Narzędzia:

Posiedzenie: 1. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


8 i 9 listopada 2011 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 13 minut 30)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Bogdan Borusewicz)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.

I ogłaszam przerwę do godziny 14.30.

Dzisiaj wybierzemy tylko wicemarszałków.

(Głosy z sali: I sekretarzy.)

Tak, wicemarszałków i sekretarzy, oczywiście.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 31 do godziny 14 minut 33)

Wznowienie obrad

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Senatorowie sekretarze pierwszego posiedzenia już zajęli miejsca przy stole prezydialnym.

Szanowni Państwo Senatorowie, w dniu 11 marca 2011 r. zmarł senator Bartłomiej Kołodziej. Był senatorem pierwszej kadencji, członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.

Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego senatora.

(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)

Dziękuję bardzo.

Punkt 2. porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu.

Informuję, że na wicemarszałków Senatu zostały zgłoszone następujące kandydatury: senatora Stanisława Karczewskiego, senator Marii Pańczyk-Pozdziej oraz senatora Jana Wyrowińskiego.

Zgłoszenia kandydatów znajdują się odpowiednio w drukach nr 3, 4 i 5.

Przedstawienie kandydatury senatora Stanisława Karczewskiego

Proszę senatora Grzegorza Czeleja o przedstawienie kandydatury pana senatora Stanisława Karczewskiego.

Senator Grzegorz Czelej:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Jest sprawą oczywistą, że pożytek z przemówień krótkich i z przemówień długich jest taki sam, więc dzisiaj pozwolę sobie swoje przemówienie skrócić. Od dnia wczorajszego w życiorysie pana senatora Karczewskiego nastąpiła jedynie niewielka zmiana, wiążąca się z wczorajszym głosowaniem, więc jeżeli państwo pozwolicie, pominę cały element związany z życiorysem pana senatora.

W demokracji większość wysiłków wszystkich partii idzie na udowodnienie, że inne partie nie potrafią rządzić, a przecież potrafią – to oczywiste. Myślę więc, że Senat stanie ponad sporami politycznymi, i sądzę, prezentując kandydaturę pana senatora Karczewskiego na wicemarszałka Senatu, że będzie on osobą, która będzie dążyła do zagwarantowania powagi Senatu. Swoim dotychczasowym postępowaniem w poprzednich kadencjach udowodnił, że jest osobą o podejściu konsyliacyjnym, uczciwą, wiarygodną i gwarantującą godne reprezentowanie powagi Senatu. Myślę i mam nadzieję, że pan senator Karczewski swoją osobą będzie gwarantował utrzymanie, wbrew pogłoskom medialnym, pieniędzy wspierających Polonię i Polaków mieszkających za granicą. Jak sądzę, będzie też dążył do tego, aby Senat – wbrew temu, co słyszeliśmy wczoraj – nie był jedynie maszynką do głosowania.

W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam państwu kandydaturę pana senatora Karczewskiego na wicemarszałka. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Przedstawienie kandydatury senator Marii Pańczyk-Pozdziej

Proszę senatora Marka Rockiego o przedstawienie kandydatury senator Marii Pańczyk-Pozdziej, a następnie o przedstawienie kandydatury senatora Jana Wyrowińskiego.

Senator Marek Rocki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Mam zaszczyt przedstawić dwie kandydatury na stanowisko wicemarszałków.

Pani senator Maria Pańczyk-Pozdziej urodziła się w lipcu 1942 r. w Tarnowskich Górach. W 1968 r. ukończyła filologię polską na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. W latach sześćdziesiątych pracowała jako nauczycielka w szkołach tarnogórskich.

Od 1971 r. jest dziennikarką Radia Katowice. W swej pracy dziennikarskiej zawsze zabiegała o godne i właściwe miejsce śląskiej kultury oraz języka gwarowego w dziedzictwie kultury narodowej. Etos pracy i wartości moralne charakterystyczne dla Ślązaków, a przede wszystkim ich język, stały u podstaw konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”, którego pani senator jest inicjatorką. W tym roku była dwudziesta pierwsza edycja tego konkursu. Dwukrotnie, w 1998 r. i w 2004 r., konkurs ten był organizowany w Teksasie dla tamtejszych potomków śląskich osadników. Laureaci tych konkursów, blisko stuosobowa grupa, tworzą formację „Po naszymu Czelodka” propagującą śląski folklor i dialekt. Pani senator jest też autorką cyklu programów „Sobota w Bytkowie” emitowanego w latach 1993–1999 w Telewizji Katowice. Zasiada w jury licznych konkursów o charakterze regionalnym, organizowanych w województwach śląskich i opolskich. Za swoją pracę dziennikarską i społeczną propagującą Śląsk i Ślązaków była wielokrotnie nagradzana. Odznaczono ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także medalem Gloria Artis, przyznawanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W październiku 2010 r. odebrała w Polskim Radiu najwyższą nagrodę – Złoty Mikrofon, a w styczniu tego roku za propagowanie kultury śląskiej została uhonorowana platynowym laurem „Pro publico bono”. Jest honorową Ślązaczką i honorową obywatelką swoich Tarnowskich Gór. W latach 2002–2005 była radną Sejmiku Województwa Śląskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

W Senacie szóstej kadencji pani senator była członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Jako senator siódmej kadencji była członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W tegorocznych wyborach uzyskała najlepszy wynik wśród śląskich senatorów Platformy Obywatelskiej i będzie sprawowała tę funkcję po raz trzeci. Jest bezpartyjna. Jest mężatką, ma córkę.

Przedstawienie kandydatury senatora Jana Wyrowińskiego

Senator Marek Rocki

Pan senator Jan Wyrowiński urodził się w sierpniu 1947 r. w Brusach na Kaszubach. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, w 1971 r. ukończył studia w dziedzinie automatyki przemysłowej na Wydziale Elektrycznym tej politechniki. W 1979 r. ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie mikrokomputerowego sterowania obiektami przemysłowymi. W latach 1971–1992 pracował w Resortowym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Automatyki „Chemoautomatyka” przy Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu.

W latach 2001–2005 był stałym ekspertem sejmowej Komisji Skarbu Państwa. W latach siedemdziesiątych jako działacz Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu zaangażował się w działalność opozycji demokratycznej. W latach 1980–1991 był członkiem NSZZ „Solidarność”. W latach 1980–1981 był członkiem Toruńskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W stanie wojennym był internowany w Potulicach i w Strzebielinku. Jest członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Kobiet”. Obecnie przewodniczy radzie tej fundacji.

W Sejmie dziesiątej, a następnie pierwszej i drugiej kadencji był członkiem Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W Sejmie dziesiątej kadencji był także członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego. W Sejmie pierwszej kadencji był członkiem Komisji Przekształceń Własnościowych, a w Sejmie drugiej kadencji – zastępcą przewodniczącego tej komisji. W Sejmie trzeciej kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Sejmie piątej kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa oraz członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W minionej kadencji Senatu był przewodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej i członkiem Komisji Spraw Unii Europejskiej. Należy do Platformy Obywatelskiej, jest przewodniczącym Koła Platformy Obywatelskiej w Toruniu. Jest wdowcem, ma dwoje dzieci.

Gorąco polecam państwu te dwie kandydatury zgłoszone przez klub Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję Panie Senatorze.

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu.

Przypominam, że Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków.

(Senator Bogdan Pęk: Ja mam pytanie… Czy jest taka procedura, że można zadać pytanie?)

Nie, Panie Senatorze.

(Senator Bogdan Pęk: Czyli pełna demokracja.)

Jest po prostu inaczej niż w Sejmie…

(Senator Bogdan Pęk: Rozumiem.)

Dziękuję bardzo.

Tajne głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu.

Przypominam, że Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków w głosowaniu tajnym, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.

Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Za chwilę senatorowie sekretarze pierwszego posiedzenia wręczą państwu senatorom takie karty.

Informuję, że na karcie do głosowania tajnego można postawić najwyżej trzy znaki „x”. Senator może wstrzymać się od głosu albo być przeciwko wszystkim kandydatom – wtedy pozostawia kartę pustą, nie stawiając żadnego znaku „x”. Karta taka będzie liczona jako głos ważny.

Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego państwo senatorowie w kolejności alfabetycznej będą wrzucać karty do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie tych kart.

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania? Tak.

Proszę senatora sekretarza Przemysława Błaszczyka o odczytywanie kolejno, w porządku alfabetycznym, nazwisk senatorów. Państwa senatorów zaś proszę, żeby po wyczytaniu tych nazwisk wrzucili do urny wypełnione karty do głosowania tajnego.

Senator Sekretarz Przemysław Błaszczyk:

Łukasz Abgarowicz

Anna Aksamit

Tadeusz Arłukowicz

Mieczysław Augustyn

Elżbieta Bieńkowska

Grzegorz Bierecki

Przemysław Błaszczyk

Ryszard Bonisławski

Marek Borowski

Bogdan Borusewicz

Barbara Borys-Damięcka

Jerzy Chróścikowski

Alicja Chybicka

Włodzimierz Cimoszewicz

Henryk Cioch

Leszek Czarnobaj

Grzegorz Czelej

Dorota Czudowska

Wiesław Dobkowski

Robert Dowhan

Jarosław Duda

Mieczysław Gil

Witold Gintowt-Dziewałtowski

Stanisław Gogacz

Stanisław Gorczyca

Beata Gosiewska

Ryszard Górecki

Henryk Górski

Maciej Grubski

Piotr Gruszczyński

Andrzej Grzyb

Helena Hatka

Stanisław Hodorowicz

Stanisław Iwan

Jan Maria Jackowski

Kazimierz Jaworski

Stanisław Jurcewicz

Stanisław Karczewski

Wiesław Kilian

Kazimierz Kleina

Bogdan Klich

Maciej Klima

Ryszard Knosala

Andrzej Kobiak

Stanisław Kogut

Marek Konopka

Tadeusz Kopeć

Waldemar Kraska

Kazimierz Kutz

Jarosław Lasecki

Jan Filip Libicki

Robert Mamątow

Marek Martynowski

Andrzej Matusiewicz

Zbigniew Meres

Jan Michalski

Andrzej Misiołek

Antoni Motyczka

Andżelika Możdżanowska

Rafał Muchacki

Ireneusz Niewiarowski

Jarosław Obremski

Norbert Obrycki

Władysław Ortyl

Andrzej Owczarek

Andrzej Pająk

Maria Pańczyk-Pozdziej

Bohdan Paszkowski

Andrzej Person

Bogdan Pęk

Leszek Piechota

Józef Pinior

Aleksander Pociej

Marian Poślednik

Sławomir Preiss

Marek Rocki

Jadwiga Rotnicka

Jan Rulewski

Janina Sagatowska

Janusz Sepioł

Michał Seweryński

Witold Sitarz

Wojciech Skurkiewicz

Krzysztof Słoń

Andrzej Szewiński

Grażyna Sztark

Bogusław Śmigielski

Aleksander Świeykowski

Piotr Wach

Kazimierz Wiatr

Edmund Wittbrodt

Grzegorz Wojciechowski

Michał Wojtczak

Jan Wyrowiński

Roman Zaborowski

Alicja Zając

Józef Zając

Adam Zdziebło

Piotr Zientarski

Marek Ziółkowski.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy?

(Głosy z sali: Tak.)

Rozumiem, że wszyscy.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę do godziny 15.20.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 50 do godziny 15 minut 22)

Wznowienie obrad

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Punkt 2. porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu.

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania

Informuję, że senatorowie sekretarze skończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego.

Ogłaszam wyniki.

Protokół głosowania tajnego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

Sekretarze pierwszego posiedzenia Senatu – senator Przemysław Błaszczyk, senator Andżelika Możdżanowska i senator Andrzej Szewiński – stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu oddano głosów 96, w tym głosów ważnych 96. Wymagana bezwzględna większość głosów wynosi 49.

Za kandydaturą senatora Stanisława Karczewskiego głosowało 81 senatorów.

Za kandydaturą senator Marii Pańczyk-Pozdziej głosowało 89 senatorów.

Za kandydaturą senatora Jana Wyrowińskiego głosowało 90 senatorów.

Wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskali: pan senator Stanisław Karczewski, pani senator Maria Pańczyk-Pozdziej i pan senator Jan Wyrowiński.

Warszawa, 5 listopada 2011 r.

Pod spodem są podpisy. (Oklaski)

(Głosy z sali: Gratulacje!)

No, jeszcze marszałek musi stwierdzić.

(Wesołość na sali)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat wybrał na wicemarszałków Senatu: pana senatora Stanisława Karczewskiego, panią senator Marię Pańczyk-Pozdziej i pana senatora Jana Wyrowińskiego.

Gratuluję serdecznie.

Proszę wicemarszałków Senatu o podejście do stołu prezydialnego – pragnę wręczyć państwu uchwałę w sprawie wyboru. (Oklaski)

Punkt 3. porządku obrad: wybór Sekretarzy Senatu

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: wybór Sekretarzy Senatu.

Przypominam, że Senat wybiera ze swojego grona od sześciu do ośmiu sekretarzy Senatu. Zgodnie z tradycją sekretarzy Senatu wybiera się spośród najmłodszych wiekiem senatorów.

Wniosek marszałka Senatu w sprawie wyboru sekretarzy Senatu, zawierający projekt uchwały w tej sprawie, zawarty jest w druku nr 6.

Kandydatami są: senator Anna Aksamit, senator Przemysław Błaszczyk, senator Stanisław Gorczyca, senator Beata Gosiewska, senator Piotr Gruszczyński, senator Helena Hatka, senator Tadeusz Kopeć i senator Marek Martynowski.

Przypominam, że wybór sekretarzy odbywa się łącznie, chyba że Senat postanowi inaczej.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Senat wyraził zgodę na przeprowadzenie łącznego głosowania nad wyborem sekretarzy Senatu. Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przyjął przedstawioną propozycję.

Tajne głosowanie

Przystępujemy do łącznego głosowania w sprawie wyboru sekretarzy Senatu.

Senat wybiera sekretarzy w głosowaniu tajnym przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Za chwilę senatorowie sekretarze pierwszego posiedzenia wręczą państwu senatorom karty, na których znajdują się nazwiska wszystkich zgłoszonych kandydatów.

Informuję, że na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x” lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny. Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego senatorowie w kolejności alfabetycznej będą wrzucać te karty do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie tych kart.

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania tajnego? Rozumiem, że wszyscy.

Proszę senatora sekretarza Przemysława Błaszczyka o odczytywanie kolejno, w porządku alfabetycznym, nazwisk senatorów, zaś państwa senatorów proszę o wrzucanie do urny, po wyczytaniu ich nazwisk, wypełnionych kart do głosowania tajnego.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sekretarz Przemysław Błaszczyk:

Łukasz Abgarowicz

Anna Aksamit

Tadeusz Arłukowicz

Mieczysław Augustyn

Elżbieta Bieńkowska

Grzegorz Bierecki

Przemysław Błaszczyk

Ryszard Bonisławski

Marek Borowski

(Wypowiedzi w tle nagrania)

A, urny nie ma.

(Głos z sali: Niech pan czyta.)

Bogdan Borusewicz

Barbara Borys-Damięcka

Jerzy Chróścikowski

Alicja Chybicka

Włodzimierz Cimoszewicz

Henryk Cioch

Leszek Czarnobaj

Grzegorz Czelej

Dorota Czudowska

Wiesław Dobkowski

Robert Dowhan

Jarosław Duda

Mieczysław Gil

Witold Gintowt-Dziewałtowski

Stanisław Gogacz

Stanisław Gorczyca

Beata Gosiewska

Ryszard Górecki

Henryk Górski

Maciej Grubski

Piotr Gruszczyński

Andrzej Grzyb

Helena Hatka

Stanisław Hodorowicz

Stanisław Iwan

Jan Maria Jackowski

Kazimierz Jaworski

Stanisław Jurcewicz

Stanisław Karczewski

Wiesław Kilian

Kazimierz Kleina

Bogdan Klich

Maciej Klima

Ryszard Knosala

Andrzej Kobiak

Stanisław Kogut

Marek Konopka

Tadeusz Kopeć

Waldemar Kraska

Kazimierz Kutz

Jarosław Lasecki

Jan Filip Libicki

Robert Mamątow

Marek Martynowski

Andrzej Matusiewicz

Zbigniew Meres

Jan Michalski

Andrzej Misiołek

Antoni Motyczka

Andżelika Możdżanowska

Rafał Muchacki

Ireneusz Niewiarowski

Jarosław Obremski

Norbert Obrycki

Władysław Ortyl

Andrzej Owczarek

Andrzej Pająk

Maria Pańczyk-Pozdziej

Bohdan Paszkowski

Andrzej Person

Bogdan Pęk

Leszek Piechota

Józef Pinior

Aleksander Pociej

Marian Poślednik

Sławomir Preiss

Marek Rocki

Jadwiga Rotnicka

Jan Rulewski

Janina Sagatowska

Janusz Sepioł

Michał Seweryński

Witold Sitarz

Wojciech Skurkiewicz

Krzysztof Słoń

Andrzej Szewiński

Grażyna Sztark

Bogusław Śmigielski

Aleksander Świeykowski

Piotr Wach

Kazimierz Wiatr

Edmund Wittbrodt

Grzegorz Wojciechowski

Michał Wojtczak

Jan Wyrowiński

Roman Zaborowski

Alicja Zając

Józef Zając

Adam Zdziebło

Piotr Zientarski

Marek Ziółkowski

Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy? Dziękuję.

Ogłaszam przerwę do godziny 15.40… Nie, przepraszam, do godziny 15.50.

(Głosy z sali: Nie, do 15.40.)

Oprócz tego, że trzeba policzyć, to trzeba sporządzić protokół. A więc 15.50.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 35 do godziny 15 minut 55)

Wznowienie obrad

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Punkt 3. porządku obrad: wybór Sekretarzy Senatu (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: wybór Sekretarzy Senatu.

Informuję, że senatorowie sekretarze pierwszego posiedzenia skończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego.

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania

Ogłaszam wyniki.

Protokół głosowania tajnego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyboru sekretarzy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

Sekretarze pierwszego posiedzenia Senatu – senator Przemysław Błaszczyk, senator Andżelika Możdżanowska i senator Andrzej Szewiński – stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru sekretarzy Senatu oddano głosów 91, w tym głosów ważnych – 91.

Za wyborem głosowało 90 senatorów, przeciwko nikt nie głosował, wstrzymał się 1 senator.

Warszawa, dnia 9 listopada 2011 r. Pod spodem podpisy.

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru sekretarzy Senatu. (Oklaski)

Proszę nowo wybranych senatorów sekretarzy o podejście do stołu prezydialnego. Pragnę wręczyć państwu uchwałę.

(Rozmowy na sali)

Gratuluję, to jest wybór do ciężkiej pracy. (Oklaski)

Stwierdzam, że porządek obrad pierwszego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Chciałbym poinformować, że w związku z zakończeniem siódmej kadencji Senatu zachodzi konieczność dokonania wyboru przez Senat nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz Krajowej Rady Prokuratury. Wnioski w sprawie wyboru senatorów do składu obu rad można składać do marszałka Senatu od dnia 10 listopada do dnia 25 listopada do godziny 16.00. Pisma marszałka Senatu w tych sprawach zostały państwu senatorom doręczone do skrytek senatorskich.

Ponadto przypominam państwu o obowiązku składania podpisów na liście obecności wyłożonej przed salą posiedzeń w każdym dniu posiedzenia.

Komunikaty

Proszę senatora sekretarza o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Andżelika Możdżanowska:

Panie i Panowie Senatorowie Członkowie Konwentu Seniorów!

Uprzejmie informuję, iż marszałek Senatu zwołuje posiedzenie Konwentu Seniorów w dniu dzisiejszym bezpośrednio po zakończeniu obrad – szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: A potem posiedzenie Prezydium Senatu.)

Nie ma więcej komunikatów.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Przypominam, że zgodnie z art. 49 ust. 2 Regulaminu Senatu oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji. Przypominam państwu senatorom, że zgodnie z art. 49 ust. 2a Regulaminu Senatu marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonego oświadczenia, którego treści nie można ustalić lub którego wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym mu czasie, czyli w ciągu pięciu minut.

Nie widzę chętnych, nikt się nie zgłosił.

Informuję, że protokół pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zgodnie z art. 39 ust. 3 Regulaminu Senatu zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam pierwsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Oklaski)

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 00)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.