Narzędzia:

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) prezentowana jest zbiorcza informacja o petycjach skierowanych do Senatu i rozpatrzonych przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2019 roku.

W 2019 r. Marszałek Senatu skierował do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 91 petycji, w tym 77 indywidualnych i 14 zbiorowych. Ponadto komisja kontynuowała prace nad 20 petycjami z 2018 r. Do Senatu w 2019 r. nie wpłynęły petycje wielokrotne.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2019 r. rozpatrywała petycje na 16 posiedzeniach, na każdym analizując kilka petycji.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w pracach nad petycjami przyjęła tryb indywidualnego rozpatrywania każdej petycji. Po zaprezentowaniu petycji na forum komisji przeprowadzana była dyskusja nad jej postulatami, zbierane były także informacje, opinie i stanowiska od resortów związanych merytorycznie z problematyką petycji oraz od ekspertów. W posiedzeniach komisji uczestniczyli przedstawiciele ministerstw, urzędów oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania w dziedzinach, których dotyczyły postulaty petycji.

W 2019 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji podjęła decyzję o kontynuowaniu prac nad 24 petycjami, 2 petycje (P10-16/19 i P10-36/19) na wniosek ich autorów zostały pozostawione bez rozpatrzenia, zaś w odniesieniu do pozostałych petycji zdecydowano o zakończeniu prac lub o niepodejmowaniu działań.

Decydując o zakończeniu prac nad 4 petycjami Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji skierowała do kilku podmiotów prośby o rozważenie możliwości uwzględnienia postulatów zgłoszonych w petycjach w przyszłych pracach nad zmianami ustaw wskazanymi w tych petycjach. Do Rządowego Centrum Legislacji przesłano wnioski 1 petycji (P9-17/19), do Kancelarii Prezydenta RP wnioski 1 petycji (P9 50/19) oraz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioski 2 petycji (P9-71/18 i P10-15/19).

W przypadku 4 petycji wniesionych do Senatu w 2019 r. zachodziły przesłanki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – przekazania petycji do właściwego podmiotu do ich rozpatrzenia. Petycje zostały przekazane do Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Autorzy petycji zostali zawiadomieni o przesłaniu ich petycji właściwym podmiotom.

Podkreślić należy, że na bazie petycji skierowanych do Senatu w latach poprzednich sfinalizowano w 2019 r. prace legislacyjne i uchwalone zostały 3 ustawy:

1.    z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1091), która zrealizowała postulat petycji P9-04/17, zawarty w druku senackim nr 560. Celem zgłoszonej w petycji zmiany jest umożliwienie rehabilitacji prawnej i powrotu do służby uniewinnionego w postępowaniu karnym policjanta, który został zwolniony ze służby z powodu wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia z tej służby za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego. Analogiczne zmiany obejmą przepisy dotyczące funkcjonariuszy m.in.: Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej.

2.    z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. poz. 1133), która zrealizowała postulat petycji P9-50/17, zawarty w druku senackim nr 827. Celem zmiany zgłoszonej w petycji jest rozwiązanie problemu związanego z nadawaniem listów przez obywateli polskich przebywających w krajach UE w związku z postępowaniem administracyjnym. Wprowadzona zmiana daje m.in. możliwość nadania pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE, co ma być równoznaczne z wniesieniem pisma do organu i uznaniem, że wymagany termin na dokonanie czynności został zachowany.

3.    z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1694), która zrealizowała postulat petycji P9-49/17, zawarty w druku senackim nr 939. Celem zgłoszonej w petycji zmiany jest uznanie soboty za dzień równorzędny z dniem uznanym przez Kodeks za dzień wolny od pracy. Uregulowanie odnosi się do kwestii ustalenia końca biegu terminu określonego dla dokonania czynności procesowej. Podobne uregulowania funkcjonują już w postępowaniu cywilnym, administracyjnym czy sądowo-administracyjnym.

W petycjach rozpatrzonych w 2019 r. przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycjiwnoszący petycje postulowali zmiany:

- prawa cywilnego i procedury cywilnej - 10 petycji,

- prawa pracy - 7 petycji,

- przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego - 7 petycji,

- przepisów o rencie rodzinnej, emeryturach i rentach - 6 petycji,

- w podatkach, finansach publicznych, opłatach za użytkowanie wieczyste - 6 petycji,

- sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz ich świadczenia - 5 petycji,

- przepisów prawa karnego i procedury karnej - 5 petycji,

- wymiar sprawiedliwości - 4 petycje,

- przepisów o drogach publicznych i bezpieczeństwie pieszych - 4 petycje,

- Konstytucji RP - 3 petycje,

- Kodeksu wyborczego - 3 petycje,

- prawa administracyjnego i procedury - 3 petycje,

- przepisów prawa o wykroczeniach - 3 petycje,

- spraw funkcjonariuszy Policji i służb mundurowych - 3 petycje,

- przepisów o gospodarce nieruchomościami - 3 petycje,

- przepisów o ochronie środowiska - 3 petycje,

- planowania i zagospodarowania przestrzennego - 2 petycje,

- Kodeksu wykroczeń - 2 petycje,

- systemu ubezpieczeń społecznych - 2 petycje,

- ustawy o kombatantach i sytuacji osób represjonowanych - 2 petycje,

- prawa o pomocy społecznej - 2 petycje,

- funkcjonowania samorządu gminnego i wojewódzkiego - 2 petycje,

- praw konsumenckich - 2 petycje.

Autorzy 2 petycji (P10-05/19 i P10-07/19) postulowali o uchwalenie uchwał okolicznościowych. Pozostałe petycje były pojedyncze i dotyczyły wprowadzenia zmian w różnych ustawach.

Na stronie internetowej Senatu pod adresem: http://www.senat.gov.pl/petycje/ prezentowany jest wykaz i opis petycji oraz udokumentowane są prace komisji nad petycjami w Zapisach Stenograficznych z posiedzeń i w retransmisjach posiedzeń.

Wykaz petycji wniesionych do Senatu i rozpatrzonych w 2019 roku

 

Petycje z 2018 r., nad którymi prace kontynuowano w 2019 r.

Petycje indywidualne i zbiorowe

Nr petycji

Przedmiot petycji

Sposób rozpatrzenia

P9-30/18

Petycja zbiorowa w sprawie unieważnienia podwyżek opłat wieczystego użytkowania w Warszawie w latach 2009-2018

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-49/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez zastąpienie określenia „obywatel” określeniem „zainteresowany”

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-62/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmian ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu wprowadzenia możliwego współfinansowania niekomercyjnych klubów sportowych oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w celu zmniejszenia stawek opłat za użytkowanie wieczyste

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatów petycji

P9-64/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu przyznania prawa do przeliczenia świadczeń emerytalnych osobom, które nie mogły kontynuować zatrudnienia z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-65/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, w celu wprowadzenia odpowiedzialności karnej osoby, która nie odebrała paragonu fiskalnego

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-66/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w celu umożliwienia osobom powyżej 75 roku życia korzystania z prawa wybierania za pośrednictwem głosowania korespondencyjnego oraz zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w celu uaktualnienia odesłań ustawowych

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-69/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w celu wyeliminowania niespójności w systemie prawa polskiego

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-70/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w celu dodania kategorii przypadków, które mogą zostać uwzględnione przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przy wyłączeniu opłaty za zajęcie pasa drogowego

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-71/18

Petycja zbiorowa w sprawie j zmiany ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, w celu wprowadzenia obowiązku umieszczania ścieżki z audiodeskrypcją oraz napisów w filmach polskiej produkcji

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-72/18

Petycja indywidualna w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustanowienie podstawy prawnej do rekompensaty za grunty leśne przejęte na postawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa

Komisja po 4 posiedzeniach nie uwzględniła postulatów petycji

P9-73/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie wysokości uposażenia policjanta w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-74/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania opiekunom pobierającym świadczenia (wskazane w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a) prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym

Komisja upoważniła członka komisji do złożenia wniosku legislacyjnego do projektu ustawy o świadczeniach rodzinnych - druk senacki 1016

P9-75/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, w celu nadania Radzie Działalności Pożytku Publicznego uprawnienia do zgłaszania kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka

Komisja po 2 posiedzeniach kontynuuje prace nad petycją

P9-76/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany treści art. 8 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poprzez zastąpienie określenia „karę dodatkową” określeniem „środek karny w postaci”

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-77/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w celu wprowadzenia obowiązku wskazania w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony (co najmniej 6 miesięcy) przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatów petycji

P9-78/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu zmiany definicji dochodu

Komisja po 3 posiedzeniach kontynuuje prace nad petycją

P9-79/18

Petycja indywidualna w sprawie podjęcia zmiany art. 180 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w celu zapewnienia ciągłości kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, członków Krajowej Rady Sądownictwa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego, gdy osiągną wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-80/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe, w celu uaktualnienia w ustawach odesłań do przepisów innych ustaw

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-81/18

Petycja indywidualna w sprawie zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, mających na celu prawidłową transpozycję art. 168 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE Rady

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-82/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, celem wprowadzenia do ustawy
3-letniego terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie, w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotu

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

Petycje skierowane do komisji w 2019 r.

Petycje indywidualne i zbiorowe

Nr petycji

Przedmiot petycji

Sposób rozpatrzenia

P9-01/19

Petycje indywidualne w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, w celu uporządkowania i uaktualnienia określeń ustawowych

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-02/19

Petycja zbiorowa w sprawie ustanowienia dnia 7 sierpnia Dniem Instruktora Nauki Jazdy

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-03/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu uporządkowania i uaktualnienia przepisów ustawy

Komisja po 3 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-04/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w celu wyłączenia z zakresu podmiotowego ustawy osób, których służbę zakwalifikowano jako służbę na rzecz totalitarnego państwa - żołnierzy prewencji Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz weteranów służby poza granicami państwa

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-05/19

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w celu zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłaty stosunkowej lub wprowadzenia wpisu stałego w wysokości 1 000 zł w sprawach dotyczących odszkodowań powiązanych z restytucją wywłaszczonych nieruchomości

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-06/19

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu ujęcia w ustawie procesu kształcenia i zdobywania uprawnień zawodowych przez specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień

Komisja po 3 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-07/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, w celu wprowadzenia zmian w wymiarze sprawiedliwości

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-08/19

Petycja indywidualna w sprawie zmian ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, w celu wprowadzenia zmian w wymiarze sprawiedliwości

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-09/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustaw szczególnych w celu wprowadzenia zmian w wymiarze sprawiedliwości oraz w wybranych zagadnieniach społecznych, podatkowych i oświatowych

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-10/19

Petycja indywidualna dotycząca zmian ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w celu zmiany art. 351 § 1, w zakresie biegu terminu na złożenie wniosku o uzupełnienie wyroku

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-11/19

Petycjaindywidualnaw sprawie zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu umożliwienia gminom odliczania podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji w części dotyczącej budowy socjalnych lokali mieszkalnych na wynajem

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-12/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w zakresie umożliwienia nabywania nieruchomości przeznaczonych na cel publiczny przez podmiot uprawniony do realizowania celu publicznego na podstawie koncesji lub umowy z jednostką samorządu terytorialnego

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-13/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w zakresie wyłączenia z ustawy gruntów rolnych i leśnych służących realizacji inwestycji celu publicznego

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-14/19

Petycje indywidualne w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w zakresie rozszerzenia katalogu celów publicznych, określonych w art. 6 ustawy, poprzez dodanie parkingów publicznych, produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej na potrzeby publiczne oraz umożliwienie wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne podmiotom innym niż Skarb Państwa lub gminy

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-15/19

Petycje indywidualne w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie zmiany kryterium mocy urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w relacji do obszarów ich rozmieszczenia, usunięcia kryterium oceny naruszenia zasad sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dodania przepisów umożliwiających przenoszenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-16/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

Komisja po 1 posiedzeniu kontynuuje prace nad petycją

P9-17/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w celu uaktualnienia nazewnictwa ustawy

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-18/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w celu usunięcia niespójności art. 190 z art. 3045 (zatrudnianie osób poniżej 15 lat)

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-19/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w celu uznania skuteczności złożenia pisma procesowego w administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego, w dowództwie jednostki wojskowej i u kapitana statku morskiego oraz nałożenie na strony i ich przedstawicieli obowiązku informowania sądu o każdej zmianie miejsca zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-20/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, w celu poszerzenia kręgu uprawnionych do nieodpłatnego nabywania akcji Skarbu Państwa

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-21/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w zakresie zmiany katalogu czynności służących realizacji celu publicznego

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-22/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany art. 12 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, w celu wprowadzenia dwuinstancyjności postępowania przy wydaniu zarządzenia o zastosowaniu środków ochrony i pomocy oraz kontroli sądowo administracyjnej tych zarządzeń

Komisja po 2 posiedzeniach kontynuuje prace nad petycją

P9-23/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w celu przyznania prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia osobie, której stosunek pracy został rozwiązany w wyniku represji za działalność niepodległościową

Komisja po 3 posiedzeniach upoważniła senatora do złożenia wniosku o charakterze legislacyjnym (zawierającego wniosek petycji) do procedowanej na posiedzeniu Senatu ustawy

P9-24/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu przyjęcia do obliczania podstawy wymiaru kapitału początkowego pracowników wynagradzanych w systemie akordowym, którzy nie posiadają dokumentacji płacowej, kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-25/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, w celu przywrócenia Łańcucha Orderu Orła Białego – Klejnotu Rzeczypospolitej

Komisja po 2 posiedzeniach kontynuuje prace nad petycją

P9-26/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, w celu uzupełnienia art. 37 o ustęp 6 (upoważnienie sekretarza stanu do wykonywania zadań nałożonych na ministra za pomocą zarządzenia ministra)

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-27/19

Petycja zbiorowa w sprawie zmian ustawy z 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe, w zakresie usunięcia rozwiązań sprzecznych z Konstytucją RP, a w szczególności naruszających konstytucyjną definicję małżeństwa oraz wypowiedzenie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-28/19

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w celu powołania wojewódzkich rad seniorów i uregulowania zasad ich funkcjonowania

Komisja po 2 posiedzeniach kontynuuje prace nad petycją

P9-29/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu wzmocnienia praw członków spółdzielni oraz zaostrzenia przepisów karnych w art. 273 tej ustawy

Komisja po 1 posiedzeniu kontynuuje prace nad petycją

P9-30/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w celu przywrócenia uprawnień emerytalnych dla nauczycieli zatrudnionych przed 1999 r.

Komisja po 2 posiedzeniach kontynuuje prace nad petycją

P9-31/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w celu zwiększenia skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej

Komisja po 1 posiedzeniu kontynuuje prace nad petycją

P9-32/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w celu wprowadzenia zakazu produkcji i sprzedaży produktów spożywczych zawierających rakotwórczy olej palmowy

Komisja po 1 posiedzeniu kontynuuje prace nad petycją

P9-33/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 10 stycznia 2019 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w celu objęcia ustawą placówek gastronomicznych

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-34/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w celu wprowadzenia obowiązku montowania szyb i kratek oddzielających fotele pasażerów od fotela kierującego taksówką

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-35/19

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu rozszerzenia uprawnień do rozpowszechniania wizerunku osób pełniących funkcje publiczne bez ich zgody

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-36/19

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu doprecyzowania zasad uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poprzez ograniczenie możliwości zmiany tych planów po ich uchwaleniu na wniosek zainteresowanych stron

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-37/19

Petycja indywidualna w sprawie uchylenia ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-38/19

Petycja indywidualna w sprawie j zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, w celu wprowadzenia do ustawy zapisu pozwalającego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego wydanie przesyłki pocztowej ze skutkiem doręczenia

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-39/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w celu podwyższenia kwoty świadczenia pieniężnego

Komisja po 2 posiedzeniach kontynuuje prace nad petycją

P9-40/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany art. 177 § 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w celu wprowadzenia zwiększonej ochrony zatrudnienia kobiet w ciąży

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-41/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, w celu wprowadzenia 50% ulgi w opłacie za wydanie paszportu dla studentów studiów doktoranckich oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, w celu uregulowania zasad wydawania dowodu osobistego małoletniemu, gdy jego rodzice żyją w rozłączeniu

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-42/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatów petycji

P9-43/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie wyłączeń od egzekucji przedmiotów należących do rolnika

Komisja po 1 posiedzeniu kontynuuje prace nad petycją

P9-44/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w celu rozszerzenia kręgu uprawnionych do złożenia skargi nadzwyczajnej o adwokata, radcę prawnego oraz rzecznika patentowego

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatów petycji

P9-45/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w celu umożliwienia konsumentom lub przedsiębiorcom, którzy przed upływem terminu umowy kredytowej spłacą pożyczkę, ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów kredytowych za pozostały okres obowiązywania umowy

Komisja po 1 posiedzeniu kontynuuje prace nad petycją

P9-46/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, w celu zobowiązania osób, które uzyskały mandat w wyborach powszechnych do reprezentowania swoich wyborców do końca kadencji organu, do którego zostali wybrani

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-47/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu umożliwienia prowadzenia rodzinnego domu pomocy na podstawie umowy osoby fizycznej lub organizacji pożytku publicznego z gminą, bez względu na miejsce położenia domu pomocy

Komisja po 1 posiedzeniu kontynuuje prace nad petycją

P9-48/19

Petycja indywidualnaw sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ochrony i ratowania życia i godności człowieka

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-49/19

Petycja indywidualnaw sprawie zmiany art. 59819 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia możliwości rozpoznania przez sąd opiekuńczy wniosku o nakazanie zapłaty należnej sumy pieniężnej za niewykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia o kontaktach z dzieckiem, w sytuacji gdy upadła wcześniejsza podstawa prawna w postaci zabezpieczenia kontaktów

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-50/19

Petycje indywidualna i zbiorowa w sprawie zmiany ustawyz dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w celu zmiany przepisów w taki sposób, aby dostosować je do obecnych uwarunkowań Państwa Polskiego i Muzułmańskiego Związku Religijnego

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-51/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu skrócenia czasu, po którym gasną prawa autorskie w związku z rozporządzeniem zawartym w testamencie

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-52/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, w celu zmiany organu wydającego regulamin czynności Trybunału Stanu

Komisja po 1 posiedzeniu kontynuuje prace nad petycją

P9-53/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w celu uregulowania sytuacji kredytobiorcy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zmian w stosunkach gospodarczych po powstaniu zobowiązania kredytowego

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-01/19

Petycja indywidualna w sprawie zaostrzenia przepisów karnych wobec osób, które świadomie zanieczyszczają środowisko oraz wprowadzenia rozwiązań, które będą miały na celu wspieranie ochrony środowiska

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-02/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany przepisów w taki sposób, aby nadesłane do postępowania rekrutacyjnego niepodpisane CV nie stanowiło podstawy odrzucenia zgłoszonej kandydatury

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P10-03/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu uchylenia obowiązku posiadania konta VAT w firmowych rachunkach bankowych oraz wprowadzenia innego sposobu rozliczania podatku VAT z urzędem skarbowym

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-04/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu

wzmocnienia ochrony dziecka, poszerzenia regulacji dotyczących pieczy naprzemiennej oraz wprowadzenia ustawowej definicji dobra dziecka i alienacji rodzicielskiej

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-05/19

Petycja zbiorowa w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej upamiętniającej 158 Cichociemnych przerzuconych z lotniska Tempsford do okupowanej Polski

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P10-06/19

Petycja indywidualna w celu przywrócenia ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-07/19

Petycja indywidualnaw sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w celu wyrażenia stanowisk o zaproponowanych w petycji wnioskach

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-08/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu poszerzenia regulacji w zakresie opieki naprzemiennej

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-09/19

Petycja indywidualnaw sprawie opracowania ustawy o przeciwdziałaniu alienacji rodzicielskiej

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-10/19

Petycja indywidualnaw sprawie opracowania narodowego programu dla rodzin, w których występuje alienacja rodzicielska

Komisja kontynuuje prace nad petycją

P10-11/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu ustanowienia organu sprawującego nadzór nad Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-12/19

Petycja indywidualnaw sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu zmiany zasad obliczania emerytury, w przypadku gdy wniosek o jej przyznanie został złożony w czerwcu danego roku

Komisja po 1 posiedzeniu kontynuuje prace nad petycją

P10-13/19

Petycja indywidualnaw sprawie wprowadzenia do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska norm hałasu drogowego, które obecnie są regulowane rozporządzeniem Ministra Środowiska

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-14/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w celu wyłączenia z zakresu podmiotowego ustawy osób, których służbę zakwalifikowano jako służbę na rzecz totalitarnego państwa - weteranów służby poza granicami państwa

Komisja po 1 posiedzeniu kontynuuje prace nad petycją

P10-15/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, w celu przewrócenia Chorągwi Rzeczypospolitej

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-16/19

Petycja indywidualnaw sprawie zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz niektórych innych ustaw, w celu zwiększenia przejrzystości działań podejmowanych przez urzędy i instytucje publiczne

Autor petycji wnioskował o pozostawienie petycji bez rozpatrzenia

P10-17/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, w celu określenia nowych podmiotów uprawnionych do zgłoszenia kandydata na członka Rady

Komisja kontynuuje prace nad petycją

P10-18/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia czasowej niedopuszczalność drogi sądowej dla roszczeń do kwoty 10 tyś zł, tak aby sprawy w pierwszej kolejności były rozpatrywane przez Arbitra Handlowego oraz zmiany prawa gospodarczego w celu wprowadzenia zasad etyki kupieckiej i zawodowej

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-19/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w celu wprowadzenia możliwości odwołania darowizny z powodu wystąpienia wysokiego stopnia demoralizacji obdarowanego, zmiany zasad powołania do spadku, stworzenia nowej instytucji polegającej na zamianie umowy dożywocia na jednorazowe wynagrodzenie

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-20/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w zakresie ustalania przez sąd opieki nad dzieckiem oraz pierwszeństwa adopcyjnego, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie możliwości wydania na posiedzeniu niejawnym postanowienia o kontaktach z dzieckiem na czas procesuoraz przepisów prawa mediów, w celu wprowadzenia zakazu reklamy zabawek w mediach w miesiącach maj-czerwiec i listopad-grudzień

Komisja kontynuuje prace nad petycją

P10-21/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia maksymalnego progu zadatku i kary umownej przy zawieraniu umów, dodania przepisu umożliwiającego obowiązywanie ugody zawartej przed mediatorem od momentu jej podpisania a nie od zatwierdzenia jej przez Sąd oraz stworzenia ustawy zobowiązującej obywatela Polski do zgłoszenia aktualnego miejsca zamieszkania

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-22/19

Petycja indywidualnaw sprawie zmiany ustaw: z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, celem stworzenia gminom możliwości wszczynania postępowania w sprawie skierowania osoby uzależnionej na przymusowe leczenie odwykowe, a także wprowadzenia do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego przepisu, który zakazywałby dopuszczania przez sąd w toku postępowania o rozwód/separację dowodu pochodzącego od detektywa

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-23/19

Petycje indywidualne w sprawie zmiany ustaw:

- z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, w celu wprowadzenia instytucji ustawowego skrócenia odbywania kary pozbawienia wolności;

- z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w celu wprowadzeniu regulacji zakazujących pobierania opłat od wcześniejszej spłaty kredytu oraz

- z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w celu prowadzenia licytacji ruchomości na ogólnopolskim portalu internetowym utworzonym przez Naczelną Izbę Komorniczą

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-24/19

Petycja indywidualnaw sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu przyznania prawado pobierania dwóch świadczeń emerytalnych z systemu powszechnego i zaopatrzenia emerytalnego

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P10-25/19

Petycja indywidualnaw sprawie zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w celu uzupełnienia katalogu czynności ławnika Sądu Najwyższego, za które przysługuje rekompensata pieniężna

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P10-26/19

Petycja indywidualnaw sprawie opracowania projektu ustawy regulującej problematykę reprywatyzacji nieruchomości

Komisja kontynuuje prace nad petycją

P10-27/19

Petycja indywidualnaw sprawie zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, w celu uaktualnienia nazewnictwa i uporządkowania przepisów

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-28/19

Petycja indywidualnaw sprawie zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w celu wprowadzenia największej kontroli nad „stosowaniem prawa” we wszystkich przejawach

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-29/19

Petycja indywidualnaw sprawie zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wprowadzenia do jej treści zapisu art. 90 Konstytucji Słowenii

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P10-30/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w celu usunięcia możliwości wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego ze względu na orzeczenie przez sąd niewspółmierności kary

Komisja kontynuuje prace nad petycją

P10-31/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany:

- prawa cywilnego w zakresie wprowadzenia wyłącznej odpowiedzialności cywilnej producenta za produkt niebezpieczny,

- regresu Skarbu Państwa w stosunku do sędziów sądów za wydanie wadliwych orzeczeń,

- instytucji pozwu rodzinnego,

- prawa bankowego i ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy poprzez upublicznienie numeru konta bankowego każdego przedsiębiorcy oraz

- prawa karnego i prawa o wykroczeniach w celu wprowadzenia przestępstwa wyłudzenia usługi (prawnej, lekarskiej)

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-32/19

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustaw: z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, celem uregulowania zasad rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

Komisja kontynuuje prace nad petycją

P10-33/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela w celu uaktualnienia nazewnictwa ustawy i uporządkowania przepisów

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-34/19

Petycja indywidualnaw sprawie zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu objęcia zasłużonych honorowych dawców krwi i szpiku kostnego ulgą w transporcie publicznym

Komisja kontynuuje prace nad petycją

P10-35/19

Petycja indywidualnaw sprawie zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w celu uregulowania trybu odwoływania sędziów, którzy zostali powołani i orzekali w okresie PRL-u

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P10-36/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany art. 465 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, w celu zapewniania dwuinstancyjności postępowania sądowego w przypadku złożenia zażalenia na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub o umorzeniu postępowania w sprawie

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P10-37/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, w celu wprowadzenia obowiązku pracodawcy w przedmiocie informowania pracownika o wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy

Autor petycji wnioskował o pozostawienie petycji bez rozpatrzenia

P10-38/19

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu skrócenia czasu trwania postępowań przed sądami karnymi i cywilnymi

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji