Narzędzia:

Posiedzenie: 7. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


14 marca 2012 r.

Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Celem przedstawionego projektu ustawy jest dokonanie kompleksowej regulacji zasad opodatkowania wydobycia miedzi i srebra. Niemniej jednak konstrukcja projektowanego aktu – jak chociażby jego tytuł albo zapisy w samym tekście projektu – umożliwia w przyszłości ewentualne dokonanie odpowiedniej modyfikacji i rozszerzenia zakresu przedmiotowego o kolejne kopaliny.

U podłoża przyjęcia zmian legło spostrzeżenie, że budżet państwa nie korzysta w dostatecznym stopniu z zysków przedsiębiorstw eksploatujących złoża kopalin, w tym przypadku rud zawierających miedź i srebro. Teza ta została potwierdzona między innymi w toku porównania mechanizmów podatkowych obowiązujących w naszym kraju z mechanizmami stosowanymi w innych państwach, w których przemysł wydobywczy także odgrywa istotną rolę. W konsekwencji projektodawca zdecydował się na ustanowienie dodatkowego podatku od wskazanych surowców, przyjmując, że przedmiotem opodatkowania będzie wydobycie miedzi i srebra. Oczywiście w pełni uzasadnione jest zaproponowanie pewnych wyłączeń, jak chociażby w projektowanym art. 3 ust. 2, który przewiduje, że „opodatkowaniu podatkiem nie podlega urobek rudy miedzi w ilości nieprzekraczającej 1 tony miesięcznie, jeżeli został wykorzystany na cele badawcze”. Wyłączenie to jest zgodne z ogólnym celem projektu ustawy.

Za podstawę opodatkowania projektodawca każe przyjąć faktyczną ilość miedzi i srebra zawartą w koncentracie wyprodukowanym z wydobytego urobku. Gdy natomiast podatnik nie będzie produkował koncentratu, wówczas za podstawę naliczenia podatku posłuży ilość miedzi oraz srebra zawarta w urobku rudy miedzi. Biorąc to pod uwagę, zasadne było wpisanie w ustawie wymogu dokonywania przez podatnika odpowiednich pomiarów w celu określenia zawartości miedzi oraz srebra w wydobytej rudzie oraz w koncentracie. Jednakże, jak wynika z uzasadnienia projektowanego aktu, obowiązki te nie powinny stanowić istotnego dodatkowego obciążenia finansowego podatników. Pomiary te są już bowiem i tak dokonywane przez podmioty prowadzące wydobycie, z uwagi na wymogi standardów badania efektywności produkcji.

Jako interesującą należy ocenić metodę określania stawki podatku przyjętą w art. 7 i 8 projektu ustawy. Po pierwsze, należy zauważyć, że obliczenie stawki podatku będzie dokonywane w sposób zróżnicowany – uzależniony od rodzaju surowca oraz od tego, czy średnia cena tego surowca przekroczyła określony w ustawie próg; dla miedzi będzie to 15 tysięcy zł od tony, a dla srebra 1 tysiąc 200 zł od kilograma. Po drugie, średnia cena wskazanych surowców ustalana będzie w odniesieniu do średniej arytmetycznej notowań osiągniętych przez dany surowiec na giełdzie londyńskiej. Średnia ta będzie obliczana i podawana do wiadomości w drodze comiesięcznego obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Przyjęcie przedmiotowego sposobu obliczania stawki podatku pociągnęło za sobą konieczność przyjęcia pewnych zapisów ostrożnościowych na wypadek, gdyby niemożliwe było odniesienie się do aktualnych wskaźników giełdowych określonych w projektowanej ustawie. W tym zakresie wskazać wypada dyspozycje zapisane w art. 8 ust. 2 oraz w art. 10 projektu ustawy.

Zważywszy na opisane rozwiązania stwierdzić należy, że podatek od wydobycia miedzi i srebra będzie bezpośrednio skorelowany z rynkowymi cenami tych surowców, a więc będzie bezpośrednio zależał od zysków uzyskiwanych przez sektor górniczy z ich wydobycia.

Przyjęte rozwiązania uznać należy za idące w dobrym kierunku, bowiem złoża podziemne są własnością państwa. Zasadne jest zatem, aby państwo mogło w odpowiednim stopniu uczestniczyć w zysku z ich wydobycia. Należy oczekiwać, że przyjęcie ustawy w zaproponowanym kształcie zwiększy wpływy do budżetu państwa, a więc będzie korzystne z punktu widzenia wszystkich obywateli, którzy przecież powszechnie korzystają z różnego rodzaju usług finansowanych z pieniędzy publicznych. Dziękuję.