Narzędzia:

Posiedzenie: 6. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


15 i 16 lutego 2012 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 12 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk-Pozdziej i Jan Wyrowiński oraz marszałek Bogdan Borusewicz)

Wznowienie posiedzenia

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam posiedzenie.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu RP, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu RP, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zawarty jest w druku nr 31…

(Głos z sali: A dlaczego migają światełka?)

Ale to nie szkodzi, że migają, to zupełnie w niczym nie przeszkadza.

(Senator Alicja Zając: Jeszcze mrugają.)

Mrugają. Jeszcze mrugają, Pani Senator?

(Senator Alicja Zając: Nie.)

Dziękuję bardzo.

Przypominam, że projekt został wniesiony przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zawarty jest w druku nr 31, a sprawozdanie komisji – w druku nr 31S.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatora Jerzego Chróścikowskiego o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie uchwały. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca Jerzy Chróścikowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedłożyć w imieniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Unii Europejskiej i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia poświęconego projektowi uchwały w sprawie wezwania Rządu RP, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników – druk nr 31.

Szanowni Państwo, komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 1 lutego 2012 r. rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały i wprowadziły do niego poprawki.

Wnoszę o przyjęcie przez Senat jednolitego tekstu załączonego projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników.

Jednolity tekst uchwały państwo mają przed sobą, ale pozwolę sobie – aby Wysoka Izba się z nim zapoznała – przeczytać projekt uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wezwania rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zaniepokojenie przedstawionymi przez Komisję Europejską propozycjami legislacyjnymi dotyczącymi systemu dopłat bezpośrednich dla rolników – COM (2011) 625. Propozycje te zmierzają do utrzymania po 2013 roku niesprawiedliwych i dyskryminujących niektóre państwa członkowskie, w tym Polskę, zasad podziału środków przewidzianych na dopłaty bezpośrednie dla rolników. Podział ten ma być dokonywany nie na podstawie obiektywnych kryteriów jednakowych dla wszystkich państw członkowskich, lecz na podstawie tak zwanego kryterium historycznego, wyznaczonego przez wielkość środków otrzymywanych przez państwa członkowskie w przeszłości. Komisja Europejska zaproponowała jedynie niewielkie zmniejszenie dyskryminujących różnic w podziale środków, utrzymała jednak co do zasady niesprawiedliwe kryterium historyczne.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że proponowany system podziału środków prowadzi do utrzymania rażąco niesprawiedliwych różnic w wysokości dopłat dla rolników w poszczególnych krajach członkowskich, krzywdzących rolników w części krajów członkowskich, zwłaszcza w nowych krajach członkowskich, także w Polsce. Utrzymanie niesprawiedliwego systemu dopłat bezpośrednich narusza zasadę niedyskryminacji obywateli Unii Europejskiej – w tym wypadku rolników – ze względu na przynależność państwową (art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), a ponadto narusza zakaz dyskryminacji między producentami wewnątrz Unii Europejskiej (art. 40 ust. 2 Traktatu). Senat podkreśla ponadto, że w myśl prawa unijnego przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej mogą być brane pod uwagę różnice między regionami rolniczymi, nie zaś różnice między państwami członkowskimi (art. 39 ust. 2 lit. a Traktatu). Powyższa dyskryminacja powoduje zagrożenie dla przyszłości rolnictwa w krajach członkowskich dotkniętych dyskryminacją, w tym rolnictwa w Polsce.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do Rządu o stanowcze przeciwstawienie się propozycjom legislacyjnym Komisji Europejskiej, niesprawiedliwym oraz dyskryminującym polskich rolników i zagrażającym przyszłości polskiej wsi. Senat wzywa Rząd do podjęcia wszelkich możliwych działań politycznych i prawnych zmierzających do:

– uproszczenia wspólnej polityki rolnej,

– skierowania środków na konkurencyjność i postęp oraz

– zapewnienia sprawiedliwego i niedyskryminującego systemu dopłat bezpośrednich dla rolników, opartego na zasadach równych dla wszystkich państw członkowskich.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zapewnienie systemu dopłat bezpośrednich niedyskryminujących rolników ze względu na przynależność państwową.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”.

Szanowni Państwo, projekt został przygotowany w ramach prac komisji rolnictwa z mojej inicjatywy. Komisja rolnictwa przyjęła ten projekt. Do części projektu, w której nie było pewnych elementów, wniosłem poprawki – wniesione one były w ramach prac trzech komisji – tak że teraz zakres jest już troszkę rozszerzony. Dodano tutaj zapis o uproszczeniu wspólnej polityki rolnej, jak również o skierowaniu środków na konkurencyjność i postęp, obok zapisu o wcześniej wymienionym zapewnieniu. Takie uwagi zostały dodane, żeby bardziej to wszystko podkreślić.

Komisje przyjęły jednolity projekt, a co do uzasadnienia – bo jest dodatkowe uzasadnienie – jeśli będzie taka potrzeba, to je przypomnę. Należy tu wymienić szczególnie art. 40 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który wyklucza wszelkie dyskryminacje między producentami w polityce rolnej – rolnicy są producentami, wobec tego dyskryminowanie ich w kwestii wysokości dopłat ewidentnie narusza wymieniony zakaz.

My uważamy, że w tych negocjacjach nie można… Skoro traktat, który obowiązywał, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, kończy się w 2013 r., to od 2014 r. powinniśmy mieć jednakowe zasady, powinno być równe traktowanie, a nie tak, jak proponuje to w tej chwili w swoich dokumentach Komisja Europejska. Bo ona tylko pokazuje, że spłaszcza płatności, które w jednych krajach wynoszą dzisiaj 500 euro, a w innych 80 euro. Ta różnica między 500 a 80 euro ma być stopniowo spłaszczana, i to nie w 2014 r., ale dopiero w 2020 r., ma to być stopniowe dochodzenie do 90% średniej płatności Unii Europejskiej. A to też nie znaczy, że to będzie po równo, bo jeszcze jest średnia 90%… No, nie wiadomo, czy przez następne dziesięć lat nie będziemy czekać, aż to się wyrówna. A więc nie możemy się na to zgodzić.

Dlatego apeluję do Wysokiej Izby w imieniu trzech komisji o poparcie uchwały, abyśmy my również mogli wyrazić swoje stanowisko, zwrócić się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie odpowiednich działań. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Zapytania i odpowiedzi

Teraz senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do ich reprezentowania Jerzego Chróścikowskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać pytanie?

Pan senator Jackowski, bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Jedno krótkie pytanie do senatora sprawozdawcy. Mianowicie jaki był stosunek, stanowisko rządu wobec tego projektu uchwały? I jak stanowisko rządu było prezentowane na posiedzeniach, najpierw samej komisji rolnictwa, a później połączonych komisji?

Senator Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję za to pytanie. Panie Senatorze, akurat tak się złożyło, że gościliśmy pana ministra rolnictwa na posiedzeniu, kiedy prezentował komisji stanowisko dotyczące prac resortu i tego, jakie są tu perspektywy. I akurat na tym posiedzeniu przedkładaliśmy ten omawiany projekt. Pan minister Sawicki bardzo pozytywnie odniósł się do tego projektu, poparł w całości wersję, która była wtedy jeszcze w komisji rolnictwa, już wtedy wyraził swoje poparcie. Uznał, że wszelkie działania na rzecz poprawy konkurencyjności, wspólne działania po to, aby uzyskać jak najlepsze warunki w negocjacjach, są wskazane, i prosił o dalsze poparcie. Zaś na łącznym posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi również pan wiceminister rolnictwa udzielił wsparcia temu projektowi.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań.

(Senator Kazimierz Kutz: Ja jeszcze.)

A to bardzo proszę. Pan senator Kutz.

Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kutz:

Ja mam pewną uwagę, a w związku z tym też pytanie do pana senatora. Nie tak dawno był na tej sali komisarz Lewandowski, osoba najbardziej kompetentna, jak to tylko sobie można wyobrazić. Wtedy pan, Panie Senatorze, zadał mu pytanie o to samo i wyartykułował tę zasadę, że ma być po równo. On wtedy obszernie wyjaśnił, dlaczego to jest niesłuszne, stwierdził, że po równo to nie znaczy dla wszystkich dobrze, a wręcz przeciwnie, i powiedział, że zrealizowanie postulatu równości będzie w skutkach finansowych negatywne, a nie pozytywne dla polskiego rolnictwa. Czy pan tego nie pamięta?

Senator Jerzy Chróścikowski:

Pan komisarz Lewandowski tu, na sali, powiedział o wielu sprawach. Powiedział, że wspólna polityka rolna oznacza 80% zależności od Unii Europejskiej, a tylko 20% możliwości posługiwania się własnymi, wewnątrzkrajowymi rozwiązaniami. Powiedział również, że to jest jedyna polityka, która wymaga wsparcia, od której nie można odejść. Wczoraj prezentowałem panu ministrowi finansów materiały pokazujące dochody rolników oraz to, jaki wpływ na dochody mają płatności, bo o tym też jest mowa w ekspertyzie. W niektórych przypadkach jest to 60%, w niektórych nawet 80%, a w niektórych 10%, w zależności od działu produkcji, jaką prowadzimy. Tu są ogromne zależności w ramach wspólnego prawa i nie da się powiedzieć, że w tej polityce…

Odwrotnie jest w polityce spójności. Tu można powiedzieć, że nie ma żadnej zależności, bo to państwa decydują, ile środków chcą przeznaczyć, czy mogą więcej, czy nie itd. Tu nie można nic dodać poza określonym prawem Unii Europejskiej. Są cząstkowe możliwości – mówiłem o tym wczoraj na posiedzeniu – są krajowe mechanizmy wsparcia, które państwo może stosować, ale tylko do wielkości nieprzekraczającej poziomu konkurencyjności rolników Unii Europejskiej. Unia pozwala na dofinansowania z własnych środków, ale nie może to przekroczyć poziomu konkurencyjności. Gdy patrzymy na jeden element, to konkurencyjność – tak. Ale gdy patrzymy na drugi element i okazuje się, że nie jesteśmy konkurencyjni, to wtedy – nie. Dlatego zwracamy się o zapewnienie konkurencyjności, szczególnie w przypadku płatności bezpośrednich.

Dlaczego płatności bezpośrednie? Dlatego że to jest podstawa płatności do hektara. Oprócz tego są tak zwane płatności nakładcze, ja to tak nazywam, czyli rolno-środowiskowe, ONW, są płatności niezwiązane bezpośrednio z produkcją, ale one też jeszcze funkcjonują, i wiele innych. Wszystkie one wpływają na cały kształt, na wielkość płatności. One są nierówne i nigdy nie będą równe, ale nam chodzi o podstawową płatność bezpośrednią, aby, że tak powiem, każdy hektar miał jednakowe prawa. O to nam chodzi. Nie chcemy ustalać jednakowych zasad dotyczących wszelkich płatności dla wszystkich, bo inne są warunki w Szwecji, inne są w Hiszpanii, a inne są w Polsce. Są różnice, a płatności mają je wyrównywać, mają uwzględniać różnice czy to klimatyczne, glebowe, czy inne. To jest mechanizm wyrównywania, a nie przez podstawowe płatności bezpośrednie.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Nie widzę już zgłaszających się senatorów.

Dziękuję bardzo.

Wystąpienie przedstawiciela rządu

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu uchwały?

Informuję państwa, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentuje podsekretarz stanu, pan minister Tadeusz Nalewajk.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zarówno pan minister konstytucyjny, jak i pan minister Plocke, będąc na wspólnym posiedzeniu komisji, wyrazili swoje poparcie i ja oczywiście na posiedzeniu plenarnym prezentuję takie samo stanowisko. Szanowni Państwo, wszystkie argumenty… Ja chcę po prostu podziękować za ewentualne podjęcie tej uchwały przez Wysoką Izbę, bo treści zawarte w tejże propozycji, w tej uchwale są podobne do treści propozycji stanowiska rządu Rzeczypospolitej Polskiej co do pakietu legislacyjnego przedstawionego 12 października przez Daciana Cioloşa, komisarza do spraw rolnictwa.

Ja chcę tylko przypomnieć, że projekt stanowiska rządu jest zawieszony na naszej stronie internetowej i do 2 marca oczekujemy na wszelkie propozycje od różnych instytucji dotyczące naszego – powiem to wprost – niezadowolenia i oczekiwań co do propozycji przedstawionych przez Komisję Europejską. Sprawozdawca, pan senator Chróścikowski je wymieniał.

Generalnie rzecz biorąc, w 2011 r. płatności bezpośrednie stanowiły średnio 44% dochodów rolniczych w Polsce. Jest jeszcze jeden argument, jak myślę, dla nas bardzo istotny. Otóż Unia generalnie odchodzi od dopłat do produkcji, a de facto zachowuje stare kryterium, kryterium plonu referencyjnego, które jest związane z wielkością produkcji. Głównie zboża i oleiste stanowiły o wysokości dopłaty bezpośredniej do hektara. Oczywiście w propozycjach jest również odejście od naszych historycznych płatności. Komisja proponuje zmianę systemu płatności z płatności bezpośrednich na uprawnienia, tak zwany SAPS, o czym pan senator Chróścikowski bardzo ładnie powiedział.

Wysoki Senacie, ja serdecznie dziękuję za propozycję tejże uchwały i poparcie, wzmocnienie naszego stanowiska w negocjacjach w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę chętnych.

Dziękuję bardzo.

Otwarcie dyskusji

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

(Senator Andrzej Misiołek: Panie Marszałku…)

Tak, słucham?

Uzupełnienie porządku obrad

Senator Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku, zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Senatu wnoszę o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składzie komisji senackich. I proszę o rozpatrzenie go jako punktu piątego. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, to uznam, że ten punkt wprowadziliśmy…

(Senator Jerzy Chróścikowski: Czy pan marszałek nie powinien przeczytać formułki o głosowaniu?)

Głosowanie?

(Senator Jerzy Chróścikowski: Chodzi o formułkę o głosowaniu.)

(Głos z sali: Nie, nie, głosowanie po…)

Nie, nie, to później, to na końcu.

Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czytania projektu uchwały. Trzecie czytanie obejmowałoby jedynie głosowania. Zostanie ono przeprowadzone razem z innymi głosowaniami pod koniec naszego posiedzenia.

Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu i zawarty jest w druku nr 45, a sprawozdanie komisji – w druku nr 45S.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, pana senatora Jana Marię Jackowskiego, o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji i przedstawienie projektu uchwały.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt zarekomendować Wysokiej Izbie w imieniu połączonych komisji uchwałę z okazji 200. rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego.

Najpierw projekt uchwały był procedowany w komisji kultury. Mam zaszczyt być autorem pierwotnego projektu. Komisja przyjęła jednomyślnie uzgodniony projekt uchwały. Następnie został on poddany pierwszemu czytaniu na posiedzeniu połączonych komisji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. Odbyła się wtedy głęboka dyskusja, w wyniku której zostały zgłoszone poprawki. Zostały one uwzględnione i – przy jednym głosie sprzeciwu i jednym wstrzymaniu się od głosu – projekt uchwały został przez połączone komisje przyjęty. Mam zaszczyt prezentować go w tej chwili Wysokiej Izbie.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego.

19 lutego przypada 200. rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego, jednego z trzech, obok Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, wielkich wieszczów polskiego romantyzmu. Ten znamienity syn ziemi ciechanowskiej jest jednym z największych twórców polskiej literatury, jest także zaliczany do grona wybitnych myślicieli i prekursorów konserwatyzmu. W swoich dziełach wnikliwie zgłębiał przyczyny upadku Rzeczypospolitej, ale również przewidywał jej odrodzenie. W maju 1857 roku pisał: «Jedno wiem tylko: sprawiedliwość będzie, / Jedno wiem tylko: Polska zmartwychwstanie».

W swoich wizjonerskich utworach – zaliczanych do arcydzieł literatury romantycznej – takich jak «Nie-Boska Komedia», «Irydion» czy «Przedświt», utożsamiał się z losami zniewolonego przez zaborców narodu i odwoływał się do uniwersalnych chrześcijańskich wartości, czerpiąc z nich inspirację do swojej twórczości.

Zygmunt Krasiński to także wybitny epistolograf, autor licznej korespondencji z przedstawicielami elit kulturalnych, społecznych i politycznych. Był również autorem kierowanych do ważnych postaci europejskiego świata polityki memoriałów, w których prezentował polską rację stanu.

Autor «Irydiona», choć urodził się w Paryżu, ziemię ciechanowską i Mazowsze uważał za «kraj lat dziecinnych» i źródło inspiracji. Kochał tę część Polski i sugestywnie utrwalił ją w warstwie uczuciowo-wspomnieniowej swojej twórczości, zwłaszcza młodzieńczej. Bywał w Złotym Potoku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, pozostawiając tam po sobie trwałe pamiątki, które stały się kamieniem węgielnym do utworzenia muzeum im. Zygmunta Krasińskiego. Zmarł w Paryżu, został pochowany w zbudowanej przez ojca rodowej siedzibie Krasińskich w Opinogórze, gdzie od 1961 roku istnieje zasłużone dla kultury polskiej Muzeum Romantyzmu, przypominające postać tego wielkiego wieszcza.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej – oddając hołd wielkiemu polskiemu poecie w roku jego 200. rocznicy urodzin – zwraca się z apelem do szkół oraz zainteresowanych instytucji i środowisk o organizowanie wydarzeń przypominających, stanowiącą kanon kultury polskiej, twórczość Zygmunta Krasińskiego i utrwalających jej znajomość.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”.

Taki jest tekst projektu.

Chciałbym jeszcze tylko dodać podziękowania dla wszystkich senatorów, którzy włączyli się w twórczą dyskusję. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za różne głosy w tej dyskusji i za cenne uwagi – zdecydowana ich większość została uwzględniona w przedkładanym Wysokiej Izbie projekcie uchwały.

Sądzę, że jest doniosłym wydarzeniem to, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej może uczcić Zygmunta Krasińskiego, który, jak wspomniałem, urodził się w Paryżu, ale przecież rodowa siedziba Krasińskich to Krasne, północne Mazowsze. Pochodził on z rodziny o wybitnych zasługach dla Polski, wywodziło się z niej wielu senatorów I Rzeczypospolitej, wielu myślicieli, ludzi kultury i mecenasów kultury. Sądzę, że podjęcie tej uchwały umożliwi podkreślenie rangi tej rocznicy.

Chciałbym jeszcze nadmienić, że stało się tak, iż rok 2012 nie został ogłoszony rokiem Zygmunta Krasińskiego, z powodów proceduralnych są inni patroni tego roku. Niewątpliwie jednak Zygmunt Krasiński należy do tych wybitnych ludzi pióra, ludzi kultury, naszych myślicieli, którzy zasługują na upamiętnienie w tym roku. Z tym większą satysfakcją przyjmujemy fakt, że Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosił ten rok Rokiem Zygmunta Krasińskiego na Mazowszu.

Chcę też Wysoką Izbę poinformować, że jest bogaty kalendarz uroczystości – zachęcam osoby zainteresowane do włączenia się w nie. Uroczystości zaczynają się w sobotę o 18.00 w Kościele Świętego Krzyża, a w niedzielę, 19 lutego – a więc dokładnie w 200. rocznicę urodzin Krasińskiego – w Opinogórze koło Ciechanowa w dawnej rodowej siedzibie rodziny Krasińskich odbędą się, o godzinie 11.30, główne uroczystości jubileuszowe. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy do reprezentowania ich upoważnili również senatora Jana Marię Jackowskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę chętnych.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Nie widzę…

(Senator Alicja Zając: Jest jeszcze jeden głos.)

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Maciej Grubski:

Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawozdawco!

Pytanie jest techniczne, o sposób rozpowszechniania tego typu uchwał. Oczywiście my prosimy, zwracamy się do szkół, aby w jakimś sensie uczciły rocznicę, i obwieszczamy to w dzienniku urzędowym. Teraz pytanie: jaka tak naprawdę jest skuteczność docierania tych uchwał bezpośrednio do zainteresowanych, czyli do dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Senatorze, dziękuję za to pytanie.

Niewątpliwie jest dość trudne to, żeby to do nich dotarło. Mogę powiedzieć, że każdy z nas, senatorów – a szczególnie senatorowie z okręgów, z którymi Krasiński był związany, na przykład pan senator Lasecki, w którego okręgu wyborczym jest Złoty Potok – na pewno będzie aktywnie przyczyniał się do upowszechniania tej uchwały,

I tu moja prośba do koleżanek i kolegów senatorów, żeby mówili o tym w swoich okręgach i żeby zawiesili ten apel na swoich stronach internetowych. Można to też rozesłać do mediów, są różne sposoby dotarcia… Tak więc jest tutaj taki apel, żeby tę uchwałę upowszechniać, ponieważ ona ma swoje znaczenie, ona podkreśla rangę Senatu, a także to, że Senat prawdopodobnie jako pierwszy podejmie – jeżeli taka będzie wola Wysokiej Izby – uchwałę w tej sprawie. W Sejmie również trwają prace, równolegle, choć nad trochę innym tekstem uchwały, z którym również można się zapoznać. To wszystko pokazuje, że polski parlament, zarówno Senat Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, docenia rangę rocznic i reaguje na ważne wydarzenia rocznicowe. Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Tam jest jeszcze jedno…)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Jeszcze jedno zgłoszenie.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Maciej Grubski:

Może nie tyle mam pytanie, ile króciutką uwagę do Prezydium Senatu. Może należałoby się zastanowić nad oprzyrządowaniem tego typu uchwał, nad wyposażeniem ich w coś, co będzie bardzo skuteczne. Tak naprawdę zależałoby chyba wszystkim senatorom – w ogóle taka jest intencja podejmowania tego typu uchwał – aby docierały one do każdej komórki, do której są kierowane, w tym przypadku do szkół. Tak więc jest pytanie, czy nie powinniśmy znaleźć rozwiązania, które zapewniłoby właściwe docieranie tych uchwał.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Tak, dziękuję bardzo.

Rozumiem, że to nie było pytanie, tylko postulat. Przyjmujemy ten postulat.

Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora? Nie.

Dziękuję bardzo.

Otwarcie dyskusji

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Dla porządku informuję, że pani senator Alicja Zając złożyła swoje przemówienie w dyskusji do protokołu.

Zamknięcie dyskusji

Senat mógłby teraz przystąpić do trzeciego czytania projektu uchwały, a trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone razem z innymi głosowaniami.

Punkt 4. porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwartego porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza.

Informuję, że marszałek Senatu skierował do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich wniosek pana Zbigniewa Ziobry, reprezentowanego przez adwokata Bartosza Kownackiego, o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie senatora Kazimierza Kutza do odpowiedzialności karnej.

Komisja rozpatrzyła wniosek i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Sprawozdanie to zawarte jest w druku nr 54.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Mieczysława Augustyna, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Pan marszałek Senatu skierował wniosek o odrzucenie… o wyrażenie zgody na pociągnięcie pana senatora Kazimierza Kutza do odpowiedzialności karnej, skierowany do marszałka przez pełnomocnika pana eurodeputowanego Zbigniewa Ziobry. Rozważyliśmy dosyć wnikliwie wszystkie za i przeciw, zdania członków komisji były różne. Ostatecznie w głosowaniu większość członków komisji zdecydowała, że komisja zaproponuje Wysokiej Izbie odrzucenie wniosku z 11 stycznia o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie senatora Kazimierza Kutza do odpowiedzialności karnej.

Większość członków komisji uznała, że wypowiedź pana senatora – aczkolwiek subiektywnie każdy ma prawo do oceny tej wypowiedzi – miała charakter polityczny, bo były to słowa wypowiadane przez polityka do polityka w sprawie politycznej, i jednoznacznie była ona pewnym porównaniem czy parabolą, nie było w niej dosłowności. W związku z tym, że są inne drogi, sądowe drogi upominania się o swoje racje – a wiemy, że złożony został pozew cywilny – że są także inne drogi wskazywania, czy wypowiedź jest stosowna, czy nie, na przykład w drodze skierowania wniosku do komisji regulaminowej, tym bardziej uważaliśmy, że uchylenie immunitetu byłoby niewłaściwe.

Zatem jeszcze raz wnoszę o odrzucenie wniosku o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie pana senatora Kazimierza Kutza do odpowiedzialności karnej.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie?

Pan senator Paszkowski. Bardzo proszę.

Senator Bohdan Paszkowski:

Ja mam takie pytanie: czy mógłby pan senator przytoczyć – bo tutaj jest odwołanie do wypowiedzi – tę wypowiedź? Bo jest jej ocena, a samej wypowiedzi nie ma.

Senator Mieczysław Augustyn:

Tak. Tu chodziło o ten fragment wypowiedzi, w której pan senator powiedział, że pan minister, ówczesny minister, Zbigniew Ziobro zamordował panią Barbarę Blidę, w takim znaczeniu, że winien jest jej śmierci. Rzecz jasna, nikt tego nie może traktować dosłownie, bo chodziło oczywiście o odpowiedzialność polityczną. Dlatego uważaliśmy, że to jest sprawa polityczna, między politykami.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie?

Senator Stanisław Karczewski:

To może ja zadam pytanie. Przepraszam, nie chciałem, jednak zadam. Panie Senatorze, czy pan senator zacytował dokładnie tę wypowiedź?

Senator Mieczysław Augustyn:

Nie, nie, nie mam przy sobie…

(Senator Aleksander Pociej: Ja mam.)

Proszę mi pomóc w takim razie. Już to…

To brzmiało tak: „Oni zamordowali niewinną kobietę!” – to było we wniosku jako oskarżenie.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze jakieś pytania?

Pan senator Paszkowski. Panie Senatorze, proszę zgłaszać swoją gotowość do zadania pytania przez podniesienie ręki, bo nie widziałem… Proszę bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Podniosłem rękę, ale może na zbyt krótko.

Bez kontekstu to ja w dalszym ciągu nie rozumiem tej wypowiedzi, chyba poprzedzało tę wypowiedź jakieś zdanie. Pan używa tutaj słowa „oni”.

(Senator Mieczysław Augustyn: To był fragment wywiadu.)

„Oni”… Czyli mam rozumieć, że „oni” to adwokat Bartosz Kownacki i Zbigniew Ziobro? Kto to są ci „oni” w tej wypowiedzi?

Senator Mieczysław Augustyn:

Już cytuję: „Moglibyśmy tak mówić, gdyby nie chodziło o tragedię ludzką. Oni zamordowali niewinną kobietę! To, co wczoraj powiedzieli, jest haniebne. Kaczyński stroi jakieś żarty z Syberii, a Ziobro udaje głupka i traktuje – nawet teraz – Barbarę Blidę jak przestępcę. Świadczy to o strachu i braku jakiejkolwiek klasy. Ich postawa demaskuje ich do końca. Ja się wstydzę, że muszę to komentować. To jest żenujące. Okropni ludzie, okropni”.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Pani senator Beata Gosiewska chce zadać pytanie. Bardzo proszę.

Senator Beata Gosiewska:

Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy. Pan skomentował to tak, że była to wypowiedź pomiędzy dwoma politykami. My chyba wiemy, co w języku polskim znaczy słowo „zamordować”. Nie wiem, czy mówiący te słowa bierze odpowiedzialność za nie jako polityk, ale polityk powinien być człowiekiem odpowiedzialnym. Czy panowie nie chronicie jednak pana senatora Kutza, tak to interpretując? Czy jednak pan senator nie powinien odpowiadać przed sądem?

Senator Mieczysław Augustyn:

Nie mogę, Pani Senator, odpowiadać za wszystkich. Mogę powiedzieć państwu tylko o swojej opinii, którą wyrażałem na posiedzeniu komisji.

Całkiem niedawno, już po posiedzeniu komisji, zdarzył się w moim mieście tragiczny wypadek. Człowiek zdesperowany z powodu braku pracy popełnił samobójstwo. Mogę sobie teoretycznie wyobrazić, że ktoś zrozpaczony zaczepi mnie na ulicy i powie, że jestem winien tej śmierci, że nie zapobiegłem dopuszczeniu się przez tę osobę takiego czynu. Na pewno taki ktoś będzie miał na myśli moją odpowiedzialność polityczną za to, że być może nie powstaje tyle miejsc pracy, ilu ludzie by oczekiwali.

Daję ten przykład dlatego, że uważam, że tutaj przecież nie chodzi o dosłowność, tylko chodzi o ocenę polityczną, może wyrażaną – podkreślam: na posiedzeniu komisji były wypowiadane bardzo różne oceny – w sposób, który budzi wątpliwości, ale są inne drogi do tego, żeby to udowadniać i dochodzić tego.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Nie ma więcej pytań.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Wyjaśnienia i pytania

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Regulaminu Senatu Senat rozpatruje sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich bez przeprowadzania dyskusji. Senator, którego dotyczy wniosek, może złożyć wyjaśnienia, a senatorom przysługuje prawo zadawania pytań w tej sprawie.

Czy pan senator Kazimierz Kutz chciałby złożyć wyjaśnienia?

(Senator Kazimierz Kutz: Tak.)

To bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kutz:

Panie Marszałku! Szanowna Izbo!

Powiem za Dostojewskim, że jest to paskudna historia. Powiedzmy sobie na wstępie szczerze: gdyby z polecenia ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, który nagiął prawo, bo tam w ogóle nie powinni znaleźć się ci ludzie… Gdyby nie to, pani Blida by żyła.

To ma ścisły związek z poprzednią taką polityczną inscenizacją, dotyczącą doktora G. Gdyby nie było tego faktu, że w tak straszliwy sposób, łamiąc prawo, to zrobiono, nie nastąpiłoby załamanie w polskiej transplantologii serca. Badania porównawcze mówią, że polska transplantologia serca popadła w zapaść, dlatego że ta placówka, która robiła najwięcej transplantacji w Polsce, rozsypała się. I według porównawczych badań co do przeciętnej liczby transplantacji mogłoby żyć dłużej jeszcze co najmniej sto, sto dziesięć osób. Pan doktor, o którym Ziobro, jak pamiętamy, powiedział, że już nikt nie będzie zamordowany przez tego lekarza, wytoczył mu proces, który doszedł oczywiście aż do Trybunału w Strasburgu. I Trybunał wydał wyrok: zasądził 8 tysięcy euro na korzyść pana doktora, uzasadniając, że decyzję o aresztowaniu wydał asesor, a nie sędzia, co stanowi naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Mój komentarz tutaj jest przecież niczym wobec tego, co się naprawdę stało. Nie może istnieć w Polsce polityka bez etyki. Notabene w tej chwili ciągle zbiera się te głosy, ponieważ w raporcie Ryszarda Kalisza, opierając się na dowodach, wniesiono o postawienie byłego premiera i ministra sprawiedliwości przed Trybunał Stanu.

(Głos z sali: A kiedy to się…)

(Głos z sali: No właśnie.)

I prawdopodobnie prędzej czy później to się stanie.

Wywiad ze mną był wywiadem radiowym, przeprowadzanym bezpośrednio po tym, jak ten raport został ujawniony w Sejmie. Państwo wiecie, że wtedy do różnych ludzi… A ja przecież, jako poseł ze Śląska, natychmiast byłem o tę sprawę pytany. I wtedy właśnie odpowiedziałem to, o co tutaj chodzi. Żeby sprawa była do końca jasna, będę czytał uzasadnienie adwokata pana Ziobry, fragmenty, bo on cytuje… To znaczy to był wywiad udzielony tygodnikowi „Newsweek”, zatytułowany „Ziobro z Kaczyńskim zamordowali niewinną kobietę”. On był opublikowany na stronach internetowych w Newsweeku. Zadano mi pytanie: „PiS bagatelizuje ten raport, mówi, że to element kampanii wyborczej. Ziobro z uśmiechem deklaruje, że chętnie się stawi przed Trybunałem Stanu, a prezes PiS żartuje, że jak mamy dobre stosunki z Rosją, to on sobie kupi kożuch i wybierze się na Sybir…”. Mówienie takich rzeczy, gdy chodzi o wielką tragedię ludzką, której sami są winni, bo łamiąc prawo…

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Zależy według kogo.)

Proszę?

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Nie, nic, przepraszam.)

To wydawało mi się rzeczą wstrząsającą. W związku z tym ja powiedziałem to, co tu już było cytowane: „Mogliby tak mówić, gdyby nie chodziło o tragedię ludzką. Oni zamordowali niewinną kobietę!”. To jest rzeczywiście przesadzone i być może gdyby to było pisane, to „zamordowali” wziąłbym, sam nie wiem, w cudzysłów itd., ale to była spontaniczna rozmowa – i oczywiście dziennikarze z tego chętnie skorzystali. „To, co wczoraj powiedzieli, jest haniebne. Kaczyński stroi jakieś żarty o Syberii, a Ziobro udaje głupka i traktuje – nawet teraz – Barbarę Blidę jak przestępcę. Świadczy to o strachu i braku jakiejkolwiek klasy. Ich postawa demaskuje ich do końca. Ja się wstydzę, że muszę to komentować. To jest żenujące. Okropni ludzie, okropni”. I ja do dzisiaj tego zdania nie zmieniłem, dlatego że ja ich w gruncie rzeczy nie obrażam…

Tak jak mówił tutaj pan senator, ja, nie tylko jako Kazimierz Kutz, nie tylko jako wówczas poseł, ale również jako Ślązak, mam prawo tak powiedzieć, dlatego że tu stało się coś więcej. Pani Blida już dawno nie uprawiała polityki. Była po ciężkiej chorobie rakowej. Nie stwierdzono – bo, jak wiecie, wtedy szukano układów itd. w górnictwie… To jest kobieta w świetle prawa niewinna, a nawet jak już nie żyła, pan Ziobro jeszcze robił dochodzenia. Przecież to są rzeczy niepojęte! Ja wtedy w Sejmie wystąpiłem ostro i powiedziałem, żeby sobie gęby nie wycierali tą biedną, tragiczną kobietą – wtedy nieżyjący już poseł Gosiewski przekazał sprawę do komisji etyki. Ja po raz pierwszy w ogóle… I mnie zaciekawiło, co to będzie. Poszedłem na posiedzenie tej komisji, a tam były dwie posłanki z PiS, które nie dość, że mnie w sposób, że tak powiem, bardzo ordynarny przesłuchały, to jeszcze mnie obrażały. Jedna powiedziała nawet, że jestem przygłupawy. Biedny przewodniczący był skonfundowany. I w efekcie komisja uznała, że ta sprawa w ogóle nie nadaje się do rozpatrzenia przez komisję. Tak więc ja, pomny tych doświadczeń, nie poszedłem już na posiedzenie komisji senackiej, ponieważ spodziewałem się, że będzie tak samo. I czytając, że tak powiem, zapiski z posiedzenia komisji, wyraźnie widziałem, że byłyby takie tendencje, że chętnie by mnie sobie przesłuchano. Ale komisje senackie nie są od przesłuchiwania – a więc to też nie jest w porządku.

Pan Ziobro wytoczy mi proces. Nawet jeśli państwo senatorowie uznacie, że odrzucicie jego wniosek, to i tak mi wytoczy proces. Ale to nie będzie sąd nad nim ani nade mną – to będzie proces w sprawie Barbary Blidy. Musi być w tym państwie sprawiedliwość i politycy muszą brać odpowiedzialność za swoją władzę, jeśli jej nadużywają. I musi temu służyć elementarna przyzwoitość mieszcząca się w prawach europejskich. Wyrok Trybunału dotyczący doktora Z. wyraźnie na to wskazuje. A więc sam jestem ciekaw, jak to się dalej potoczy. Ja myślę, że ktoś musi ponieść karę za ten fakt. A jeśliby się nikt taki nie znalazł, to ja się wtedy zgłoszę, że mogę posiedzieć za Barbarę Blidę, dlatego że po prostu to wszystko jest dla mnie haniebne i dlatego, że ci panowie weszli jakby w obszar lokalnej kultury śląskiej.

Barbara Blida pochodziła z górniczej rodziny. Mieszkała z całą rodziną w domu swoich dziadków, w takim familoku, który wyremontowała, w środku swojego miasta, gdzie się urodziła i gdzie wszyscy ją znali. I dlatego, widząc, co się wtedy dzieje, nie tylko z doktorem W., wiedziała, że nie może dopuścić do tego spektaklu.

My do dzisiaj nie wiemy, czy to było samobójstwo, czy coś innego. Bo według badań rzecz jest taka: przede wszystkim policjantka, która jej pilnowała, w tajemniczy sposób po tym wszystkim zdjęła kurtkę – nie ona, tylko jej kazali – i ta kurtka została wywieziona, a przywieziono nową kurtkę, taką samą, bo ona była w mundurze. To znaczy, że… Co na tej kurtce mogło być? No, musiała być krew. Powiem jeszcze do końca, że badania specjalistyczne… Pani Barbara była praworęczna, a ślad po kuli idzie tutaj, blisko serca, przez całe ciało, i wychodzi w biodrze. Ona nie była mańkutem. Istnieje hipoteza – w związku z tą marynarką i tym śladem – że prawdopodobnie te kobiety się szamotały. A wyszło na to, że może to jest samobójstwo. Potem przyszło trzydzieścioro ludzi, którzy zadeptali wszystkie ślady. To musi być wyjaśnione. I to już nie chodzi tylko o to, żeby odium… plama jakiegokolwiek przestępstwa spadła z honoru tragicznie zmarłej kobiety, ale również ze Śląska. I ja, mówiąc spontanicznie, w tym sensie powiedziałem to, co powiedzieć musiałem jako obywatel i senator. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa… Panie Senatorze, być może jeszcze ktoś z państwa senatorów będzie chciał zadać panu pytanie w tej sprawie. Bardzo proszę, czy ktoś z pań i panów chce zadać pytanie?

Pani senator Beata Gosiewska, proszę.

Senator Beata Gosiewska:

Panie Senatorze, ja mam do pana takie pytanie. Pan powiedział to, co pan powiedział. Uważam, że samobójstwo i morderstwo to są dwie różne rzeczy i każdy powinien tę różnicę widzieć. Pan podaje w wątpliwość… ale pan oskarżył o morderstwo ludzi, których na miejscu morderstwa nie było. Ja pana wypowiedź uważam za skandaliczną.

Moje pytanie dotyczy czegoś innego. Czy nie uważa pan, że to sąd powinien orzec, czy pan naruszył prawo, czy nie? Czy pan dobrowolnie zrezygnuje ze swojego immunitetu, czy pan, korzystając ze wsparcia innych senatorów, będzie starał chronić się za immunitetem? Pan mówił o etyce w polityce. Czy nie bardziej etyczne byłoby stanąć przed sądem, wyjaśnić tę sprawę i zgodzić się na to, aby to sąd wydał wyrok? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

(Senator Kazimierz Kutz: Proszę pani…)

Panie Senatorze, bardzo proszę.

(Senator Kazimierz Kutz: Mogę?)

Tak. Proszę o odpowiedź.

Senator Kazimierz Kutz:

Senator, który sprawę referował, powiedział, że jest rzeczą wręcz absurdalną rozumienie, że oni zamordowali fizycznie – przecież ich tam nie było. Tu chodzi o język potoczny, często używany itd. Pan Ziobro oczywiście ma prawo wnieść sprawę, przecież on, tak czy inaczej, ma w rezerwie proces cywilny, do którego dojdzie. I ta sprawa będzie w sądzie się rozstrzygała, i to sąd będzie rozstrzygał, proszę pani senator, jak ta sprawa wyglądała itd. Bo, jak powiadam, to nie chodzi o rację pana Ziobry czy o moje niestosowne słowa, tylko zawsze będzie chodziło o Barbarę Blidę. I ja się cieszę, że ta sprawa będzie w sądzie – tu jeszcze dodam, że identyczną sprawę, którą prowadzi ten sam adwokat, zgłosił pan Jarosław Kaczyński – bo ja uważam, że musi wrócić na wokandę publiczną sprawa śmierci Barbary Blidy i tych, którzy, łamiąc prawo, stworzyli takie okoliczności, w których ta tragiczna śmierć mogła zaistnieć. Bo to o to tu chodzi.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Matusiewicz, a później pan senator Cioch.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Matusiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Panie Senatorze, do tej pory nie poznaliśmy pana stanowiska, bo pan tutaj jasno nie powiedział, czy pan jest za tym, żeby immunitet panu uchylić, czy pan jest przeciwko temu. Bo przecież gdyby pan się zgodził na uchylenie immunitetu, to wtedy ten proces karny o zniesławienie czy też o oszczerstwo mógłby się odbyć. W takim procesie obrona polega na tym, że oskarżony powinien przeprowadzić dowód prawdy, udowodnić, że to, co powiedział, jest prawdą. A więc wtedy, w tym procesie, mógłby pan wykazywać, czy rzeczywiście Zbigniew Ziobro zamordował Barbarę Blidę. A tak to pan po prostu pozbawia się…

(Senator Kazimierz Kutz: Panie…)

…albo przynajmniej odracza to do zakończenia kadencji. Bo sam proces o ochronę dóbr osobistych to jest zupełnie inna sprawa. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kutz:

Panie Senatorze, ja nie jestem przestępcą. Ja nie popełniłem przestępstwa. Poprzednio pan marszałek Sejmu, a teraz pan marszałek Senatu dostał oficjalne pismo, więc teraz zgodnie z prawem są dwie drogi: ja w takiej sytuacji mogę sam zrezygnować z immunitetu albo ta sprawa musi przejść przez struktury, tak jak to się dzisiaj dzieje, Senatu. Ja nie popełniłem morderstwa, w związku z czym nie widzę powodu, żeby rezygnować z immunitetu, bo tak właśnie się panu Ziobrze podoba. To wszystko i tak dalej będzie się toczyło. Ja nie wiem, czy to się w tej kadencji skończy, ale też może to będzie się działo nawet szybciej, niż przypuszczamy. W związku z tym… To, co tutaj się dzieje, jest zgodne z przepisami dotyczącymi takiej sytuacji.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Cioch się zgłaszał.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk Cioch:

Panie Marszałku! Szanowna Izbo!

Ja niedawno uczestniczyłem w takiej debacie z dziennikarzami – ja wtedy już w zasadzie byłem senatorem – gdzie był zgłaszany wniosek o uchylenie z kodeksu karnego przepisu art. 212. Bo tutaj potocznie mieszamy dwie kwestie. Naruszenie dóbr osobistych to kwestia odpowiedzialności cywilnoprawnej – i tutaj immunitet się nie kłania. Gdy ktoś naruszy czyjąś cześć, można dochodzić stosownych roszczeń wynikających z art. 23 i 24 kodeksu cywilnego. I w takim wypadku, gdyby to był problem na linii cywilnoprawnej, Senat – czy, w przypadku Sejmu, Sejm – takimi kwestiami by się nie zajmował, ponieważ tego typu sprawy nie są objęte zakresem związanym z immunitetami.

Ja tutaj się obawiam, że bez względu na to, czy Wysoka Izba wyrazi zgodę na uchylenie immunitetu, czy też nie wyrazi na to zgody, ta sprawa prawdopodobnie znajdzie finał w sądzie, tyle że po prostu w sądzie karnym. A z autopsji wiem, że tego typu sprawy ciągną się latami. Kadencja Senatu się skończy, a ta sprawa, jak wiele innych podobnych spraw, będzie trwała. Dlatego uważam, że bez względu na to, jakie stanowisko zajmie Senat, te regulacje niestety są ułomne – obowiązuje przepis z art. 212 kodeksu karnego… A uważam… Zaraz zadam pytanie.

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Tak, bardzo proszę, pytanie.)

…A uważam, że w tego typu procesach…

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, przepraszam. Ja jeszcze przypomnę państwu, że w tej sprawie, zgodnie z regulaminem, nie może być dyskusji i jej nie ma. W tej chwili jesteśmy na etapie zadawania pytań do pana senatora Kazimierza Kutza.

(Senator Henryk Cioch: Tak, konkretne pytanie…)

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Henryk Cioch:

Panie Senatorze, czy w zaistniałej sytuacji będzie pan podtrzymywał swoje stanowisko w sprawie utrzymania immunitetu, czy też nie?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kutz:

Panie Senatorze, ta sprawa już została rozstrzygnięta, bo inaczej…

(Senator Henryk Cioch: Jeszcze nic nie zostało rozstrzygnięte.)

Nie, proszę pana. Gdybym ja sam zrezygnował, to nie byłoby tego posiedzenia. Ale chcę coś powiedzieć, bo pan poruszył bardzo istotną sprawę.

My żyjemy w wolnym kraju. Ja zostałem pozwany z tego słynnego art. 212, a to jest artykuł, który jest stosowany właśnie w różnych sprawach… który właściwie ogranicza w Polsce wolność. Ten artykuł jest kompromitujący i coraz częściej jest wołanie o to, żeby go zlikwidować, bo on jest wbrew prawom europejskim. A jeszcze jesteśmy po wielkim buncie młodych ludzi, którzy mają fioła na punkcie wolności. Więc akurat ten artykuł jest pierwszym artykułem, który powinien przestać istnieć – i to uczyniłoby nas społeczeństwem jeszcze nieco bardziej demokratycznym.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Proszę, pyta pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Panie Senatorze, z pana wypowiedzi wywnioskowałem, że wywiadu, którego pan udzielił, nie mógł pan autoryzować, bo był to wywiad na żywo. Wyraził pan też taką opinię, że ta pana wypowiedź mogła być wygłoszona pod wpływem emocji, że być może tam powinien być użyty cudzysłów. Pytam pana teraz: czy pan podtrzymuje formułę tej wypowiedzi? Czy gdyby przyszło panu ją teraz autoryzować, to czy rzeczywiście zmieniłby pan słowa tam użyte, czy też opatrzyłby je pan cudzysłowem? Bo na początku powiedział pan tutaj właściwie to samo, czyli że widzi pan ciąg przyczynowo-skutkowy między tym, co się stało z panią Blidą, a decyzjami na szczeblu, powiedzmy, ministerialnym. Proszę zauważyć, że to brzmiało zupełnie inaczej niż ta pana wypowiedź, której udzielił pan jednej z rozgłośni.

I drugie pytanie. Czy uważa pan, że są jakieś granice brutalizacji życia publicznego? Nie tylko takiej, która wyraża się w zachowaniach, w gestach, ale także brutalizacji w sferze słów, w sferze ekspresji słownej. Czy taka właśnie brutalizacja nie prowadzi do tego, że szczujemy się na siebie nawzajem? My jako politycy szczujemy na innych polityków… W ten sposób też budujemy właśnie taką atmosferę w społeczeństwie. Wspomnę tutaj przykład łódzki…

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Panie Senatorze…)

Dziękuję bardzo.

Senator Kazimierz Kutz:

Panie Senatorze, użyte słowo, bo to chodzi o jedno słowo, zależy od kontekstu. Tutaj, tak jak mówiłem, kontekst tragicznej śmierci Blidy… Nie ma bardziej groźnego kontekstu niż pozbawienie… niż to, że ludzie, którzy mają prawo w ręku, doprowadzają do tego, że ma miejsce taki właśnie fakt z przyczyn politycznych. Czy w związku z tym nie można użyć takiego ekstraordynaryjnego słowa? Można. Gdyby to było pisane, to być może ująłbym je w cudzysłów. Ale generalnie to nie zmienia sprawy. Przecież tu nie chodzi o moje słowo, tu chodzi o sprawę poważniejszą. To jest najtragiczniejsze wydarzenie z czasu rządów PiS. Być może to jest… Może przez to ludzie się od nich odwrócili. I to jest sprawa najwyższej wagi dla parlamentaryzmu, wolności słowa w Polsce, to jest sprawa odpowiedzialności za rządzenie państwem. Czy może być jeszcze szerszy kontekst, gdy chodzi o użycie pewnego słowa? Ja nie powiedziałem nic o panu Ziobrze w takim kontekście, nie wiem… że, wie pan, był wypadek samochodowy i z jego winy ktoś tam poniósł… Nie. Tam przyszli jego ludzie po to, żeby zrobić spektakl itd. I proszę zwrócić uwagę na to, że te spektakle skończyły się właśnie po tej tragicznej śmierci, pan Ziobro wycofał się z tej metody. A przecież przedtem były jeszcze inne rzeczy… A więc ten kontekst, jak znam siebie, mógł spowodować, że ja tego słowa użyłem. Gdybym ja powiedział coś jeszcze gorszego – a można by… Ale ja powiedziałem obiektywnie, że po prostu ci dwaj panowie, metaforycznie, tę kobietę zabili. Czy to się weźmie w cudzysłów… Oczywiście gdyby tu był cudzysłów, no to by nie było tego… Ale przecież wiadomo, że pan Ziobro nigdy nie przekroczył progu tego nieszczęsnego miejsca, w którym się to stało.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Pan senator…

(Senator Krzysztof Słoń: I jeszcze drugie pytanie…)

(Senator Stanisław Karczewski: Panie Senatorze…)

(Senator Krzysztof Słoń: …o granicę brutalizacji życia społecznego.)

(Senator Stanisław Karczewski: Panie… Tak?)

Momencik… Jeszcze pan senator Słoń, tak?

(Senator Kazimierz Kutz: Proszę?)

Pan senator Słoń jeszcze zadaje pytanie.

(Senator Krzysztof Słoń: Drugie pytanie dotyczyło granic brutalizacji życia społecznego i publicznego.)

(Senator Kazimierz Kutz: Co? Ja nie widzę, kto to mówi.)

Proszę zadać pytanie.

(Senator Kazimierz Kutz: Ale gdzie tu…)

Senator Krzysztof Słoń:

Czy pan dostrzega, że powinny być jakieś granice, wyznaczone również przez nas, brutalizacji życia publicznego w wypowiedziach, w gestach, w zachowaniu?

Senator Kazimierz Kutz:

Proszę pana, w Polsce życie jest dosyć brutalne i ten mój nieszczęsny przypadek nie jest pierwszym przejawem jego brutalizowania. Po tym, jak w siedzibie PiS w Łodzi zamordowano człowieka, rzecznik waszej partii powiedział w radiu, że Palikot i Kazimierz Kutz są mordercami tego faceta. Też tak powiedzieli…

(Senator Stanisław Karczewski: Nie powiedzieli tak.)

W sensie moralnym – dodali.

(Senator Stanisław Karczewski: Nie powiedzieli… „Moralnym”, a to jest różnica.)

No, różnica… A jednak!

(Senator Stanisław Karczewski: No to jest różnica…)

No dobrze, a tutaj różnicy nie ma i to chodzi. Ale to także jest używane…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Pani Marszałek!)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Zadaje pytanie…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Pani Marszałek, bardzo prosimy o zaprowadzenie porządku. Prosimy, żeby pani panowała…)

Jest porządek, Pani Senator.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie ma.)

(Senator Stanisław Jurcewicz: Nie, nie ma, na pewno.)

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Etap pytań jest po to, żeby zadawać pytania.)

Pytanie zadaje pan senator… pan marszałek Karczewski.

Senator Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Podzielam opinię swoich kolegów, że jest porządek, w tej chwili nie widzę, żeby na sali był nieporządek. Zadajemy pytania, sprawa jest emocjonująca i mamy prawo…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Teraz są pytania, jest czas, żeby zadawać pytania, a nie dyskutować…)

…Zadajemy takie pytania i mamy do tego prawo. To jest w regulaminie, mamy do tego prawo i z tego prawa korzystamy.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Przepraszam, ale pan marszałek nie prowadzi teraz posiedzenia.)

Proszę mi nie przerywać…

(Głos z sali: Nie dyskutujcie, bo robi się straszny nieporządek.)

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Pytanie zadaje pan marszałek Karczewski.)

Ja w tej chwili wypowiadam się tylko i wyłącznie jako senator, nie jako marszałek. Siedząc tam, nie zadawałem pytań, przyszedłem tu i chcę zadać…

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Proszę zadać pytanie.)

…kilka pytań.

Panie Senatorze, pan przed chwilką powiedział, że to jest metafora. Ja panu przypomnę, co pan powiedział: Ziobro z Kaczyńskim zamordowali niewinną kobietę. Kropka.

(Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: Pani Marszałek, to jest dyskusja, to jest debata, to nie jest zadawanie pytania. Bardzo proszę pilnować porządku obrad i przestrzegania Regulaminu Senatu.)

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Proszę zadać pytania.)

(Senator Kazimierz Kutz: Państwo po prostu mnie przesłuchują, ja się tego spodziewałem.)

Pani Marszałek, dlaczego pan senator mi przerywa?

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Proszę zadać pytanie, Panie Marszałku.)

Przecież ja… Nie można…

(Senator Stanisław Jurcewicz: Sam wprowadza nieporządek.)

(Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: Proszę zadać pytanie.)

Pan na razie nie prowadzi obrad. Ja będę robił to, co uważam za stosowne. Pani marszałek może mi przerywać, pan nie, proszę pana. Jeśli chodzi o nieporządek, to właśnie państwo go tutaj zaprowadzacie.

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Panie Marszałku, proszę zadać pytanie.)

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Chciałbym zadać panu senatorowi kilka pytań. Pan powiedział, że to była metafora. Czy metaforą jest to, co pan mówił? Że Ziobro z Kaczyńskim zamordowali niewinną kobietę? Pan to powiedział.

(Senator Kazimierz Kutz: Tak.)

Pan nie powiedział wyraźnie, a pytałem pana o to kilka razy, czy pan by to wziął w cudzysłów, czy nie. Tak czy nie? To jest moje pierwsze pytanie: tak czy nie?

(Senator Kazimierz Kutz: Ja już o tym mówiłem.)

Nie, pan mi odpowiedział: może bym wziął w cudzysłów. To biorę w cudzysłów czy nie biorę?

(Głos z sali: To jest po prostu skandaliczne. To jest dyskusja, pan dyskutuje!)

Moje pytanie jest takie: czy pan bierze to w cudzysłów?

Senator Kazimierz Kutz:

Ponieważ wywiad nie był na piśmie, proszę pana, nie było możliwości zrobienia cudzysłowu. Dziennikarka może nie usłyszała, że powinno tam być coś…

Senator Stanisław Karczewski:

Zadam, Panie Senatorze, następne pytanie.

(Senator Kazimierz Kutz: Słucham.)

Pan odnosił się w swojej wypowiedzi do pana eurodeputowanego Ziobry. Czy pan eurodeputowany również zasłaniał się immunitetem, czy zrezygnował z tego immunitetu? To jest moje pytanie. Czy pan senator Ziobro miał na tyle honoru, że wystąpił przed sądem i przegrał w sądzie? Czy pan nie chciałby w sądzie wyjaśnić swoich słów?

Senator Kazimierz Kutz:

Ja bym bardzo pana prosił, żeby pan nie porównywał mojej działalności z działalnością pana Ziobry. On robi to, co chce, ja też. Ja mówiłem o tym.

Korzystając z okazji, chciałbym panu podziękować, że jak były głosowania, to pan wyszedł z posiedzenia komisji.

(Senator Stanisław Karczewski: Czy to jest pytanie, na które mam odpowiedzieć? Czy mogę odpowiedzieć panu senatorowi?)

To nie było pytanie.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Nie, proszę zadać…

(Senator Stanisław Jurcewicz: Porządek, Pani Marszałek!)

Proszę zadać pytanie, Panie Marszałku.

Senator Stanisław Karczewski:

Ja już zadałem pytania. A wyszedłem, Panie Senatorze, tylko dlatego, że był Konwent Seniorów i wszyscy na mnie czekali. Dlatego wyszedłem.

(Senator Kazimierz Kutz: Ale ja nie mam do pana… Tylko po prostu…)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Pytanie zadaje pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:

Przed chwilą pan marszałek Karczewski porównał dwie sprawy, wypowiedzi pańską i pana Ziobry. Uważam, że jest to absolutnie nieuprawnione, ponieważ pan mówił jako artysta i jako polityk do polityków, a pan Ziobro mówił do prywatnej osoby skutej kajdankami przez jego podwładnych. On był wtedy ministrem sprawiedliwości i nadzorował sądy, które za parę dni miały aresztować tego lekarza. W związku z tym te dwie rzeczy, jedna z drugą, po prostu nie mają nic wspólnego.

I moje pytanie do pana: Panie Senatorze, czy pan nie ma już dosyć tych pytań?

Senator Kazimierz Kutz:

Ja tu jestem jakby z obowiązku, zostałem tutaj…

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Wszystko? Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Więcej pytań nie słyszę.

Informuję, że głosowanie w tej sprawie zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia.

Teraz ogłaszam przerwę do godziny 16.00.

(Głos z sali: O 17.00…)

To będzie o godzinie 16.00, po przerwie.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 11 do godziny 16 minut 01)

Wznowienie obrad

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Senatorowie sekretarze zajęli już miejsca przy stole prezydialnym.

Punkt 5. porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 61.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Andrzeja Misiołka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na dzisiejszym posiedzeniu jednomyślnie podjęła uchwałę, którą Wysokiemu Senatowi przedstawiamy, dotyczącą zmian w składzie komisji senackich. Mianowicie na wniosek pana senatora Andrzeja Grzyba zostaje on odwołany z Komisji Środowiska i wybrany do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Treść projektu uchwały w tej sprawie jest zawarta w druku nr 61. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki. Dziękuję.

Na 86 obecnych senatorów 85 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 1)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2012 (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2012.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 53Z.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Kazimierza Kleinę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiam sprawozdanie z naszego posiedzenia w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 15 lutego 2012 r. nad ustawą budżetową na rok 2012.

Komisja wnosi o przyjęcie poprawek: drugiej, trzeciej, siódmej, ósmej, czternastej, szesnastej, osiemnastej, trzydziestej, trzydziestej pierwszej, trzydziestej szóstej i pięćdziesiątej drugiej.

Jednocześnie chciałbym przedstawić Wysokiej Izbie prośbę pana senatora Jana Rulewskiego, który już po posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych poprosił o wycofanie poprawki sto osiemdziesiątej pierwszej, zgłoszonej przez pana senatora, w związku z błędem w tej poprawce.

(Senator Jan Rulewski: Przepraszam…)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Była niedobra, z błędem.)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

Pan senator?

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie. Dziękuję.)

Przystępujemy do…

Czy ktoś chce podtrzymać poprawkę senatora Rulewskiego, sto osiemdziesiątą pierwszą?

(Głosy z sali: Z błędem?)

Nie widzę chętnych.

Senator sprawozdawca mniejszości komisji też nie chce zabrać głosu, tak? Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza zwiększa dochody z podatku akcyzowego o 120 milionów zł i przeznacza je na rezerwę celową „Dopłaty do paliwa rolniczego”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 88 senatorów 24 było za, 62 – przeciw, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 2)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka druga ma na celu dwukrotne zwiększenie kwoty limitu upoważnienia dla ministra finansów do udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy uzupełniających banku.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 92 senatorów 64 głosowało za, 28 – przeciw. (Głosowanie nr 3)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia przesuwa 1 milion 706 tysięcy zł w części „Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe” z wynagrodzeń funkcjonariuszy Służby Celnej na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 senatorów 64 głosowało za, 29 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czwarta powoduje obligatoryjną podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy od 1 października 2012 r.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki. Dziękuję.

Na 94 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 5)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka piąta zmniejsza wydatki bieżące w części „Kancelaria Prezydenta” o 25 milionów zł i przeznacza je na dotacje dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 93 senatorów 31 głosowało za, 60 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 6)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka szósta przywraca pierwotnie zaplanowany budżet Kancelarii Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 senatorów 34 głosowało za, 59 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 7)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka siódma zwiększa limit wydatków w części „Kancelaria Senatu” przeznaczonych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą o 23 miliony 599 tysięcy zł kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę z Polonią i wydatków w części „Sprawy zagraniczne”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 63 głosowało za, 1 – przeciw, 31 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 8)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka ósma zwiększa o 1 milion zł limit dotacji w części „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży pracowników Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO kosztem wydatków w części „Naczelny Sąd Administracyjny”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki. Dziękuję.

Na 94 senatorów 92 głosowało za, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 9)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dziewiąta zwiększa dotacje dla regionalnych zarządów gospodarki wodnej o 80 milionów zł kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 92 senatorów 29 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 10)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziesiąta zwiększa dotacje na muzea o 10 milionów zł kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowane projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 11)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka jedenasta zwiększa o 30 milionów zł dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 12)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwunasta zwiększa o 12 milionów zł wydatki majątkowe na działalność statutową i inwestycyjną jednostek naukowych, z przeznaczeniem na budowę linii pomiarowej do badań strukturalnych układów biologicznych i nowych materiałów z wykorzystaniem promieniowania synchrontronowego, kosztem zmniejszenia dotacji na zadania projakościowe w szkolnictwie wyższym.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 13)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzynasta zwiększa o 1,5 miliona zł wydatki majątkowe na działalność statutową i inwestycyjną jednostek naukowych, z przeznaczeniem na wytworzenie szczepionki trzeciej generacji przeciwko czerniakowi złośliwemu, kosztem zmniejszenia dotacji na zadania projakościowe w szkolnictwie wyższym.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 osenatorów 32 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 14)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czternasta tworzy rezerwę celową przeznaczoną na dofinansowanie obchodów sto pięćdziesiątej rocznicy powstania kółek rolniczych z kwotą dotacji 500 tysięcy zł kosztem dotacji dla Agencji Rynku Rolnego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 64 głosowało za, 30 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 15)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piętnasta zwiększa o 150 milionów zł dotacje i subwencje w szkolnictwie wyższym na działalność dydaktyczną kosztem zmniejszenia rezerwy na wydatki związane z promocją biopaliw.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 16)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka szesnasta zwiększa o 4 miliony 700 tysięcy zł limit dotacji w części „Zdrowie” z przeznaczeniem na działalność Głównej Biblioteki Lekarskiej i wsparcie procesów restrukturyzacji kosztem dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 93 głosowało za, 1 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 17)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka siedemnasta zwiększa o 10 milionów zł świadczenia z Państwowego Funduszu Kombatantów kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 18)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka osiemnasta zwiększa o 10 milionów zł rezerwę celową na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa kosztem wydatków w części „Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 66 głosowało za, 27 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 19)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dziewiętnasta zwiększa o 500 milionów zł część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 20)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa o 30 milionów zł dotacje na wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 21)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta pierwsza kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa o 37 milionów 500 tysięcy zł dotacje na dofinansowanie i finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 22)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta druga tworzy nową rezerwę celową z kwotą 15 milionów zł na „Krajowy wieloletni program leczenia niepłodności” kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 93 senatorów 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 23)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta trzecia kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa o 1,5 miliona zł wydatki w budżetach wojewodów na placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 senatorów 32 głosowało za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 24)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta czwarta rozszerza zakres rezerwy na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej oraz zwiększa kwotę przeznaczoną na ten cel o 153 miliony 500 tysięcy zł kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 25)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta piąta tworzy nową rezerwę celową z kwotą 150 milionów zł na „Wieloletni krajowy program wprowadzania gabinetów lekarskich i stomatologicznych w szkołach” kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 26)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta szósta zwiększa o 100 milionów zł środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 27)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta siódma zwiększa o 100 milionów zł dotację na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 93 senatorów 27 głosowało za, 65 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 28)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta ósma kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa o 21 milionów 500 tysięcy zł wydatki w budżetach wojewodów na Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 29)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta dziewiąta kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa o 18 milionów zł wydatki w budżetach wojewodów na spółki wodne.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 30)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzydziesta dokonuje wewnętrznego przesunięcia 494 tysięcy zł w części „Województwo małopolskie”, zwiększając wydatki między innymi na Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii, Inspekcję Handlową, Inspekcję Transportu Drogowego, nadzór budowlany, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcję Sanitarną i Inspekcję Ochrony Środowiska, kosztem rezerw ogólnych i celowych oraz wydatków na kuratoria oświaty.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 66 głosowało za, 29 – przeciw. (Głosowanie nr 31)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta pierwsza dotyczy wydatków na przejścia graniczne: zmniejsza wydatki majątkowe na ten cel w części „Województwo podkarpackie” o 629 tysięcy zł oraz zwiększa w części „Województwo lubelskie” o 2 miliony 500 tysięcy zł, zmniejszając jednocześnie wydatki w tej części na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki: na 95 senatorów 66 głosowało za, 28 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 32)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta druga zmienia plan finansowy Funduszu Pracy poprzez przeznaczenie na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 1 miliarda 130 milionów zł.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 94 senatorów 28 głosowało za, 65 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 33)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzydziesta trzecia zwiększa dochody z podatku akcyzowego o 3 miliony zł i przeznacza je na rezerwę celową „Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 61”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 senatorów 31 głosowało za, 62 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 34)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzydziesta czwarta zwiększa dochody z podatku akcyzowego o 12 milionów zł i przeznacza je na rezerwę celową „Budowa drogi dwujezdniowej na odcinku Wierzbica – Pułtusk wraz z obwodnicą Pułtuska”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 35)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzydziesta piąta zmniejsza wydatki budżetów wojewodów na wojewódzkie urzędy pracy i w konsekwencji deficyt budżetu państwa o 487 tysięcy zł.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 senatorów 2 głosowało za, 90 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 36)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzydziesta szósta zmniejsza wydatki w części „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji” oraz „Krajowa Rada Sądownictwa”, z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Dofinansowanie archiwistyki społecznej”, z kwotą dotacji 800 tysięcy zł.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 94 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 37)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta siódma zwiększa o 2 miliony zł dotacje w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, z przeznaczeniem na renowację zabytkowych kościołów świętej Marii Magdaleny w Chorzowie oraz świętych Piotra i Pawła w Piekarach Śląskich, kosztem wydatków bieżących w części „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 32 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 38)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzydziesta ósma zwiększa dotacje na muzea o 10 milionów zł, z przeznaczeniem na budowę Muzeum Powstań Śląskich w Katowicach, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 senatorów 32 głosowało za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 39)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzydziesta dziewiąta zwiększa o 2 miliony zł wydatki majątkowe w części „Szkolnictwo wyższe”, z przeznaczeniem na doskonalenie procesu kształcenia poprzez rozwój infrastruktury Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 senatorów 30 głosowało za, 63 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 40)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta zwiększa o 35 milionów zł dotacje z części „Transport”, z przeznaczeniem na modernizację linii kolejowej nr 61 Kielce Popowskie na odcinku Żelisławice – Częstochowa – Stradom, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 41)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta pierwsza zwiększa o 10 milionów zł dotacje w części „Transport”, z przeznaczeniem na budowę połączenia kolejowego Katowice – Pyrzowice, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 42)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta druga zwiększa o 15 milionów zł dotacje w części „Transport”, z przeznaczeniem na budowę drogi ekspresowej S69, odcinka Bielsko-Biała – Żywiec, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 43)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta trzecia zwiększa o 10 milionów zł dotacje w części „Transport” z przeznaczeniem na budowę północno-zachodniej obwodnicy Płocka, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 44)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta czwarta zmniejsza o 5 milionów zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Modernizacja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 45)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta piąta zwiększa o 5 milionów zł wydatki majątkowe w części „Kultura fizyczna”, z przeznaczeniem na budowę hali widowiskowo-sportowej w Olsztynie, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 46)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta szósta zmniejsza o 5 milionów zł „Rezerwę ogólną”, z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Rozbudowa kampusu Akademii imienia Jana Długosza w Częstochowie”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 47)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta siódma zmniejsza o 20 milionów zł „Rezerwę ogólną” z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 48)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta ósma zmniejsza o 5 milionów zł „Rezerwę ogólną” z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Szerokopasmowy dostęp do internetu dla miasta Jastrzębie Zdrój”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 31 głosowało za, 63 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 49)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta dziewiąta zmniejsza o 1 milion zł „Rezerwę ogólną” z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Przebudowa drogi Pole Bzie KSSE”.

(Senator Stanisław Kogut: Pole Bzie…)

Proszę mnie nie… proszę nie powtarzać, powiedziałem dobrze.

(Wesołość na sali)

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 50)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta zmniejsza o 15 milionów zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od Jastrzębia Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 32 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 51)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta pierwsza zmniejsza o 1,5 miliona zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Utworzenie w Częstochowie delegatury śląskiego oddziału IPN”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 52)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta druga zmniejsza o 2 miliony zł rezerwę celową „Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju” i przeznacza tę kwotę na dodanie w części „Sprawy zagraniczne” rozdziału „Pomoc zagraniczna”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 65 głosowało za, 30 – przeciw. (Głosowanie nr 53)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka pięćdziesiąta trzecia zmniejsza o 3 miliony zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Budowa drogi nr 66 Wysokie Mazowieckie – Szepietowo”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 54)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta czwarta zmniejsza o 12 milionów zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Budowa drogi powiatowej w województwie podlaskim Mężenin – Osowiec”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 senatorów 31 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 55)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta piąta zmniejsza o 7 milionów zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii w Białymstoku”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 56)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta szósta zmniejsza o 2 miliony zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Wykonanie dokumentacji drogi wojewódzkiej Wysokie Mazowieckie – Białystok”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 57)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta siódma zwiększa o 7 milionów zł dotację w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na dokończenie budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

(Rozmowy na sali)

Państwo Senatorowie, słyszę, że macie mocne głosy.

(Głos z sali: Operowe.)

Macie operowe głosy, ale proszę mi nie przeszkadzać.

Głosujemy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 31 głosowało za, przeciw – 64. (Głosowanie nr 58)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta ósma zwiększa o 2 miliony 124 tysiące zł dotację w części „Województwo podlaskie” z przeznaczeniem na renowację i modernizację zabytkowego kościoła pod wezwaniem świętego Rocha w Białymstoku kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Proszę o wyniki.

Na 94 senatorów 30 głosowało za, przeciw – 64. (Głosowanie nr 59)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta dziewiąta zmniejsza o 50 milionów zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Remont dróg S7 i S16 Miłomłyn – Ostróda i węzeł w Ostródzie”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 93 senatorów 29 głosowało za, przeciw – 64. (Głosowanie nr 60)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sześćdziesiąta zmniejsza o 50 milionów zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Przekop Mierzei Wiślanej i rewitalizacja Kanału Elbląskiego”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 32 głosowało za, przeciw – 63. (Głosowanie nr 61)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sześćdziesiąta pierwsza zwiększa o 5 milionów zł dotację w części „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na remont i modernizację stadionu OSiR w Olsztynie kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, przeciw – 64, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 62)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sześćdziesiąta druga zmniejsza o 10 milionów zł wydatki bieżące w części „Kancelaria Prezydenta” i przeznacza je na utworzenie rezerwy celowej „Budowa obwodnicy Olsztyna”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 senatorów 31 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 63)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sześćdziesiąta trzecia zmniejsza o 10 milionów zł wydatki bieżące w części „Kancelaria Prezydenta” i przeznacza je na utworzenie rezerwy celowej „Remont drogi S51 Olsztyn – Olsztynek”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 93 obecnych senatorów 30 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 64)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sześćdziesiąta czwarta zwiększa o 10 milionów zł wydatki majątkowe w części „Województwo warmińsko-mazurskie” z przeznaczeniem na modernizację i eksploatację urządzeń wodnych i melioracyjnych na Żuławach Wiślanych kosztem zmniejszenia wydatków bieżących w części „Kancelaria Prezydenta”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 obecnych senatorów 30 głosowało za, przeciw – 64. (Głosowanie nr 65)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sześćdziesiąta piąta zmniejsza o 1,5 miliona zł wydatki bieżące w części „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów” i przeznacza je na utworzenie rezerwy celowej „Remont drogi S16 Mrągowo – Orzysz”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 66)

Poprawka sześćdziesiąta szósta zmniejsza o 12 milionów zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Reaktywacja portu lotniczego w Zgierzu Pomorskim”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 29 głosowała za, 65 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 67)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sześćdziesiąta siódma zwiększa o 8 milionów zł dotację w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na renowację Bazyliki Mariackiej w Gdańsku kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 68)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sześćdziesiąta ósma zwiększa o 1 milion zł dotację w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na renowację Kościoła św. Jakuba w Gdańsku kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 92 obecnych senatorów 30 głosowało za, 62 –przeciw. (Głosowanie nr 69)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sześćdziesiąta dziewiąta zmniejsza o 200 tysięcy zł rezerwę ogólną z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Utrzymanie Szkoły Podstawowej imienia Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Bąkowej Górze”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 70)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka siedemdziesiąta zwiększa wydatki majątkowe o 30 milionów zł na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na budowę drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 obecnych senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 71)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka siedemdziesiąta pierwsza zwiększa wydatki bieżące na komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w części „Województwo łódzkie” o kwotę 5 milionów 340 tysięcy zł z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych strażaków kosztem wydatków bieżących na Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 72)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka siedemdziesiąta druga zwiększa wydatki majątkowe na melioracje wodne w części „Województwo podkarpackie” o 10 milionów zł z przeznaczeniem na wały przeciwpowodziowe kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych 32 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 73)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka siedemdziesiąta trzecia zwiększa dotacje i subwencje na melioracje wodne w części „Województwo podkarpackie” o 20 milionów zł z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 95 senatorów 32 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 74)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka siedemdziesiąta czwarta zwiększa o 5 milionów zł wydatki majątkowe na komendy powiatowe Policji z przeznaczeniem na rozbudowę Komendy Powiatowej Policji w Jaśle kosztem wydatków bieżących w części „Kancelaria Prezydenta RP”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 75)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka siedemdziesiąta piąta zwiększa wydatki majątkowe na szkoły artystyczne o 1 milion zł, z przeznaczeniem na adaptacją, rozbudowę i remont Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaśle, kosztem wydatków bieżących w części „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 76)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka siedemdziesiąta szósta zwiększa o 12 milionów zł wydatki bieżące na drogi publiczne krajowe, z przeznaczeniem na modernizację drogi krajowej nr 28 na odcinku Jasło – Krosno – Sanok – Ustrzyki Dolne, kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 77)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka siedemdziesiąta siódma zwiększa o 30 milionów zł dotacje i subwencje na szpitale, z przeznaczeniem na budowę bloku operacyjnego w Centrum Rehabilitacyjnym w Białogardzie, kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 78)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka siedemdziesiąta ósma tworzy nową rezerwę celową z kwotą 50 milionów zł wydatków majątkowych na budowę obwodnicy zachodniej Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego i Zgierza w ciągu drogi ekspresowej S-14 kosztem wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 79)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka siedemdziesiąta dziewiąta zwiększa wydatki majątkowe w części „Województwo łódzkie” o kwotę 1 miliona 881 tysięcy zł, z przeznaczeniem na budowę ulicy Sokołowskiej w Zgierzu, kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 80)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka osiemdziesiąta tworzy nową rezerwę celową z kwotą wydatków majątkowych 56 milionów zł na dofinansowanie budowy Hali Widowiskowej i Sportowej w Szczecinie kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 81)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka osiemdziesiąta pierwsza zwiększa część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 930 milionów zł kosztem wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw, 1 senator nie głosował. (Głosowanie nr 82)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka osiemdziesiąta druga zwiększa o 5 milionów zł dotacje i subwencje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, z przeznaczeniem na dofinansowanie renowacji zabytkowego Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Staniątkach, kosztem wydatków bieżących w części „Kancelaria Prezydenta RP”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 senatorów 31 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 83)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka osiemdziesiąta trzecia zwiększa o 5 milionów zł dotacje i subwencje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, z przeznaczeniem na dofinansowanie renowacji zabytkowego Klasztoru OO. Bernardynów w Alwerni, kosztem wydatków bieżących w części „Kancelaria Prezydenta RP”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 93 senatorów 30 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 84)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka osiemdziesiąta czwarta zwiększa o 8 milionów zł dotację na Kopalnię Soli „Wieliczka” kosztem wydatków bieżących w części „Kancelaria Prezydenta RP”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 85)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka osiemdziesiąta piąta zwiększa o 8 milionów zł dotację na Kopalnię Soli „Bochnia” kosztem wydatków bieżących w części „Kancelaria Prezydenta RP”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 93 senatorów 30 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 86)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka osiemdziesiąta szósta tworzy nową rezerwę celową z kwotą wydatków majątkowych 35 milionów zł na budowę południowej obwodnicy Radomia kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 87)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka osiemdziesiąta siódma tworzy nową rezerwę celową z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów zł na budowę ulicy Młodzianowskiej w Radomiu wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 88)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka osiemdziesiąta ósma tworzy nową rezerwę celową z kwotą wydatków majątkowych 147 milionów zł na budowę drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Biłgoraj – Tarnogród – Sieniawa kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 89)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka osiemdziesiąta dziewiąta zwiększa o 43 miliony zł dotacje i subwencje na zadania w zakresie kultury fizycznej, z przeznaczeniem na kluby i rozgrywki sportowe piłki nożnej najniższej rangi, kosztem wydatków bieżących w części „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki: na 95 senatorów 32 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 90)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziewięćdziesiąta tworzy nową rezerwę celową z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów zł na budowę zachodniej obwodnicy Radomia kosztem wydatków bieżących w części „Kancelaria Prezydenta RP”.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 91)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziewięćdziesiąta pierwsza rozszerza zakres rezerwy na podwyżki uposażeń o funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz zwiększa kwotę przeznaczoną na ten cel o 90 milionów zł kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 92)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziewięćdziesiąta druga zwiększa o 25 milionów zł wydatki bieżące na drogi publiczne krajowe, z przeznaczeniem na połączenie zjazdów w węzłach autostradowych A4 na odcinku Szarów – Tarnów z drogami lokalnymi w Bochni, Brzesku i Tarnowie, kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 31 głosowało za, przeciw – 64. (Głosowanie nr 93)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziewięćdziesiąta trzecia tworzy nową rezerwę celową z kwotą wydatków majątkowych 19 milionów zł na budowę Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie i aglomeracji krakowskiej kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 94 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 94)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziewięćdziesiąta czwarta zwiększa o 12 milionów zł wydatki bieżące na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na budowę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej kosztem wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 93 senatorów 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 95)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziewięćdziesiąta piąta tworzy nową rezerwę celową z kwotą wydatków majątkowych 82 miliony zł na budowę drogi krajowej S7 w ciągu wschodniej obwodnicy Krakowa oraz przygotowanie inwestycji budowy tej drogi do granic województwa świętokrzyskiego kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 96)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziewięćdziesiąta szósta zwiększa o 40 milionów zł wydatki bieżące na drogi publiczne krajowe, z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy obwodnic Gorlic, Limanowej, Mszany Dolnej i Nowego Sącza, kosztem wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 97)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziewięćdziesiąta siódma zwiększa o 20 milionów zł wydatki bieżące na drogi publiczne krajowe, z przeznaczeniem na modernizację drogi krajowej nr 75 Brzesko – Muszyna, kosztem wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 98)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziewięćdziesiąta ósma zwiększa o 10 milionów zł wydatki bieżące na drogi publiczne krajowe, z przeznaczeniem na modernizację drogi krajowej nr 94, Wielka Wieś i Jerzmanowice-Przeginia, kosztem wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 99)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziewięćdziesiąta dziewiąta dodaje nową rezerwę celową „Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Stobierna – Sokołów Małopolski” z kwotą wydatków majątkowych 30 milionów zł kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 100)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka setna zwiększa o 30 milionów zł wydatki w części „Transport”, z przeznaczeniem na połączenie zjazdów w węzłach autostradowych A4 na odcinku Szarów – Tarnów z drogami lokalnymi w Bochni, Brzesku i Tarnowie, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 101)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto pierwsza zwiększa o 9 milionów zł wydatki w części „Transport”, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na drodze S7, odcinek Kraków – Myślenice, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 102)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto druga zwiększa o 14 milionów zł wydatki w części „Transport”, z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację drogi krajowej nr 73 na odcinku Szczucin – Tarnów, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 103)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto trzecia zwiększa o 30 milionów zł wydatki w części „Transport”, z przeznaczeniem na wykup gruntów pod przebudowę drogi S7 Lubień – Rabka, węzeł Lubień – węzeł Zabornia, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem Unii Europejskiej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 104)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto czwarta dodaje nową rezerwę celową „Budowa obwodnic w województwie małopolskim” z kwotą wydatków majątkowych 56 milionów zł kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 93 senatorów 30 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 105)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto piąta dodaje nową rezerwę celową „Budowa Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie i aglomeracji krakowskiej” z kwotą wydatków majątkowych 26 milionów zł kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 obecnych senatorów 31 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 106)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto szósta dodaje nową rezerwę celową „Inwestycje przeciwpowodziowe i bieżące utrzymanie urządzeń o funkcjach przeciwpowodziowych w województwie małopolskim” z kwotą wydatków majątkowych 40 milionów zł kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 107)

Poprawka została odrzucona.

Teraz sto siódma. Tak?

(Głos z sali: Tak, sto siódma.)

Poprawka sto siódma zwiększa o 30 milionów zł dotacje i subwencje w rezerwie celowej na dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012 oraz na upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej, z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 r. w Krakowie, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 95 obecnych senatorów 31 głosowało za, 63 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 108)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto ósma dodaje nową rezerwę celową „Rozpoczęcie budowy mostu w Nowym Sączu w ciągu drogi krajowej nr 28” z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów zł kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 31 głosowało za, 63 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 109)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto dziewiąta zwiększa o 25 milionów zł wydatki majątkowe w rezerwie celowej „Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych”, z przeznaczeniem na budowę mostu na przejściu granicznym Piwniczna Zdrój – Mniszek, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem Unii Europejskiej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 110)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto dziesiąta zwiększa dotację na filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o 1 milion 800 tysięcy zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Chóru Polskiego Radia w Krakowie, kosztem wydatków na obsługę długu krajowego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 111)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto jedenasta zwiększa wydatki majątkowe na infrastrukturę kolejową o 5 milionów zł, z przeznaczeniem na modernizację linii kolejowej nr 25 Dębica – Mielec – Ocice, kosztem wydatków na obsługę zadłużenia zagranicznego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 112)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto dwunasta zwiększa wydatki majątkowe na drogi publiczne i krajowe o 1 milion zł, z przeznaczeniem na prace projektowe obwodnicy Kolbuszowej, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 113)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto trzynasta tworzy nową rezerwę celową przeznaczoną na budowę ronda w ciągu drogi krajowej nr 4 w miejscowości Nagawczyna z kwotą wydatków majątkowych 3 miliony 500 tysięcy zł kosztem wydatków na obsługę długu krajowego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 114)

Poprawka została odrzucona.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Poprawka sto czternasta zwiększa dochody z podatku akcyzowego o 200 milionów zł i przeznacza je na rezerwę celową „Dopłaty do paliwa rolniczego”.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 64 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 115)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto piętnasta zwiększa rezerwę celową na dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012 oraz na upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej o kwotę 20 milionów zł, z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 w Krakowie, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 95 obecnych senatorów, 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 116)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto szesnasta tworzy nową rezerwę celową przeznaczoną na rozpoczęcie budowy mostu w Nowym Sączu w ciągu drogi krajowej nr 28, z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: na 95 obecnych senatorów 28 głosowało za, 66 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 117)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto siedemnasta zwiększa wydatki bieżące na drogi publiczne i krajowe o 20 milionów zł z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na drodze S7 odcinek Kraków – Myślenice, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 95 obecnych senatorów, 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 118)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto osiemnasta tworzy nową rezerwę celową przeznaczoną na przekop Mierzei Wiślanej i rewitalizację Kanału Elbląskiego, z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów zł, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 94 obecnych senatorów, 32 głosowało za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 119)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto dziewiętnasta zwiększa dotacje na muzea w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o 20 milionów zł, z przeznaczeniem na budowę Muzeum Powstań Śląskich w Katowicach, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 94 obecnych senatorów, 31 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 120)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto dwudziesta zwiększa dotację na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o 2 miliony zł, z przeznaczeniem na renowację kościoła świętego Jakuba w Gdańsku, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 94 obecnych senatorów, 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 121)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto dwudziesta pierwsza tworzy nową rezerwę celową przeznaczoną na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, z kwotą dotacji i subwencji 600 milionów zł, kosztem wydatków bieżących urzędów skarbowych.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 93 obecnych senatorów, 30 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 122)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto dwudziesta druga zwiększa wydatki bieżące Służby Kontrwywiadu Wojskowego o 10 milionów zł, kosztem ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 92 obecnych senatorów, 29 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 123)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto dwudziesta trzecia zwiększa wydatki bieżące na drogi publiczne krajowe o kwotę 160 milionów zł, z przeznaczeniem na budowę obwodnic w ciągu drogi krajowej nr 28, kosztem wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 94 obecnych senatorów, 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 124)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto dwudziesta czwarta tworzy nową rezerwę celową, przeznaczoną na remont linii nr 9 w Oleśnicy, z kwotą wydatków majątkowych 1 milion zł, kosztem wydatków bieżących Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 93 obecnych senatorów, 28 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 125)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto dwudziesta piąta tworzy nową rezerwę celową przeznaczoną na konserwację wałów wiślanych w rejonie Sandomierza, z kwotą wydatków bieżących 2 miliony 500 tysięcy zł, kosztem wydatków bieżących Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 92 obecnych senatorów, 30 głosowało za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 126)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto dwudziesta szósta zwiększa wydatki majątkowe na komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w województwie małopolskim o 3 miliony 700 tysięcy zł, z przeznaczeniem na dokończenie budowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: na 94 obecnych senatorów 27 głosowało za, 65 – przeciw, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 127)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto dwudziesta siódma tworzy nową rezerwę celową przeznaczoną na budowę dróg krajowych na terenie województwa podlaskiego, z kwotą wydatków majątkowych 500 milionów zł, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 93 obecnych senatorów, 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 128)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto dwudziesta ósma tworzy nową rezerwę celową przeznaczoną na budowę drogi S7, odcinek Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego, z kwotą wydatków majątkowych 466 milionów 150 tysięcy zł, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 93 obecnych senatorów, 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 129)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto dwudziesta dziewiąta tworzy nową rezerwę celową przeznaczoną na dofinansowanie inwestycji w szpitalach powiatowych na terenie województwa podlaskiego, z kwotą dotacji i subwencji 150 milionów zł, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 93 obecnych senatorów, 28 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 130)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto trzydziesta tworzy nową rezerwę celową przeznaczoną na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Biłgoraj – Hedwiżyn – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn, z kwotą wydatków majątkowych 112 milionów zł, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 94 obecnych senatorów, 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 131)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto trzydziesta pierwsza zwiększa o 50 milionów zł wydatki majątkowe w części „Województwo małopolskie” w rozdziale „Melioracje wodne”, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 94 obecnych senatorów, 31 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 132)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto trzydziesta druga dodaje nową rezerwę celową „Budowa obwodnicy północnej Biłgoraja”, z kwotą wydatków majątkowych 42,5 miliona zł, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: na 93 obecnych senatorów 28 głosowało za, 64 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 133)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto trzydziesta trzecia dodaje nową rezerwę celową „Budowa zbiornika w Brodziakach na Czarnej Ładzie”, z kwotą wydatków majątkowych 40 milionów zł, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 90 obecnych senatorów, 30 głosowało za, 60 – przeciw. (Głosowanie nr 134)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto trzydziesta czwarta dodaje nową rezerwę celową „Budowa drogi ekspresowej E7 Radom – Skarżysko Kamienna”, z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów zł, kosztem, jak zwykle, zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Na obecnych 94 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 135)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto trzydziesta piąta dodaje nową rezerwę celową „Budowa zbiornika wodnego Biszcza-Żary”, z kwotą wydatków majątkowych 10 milionów zł, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 94 obecnych senatorów, 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 136)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto trzydziesta szósta dodaje nową rezerwę celową „Inwestycje przeciwpowodziowe i bieżące utrzymanie urządzeń o funkcjach przeciwpowodziowych w województwie małopolskim”, z kwotą wydatków majątkowych 30 milionów zł, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Na 94 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 137)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto trzydziesta siódma zwiększa o 20 milionów zł wydatki bieżące jednostek budżetowych w części „Transport” w rozdziale „Drogi publiczne krajowe” kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: na 93 senatorów 28 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 138)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto trzydziesta ósma zwiększa o 1,5 miliona zł wydatki majątkowe w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” kosztem zmniejszenia wydatków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 94 senatorów, 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 139)

Poprawka nie uzyskała poparcia Wysokiej Izby.

Poprawka sto trzydziesta dziewiąta dodaje nową rezerwę celową „Inwestycja infrastrukturalna w mieście stołecznym Warszawa: budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ulica Światowida i Projektowanej”, z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów zł, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 94 obecnych senatorów, 31 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 140)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto czterdziesta dodaje nową rezerwę celową „Przebudowa dwóch zapór bocznych zbiornika włocławskiego: zapory w Nowym Duninowie i zapory Jordanów – Tokary – Radziwie oraz makroniwelacja w czaszy zbiornika w województwie mazowieckim”, z kwotą dotacji i subwencji 50 milionów zł, kosztem, jak zwykle, zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 93 obecnych senatorów, 29 głosowało za, 63 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 141)

Poprawka nie uzyskała poparcia Wysokiej Izby.

Poprawka sto czterdziesta pierwsza dodaje nową rezerwę celową „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego dróg krajowych nr 17 i 50 w miejscowości Kołbiel”, z kwotą wydatków majątkowych 15 milionów zł, kosztem zwiększenia planowanych dochodów z podatku akcyzowego.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 94 obecnych, 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 142)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto czterdziesta druga dodaje nową rezerwę celową „Inwestycja infrastrukturalna w mieście stołecznym Warszawa: rozbudowa ulicy Łodygowej ma odcinku ulica Radzymińska – granica miasta”, z kwotą wydatków majątkowych 45 milionów zł, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 93 senatorów, 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 143)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto czterdziesta trzecia dodaje nową rezerwę celową „Inwestycja infrastrukturalna w mieście stołecznym Warszawa: projekt i budowa II linii metra – odcinek centralny, od stacji «Rondo Daszyńskiego» do stacji «Dworzec Wileński»”, z kwotą wydatków majątkowych 100 milionów zł, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 93 obecnych, 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 144)

Zatem poprawka została odrzucona.

Poprawka sto czterdziesta czwarta dodaje nową rezerwą celową „Wykonanie rezerwy celowej na wykonanie dokumentacji projektowej obwodnicy Marek”, z kwotą wydatków majątkowych 10 milionów zł, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 93 obecnych, 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 145)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto czterdziesta piąta zwiększa o 30 milionów zł wydatki majątkowe w części „Transport” w rozdziale „Drogi publiczne krajowe” z przeznaczeniem na modernizację drogi krajowej nr 4 na odcinku Łańcut – Jarosław, wraz z budową obwodnic Łańcuta i Przeworska, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 93 obecnych, 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 146)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto czterdziesta szósta zwiększa o 20 milionów zł wydatki majątkowe w części „Transport” w rozdziale „Infrastruktura kolejowa”, z przeznaczeniem na rewitalizację linii kolejowej L91 Rzeszów – Przemyśl, kosztem zmniejszenia wydatków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 93 obecnych, 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 147)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto czterdziesta siódma zwiększa o 5 milionów zł wydatki majątkowe w części „Województwo podkarpackie” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 90 obecnych, 26 głosowało za, 62 – przeciw, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 148)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto czterdziesta ósma zwiększa o 50 milionów zł dotacje i subwencje w części „Transport” w rozdziale „Infrastruktura kolejowa”, z przeznaczeniem na modernizację linii kolejowej na trasie Wrocław – Jelenia Góra, kosztem, jak zwykle, zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 92 obecnych, 29 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 149)

Zatem poprawka została odrzucona.

Poprawka sto czterdziesta dziewiąta zwiększa o 72,5 miliona zł wydatki majątkowe w części „Województwo dolnośląskie” w rozdziale „Melioracje wodne”, z przeznaczeniem na gruntowną modernizację i przebudowę wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 94 obecnych, 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 150)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto pięćdziesiąta tworzy nową rezerwę celową, przeznaczoną na budowę drogi ekspresowej S3 wraz z obwodnicami Lubina, Jawora i Bolkowa, z kwotą wydatków majątkowych 1 milion 78 tysięcy zł, kosztem zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 93 obecnych, 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 151)

Poprawka nie uzyskała aprobaty Wysokiej Izby.

Poprawka sto pięćdziesiąta pierwsza zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych w części „Transport” o 10 milionów zł, z przeznaczeniem na budowę mostu na Odrze w miejscowości Milsk w województwie lubuskim, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 93 obecnych, 30 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 152)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto pięćdziesiąta druga tworzy nową rezerwę celową, przeznaczoną na budowę hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Wielkopolskim, z kwotą wydatków majątkowych 10 milionów zł, kosztem zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 91 obecnych, 28 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 153)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto pięćdziesiąta trzecia zwiększa wydatki majątkowe Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o 3 miliony zł, z przeznaczeniem na rozbudowę portu lotniczego w Zielonej Górze, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 94 obecnych, 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 154)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto pięćdziesiąta czwarta tworzy nową rezerwę celową, przeznaczoną na dotację na rzecz samorządu województwa lubuskiego na spłatę zadłużenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, z kwotą dotacji i subwencji 50 milionów zł, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: 92 obecnych, 29 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 155)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto pięćdziesiąta piąta zwiększa wydatki majątkowe infrastruktury kolejowej o 10 milionów zł z przeznaczeniem na modernizację linii kolejowej Wrocław – Zielona Góra – Szczecin kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, a jakże.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie?

Wyniki: na 92 obecnych senatorów 29 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 156)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka sto pięćdziesiąta szósta zwiększa w części „Województwo lubuskie” wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2 miliony zł, z przeznaczeniem na wspieranie sportu dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie?

Wyniki: na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 157)

Poprawka nie uzyskała aprobaty Wysokiej Izby.

Poprawka sto pięćdziesiąta siódma tworzy nową rezerwę celową, przeznaczoną na modernizację drogi szybkiego ruchu nr 7 na odcinku Jędrzejów do granic województwa świętokrzyskiego z województwem małopolskim, na wykup gruntów, z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów zł, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie?

Wyniki: na 93 obecnych senatorów 28 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 158)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto pięćdziesiąta ósma tworzy nową rezerwę celową, przeznaczoną na modernizację drogi szybkiego ruchu nr 7 na odcinku Skarżysko-Kamienna do granic województwa świętokrzyskiego z województwem małopolskim, na wykup gruntów, z kwotą wydatków majątkowych 7 milionów zł, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie?

Wyniki: na 92 obecnych senatorów 28 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 159)

Zatem poprawka została odrzucona.

Poprawka sto pięćdziesiąta dziewiąta tworzy nową rezerwę celową, przeznaczoną na zapewnienie środków dla Klinicznego Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z kwotą wydatków bieżących jednostek budżetowych 10 milionów, kosztem zmniejszenia dotacji i subwencji na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie?

Wyniki: na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 160)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto sześćdziesiąta tworzy nową rezerwę celową „Szpital Kliniczny Dziecięcy im. Profesora”… No właśnie nie wiem… Chyba Andrzeja Gębali. Tak? Czy Anny Gębali? Nie pamiętam.

(Głos z sali: Andrzeja Gębali.)

A więc tworzy nową rezerwę celową „Szpital Kliniczny Dziecięcy im. Profesora Andrzeja Gębali w Lublinie”, z kwotą wydatków bieżących jednostek budżetowych 15 milionów zł, kosztem zmniejszenia dotacji i subwencji na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie?

Wyniki: na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 161)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto sześćdziesiąta pierwsza zwiększa o kwotę 8 milionów zł wydatki bieżące jednostek budżetowych w części „Transport”, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji do przebudowy drogi krajowej nr 12 w obrębie miasta Chełm, kosztem zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie?

Wyniki: na 93 obecnych senatorów 28 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 162)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto sześćdziesiąta druga zwiększa wydatki majątkowe infrastruktury kolejowej o kwotę 50 milionów zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa-Wschodnia – Lublin – Dorohusk – granica państwa, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, niestety.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie?

Wyniki: na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 163)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto sześćdziesiąta trzecia zwiększa wydatki majątkowe infrastruktury kolejowej o kwotę 10 milionów, z przeznaczeniem na modernizację linii kolejowej nr 7 na odcinku Puławy – Nałęczów, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie?

Wyniki: na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 164)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto sześćdziesiąta czwarta zwiększa dotacje i subwencje o kwotę 10 milionów zł w rozdziale „Zdrowie”, z przeznaczeniem na budowę Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Populacyjnych w szpitalu wojewódzkim w Zamościu, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie?

Wyniki: na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 165)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto sześćdziesiąta piąta dodaje, Państwo Senatorowie, w rezerwie celowej „Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych” dotacje w kwocie 5 milionów zł, z przeznaczeniem na budowę międzynarodowego przejścia granicznego w Zbereżu, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie?

Na 93 obecnych senatorów 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 166)

Ta poprawka podzieliła los większości poprawek i została odrzucona.

Poprawka sto sześćdziesiąta szósta tworzy nową rezerwę celową na wykup gruntów pod inwestycję – budowa obwodnicy Puław, II etap, z kwotą wydatków majątkowych 30 milionów zł, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie?

Wyniki: na 93 obecnych senatorów 28 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 167)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto sześćdziesiąta siódma zwiększa w części „Województw Lubelskie” dotacje i subwencje o kwotę 14 milionów zł, z przeznaczeniem na zakup szynobusów na trasie Terespol – Siedlce, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie?

Wyniki: na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 168)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto sześćdziesiąta ósma tworzy nową rezerwę celową na remont klasztoru ojców cystersów w Jędrzejowie, z kwotą dotacji i subwencji 2 miliony 500 tysięcy zł, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych Kancelarii Prezydenta RP.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie?

Wyniki: na 93 obecnych senatorów 30 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 169)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto sześćdziesiąta dziewiąta zwiększa o 10 milionów zł wydatki majątkowe w części „Transport”, z przeznaczeniem na stabilizację odcinka Tęgoborze – Just w ciągu drogi krajowej nr 75, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w Kancelarii Prezydenta RP.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie?

Wyniki: na 92 obecnych senatorów 28 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 170)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto siedemdziesiąta zwiększa o 40 milionów wydatki majątkowe w części „Transport”, z przeznaczeniem na modernizację drogi krajowej nr 28 poprzez budowę trzecich wolnych pasów ruchu na odcinku powiatu limanowskiego, sądeckiego i gorlickiego, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w Kancelarii Prezydenta RP oraz rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie?

Wyniki: na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 171)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto siedemdziesiąta pierwsza tworzy nową rezerwę celową na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Frampol – Wysokie, z kwotą wydatków majątkowych 93 miliony zł, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych Kancelarii Prezydenta RP oraz rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie?

Wyniki: na 92 obecnych senatorów 29 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 172)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto siedemdziesiąta druga tworzy nową rezerwę celową na wykup gruntów pod lotnisko w Obicach, z kwotą dotacji i subwencji 25 milionów zł, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych Kancelarii Prezydenta RP.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie?

Wyniki: na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 64 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 173)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto siedemdziesiąta trzecia zwiększa o 5 milionów zł wydatki majątkowe w części „Transport”, z przeznaczeniem na modernizację skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z drogami wojewódzkimi nr 60 i 702 w miejscowości Kutno, województwo łódzkie, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w Kancelarii Prezydenta RP.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie?

Wyniki: na 90 senatorów 28 głosowało za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 174)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto siedemdziesiąta czwarta zwiększa o 20 milionów zł wydatki majątkowe w części „Transport” z przeznaczeniem na wykup gruntów pod budowę drogi S-8 w granicach administracyjnych województwa łódzkiego, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w Kancelarii Prezydenta RP.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: na 93 senatorów 31 głosowało za, przeciw – 62. (Głosowanie nr 175)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto siedemdziesiąta piąta tworzy nową rezerwę celową na modernizację linii kolejowej na odcinku Kutno – Łódź Kaliska z kwotą wydatków majątkowych 5 milionów zł, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: na 93 senatorów 29 głosowało za… Przepraszam. Głosowało 94 senatorów, 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 176)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto siedemdziesiąta szósta tworzy nową rezerwę celową na budowę mostu granicznego w Piwnicznej Zdroju na rzece Poprad na drodze nr 87 wraz z dojazdami, z kwotą wydatków majątkowych 125 milionów zł, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Na 94 obecnych 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 177)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto siedemdziesiąta siódma zwiększa wydatki majątkowe o 40 milionów zł w części „Transport” z przeznaczeniem na modernizację drogi kolejowej nr 75 poprzez budowę trzecich wolnych pasów ruchu na odcinku Brzesko – Nowy Sącz – granica państwa, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz rezerwy na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: na 93 senatorów 28 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 178)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto siedemdziesiąta ósma zwiększa w części „Transport” wydatki bieżące jednostek budżetowych o 30 milionów zł z przeznaczeniem na rozbudowę ulicy Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: na 94 senatorów 29 głosowało za, 64 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 179)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto siedemdziesiąta dziewiąta tworzy nową rezerwę celową na budowę obwodnicy Wąchocka…

(Wesołość na sali)

Wąchockowi też się coś należy, proszę państwa.

…Na drodze krajowej nr 42 z kwotą wydatków majątkowych 10 milionów zł, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych Kancelarii Prezydenta RP. Tylko dlaczego kosztem prezydenta?

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Na 94 senatorów 31 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 180)

Poprawka niestety została odrzucona.

Poprawka sto osiemdziesiąta tworzy nową rezerwę celową na budowę ronda w Bilczy na drodze krajowej nr 73, z kwotą wydatków majątkowych 10 milionów zł, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: na 93 senatorów 28 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 181)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto osiemdziesiąta pierwsza…

(Głos z sali: Wycofana.)

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Wycofana. To jest poprawka Rulewskiego.)

Aha, poprawka sto osiemdziesiąta pierwsza, senatora Rulewskiego, została wycofana. Przepraszam.

Poprawka sto osiemdziesiąta druga zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o 9 milionów 500 tysięcy zł w części „Transport” z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: na 94 obecnych 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 182)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto osiemdziesiąta trzecia zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5 milionów zł w części „Transport” z przeznaczeniem na budowę obwodnicy miasta Kalisza, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tym razem.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: na 94 obecnych 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 183)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto osiemdziesiąta czwarta zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5 milionów zł w części „Transport” z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Jarocina, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w części „Budżet, finanse publiczne i instytucje publiczne”.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: na 92 senatorów 28 głosowało za, 63 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 184)

Poprawka mimo to nie uzyskała poparcia Wysokiej Izby, została odrzucona.

Poprawka sto osiemdziesiąta piąta zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5 milionów zł w części „Transport” z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Gostynina kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: na 94 obecnych, 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 185)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto osiemdziesiąta szósta zwiększa wydatki majątkowe o 4 miliony zł w części „Województwo wielkopolskie” z przeznaczeniem na budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Na 93 obecnych za… na 93 głosujących 29 głosowało za, przeciw – 64. (Głosowanie nr 186)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto osiemdziesiąta siódma tworzy nową rezerwę celową na remont i adaptację budynków pokoszarowych oraz zakup wyposażenia na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie z kwotą wydatków majątkowych 10 milionów zł, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: na 94 obecnych, 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 187)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto osiemdziesiąta ósma…

(Rozmowy na sali)

Wysoka Izbo, proszę jeszcze nieco cierpliwości, już zbliżamy się do końca.

…Zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3 miliony zł w części „Transport” z przeznaczeniem na przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego obwodnicy Piły i Ujścia w ciągu drogi krajowej S-11, kosztem zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: na 93 senatorów 31 głosowało za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 188)

Poprawka zatem została odrzucona.

Poprawka sto osiemdziesiąta dziewiąta tworzy nową rezerwę celową na budowę stadionu w Lesznie z kwotą dotacji i subwencji 20 milionów zł, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: na 94 senatorów, 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 189)

Zatem również ta poprawka została odrzucona.

Poprawka sto dziewięćdziesiąta zwiększa wydatki majątkowe o 160 milionów zł w części „Transport” z przeznaczeniem na dokończenie budowy zachodniej obwodnicy Poznania, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: na 93 senatorów 29 głosowało za, 63 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 190)

Poprawka zatem została odrzucona.

Poprawka sto dziewięćdziesiąta pierwsza – wychodzi na to, Szanowni Państwo, że to ostatnia poprawka, zatem przeczytam ją wolniej – tworzy nową rezerwę celową na dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 25 w granicach miasta Konina – remont Wiaduktu Briańskiego z kwotą wydatków majątkowych 30 milionów zł, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: na 93 obecnych 28 senatorów głosowało za, 64 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 191)

I ta poprawka, jak większość poprawek, została przez Wysoką Izbę odrzucona.

Panie i Panowie Senatorowie, przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Zatem proszę o szczególną uwagę i naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Poproszę o wyniki.

Na 94 obecnych senatorów 64 głosowało za, 30 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 192)

Podjęcie uchwały

Wysoka Izbo, wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy budżetowej na rok 2012. (Oklaski)

Dziękuję wszystkim państwu w imieniu pana marszałka Borusewicza i własnym za cierpliwość i spokój w czasie głosowania.

Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu RP, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu RP, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników.

Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie uchwały…

(Rozmowy na sali)

Panie i Panowie, jeszcze szczypta cierpliwości.

…Oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że w tej sytuacji trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 131S.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Proszę o wyniki.

Na 93 obecnych senatorów 90 głosowało za, nikt nie głosował przeciw, 2 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 193)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników.

Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego.

Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że w tej sytuacji trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 45S.

Głosowanie

Wysoka Izbo, przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki: na 94 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 194)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego. (Oklaski)

Dziękuję senatorom, którzy wystąpili z tym projektem.

Punkt 4. porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza.

Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawione sprawozdanie komisji w tej sprawie, a senator Kazimierz Kutz złożył wyjaśnienia i odpowiadał na pytania senatorów.

Tajne głosowanie

Panie i Panowie Senatorowie, przystępujemy do głosowania w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza.

Przypominam, że Senat wyraża zgodę na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej.

Przypominam paniom i panom senatorom, że głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego wyznaczam sekretarzy: pana senatora Przemysława Błaszczyka, panią senator Beatę Gosiewską oraz panią senator Helenę Hatkę.

(Rozmowy na sali)

Pani Senator, została pani, niestety, wywołana przeze mnie do pracy w związku z tym głosowaniem.

Za chwilę wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania tajnego.

Na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x” albo nie postawiono żadnego znaku, zostanie uznana za głos nieważny. Po wypełnieniu kart senatorowie w kolejności alfabetycznej będą wrzucać do urny swoje karty. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów i sporządzą protokół głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart – senatorowie sekretarze już to czynią, uprzedzając moje życzenie – a państwa senatorów proszę o wypełnienie tych kart.

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty? Tak.

Proszę senatora sekretarza Przemysława Błaszczyka o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, zaś panie i panów senatorów proszę o wrzucanie do urny, po wyczytaniu ich nazwisk, wypełnionych kart do głosowania tajnego.

Pan senator Libicki głosuje, przy okazji senator Pociej…

Senator Sekretarz Przemysław Błaszczyk:

Czy już mogę, Panie Marszałku? Tak?

Jan Filip Libicki

Łukasz Abgarowicz

Anna Aksamit

Tadeusz Arłukowicz

Mieczysław Augustyn

Elżbieta Bieńkowska

Grzegorz Bierecki

Przemysław Błaszczyk

Ryszard Bonisławski

Marek Borowski

Bogdan Borusewicz

Barbara Borys-Damięcka

Jerzy Chróścikowski

Alicja Chybicka

Włodzimierz Cimoszewicz

Henryk Cioch

Leszek Czarnobaj

Grzegorz Czelej

Dorota Czudowska

Wiesław Dobkowski

Robert Dowhan

Jarosław Duda

Mieczysław Gil

Witold Gintowt-Dziewałtowski

Stanisław Gogacz

Stanisław Gorczyca

Beata Gosiewska

Ryszard Górecki

Henryk Górski

Maciej Grubski

Piotr Gruszczyński

Andrzej Grzyb

Helena Hatka

Stanisław Hodorowicz

Stanisław Iwan

Jan Maria Jackowski

Kazimierz Jaworski

Stanisław Jurcewicz

Stanisław Karczewski

Wiesław Kilian

Kazimierz Kleina

Bogdan Klich

Maciej Klima

Ryszard Knosala

Andrzej Kobiak

Stanisław Kogut

Marek Konopka

Tadeusz Kopeć

Waldemar Kraska

Kazimierz Kutz

Jarosław Lasecki

Robert Mamątow

Marek Martynowski

Andrzej Matusiewicz

Zbigniew Meres

Jan Michalski

Andrzej Misiołek

Antoni Motyczka

Andżelika Możdżanowska

Rafał Muchacki

Ireneusz Niewiarowski

Jarosław Obremski

Norbert Obrycki

Władysław Ortyl

Andrzej Owczarek

Andrzej Pająk

Maria Pańczyk-Pozdziej

Bohdan Paszkowski

Andrzej Person

Bogdan Pęk

Leszek Piechota

Józef Pinior

Aleksander Pociej

Marian Poślednik

Sławomir Preiss

Marek Rocki

Jadwiga Rotnicka

Jan Rulewski

Janina Sagatowska

Janusz Sepioł

Michał Seweryński

Witold Sitarz

Wojciech Skurkiewicz

Krzysztof Słoń

Andrzej Szewiński

Grażyna Sztark

Bogusław Śmigielski

Aleksander Świeykowski

Piotr Wach

Kazimierz Wiatr

Edmund Wittbrodt

Grzegorz Wojciechowski

Michał Wojtczak

Jan Wyrowiński

Roman Zaborowski

Alicja Zając

Józef Zając

Adam Zdziebło

Piotr Zientarski

Marek Ziółkowski.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Bardzo proszę, Panie Senatorze Błaszczyk, o wrzucenie karty.

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy? Tak.

Dziękuję.

Proszę teraz wyznaczonych do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę do godziny 18.05.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 51 do godziny 18 minut 06)

Wznowienie obrad

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.

Punkt 4. porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza.

Informuję, że wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze zakończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego. Ogłoszę teraz wyniki głosowania.

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania

Protokół głosowania tajnego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego sekretarze Senatu – senator Przemysław Błaszczyk, senator Beata Gosiewska i senator Helena Hatka – stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza oddano 94 głosy, w tym głosów ważnych 92. Za wyrażeniem zgody głosowało 27 senatorów, przeciwko – 59 senatorów, wstrzymało się od głosu 6 senatorów. Wymagana bezwzględna większość głosów ustawowej liczby senatorów wynosi 51.

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza.

Informuję, że porządek obrad szóstego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję również, że porządek kolejnego, siódmego posiedzenia Senatu, planowanego na dni 14 i 15 marca, zostanie państwu senatorom dostarczony do biur senatorskich.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym mu czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Na oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?

Pan senator Stanisław Kogut.

Bardzo proszę.

Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Swoje oświadczenie senatorskie kieruję do prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska.

Szanowny Panie Premierze, zwracam się do pana z gorącym apelem o odwrócenie szkodliwych skutków nadmiernego dążenia do dzielenia Polskich Kolei Państwowych i o doprowadzenie do połączenia Polskich Linii Kolejowych SA z TK Telekom.

Rozumiem konieczność zrealizowania postulatów dyrektywy nr 440/91 o rozwoju kolei we Wspólnocie, a także organizacyjnego oddzielania przewozów od zarządzania infrastrukturą. Rozumiem to, choć obecny stan spraw potwierdza obawy wyrażane w chwili podejmowania decyzji. Nie potrafię jednak znaleźć żadnego formalnego, prawnego, rynkowego czy technicznego uzasadnienia dla decyzji o organizacyjnym rozdzieleniu trwale zintegrowanych elementów infrastruktury kolejowej.

Tylko laik może sądzić, że sieć kolejowa to nadal, jak w XIX wieku, szyny, podkłady, budynki stacyjne, nastawnie i perony. Nie, dziś sieć kolejowa to również nowoczesne metody kontrolowania ruchu i zarządzania nim, stała łączność z pojazdami poruszającymi się po liniach i aktywna sygnalizacja. Zarządca infrastruktury nie tylko nadzoruje stan torów i podkładów, zamiata perony i hole dworców, ale także zarządza przepływem informacji między urządzeniami i pojazdami. Światłowody położone wzdłuż torów i zintegrowane z nimi stacje radiowe stanowią dokładnie tak samo ważny, niezbędny element drogi kolejowej, jak rozjazdy, semafory czy tory odstawcze.

Sztucznie ignorując naturalne technologiczne powiązania, wydzielono z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez Polskie Linie Kolejowe elementy powierzone spółce TK Telekom. PLK nie może działać bez tych urządzeń, nie może udostępniać przewoźnikom sieci kolejowej, zaś TK Telekom jest skazana poprzez lokalizację swojego wyposażenia i jego integrację z liniami kolejowymi na współpracę z PLK. Nie ma żadnej możliwości wprowadzenia między tymi dwiema firmami relacji kształtowanych przez niewidzialną rękę rynku. Tu nie ma rynku, bo jest i będzie jeden dostawca i jeden nabywca. Nie ma też możliwości wyraźnego wyodrębnienia majątku, bowiem zawsze znaczna część sieci TK Telekom będzie przebiegać wzdłuż linii kolejowych na terenach będących w dyspozycji PLK.

Dlatego właśnie zbycie tej spółki inwestorowi obcemu względem grupy PKP w istocie odda mu kontrolę nad naszą siecią kolejową. Czy tego chcemy? Czy chcemy prywatyzacji i oddania telekomunikacji w ręce obcego operatora? Czy chcemy, żeby stan bezpieczeństwa przewożonych towarów i pasażerów był zagrożony? Za taką decyzję bierze pan odpowiedzialność jako premier tego rządu. Z poważaniem – senator Stanisław Kogut. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję.

Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam trzy oświadczenia.

Oświadczenie numer jeden.

Zwracam się do prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienia w następującej sprawie. W związku ze wzbudzającym napięcia społeczne zawarciem przez Polskę porozumienia ACTA rodzi się wątpliwość polegająca na tym, że udział Polski w tej konwencji może prowadzić do radykalnego ograniczenia szans polskiego sektora innowacyjnego i osłabienia jego potencjału na rzecz podmiotów zagranicznych. Konserwuje to kolonialny model polskiej informatyki, w którym naszemu krajowi wyznaczono rolę konsumenta technologii i innowacji wymyślanych i rozwijanych gdzie indziej. Jest to dokładnie coś odwrotnego do wszystkich celów polskiego rządu zapisanych w strategiach wieloletnich, w których – wprost przeciwnie – stawia się na oryginalną myśl techniczną oraz innowacyjność polskich naukowców i przedsiębiorców.

Czy nie jest to sytuacja, w której polski rząd powinien wycofać się z podpisanego już traktatu, naruszającego standardy przejrzystości oraz standardy etyczne życia publicznego, a ponadto stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa?

Oświadczenie numer dwa, kierowane również do prezesa Rady Ministrów.

Zwracam się do prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienia w takiej oto sprawie.

Zgodnie z danymi GUS dotyczącymi zatrudnienia w administracji, które pokazują nam, że obecnie w urzędach jest zatrudnionych najwięcej osób w historii wolnej Polski, w ciągu ostatnich czterech lat przybyło aż siedemdziesiąt pięć tysięcy urzędników. Oznacza to, że rząd wbrew obietnicom realizacji idei taniego państwa i redukcji biurokracji zatrudniał średnio siedemdziesiąt osób dziennie. Czy to jest recepta rządu na narastające bezrobocie? W jaki sposób rząd zamierza przeprowadzić zmiany? Bo na razie mamy państwo bardzo drogie dla obywateli oraz niski standard obsługi i ochrony tychże obywateli.

I oświadczenie numer trzy.

W związku ze wzbudzającym kontrowersje zamiarem podniesienia wieku emerytalnego do sześćdziesiątego siódmego roku życia zwracam się do prezesa Rady Ministrów z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

Po pierwsze, jaki sens mają konsultacje społeczne, skoro rząd zapowiedział, że ich rezultaty i tak nie zostaną uwzględnione?

Po drugie, czy zmiany wieku będą obejmowały wszystkich obywateli bez wyjątku, czy też będą grupy zawodowe i społeczne wyłączone spod działania tej reguły sześćdziesięciu siedmiu lat? Czy grupy uprzywilejowane będą mogły nadal pracować o połowę krócej i otrzymywać dwukrotnie większą emeryturę?

Po trzecie, czy będzie jakiekolwiek zróżnicowanie co do wieku emerytalnego i wysokości emerytury na podstawie liczby posiadanych dzieci, które ma przyszły emeryt – kobieta i mężczyzna? Bo przecież to dzieci tych emerytów, którzy nie uchylali się od trudu wychowania liczniejszego potomstwa, będą utrzymywały tych emerytów, którzy, mogąc mieć dzieci, woleli wygodniejsze życie. To rozwiązanie premiowałoby posiadanie tak potrzebnych dzieci i umożliwiałoby ich matkom zajęcie się wnukami, co dodatkowo stymulowałoby przyrost naturalny w następnych pokoleniach. Jak wiemy, jedynie poprawa sytuacji demograficznej może uratować obecny system emerytalny, podwyższenie wieku emerytalnego bowiem nie wystarczy. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Informuję, że protokół szóstego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam szóste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 17)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.