania postępowań, ale nakazują zwracanie uwagi na dobra szczególnie chronione. I tak art. 592c §3 k.p.k. w znowelizowanym brzmieniu stanowi, ze sąd lub prokurator może nie udzielić informacji, jeśli jej udzielenie mogłoby naruszyć bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej lub narażałoby uczestnika postępowania na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ponadto procedura ta nie będzie wstrzymywać biegu postępowania karnego, co ma szczególne znaczenie, gdyż w przeciwnym wypadku organy ścigania i sądy mogłyby wzdragać się przed jej stosowaniem właśnie w obawie o nadmierne i niepotrzebne wydłużenie postępowania. Dziękuję.